5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008."

Transkript

1 Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte FriBU - ABC for menighetene, med forslag til vedtekter for FriBU s lokallag. Vedtekter for FriBU. Handlingsplan for FriBU Grunnregler for Frikirkens speiderkorps. Handlingsplan for Frikirkens speiderkorps. Håndbok for ledere i Frikirkens speiderkorps.

2 FriBU HENSIKT OG VISJON HANDLINGSPLAN Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

3 ET BILDE (av en ønsket framtid) VÆRE - GJØRE Joh 15, 5 Fellesskap Våre menigheter har åpne og rause fellesskap for barn og unge, der de blir sett og tatt på alvor. I smågrupper utvikles trygghet og åpenhet. Gjennom ulike samlinger i menigheten og i uformelle vennefellesskap erfarer de Gud. Vi bygger enhet gjennom fellesskap på tvers av generasjoner, kulturer og menighetsgrenser. Tjeneste Vi ser barn og unge tjene med de gaver Gud har utrustet dem med. De følges opp av ledere som hjelper dem til å vokse og ta ansvar i ulike tjenester. Barn og unge erfarer velsignelsen av å gi tid, evner og ressurser til Guds rike. VOKSE Joh 15, 9 og16 Modenhet Gjennom aktuell formidling blir barn og unge bedre kjent med seg selv, hverandre og Gud. De blir tryggere i sin tro. Vi opplever at Den Hellige Ånd forvandler mennesker gjennom undervisning av Guds Ord. Erfarne ledere bruker tid med nye ledere, og utfordrer og veileder dem. Misjon - lokalt og globalt Barn og unge bygger relasjoner til mennesker i sitt nærmiljø. Menigheten arbeider aktivt for å inkludere nye i fellesskapet og hjelpe dem fram til tro på Jesus. Barn og unge oppfordres til globalt engasjement. Gjennom vennskapsmenigheter og ulike prosjekter får de erfare unges hverdag i andre kulturer. Slik gjør vi Jesus kjent i Norge og resten av verden.

4 Denne handlingsplanen skal være retningsgivende for Landsstyret og staben, og legges til grunn for budsjett og andre prioriteringer i perioden. Regioner, lokallag og virkegrener med eget styre utarbeider egne planer. Handlingsplanen er inndelt i 4 hovedgrupper utvikle, utveksle, utruste og utføre. Utvikle FriBU vil utvikle følgende materiell og tjenester: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING FAMILIEARBEID Utvikle og lansere en ressurspakke for menigheter. Utarbeide minst 2 x 6 familiegudstjenesteprogram med oppfølgingsressurser for familiene. LEDERTRENINGS- PROGRAM Videreutvikle ledertreningsprogrammet Rett Fokus i samarbeid med flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner. Program for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. Ledertreningsprogrammet gjøres tilgjengelig lokalt og regionalt i Vi vil arbeide for at alle regioner skal tilby dette i løpet av perioden. "Tempo" - ledertrening for unge voksne tilbys fortsatt i samarbeid med Innovista. En plan for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere utarbeides i samarbeid med lokalmenighetene. Sørge for at lokallagene har tilgang til materiell for denne aldersgruppa. FriBU stab vil holde seg oppdatert og sørge for å presentere ideer, materiell og andre ressurser for denne aldersgruppa. MATERIELL FOR ALDERSGRUPPA år Utvikle materiell for denne aldersgruppa. Vi vil også fokusere på rekruttering av Soul Children kor i Frikirken. Fortsette salg av B-tween og produsere nytt andaktsopplegg for denne aldersgruppen. Dette skal sluttføres skoleåret 2009/2010. Oppstart av minst ett nytt Soul Children kor i Frikirken hvert år i perioden.

5 MEDLEMS- REGISTRERING Evaluere og justere rutiner for medlemsregistrering. Webbasert medlemsregister må fungere godt nok til at minst 90 % av lagene bruker dette fast innen KOMMUNIKASJON Vi vil fortsette å bedre kommunikasjonen med våre medlemmer og ledere. FriBU nasjonalt utarbeider ny informasjonsplan og iverksetter nye rutiner for kommunikasjon innen utgangen av Startpakka, som ikke ble utarbeidet i forrige periode, inngår i dette arbeidet. Utveksle FriBU vil legge til rette for utveksling av erfaringer og ressurser: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING MISJONSPROSJEKT FriBU, i samarbeid med FIYM, tar ansvar for misjonsprosjektet under Skjærgårds hvert tredje år. Samarbeidsavtalen med OM følges opp og videreutvikles i løpet av perioden. Vi planlegger og gjennomfører misjonsprosjektet under Skjærgårds Vi arbeider for at minst 5 menigheter bruker OM til teamturer og korttidstjeneste årlig og at like mange sender ungdommer til TeenStreet, innen utgangen av perioden. SKOLER Utveksle kompetanse og erfaringer med Fredtun, Høgskolen i Staffeldtsgate, Gå Ut Senteret, og andre utdanningsinstitusjoner. Samarbeide for å stimulere til refleksjon/studier innenfor teologi, ledelse, kommunikasjon m.m. Vi vil bruke samarbeidsinstitusjonene mer aktivt i oppfølging og inspirasjon for frivillige og ansatte medarbeidere.

6 Utruste FriBU vil utruste enkeltmennesker og grupper gjennom følgende arrangement / prosjekt: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING NETTVERK FOR ANSATTE I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Vi vil formalisere et nettverk og sørge for samlinger for lokalt, regionalt og nasjonalt ansatte barne- og ungdomsarbeidere hvert semester. Vi vil samarbeide med Frikirkens Synodestyre og Studiesenteret for å få innført: - obligatorisk innføringskurs for nye BU-arbeidere - skriftlig arbeidsbeskrivelse for alle BU-arbeidere - veileder for alle BU-arbeidere - kurs / inspirasjonssamling hvert semester - nettverk der BU-arbeidere innenfor et geografisk begrenset område har et fellesskap CREATIVE Vi vil arrangere Creative og T3 Creative hvert år i perioden. Inspirasjonskurs år Kurs om familiearbeid Vi vil fortsatt tilby inspirasjonskurs til menigheter og lokallag, og vil i perioden vektlegge familiearbeid og arbeid med tweens. Kursene holdes på forespørsel fra menighetene. KURS / KONFERANSER I REGI AV FRIBU Nasjonal konferanse i regi av FriBU eller sammen med andre. Fokus på å utruste ledere og inspirere til å nå nye med evangeliet. Vi vil arbeide for å tilby konferanser for barne- og ungdomsledere årlig. Vi vil variere målgruppe og tema fra år til år, og vi vil samarbeide med andre organisasjoner der vi finner det tjenlig. Vi vil prøve ut en årlig samling der vi inviterer menighetene til å sende en eller to deltakere i aldersgruppa år. Målet er å fange opp ungdom med ledergaver, kall og tjenestevilje. På denne måten ønsker vi å bygge ledere for fremtiden. ARRANGEMENT Være aktører i Skjærgårds Være medarrangør av Visjon Vi fokuserer samarbeidet med Skjærgårds til å gjelde sommerfestivalen og vil primært arbeide i programgruppa og med utvikling av BigTop eller lignende. Vi setter av ressurser tilsvarende 50 % stilling til UngVisjon, forutsatt at fokuset på barn og familier opprettholdes. SPEIDERARBEID Vi ønsker et tettere samarbeid med FSK, både nasjonalt og lokalt. Vi vil bidra til at flere lokalmenigheter ser på speiding som et godt arbeidsredskap i barne- og ungdomsarbeidet. For konkretisering vier vi til Korpsets handlingsplan for

7 Utføre FriBU skal utføre følgende administrative tiltak i perioden: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING ORGANISASJONS- UTVIKLING Videreføre arbeidet for bedre økonomistyring og utvikle organisasjonen på en måte som sørger for best mulig forvaltning av våre ressurser. Egenkapital brukes til investeringer i henhold til denne handlingsplanen. Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å iverksette prøveordninger for omorganisering av de sentrale stabsressursene, f. eks plassering lokalt eller regionalt. Dette må skje i forståelse med lokalmenigheter og regioner. Vi vil også fortløpende vurdere nye samarbeidsformer med andre organisasjoner. Ordninger som blir iverksatt skal evalueres 3 år etter at ordningen er satt i funksjon. ØKONOMISK STØTTE Videreutvikle AIR på en måte som sørger for enklest mulig administrasjon og en rettferdig fordeling. Grunnet nye støtteordninger ønsker FriBU å prioritere kurs som går over minst 2 kvelder, og med minst 5 lokallag tilstede. De to kveldene trenger ikke være sammenhengende. Daglig leder og LS følger utviklingen i LNU nøye, og iverksetter tiltak for å sikre våre medlemmer økonomisk støtte. Dette må likevel ikke gå på bekostning av vårt teologiske grunnlag. Dagens AIR ordning videreføres. LS velger noen prosjekter hvert år, som får støtte automatisk. MEDLEMMER Vi ønsker å arbeide for fortsatt økning i medlemstallene. Gjennom promotering av FriBU sine ressurser ønsker vi å stimulere til oppstart av nye lag. Målet er å øke antall lag med 5 hvert år. Vi vil også øke medlemsmassen med 10 % av 2007-tallene i løpet av perioden. Forkortelser / navn: Innovista - organisasjon for evangelisering og ledelse, hovedkontor i England B-tween - samtalespill for aldersgruppa år, utviklet av FriBU FIYM - Frikirkens Israels- og Ytremisjon OM - Operasjon Mobiliseirng TeenStreet - Misjonsfestival i Tyskland, for åringer, arrangeres første uke i august av OM AIR - FriBUs navn på Frifond-midlene fra staten LS - FriBUs landsstyre LNU - Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner; samarbeidsorgan for over 70 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Skal fremme medlemsorganisasjonenes felles interesser og egenart overfor myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner, og forvalter støtteordninger fra staten til organisasjonene. Tweens åringer FSK - Frikirkens Speiderkorps

8 Forslag til vedtekter for lokallag i FriBU 1. Basis bygger på Guds Ord og den evangelisk lutherske frikirkes bekjennelse. FRIBU S ABC 2. Formål Vårt formål er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. (eventuelt lokalt tillegg / presisering) 3. Medlemskap Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingenten. Kontingenten betales for ett kalenderår av gangen og rapporteres til FriBU nasjonalt. Lokallagets ledere skal regnes med som medlemmer i lokallaget. 4. Organisering - ledelse: Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Mellom årsmøtene ledes laget av et styre. Dersom laget har fire eller flere medlemmer over 14 år, skal styret velges av medlemmene. Styremedlemmene må være bekjennende kristne og slutte seg til lagets basis, formål og vedtekter. Beslutninger om anskaffelser, økonomi, arrangementer og program fattes av styret. Styret har ansvar for å føre medlemslister, legge fram årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet og iverksette vedtak. Styret skal arbeide for et godt forhold til menigheten og FriBU nasjonalt. 5. Årsmøte / styre: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle foreningens medlemmer over 14 år har stemmerett på årsmøtet og årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, regnskap, innkomne saker/forslag og valg. Det velges fra 3-5 personer til styret blant foreningens medlemmer. De velges for en periode frem til neste ordinære årsmøte. Styret konstituerer seg selv. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer. 6. Vedtektsendringer: Disse vedtekter kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Slike endringer må ikke være i strid med Vedtekter for FriBU 1 og 2 7. Oppløsning: Foreningens formue tilfaller menighetens barne- og ungdomsarbeid ved oppløsning. FOR MENIGHETEN I vårt arbeid med å revidere vedtektene til FriBU har vi sett behov for å skrive en veiledning om hvordan vi anbefaler at barne- og ungdomsarbeidet i lokalmenigheten organiseres. Det som står i dette dokumentet er ment som et råd, og det er FriBUs klare oppfatning at den enkelte menighet selv må velge den organisering som passer dem best. Vi ønsker også å understreke at FriBU er en interesseorganisasjon som først og fremst skal bidra med kompetanse, inspirasjon, erfaringsutveksling og ulike ressurser til lokallagene. Dette fratar ikke menighetene tilsynsansvar og myndighet over sitt barne- og ungdomsarbeid. FriBU er Frikirkens barne- og ungdomsarbeid, men er organisert som en selvstendig organisasjon. I FriBUs vedtekter finner man derfor lite om den lokale

9 menighet. Dette er ikke fordi vi ikke tror den har en viktig plass, men for å ivareta den enkelte menighets rett til å organisere sitt barne- og ungdomsarbeid på en måte som er mest tjenlig for menigheten. Her følger et forsøk på å hjelpe lokallag og menigheter til å finne tjenlige måter å organisere arbeidet med barn og unge på. AVKLARING FriBU er en selvstendig organisasjon, men arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, blant annet ha: Egne vedtekter (også for lokallag) En demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen God rapportering av medlemmer med betalt årskontingent Frikirkens synode har godkjent at FriBU ble opprettet som en selvstendig organisasjon Alle lokallag i menigheten rapporterer til eldsterådet og er underlagt tilsyn fra menigheten de tilhører. Regioner som starter lag kan registrere dette som lokallag i FriBU. BARNE- OG UNGDOMSRÅD / FRIBURÅD Hver menighet bør ha et råd som arbeider for å ivareta barn og unges interesser i menigheten og sørger for at det er et så godt tilbud som mulig til alle aldersgrupper av barn og unge. Rådet kan bestå av representanter valgt av og blant medlemmene i alle menighetens lokallag og et eldsterådsmedlem eller den eldsterådet delegerer oppgaven til. Ansatte barne- og ungdomsarbeidere bør ha fast plass i dette rådet. Alle rådets medlemmer må være bekjennende kristne og slutte seg til menighetens og FriBUs basis, formål og vedtekter. Menigheten velger selv hvor mange medlemmer rådet skal ha, hvordan de skal arbeide og hvilken myndighet de skal ha i menighetsstrukturen. Vi anbefaler at rådet rapporterer til eldsteråd/menighetsråd og utarbeider strategi for menighetens barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med eldsteråd/menighetsråd. Rådet skal fungere som formidlingskanal mellom lokallagene og FriBU sentralt. All post fra FriBU sentralt sendes rådets leder og eventuelt ansatte BU-arbeidere. Det er deres ansvar at informasjon videreformidles til riktige personer. LOKALLAG Som lokallag regnes en hver forening, lag, klubb og lignende, for barn eller ungdom i menigheten. Alle lokallag skal ha et styre som er valgt av og blant lokallagets medlemmer. (Unntak for lokallag med færre enn 4 medlemmer som har fylt 15 år. Her kan styret settes sammen av lederne i laget.) Dere bestemmer selv antall styremedlemmer og hvordan valget gjennomføres. Dette kan gjøres enkelt. Alle lokallag skal avholde årsmøte der årsmelding og revidert regnskap (dersom laget har egen økonomi) legges fram. (Bruk gjerne FriBUs elektroniske medlemsregister til dette) Alle lokallag skal ha sine egne vedtekter. Her kan man bruke normalvedtekter for lokallag fra FriBU eller lage sine egne. De to første paragrafene fra normalvedtektene skal alltid være med. (Se forslag under) Dersom man ikke har vedtatt andre vedtekter regnes normalvedtektene som lagets vedtekter. Lokallagene velger selv sine utsendinger til FriBUs landsmøte (se FriBUs vedtekter for antall utsendinger) OPPSTART AV NYE LAG Når en menighet i DELF starter et nytt arbeid for barn eller ungdom, og det nystartede laget passerer 10 medlemmer, har de rett på oppstartsstøtte fra FriBU. ANSETTELSER OG ENDRING AV ROLLER Menigheten plikter å holde FriBU sentralt orientert om hvem som er ansatt i barne- og ungdomsarbeidet til en hver tid. Ved bytte av personer i rådet for barne- og ungdomsarbeidet, inkludert ny leder, skal dette meldes uten unødig opphold til FriBU sentralt. For spørsmål / ytterligere avklaringer: kontakt daglig leder i FriBU

10 VEDTEKTER FOR FRIBU vedtatt på landsmøtet BASIS FriBU bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. FriBU er Den Evangelisk Lutherske Frikirkes barne- og ungdomsarbeid og vil arbeide i samsvar med denne kirkes teologiske grunnlag. 2 FORMÅL Formålet til FriBU er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. 3 ORGANISERING A. Lokallag Alle barne- og ungdomslag i DELF sine menigheter regnes automatisk som medlemmer når de registrerer seg i FriBU sitt sentrale medlemsregister og oppfyller gjeldende kriterier for lag i FriBU. Lokallagets vedtekter må være forenlig med FriBU sine vedtekter. Lokallaget krever kontingent fra sine medlemmer etter gjeldende retningslinjer. Kontingenten tilfaller lokallaget. Barne- og ungdomslag som står fritt eller tilhører menigheter utenom DELF kan søke medlemskap i FriBU, jfr. 1 og 2. Søknaden sendes FriBU landsstyret. Vedlagt søknaden skal sendes et eksemplar av lokallagets vedtekter. B. Regioner FriBU er delt inn i 5 regioner. Lokallagene innenfor hver region står fritt til hvordan de vil organisere regionsarbeidet. Det avholdes minst en barne- og ungdomskonferanse i hver region i landsmøteperioden. BUK inviterer til drøfting av fellesarbeidet innenfor regionen, og til valg av regionsstyre eller koordinator. Regionsstyret eller koordinator velges med vararepresentanter for en periode på 3 år. C. Frikirkens Speiderkorps FSK er organisert som et eget speiderkorps tilknyttet NSF gjennom egen avtale. Korpsstyret, som velges av korpstinget, leder virksomheten innen FSK. Korpsstyret rapporterer til FriBU Landsstyret og arbeider innenfor de samme retningslinjer som FriBU sine øvrige lag. D. Nasjonalt Det daglige arbeidet til FriBU utføres av nasjonal stab som ledes av daglig leder. 4 LANDSMØTET A. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3.år B. Innkalling - Landsstyret forbereder og sender ut innkalling til landsmøtet med forslag til dagsorden senest tre måneder før landsmøtet. - Forslag til saker må være innkommet senest to måneder før landsmøtet. Dette gjelder også nominasjon av kandidater til landsstyret. - Sakspapirer med treårsmelding, regnskapssammendrag, revisjonsberetning, forslag til handlingsplan og valgkomiteens innstilling til valg av landsstyre, sendes alle utsendinger senest en måned før landsmøtet.

11 C. Landsmøtets sammensetning: Følgende møter med tale, forslags og stemmerett: - En valgt utsending fra lokallag med mellom 5 og 50 registrerte medlemmer og to valgte utsendinger fra lokallag med over 50 registrerte medlemmer. Lokallag som sender mer enn én representant skal sende minst én representant under 26 år. Det er medlemstallene i FriBU sitt medlemsregister pr året før Landsmøtet som legges til grunn. Alle medlemmer fra 15 år og oppover kan velges som utsendinger. - Regioner som har regionsstyre kan sende inntil 2 representanter fra styret. Følgende møter med tale og forslagsrett: - Medlemmene av landsstyret. - FSK korpsstyret kan sende inntil 2 representanter fra styret. - Daglig leder og nasjonal stab. - Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Frikirkens menigheter og regioner. Følgende møter med talerett: - Inntil to representanter fra Frikirkens synodestyre. - Andre personer invitert av landsstyret. D. Landsmøtets oppgaver: - Kommentere og godkjenne landsstyrets treårsmelding, regnskapssammendrag og revisjonsberetning. - Drøfte og vedta handlingsplan, inkludert økonomiske prioriteringer, for den kommende treårsperiode. - Velge landsstyrets leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer for tre år. - Velge valgkomité for neste landsmøte, bestående av en representant fra hver region, med personlige varamenn. - Velge revisor. - Behandle andre saker fremmet for landsmøtet. E. Valgkomiteens arbeid - Ved innstilling til valg av landsstyre skal valgkomiteen ivareta bredden i geografi, kjønn, alder og type arbeid. - Ved innstilling til valg av valgkomite foreslås minst en kandidat fra hver region. F. Ekstraordinært landsmøte - Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det nødvendig eller når 1/3 av lokallagene krever det. 5 LANDSSTYRET A. Landsstyrets sammensetning Følgende representanter har tale- og stemmerett ved landsstyrets møter: - Leder - Nestleder - 5 styremedlemmer - 3 varamedlemmer som innkalles i prioritert rekkefølge ved forfall blant landsstyrets faste medlemmer. Landsstyret kan fatte vedtak når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Følgende personer har talerett på landsstyrets møter: - Daglig leder - En valgt stabsrepresentant - En valgt observatør fra korpsstyret til FSK B. Landsstyrets oppgaver - Ser til at FriBU blir drevet etter det formål og på den basis vedtektene fastsetter, og at prioriteringer i vedtatte handlingsplan følges. - Ansetter daglig leder. - Utarbeider budsjett og godkjenner regnskap. - Trekker opp langtidsplaner for arbeidet i samarbeid med nasjonal stab. - Godkjenner ansettelser etter innstilling fra daglig leder.

12 C. Arbeidsutvalg Landsstyrets leder, nestleder og daglig leder utgjør Landsstyrets arbeidsutvalg og har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av Landsstyret i tråd med vedtak fattet av Landsstyret. Referat fra AU sendes Landsstyret for godkjenning. 6 OPPLØSNING Dersom FriBU blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 7 VEDTEKTSENDRINGER Endringer i vedtektene kan bare skje med to tredjedels flertall på landsmøtet. Endringer i 1 og 2 må vedtas av to på hverandre følgende landsmøter for å kunne tre i kraft.

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer