Behandlingslinje psykose

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlingslinje psykose"

Transkript

1 Behandlingslinje psykose Etablering av behandlingslinje for psykose ved Diakonhjemmet sykehus (Vinderen DPS/ Psykiatrisk avdeling Vinderen): Utarbeidelse Implementering Erfaringer ved bruk Morten Skiaker, psykologspesialist, behandlingslinjeansvarlig psykolog, leder kvalitetsforbedringsprosjekt psykose

2 Fra utredningsperm til behandlingslinje Vinderen DPS: Bygget på en generalistmodell Fra 2000: Fire ansatte arbeidet mye med nysyke Et ekspertpanel på poliklinikken Plassert i forskjellige team Laget en utredningsperm (nysykepermen) Utredningsplan kartleggingsinstrumenter IP Pasient/ behandlerevaluering Henvisningsinformasjon Laget dessuten: VUP liste fagforum osv Permen ble masterperm for andre sykehus/ TIPS Ønske om å samle innholdet elektronisk Viste seg teknisk umulig

3 Fra utredningsperm til behandlingslinje 2006: Uenighet om utforming av nysykearbeidet Om eget team Om proaktivt arbeid Om stillingsbrøker til prosjektet Resultat: Arbeidet falt sammen Ekspertpanelet sluttet/ byttet arbeidsfelt 2007: Ikke noe nysykearbeid Ingen VUP registrering

4 Januar 2008: Nytt forsøk på å starte opp igjen arbeidet med nysyke Etablering av ressursgruppe ved DPS på13 personer Fra alle team, avdelinger Med ledelse representert Representanter med spesiell interesse og kompetanse på psykose

5 Plan fortsatt: Faste møter hver 3. uke Reetablere Fagforum for tidlig psykose Reetablere det gode arbeidet som var blitt gjort fram til 2006 Endring av navn til tidlig psykose Vinderen Lage, følge opp og rapportere fra en tidlig psykose -liste Få en VUP-liste fra DIPS rapport Finne igjen utredningsperm og redigere denne Ev. digitalisere den Spre og styrke kunnskapen om arbeidet/ permen Opplæring i bruk av den/ utredningsverktøy Formalisere samarbeid med TIPS kompetansesenteret Gjennomgang av utrednings- og behandlingstilbudet ved sykehuset

6 Mars 2008: Behandlingslinje Pålegg fra direktøren ved Diakonhjemmet om å etablere én behandlingslinje innen somatisk og psykisk helse i løpet av året Psykoseområdet ble valgt: Mål: -Standardisert utredning og diagnostikk -Prinsippet om best praksis (behandling basert på anerkjent forskning) -Bedre kontinuitet, kommunikasjon og samarbeid i spesialisthelsetjenesten -Bedre kontinuitet, kommunikasjon og samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste -Felles kompetanseheving -Øke trygghet, forutsigbarhet, informasjon og gi beste behandling for de mennesker som trenger vår hjelp.

7 Behandlingslinjeteam: Behandlingslinjeteam besto av en behandlingslinjeansvarlig psykolog (BAP), samt tre øvrige medlemmer (lege, psykolog, siv. økonom) Lite team Definerte roller Teknisk personal inne Ukentlige møter Møteplan og referater Overordnede ansvaret for å utvikle implementere måle evaluere opprettholde kvaliteten på linjen. Egen opplevelse av å skulle lede et slikt arbeid Ny på DPS Kun 20% satt av til arbeid med psykose

8 Samarbeid med Sykehuset Østfold: Sykehuset Østfold hadde allerede laget en behandlingslinje for schizofreni Vårt ønske var å gjøre noe liknende Suksessfaktor for oss takket være Østfold/ Hymers: Velvillighet til å dele Ta imot besøk Undervise hos oss Åpenhet for løpende dialog Sende alt materiale/behandlingslinjen

9 Hvert sykehus krever sin tilpasning Organisering: Arbeidet med tidlig psykose er organisert på forskjellig nivåer: TIPS Telefon: TIPS telefonen er knyttet opp til akutteam/ avlastning ved Vinderen DPS Telefonen er døgnbetjent. TIPS telefonvakt har ansvar for å: Ta imot henvendelser fra pasienter, pårørende eller førstelinje for innledende telefonisk kontakt, screening og informasjon. Vurdering av hastegrad og henvisning til videre utredning og behandling. Kommunikasjon med den som henvender seg og DPS enes kontaktpersoner. Følge opp alle henvendelser innen to virkedager fra henvendelsen fant sted. At de/den det gjelder, hvis det er grunnlag for å gå videre med saken, tilbys time for oppstart av utredning innen to uker. Hvis det er ønskelig, kunne møte hjemme hos pasient/ pårørende, eventuelt i samarbeid med aktuell behandler. NB: Ting tar tid: Få henvendelser Vanskelig å etablere kjennskap til telefonen i nedslagsfeltet

10 Utredning og behandling av tidlig psykose: Utredning og behandling av tidlig psykose er lagt til: lege /psykolog ev. andre som teamleder definerer å ha særlig kompetanse Den enkelte behandler på poliklinikk eller i avdeling har ansvar for: Utredning, diagnostikk og behandling

11 Fagforum: 3-4 ganger i semesteret Interne eller eksterne forelesere, vidt spekter av tema, blant annet: Flerfamiliearbeid Individualterapeuters forståelse og behandling av psykose Subjektivitet/ fenomenologisk forståelse Kan psykose forhindres/ utsettes? Behandlingslinje Utredning ved TOP Case/ kliniske historier Psykose og rus; faglige utfordringer Formidling av alvorlige diagnoser Nettverksintervensjoner i arbeid med alvorlig lidelse Presentasjon av Sykehuset Østfolds behandlingslinje osv.

12 Kompetansehevningstiltak i perioden : Interne kurs: Dagskurs SIPS i regi kompetansesenteret Dagskurs PANNS i regi kompetansesenteret Kognitiv kurs ved psykose i regi kompetansesenteret Paul Møller: subjektivitet EASE, SIMP Intern videreutdanning i psykose over 18 kursdager 50 timer gruppeveiledning 50 deltakere Kognitiv fokus Med bla: Torkil Berge, Arne Repål, Roger Hagen, Douglas Turkington, Alison Brabban, Paul Møller, Andrew Gumley

13 Høringer; Interne høringer Gjennomgang i ressursgruppen Presentasjon i alle team og avdelinger For ledergruppen Med TIPS regionalt Med BUP Brukerhøring (internt/ Mental Helse)

14 Vår egen behandlingslinje: En titt på internettutgaven!

15 Oppstart og implementering: Oppstart Behandlingslinje psykose ferdigstilt medio august 09. Lagt ut på Diakonhjemmets intranett august 2009 og internettside april Implementering av linjen Et halvt års høring- og implementeringsfase. Endringer i forbindelse med oppsummeringen i januar 2010.

16 Kvalitetsforbedringsprosjekt for tidlig psykose 2010 En mulighet for å forbedre det proaktive arbeidet og arbeide med målinger Tallfestet mål: Reduksjon av VUP med 30% Plan 1: Forbedre samarbeide med primærhelsetjenesten for å redusere VUP Plan 2: Sjekke faktisk behandling/ oppfølging opp mot målene for behandlingslinjen Pasientmålinger

17 Kvalitetsforbedringsprosjektet: Hva ønsket vi å gjøre? Fokusere på implementeringsarbeidet ved klinikken Gjennomgå enkeltsaker/saksforløp Se hvorvidt vi klarer å etterfølge hurtighet i henvisning, utredningsplanarbeid, drop-out osv. Innføre bruk av brukertilfredshetsskjema Mail til alle fastleger om VUP og psykose Informere samarbeidspartnere om behandlingslinjen Informasjon om behandlingslinje på Helsebiblioteket Lage utredningsplan og brukertilfredshetsskjema i DIPS Informere internt Telle besøk på behandlingslinjen på internett Skolere akutteamet i prodromaltilstander Registrere av bruk av TIPS telefon og screeninginstrumenter

18 Så langt: Målinger fra 2008 og 2009 viser: Et snitt på VUP på 126 uker og en median på 51 uker. Dette er svært høye tall, som det er svært viktig å få redusert. Bruk av screeninginstrumenter øker men er enda ikke ferdig implementert Utredningsplan skal være klar i DIPS Bevissthet om TIPS-telefon, screening, VUP og behandlingslinjen er økt Fått tall på VUP som gjør oss i stand til å sammenlikne oss og måle. Enda ikke indikasjon på at VUP tallene rapporteres til myndighetene Bruke media til å komme ut med informasjon om høy VUP Spre informasjon om psykose internt og gjennom brev til fastleger Lage kompetansegivende kurs for fastleger januar 2011

19 Videre utviklingsmuligheter Kommunehelsetjenesten: Implementere oppfølgende behandling fra bydel/kommunehelsetjeneste i BHL. Dokumentasjon av de ulike tilbudene i bydel/kommunehelsetjenesten er under utarbeidelse. Disse vil elektronisk bli knyttet til behandlingslinje psykose. Behandling av barn og unge med psykose: Avklare om Behandlingslinje psykose skal inkludere også barn og ungdom under 18 år. Felles/ egen BHL for unge?

20 Suksessfaktorer: Forankring i toppledelse (sykehusdirektør) Engasjere alle deler av behandlingskjeden Tett kontakt med kvalitetsavd/ teknisk personale Gode møtestrukturer Gode rutiner for oppfølging av alle deler av arbeidet Langsiktighet Pragmatisk holdning Fokus på fremgang Kontinuerlig utvikling av linje og tilbud Gjøre psykosearbeid attraktivt ved for eksempel hjelp av utdanningstilbud

21 Fallgruber: Være for ambisiøse Ikke få med alle impliserte parter For store ambisjoner om at alle skal ha like stor aksje i behandlingslinjen Fare ved generalistmodellen: Faglig utrygghet i utøvelsen av utredning/behandling At behandlere med generalistkompetanse føler seg inkompetente i en jungel av utredningsmuligheter og behandlingstiltak

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0279 Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge Søkerorganisasjon: Forord Arbeidet med dette rehabiliteringsprosjektet har vært en lærerik og nyttig

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer