5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008."

Transkript

1 Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte FriBU - ABC for menighetene, med forslag til vedtekter for FriBU s lokallag. Vedtekter for FriBU. Handlingsplan for FriBU Grunnregler for Frikirkens speiderkorps. Handlingsplan for Frikirkens speiderkorps. Håndbok for ledere i Frikirkens speiderkorps.

2 FriBU HENSIKT OG VISJON HANDLINGSPLAN Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.

3 ET BILDE (av en ønsket framtid) VÆRE - GJØRE Joh 15, 5 Fellesskap Våre menigheter har åpne og rause fellesskap for barn og unge, der de blir sett og tatt på alvor. I smågrupper utvikles trygghet og åpenhet. Gjennom ulike samlinger i menigheten og i uformelle vennefellesskap erfarer de Gud. Vi bygger enhet gjennom fellesskap på tvers av generasjoner, kulturer og menighetsgrenser. Tjeneste Vi ser barn og unge tjene med de gaver Gud har utrustet dem med. De følges opp av ledere som hjelper dem til å vokse og ta ansvar i ulike tjenester. Barn og unge erfarer velsignelsen av å gi tid, evner og ressurser til Guds rike. VOKSE Joh 15, 9 og16 Modenhet Gjennom aktuell formidling blir barn og unge bedre kjent med seg selv, hverandre og Gud. De blir tryggere i sin tro. Vi opplever at Den Hellige Ånd forvandler mennesker gjennom undervisning av Guds Ord. Erfarne ledere bruker tid med nye ledere, og utfordrer og veileder dem. Misjon - lokalt og globalt Barn og unge bygger relasjoner til mennesker i sitt nærmiljø. Menigheten arbeider aktivt for å inkludere nye i fellesskapet og hjelpe dem fram til tro på Jesus. Barn og unge oppfordres til globalt engasjement. Gjennom vennskapsmenigheter og ulike prosjekter får de erfare unges hverdag i andre kulturer. Slik gjør vi Jesus kjent i Norge og resten av verden.

4 Denne handlingsplanen skal være retningsgivende for Landsstyret og staben, og legges til grunn for budsjett og andre prioriteringer i perioden. Regioner, lokallag og virkegrener med eget styre utarbeider egne planer. Handlingsplanen er inndelt i 4 hovedgrupper utvikle, utveksle, utruste og utføre. Utvikle FriBU vil utvikle følgende materiell og tjenester: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING FAMILIEARBEID Utvikle og lansere en ressurspakke for menigheter. Utarbeide minst 2 x 6 familiegudstjenesteprogram med oppfølgingsressurser for familiene. LEDERTRENINGS- PROGRAM Videreutvikle ledertreningsprogrammet Rett Fokus i samarbeid med flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner. Program for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. Ledertreningsprogrammet gjøres tilgjengelig lokalt og regionalt i Vi vil arbeide for at alle regioner skal tilby dette i løpet av perioden. "Tempo" - ledertrening for unge voksne tilbys fortsatt i samarbeid med Innovista. En plan for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere utarbeides i samarbeid med lokalmenighetene. Sørge for at lokallagene har tilgang til materiell for denne aldersgruppa. FriBU stab vil holde seg oppdatert og sørge for å presentere ideer, materiell og andre ressurser for denne aldersgruppa. MATERIELL FOR ALDERSGRUPPA år Utvikle materiell for denne aldersgruppa. Vi vil også fokusere på rekruttering av Soul Children kor i Frikirken. Fortsette salg av B-tween og produsere nytt andaktsopplegg for denne aldersgruppen. Dette skal sluttføres skoleåret 2009/2010. Oppstart av minst ett nytt Soul Children kor i Frikirken hvert år i perioden.

5 MEDLEMS- REGISTRERING Evaluere og justere rutiner for medlemsregistrering. Webbasert medlemsregister må fungere godt nok til at minst 90 % av lagene bruker dette fast innen KOMMUNIKASJON Vi vil fortsette å bedre kommunikasjonen med våre medlemmer og ledere. FriBU nasjonalt utarbeider ny informasjonsplan og iverksetter nye rutiner for kommunikasjon innen utgangen av Startpakka, som ikke ble utarbeidet i forrige periode, inngår i dette arbeidet. Utveksle FriBU vil legge til rette for utveksling av erfaringer og ressurser: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING MISJONSPROSJEKT FriBU, i samarbeid med FIYM, tar ansvar for misjonsprosjektet under Skjærgårds hvert tredje år. Samarbeidsavtalen med OM følges opp og videreutvikles i løpet av perioden. Vi planlegger og gjennomfører misjonsprosjektet under Skjærgårds Vi arbeider for at minst 5 menigheter bruker OM til teamturer og korttidstjeneste årlig og at like mange sender ungdommer til TeenStreet, innen utgangen av perioden. SKOLER Utveksle kompetanse og erfaringer med Fredtun, Høgskolen i Staffeldtsgate, Gå Ut Senteret, og andre utdanningsinstitusjoner. Samarbeide for å stimulere til refleksjon/studier innenfor teologi, ledelse, kommunikasjon m.m. Vi vil bruke samarbeidsinstitusjonene mer aktivt i oppfølging og inspirasjon for frivillige og ansatte medarbeidere.

6 Utruste FriBU vil utruste enkeltmennesker og grupper gjennom følgende arrangement / prosjekt: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING NETTVERK FOR ANSATTE I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET Vi vil formalisere et nettverk og sørge for samlinger for lokalt, regionalt og nasjonalt ansatte barne- og ungdomsarbeidere hvert semester. Vi vil samarbeide med Frikirkens Synodestyre og Studiesenteret for å få innført: - obligatorisk innføringskurs for nye BU-arbeidere - skriftlig arbeidsbeskrivelse for alle BU-arbeidere - veileder for alle BU-arbeidere - kurs / inspirasjonssamling hvert semester - nettverk der BU-arbeidere innenfor et geografisk begrenset område har et fellesskap CREATIVE Vi vil arrangere Creative og T3 Creative hvert år i perioden. Inspirasjonskurs år Kurs om familiearbeid Vi vil fortsatt tilby inspirasjonskurs til menigheter og lokallag, og vil i perioden vektlegge familiearbeid og arbeid med tweens. Kursene holdes på forespørsel fra menighetene. KURS / KONFERANSER I REGI AV FRIBU Nasjonal konferanse i regi av FriBU eller sammen med andre. Fokus på å utruste ledere og inspirere til å nå nye med evangeliet. Vi vil arbeide for å tilby konferanser for barne- og ungdomsledere årlig. Vi vil variere målgruppe og tema fra år til år, og vi vil samarbeide med andre organisasjoner der vi finner det tjenlig. Vi vil prøve ut en årlig samling der vi inviterer menighetene til å sende en eller to deltakere i aldersgruppa år. Målet er å fange opp ungdom med ledergaver, kall og tjenestevilje. På denne måten ønsker vi å bygge ledere for fremtiden. ARRANGEMENT Være aktører i Skjærgårds Være medarrangør av Visjon Vi fokuserer samarbeidet med Skjærgårds til å gjelde sommerfestivalen og vil primært arbeide i programgruppa og med utvikling av BigTop eller lignende. Vi setter av ressurser tilsvarende 50 % stilling til UngVisjon, forutsatt at fokuset på barn og familier opprettholdes. SPEIDERARBEID Vi ønsker et tettere samarbeid med FSK, både nasjonalt og lokalt. Vi vil bidra til at flere lokalmenigheter ser på speiding som et godt arbeidsredskap i barne- og ungdomsarbeidet. For konkretisering vier vi til Korpsets handlingsplan for

7 Utføre FriBU skal utføre følgende administrative tiltak i perioden: PROSJEKT BESKRIVELSE TIDSPLAN / KONKRETISERING ORGANISASJONS- UTVIKLING Videreføre arbeidet for bedre økonomistyring og utvikle organisasjonen på en måte som sørger for best mulig forvaltning av våre ressurser. Egenkapital brukes til investeringer i henhold til denne handlingsplanen. Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å iverksette prøveordninger for omorganisering av de sentrale stabsressursene, f. eks plassering lokalt eller regionalt. Dette må skje i forståelse med lokalmenigheter og regioner. Vi vil også fortløpende vurdere nye samarbeidsformer med andre organisasjoner. Ordninger som blir iverksatt skal evalueres 3 år etter at ordningen er satt i funksjon. ØKONOMISK STØTTE Videreutvikle AIR på en måte som sørger for enklest mulig administrasjon og en rettferdig fordeling. Grunnet nye støtteordninger ønsker FriBU å prioritere kurs som går over minst 2 kvelder, og med minst 5 lokallag tilstede. De to kveldene trenger ikke være sammenhengende. Daglig leder og LS følger utviklingen i LNU nøye, og iverksetter tiltak for å sikre våre medlemmer økonomisk støtte. Dette må likevel ikke gå på bekostning av vårt teologiske grunnlag. Dagens AIR ordning videreføres. LS velger noen prosjekter hvert år, som får støtte automatisk. MEDLEMMER Vi ønsker å arbeide for fortsatt økning i medlemstallene. Gjennom promotering av FriBU sine ressurser ønsker vi å stimulere til oppstart av nye lag. Målet er å øke antall lag med 5 hvert år. Vi vil også øke medlemsmassen med 10 % av 2007-tallene i løpet av perioden. Forkortelser / navn: Innovista - organisasjon for evangelisering og ledelse, hovedkontor i England B-tween - samtalespill for aldersgruppa år, utviklet av FriBU FIYM - Frikirkens Israels- og Ytremisjon OM - Operasjon Mobiliseirng TeenStreet - Misjonsfestival i Tyskland, for åringer, arrangeres første uke i august av OM AIR - FriBUs navn på Frifond-midlene fra staten LS - FriBUs landsstyre LNU - Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner; samarbeidsorgan for over 70 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Skal fremme medlemsorganisasjonenes felles interesser og egenart overfor myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner, og forvalter støtteordninger fra staten til organisasjonene. Tweens åringer FSK - Frikirkens Speiderkorps

8 Forslag til vedtekter for lokallag i FriBU 1. Basis bygger på Guds Ord og den evangelisk lutherske frikirkes bekjennelse. FRIBU S ABC 2. Formål Vårt formål er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. (eventuelt lokalt tillegg / presisering) 3. Medlemskap Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingenten. Kontingenten betales for ett kalenderår av gangen og rapporteres til FriBU nasjonalt. Lokallagets ledere skal regnes med som medlemmer i lokallaget. 4. Organisering - ledelse: Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Mellom årsmøtene ledes laget av et styre. Dersom laget har fire eller flere medlemmer over 14 år, skal styret velges av medlemmene. Styremedlemmene må være bekjennende kristne og slutte seg til lagets basis, formål og vedtekter. Beslutninger om anskaffelser, økonomi, arrangementer og program fattes av styret. Styret har ansvar for å føre medlemslister, legge fram årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet og iverksette vedtak. Styret skal arbeide for et godt forhold til menigheten og FriBU nasjonalt. 5. Årsmøte / styre: Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle foreningens medlemmer over 14 år har stemmerett på årsmøtet og årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som møter. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, regnskap, innkomne saker/forslag og valg. Det velges fra 3-5 personer til styret blant foreningens medlemmer. De velges for en periode frem til neste ordinære årsmøte. Styret konstituerer seg selv. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer. 6. Vedtektsendringer: Disse vedtekter kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Slike endringer må ikke være i strid med Vedtekter for FriBU 1 og 2 7. Oppløsning: Foreningens formue tilfaller menighetens barne- og ungdomsarbeid ved oppløsning. FOR MENIGHETEN I vårt arbeid med å revidere vedtektene til FriBU har vi sett behov for å skrive en veiledning om hvordan vi anbefaler at barne- og ungdomsarbeidet i lokalmenigheten organiseres. Det som står i dette dokumentet er ment som et råd, og det er FriBUs klare oppfatning at den enkelte menighet selv må velge den organisering som passer dem best. Vi ønsker også å understreke at FriBU er en interesseorganisasjon som først og fremst skal bidra med kompetanse, inspirasjon, erfaringsutveksling og ulike ressurser til lokallagene. Dette fratar ikke menighetene tilsynsansvar og myndighet over sitt barne- og ungdomsarbeid. FriBU er Frikirkens barne- og ungdomsarbeid, men er organisert som en selvstendig organisasjon. I FriBUs vedtekter finner man derfor lite om den lokale

9 menighet. Dette er ikke fordi vi ikke tror den har en viktig plass, men for å ivareta den enkelte menighets rett til å organisere sitt barne- og ungdomsarbeid på en måte som er mest tjenlig for menigheten. Her følger et forsøk på å hjelpe lokallag og menigheter til å finne tjenlige måter å organisere arbeidet med barn og unge på. AVKLARING FriBU er en selvstendig organisasjon, men arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, blant annet ha: Egne vedtekter (også for lokallag) En demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen God rapportering av medlemmer med betalt årskontingent Frikirkens synode har godkjent at FriBU ble opprettet som en selvstendig organisasjon Alle lokallag i menigheten rapporterer til eldsterådet og er underlagt tilsyn fra menigheten de tilhører. Regioner som starter lag kan registrere dette som lokallag i FriBU. BARNE- OG UNGDOMSRÅD / FRIBURÅD Hver menighet bør ha et råd som arbeider for å ivareta barn og unges interesser i menigheten og sørger for at det er et så godt tilbud som mulig til alle aldersgrupper av barn og unge. Rådet kan bestå av representanter valgt av og blant medlemmene i alle menighetens lokallag og et eldsterådsmedlem eller den eldsterådet delegerer oppgaven til. Ansatte barne- og ungdomsarbeidere bør ha fast plass i dette rådet. Alle rådets medlemmer må være bekjennende kristne og slutte seg til menighetens og FriBUs basis, formål og vedtekter. Menigheten velger selv hvor mange medlemmer rådet skal ha, hvordan de skal arbeide og hvilken myndighet de skal ha i menighetsstrukturen. Vi anbefaler at rådet rapporterer til eldsteråd/menighetsråd og utarbeider strategi for menighetens barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med eldsteråd/menighetsråd. Rådet skal fungere som formidlingskanal mellom lokallagene og FriBU sentralt. All post fra FriBU sentralt sendes rådets leder og eventuelt ansatte BU-arbeidere. Det er deres ansvar at informasjon videreformidles til riktige personer. LOKALLAG Som lokallag regnes en hver forening, lag, klubb og lignende, for barn eller ungdom i menigheten. Alle lokallag skal ha et styre som er valgt av og blant lokallagets medlemmer. (Unntak for lokallag med færre enn 4 medlemmer som har fylt 15 år. Her kan styret settes sammen av lederne i laget.) Dere bestemmer selv antall styremedlemmer og hvordan valget gjennomføres. Dette kan gjøres enkelt. Alle lokallag skal avholde årsmøte der årsmelding og revidert regnskap (dersom laget har egen økonomi) legges fram. (Bruk gjerne FriBUs elektroniske medlemsregister til dette) Alle lokallag skal ha sine egne vedtekter. Her kan man bruke normalvedtekter for lokallag fra FriBU eller lage sine egne. De to første paragrafene fra normalvedtektene skal alltid være med. (Se forslag under) Dersom man ikke har vedtatt andre vedtekter regnes normalvedtektene som lagets vedtekter. Lokallagene velger selv sine utsendinger til FriBUs landsmøte (se FriBUs vedtekter for antall utsendinger) OPPSTART AV NYE LAG Når en menighet i DELF starter et nytt arbeid for barn eller ungdom, og det nystartede laget passerer 10 medlemmer, har de rett på oppstartsstøtte fra FriBU. ANSETTELSER OG ENDRING AV ROLLER Menigheten plikter å holde FriBU sentralt orientert om hvem som er ansatt i barne- og ungdomsarbeidet til en hver tid. Ved bytte av personer i rådet for barne- og ungdomsarbeidet, inkludert ny leder, skal dette meldes uten unødig opphold til FriBU sentralt. For spørsmål / ytterligere avklaringer: kontakt daglig leder i FriBU

10 VEDTEKTER FOR FRIBU vedtatt på landsmøtet BASIS FriBU bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. FriBU er Den Evangelisk Lutherske Frikirkes barne- og ungdomsarbeid og vil arbeide i samsvar med denne kirkes teologiske grunnlag. 2 FORMÅL Formålet til FriBU er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. 3 ORGANISERING A. Lokallag Alle barne- og ungdomslag i DELF sine menigheter regnes automatisk som medlemmer når de registrerer seg i FriBU sitt sentrale medlemsregister og oppfyller gjeldende kriterier for lag i FriBU. Lokallagets vedtekter må være forenlig med FriBU sine vedtekter. Lokallaget krever kontingent fra sine medlemmer etter gjeldende retningslinjer. Kontingenten tilfaller lokallaget. Barne- og ungdomslag som står fritt eller tilhører menigheter utenom DELF kan søke medlemskap i FriBU, jfr. 1 og 2. Søknaden sendes FriBU landsstyret. Vedlagt søknaden skal sendes et eksemplar av lokallagets vedtekter. B. Regioner FriBU er delt inn i 5 regioner. Lokallagene innenfor hver region står fritt til hvordan de vil organisere regionsarbeidet. Det avholdes minst en barne- og ungdomskonferanse i hver region i landsmøteperioden. BUK inviterer til drøfting av fellesarbeidet innenfor regionen, og til valg av regionsstyre eller koordinator. Regionsstyret eller koordinator velges med vararepresentanter for en periode på 3 år. C. Frikirkens Speiderkorps FSK er organisert som et eget speiderkorps tilknyttet NSF gjennom egen avtale. Korpsstyret, som velges av korpstinget, leder virksomheten innen FSK. Korpsstyret rapporterer til FriBU Landsstyret og arbeider innenfor de samme retningslinjer som FriBU sine øvrige lag. D. Nasjonalt Det daglige arbeidet til FriBU utføres av nasjonal stab som ledes av daglig leder. 4 LANDSMØTET A. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3.år B. Innkalling - Landsstyret forbereder og sender ut innkalling til landsmøtet med forslag til dagsorden senest tre måneder før landsmøtet. - Forslag til saker må være innkommet senest to måneder før landsmøtet. Dette gjelder også nominasjon av kandidater til landsstyret. - Sakspapirer med treårsmelding, regnskapssammendrag, revisjonsberetning, forslag til handlingsplan og valgkomiteens innstilling til valg av landsstyre, sendes alle utsendinger senest en måned før landsmøtet.

11 C. Landsmøtets sammensetning: Følgende møter med tale, forslags og stemmerett: - En valgt utsending fra lokallag med mellom 5 og 50 registrerte medlemmer og to valgte utsendinger fra lokallag med over 50 registrerte medlemmer. Lokallag som sender mer enn én representant skal sende minst én representant under 26 år. Det er medlemstallene i FriBU sitt medlemsregister pr året før Landsmøtet som legges til grunn. Alle medlemmer fra 15 år og oppover kan velges som utsendinger. - Regioner som har regionsstyre kan sende inntil 2 representanter fra styret. Følgende møter med tale og forslagsrett: - Medlemmene av landsstyret. - FSK korpsstyret kan sende inntil 2 representanter fra styret. - Daglig leder og nasjonal stab. - Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Frikirkens menigheter og regioner. Følgende møter med talerett: - Inntil to representanter fra Frikirkens synodestyre. - Andre personer invitert av landsstyret. D. Landsmøtets oppgaver: - Kommentere og godkjenne landsstyrets treårsmelding, regnskapssammendrag og revisjonsberetning. - Drøfte og vedta handlingsplan, inkludert økonomiske prioriteringer, for den kommende treårsperiode. - Velge landsstyrets leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer for tre år. - Velge valgkomité for neste landsmøte, bestående av en representant fra hver region, med personlige varamenn. - Velge revisor. - Behandle andre saker fremmet for landsmøtet. E. Valgkomiteens arbeid - Ved innstilling til valg av landsstyre skal valgkomiteen ivareta bredden i geografi, kjønn, alder og type arbeid. - Ved innstilling til valg av valgkomite foreslås minst en kandidat fra hver region. F. Ekstraordinært landsmøte - Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det nødvendig eller når 1/3 av lokallagene krever det. 5 LANDSSTYRET A. Landsstyrets sammensetning Følgende representanter har tale- og stemmerett ved landsstyrets møter: - Leder - Nestleder - 5 styremedlemmer - 3 varamedlemmer som innkalles i prioritert rekkefølge ved forfall blant landsstyrets faste medlemmer. Landsstyret kan fatte vedtak når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Følgende personer har talerett på landsstyrets møter: - Daglig leder - En valgt stabsrepresentant - En valgt observatør fra korpsstyret til FSK B. Landsstyrets oppgaver - Ser til at FriBU blir drevet etter det formål og på den basis vedtektene fastsetter, og at prioriteringer i vedtatte handlingsplan følges. - Ansetter daglig leder. - Utarbeider budsjett og godkjenner regnskap. - Trekker opp langtidsplaner for arbeidet i samarbeid med nasjonal stab. - Godkjenner ansettelser etter innstilling fra daglig leder.

12 C. Arbeidsutvalg Landsstyrets leder, nestleder og daglig leder utgjør Landsstyrets arbeidsutvalg og har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av Landsstyret i tråd med vedtak fattet av Landsstyret. Referat fra AU sendes Landsstyret for godkjenning. 6 OPPLØSNING Dersom FriBU blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 7 VEDTEKTSENDRINGER Endringer i vedtektene kan bare skje med to tredjedels flertall på landsmøtet. Endringer i 1 og 2 må vedtas av to på hverandre følgende landsmøter for å kunne tre i kraft.

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Treårsmelding for FriBU 2008 2011

Treårsmelding for FriBU 2008 2011 Treårsmelding for FriBU 2008 2011 De siste tre årene (2008 2011) har FriBU jobbet med å forbedre organisasjonens struktur, for å bedre nå målet om å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no LOVER Vedtatt på MBUs ordinære Landsmøte 16. april 1994, og erstatter tidligere

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer