A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG"

Transkript

1 FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22

2 Side 2 av 22

3 Disponenten har ordet. MBBL HAR FÅTT EIENDOMSMEGLING PÅ PLASS!!! Ja, det er stor grunn til å juble. Etter nesten to år uten meglerkompetanse kan Mosjøen og Omegn Boligbyggelag igjen omsette eiendommer. Vi har valgt kjedetilknytning gjennom GARANTI Eiendomsmegling, som er boligbyggelagenes eget meglerforetak, og det eneste i landet som ikke har noen tilknytning til bankvesenet. MBBL har valgt å legge meglervirksomheten inn som en integrert del av den totale virksomheten, altså som en egen avdeling hos oss, og ikke som et eget selskap. Grunnen til dette er i hovedsak ønsket om å se virksomheten som en stor helhet, hvor megling alltid har vært en viktig komponent. Kari-Anne (eiendomsmegler), Ninni (fullmektig) og Jenni Lill (medhjelper) gjør sitt ytterste for at kundene betjenes på en profesjonell og korrekt måte har ellers vært preget av rutinemessig virksomhet. Også dette driftsåret har den tekniske ressursen hatt hovedfokus mot verditaksering av boliger og andre eiendommer. Dermed blir det for liten kapasitet til vanlig teknisk forvaltning ovenfor boligselskapene. Dette har vi nå tatt konsekvensen av og fra 15. april 2013 har vi en ny person i teknisk posisjon hos oss. Vedlikehold i våre tilknyttede borettslag har, fra MBBL sin side, hatt preg av noe tilfeldighet og liten grad av planlegging. Gjennom den nye ressursen på teknisk side hos oss har vi tenkt å rette betydelig på denne situasjonen. Vi vil tilby vedlikeholdsplanlegging (langsiktig) for alle våre tilknyttede boligselskap i løpet av Det er utviklet fine systemer for dette nå, vi vurderer hvilken løsning vi skal gå for. Gjennom en systematisk planlegging av vedlikeholdet kan boligselskapene unngå plutselige og uventede store utgifter, opplåning av fellesgjeld og dermed uventet høyere felleskostnader (husleie). Vi har stor tro på at dette skal bli gode løsninger, og vil i løpet av 2013 orientere styrene i borettslag og sameier. I løpet av 2012 er «alle» boligselskapene tilknyttet MBBL tatt i bruk styreportalen. Når jeg skriver det slik er det fordi noen få ikke har kompetanse foreløpig, noe vi jobber aktivt gjennom kursing for å få på plass. Styreportalen er et flott verktøy for styrene i borettslag og sameier, både for intern kommunikasjon, utveksling av styresaker, godkjenning av fakturaer og mye mer. BoligbyggelagsNorge er i store endringer. Over lang tid, helt siden 2005 har det vært stor aktivitet rundt sammenslåing/fusjonering av boligbyggelag. Da jeg startet i denne bransjen i 2004 mener jeg å huske at det var 104 boligbyggelag i Norge. I skrivende stund er det 54, mitt tips er at det innen 2015 er mindre enn 50 igjen. Store effektive enheter er trenden, hvor lenge vi i MBBL kan fortsette som miniatyr virker usikkert. Personlig er jeg av den oppfatning at samarbeid kan være like fruktbart og effektivt som store enheter, dersom forholdene legges til rette for det. Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til alle våre lojale eiere (medlemmer) som gjennom nettopp medlemskapet er med på å sikre gode løsninger og stabile driftsforhold for MBBL. Side 3 av 22

4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR DRIFTSÅRET 2012 Innledning. MBBL har vært gjennom et relativt normalt driftsår. Et bra økonomisk resultat kombinert med at vi endelig har fått eiendomsmegling inn i våre systemer gjør at vi ser optimistisk på fremtiden. Styret er innforstått med at det tar tid å innarbeide nye systemer, rutiner og prosesser, men tror at 2013 blir et positivt år for Garanti eiendomsmegling. Med to erfarne og lokalt forankrede medarbeidere vil denne aktiviteten gi resultater på sikt. Ved siden av ett nytt borettslag har det vært normale forhold rundt forvaltningen. Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Fra høyre, Karle Øvereng Toril Mevold Kjell Johnsen Inger Næstby Ståle Sommerseth Styreleder Nestleder Medlem (komm repr) Medlem Medlem Varamedlemmer Magne Larsen May Anne Brand (kommunens representant) I beretningsåret har MBBL s styre bestått av 3 menn og 2 kvinner. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er avholdt til sammen 7 ordinære styremøter hvor det er behandlet til sammen 45 protokollførte saker. Valgkomité. Som MBBL s valgkomité har følgende fungert frem til generalforsamlingen 7. Juni 2011: Inger Næstby (Oppnevnt av styret) Hans B Lund Hans E Hansen Side 4 av 22

5 MBBL s administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø. MBBL og Garanti Eiendomsmegling har funksjoner som dekker områdene økonomi, administrasjon, forvaltning, teknikk og eiendomsmegling. Fordi vi har relativt få ansatte og et bredt produktspekter må alle ansatte i MBBL ha kompetanse til å håndtere oppgaver også utover sitt eget fagområde, med unntak av eiendomsmeglerne. Dette medfører at det er vanskelig å spisse kompetanse på personer, noe som kan være ønskelig i enkelte posisjoner. Organisasjonen har i 2012 bestått av følgende personer og utgjør 5,8 årsverk: Trond-Arne Lund Disponent 1 årsverk Olav Slydahl Forvaltnings- og økonomisjef 0,8 årsverk Jenni Lill Johansen Forvaltninsgkonsulent Medhjelper megling 1 årsverk Terje Luktvassli Teknisk ansvarlig 1 årsverk Kari-Anne Angell Fagansvarlig megling 1 årsverk Ninni Moldrem Eiendomsmeglerfullmektig 1 årsverk Side 5 av 22

6 MBBL har hatt et sykefravær på 6,04 %, hvorav ett langtidsfravær bærer hoveddelen. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid har hatt en sentral og kontinuerlig plass i det daglige virke. MBBL har hatt en omfattende intern gjennomgang av HSM-system og rutiner knyttet til dette i løpet av året. Laget står foran store utfordringer i årene som kommer. Vi har som mål å være best på tjenester knyttet til boligsamvirket. For å lykkes med dette må vi også i tiden fremover erkjenne at våre ansatte er den viktigste ressursen vi har. MBBL driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Forvaltningsportefølje. Ved utgangen av 2012 hadde MBBL 49 borettslag og sameier med til sammen 1047 leiligheter under forvaltning. Austerbygdvegen borettslag samt boligsameiene Skagodden I og II (Rognan) er tilvekster i Boliger etter antall rom Antall boliger 1 rom og kjøkken/hybler/hybelleil rom og kjøkken rom og kjøkken rom og kjøkken eller flere rom og kjøkken 0 Sum 1047 Byggeprosjekter. MBBL har ikke startet, gjennomført eller avsluttet nye byggeprosjekter i Prosjekter under utvikling. Byggeprosjekter. MBBL i store deler av 2012 vært engasjert i et nytt omsorgsboligprosjekt i samarbeid med FORTUS Omsorg Mosjøen AS. Etter mange diskusjoner med Vefsn kommune kom partene til enighet om oppstart av prosjektet i desember måned. Man landet ut på en driftsmodell hvor kommunen kjøper boligene direkte, noe som minimaliserer MBBLs aktiviteter i prosjektet. MBBL er likevel til freds med at prosjektet er etablert og mener dette vil være et godt tilskudd til de eksisterende og sammenlignbare boenhetene som Hagen, Hagen II og Litlenget borettslag. Administrative prosjekter. Styreportalen er nå tatt i bruk av de fleste boligselskapene under MBBLs forvaltning. Drift. På alle tradisjonelle gebyrer og honorarer har MBBL også i 2012 gjennomført kun mindre justeringer. Side 6 av 22

7 Organisasjonsvirksomheten. Det ble også i 2012 avviklet seminar for borettslagenes styrer, i samarbeid med MOBO. Seminaret var lagt til Brønnøysund med relativt bra deltakelse fra våre tilknyttede boligselskaper. Selv om kostnadene kan virke høye, mener styret i MBBL at program og innhold i disse seminarene er meget godt tilrettelagt for styrene i borettslagene og ser svært gjerne at deltakelsen blir enda høyere. Tilbakemeldinger fra deltakerne er entydig positive. Generalforsamlingen 2012 var lagt til Fru Haugans Hotell og ble avholdt 7. juni. Av 66 innkalte delegater møtte til sammen 26 med stemmerett. Kun ordinære saker var til behandling. Styret er opptatt av å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på boligsamvirkets utvikling. Styret oppfordrer derfor borettslagene til aktivt å bruke egne og boligbyggelagets generalforsamlinger til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer i boligsamvirket. Likeledes oppfordres det til aktiv deltakelse ved MBBL s generalforsamlinger med medlemmenes delegater. Medlemsutviklingen. «Publiners» fra Brønnøysund underholdt på styreseminarets festmiddag til stor begeistring I løpet av 2012 har MBBL fått til sammen 82 nye medlemmer. 86 medlemmer har meldt seg ut eller ikke betalt medlemskontingent for 2012, slik at for første gang på mange år har MBBL en negativ utvikling i medlemsmassen. Totalt antall medlemmer i MBBL er pr årsskiftet MBBL er ikke fornøyd med medlemsutviklingen og vil i 2013 gjennomføre tiltak for å rette opp dette. Av det totale medlemstall er det 1555 ikke-boende medlemmer. Medlemskapet gir først og fremst retten til tildeling av bolig, men også de ulike lokalt, regionale og sentralt inngåtte avtaler gir våre medlemmer økonomiske fordeler. Forkjøpsretten til bolig har også i 2012 vært en viktig medlemsfordel. Det er benyttet forkjøpsrett i ca 32% av totalt omsatte borettslagsboliger. Boligomsetningen. Garanti Eiendomsmegling startet formelt sin virksomhet i MBBL 1. september Styret ser på hele perioden fra denne datoen og ut året som en innkjøringsperiode. Til tross for dette Side 7 av 22

8 har avdelingen omsatt 14 borettslagsleiligheter og 11 privateiendommer til en samlet provisjonsinntekt på ca kr ,-. Trekløveret som driver eiendomsmegling i Garanti/MBBL Ninni Moldrem, Kari-Anne Angell og Jenni Lill Johansen Rabattordninger og avtaler. MBBL har inngått flere lokalt baserte medlemsavtaler. Det gis rabatter som bør gi våre medlemmer gode fordeler i forhold til andre kjøpegrupper hos følgende leverandører: Byggmakker Flokkmann AS Malerbua AS Rørleggermester Olsrud AS Møbelringen AS Nordlandsbanken ASA Advokathuset Helgeland, Mosjøen I tillegg til dette er det fremforhandlet god rabattordninger på telefoni, forsikring og finansiering gjennom A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund. Helt på tampen av 2012 lanserte BBL Partner AS nye forsikringsordninger gjennom sin samarbeidspartner UNISON. Styret i MBBL anbefaler medlemmene å sjekke sine private forsikringer opp mot det tilbudet MBBL kan gi, gjennom BBL Partner AS. Det er viktig å huske at innboet til den som bor i borettslag ikke er forsikret gjennom borettslagets ordninger. Vi prioriterer arbeidet med å utvikle flere gode avtaler for våre medlemmer. Samarbeid med andre. BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og støtter IT-løsninger for boligbyggelag i Norge. Selskapet eies av boligbyggelag over det ganske land. MBBL benytter flere av tilbudene hos BBL DK og overgangen til sentralt basert serverløsning har vært entydig positiv. MBBL er en liten organisasjon sammenlignet med mange andre boligbyggelag. Vi dekker de fleste områder som er naturlig i virksomheten, og vi er svært fornøyd med at eiendomsmegling nå endelig er på plass. Side 8 av 22

9 Markedsføring og presentasjoner. MBBL ønsker å være synlig i hverdagen. Derfor er det truffet tiltak som skal bidra til at MBBL blir et allemannsuttrykk. Boligbyggelaget har en bra hjemmeside på internett (www.mosjoen.bbl.no og ), og gjennom året har vi hatt diverse redaksjonelle uttrykk gjennom lokalpressen. MBBL er delsponsor for Drevja Idrettslags Skigruppe. Økonomisk utvikling. Utlånsrentene generelt har vært på et lavt nivå i Vi har likevel registrert lokale justeringer av utlånskostnadene, dette skyldes i all hovedsak at finansinstitusjonenes marginer er justert opp noe. MBBL følger utvikingen nøye, og vi forsøker å gi våre medlemmer så gode råd som mulig. MBBL s økonomi. For å kunne fungere langsiktig og fremstå som en trygg og god organisasjon, kreves det en solid kapitalbase og økonomisk soliditet som kan gi grunnlag for offensiv satsing til beste for våre medlemmer. I vårt arbeid med å skaffe boliger er kapital et viktig stikkord. Årets resultat bidrar til styrking av lagets egenkapital noe som er avgjørende for fremtidig satsing på nyetableringer. Som følge av etableringen av Garanti har det påløpt kostnader som reduserer årets resultat med ca kr ,-. Styret anser dette som en god investering. Årets resultat på kr ,- foreslås overført lagets egenkapital Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Sluttord. Styret takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for stor innsats også i Krav og utfordringer som MBBL møter er stadig økende. Vi vil oppleve økt konkurranse på flere områder, noe som er positivt i seg selv, men som stiller store krav til MBBL s organisasjon. Dette gir i seg selv mange og nye muligheter, og gjennom det etablerte fellesskapet skal vi utnytte dette til det beste for våre medlemmer. Et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd er en viktig forutsetning for å lykkes. Gjensidig kommunikasjon er definitivt en av suksessfaktorene. Styret vil gjennom konkret handling videreutvikle MBBL til fordel for medlemmer, andre kunder og ansatte. Det er en prioritert målsetning at de strategiske føringer som legges til grunn for virksomheten skal følges opp til beste for alle. Til slutt en takk til alle våre samarbeidspartnere gjennom Side 9 av 22

10 Side 10 av 22

11 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester Forretningsførerhonorar Salgsinntekter Offentlige tilskudd Provisjonsinntekter Medlemsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekjøp for videresalg Lønnskostnader Avskrivninger Kontorholds kostn Kontorrekvisita, trykksaker Konsulent og andre honorarer Telefon, porto Salg og reklamekostn Forsikringer Andre kostnader Tap på fordringer Sum kostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader Tap avgang aksjer Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skatter Sum skattekostnad Årets resultat Overføringer Overført annen EK Sum overføringer Side 11 av 22

12 Balanse pr Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler note Utsatt skattefordel Byggninger Maskiner og inventar Sum driftsmidler Finansielle anlegsmidler Aksjer, andeler Langsiktige fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Investeringer Andeler 0 0 Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital Andeler Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantelån Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattegjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 0 0 Påløpne kostnader Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser og garantiansvar Premiefond ansatte Side 12 av 22

13 Side 13 av 22

14 Note 1, Driftsmidler Anleggsmidler Verktøy/utstyr Kontormask Bygg Inventar Sum Anskaffelseskostnad Bokført verdi 1/ Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivning Bokført verdi i balanse pr Akkumulert av- og nedskriving Note 2, Aksjer og andeler Selskapets navn Ant aksjer/andeler Pålydende Bokført verdi pr NBBL Datakompetanse , NBBL Partner AS Note 3, Bank Av innestående bankinnskudd er kr ,- avsatte skattetrekksmidler Skyldig skattetrekk pr kr ,- Klientmidler. MBBL formidler salg av leiligheter for borettshavere. I den forbindelse er det opprettet en sperret bankkonto. Denne kontoen kan ikke motregnes. Etter finansdepartementets og god regnskapsskikk anbefaling skal klientansvar og klientkonto bank nettoføres. MBBL følger denne anbefalingen. Klientansvar pr er kr ,-. Note 4, Andeler Andelenes verdi Antall Total 25, ,00 100, ,00 200, ,00 300, , ,00 Tilgang nye andeler 82 Avgang gamle andeler 86 Netto tilgang Side 14 av 22

15 Note 5, Ansatte, godtgjørelser mv Lønnskostnader består av følgende poster Post Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Gjennomsnitlig antall ansatte 4 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Annen godtgjørelse Selskapet er også tilknyttet AFP-ordningen. Forpliktelsen er ikke balanseført. Selskapet plikter å dekke 25% av pensjonen. Premiefond ansatte Sum Innestående premiefond Tilført fondet resultat Godskrevne renter Dekning premie (66 279) Selskapet har egen pensjonsordning for ansatte. Pr foreligger ingen aktuarmessige beregninger over selskapets fremtidige forpliktelser. Betalte pensjonsforsikringer for 2012 utgjør kr ,-. Premie for 2011 var kr ,-. Revisor. Det er for 2012 kostnadsført kr 58473,- i revisjonshonorar. Det er kostnadsført kr ,- i rådgivning. Side 15 av 22

16 Note 6, Skatter Årets betalbare skatt er beregnet ut fra skattelovens ordinære regler. Poster Skattegrunnl Skatt Formueskatt av nettoformue 0 0 Inntektsskatt til staten 0 0 Skattekostnad i balansen til gode 0 Årets regnskapsmesige resultat Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Grunnlag skattekostnader 0 0 Betalt skatt 0 0 Formueskatt av nettoformue 0 0 Sum skattekostnader 0 Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler ( ) Kundefordringer (43 000) (25 000) (18 000) Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessig avsetning Nedskriving aksjer Fremførbart underskudd ( ) ( ) ( ) Sum ( ) ( ) ( ) Utsatt skattefordel ( ) ( ) ( ) Note 7, Egenkapital Egenkapital pr Innskutt medlemskap i året Årets resultat Egenkapital pr Side 16 av 22

17 FORVALTNINGSPORTEFØLJE 002 MOSJØEN BORETTSLAG I Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1950 Hege Wangsvik Innervollan 27B 003 MOSJØEN BORETTSLAG II Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1952 Jens A Wiken Håreksgt MOSJØEN BORETTSLAG III Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1953 Eskil Hagfors Rådhusgt BORETTSLAGET RÅDHUSGT 27/29 Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1956 Oddvar Tangstad Rådhusgt BORETTSLAGET RÅDHUSGT 31/33 Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1957 Hilde Halvorsen Rådhusgt SKAVLANDVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1959 Lisbeth Fratzen Skavlandvegen MELLOMVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 1-roms og 4 stk 2-roms Byggeår: 1961 Morten Eriksen Mellomvegen 4B 8661 Mosjøen 009 SKJERVENGAN BORETTSLAG Leiligheter: 18 stk 3-roms og 18 stk 4-roms Byggeår: 1962 Per A Aalbotjord Innervollan 29B 010 BORETTSLAGET NYRUD I Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1963 Jan O Johansen Vefsnvegen Mosjøen Side 17 av 22

18 011 BORETTSLAGET NYRUD II Leiligheter: 36 stk 1-roms og 28 stk 2-roms Byggeår: 1965 Sten E Pedersen Vefsnvegen 46D 8656 Mosjøen BORETTSLAGET SKJERVENGAN II 012 Leiligheter: 24 stk 3-roms Byggeår: 1965 Toril Joakimsen Innervollan 25B 013 BORETTSLAGET NYRUD III Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1966 Harald Wiggo Erdal Aspåsvegen 8C 8661 Mosjøen 014 BORETTSLAGET NYRUD V Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1968 Tian Moen Heming Unges veg 6C 8661 Mosjøen 015 BORETTSLAGET NYRUD IV Leiligheter: 6 stk 1-roms, 12 stk 2-roms og 24 stk 3-roms Byggeår: 1969 Magnus Justad Nermovegen 8B 8661 Mosjøen 016 SNEVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 12 stk 4-roms Byggeår: 1969 Berit Storrø Snevegen 5B 8663 Mosjøen 017 BORETTSLAGET VEFSN I Leiligheter: 8 stk 4-roms Byggeår: 1969 Vibeke Skarsetin Roald Amundsens veg 2 D 8661 Mosjøen 018 BORETTSLAGET TRUDVANG I Leiligheter: 9 stk 1-roms, 9 stk 2-roms og 27 stk 3-roms Byggeår: 1970 Toril Hjerpbakk Myrvegen 12A 8661 Mosjøen 019 BORETTSLAGET TRUDVANG II Leiligheter: 12 stk 1-roms, 12 stk 2-roms og 36 stk 3-roms Byggeår: 1972 Helge Lien Myrvegen 20B 8661 Mosjøen 020 BORETTSLAGET SKJERVENGAN III Leiligheter: 12 stk 4-roms Byggeår: 1971 Roger Ånes Innervollan 19B Side 18 av 22

19 021 BORETTSLAGET HALS I Leiligheter: 18 stk 4-roms Byggeår: 1963 Astrid Pia Fjærvoll Helligbergv Mosjøen 022 BORETTSLAGET SKJERVENGAN IV Leiligheter: 12 stk 2-roms og 3 stk 3-roms Byggeår: 1973 Stine M Sørvig Heggvegen 10B 023 BORETTSLAGET HALS II Leiligheter: 18 stk 2-roms og 10 stk 3-roms Byggeår: 1975 Magne Grytå Helligbergvn Mosjøen 024 DOLSTAD BORETTSLAG Leiligheter: 7 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1980 Geir Reinfjell Prestegårdjordet Mosjøen 025 BORETTSLAGET KULSTAD I Leiligheter: 16 stk 2-roms, 27 stk 3-roms og 42 stk 4-roms Byggeår: 1983 Einar Erlandsen Tjeldstia Mosjøen 026 LELAND BORETTSLAG Leiligheter: 10 stk 2-roms, 6 stk 3-roms og 1 stk 4-roms Byggeår: 1985 Arnfinn Andersen Leland 8890 Leirfjord 027 BORETTSLAGET KULSTAD II Leiligheter: 8 stk 2-roms, 13 stk 3-roms og 13 stk 4-roms Byggeår: 1985 Kjell Erik Påsche Rypevegen Mosjøen 028 JERPEVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 10 stk 3-roms og 20 stk 4-roms Byggeår: 1989 Roy Nilsen Jerpevegen Mosjøen HAGEN BORETTSLAG Leiligheter: 23 stk 2-roms Byggeår: 1990 (Borettslaget er klausulert på pris og beboere) VASSMYRA BORETTSLAG Leiligheter: 7 stk 2-roms og 12 stk 3-roms Byggeår: 1992 Inge Martinsen Wergelandsvegen 8 Kjellaug Olsen Søster Siges veg Mosjøen Side 19 av 22

20 031 BORETTSLAGET KONRAD Leiligheter: 7 stk 2-roms Byggeår: 1991 Eivind S Pedersen Petter Dass gt 12B 8656 Mosjøen BORETTSLAGET HAGEN II Leiligheter: 3 stk 2-roms og 21 stk 3-roms Byggeår: 1993 (Borettslaget er klausulert på pris og beboere) TROFORS BORETTSLAG Leiligheter: 2 stk 2-roms og 9 stk 3-roms Byggeår: 1995 Sonja Båtstrand Holbergsgt 2B Frank Hepsøe Svenningdal 8680 Trofors 034 BORETTSLAGET KIRKEGATA 16 Leiligheter: 6 stk 3-roms Byggeår: 1994 Ragnhild Tuven Kirkegt 16 C 8656 Mosjøen 035 BORETTSLAGET TROFORS II Leiligheter: 1 stk 2-roms og 16 stk 3-roms Byggeår: 1997/98 Anne Lamo Moum Elvflata 23A 8680 Trofors 036 HOTELLVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 3-roms Byggeår: 1997 Marit Hatten Hotellvegen 4A 8690 Hattfjelldal 037 LITLENGET BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 2-roms og 16 stk 3-roms Byggeår: 1999/2000 Ronald Almås Vefsnvegen Mosjøen 038 VASSVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 6 stk 3-roms Byggeår: 2000 Agnete Berg Vassvegen 20B 8661 Mosjøen BORETTSLAGET RÅDHUSGATA Leiligheter: Byggeår: stk 3-roms Torolv Forfang Postboks Mosjøen 041 BORETTSLAGET EGEDESGT 36 Leiligheter: 10 stk Byggeår: Sven Gunnar Olofsson Egedesgt Mosjøen Side 20 av 22

21 042 ØYFJELLET BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 2-roms og 14 stk 3-roms Byggeår: 2006/2007 Gerda Reines Vefsnvegen Mosjøen 043 BOLIGSAMEIET LUKAS SKOGSÅSGT 6 Leiligheter: 15 stk 4-roms selveier Byggeår: 2007 Petter Jørgensenl Lukas Skogsåsgt 6I 044 ELVEBAKKEN BORETTSLAG Leiligheter: 4 stk 2-roms og 2 stk 3-roms Byggeår: 2002 Kim Rudi Solberg C M Havigsgt 58B 8656 Mosjøen 045 ABELBAKKEN BORETTSLAG Leiligheter: 15 stk 2-roms, 7 stk 3-roms og 3 stk 4-roms Byggeår: 2008 Jan Ove Juliussen Skjervgt 35 B 8656 Mosjøen 047 BORETTSLAGET EGEDESGT 48 Leiligheter: 9 stk 3-roms Byggeår: Kjersti Haugstad Egedesgt 48 A 049 GILDEVANGEN BORETTSLAG Leiligheter: 35 stk Byggeår: Trine Skaufel Steinvegen 12C 8661 Mosjøen 051 RINGVEITUNET SAMEIE Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen 052 SAMEIET SKJERVGT Består av: -Abelbakken borettslag -Intersport -Forretning MBBL Trond-Arne Lund Toven 8664 Mosjøen 054 SKAGODDEN I SAMEIE Leiligheter: 9 stk Byggeår: 2010 Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen 055 SKAGODDEN II SAMEIE Leiligheter: 9 stk Byggeår: 2010 Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen Side 21 av 22

22 056 AUSTERBYGDVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 12 stk 3 roms Byggeår: Under oppføring Bjørn Martin Tollefsen 057 BOLIGSAMEIET SKJERVENGAN 25 Leiligheter: 10 stk Byggeår: 2006 Kjell O Garnefjell Skjervengan 25 Barth AS Leira 6 Halsøy, 8665 Mosjøen Tel Side 22 av 22

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2009 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 23 Disponenten har ordet. 2009 vil gå inn i MBBL-historien som det mest krevende etter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Styret foreslår at overskuddet, kr 234.534,- overføres til annen egenkapital.

Styret foreslår at overskuddet, kr 234.534,- overføres til annen egenkapital. 1 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR DRIFTSÅRET 2003. Regnskapet. Regnskapet for driftsåret 2003 viser et overskudd etter avskrivninger, oppskrivninger, netto finansinntekter og skatt på kr 234.534,- Regnskapet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer