MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/08 08/406 REFERATSAKER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 32/08 08/354 FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR LØKHAUGEN GNR.15 BNR.2 OG 6 33/08 06/272 KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR VALSET DELER AV GNR.7 BNR.1 KJELL VALSETH 34/08 07/122 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VALSET GNR. 7/2 35/08 08/24 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE GNR 7/1 OG 7/2 36/08 06/526 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE AREALPLANER FOR BYGGING AV BØLGEDEMPER I RØYSA SMÅBÅTHAVN GNR.9 BNR.5 FNR.19 37/08 07/77 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VASSBYGDA - FORSLAG TIL PLANPROGRAM 38/08 08/129 FINANSPLASSERINGER - RAPPORT 1.KVARTAL /08 08/391 NY RV714 AS - INVITASJON TIL NYTEGNING AV AKSJER Lensvik, EVENTUELT John Ola Selbekk e.fullm.

2 Sak 31/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/406 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/08 Formannskapet Innstilling: Side 2 av 18

3 Sak 32/08 FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR LØKHAUGEN GNR.15 BNR.2 OG 6 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 08/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/08 Formannskapet Innstilling: Planutvalget vil tilrå at det ikke settes i gang reguleringsplanarbeid med formål fritidsbebyggelse for Løkhaugenområdet. Det vil være riktig og viktig å ta an overordnet diskusjon om hyttebygging i kommunen før det lokaliseres nye utbyggingsområder, noe som må skje ved rullering av kommuneplanens arealdel. Vedlegg: 1. Brev fra Sight Byggeplaner datert (s.1-5) 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedt Kart som viser flyfoto av gnr.15 bnr.2 og 6 samt hensynssoner Saksopplysninger: Kommunen mottok den brev fra Sight Byggeplaner som på vegne av Forsvarsbygg Skifte Eiendom, varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommen Løkhaugen gnr.15 bnr.2 og 6. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 30 vil tiltakshaver be om planutvalgets vurdering av om det bør settes i gang planarbeid før man går videre i prosessen. Forsvarsbygg Skifte Eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har behov for. Ansvaret omfatter miljøopprydding, tilrettelegging for ny sivil bruk og hele prosessen fram til nye eiere overtar. Løkhaugen i Agdenes kommune er en slik eiendom. Skifte Eiendom ønsker derfor å regulere eiendommen i forkant av kommende avhending. Beskrivelse av området Eiendommen gnr.15 bnr.2 og 6 er på totalt ca. 216 dekar og ligger på begge sider av Fv Nedenfor Fv 277 (nord for Fv) grenser eiendommen mot sjøen i en lengde på 1575 meter. I området mot sjøen er det noen få forsvarsinstallasjoner og det er påvist automatisk fredede kulturminner. Det ligger også en hytte tilhørende forsvaret i området nedenfor Fv På øversida (sørsida) av fylkesvegen, og mot eiendomsgrensa i vest, ligger det eksisterende messebygget. Arealet består ellers av grunnlendt mark med lyng, åpne parti og blandingsskog. Arealet er flatest langs fylkesvegen (ca moh) og fram til foten av Rishaugkammen med høyeste punkt på 115 moh. Kort presentasjon av plan for området Arealet som ligger nedenfor fylkesveg 277 vurderes avsatt til friluftsområde, også det arealet som ligger over 100 fra sjøen. Området på sørsida av Fv 277, mellom fylkesvegen og fjellfoten av Rishaugkammen, synes etter tiltakshavers vurdering å være godt egnet for framtidig fritidsbebyggelse og vil bli vurdert til et slikt formål. Tiltakshaver ønsker å se på Løkhaugen Side 3 av 18

4 Sak 32/08 som en videreutvikling eller fortetting av fritidsbebyggelsen i denne delen av Agdenes. Fjellområdene fra foten av Rishaugkammen og opp, synes lite egnet til fritidsbebyggelse og vurderes avsatt til friluftsformål. I prosjektet inngår også å finne framtidig bruk for den eksisterende messebygningen på sørsida av fylkesvegen, og seksjonering til fritidsleiligheter kan være en mulighet. Planstatus I kommuneplanens arealdel er eiendommen gnr.15 bnr. 2 og 6 vist som båndlagt område for forsvaret. Arealet beliggende inntil eiendommen er vist som landbruks-, natur og friluftsområde (LNF-område) med forbud mot spredt utbygging (sone 1). Det er imidlertid godjent reguleringsplaner med formål hyttebygging som grenser inntil eiendommen i både vest og øst; Reguleringsplan for Rishaugen i vest og Reguleringsplan for Rishaugmoen i øst. Lokalietet for rødlisteart I Hopavågen er det registrert lokalitet for en rødlisteart. Fylkesmannens miljøvernavdeling har i forbindelse med behandling av nevnte reguleringsplaner øst og vest for forsvarets eiendom, påpekt dette. Det opereres med en sikkerhetssone på 500 meter fra lokaliteten, og innenfor denne sona vil det ikke bli tillatt nye inngrep. I aktsomhetssona på 1000 meter fra lokaliteten vil det bli nøye vurdert om det kan tillates nye tiltak. Fylkesmannens miljøvernavdeling har imidlertid gjort oppmerksom på at sonene vanskelig kan lokaliseres nøyaktig, da hekkelokaliteten heller ikke er nøyaktig lokalisert. Vurdering: Det er snart et sammenhengende utbyggingsområde for hytter fra Hegg / Raustein og utover mot Værnes. Rådmannen mener det ikke bør åpnes for nye hytteområder i ytre deler av kommunen før man har foretatt en revidering av hele arealplanen. Ett av hovedtema i revideringa av planen bør være å ha en overordnet strategi for hyttebygging; hvor og hvor mye. Kommunen har i stor grad sagt ja til at det settes i gang reguleringsplanarbeid for hyttebygging også utenfor områder som er satt av til slikt formål i arealplanen. Dette er med på å skape utfordringer i forhold til bla. vann- og avløpsløsninger samt annet tjenestetilbud kommunen blir pålagt å yte. Presset på strandsona øker etter hvert som det etableres flere hytter fordi svært mange ønsker tilgang til båt og båtplass. Dette tilbudet henger pr. dato langt etter behovet. Etter hvert som konsentrasjonen av folk øker, øker også behovet for tilrettelegging av friluftsområder langs sjøen, for å unngå forsøpling / tilgrising og konflikt med jordbruk / fastboende. Rådmannen foreslår å avvise reguleringsplanforslag for fritidsbebyggelse for Løkhaugenområdet. Det vil være riktig og viktig å ta an overordnet diskusjon om hyttebygging i kommunen før det lokaliseres nye utbyggingsområder, noe som må skje ved rullering av kommuneplanens arealdel. Side 4 av 18

5 Sak 33/08 KLAGE PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR VALSET DELER AV GNR.7 BNR.1 KJELL VALSETH Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 06/272 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/08 Formannskapet Innstilling: Realitetsbehandling av klagen fra NOF avd. Sør-Trøndelag datert utsettes til de nye opplysningene i saken er gjort kjent for partene i saken, og partene er gitt mulighet til å uttale seg. Høringsfristen settes til 30 dager. Vedlegg: 1. Klage, brev datert Reguleringsplan, kart og bestemmelser vedtatt Saksopplysninger: Klagen Kommunen mottok den klage på vedtatt reguleringsplan for Valset del av gnr.7 bnr.1. Planen ble vedtatt i kommunestyret den , sak 18/08. Klager er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Sør-Trøndelag. Vedtaket påklages på bakgrunn av to forhold: 1) Forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt etter forvaltningslovens 17 er ikke fulgt. 2) Reguleringsplanen vil ha store negative konsekvenser for en hekkeplass for den sterkt truede hubroen. NOF krever at kommunen må oppheve vedtaket om reguleringsplanen for hytteområdet på Valset 7/1, og at saken må behandles på nytt med bakgrunn i nye opplysninger om at hyttefeltet vil ødelegge en hekkeplass for den sterkt truede hubroen. NOF krever samtidig at det ikke påstartes anleggsvirksomhet i forbindelse med det nye hyttefeltet før klagen er behandlet. I brevet påpekes at kommunen baserer sin saksbehandling på et viltkart fra 1992, og NOF mener at dette er lovstridig. Det gis videre faktaopplysninger om hubroen som art og om dens levesett og leveområder, samt hvilke virkninger hyttebygging kan forventes å få for den registrerte lokaliteten. I brevet fra NOF framgår at de fikk kjennskap til den mulige lokaliteten på Kaldklovafjellet på ettervinteren i 2008, etter tips fra lokalbefolkning og hyttefolk i området rundt. Det framgår videre av brevet, at det ble gjort undersøkelser over tre kvelder, og at hubro ble hørt ved Kaldklovafjellet alle tre kvelder. Ved to av tilfellene hvor hubroen ble hørt, satt fuglen i et område som kan betegnes som midt inne i det nye hyttefeltet. Av brevet framgår at hubroen kun synger / roper i umiddelbar nærhet til hekkeplassen, og man mener derfor at det med stor sikkerhet er hekking i området. Side 5 av 18

6 Sak 33/08 Klagen vurderes å være innkommet innen rett tid, og NOF avd. Sør-Trøndelag godtas som part i saken. Vurdering: Klagen er svært omfattende, og rådmannen har kun kommentert forholdene rundt påstått brudd på forvaltningsloven. Det har kommet ny informasjon i saken; det er registrert hekkende hubro i nærhetene av vedtatt reguleringsplan forvalset 7/2,. Hubro er en direkte truet art i Norge, og som Norge er forpliktet til å stanse tapet av, jf. St.melding nr. 21 ( ). Informasjonen om lokaliteten forelå først etter at reguleringsplanen var vedtatt. Rådmannen anbefaler at NOF sine opplysninger gjøres kjent for partene i saken, og at disse gis anledning til å uttale seg før kommunen tar stilling til klagen. Det foreslås at innkomne merknader legges fram for planutvalget som deretter tar stilling til om klagen skal tas til følge, ev. om det er grunnlag for å oppheve planen. Rådmannen vil anbefale at det ikke settes i verk tiltak innenfor området før klagen er behandlet. Rådmannen finner det beklagelig at det ikke har kommet innspill fra klager tidligere i planprosessen. Arealet som omfattes av reguleringsplanen for Valset del av eiendommen gnr.7 bnr.1, er vist som framtidig byggeområde for fritidsboliger i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i Reguleringsplanprosessen er gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har vært i dialog med sektormyndighetene i flere runder. Det er bl.a. foretatt felles befaring av området (juni 2007). Rådmannen ser det også som beklagelig at kommunen har viltregistreringer som sist var oppdatert i Samtidig er det slik at kommunen skal ha oversikt over ikke bare biologisk mangfold, men også en rekke andre tema, og det er ikke er ressurser til å gjennomføre revideringer- og oppdateringer så ofte som ønskelig. Kommunen har imidlertid rapport om Trua arter, Agdenes kommune, utarbeidet av fylkesmannen i Sør-Trøndelag i I denne rapporten er det registrert en mulig sårbart art lengst sør i Kaldklovaområdet, men det er ingen informasjon om hubro. Brudd på forvaltningslovens 17 Rådmannen mener å ha handlet i samsvar med forvaltningslovens 17, om at Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Kommunen har hele tiden vært i kontakt med fylkesmannen, og heller ikke fra fylkesmannens fagorgan miljøvernavdelinga, har det kommet informasjon om ev. hubrolokalitet i planområdet. Det framgår også av klagen, at NOF ble gjort kjent med den mulige lokaliteten i april Dette kan tyde på at hubroen har etablert seg i området i løpet av den aller siste tiden. Rådmannen stiller derfor spørsmål ved om forvaltningsorganet da kan klandres for å ikke ha tatt hensyn, og hvordan kommunen skulle ha hatt mulighet til å gjøre seg kjent med dette tidligere i planprosessen, da det sannsynligvis heller ikke var noen hubro i området. Rådmannen er heller ikke kjent med at det noen steder i lov eller forskrift er stilt krav om alder på for eksempel viltregistreringer. Avveiing av interesser Rådmannen vil ikke bestride at et hyttefelt av planlagt størrelse vil være negativt for en ev. hekkelokalitet i Kaldklovafjellet. Administrativt finner vi det imidlertid vanskelig å oppheve en Side 6 av 18

7 Sak 33/08 vedtatt reguleringsplan som nettopp har vært gjennom en svært omfattende planprosess der planforslaget er redusert og endret i flere omganger. Området var i tillegg vist som byggeområde i kommuneplanens arealdel, og grunneier har dermed grunn til å forvente en utbygging i området. I dette tilfelle synes det som hensynet til en sårbar art står mot utbyggingsinteressene til tiltakshaver. Store deler av arealet i Agdenes må sies å være potensielle hekkeområder for hubro. Det kan bli vanskelig å planlegging for videre utvikling i kommunen dersom alle potensielle hekkelokaliteter skal båndlegges for utbygging. Side 7 av 18

8 Sak 34/08 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VALSET GNR. 7/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 07/122 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/08 Formannskapet Innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 vedtar planutvalget å legge ut forslag til endring av Reguleringsplan for Valset eiendommen gnr.7 bnr.2 m. flere, vedtatt , og med mindre vesentlig endringer vedtatt i sak 20/07 den , som vist på plankart og i bestemmelser revidert Det kreves at nye hyttetomter kobles til eksisterende vann- og avløpsanlegg for området, og at anlegget om nødvendig må oppgraderes for det antall nye enheter som blir vedtatt. Vedlegg: 1. Brev fra Sundli plan dater og Revidert planforslag for C1-C18, samt reviderte reguleringsbestemmelser. 3. Reguleringsplan for Valset gnr.7 bnr.2 med flere, kart og bestemmelser vedt , rev Flyfoto som viser oppmålte tomter i området C av reguleringsplanen for Valset 7/2 Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om endring av reguleringsplan for eiendommen Valset 7/2, samt reviderte planbestemmelser oversendt i brev datert Området det er sendt inn endringsforslag for, er en del av en større reguleringsplan; Reguleringsplan Valset, eiendommen 7/2 med flere, vedtatt av kommunestyret , med mindre vesentlig endring vedtatt Endringsforslaget Endringen gjelder hytteområde C, lengst øst i planområde, der antall hytter økes fra 13 til 18. De nye tomten er nummerert C14-C18. I tillegg er vegsystemet justert. Etter forslag fra kommunen, er det gjort endringer i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1 ang. størrelse på hyttetomt, og i pkt. 3.2 der det bebygd areal settes til BYA = 120 m2. I tillegg er bestemmelse til fellesområde veger oppdatert i forhold til hvilke tomter vegene er felles for. Det er også tatt inn i bestemmelsene til fellesområder, at felles veger fram til hytteområdet C1-C18 også skal være felles for hytter i de framtidige ubyggingsområder øst for dette feltet. Vurdering: Rådmannen ser det som uhelding at det søkes om fortetting så raskt etter at reguleringsplanprosessen for området er ferdig. Dette gjør at det brukes mye tid og ressurser til liten nytte. Kommunen har imidlertid plikt til å behandle innkomne forslag, og forslaget legges dermed fram for planutvalget. Det såkalte C-området innenfor gjeldende reguleringsplan, er pr. dato under utbygging. Det er Agdenes Eiendom AS som eier tomtene og fører opp egenproduserte hytter, før tomt med hytte selges. Pr. dato står Agdenes Eiendom AS som eier av samtlige tomer jf. matrikkelen. Side 8 av 18

9 Sak 34/08 Fortetting i eksisterende hyttefelt er generelt uheldig, og kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for dette. I dette tilfelle er feltet så nytt at hytteeiere ikke har rukket å kjøpe / etablere seg enda. Ev. hytteeiere vil få mulighet til å uttale seg om foreslåtte fortetting i høringsperioden. Området er allerede tatt i bruk til hyttebygging, og slik sett betyr ikke fem tomter til så mye fra eller til. Feltet ligger godt synlig fra sjøen, i ei forholdsvis bratt li med fjell i dagen og lite vegetasjon. Det stilles spørsmålstegn ved om tomt C16 bør utgå, da det kan se ut til å bli svært tett mellom bygningene. Tomtene C17 og C18 vil komme på ei lita flate / sette der det vokser noe vegetasjon. Tomtene C 14 og C15 sees på som kurante å plassere i forhold til eksisterende tomter. Infrastruktur Det er utarbeidet vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Valset gnr.7/2, og planen er vedtatt av HND sak 4/07 den Vann- og avløpsplanen er ikke dimensjonert i forhold til de 5 nye hyttene, og det bes om at tiltakshaver legger fram en vurdering i forhold til om anlegget må justeres. Det vil bli stilt krav om at ev. nye hyttene må knyttes til eksisterende vann- og avløpsløsning i området. Rådmannen tilrår til tross for den uheldige planprosessen, at endringsforslaget legges ut til offentlige ettersyn. Side 9 av 18

10 Sak 35/08 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE GNR 7/1 OG 7/2 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: BOKS Reg.plan Arkivsaksnr.: 08/24 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/08 Formannskapet Innstilling: Planutvalget frarår å planlegge hytter på arealer som ligger innenfor eiendommen gnr. 7 bnr. 1, selv ikke på de deler av arealet som ligger utenfor 100-meterssonen mot sjøen. Dette begrunnes med at området i kommuneplanens arealdel er vist som område med forbud mot utbygging. Området vil bli liggende svært eksponert fra sjøen, og rent visuelt og estetisk mener kommunen at dette området må forbli fritt for hytter. Vedlegg: 1. Brev fra Agdenes Eiendom,mottatt her den Brev fra Agdenes kommune til Sundli Pan, datert Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Sundli Plan, datert Kunngjøring om igangsatt reguleringsarbeid, Sundli Plan, datert Saksopplysninger: På vegne av eierne av eiendommene gnr. 7 bnr. 1 og 2 har Sundli plan kunngjort igangsatt privat regulering av deler av Valset-eiendommene til fritidsformål - hytter. Planområdet ligger dels innenfor et LNF-1 område med byggeforbud (gnr. 7 bnr. 1) og dels innenfor tidligere regulert område (gnr. 7 bnr. 2). Både kommunen og fylkesmannen har gitt en forhåndsuttalelse til reguleringsplanen. Det vises til vedleggene for detaljer. Agdenes Eiendom, som sannsynligvis blir kjøper/utbygger av hyttefeltet, har i brev til planutvalget kommentert de foreløpige innspill til planarbeidet fra kommune og fylkesmann. Agdenes Eiendom ber om tilbakemelding på sine innspill/betraktninger i forhold til omgjøring av kommuneplanens arealdel for utbygging av fritidsboliger på eiendommen gnr. 7 bnr. 1. I et møte med kommuneleder/ordfører den konkretiserte Agdenes Eiendom at de ønsket tilbakemelding fra planutvalget på planspørsmålet i henhold til pbl. 30 første ledd, som lyder slik Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide reguleringsplan bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for det faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker kan gi råd om planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet. Vurdering: Side 10 av 18

11 Sak 35/08 Administrativt er det i det alt vesentligste pekt på - forholdet til kommuneplanens arealdel og vedtatt reguleringsplan (LNF-sone 1 med byggeforbud, viktig kulturminneområde og 100-metersbeltet langs sjø) - kulturminner og andre natur- og miljøforhold (to registrerte kulturminner, nærhet til Kong Øysteins Havn, landskapsvern, sårbart terreng, mv.) og bl.a. på dette grunnlaget frarådd planlegging av hytter på eiendommen gnr. 7 bnr.1. Fylkesmannen viser til - at store områder på Valset er avsatt til byggeformål - at standsonen bør bevares for friluftslivet (nasjonalt mål) - og går derfor i mot bygging i LNF-sonen og i 100-metersbeltet langs sjø Agdenes Eiendom viser til at - området er godt egnet for utbygging - eksisterende vegnett kan forlenges for å komme inn i området - mindre terrenginngrep ved å etablere adkomstveg via eiendommen 7/1 til 7/2 - fornminnene vil bli tatt vare på og brukt i markedsføringen av hytteområdet - sannsynligvis ikke behov for å bore på nytt for vannforsyning til nyfeltet - har ingen betenkeligheter i forhold til visuelt eller estetisk inntrykk da området på 7/1 ligger lavere enn på 7/2 - planlegger utbygging av 25 tomter på parsellen av 7/1 - utbygging av parsellen utløser økonomiske ressurser for grunneieren for utbygging av marina og serviceanlegg på Valset Kommuneplanens arealdel er overordnet styringsdokument for kommunens arealpolitikk. Vesentlige planforutsetninger må ikke fravikes. I slike situasjoner bør det i stedet vurderes å ta opp arbeidet med å endre kommuneplanens arealdel. Dersom det ved en reguleringsplan foreslås endret arealbruk slik at det i forhold til arealdelen skulle vært en annen arealbrukskategori enn gjeldende kommuneplan viser, bør det i planforslaget dokumenteres de forhold som tilsier vesentlig endret arealbruk, samt konsekvenser for omkringliggende områder ved den nye bruken. Praktiske byggetekniske eller økonomiske forhold har i en slik sammenheng mindre betydning for kommunestyrets valg av reguleringsformål. Rådmannen har etter dette ingen nye tilføyelser, endringer eller vurderinger i forhold til den uttalelsen som allerede er gitt, jfr. kommunens brev av Side 11 av 18

12 Sak 36/08 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE AREALPLANER FOR BYGGING AV BØLGEDEMPER I RØYSA SMÅBÅTHAVN GNR.9 BNR.5 FNR.19 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 f.nr. 19 Arkivsaksnr.: 06/526 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/08 Formannskapet Innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 7 gis det med dette dispensasjon fra gjeldende arealplaner for bygging av bølgedemper i Røysa småbåthavn. Dispensasjonen gis fordi tiltaket vurderes som en naturlig del av eksisterende småbåthavn, og fordi det etter rådmannens vurdering ikke kommer i strid med de interesser gjeldende arealplaner skal ivareta. 2. Før tiltaket gjennomføres må det foreligge godkjent byggesøknad. Kommunen er kjent med at det er utsett for laksenøter i nærheten av småbåthavna. I den grad det måtte være interessekonflikter mellom småbåthavna og rettighetshaverne til laksenøtene, ansees dette å være av privatrettslig karakter. Vedlegg: 1. Søknad fra Røysa småbåthavn datert Brev fra Kystverket Midt-Norge datert Brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert Flyfoto som viser eksisterende utfylling 5. Kart som viser lokalisering av laksenøter (2 kart) Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad fra Røysa småbåthavn AL om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner for bygging av bølgedempende molo i Røysa småbåthavn. Bakgrunn for søknaden var fylkesmannens vedtak i brev datert om å oppheve Agdenes kommune sitt vedtak av , sak 117/07 om å godkjenne bygging av bølgedemper i Røysa småbåthavn. Vedtaket ble opphevet pga. saksbehandlingsfeil, da kommunen ikke har foretatt dispensasjonsvurdering av søknaden etter plan- og bygningslovens 7. Dispensasjonssøknaden ble oversendt sektormyndigheter og naboer / rettighetshavere i brev datert Følgende uttalelser er mottatt: 1. Kystverket, Midt-Norge, brev datert : Søknaden er behandlet un etter Lov om havner og farvann, og ikke i forhold til annet lovverk. Søker må selv sørge for at sistnevnte er brakt i orden. Kystverget Midt-Norge tillater herved Røysa småbåthavn bygging av molo på eiendommen gnr.9 bnr.5 fnr.19 for bølgedemping av småbåthavn ved Røysa i Agdenes kommune som omsøkt og vist i vedlagte kart. Det er listet opp sju vilkår (se vedlagt brev). Side 12 av 18

13 Sak 36/08 2. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Ingen merknader. Saken er også forelagt Sør- Trøndelag fylkeskommunen som ut fra de interesser de skal ivareta ikke har merknader til dispensasjonssøknaden. Plansituasjonen i området Røysa småbåthavn ligger innenfor reguleringsplan for Hegg 9/5 og Fredheim 9/14,stadfestet Areal i sjø er ikke regulert i denne planen. Bygging av småbåthavna ble utført i henhold til godkjent byggesøknad. Startpunkt for den omsøkte bølgedemperen ligger i grensa mellom overnevnte plan og reguleringsplan for Hegg camping vedtatt Arealet der moloen (bølgebryteren) starter er regulert til friluftsområde på land, mens den så vidt berører område regulert til friluftsområde i sjø. Der det ikke foreligger reguleringsplan for sjøområdene, vil kommuneplanens arealdel gjelde, og der er sjøarealet vist som område for fiske-, ferdsel-, akvakultur-, natur- og friluftsliv (FFANF). Tidligere uttalelser i saken Før kommunen fattet administrativt vedtak i saken, ble tiltaket sendt på høring til fylkesmann, fylkeskommune og kystverk. Ingen av instansene hadde merknader til tiltaket. Det har i løpet av saken kommet fram at det er to lokaliteter for sett av laksenot i nærheten av Røysa småbåthavn, inntegnet på kart datert , og Rettighetshaverne til laksenøtene har protestert mot utfyllinga, og hevder at tiltaket vil være til ulempe for laksenotfiske. Dagens situasjon Moloen som skal fungere som bølgedemper, er planlagt som steinfylling, dvs. det er allerede foretatt utfylling jf. kommunens vedtak i sak 117/07. Eksisterende utfylling er målt inn med GPS, og er tegnet inn på kart med flyfoto datert Eksisterende fylling er ca. 50 meter. I tillegg er det ønske om å fylle ut en knekk mot vest på 15 meter, vist på vedlegg til søknad datert Kotehøyde på toppen av moloen vil ligge 2,5 2,6 m.o.h. Vurdering: Røysa småbåthavn ble bygd på slutten av 1980-tallet. Etter kommunens vurdering er moloen som ønskes bygd å anse som en del av eksisterende anlegg. Det er stor mangel på småbåthavner i kommunen. Regionale myndigheter har gjentatte ganger bedt kommunen om å benytte eksisterende anlegg i stede for å anlegge nye båthavner. Det er forsøkt lagt ut en ny flytebrygge i Røysa småbåthavn, men det viser seg at den er lite egnet pga. vind. Den omsøkte bølgedemperen vil kunne bedre vindforholdene i havnebassenget slik at det kan utnyttes bedre. I eksisterende arealplan er sjøområdet utenfor moloen vist som flerbruksområde. Kommunen er ikke kjent med at det tidligere har vært konflikter mellom småbåthavna og laksenøtene. Laksenøtene har ikke vært benyttet i seinere tid, men rettigheten ligger der. Rettighetshavere og tiltakshavere oppfordres til å gå i dialog for å finne en løsning. Utfyllinga kan muligens medføre strømningsendringer som igjen kan ha betydning for fiskens bevegelser. Det er tidligere innhentet synspunkt på dette fra fiskeforvalter hos fylkesmannen. Dette er ellers privatrettslige forhold mellom utbygger og rettighetshavere. Rådmannen vil anbefale at det gis dispensasjon fra gjeldende planer i området, og dette begrunnes med at tiltaket ikke vil være til hinder for friluftslivet i området. Når det gjelder forholdet til laksenøtene, mener vi at dette er privatrettslige forhold som det må kunne finnes en løsning på. Småbåthavna er etablert, og det vil være en fordel å kunne utnytte kapasiteten i anlegget fullt ut. På bakgrunn av dette vil rådmannen tilrå at det blir gitt dispensasjon fra gjeldende Side 13 av 18

14 Sak 36/08 arealplaner for etablering av bølgedemper. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det må foreligge godkjent byggesøknad før utbygging tar til. Side 14 av 18

15 Sak 37/08 REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VASSBYGDA - FORSLAG TIL PLANPROGRAM Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Arkivsaksnr.: 07/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/08 Formannskapet Innstilling: Planutvalget vedtar å legge ut forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for Vassbygda til offentlig ettersyn. Vedlegg: 1. Forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for Vassbygda Kommundelplan for Vassbygda, vedt Innspill til kommundelplan for Vassbygda. Saksopplysninger: Jf. forskrift om konsekvensutredning er kommunen pålagt å utarbeid planprogram for kommunedelplaner det det angis områder for utbyggingsformål. Vedlagt følger forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for Vassbygda. Planprogrammet angir formålet med planarbeidet og hvordan planprosessen skal foregå. I planprogrammet foreslås en framdriftsplan for arbeidet med kommunedelplanen. Vurdering: - Side 15 av 18

16 Sak 38/08 FINANSPLASSERINGER - RAPPORT 1.KVARTAL 2008 Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 08/129 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/08 Formannskapet Innstilling: Rapporten tas til orientering. Saksopplysninger: Etter kommunens økonomireglement skal det kvartalsvis rapporteres på utviklingen for kommunens pengeplasseringer. Ut fra månedsrapportene har kommunens plasseringer av langsiktig likviditet hatt følgende utvikling: Alle tall i hele tusen kroner. 1. kvartal 2008 Aktiva Verdi Gevinst Tap Kjøp Salg Verdi KLP Obligasjonsfond (Pensjon) KLP Pengemarkedsfond KLP aksjer innland KLP akjser utland Sum KLP Siden årsskiftet har forvaltningen gitt et tap på 2,54 %. Tapet er noe mindre enn nivået på referanseindeksen. Siden oppstart i mai 2002 har verdien på plassert kapital steget fra kr til kr tilsvarende 38,85%. Porteføljens sammensetning er fordelt slik: Plassering Beløp Andel Mandat Obligasjoner % % Aksjer % % Pengemarked % % Plassering i obligasjoner ligger 4 % lavere enn forutsatt i reglement. Dette er tatt opp med forvalteren som erkjenner avviket. Forklaringen er at aksjer og pengemarked har steget i verdi, og dermed har fått en større andel av samlet plassering uten at det er gjort tilpasninger. Avkastningen på obligasjoner har vært meget lav i denne perioden, og kommunen har tjent på å ha en lavere andel av obligasjoner. For plasserte midler av kommunens kortsiktige likviditet, har avkastningen utviklet seg slik: Side 16 av 18

17 Sak 38/08 Alle tall i hele tusen kroner. 4. kvartal 2007 Aktiva Verdi Gevinst Tap Kjøp Salg Verdi SUM Nordea Samlet sett er avkastningen hittil i år kr , eller 0,9 %. Fra oppstart har avkastningen vært kr som tilsvarer 11,2 %. Vurdering: Aksjemarkedet har hatt en meget svak utvikling i årets 3 første måneder, noe som har medført et tap på ca. 0,5 mill i perioden. En trøst får være at april har vist en helt annen utvikling, noe som medfører at vi pr på det nærmeste har kompensert det tapte. Samlet kapital i KLP er nå kr ,-. Side 17 av 18

18 Sak 39/08 NY RV714 AS - INVITASJON TIL NYTEGNING AV AKSJER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/391 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/08 Formannskapet Innstilling: Agdenes kommune ønsker ikke å tegne aksjer i Ny RV714 AS. Vedlegg: Forespørsel datert fra Ny Rv714 AS (inkl. vedtekter og årsmelding/regnskap for 2007). Saksopplysninger: Styret i Ny Rv714 AS behandlet i styremøte 31. mars 2008 Utvidelse av aksjekapitalen/invitasjon til nytegning og gjorde følgende vedtak: Styret innstiller overfor generalforsamlingen i Ny Rv714 AS å gjøre vedtak om utvidelse av aksjekapitalen med invitasjon til nytegning til offentlige eiere, næringsliv og privtapersoner. Det må påsees at den offentlige eierandelen er på minst 51%. Det vises for øvrig til vedlegget. Vurdering: Jeg kan ikke se at det foreligger argumenter/grunner som tilsier at Agdenes kommune bør kjøpe aksjer i Ny Rv714 AS. Det innstilles på avslag på forespørselen om tegning av aksjer i selskapet. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2014 Tid: 11:00 13:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 10/15 14/660 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING AV PROSESSPLANEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 10/15 14/660 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING AV PROSESSPLANEN Sak 9/15 Utvalg: FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Styringsgruppen for kommunereformen behandler sak 10/15 kl. 11:00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.20 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik - fratrådte som inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2014 Tid: 10:00 12:14 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/681 OMREGULERING AV SLETVIK FORSAMLINGSHUS - GNR 18/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet 04.03.2015

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.06.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/11 10/291 FORESPØRSEL OM OMREGULERING PÅ GNR. 103 BNR. 48 OG 49

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/11 10/291 FORESPØRSEL OM OMREGULERING PÅ GNR. 103 BNR. 48 OG 49 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.11.2010 66073/2010 2010/13792 111/10 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/109 Planutvalget 14.12.2010 Klage på avslag - deling av grunneiendom til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer