Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: Saksnummer: 2012/190 Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Saken gjelder: Saken gjelder støttebevilgninger fra havnekassen og søknad om fritak for havnevederlag i I brev fra (daværende) Fiskeridepartementet datert 3. juli 2003 er det anført at bevilgninger fra havnekassen til formål som har hovedsakelig markedsførings- eller goodwilleffekter må være svært begrenset og at de enkelte støttebeløp bør begrenses slik at de ikke utgjør en vesentlig finansieringskilde for mottakerne. Dette ble senere stadfestet av Havnestyret i forbindelse med fastsettelse av retningslinjer for støttebevilgninger fra havnekassen i sak 55/2003. Også i den nye havne- og farvannsloven har departementet i redegjørelsene for hva som faller inn under begrepet havnevirksomhet uttalt at når det gjelder bruk av havnekapitalen til informasjon om og markedsføring av havnen og dens tjenester, må det trekkes en grense mot bidrag til aktivitet eller formål der den reelle markedsføringseffekten for havnen antas å være begrenset i forhold til størrelsen på det bidraget som ytes. I tråd med tidligere praksis er det også i havnestyrets forslag til budsjett for 2013 tatt høyde for økonomiske midler til støttebevilgninger fra havnekassen til relasjonsfremmende tiltak under posten diverse bidrag. I ovennevnte brev uttaler Fiskeridepartementet at denne type støttebevilgninger bør begrenses til 1 til 2 promille av driftsutgiftene. I herværende forslag for 2013 utgjør den støtten som omhandler utbetalinger til mottaker i underkant av 2 promille av Oslo Havn KFs driftsutgifter. I tillegg ytes det støtte i form av fritak for vederlag. Når denne støtten regnes med, beløper den samlede støtte for de ytelsene som er tallfestet seg til i overkant av hele 9 promille. Saken om støttebevilgning er et «levende dokument» som bearbeides og oppdateres årlig, også årets sak viser hvem som mottar støtte og hvilke beløp, vedlegget gir en detaljert oversikt.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Retningslinjer for støtte fra Oslo Havn KF fastsatt av Havnestyret. Retningslinjene for støttebevilgninger fra HAV om økonomiske bidrag fra havnekassen ble etablert i Under styrets behandling i november 2007 for året 2008 ble det gitt uttrykk for at man burde se nærmere på retningslinjene og et eventuelt behov for revidering og oppdatering. Havnestyret vedtok i sitt møte vedr. støtte for 2009 reviderte retningslinjer som skulle legges til grunn ved fremtidige styrebehandlinger. Det ble presisert innledningsvis i retningslinjene at søknader og forespørsler om økonomisk støtte skal være skriftlig og at de skal behandles av styret. Videre er det tatt inn i retningslinjene at en forutsetning for å motta støttebevilgning fra havnekassen er at det søkes om slik støtte i rimelig tid innen styrets behandling av tilskudd eller støtte for kommende år. Det ble også tatt inn i retningslinjene at havnestyret i november/desember hvert år behandler sak om støtte fra havnekassen for det kommende år. Havnedirektørens vurderinger I flere år har det i framlegget for havnestyret i disse sakene, i tillegg til opplisting av forslag til støtte i form av utbetalinger, også vært opplyst om fritak for havnevederlag. Det er ingen tvil om at Fiskeridepartementets retningslinje er ment å fange opp også støtte som ytes i form av at tjenester, arealer m.m. disponeres svært billig eller vederlagsfritt. I opplistingen av fritak i havnestyresakene har fokus vært på virksomheter som har tilhold på og ved kaiene, det vil si havneressurser som så å si har inngått i den løpende disponering av disse i forhold til betalende kunder. Summen av dette har ligget på nivå med Fiskeridepartementets retningslinje eller noe over. HAV har imidlertid flere tilfeller av brukere og aktiviteter som disponerer lokaliteter i havneområdet gratis eller svært billig, som må kunne ansees å inngå blant den type støtteformål som Fiskeridepartementets retningslinje er ment å omfatte. Det har vært arbeidet med å skaffe oversikt over disse for å få en så fullstendig oversikt som mulig, for å ta med i framlegget for havnestyret. Som det framgår, viser altså den mer komplette oversikten som framlegges nå at den samlede støtte overstiger Fiskeridepartementets retningslinje vesentlig. En forskjell mellom støtte i form av utbetalinger og støtte i form av fritak for vederlag er at støtte kan tallfestes eksakt mens fritak for vederlag i mange tilfelle må anslås. Som det framgår av vedlegget har en for flere av de vederlagsfrie ytelsene ikke tallfestet noe beløp. Den samlede reelle verdi av ytelsene er dermed på kr. 2,536 mill. De totale ytelsene utgjør med det i overkant av 9 promille og overstiger dermed departementets retningslinje vesentlig. Herværende framlegg om forslag til støtte er stort sett i tråd med tidligere år det foreslås ingen vesentlige realitetsendringer. Men når det nå framkommer at den samlede støtte faktisk utgjør en vesentlig større sum enn man har vært klar over, tilsier dette etter Havnedirektørens vurdering at det må foretas en prinsipiell gjennomgang for å klargjøre en grensedragning av hvilke typer aktiviteter og mottakere som skal anses å omfattes av departementets retningslinje og lovproposisjonens avgrensninger og hvor et siktemål må være å bringe den samlede støtte til slike formål ned til mer i nærheten av retningslinjen. For 2013 har havnedirektøren som det framgår i sitt forslag fulgt en restriktiv linje det foreslås imidlertid ingen radikale endringer. Økonomisk støtte fra havnekassen 2012 I 2011 ble institusjoner og organisasjoner innvilget slik økonomisk støtte fra Oslo Havn KF: Redningsselskapet kr ,- Mohawks venner kr ,- (bevilget etter egen søknad for

3 Oslo Havn KF Side: 3 Miljøinformasjon frivillige org. Kr ,- Fartøylaget KNM Alta kr ,- Stiftelsen Christian Radich kr ,- Norsk Veteranskibsklub kr ,- Veteranskibsrederi A/S- Skonnerten Svanen kr ,- Fregatten KNM Fridtjof Nansen kr ,- Til sammen kr ,- å dekke slipputgifter) Institusjoner og organisasjoner som ble innvilget støtte i 2012 ble tilskrevet og meddelt styrets vedtak. Havnestyrets reviderte retningslinjer for fremtidige støttebevilgninger fulgte vedlagt meddelelsen. Alle som fikk innvilget støtte i 2012 har fått utbetalt innvilget beløp med unntak av Fregatten KNM Fritjof Nansen som får refundert utlegg knyttet til velferdstiltak til mannskap når båten besøker Oslo, de har kun søkt/levert inn krav om refusjon av utlegg på kr 8,200, mot bevilget beløp kr , totalt er kr utbetalt i I styresak 68/2009, Oslo Maritime Kulturvernsenter drift og inntekter, som ble behandlet , fremgikk at OMK som stiftelse ikke mottar direkte pengestøtte fra havnekassen. Derimot fikk to organisasjoner tilknyttet OMK innvilget pengestøtte i 2012 for sine fartøy ved at Norsk Veteranskibsklubb ble innvilget kr ,- for fartøyene D/S Børøysund og D/S Styrbjørn og fartøylaget KNM Alta mottok kr ,- for minesveiperen Alta. OMK som stiftelse mottar derimot støtte i form av vederlagsfri disponering av lokaler med en anslått årlig verdi på kr ,-. Fartøy som har fast kaiplass på OMKs område ble for 2012 innvilget fritak for havneavgifter og andre vederlag. Dette gjaldt for D/S Styrbjørn, D/S Børøysund, Færder, Tjeldsundfergen restaurantbåt og Alta, som samlet er anslått å utgjøre kr ,-. Samlet utgjør indirekte og direkte støtte til stiftelsen OMK og deres medlemsorganisasjoners fartøyer i 2012 anslagsvis kr ,-. For 2013 innstilles det på støtte totalt kr , se vedlegg. Skoleskipet Christian Radich mottok kr i direkte støtte i 2012 og kr i støtte i form av fri kaiplass, benyttelse av skur uten kostnad og 2 gratis parkeringsplasser. Samlet utgjør støtte til skoleskipet Christian Radich i 2012 anslagsvis kr For 2013 innstilles det på støtte totalt kr , se vedlegg. Søknader om økonomisk støtte fra havnekassen for 2013 Det er innkommet i alt 7 søknader for 2013 om økonomisk støttebevilgninger fra følgende institusjoner og organisasjoner: Redningsselskapet Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen Fartøylaget KNM Alta Christian Radich Norsk Veteranskibsrederi Oslo KFUM Sjøkorps S/Y Mohawk 2

4 Oslo Havn KF Side: 4 UngOslo Det er en forutsetning for økonomisk støtte iht. de vedtatte retningslinjene at skriftlig søknad skal foreligge i rimelig tid forut for styrets behandling. I 2012 var antall søknader 5 - Oslo KFUM Sjøkorps S/Y Mohawk 2 søkte ikke om støtte i Oslo KFUM Sjøkorps S/Y Mohawk 2 har sendt inn søknad for 2013, UngOslo er tilkommet som ny søker. Redningsselskapet Redningsselskapet har gjennom mange år fått økonomisk støtte fra havnekassen. Selskapet har alltid gitt uttrykk for at de setter meget stor pris på støtten fra Oslo Havn KF gjennom mange år. Siden 2009 ble det søkt om støtte til drift av redningsskøyta RS Uni Oslofjord stasjonert på Sollerud som er bemannet av frivillige menn og kvinner. Denne båten skal primært dekke Oslofjorden. Redningsselskapet har per i dag 17 Sjøredningskorps rundt om i landet - alt basert på frivillig virksomhet. Til sammen er ca 900 frivillige involvert. Sjøredningskorpsene står for 25-30% av oppdragene til Redningsselskapet. De frivillige er trent i søk og redning, og gjør en stor innsats. Cirka 50 frivillige er tilknyttet Sjøredningskorpset i Oslo (base på Oslo-siden av Lysakerelvens utløp). Redningsskøyta Uni Oslofjord har så langt i 2012 notert 283 oppdrag og assistert 652 personer. Oppdragene er alt fra slep og søk til ambulanseoppdrag, båtbranner, grunnstøtninger eller serviceoppdrag. Målet er å redde liv og berge verdier, verne kystmiljøet samt å drive forebyggende arbeid. Fartøyet er operativt hele året og er bemannet med 3 personer. I 2012 ble det innvilget støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Redningsselskapet i 2013, kr Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen Svanen" er et 96 år gammelt seilende lasteskip, som bevares gjennom bruk som skoleskip på ukestokt med ungdom hele sommersesongen. Det har stasjon på Bygdøynes i Oslo og er en sentral del av Norsk Maritimt Museums formidlingsoppgaver: Sjøfartshistorie, -tradisjoner og kultur samt opplæring i praktiske sjømannsferdigheter. En gjennomgående overhaling av skrog og rigg må utføres nå og blir finansiert av Riksantikvaren. Men museet ønsker samtidig en mer generell overhaling og oppgradering av teknisk utstyr og innredning for at fartøyet skal kunne fortsette å være attraktivt og trygt som skoleskip. Dette arbeidet er kalt «Levetidsforlengelsen», som på det nærmeste er avsluttet. Museet og Riksantikvaren er meget bestemte på at "Svanen" skal bevares gjennom bruk. Hun har seilt siden 1973 som skoleskip i regi av museet (fra 2005 gjennom museets heleide aksjeselskap, VSR) med klasser fra ungdomsskolene i Oslo og øvrige deler av landet. "Svanen" er unik i Norge som eneste gjenværende, tremastete, lasteskip av en type som var veldig utbredt i Norden i tiden etter 1850 og frem mot Hun er også en av uhyre få bevarte seilende handelsskip fra internasjonal fart i Norge. Eksteriøret, skrog, rigg, dekkshus osv er identisk med utformingen dette fikk i Lasterommet er imidlertid tatt i bruk som banjer med plass for i alt 28 elever i hengekøyer.

5 Oslo Havn KF Side: 5 "Svanen" gikk til verft i Danmark i september 2011 og ble tatt på land for en stor overhaling, en «levetidsforlengelse». Bakgrunnen for levetidsforlengelsen ligger i pålegg fra Skipskontrollen, som har forlangt en forpliktende plan for utbedringer i skroget dersom skipet skal fortsette å seile som skoleskip. Det er påvist råte i kjøl og kjølsvin, rustne bolter i skrog osv. Fartøyet har ikke tidligere blitt underkastet noen gjennomgripende skrogreparasjon. I den forbindelse er det en rekke andre arbeider man med fordel kan gjennomføre når fartøyet først er rigget ned, tatt inn i en hall og skroget er åpnet. Hovedfinansiering til reparasjonene, kommer fra Riksantikvaren. Det er imidlertid en del tilleggsarbeider som dels er helt nødvendige, dels ønskelige å få utført når fartøyet først er landsatt på verft. Disse er av en slik karakter at Riksantikvaren nødig finansierer dem. Det dreier seg om tekniske installasjoner som vil bli oppgradert av hensyn til hygiene, komfort og miljø under dekk, elektrisk anlegg og navigasjons- og sikkerhetsutstyr. Totale kostnader for «levetidsforlengelsen» er på kr 11 mill. Det foreligger finansiering på totalt kr 10,843 mill. Dette innebærer at de må dekke kr 0,157 mill av egen kasse. Sjøsetting av «Skonnerten Svanen» ble foretatt fra verftet i Danmark den De planlagte toktene som skulle gjennomføres sommeren 2012 har blitt gjennomført og har vært vellykket. I søknaden om støtte for 2013, skriver Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S, Skonnerten Svanen; «Vi vil også takke for den hyggelige mottakelsen «Svanen» fikk av Oslo Havn ved hjemkomsten til Bygdøynes den 21. juni i år». I 2012 ble det innvilget støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen i 2013, kr Fartøylaget KNM Alta KNM Alta er et orlogfartøy/veteranskib, fartøyet ligger ved kaien på Akershusstranda. Fartøyet har åpent for besøkende. I søknaden er det opplyst følgende: «a.digitalisering for DVD og Harddisc av historisk materiale Søknadsbeløp kr ,- b. Støtte til sluttføring av installasjon av 220 V strømaggregat. Vi har i gave fra Forsvaret fått et utfaset, men for oss brukbart strømaggregat. Aggregatet vil gi oss en sikrere strømproduksjon, særlig under seilas og i havner uten mulighet for strømtilkobling. Montering av dette aggregatet har pågått over lengre tid og det har til nå kostet ca. kr ,- Vi regner med at det gjenstår ca ,- til resterende monteringsdetaljer. Søknadsbeløp kr ,-» I 2012 ble det innvilget støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Fartøyforlaget KNM Alta i 2013, kr Fregatten KNM Fridtjof Nansen I sak 32/2006 behandlet Havnestyret sak om adopsjon av den nye fregatten KNM Fridtjof Nansen med vedtak om at Oslo Havn KF følger opp besetningen på fregatten ved en årlig

6 Oslo Havn KF Side: 6 gave til denne ved besøk i Oslo. Gaven inngår i HAVs ytelser til formål som kvalifiserer til støtte og skal behandles i samsvar med de vedtatte retningslinjer for slik støtte. Etter avtale gis det økonomisk refusjon for dokumenterte utgifter til velferdsformål overfor mannskapet. I 2011 har skipet ikke besøkt Oslo og det har derfor ikke blitt utbetalt refusjon. Grense for årlig støtte i vedtaket fra 2006 ble satt til kr For 2011 ble det avsatt kr ,-, hvorav benyttet kr 0,00. For 2012 ble det avsatt kr ,-, hvorav benyttet beløp er på kr Øvre grense for støtte virker fortsatt å være mer enn tilstrekkelig ut fra hva som er blitt refundert de 2 siste år. Det foreslås at for 2013 at grensen settes til kr slik at midler ikke bindes opp til fortrengsel for andre søkere. Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Fregatten KNM Fridtjof Nansen i 2013 med kr Stiftelsen skoleskipet Christian Radich Christian Radich ble levert i 1937 til Stiftelsen Østlandets Skoleskib, og seilte frem til 1998 som skoleskip, kun avbrutt av 2. verdenskrig. Gjennom årenes løp har nesten unge mennesker fått sin maritime utdannelse om bord. De fleste av disse har vært fra Oslo og østlandsområdet. Da skoleskipsordningen falt bort gjennom Reform-94 fikk man en overgangsordning frem til Da gikk siste elev i land, og skipets eksistens ble avhengig av annen støtte. Kostnadene dekkes i dag av seiltokt og charterturer, av privat og offentlig støtte, og av bidrag fra venneforening og andre. Skipet bevares best gjennom drift, og det jobbes hardt for å bevare henne for kommende generasjoner. Siden 1998 har "Christian Radich" i flere omganger gjennomgått omfattende restaureringsarbeider. Det meste av skipet fremstår nå i god stand. På noe lengre sikt er det behov for nytt stål i maskinseksjonen og i vifterommet, og utskiftinger i riggen. I 2013 søkes det om støtte til oppgradering av kofferdam, og til utvendig vedlikehold. I 2012 fylte Christian Radich 75 år, og i forbindelse med jubileet fikk de innvilget en støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Christian Radich i 2013, kr Norsk Veteranskibsklub Norsk Veteranskibsklub disponerer i 2013 fartøyene D/S Børøysund og D/S Styrbjørn har vært et meget aktivt år for Norsk Veteranskibsklub. Dette særlig i forhold til publikumsrettede aktiviteter. Det har blitt seilt 8 åpne turer i "Andedammen", i samarbeid med forskjellige organisasjoner og personer. Oslo Havn var med på dette og stiller vederlagsfritt med guide som forteller publikum om havna, historien og fremtidsplaner. D/S Børøysund har i løpet av sommeren vært på seilas til Danmark. Videre har det blitt gjennomført flere aktiviteter ved kai i Oslo, bl.a. Oslo Kulturnatt, Havnelangs i regi av Oslo Havn, åpne turer i samarbeid med bl.a. Oslo Museum og Oslo Byes velfor tekniske studenter, åpne skip ved spesielle arrangementer på Rådhusplassen o.a.

7 Oslo Havn KF Side: 7 En slik virksomhet koster, først og fremst fordi det brukes mye tid og energi på slike aktiviteter, istedenfor å seile langt mer inntektsbringende charterturer for firmaer o.a. Men for Norsk Veteranskibsklub er dette en ønsket virksomhet som de mener de er forpliktet til som eiere av to unike maritimtekniske museumsskip, D/S Børøysund og D/S Styrbjørn - alt gjøres på frivillig basis. Det er store utfordringer fremover, både med vedlikehold, drift og restaurering av båtene og med istandsettelse av landbaserte lokaler i skur 28 og skur 29. De står også foran en 5-års klassing for begge båter, og vil i den anledning bl.a. ha en full gjennomgang og oppgradering av maskineriet på D/S Børøysund. En meget kostnadskrevende oppgave, der de håper Riksantikvaren vil bidra. Norsk Veteranskibsklub mottok i 2012 kr ,- i støtte fra havnekassen. For 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Norsk Veteranskibsklub i 2013, kr Miljøinformasjon og samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner i regi av Oslo kommune Av byrådets budsjettforslag for 2013 fremgår at tilskudd til miljøinformasjon og samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner er budsjettert med kr 0,450 mill. Tilskuddet er delvis finansiert ved støtte fra Vann- og avløpsetaten med 0,075 mill. og Renovasjonsetaten med kr 0,150 mill. og det er også forutsatt støtte fra Oslo Havn KF med kr 0,075 mill. Bakgrunnen for dette er at Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel i sin tid opprettet et Grønt Inspirasjonssenter med støtte til Miljøheimevernet som skulle drive senteret. "Miljøetatene" under byrådsavdelingen samt en del andre aktører finansierte senteret. Daværende Oslo havnevesen undertegnet en treårig kontrakt for støtte til prosjektet. Kontrakten er utløpt for noen år siden. Imidlertid har byrådslederens avdeling deretter forutsatt og foreslått en tilsvarende støtte tilsvarende samme beløp på kr ,- uten at det har vært inngått noen avtale om dette. Ved forrige års behandling av denne saken vedtok Havnestyret å gi støtte til tiltaket med kr ,-. Oslo Havn KF er en av miljøsertifiserte etater og deltar i nettverk med andre miljøaktive etater. Dette er nyttig, og egen byrådsavdeling ytrer stor tilfredshet med arbeidet Oslo Havn KF gjør. For å fortsette i dette nettverket, samt at havnen kan bidra til det generelle miljøarbeidet i kommunen, anser havnedirektøren at det bør ytes et beløp også i 2013 på kr ,- til miljøinformasjon og samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner. Mohawks venner (skoleskipet S/Y Mohawk II) På sin 100-årsjubileumstur ble det 92 fot lange skoleskipet S/Y Mohawk II rent i senk av en nederlandsk fisketråler utenfor Vlissingen. Båten fikk et stort hull i skroget og sank i løpet av få minutter i den Engelske kanal natt til Det var 20 personer ombord da ulykken skjedde. Grunnet gode sikkerhetsrutiner og et oppvakt mannskap kom ingen fysisk til skade. Sjøkorpset mottok etter ulykken Sjøsikkerhetsprisen for 2004.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Etter forliset startet et omfattende rednings- og oppbyggingsarbeid. Dette arbeidet har tatt seks år, og Mohawk sjøsettes i mai Et viktig tilskudd fra Oslo kommune har bidratt til å avslutte prosjektet. Det arbeides nå for å få båten seilklar. Mohawk II benyttes til tokt og helgeturer for barn og unge og deltar i flere regattaer årlig som Færderseilas, Nordisk seilas, Tall Ships races og er fanebærere av norsk kystkultur, sjøfartstradisjoner og rekruttering til rederier og den maritime næringen. Skoleskipet drives av Oslo KFUM Sjøkorpset. Sjøkorpset har siden 1920 gitt opplæring i seiling og sjømannskap til barn og unge i hele Oslo. Siden starten har Sjøkorpset hatt over barn og unge med på turer. Sjøkorpset har siden 1953 vært eier av et av Norges største private seilfartøy, Skoleskipet S/Y Mohawk II. Sjøkorpsets eksistens, tradisjon og virke er bygget opp og avhenger av Mohawk II. Også før 1953 disponerte Sjøkorpset en tilsvarende skute, Mohawk I. Denne ble beslaglagt av Tyskerne under krigen og senere erstattet av Mohawk II. Sjøkorpset er den eldste organisasjonen i Norge som har drevet forbyggende barne- og ungdomsarbeid og fartøyvern. Sjøkorpset var også med å stifte Norsk Forening for Fartøyvern. I søknaden presiseres hva økonomisk støtte av skoleskipet skal sikre: - At Mohawk II beholdes som et skoleskip og et levende kulturminne - Rekruttering og videreføring av kystkultur og miljøbevissthet - Et ukentlig helårs tilbud for barn og unge fra år, med hovedvekt på maritim læring og trening i sosiale og intellektuelle ferdigheter - Utjevning av sosiale, materielle og kulturelle skillelinjer og etablering av livslange sosiale bånd og nettverk Havnedirektøren vurderer prosjektet som meget interessant ut fra en maritim og bevaringsmessig synsvinkel og ut fra det forebyggende og utviklende arbeid som sjøkorpset driver blant barn og unge i Oslo med vinkling til maritim tradisjon og kunnskap. I 2012 søkte ikke Mohawk II om støtte og ble derfor ikke tildelt noen støtte fra havnekassen. For 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Mohawk II i 2013, kr Ung Oslo ny søker i 2013 Ung Oslo er en frivillig organisasjon med hovedformål å lage et aktivt fritidstilbud for barn og unge som er tilknyttet barnevernet i Oslo. Ung Oslo jobber med å tilrettelegge for aktiviteter som er attraktive og i tråd med det «alle andre» barn og unge opplever i ferier og fritid. Ung Oslo er basert på frivillige midler fra givere. Ung Oslo er en frittstående organisasjon, uten binding til andre organisasjoner. Stiftelsesmøte med vedtekter som organisasjonen fant sted Styrets leder er Eivin Sundal bosatt på Ormøya, styremedlemmer er Knut Hedemann og Veslemøy Rystad. Alle barn og unge i Oslo kan være medlemmer. Ung Oslo har følgende aktiviteter: Ung Oslo Praksisprogram - Jobber for å bygge opp samarbeid med bedrifter og organisasjoner der ungdom kan få alt fra deltid sommerjobb til fastarbeid eller praksisplass. Samarbider med NHO Oslo region, Varner Gruppen, Bring og andre bedrifter.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Ung Oslo klubb Ønsker å ha et klubbtilbud til ungdom, jobber med å finne lokaler. Ung Oslo shop på Nedre Bekkelaget skole Salg av rabatterte klær fra Helly Hansen og Vernergruppen. Ung Oslo Tinget Tinget har 8 til 12 medlemmer som møtes mellom 6 til 8 ganger i året. Politikere fra Stortinget og Bystyret blir invitert til å svare på spørsmål. Tinget vil avholde sin møter i Oslo Rådhus eller på Stortinget. Båten L/S Gabriel Christiansen - ble bygget som losbåt i 1903, ble bygget om i begynnelsen av 1930 og båten ble brukt i sildefiske i Oslofjorden, det ble i denne perioden installert motor i båten, en ensylindret semidisel. En større ombygging ble utført i 1943/44, båten ble benyttet til fiske og transport frem til den ble kjøpt av Sivert Langholm i begynnelsen av 1970 årene. Etter noen år ble den overtatt av Ove Jensen og han påbegynte et omfattende restareringsarbeid med bytte av spant og bordganger. Båten er rigget med to master faffelrigg. Høsten 2011 ble båten overtatt av ekteparet Hege Meilstrup og Eivin Sundal som ønsker å videreføre båtens loshistorie etter kontakt med losvesenets oldermann Elise Rusten, Oslo Havn og Oslo kommune fører nå båten rød losstripe i storseilet. Båten har vært flittig brukt sommeren 2012 av barn og ungdom. Det er ikke søkt om et eksakt beløp, kun på generelt grunnlag. Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Ung Oslo i 2013, kr Fritak for havnevederlag Oversikt over støttebevilgninger og fritak for vederlag - herunder vederlagsfri disponering av lokaler og parkeringsplasser - for årene følger vedlagt saken. Av oversikten fremgår at det ytes til dels betydelig støtte i form av fritak for vederlag til forskjellige organisasjoner, foreninger, stiftelser og instanser. Felles for alle som har mottatt støtte i form av tilskudd eller fritak for vederlag er at de har en tilknytning til Oslo havn og/eller beriker og ivaretar byens maritime tradisjon og miljø. Når det gjelder fritak fra vederlag, vil havnedirektøren foreslå at dette innvilges slik det framgår av vedlagte oversikt. Saken behandles i havnestyret iflg.: Tilskudd fra havnekassen og fritak fra vederlag avgjøres av havnestyret. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Det gis økonomisk støtte/tilskudd fra havnekassen til følgende 2013: Redningsselskapet kr ,-

10 Oslo Havn KF Side: 10 Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen kr ,- Fartøylaget KNM Alta kr ,- Fregatten KNM Fridtjof Nansen kr ,- Stiftelsen Christian Radich kr ,- Norsk Veteranskibsklub kr ,- Miljøinformasjon frivillige org. Kr ,- Mohawks venner kr ,- Ung Oslo kr ,- Til sammen kr ,- 2. Det innvilges fritak for vederlag til forskjellige institusjoner og fartøy i samsvar med vedlagte oversikt i Støtten belastes overføringer til andre relasjonsbyggende tiltak og miljøinformasjon frivillige organisasjoner på til sammen kr Økonomisk støtte fra havnekassen i 2013 gis med forbehold om bystyrets tilslutning til havnestyrets budsjettforslag. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Anne Sigrid Hamran havnedirektør Vedlegg: 1 Retningslinjer for støttebevilgninger og økonomiske bidrag fra havnekassen 2 Oversikt støttebevilgninger fra havnekassen. Fritak havnevederlag

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 71/11 Havnestyre 24.11.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 01.11.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 79/09 Havnestyre 02.12.2009 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Stab Saksbehandler: Pål Embu Dato: 10.11.2009 Saksnummer: 2008/285

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-64/2006 Saksbehandlende avdeling: StabAdministrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 125.2 Saksnummer: 2006/244 Dato: 26.10.2006 Oslo havnestyre

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 71/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud/Pål Embu Dato: 05.11.2010

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.11.2007 Saksnummer: 2005/339 Støttebevilgninger fra havnekassen

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-86/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 30.10.2008 Saksnummer: 2008/285 SAK: Støttebevilgninger fra havnekassen

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 29. oktober 2009 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder) tiltrådte møte under behandl.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 65/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: 04.10.2011 Saksnummer:

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,

Detaljer

Oslo Maritime Kulturhus

Oslo Maritime Kulturhus Oslo Maritime Kulturhus Vi ønsker å utnytte den plasseringen vi har, sentralt i landets hovedstad, som en plattform for formidling av den maritime kulturarven. I september 2011 fikk Skur 28 og 29 på Ahershuskaia

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 68/09 Havnestyre 29.10.2009 Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Kathrin Pedersen Dato: 21.07.2009 Saksnummer:

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 30.11.06 Protokollen fra havnestyrets møte 30.11.06 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 30.11.06 Protokollen fra havnestyrets møte 30.11.06 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet.

Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Med sin strategiske beliggenhet og lune havn har Kristiansund en rik maritim historie med klippfisk, skipsbygging og oljevirksomhet. Skonnert IDEAL som bygges etter gamle tegninger blir et viktig historisk

Detaljer

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012.

Fylkesrådet finner ikke å prioritere en ytterligere økning av det faste tilskuddet for 2012 og 2013 utover økningen på kr i 2012. Saknr. 12/3484-5 Ark.nr. C51 Saksbehandler: Elisabeth Seip A/S Fæmund II - Søknader om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet ser det som viktig

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-63/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Strategi- og utredningssjef Per Gisle Rekdal Dato: 28.08.2008 Saksnummer: 2008/249 SAK:

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr.

Detaljer

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn.

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn. Dato: 26. november 2007 Fullmaktssak 29 / 07 Direktør for Bergen kommunale bygg Sandviksboder 20 - Rehabilitering av fredet bygning. Søknad om bevilgning Valg av entreprenører for byggefase 3. PEAD BBE-1635-200612094-21

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( )

St.prp. nr. 47 ( ) St.prp. nr. 47 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Miljøverndepartementet som følge av opprydningsaksjonene etter forlisene av «Green Ålesund» og «John R» Tilråding fra Miljøverndepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V89/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 19.11.2008 Saksnummer: 2006/316 SAK: Ot.prp. 75 (2007008)

Detaljer

Arbeidene er en fortsettelse av de rehabiliteringstiltak som har pågått ved Schøtstuene de siste 5 årene.

Arbeidene er en fortsettelse av de rehabiliteringstiltak som har pågått ved Schøtstuene de siste 5 årene. Dato: 19. oktober 2009 Fullmaktssak 32/09 Direktøren for Bergen kommunale bygg Schøtstuene - Utvendig vedlikehold. Rehabilitering av gjerdet rundt eiendommen Øvregaten 50. Valg av entreprenør. PEAD BBE-1635-200411725-117

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Pål

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 25/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda

Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda Innhold Jekta Pauline kort historie Driftsorganisasjonen Fjord- og Jektnemnda Finansiering

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass»

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 31.05.2016 Jeløy Kystlag «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 2 1 Innledning... 3 1.1 INTENSJON... 3 1.2 GRUNNLAGSDOKUMENTER... 3 2 Vurderingskriterier... 3 2.1 VURDERINGSKRITERIER FOR VURDERING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helse- og Omsorgsdepartementet inngikk i 2001 en prosjektavtale om driftstilskudd til CatoSenteret. Avtalen ble videreført, og i 2005 ble senteret tildelt 20 mill.

Detaljer

Skoler - Diverse ombygginger ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise.

Skoler - Diverse ombygginger ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise. Dato: 11. april 2003 Fullmaktssak 13/03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2002 - ungdomsskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200200506-31 Hva saken gjelder:

Detaljer

I tillegg er det avsatt til Tilrettelegging av utareal 3,0 mill for år 2002.

I tillegg er det avsatt til Tilrettelegging av utareal 3,0 mill for år 2002. Dato: 28. august 2003 Fullmaktssak /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2002 - barneskoler. Valg av entreprenør for generalentreprise PEAD BBE-1632-200200506-41 Hva saken gjelder:

Detaljer

Med GANN mot nye mål

Med GANN mot nye mål Med GANN mot nye mål Vårt mål er å være den fremste faglige utdanningen nasjonalt for unge som velger en framtid innen maritim virksomhet Historien... 1947 - Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF) stiftes.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen.

Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Toktsrapport 2007 for M/K Andholmen. Andholmen på Tau slipp, April 2007. Toktsrapport 2007 for M/K ANDHOLMEN. April. Fartøyet ble den 16. April seilt til Tau og slippsatt ved TAU SLIPP for kontroll/vedlikehold

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes(nestleder), Torild Jørgensen, Jan-Erik

Detaljer

Avtale. I. Bakgrunn. II. Tilordning av havnekapitalen - kompensasjon. A. Grunnarealer.

Avtale. I. Bakgrunn. II. Tilordning av havnekapitalen - kompensasjon. A. Grunnarealer. Avtale mellom Drammen Kommune og Drammen Interkommunale Havnevesen heretter benevnt Drammen havn - vedrørende overføring av havnevirksomheten i Drammen fra Tangen til Holmen. I. Bakgrunn. Over lengre tid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 64/09 Havnestyre 29.10.2009 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Stab Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.10.2009 Saksnummer: 2008/89

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Anne-Grethe Sørlie,

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Motorbåten Tempo. Historien og restaureringen

Motorbåten Tempo. Historien og restaureringen Kystkultursamlingen i Tananger Motorbåten Tempo Historien og restaureringen November 2008-1 - 1 Historien...2 2 Tilstand ved overtakelse...6 3 Restaureringen...8 3.1 Skrog...9 3.2 Innredning og rigg...9

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF Verneverdige fartøyer som bevares etter antikvariske retningslinjer, og der formålet er å ta vare på fartøyet som et kulturminne kan tas opp som medlemmer i NFF. NFF

Detaljer

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann

Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte. eksklusive seilbåter i tropiske farvann Vi tilbyr bedrifter og privatpersoner å kjøpe andeler som gir rett til å benytte eksklusive seilbåter i tropiske farvann BÅTENE OG STEDENE Andelene gir rett til å benytte båter av type Jeanneau Yachts

Detaljer

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 30.03.2011 Saksnummer:

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap

Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5952 16.02.2016 Statsbudsjettet 2016 Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV DERES REF. VÅR REF. 06/1482 Ark. F DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no Ferjelaget «Skånevik» Vikaleitet 24 A 5131 Nyborg M/F «SKÅNEVIK» LLVX VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-51/07 Saksbehandlende avdeling: Eiendomseksjonen Saksbehandler: Kathrin Pedersen Dato: 04.10.2007 Saksnummer: 2007/259 SAK: EKSISTERENDE OG FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-58/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 11.10.2006 JUSTERING AV

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF

Dato: 21. juni Fullmaktssak /06. Direktøren i BBE KF Dato: 21. juni 2006 Fullmaktssak /06 Direktøren i BBE KF Søreide skole * Søreidtunet 4 - Ombygging av kontorlokaler til undervisningslokaler. * Ventilasjon i SFO-basen ( tilfluktsrommet i Søreide skole)

Detaljer

Hamen: Kan synke når som helst

Hamen: Kan synke når som helst Østfold 02.08.2011 Hamen: Kan synke når som helst KAN SYNKE NÅR SOM HELST. Svensk bergingskonsulent mener det haster å få MS Hamen tømt og fjernet. Foto: Privat Svensk bergingskonsulent frykter Hamen blir

Detaljer

Seiltokt 2014 Alle kan seile med Christian Radich

Seiltokt 2014 Alle kan seile med Christian Radich 130295 chr radic NORSK 2014_Layout 1 20.11.13 09.51 Side 1 Seiltokt 2014 130295 chr radic NORSK 2014_Layout 1 20.11.13 09.51 Side 2 Bli med som medseiler! Du kalles medseiler, fordi du blir med på arbeidet

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 28.04.2016 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i Oslo Havn KFs kantine i skur 38 fra kl. 15.30 Forfall meldes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SALTEN MUSEUM - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL BESØKSGRUVA I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SALTEN MUSEUM - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL BESØKSGRUVA I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Joui:alpostID: 10/4674 I Arkiv sakid.: 10/583 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap II Sak nr.: 05211 O I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Kristian Amundsen I Dato: 07.06.2010

Detaljer

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP

077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP 077 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES BRUKERKOSTNADER FOR MOBILE RIGGER / BORESKIP Original versjon Nr.: 077 Etablert: 01.12.2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato:01.01.09 Side: 2 INNHOLD

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Gratangen 2-4. november 2012. Nils Marius Johansen

Fartøyvernets ABC. Gratangen 2-4. november 2012. Nils Marius Johansen Fartøyvernets ABC Gratangen 2-4. november 2012 Nils Marius Johansen Fartøyvernet i Norge Defineres som bevaring av flytende fartøy gjennom bruk Fartøyvern fra 1960 årene. Eksempelvis Skonnerten Svanen,

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere

Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere Høringsnotat Disponering av resterende fondsmidler i den avviklede pensjonstrygden for skogsarbeidere 1. Sammendrag Etter vedtak i Stortinget har den lovfestede pensjonstrygden for skogsarbeidere (skogsarbeidertrygden)

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer