Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: Saksnummer: 2012/190 Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Saken gjelder: Saken gjelder støttebevilgninger fra havnekassen og søknad om fritak for havnevederlag i I brev fra (daværende) Fiskeridepartementet datert 3. juli 2003 er det anført at bevilgninger fra havnekassen til formål som har hovedsakelig markedsførings- eller goodwilleffekter må være svært begrenset og at de enkelte støttebeløp bør begrenses slik at de ikke utgjør en vesentlig finansieringskilde for mottakerne. Dette ble senere stadfestet av Havnestyret i forbindelse med fastsettelse av retningslinjer for støttebevilgninger fra havnekassen i sak 55/2003. Også i den nye havne- og farvannsloven har departementet i redegjørelsene for hva som faller inn under begrepet havnevirksomhet uttalt at når det gjelder bruk av havnekapitalen til informasjon om og markedsføring av havnen og dens tjenester, må det trekkes en grense mot bidrag til aktivitet eller formål der den reelle markedsføringseffekten for havnen antas å være begrenset i forhold til størrelsen på det bidraget som ytes. I tråd med tidligere praksis er det også i havnestyrets forslag til budsjett for 2013 tatt høyde for økonomiske midler til støttebevilgninger fra havnekassen til relasjonsfremmende tiltak under posten diverse bidrag. I ovennevnte brev uttaler Fiskeridepartementet at denne type støttebevilgninger bør begrenses til 1 til 2 promille av driftsutgiftene. I herværende forslag for 2013 utgjør den støtten som omhandler utbetalinger til mottaker i underkant av 2 promille av Oslo Havn KFs driftsutgifter. I tillegg ytes det støtte i form av fritak for vederlag. Når denne støtten regnes med, beløper den samlede støtte for de ytelsene som er tallfestet seg til i overkant av hele 9 promille. Saken om støttebevilgning er et «levende dokument» som bearbeides og oppdateres årlig, også årets sak viser hvem som mottar støtte og hvilke beløp, vedlegget gir en detaljert oversikt.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Retningslinjer for støtte fra Oslo Havn KF fastsatt av Havnestyret. Retningslinjene for støttebevilgninger fra HAV om økonomiske bidrag fra havnekassen ble etablert i Under styrets behandling i november 2007 for året 2008 ble det gitt uttrykk for at man burde se nærmere på retningslinjene og et eventuelt behov for revidering og oppdatering. Havnestyret vedtok i sitt møte vedr. støtte for 2009 reviderte retningslinjer som skulle legges til grunn ved fremtidige styrebehandlinger. Det ble presisert innledningsvis i retningslinjene at søknader og forespørsler om økonomisk støtte skal være skriftlig og at de skal behandles av styret. Videre er det tatt inn i retningslinjene at en forutsetning for å motta støttebevilgning fra havnekassen er at det søkes om slik støtte i rimelig tid innen styrets behandling av tilskudd eller støtte for kommende år. Det ble også tatt inn i retningslinjene at havnestyret i november/desember hvert år behandler sak om støtte fra havnekassen for det kommende år. Havnedirektørens vurderinger I flere år har det i framlegget for havnestyret i disse sakene, i tillegg til opplisting av forslag til støtte i form av utbetalinger, også vært opplyst om fritak for havnevederlag. Det er ingen tvil om at Fiskeridepartementets retningslinje er ment å fange opp også støtte som ytes i form av at tjenester, arealer m.m. disponeres svært billig eller vederlagsfritt. I opplistingen av fritak i havnestyresakene har fokus vært på virksomheter som har tilhold på og ved kaiene, det vil si havneressurser som så å si har inngått i den løpende disponering av disse i forhold til betalende kunder. Summen av dette har ligget på nivå med Fiskeridepartementets retningslinje eller noe over. HAV har imidlertid flere tilfeller av brukere og aktiviteter som disponerer lokaliteter i havneområdet gratis eller svært billig, som må kunne ansees å inngå blant den type støtteformål som Fiskeridepartementets retningslinje er ment å omfatte. Det har vært arbeidet med å skaffe oversikt over disse for å få en så fullstendig oversikt som mulig, for å ta med i framlegget for havnestyret. Som det framgår, viser altså den mer komplette oversikten som framlegges nå at den samlede støtte overstiger Fiskeridepartementets retningslinje vesentlig. En forskjell mellom støtte i form av utbetalinger og støtte i form av fritak for vederlag er at støtte kan tallfestes eksakt mens fritak for vederlag i mange tilfelle må anslås. Som det framgår av vedlegget har en for flere av de vederlagsfrie ytelsene ikke tallfestet noe beløp. Den samlede reelle verdi av ytelsene er dermed på kr. 2,536 mill. De totale ytelsene utgjør med det i overkant av 9 promille og overstiger dermed departementets retningslinje vesentlig. Herværende framlegg om forslag til støtte er stort sett i tråd med tidligere år det foreslås ingen vesentlige realitetsendringer. Men når det nå framkommer at den samlede støtte faktisk utgjør en vesentlig større sum enn man har vært klar over, tilsier dette etter Havnedirektørens vurdering at det må foretas en prinsipiell gjennomgang for å klargjøre en grensedragning av hvilke typer aktiviteter og mottakere som skal anses å omfattes av departementets retningslinje og lovproposisjonens avgrensninger og hvor et siktemål må være å bringe den samlede støtte til slike formål ned til mer i nærheten av retningslinjen. For 2013 har havnedirektøren som det framgår i sitt forslag fulgt en restriktiv linje det foreslås imidlertid ingen radikale endringer. Økonomisk støtte fra havnekassen 2012 I 2011 ble institusjoner og organisasjoner innvilget slik økonomisk støtte fra Oslo Havn KF: Redningsselskapet kr ,- Mohawks venner kr ,- (bevilget etter egen søknad for

3 Oslo Havn KF Side: 3 Miljøinformasjon frivillige org. Kr ,- Fartøylaget KNM Alta kr ,- Stiftelsen Christian Radich kr ,- Norsk Veteranskibsklub kr ,- Veteranskibsrederi A/S- Skonnerten Svanen kr ,- Fregatten KNM Fridtjof Nansen kr ,- Til sammen kr ,- å dekke slipputgifter) Institusjoner og organisasjoner som ble innvilget støtte i 2012 ble tilskrevet og meddelt styrets vedtak. Havnestyrets reviderte retningslinjer for fremtidige støttebevilgninger fulgte vedlagt meddelelsen. Alle som fikk innvilget støtte i 2012 har fått utbetalt innvilget beløp med unntak av Fregatten KNM Fritjof Nansen som får refundert utlegg knyttet til velferdstiltak til mannskap når båten besøker Oslo, de har kun søkt/levert inn krav om refusjon av utlegg på kr 8,200, mot bevilget beløp kr , totalt er kr utbetalt i I styresak 68/2009, Oslo Maritime Kulturvernsenter drift og inntekter, som ble behandlet , fremgikk at OMK som stiftelse ikke mottar direkte pengestøtte fra havnekassen. Derimot fikk to organisasjoner tilknyttet OMK innvilget pengestøtte i 2012 for sine fartøy ved at Norsk Veteranskibsklubb ble innvilget kr ,- for fartøyene D/S Børøysund og D/S Styrbjørn og fartøylaget KNM Alta mottok kr ,- for minesveiperen Alta. OMK som stiftelse mottar derimot støtte i form av vederlagsfri disponering av lokaler med en anslått årlig verdi på kr ,-. Fartøy som har fast kaiplass på OMKs område ble for 2012 innvilget fritak for havneavgifter og andre vederlag. Dette gjaldt for D/S Styrbjørn, D/S Børøysund, Færder, Tjeldsundfergen restaurantbåt og Alta, som samlet er anslått å utgjøre kr ,-. Samlet utgjør indirekte og direkte støtte til stiftelsen OMK og deres medlemsorganisasjoners fartøyer i 2012 anslagsvis kr ,-. For 2013 innstilles det på støtte totalt kr , se vedlegg. Skoleskipet Christian Radich mottok kr i direkte støtte i 2012 og kr i støtte i form av fri kaiplass, benyttelse av skur uten kostnad og 2 gratis parkeringsplasser. Samlet utgjør støtte til skoleskipet Christian Radich i 2012 anslagsvis kr For 2013 innstilles det på støtte totalt kr , se vedlegg. Søknader om økonomisk støtte fra havnekassen for 2013 Det er innkommet i alt 7 søknader for 2013 om økonomisk støttebevilgninger fra følgende institusjoner og organisasjoner: Redningsselskapet Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen Fartøylaget KNM Alta Christian Radich Norsk Veteranskibsrederi Oslo KFUM Sjøkorps S/Y Mohawk 2

4 Oslo Havn KF Side: 4 UngOslo Det er en forutsetning for økonomisk støtte iht. de vedtatte retningslinjene at skriftlig søknad skal foreligge i rimelig tid forut for styrets behandling. I 2012 var antall søknader 5 - Oslo KFUM Sjøkorps S/Y Mohawk 2 søkte ikke om støtte i Oslo KFUM Sjøkorps S/Y Mohawk 2 har sendt inn søknad for 2013, UngOslo er tilkommet som ny søker. Redningsselskapet Redningsselskapet har gjennom mange år fått økonomisk støtte fra havnekassen. Selskapet har alltid gitt uttrykk for at de setter meget stor pris på støtten fra Oslo Havn KF gjennom mange år. Siden 2009 ble det søkt om støtte til drift av redningsskøyta RS Uni Oslofjord stasjonert på Sollerud som er bemannet av frivillige menn og kvinner. Denne båten skal primært dekke Oslofjorden. Redningsselskapet har per i dag 17 Sjøredningskorps rundt om i landet - alt basert på frivillig virksomhet. Til sammen er ca 900 frivillige involvert. Sjøredningskorpsene står for 25-30% av oppdragene til Redningsselskapet. De frivillige er trent i søk og redning, og gjør en stor innsats. Cirka 50 frivillige er tilknyttet Sjøredningskorpset i Oslo (base på Oslo-siden av Lysakerelvens utløp). Redningsskøyta Uni Oslofjord har så langt i 2012 notert 283 oppdrag og assistert 652 personer. Oppdragene er alt fra slep og søk til ambulanseoppdrag, båtbranner, grunnstøtninger eller serviceoppdrag. Målet er å redde liv og berge verdier, verne kystmiljøet samt å drive forebyggende arbeid. Fartøyet er operativt hele året og er bemannet med 3 personer. I 2012 ble det innvilget støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Redningsselskapet i 2013, kr Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen Svanen" er et 96 år gammelt seilende lasteskip, som bevares gjennom bruk som skoleskip på ukestokt med ungdom hele sommersesongen. Det har stasjon på Bygdøynes i Oslo og er en sentral del av Norsk Maritimt Museums formidlingsoppgaver: Sjøfartshistorie, -tradisjoner og kultur samt opplæring i praktiske sjømannsferdigheter. En gjennomgående overhaling av skrog og rigg må utføres nå og blir finansiert av Riksantikvaren. Men museet ønsker samtidig en mer generell overhaling og oppgradering av teknisk utstyr og innredning for at fartøyet skal kunne fortsette å være attraktivt og trygt som skoleskip. Dette arbeidet er kalt «Levetidsforlengelsen», som på det nærmeste er avsluttet. Museet og Riksantikvaren er meget bestemte på at "Svanen" skal bevares gjennom bruk. Hun har seilt siden 1973 som skoleskip i regi av museet (fra 2005 gjennom museets heleide aksjeselskap, VSR) med klasser fra ungdomsskolene i Oslo og øvrige deler av landet. "Svanen" er unik i Norge som eneste gjenværende, tremastete, lasteskip av en type som var veldig utbredt i Norden i tiden etter 1850 og frem mot Hun er også en av uhyre få bevarte seilende handelsskip fra internasjonal fart i Norge. Eksteriøret, skrog, rigg, dekkshus osv er identisk med utformingen dette fikk i Lasterommet er imidlertid tatt i bruk som banjer med plass for i alt 28 elever i hengekøyer.

5 Oslo Havn KF Side: 5 "Svanen" gikk til verft i Danmark i september 2011 og ble tatt på land for en stor overhaling, en «levetidsforlengelse». Bakgrunnen for levetidsforlengelsen ligger i pålegg fra Skipskontrollen, som har forlangt en forpliktende plan for utbedringer i skroget dersom skipet skal fortsette å seile som skoleskip. Det er påvist råte i kjøl og kjølsvin, rustne bolter i skrog osv. Fartøyet har ikke tidligere blitt underkastet noen gjennomgripende skrogreparasjon. I den forbindelse er det en rekke andre arbeider man med fordel kan gjennomføre når fartøyet først er rigget ned, tatt inn i en hall og skroget er åpnet. Hovedfinansiering til reparasjonene, kommer fra Riksantikvaren. Det er imidlertid en del tilleggsarbeider som dels er helt nødvendige, dels ønskelige å få utført når fartøyet først er landsatt på verft. Disse er av en slik karakter at Riksantikvaren nødig finansierer dem. Det dreier seg om tekniske installasjoner som vil bli oppgradert av hensyn til hygiene, komfort og miljø under dekk, elektrisk anlegg og navigasjons- og sikkerhetsutstyr. Totale kostnader for «levetidsforlengelsen» er på kr 11 mill. Det foreligger finansiering på totalt kr 10,843 mill. Dette innebærer at de må dekke kr 0,157 mill av egen kasse. Sjøsetting av «Skonnerten Svanen» ble foretatt fra verftet i Danmark den De planlagte toktene som skulle gjennomføres sommeren 2012 har blitt gjennomført og har vært vellykket. I søknaden om støtte for 2013, skriver Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S, Skonnerten Svanen; «Vi vil også takke for den hyggelige mottakelsen «Svanen» fikk av Oslo Havn ved hjemkomsten til Bygdøynes den 21. juni i år». I 2012 ble det innvilget støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen i 2013, kr Fartøylaget KNM Alta KNM Alta er et orlogfartøy/veteranskib, fartøyet ligger ved kaien på Akershusstranda. Fartøyet har åpent for besøkende. I søknaden er det opplyst følgende: «a.digitalisering for DVD og Harddisc av historisk materiale Søknadsbeløp kr ,- b. Støtte til sluttføring av installasjon av 220 V strømaggregat. Vi har i gave fra Forsvaret fått et utfaset, men for oss brukbart strømaggregat. Aggregatet vil gi oss en sikrere strømproduksjon, særlig under seilas og i havner uten mulighet for strømtilkobling. Montering av dette aggregatet har pågått over lengre tid og det har til nå kostet ca. kr ,- Vi regner med at det gjenstår ca ,- til resterende monteringsdetaljer. Søknadsbeløp kr ,-» I 2012 ble det innvilget støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Fartøyforlaget KNM Alta i 2013, kr Fregatten KNM Fridtjof Nansen I sak 32/2006 behandlet Havnestyret sak om adopsjon av den nye fregatten KNM Fridtjof Nansen med vedtak om at Oslo Havn KF følger opp besetningen på fregatten ved en årlig

6 Oslo Havn KF Side: 6 gave til denne ved besøk i Oslo. Gaven inngår i HAVs ytelser til formål som kvalifiserer til støtte og skal behandles i samsvar med de vedtatte retningslinjer for slik støtte. Etter avtale gis det økonomisk refusjon for dokumenterte utgifter til velferdsformål overfor mannskapet. I 2011 har skipet ikke besøkt Oslo og det har derfor ikke blitt utbetalt refusjon. Grense for årlig støtte i vedtaket fra 2006 ble satt til kr For 2011 ble det avsatt kr ,-, hvorav benyttet kr 0,00. For 2012 ble det avsatt kr ,-, hvorav benyttet beløp er på kr Øvre grense for støtte virker fortsatt å være mer enn tilstrekkelig ut fra hva som er blitt refundert de 2 siste år. Det foreslås at for 2013 at grensen settes til kr slik at midler ikke bindes opp til fortrengsel for andre søkere. Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Fregatten KNM Fridtjof Nansen i 2013 med kr Stiftelsen skoleskipet Christian Radich Christian Radich ble levert i 1937 til Stiftelsen Østlandets Skoleskib, og seilte frem til 1998 som skoleskip, kun avbrutt av 2. verdenskrig. Gjennom årenes løp har nesten unge mennesker fått sin maritime utdannelse om bord. De fleste av disse har vært fra Oslo og østlandsområdet. Da skoleskipsordningen falt bort gjennom Reform-94 fikk man en overgangsordning frem til Da gikk siste elev i land, og skipets eksistens ble avhengig av annen støtte. Kostnadene dekkes i dag av seiltokt og charterturer, av privat og offentlig støtte, og av bidrag fra venneforening og andre. Skipet bevares best gjennom drift, og det jobbes hardt for å bevare henne for kommende generasjoner. Siden 1998 har "Christian Radich" i flere omganger gjennomgått omfattende restaureringsarbeider. Det meste av skipet fremstår nå i god stand. På noe lengre sikt er det behov for nytt stål i maskinseksjonen og i vifterommet, og utskiftinger i riggen. I 2013 søkes det om støtte til oppgradering av kofferdam, og til utvendig vedlikehold. I 2012 fylte Christian Radich 75 år, og i forbindelse med jubileet fikk de innvilget en støtte på kr I 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Christian Radich i 2013, kr Norsk Veteranskibsklub Norsk Veteranskibsklub disponerer i 2013 fartøyene D/S Børøysund og D/S Styrbjørn har vært et meget aktivt år for Norsk Veteranskibsklub. Dette særlig i forhold til publikumsrettede aktiviteter. Det har blitt seilt 8 åpne turer i "Andedammen", i samarbeid med forskjellige organisasjoner og personer. Oslo Havn var med på dette og stiller vederlagsfritt med guide som forteller publikum om havna, historien og fremtidsplaner. D/S Børøysund har i løpet av sommeren vært på seilas til Danmark. Videre har det blitt gjennomført flere aktiviteter ved kai i Oslo, bl.a. Oslo Kulturnatt, Havnelangs i regi av Oslo Havn, åpne turer i samarbeid med bl.a. Oslo Museum og Oslo Byes velfor tekniske studenter, åpne skip ved spesielle arrangementer på Rådhusplassen o.a.

7 Oslo Havn KF Side: 7 En slik virksomhet koster, først og fremst fordi det brukes mye tid og energi på slike aktiviteter, istedenfor å seile langt mer inntektsbringende charterturer for firmaer o.a. Men for Norsk Veteranskibsklub er dette en ønsket virksomhet som de mener de er forpliktet til som eiere av to unike maritimtekniske museumsskip, D/S Børøysund og D/S Styrbjørn - alt gjøres på frivillig basis. Det er store utfordringer fremover, både med vedlikehold, drift og restaurering av båtene og med istandsettelse av landbaserte lokaler i skur 28 og skur 29. De står også foran en 5-års klassing for begge båter, og vil i den anledning bl.a. ha en full gjennomgang og oppgradering av maskineriet på D/S Børøysund. En meget kostnadskrevende oppgave, der de håper Riksantikvaren vil bidra. Norsk Veteranskibsklub mottok i 2012 kr ,- i støtte fra havnekassen. For 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Norsk Veteranskibsklub i 2013, kr Miljøinformasjon og samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner i regi av Oslo kommune Av byrådets budsjettforslag for 2013 fremgår at tilskudd til miljøinformasjon og samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner er budsjettert med kr 0,450 mill. Tilskuddet er delvis finansiert ved støtte fra Vann- og avløpsetaten med 0,075 mill. og Renovasjonsetaten med kr 0,150 mill. og det er også forutsatt støtte fra Oslo Havn KF med kr 0,075 mill. Bakgrunnen for dette er at Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel i sin tid opprettet et Grønt Inspirasjonssenter med støtte til Miljøheimevernet som skulle drive senteret. "Miljøetatene" under byrådsavdelingen samt en del andre aktører finansierte senteret. Daværende Oslo havnevesen undertegnet en treårig kontrakt for støtte til prosjektet. Kontrakten er utløpt for noen år siden. Imidlertid har byrådslederens avdeling deretter forutsatt og foreslått en tilsvarende støtte tilsvarende samme beløp på kr ,- uten at det har vært inngått noen avtale om dette. Ved forrige års behandling av denne saken vedtok Havnestyret å gi støtte til tiltaket med kr ,-. Oslo Havn KF er en av miljøsertifiserte etater og deltar i nettverk med andre miljøaktive etater. Dette er nyttig, og egen byrådsavdeling ytrer stor tilfredshet med arbeidet Oslo Havn KF gjør. For å fortsette i dette nettverket, samt at havnen kan bidra til det generelle miljøarbeidet i kommunen, anser havnedirektøren at det bør ytes et beløp også i 2013 på kr ,- til miljøinformasjon og samarbeidsprosjekter med frivillige organisasjoner. Mohawks venner (skoleskipet S/Y Mohawk II) På sin 100-årsjubileumstur ble det 92 fot lange skoleskipet S/Y Mohawk II rent i senk av en nederlandsk fisketråler utenfor Vlissingen. Båten fikk et stort hull i skroget og sank i løpet av få minutter i den Engelske kanal natt til Det var 20 personer ombord da ulykken skjedde. Grunnet gode sikkerhetsrutiner og et oppvakt mannskap kom ingen fysisk til skade. Sjøkorpset mottok etter ulykken Sjøsikkerhetsprisen for 2004.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Etter forliset startet et omfattende rednings- og oppbyggingsarbeid. Dette arbeidet har tatt seks år, og Mohawk sjøsettes i mai Et viktig tilskudd fra Oslo kommune har bidratt til å avslutte prosjektet. Det arbeides nå for å få båten seilklar. Mohawk II benyttes til tokt og helgeturer for barn og unge og deltar i flere regattaer årlig som Færderseilas, Nordisk seilas, Tall Ships races og er fanebærere av norsk kystkultur, sjøfartstradisjoner og rekruttering til rederier og den maritime næringen. Skoleskipet drives av Oslo KFUM Sjøkorpset. Sjøkorpset har siden 1920 gitt opplæring i seiling og sjømannskap til barn og unge i hele Oslo. Siden starten har Sjøkorpset hatt over barn og unge med på turer. Sjøkorpset har siden 1953 vært eier av et av Norges største private seilfartøy, Skoleskipet S/Y Mohawk II. Sjøkorpsets eksistens, tradisjon og virke er bygget opp og avhenger av Mohawk II. Også før 1953 disponerte Sjøkorpset en tilsvarende skute, Mohawk I. Denne ble beslaglagt av Tyskerne under krigen og senere erstattet av Mohawk II. Sjøkorpset er den eldste organisasjonen i Norge som har drevet forbyggende barne- og ungdomsarbeid og fartøyvern. Sjøkorpset var også med å stifte Norsk Forening for Fartøyvern. I søknaden presiseres hva økonomisk støtte av skoleskipet skal sikre: - At Mohawk II beholdes som et skoleskip og et levende kulturminne - Rekruttering og videreføring av kystkultur og miljøbevissthet - Et ukentlig helårs tilbud for barn og unge fra år, med hovedvekt på maritim læring og trening i sosiale og intellektuelle ferdigheter - Utjevning av sosiale, materielle og kulturelle skillelinjer og etablering av livslange sosiale bånd og nettverk Havnedirektøren vurderer prosjektet som meget interessant ut fra en maritim og bevaringsmessig synsvinkel og ut fra det forebyggende og utviklende arbeid som sjøkorpset driver blant barn og unge i Oslo med vinkling til maritim tradisjon og kunnskap. I 2012 søkte ikke Mohawk II om støtte og ble derfor ikke tildelt noen støtte fra havnekassen. For 2013 søkes det om støtte på kr Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Mohawk II i 2013, kr Ung Oslo ny søker i 2013 Ung Oslo er en frivillig organisasjon med hovedformål å lage et aktivt fritidstilbud for barn og unge som er tilknyttet barnevernet i Oslo. Ung Oslo jobber med å tilrettelegge for aktiviteter som er attraktive og i tråd med det «alle andre» barn og unge opplever i ferier og fritid. Ung Oslo er basert på frivillige midler fra givere. Ung Oslo er en frittstående organisasjon, uten binding til andre organisasjoner. Stiftelsesmøte med vedtekter som organisasjonen fant sted Styrets leder er Eivin Sundal bosatt på Ormøya, styremedlemmer er Knut Hedemann og Veslemøy Rystad. Alle barn og unge i Oslo kan være medlemmer. Ung Oslo har følgende aktiviteter: Ung Oslo Praksisprogram - Jobber for å bygge opp samarbeid med bedrifter og organisasjoner der ungdom kan få alt fra deltid sommerjobb til fastarbeid eller praksisplass. Samarbider med NHO Oslo region, Varner Gruppen, Bring og andre bedrifter.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Ung Oslo klubb Ønsker å ha et klubbtilbud til ungdom, jobber med å finne lokaler. Ung Oslo shop på Nedre Bekkelaget skole Salg av rabatterte klær fra Helly Hansen og Vernergruppen. Ung Oslo Tinget Tinget har 8 til 12 medlemmer som møtes mellom 6 til 8 ganger i året. Politikere fra Stortinget og Bystyret blir invitert til å svare på spørsmål. Tinget vil avholde sin møter i Oslo Rådhus eller på Stortinget. Båten L/S Gabriel Christiansen - ble bygget som losbåt i 1903, ble bygget om i begynnelsen av 1930 og båten ble brukt i sildefiske i Oslofjorden, det ble i denne perioden installert motor i båten, en ensylindret semidisel. En større ombygging ble utført i 1943/44, båten ble benyttet til fiske og transport frem til den ble kjøpt av Sivert Langholm i begynnelsen av 1970 årene. Etter noen år ble den overtatt av Ove Jensen og han påbegynte et omfattende restareringsarbeid med bytte av spant og bordganger. Båten er rigget med to master faffelrigg. Høsten 2011 ble båten overtatt av ekteparet Hege Meilstrup og Eivin Sundal som ønsker å videreføre båtens loshistorie etter kontakt med losvesenets oldermann Elise Rusten, Oslo Havn og Oslo kommune fører nå båten rød losstripe i storseilet. Båten har vært flittig brukt sommeren 2012 av barn og ungdom. Det er ikke søkt om et eksakt beløp, kun på generelt grunnlag. Havnedirektøren innstiller på at det gis økonomisk støtte til Ung Oslo i 2013, kr Fritak for havnevederlag Oversikt over støttebevilgninger og fritak for vederlag - herunder vederlagsfri disponering av lokaler og parkeringsplasser - for årene følger vedlagt saken. Av oversikten fremgår at det ytes til dels betydelig støtte i form av fritak for vederlag til forskjellige organisasjoner, foreninger, stiftelser og instanser. Felles for alle som har mottatt støtte i form av tilskudd eller fritak for vederlag er at de har en tilknytning til Oslo havn og/eller beriker og ivaretar byens maritime tradisjon og miljø. Når det gjelder fritak fra vederlag, vil havnedirektøren foreslå at dette innvilges slik det framgår av vedlagte oversikt. Saken behandles i havnestyret iflg.: Tilskudd fra havnekassen og fritak fra vederlag avgjøres av havnestyret. Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Fremgår av saken. Budsjettmessige forhold: Fremgår av saken. Havnedirektørens forslag til vedtak: 1. Det gis økonomisk støtte/tilskudd fra havnekassen til følgende 2013: Redningsselskapet kr ,-

10 Oslo Havn KF Side: 10 Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi A/S Skonnerten Svanen kr ,- Fartøylaget KNM Alta kr ,- Fregatten KNM Fridtjof Nansen kr ,- Stiftelsen Christian Radich kr ,- Norsk Veteranskibsklub kr ,- Miljøinformasjon frivillige org. Kr ,- Mohawks venner kr ,- Ung Oslo kr ,- Til sammen kr ,- 2. Det innvilges fritak for vederlag til forskjellige institusjoner og fartøy i samsvar med vedlagte oversikt i Støtten belastes overføringer til andre relasjonsbyggende tiltak og miljøinformasjon frivillige organisasjoner på til sammen kr Økonomisk støtte fra havnekassen i 2013 gis med forbehold om bystyrets tilslutning til havnestyrets budsjettforslag. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Anne Sigrid Hamran havnedirektør Vedlegg: 1 Retningslinjer for støttebevilgninger og økonomiske bidrag fra havnekassen 2 Oversikt støttebevilgninger fra havnekassen. Fritak havnevederlag

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag. ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD Hvem er vi? 3 Stiftelsens bevilgninger 4 Ta et tak Norsk kulturarv 5 Norsk jernbaneklubb 6 Norsk folkemuseum 8 Redningsselskapet 9 Fjordgata 32 10 Skadevernprisen 2012 12 Erkjentlighetsprisen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer