5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008."

Transkript

1 Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte FriBU - ABC for menighetene, med forslag til vedtekter for FriBU s lokallag. Vedtekter for FriBU. Handlingsplan for FriBU Grunnregler for Frikirkens speiderkorps. Handlingsplan for Frikirkens speiderkorps. Håndbok for ledere i Frikirkens speiderkorps.

2 FriBU HENSIKT OG VISJON HANDLINGSPLAN Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

3 ET BILDE (av en ønsket framtid) VÆRE - GJØRE Joh 15, 5 Fellesskap Våre menigheter har åpne og rause fellesskap for barn og unge, der de blir sett og tatt på alvor. I smågrupper utvikles trygghet og åpenhet. Gjennom ulike samlinger i menigheten og i uformelle vennefellesskap erfarer de Gud. Vi bygger enhet gjennom fellesskap på tvers av generasjoner, kulturer og menighetsgrenser. Tjeneste Vi ser barn og unge tjene med de gaver Gud har utrustet dem med. De følges opp av ledere som hjelper dem til å vokse og ta ansvar i ulike tjenester. Barn og unge erfarer velsignelsen av å gi tid, evner og ressurser til Guds rike. VOKSE Joh 15, 9 og16 Modenhet Gjennom aktuell formidling blir barn og unge bedre kjent med seg selv, hverandre og Gud. De blir tryggere i sin tro. Vi opplever at Den Hellige Ånd forvandler mennesker gjennom undervisning av Guds Ord. Erfarne ledere bruker tid med nye ledere, og utfordrer og veileder dem. Misjon - lokalt og globalt Barn og unge bygger relasjoner til mennesker i sitt nærmiljø. Menigheten arbeider aktivt for å inkludere nye i fellesskapet og hjelpe dem fram til tro på Jesus. Barn og unge oppfordres til globalt engasjement. Gjennom vennskapsmenigheter og ulike prosjekter får de erfare unges hverdag i andre kulturer. Slik gjør vi Jesus kjent i Norge og resten av verden.

4 Denne handlingsplanen skal være retningsgivende for Landsstyret og staben, og legges til grunn for budsjett og andre prioriteringer i perioden. Regioner, lokallag og virkegrener med eget styre utarbeider egne planer. Handlingsplanen er inndelt i 4 hovedgrupper utvikle, utveksle, utruste og utføre. Utvikle FriBU vil utvikle følgende materiell og tjenester: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING FAMILIEARBEID Utvikle og lansere en ressurspakke for menigheter. Utarbeide minst 2 x 6 familiegudstjenesteprogram med oppfølgingsressurser for familiene. LEDERTRENINGS- PROGRAM Videreutvikle ledertreningsprogrammet Rett Fokus i samarbeid med flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner. Program for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. Ledertreningsprogrammet gjøres tilgjengelig lokalt og regionalt i Vi vil arbeide for at alle regioner skal tilby dette i løpet av perioden. "Tempo" - ledertrening for unge voksne tilbys fortsatt i samarbeid med Innovista. En plan for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere utarbeides i samarbeid med lokalmenighetene. Sørge for at lokallagene har tilgang til materiell for denne aldersgruppa. FriBU stab vil holde seg oppdatert og sørge for å presentere ideer, materiell og andre ressurser for denne aldersgruppa. MATERIELL FOR ALDERSGRUPPA år Utvikle materiell for denne aldersgruppa. Vi vil også fokusere på rekruttering av Soul Children kor i Frikirken. Fortsette salg av B-tween og produsere nytt andaktsopplegg for denne aldersgruppen. Dette skal sluttføres skoleåret 2009/2010. Oppstart av minst ett nytt Soul Children kor i Frikirken hvert år i perioden.

5 MEDLEMS- REGISTRERING Evaluere og justere rutiner for medlemsregistrering. Webbasert medlemsregister må fungere godt nok til at minst 90 % av lagene bruker dette fast innen KOMMUNIKASJON Vi vil fortsette å bedre kommunikasjonen med våre medlemmer og ledere. FriBU nasjonalt utarbeider ny informasjonsplan og iverksetter nye rutiner for kommunikasjon innen utgangen av Startpakka, som ikke ble utarbeidet i forrige periode, inngår i dette arbeidet. Utveksle FriBU vil legge til rette for utveksling av erfaringer og ressurser: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING MISJONSPROSJEKT FriBU, i samarbeid med FIYM, tar ansvar for misjonsprosjektet under Skjærgårds hvert tredje år. Samarbeidsavtalen med OM følges opp og videreutvikles i løpet av perioden. Vi planlegger og gjennomfører misjonsprosjektet under Skjærgårds Vi arbeider for at minst 5 menigheter bruker OM til teamturer og korttidstjeneste årlig og at like mange sender ungdommer til TeenStreet, innen utgangen av perioden. SKOLER Utveksle kompetanse og erfaringer med Fredtun, Høgskolen i Staffeldtsgate, Gå Ut Senteret, og andre utdanningsinstitusjoner. Samarbeide for å stimulere til refleksjon/studier innenfor teologi, ledelse, kommunikasjon m.m. Vi vil bruke samarbeidsinstitusjonene mer aktivt i oppfølging og inspirasjon for frivillige og ansatte medarbeidere.

6 Utruste FriBU vil utruste enkeltmennesker og grupper gjennom følgende arrangement / prosjekt: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING NETTVERK FOR ANSATTE I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Vi vil formalisere et nettverk og sørge for samlinger for lokalt, regionalt og nasjonalt ansatte barne- og ungdomsarbeidere hvert semester. Vi vil samarbeide med Frikirkens Synodestyre og Studiesenteret for å få innført: - obligatorisk innføringskurs for nye BU-arbeidere - skriftlig arbeidsbeskrivelse for alle BU-arbeidere - veileder for alle BU-arbeidere - kurs / inspirasjonssamling hvert semester - nettverk der BU-arbeidere innenfor et geografisk begrenset område har et fellesskap CREATIVE Vi vil arrangere Creative og T3 Creative hvert år i perioden. Inspirasjonskurs år Kurs om familiearbeid Vi vil fortsatt tilby inspirasjonskurs til menigheter og lokallag, og vil i perioden vektlegge familiearbeid og arbeid med tweens. Kursene holdes på forespørsel fra menighetene. KURS / KONFERANSER I REGI AV FRIBU Nasjonal konferanse i regi av FriBU eller sammen med andre. Fokus på å utruste ledere og inspirere til å nå nye med evangeliet. Vi vil arbeide for å tilby konferanser for barne- og ungdomsledere årlig. Vi vil variere målgruppe og tema fra år til år, og vi vil samarbeide med andre organisasjoner der vi finner det tjenlig. Vi vil prøve ut en årlig samling der vi inviterer menighetene til å sende en eller to deltakere i aldersgruppa år. Målet er å fange opp ungdom med ledergaver, kall og tjenestevilje. På denne måten ønsker vi å bygge ledere for fremtiden. ARRANGEMENT Være aktører i Skjærgårds Være medarrangør av Visjon Vi fokuserer samarbeidet med Skjærgårds til å gjelde sommerfestivalen og vil primært arbeide i programgruppa og med utvikling av BigTop eller lignende. Vi setter av ressurser tilsvarende 50 % stilling til UngVisjon, forutsatt at fokuset på barn og familier opprettholdes. SPEIDERARBEID Vi ønsker et tettere samarbeid med FSK, både nasjonalt og lokalt. Vi vil bidra til at flere lokalmenigheter ser på speiding som et godt arbeidsredskap i barne- og ungdomsarbeidet. For konkretisering vier vi til Korpsets handlingsplan for

7 Utføre FriBU skal utføre følgende administrative tiltak i perioden: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING ORGANISASJONS- UTVIKLING Videreføre arbeidet for bedre økonomistyring og utvikle organisasjonen på en måte som sørger for best mulig forvaltning av våre ressurser. Egenkapital brukes til investeringer i henhold til denne handlingsplanen. Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å iverksette prøveordninger for omorganisering av de sentrale stabsressursene, f. eks plassering lokalt eller regionalt. Dette må skje i forståelse med lokalmenigheter og regioner. Vi vil også fortløpende vurdere nye samarbeidsformer med andre organisasjoner. Ordninger som blir iverksatt skal evalueres 3 år etter at ordningen er satt i funksjon. ØKONOMISK STØTTE Videreutvikle AIR på en måte som sørger for enklest mulig administrasjon og en rettferdig fordeling. Grunnet nye støtteordninger ønsker FriBU å prioritere kurs som går over minst 2 kvelder, og med minst 5 lokallag tilstede. De to kveldene trenger ikke være sammenhengende. Daglig leder og LS følger utviklingen i LNU nøye, og iverksetter tiltak for å sikre våre medlemmer økonomisk støtte. Dette må likevel ikke gå på bekostning av vårt teologiske grunnlag. Dagens AIR ordning videreføres. LS velger noen prosjekter hvert år, som får støtte automatisk. MEDLEMMER Vi ønsker å arbeide for fortsatt økning i medlemstallene. Gjennom promotering av FriBU sine ressurser ønsker vi å stimulere til oppstart av nye lag. Målet er å øke antall lag med 5 hvert år. Vi vil også øke medlemsmassen med 10 % av 2007-tallene i løpet av perioden. Forkortelser / navn: Innovista - organisasjon for evangelisering og ledelse, hovedkontor i England B-tween - samtalespill for aldersgruppa år, utviklet av FriBU FIYM - Frikirkens Israels- og Ytremisjon OM - Operasjon Mobiliseirng TeenStreet - Misjonsfestival i Tyskland, for åringer, arrangeres første uke i august av OM AIR - FriBUs navn på Frifond-midlene fra staten LS - FriBUs landsstyre LNU - Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner; samarbeidsorgan for over 70 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Skal fremme medlemsorganisasjonenes felles interesser og egenart overfor myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner, og forvalter støtteordninger fra staten til organisasjonene. Tweens åringer FSK - Frikirkens Speiderkorps

8 Forslag til vedtekter for lokallag i FriBU 1. Basis bygger på Guds Ord og den evangelisk lutherske frikirkes bekjennelse. FRIBU S ABC 2. Formål Vårt formål er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. (eventuelt lokalt tillegg / presisering) 3. Medlemskap Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingenten. Kontingenten betales for ett kalenderår av gangen og rapporteres til FriBU nasjonalt. Lokallagets ledere skal regnes med som medlemmer i lokallaget. 4. Organisering - ledelse: Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Mellom årsmøtene ledes laget av et styre. Dersom laget har fire eller flere medlemmer over 14 år, skal styret velges av medlemmene. Styremedlemmene må være bekjennende kristne og slutte seg til lagets basis, formål og vedtekter. Beslutninger om anskaffelser, økonomi, arrangementer og program fattes av styret. Styret har ansvar for å føre medlemslister, legge fram årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet og iverksette vedtak. Styret skal arbeide for et godt forhold til menigheten og FriBU nasjonalt. 5. Årsmøte / styre: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle foreningens medlemmer over 14 år har stemmerett på årsmøtet og årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, regnskap, innkomne saker/forslag og valg. Det velges fra 3-5 personer til styret blant foreningens medlemmer. De velges for en periode frem til neste ordinære årsmøte. Styret konstituerer seg selv. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer. 6. Vedtektsendringer: Disse vedtekter kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Slike endringer må ikke være i strid med Vedtekter for FriBU 1 og 2 7. Oppløsning: Foreningens formue tilfaller menighetens barne- og ungdomsarbeid ved oppløsning. FOR MENIGHETEN I vårt arbeid med å revidere vedtektene til FriBU har vi sett behov for å skrive en veiledning om hvordan vi anbefaler at barne- og ungdomsarbeidet i lokalmenigheten organiseres. Det som står i dette dokumentet er ment som et råd, og det er FriBUs klare oppfatning at den enkelte menighet selv må velge den organisering som passer dem best. Vi ønsker også å understreke at FriBU er en interesseorganisasjon som først og fremst skal bidra med kompetanse, inspirasjon, erfaringsutveksling og ulike ressurser til lokallagene. Dette fratar ikke menighetene tilsynsansvar og myndighet over sitt barne- og ungdomsarbeid. FriBU er Frikirkens barne- og ungdomsarbeid, men er organisert som en selvstendig organisasjon. I FriBUs vedtekter finner man derfor lite om den lokale

9 menighet. Dette er ikke fordi vi ikke tror den har en viktig plass, men for å ivareta den enkelte menighets rett til å organisere sitt barne- og ungdomsarbeid på en måte som er mest tjenlig for menigheten. Her følger et forsøk på å hjelpe lokallag og menigheter til å finne tjenlige måter å organisere arbeidet med barn og unge på. AVKLARING FriBU er en selvstendig organisasjon, men arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, blant annet ha: Egne vedtekter (også for lokallag) En demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen God rapportering av medlemmer med betalt årskontingent Frikirkens synode har godkjent at FriBU ble opprettet som en selvstendig organisasjon Alle lokallag i menigheten rapporterer til eldsterådet og er underlagt tilsyn fra menigheten de tilhører. Regioner som starter lag kan registrere dette som lokallag i FriBU. BARNE- OG UNGDOMSRÅD / FRIBURÅD Hver menighet bør ha et råd som arbeider for å ivareta barn og unges interesser i menigheten og sørger for at det er et så godt tilbud som mulig til alle aldersgrupper av barn og unge. Rådet kan bestå av representanter valgt av og blant medlemmene i alle menighetens lokallag og et eldsterådsmedlem eller den eldsterådet delegerer oppgaven til. Ansatte barne- og ungdomsarbeidere bør ha fast plass i dette rådet. Alle rådets medlemmer må være bekjennende kristne og slutte seg til menighetens og FriBUs basis, formål og vedtekter. Menigheten velger selv hvor mange medlemmer rådet skal ha, hvordan de skal arbeide og hvilken myndighet de skal ha i menighetsstrukturen. Vi anbefaler at rådet rapporterer til eldsteråd/menighetsråd og utarbeider strategi for menighetens barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med eldsteråd/menighetsråd. Rådet skal fungere som formidlingskanal mellom lokallagene og FriBU sentralt. All post fra FriBU sentralt sendes rådets leder og eventuelt ansatte BU-arbeidere. Det er deres ansvar at informasjon videreformidles til riktige personer. LOKALLAG Som lokallag regnes en hver forening, lag, klubb og lignende, for barn eller ungdom i menigheten. Alle lokallag skal ha et styre som er valgt av og blant lokallagets medlemmer. (Unntak for lokallag med færre enn 4 medlemmer som har fylt 15 år. Her kan styret settes sammen av lederne i laget.) Dere bestemmer selv antall styremedlemmer og hvordan valget gjennomføres. Dette kan gjøres enkelt. Alle lokallag skal avholde årsmøte der årsmelding og revidert regnskap (dersom laget har egen økonomi) legges fram. (Bruk gjerne FriBUs elektroniske medlemsregister til dette) Alle lokallag skal ha sine egne vedtekter. Her kan man bruke normalvedtekter for lokallag fra FriBU eller lage sine egne. De to første paragrafene fra normalvedtektene skal alltid være med. (Se forslag under) Dersom man ikke har vedtatt andre vedtekter regnes normalvedtektene som lagets vedtekter. Lokallagene velger selv sine utsendinger til FriBUs landsmøte (se FriBUs vedtekter for antall utsendinger) OPPSTART AV NYE LAG Når en menighet i DELF starter et nytt arbeid for barn eller ungdom, og det nystartede laget passerer 10 medlemmer, har de rett på oppstartsstøtte fra FriBU. ANSETTELSER OG ENDRING AV ROLLER Menigheten plikter å holde FriBU sentralt orientert om hvem som er ansatt i barne- og ungdomsarbeidet til en hver tid. Ved bytte av personer i rådet for barne- og ungdomsarbeidet, inkludert ny leder, skal dette meldes uten unødig opphold til FriBU sentralt. For spørsmål / ytterligere avklaringer: kontakt daglig leder i FriBU

10 VEDTEKTER FOR FRIBU vedtatt på landsmøtet BASIS FriBU bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. FriBU er Den Evangelisk Lutherske Frikirkes barne- og ungdomsarbeid og vil arbeide i samsvar med denne kirkes teologiske grunnlag. 2 FORMÅL Formålet til FriBU er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. 3 ORGANISERING A. Lokallag Alle barne- og ungdomslag i DELF sine menigheter regnes automatisk som medlemmer når de registrerer seg i FriBU sitt sentrale medlemsregister og oppfyller gjeldende kriterier for lag i FriBU. Lokallagets vedtekter må være forenlig med FriBU sine vedtekter. Lokallaget krever kontingent fra sine medlemmer etter gjeldende retningslinjer. Kontingenten tilfaller lokallaget. Barne- og ungdomslag som står fritt eller tilhører menigheter utenom DELF kan søke medlemskap i FriBU, jfr. 1 og 2. Søknaden sendes FriBU landsstyret. Vedlagt søknaden skal sendes et eksemplar av lokallagets vedtekter. B. Regioner FriBU er delt inn i 5 regioner. Lokallagene innenfor hver region står fritt til hvordan de vil organisere regionsarbeidet. Det avholdes minst en barne- og ungdomskonferanse i hver region i landsmøteperioden. BUK inviterer til drøfting av fellesarbeidet innenfor regionen, og til valg av regionsstyre eller koordinator. Regionsstyret eller koordinator velges med vararepresentanter for en periode på 3 år. C. Frikirkens Speiderkorps FSK er organisert som et eget speiderkorps tilknyttet NSF gjennom egen avtale. Korpsstyret, som velges av korpstinget, leder virksomheten innen FSK. Korpsstyret rapporterer til FriBU Landsstyret og arbeider innenfor de samme retningslinjer som FriBU sine øvrige lag. D. Nasjonalt Det daglige arbeidet til FriBU utføres av nasjonal stab som ledes av daglig leder. 4 LANDSMØTET A. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3.år B. Innkalling - Landsstyret forbereder og sender ut innkalling til landsmøtet med forslag til dagsorden senest tre måneder før landsmøtet. - Forslag til saker må være innkommet senest to måneder før landsmøtet. Dette gjelder også nominasjon av kandidater til landsstyret. - Sakspapirer med treårsmelding, regnskapssammendrag, revisjonsberetning, forslag til handlingsplan og valgkomiteens innstilling til valg av landsstyre, sendes alle utsendinger senest en måned før landsmøtet.

11 C. Landsmøtets sammensetning: Følgende møter med tale, forslags og stemmerett: - En valgt utsending fra lokallag med mellom 5 og 50 registrerte medlemmer og to valgte utsendinger fra lokallag med over 50 registrerte medlemmer. Lokallag som sender mer enn én representant skal sende minst én representant under 26 år. Det er medlemstallene i FriBU sitt medlemsregister pr året før Landsmøtet som legges til grunn. Alle medlemmer fra 15 år og oppover kan velges som utsendinger. - Regioner som har regionsstyre kan sende inntil 2 representanter fra styret. Følgende møter med tale og forslagsrett: - Medlemmene av landsstyret. - FSK korpsstyret kan sende inntil 2 representanter fra styret. - Daglig leder og nasjonal stab. - Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Frikirkens menigheter og regioner. Følgende møter med talerett: - Inntil to representanter fra Frikirkens synodestyre. - Andre personer invitert av landsstyret. D. Landsmøtets oppgaver: - Kommentere og godkjenne landsstyrets treårsmelding, regnskapssammendrag og revisjonsberetning. - Drøfte og vedta handlingsplan, inkludert økonomiske prioriteringer, for den kommende treårsperiode. - Velge landsstyrets leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer for tre år. - Velge valgkomité for neste landsmøte, bestående av en representant fra hver region, med personlige varamenn. - Velge revisor. - Behandle andre saker fremmet for landsmøtet. E. Valgkomiteens arbeid - Ved innstilling til valg av landsstyre skal valgkomiteen ivareta bredden i geografi, kjønn, alder og type arbeid. - Ved innstilling til valg av valgkomite foreslås minst en kandidat fra hver region. F. Ekstraordinært landsmøte - Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det nødvendig eller når 1/3 av lokallagene krever det. 5 LANDSSTYRET A. Landsstyrets sammensetning Følgende representanter har tale- og stemmerett ved landsstyrets møter: - Leder - Nestleder - 5 styremedlemmer - 3 varamedlemmer som innkalles i prioritert rekkefølge ved forfall blant landsstyrets faste medlemmer. Landsstyret kan fatte vedtak når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Følgende personer har talerett på landsstyrets møter: - Daglig leder - En valgt stabsrepresentant - En valgt observatør fra korpsstyret til FSK B. Landsstyrets oppgaver - Ser til at FriBU blir drevet etter det formål og på den basis vedtektene fastsetter, og at prioriteringer i vedtatte handlingsplan følges. - Ansetter daglig leder. - Utarbeider budsjett og godkjenner regnskap. - Trekker opp langtidsplaner for arbeidet i samarbeid med nasjonal stab. - Godkjenner ansettelser etter innstilling fra daglig leder.

12 C. Arbeidsutvalg Landsstyrets leder, nestleder og daglig leder utgjør Landsstyrets arbeidsutvalg og har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av Landsstyret i tråd med vedtak fattet av Landsstyret. Referat fra AU sendes Landsstyret for godkjenning. 6 OPPLØSNING Dersom FriBU blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 7 VEDTEKTSENDRINGER Endringer i vedtektene kan bare skje med to tredjedels flertall på landsmøtet. Endringer i 1 og 2 må vedtas av to på hverandre følgende landsmøter for å kunne tre i kraft.

5.4.4 Retningslinjer for synodens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.4.4 Retningslinjer for synodens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer og vedtekter for synodens fellesadministrasjon og virkegrener / Retningslinjer for synodens barne- og ungdomsarbeid (FriBU)

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Treårsmelding for FriBU 2008 2011

Treårsmelding for FriBU 2008 2011 Treårsmelding for FriBU 2008 2011 De siste tre årene (2008 2011) har FriBU jobbet med å forbedre organisasjonens struktur, for å bedre nå målet om å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no LOVER Vedtatt på MBUs ordinære Landsmøte 16. april 1994, og erstatter tidligere

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

NMS GRUNNREGLER og vedtekter

NMS GRUNNREGLER og vedtekter NMS GRUNNREGLER og vedtekter VEDTATT AV NMS GENERALFORSAMLING JUNI 2017 GRUNNREGLER 1 Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og et redskap for å realisere

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer