A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG"

Transkript

1 FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22

2 Side 2 av 22

3 Disponenten har ordet. MBBL HAR FÅTT EIENDOMSMEGLING PÅ PLASS!!! Ja, det er stor grunn til å juble. Etter nesten to år uten meglerkompetanse kan Mosjøen og Omegn Boligbyggelag igjen omsette eiendommer. Vi har valgt kjedetilknytning gjennom GARANTI Eiendomsmegling, som er boligbyggelagenes eget meglerforetak, og det eneste i landet som ikke har noen tilknytning til bankvesenet. MBBL har valgt å legge meglervirksomheten inn som en integrert del av den totale virksomheten, altså som en egen avdeling hos oss, og ikke som et eget selskap. Grunnen til dette er i hovedsak ønsket om å se virksomheten som en stor helhet, hvor megling alltid har vært en viktig komponent. Kari-Anne (eiendomsmegler), Ninni (fullmektig) og Jenni Lill (medhjelper) gjør sitt ytterste for at kundene betjenes på en profesjonell og korrekt måte har ellers vært preget av rutinemessig virksomhet. Også dette driftsåret har den tekniske ressursen hatt hovedfokus mot verditaksering av boliger og andre eiendommer. Dermed blir det for liten kapasitet til vanlig teknisk forvaltning ovenfor boligselskapene. Dette har vi nå tatt konsekvensen av og fra 15. april 2013 har vi en ny person i teknisk posisjon hos oss. Vedlikehold i våre tilknyttede borettslag har, fra MBBL sin side, hatt preg av noe tilfeldighet og liten grad av planlegging. Gjennom den nye ressursen på teknisk side hos oss har vi tenkt å rette betydelig på denne situasjonen. Vi vil tilby vedlikeholdsplanlegging (langsiktig) for alle våre tilknyttede boligselskap i løpet av Det er utviklet fine systemer for dette nå, vi vurderer hvilken løsning vi skal gå for. Gjennom en systematisk planlegging av vedlikeholdet kan boligselskapene unngå plutselige og uventede store utgifter, opplåning av fellesgjeld og dermed uventet høyere felleskostnader (husleie). Vi har stor tro på at dette skal bli gode løsninger, og vil i løpet av 2013 orientere styrene i borettslag og sameier. I løpet av 2012 er «alle» boligselskapene tilknyttet MBBL tatt i bruk styreportalen. Når jeg skriver det slik er det fordi noen få ikke har kompetanse foreløpig, noe vi jobber aktivt gjennom kursing for å få på plass. Styreportalen er et flott verktøy for styrene i borettslag og sameier, både for intern kommunikasjon, utveksling av styresaker, godkjenning av fakturaer og mye mer. BoligbyggelagsNorge er i store endringer. Over lang tid, helt siden 2005 har det vært stor aktivitet rundt sammenslåing/fusjonering av boligbyggelag. Da jeg startet i denne bransjen i 2004 mener jeg å huske at det var 104 boligbyggelag i Norge. I skrivende stund er det 54, mitt tips er at det innen 2015 er mindre enn 50 igjen. Store effektive enheter er trenden, hvor lenge vi i MBBL kan fortsette som miniatyr virker usikkert. Personlig er jeg av den oppfatning at samarbeid kan være like fruktbart og effektivt som store enheter, dersom forholdene legges til rette for det. Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til alle våre lojale eiere (medlemmer) som gjennom nettopp medlemskapet er med på å sikre gode løsninger og stabile driftsforhold for MBBL. Side 3 av 22

4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR DRIFTSÅRET 2012 Innledning. MBBL har vært gjennom et relativt normalt driftsår. Et bra økonomisk resultat kombinert med at vi endelig har fått eiendomsmegling inn i våre systemer gjør at vi ser optimistisk på fremtiden. Styret er innforstått med at det tar tid å innarbeide nye systemer, rutiner og prosesser, men tror at 2013 blir et positivt år for Garanti eiendomsmegling. Med to erfarne og lokalt forankrede medarbeidere vil denne aktiviteten gi resultater på sikt. Ved siden av ett nytt borettslag har det vært normale forhold rundt forvaltningen. Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Fra høyre, Karle Øvereng Toril Mevold Kjell Johnsen Inger Næstby Ståle Sommerseth Styreleder Nestleder Medlem (komm repr) Medlem Medlem Varamedlemmer Magne Larsen May Anne Brand (kommunens representant) I beretningsåret har MBBL s styre bestått av 3 menn og 2 kvinner. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er avholdt til sammen 7 ordinære styremøter hvor det er behandlet til sammen 45 protokollførte saker. Valgkomité. Som MBBL s valgkomité har følgende fungert frem til generalforsamlingen 7. Juni 2011: Inger Næstby (Oppnevnt av styret) Hans B Lund Hans E Hansen Side 4 av 22

5 MBBL s administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø. MBBL og Garanti Eiendomsmegling har funksjoner som dekker områdene økonomi, administrasjon, forvaltning, teknikk og eiendomsmegling. Fordi vi har relativt få ansatte og et bredt produktspekter må alle ansatte i MBBL ha kompetanse til å håndtere oppgaver også utover sitt eget fagområde, med unntak av eiendomsmeglerne. Dette medfører at det er vanskelig å spisse kompetanse på personer, noe som kan være ønskelig i enkelte posisjoner. Organisasjonen har i 2012 bestått av følgende personer og utgjør 5,8 årsverk: Trond-Arne Lund Disponent 1 årsverk Olav Slydahl Forvaltnings- og økonomisjef 0,8 årsverk Jenni Lill Johansen Forvaltninsgkonsulent Medhjelper megling 1 årsverk Terje Luktvassli Teknisk ansvarlig 1 årsverk Kari-Anne Angell Fagansvarlig megling 1 årsverk Ninni Moldrem Eiendomsmeglerfullmektig 1 årsverk Side 5 av 22

6 MBBL har hatt et sykefravær på 6,04 %, hvorav ett langtidsfravær bærer hoveddelen. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid har hatt en sentral og kontinuerlig plass i det daglige virke. MBBL har hatt en omfattende intern gjennomgang av HSM-system og rutiner knyttet til dette i løpet av året. Laget står foran store utfordringer i årene som kommer. Vi har som mål å være best på tjenester knyttet til boligsamvirket. For å lykkes med dette må vi også i tiden fremover erkjenne at våre ansatte er den viktigste ressursen vi har. MBBL driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Forvaltningsportefølje. Ved utgangen av 2012 hadde MBBL 49 borettslag og sameier med til sammen 1047 leiligheter under forvaltning. Austerbygdvegen borettslag samt boligsameiene Skagodden I og II (Rognan) er tilvekster i Boliger etter antall rom Antall boliger 1 rom og kjøkken/hybler/hybelleil rom og kjøkken rom og kjøkken rom og kjøkken eller flere rom og kjøkken 0 Sum 1047 Byggeprosjekter. MBBL har ikke startet, gjennomført eller avsluttet nye byggeprosjekter i Prosjekter under utvikling. Byggeprosjekter. MBBL i store deler av 2012 vært engasjert i et nytt omsorgsboligprosjekt i samarbeid med FORTUS Omsorg Mosjøen AS. Etter mange diskusjoner med Vefsn kommune kom partene til enighet om oppstart av prosjektet i desember måned. Man landet ut på en driftsmodell hvor kommunen kjøper boligene direkte, noe som minimaliserer MBBLs aktiviteter i prosjektet. MBBL er likevel til freds med at prosjektet er etablert og mener dette vil være et godt tilskudd til de eksisterende og sammenlignbare boenhetene som Hagen, Hagen II og Litlenget borettslag. Administrative prosjekter. Styreportalen er nå tatt i bruk av de fleste boligselskapene under MBBLs forvaltning. Drift. På alle tradisjonelle gebyrer og honorarer har MBBL også i 2012 gjennomført kun mindre justeringer. Side 6 av 22

7 Organisasjonsvirksomheten. Det ble også i 2012 avviklet seminar for borettslagenes styrer, i samarbeid med MOBO. Seminaret var lagt til Brønnøysund med relativt bra deltakelse fra våre tilknyttede boligselskaper. Selv om kostnadene kan virke høye, mener styret i MBBL at program og innhold i disse seminarene er meget godt tilrettelagt for styrene i borettslagene og ser svært gjerne at deltakelsen blir enda høyere. Tilbakemeldinger fra deltakerne er entydig positive. Generalforsamlingen 2012 var lagt til Fru Haugans Hotell og ble avholdt 7. juni. Av 66 innkalte delegater møtte til sammen 26 med stemmerett. Kun ordinære saker var til behandling. Styret er opptatt av å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på boligsamvirkets utvikling. Styret oppfordrer derfor borettslagene til aktivt å bruke egne og boligbyggelagets generalforsamlinger til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer i boligsamvirket. Likeledes oppfordres det til aktiv deltakelse ved MBBL s generalforsamlinger med medlemmenes delegater. Medlemsutviklingen. «Publiners» fra Brønnøysund underholdt på styreseminarets festmiddag til stor begeistring I løpet av 2012 har MBBL fått til sammen 82 nye medlemmer. 86 medlemmer har meldt seg ut eller ikke betalt medlemskontingent for 2012, slik at for første gang på mange år har MBBL en negativ utvikling i medlemsmassen. Totalt antall medlemmer i MBBL er pr årsskiftet MBBL er ikke fornøyd med medlemsutviklingen og vil i 2013 gjennomføre tiltak for å rette opp dette. Av det totale medlemstall er det 1555 ikke-boende medlemmer. Medlemskapet gir først og fremst retten til tildeling av bolig, men også de ulike lokalt, regionale og sentralt inngåtte avtaler gir våre medlemmer økonomiske fordeler. Forkjøpsretten til bolig har også i 2012 vært en viktig medlemsfordel. Det er benyttet forkjøpsrett i ca 32% av totalt omsatte borettslagsboliger. Boligomsetningen. Garanti Eiendomsmegling startet formelt sin virksomhet i MBBL 1. september Styret ser på hele perioden fra denne datoen og ut året som en innkjøringsperiode. Til tross for dette Side 7 av 22

8 har avdelingen omsatt 14 borettslagsleiligheter og 11 privateiendommer til en samlet provisjonsinntekt på ca kr ,-. Trekløveret som driver eiendomsmegling i Garanti/MBBL Ninni Moldrem, Kari-Anne Angell og Jenni Lill Johansen Rabattordninger og avtaler. MBBL har inngått flere lokalt baserte medlemsavtaler. Det gis rabatter som bør gi våre medlemmer gode fordeler i forhold til andre kjøpegrupper hos følgende leverandører: Byggmakker Flokkmann AS Malerbua AS Rørleggermester Olsrud AS Møbelringen AS Nordlandsbanken ASA Advokathuset Helgeland, Mosjøen I tillegg til dette er det fremforhandlet god rabattordninger på telefoni, forsikring og finansiering gjennom A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund. Helt på tampen av 2012 lanserte BBL Partner AS nye forsikringsordninger gjennom sin samarbeidspartner UNISON. Styret i MBBL anbefaler medlemmene å sjekke sine private forsikringer opp mot det tilbudet MBBL kan gi, gjennom BBL Partner AS. Det er viktig å huske at innboet til den som bor i borettslag ikke er forsikret gjennom borettslagets ordninger. Vi prioriterer arbeidet med å utvikle flere gode avtaler for våre medlemmer. Samarbeid med andre. BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og støtter IT-løsninger for boligbyggelag i Norge. Selskapet eies av boligbyggelag over det ganske land. MBBL benytter flere av tilbudene hos BBL DK og overgangen til sentralt basert serverløsning har vært entydig positiv. MBBL er en liten organisasjon sammenlignet med mange andre boligbyggelag. Vi dekker de fleste områder som er naturlig i virksomheten, og vi er svært fornøyd med at eiendomsmegling nå endelig er på plass. Side 8 av 22

9 Markedsføring og presentasjoner. MBBL ønsker å være synlig i hverdagen. Derfor er det truffet tiltak som skal bidra til at MBBL blir et allemannsuttrykk. Boligbyggelaget har en bra hjemmeside på internett (www.mosjoen.bbl.no og ), og gjennom året har vi hatt diverse redaksjonelle uttrykk gjennom lokalpressen. MBBL er delsponsor for Drevja Idrettslags Skigruppe. Økonomisk utvikling. Utlånsrentene generelt har vært på et lavt nivå i Vi har likevel registrert lokale justeringer av utlånskostnadene, dette skyldes i all hovedsak at finansinstitusjonenes marginer er justert opp noe. MBBL følger utvikingen nøye, og vi forsøker å gi våre medlemmer så gode råd som mulig. MBBL s økonomi. For å kunne fungere langsiktig og fremstå som en trygg og god organisasjon, kreves det en solid kapitalbase og økonomisk soliditet som kan gi grunnlag for offensiv satsing til beste for våre medlemmer. I vårt arbeid med å skaffe boliger er kapital et viktig stikkord. Årets resultat bidrar til styrking av lagets egenkapital noe som er avgjørende for fremtidig satsing på nyetableringer. Som følge av etableringen av Garanti har det påløpt kostnader som reduserer årets resultat med ca kr ,-. Styret anser dette som en god investering. Årets resultat på kr ,- foreslås overført lagets egenkapital Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Sluttord. Styret takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for stor innsats også i Krav og utfordringer som MBBL møter er stadig økende. Vi vil oppleve økt konkurranse på flere områder, noe som er positivt i seg selv, men som stiller store krav til MBBL s organisasjon. Dette gir i seg selv mange og nye muligheter, og gjennom det etablerte fellesskapet skal vi utnytte dette til det beste for våre medlemmer. Et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd er en viktig forutsetning for å lykkes. Gjensidig kommunikasjon er definitivt en av suksessfaktorene. Styret vil gjennom konkret handling videreutvikle MBBL til fordel for medlemmer, andre kunder og ansatte. Det er en prioritert målsetning at de strategiske føringer som legges til grunn for virksomheten skal følges opp til beste for alle. Til slutt en takk til alle våre samarbeidspartnere gjennom Side 9 av 22

10 Side 10 av 22

11 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester Forretningsførerhonorar Salgsinntekter Offentlige tilskudd Provisjonsinntekter Medlemsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekjøp for videresalg Lønnskostnader Avskrivninger Kontorholds kostn Kontorrekvisita, trykksaker Konsulent og andre honorarer Telefon, porto Salg og reklamekostn Forsikringer Andre kostnader Tap på fordringer Sum kostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader Tap avgang aksjer Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skatter Sum skattekostnad Årets resultat Overføringer Overført annen EK Sum overføringer Side 11 av 22

12 Balanse pr Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler note Utsatt skattefordel Byggninger Maskiner og inventar Sum driftsmidler Finansielle anlegsmidler Aksjer, andeler Langsiktige fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Investeringer Andeler 0 0 Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital Andeler Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantelån Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattegjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 0 0 Påløpne kostnader Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser og garantiansvar Premiefond ansatte Side 12 av 22

13 Side 13 av 22

14 Note 1, Driftsmidler Anleggsmidler Verktøy/utstyr Kontormask Bygg Inventar Sum Anskaffelseskostnad Bokført verdi 1/ Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivning Bokført verdi i balanse pr Akkumulert av- og nedskriving Note 2, Aksjer og andeler Selskapets navn Ant aksjer/andeler Pålydende Bokført verdi pr NBBL Datakompetanse , NBBL Partner AS Note 3, Bank Av innestående bankinnskudd er kr ,- avsatte skattetrekksmidler Skyldig skattetrekk pr kr ,- Klientmidler. MBBL formidler salg av leiligheter for borettshavere. I den forbindelse er det opprettet en sperret bankkonto. Denne kontoen kan ikke motregnes. Etter finansdepartementets og god regnskapsskikk anbefaling skal klientansvar og klientkonto bank nettoføres. MBBL følger denne anbefalingen. Klientansvar pr er kr ,-. Note 4, Andeler Andelenes verdi Antall Total 25, ,00 100, ,00 200, ,00 300, , ,00 Tilgang nye andeler 82 Avgang gamle andeler 86 Netto tilgang Side 14 av 22

15 Note 5, Ansatte, godtgjørelser mv Lønnskostnader består av følgende poster Post Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Gjennomsnitlig antall ansatte 4 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Annen godtgjørelse Selskapet er også tilknyttet AFP-ordningen. Forpliktelsen er ikke balanseført. Selskapet plikter å dekke 25% av pensjonen. Premiefond ansatte Sum Innestående premiefond Tilført fondet resultat Godskrevne renter Dekning premie (66 279) Selskapet har egen pensjonsordning for ansatte. Pr foreligger ingen aktuarmessige beregninger over selskapets fremtidige forpliktelser. Betalte pensjonsforsikringer for 2012 utgjør kr ,-. Premie for 2011 var kr ,-. Revisor. Det er for 2012 kostnadsført kr 58473,- i revisjonshonorar. Det er kostnadsført kr ,- i rådgivning. Side 15 av 22

16 Note 6, Skatter Årets betalbare skatt er beregnet ut fra skattelovens ordinære regler. Poster Skattegrunnl Skatt Formueskatt av nettoformue 0 0 Inntektsskatt til staten 0 0 Skattekostnad i balansen til gode 0 Årets regnskapsmesige resultat Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Grunnlag skattekostnader 0 0 Betalt skatt 0 0 Formueskatt av nettoformue 0 0 Sum skattekostnader 0 Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler ( ) Kundefordringer (43 000) (25 000) (18 000) Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessig avsetning Nedskriving aksjer Fremførbart underskudd ( ) ( ) ( ) Sum ( ) ( ) ( ) Utsatt skattefordel ( ) ( ) ( ) Note 7, Egenkapital Egenkapital pr Innskutt medlemskap i året Årets resultat Egenkapital pr Side 16 av 22

17 FORVALTNINGSPORTEFØLJE 002 MOSJØEN BORETTSLAG I Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1950 Hege Wangsvik Innervollan 27B 003 MOSJØEN BORETTSLAG II Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1952 Jens A Wiken Håreksgt MOSJØEN BORETTSLAG III Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1953 Eskil Hagfors Rådhusgt BORETTSLAGET RÅDHUSGT 27/29 Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1956 Oddvar Tangstad Rådhusgt BORETTSLAGET RÅDHUSGT 31/33 Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1957 Hilde Halvorsen Rådhusgt SKAVLANDVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1959 Lisbeth Fratzen Skavlandvegen MELLOMVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 1-roms og 4 stk 2-roms Byggeår: 1961 Morten Eriksen Mellomvegen 4B 8661 Mosjøen 009 SKJERVENGAN BORETTSLAG Leiligheter: 18 stk 3-roms og 18 stk 4-roms Byggeår: 1962 Per A Aalbotjord Innervollan 29B 010 BORETTSLAGET NYRUD I Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1963 Jan O Johansen Vefsnvegen Mosjøen Side 17 av 22

18 011 BORETTSLAGET NYRUD II Leiligheter: 36 stk 1-roms og 28 stk 2-roms Byggeår: 1965 Sten E Pedersen Vefsnvegen 46D 8656 Mosjøen BORETTSLAGET SKJERVENGAN II 012 Leiligheter: 24 stk 3-roms Byggeår: 1965 Toril Joakimsen Innervollan 25B 013 BORETTSLAGET NYRUD III Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1966 Harald Wiggo Erdal Aspåsvegen 8C 8661 Mosjøen 014 BORETTSLAGET NYRUD V Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1968 Tian Moen Heming Unges veg 6C 8661 Mosjøen 015 BORETTSLAGET NYRUD IV Leiligheter: 6 stk 1-roms, 12 stk 2-roms og 24 stk 3-roms Byggeår: 1969 Magnus Justad Nermovegen 8B 8661 Mosjøen 016 SNEVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 12 stk 4-roms Byggeår: 1969 Berit Storrø Snevegen 5B 8663 Mosjøen 017 BORETTSLAGET VEFSN I Leiligheter: 8 stk 4-roms Byggeår: 1969 Vibeke Skarsetin Roald Amundsens veg 2 D 8661 Mosjøen 018 BORETTSLAGET TRUDVANG I Leiligheter: 9 stk 1-roms, 9 stk 2-roms og 27 stk 3-roms Byggeår: 1970 Toril Hjerpbakk Myrvegen 12A 8661 Mosjøen 019 BORETTSLAGET TRUDVANG II Leiligheter: 12 stk 1-roms, 12 stk 2-roms og 36 stk 3-roms Byggeår: 1972 Helge Lien Myrvegen 20B 8661 Mosjøen 020 BORETTSLAGET SKJERVENGAN III Leiligheter: 12 stk 4-roms Byggeår: 1971 Roger Ånes Innervollan 19B Side 18 av 22

19 021 BORETTSLAGET HALS I Leiligheter: 18 stk 4-roms Byggeår: 1963 Astrid Pia Fjærvoll Helligbergv Mosjøen 022 BORETTSLAGET SKJERVENGAN IV Leiligheter: 12 stk 2-roms og 3 stk 3-roms Byggeår: 1973 Stine M Sørvig Heggvegen 10B 023 BORETTSLAGET HALS II Leiligheter: 18 stk 2-roms og 10 stk 3-roms Byggeår: 1975 Magne Grytå Helligbergvn Mosjøen 024 DOLSTAD BORETTSLAG Leiligheter: 7 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1980 Geir Reinfjell Prestegårdjordet Mosjøen 025 BORETTSLAGET KULSTAD I Leiligheter: 16 stk 2-roms, 27 stk 3-roms og 42 stk 4-roms Byggeår: 1983 Einar Erlandsen Tjeldstia Mosjøen 026 LELAND BORETTSLAG Leiligheter: 10 stk 2-roms, 6 stk 3-roms og 1 stk 4-roms Byggeår: 1985 Arnfinn Andersen Leland 8890 Leirfjord 027 BORETTSLAGET KULSTAD II Leiligheter: 8 stk 2-roms, 13 stk 3-roms og 13 stk 4-roms Byggeår: 1985 Kjell Erik Påsche Rypevegen Mosjøen 028 JERPEVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 10 stk 3-roms og 20 stk 4-roms Byggeår: 1989 Roy Nilsen Jerpevegen Mosjøen HAGEN BORETTSLAG Leiligheter: 23 stk 2-roms Byggeår: 1990 (Borettslaget er klausulert på pris og beboere) VASSMYRA BORETTSLAG Leiligheter: 7 stk 2-roms og 12 stk 3-roms Byggeår: 1992 Inge Martinsen Wergelandsvegen 8 Kjellaug Olsen Søster Siges veg Mosjøen Side 19 av 22

20 031 BORETTSLAGET KONRAD Leiligheter: 7 stk 2-roms Byggeår: 1991 Eivind S Pedersen Petter Dass gt 12B 8656 Mosjøen BORETTSLAGET HAGEN II Leiligheter: 3 stk 2-roms og 21 stk 3-roms Byggeår: 1993 (Borettslaget er klausulert på pris og beboere) TROFORS BORETTSLAG Leiligheter: 2 stk 2-roms og 9 stk 3-roms Byggeår: 1995 Sonja Båtstrand Holbergsgt 2B Frank Hepsøe Svenningdal 8680 Trofors 034 BORETTSLAGET KIRKEGATA 16 Leiligheter: 6 stk 3-roms Byggeår: 1994 Ragnhild Tuven Kirkegt 16 C 8656 Mosjøen 035 BORETTSLAGET TROFORS II Leiligheter: 1 stk 2-roms og 16 stk 3-roms Byggeår: 1997/98 Anne Lamo Moum Elvflata 23A 8680 Trofors 036 HOTELLVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 3-roms Byggeår: 1997 Marit Hatten Hotellvegen 4A 8690 Hattfjelldal 037 LITLENGET BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 2-roms og 16 stk 3-roms Byggeår: 1999/2000 Ronald Almås Vefsnvegen Mosjøen 038 VASSVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 6 stk 3-roms Byggeår: 2000 Agnete Berg Vassvegen 20B 8661 Mosjøen BORETTSLAGET RÅDHUSGATA Leiligheter: Byggeår: stk 3-roms Torolv Forfang Postboks Mosjøen 041 BORETTSLAGET EGEDESGT 36 Leiligheter: 10 stk Byggeår: Sven Gunnar Olofsson Egedesgt Mosjøen Side 20 av 22

21 042 ØYFJELLET BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 2-roms og 14 stk 3-roms Byggeår: 2006/2007 Gerda Reines Vefsnvegen Mosjøen 043 BOLIGSAMEIET LUKAS SKOGSÅSGT 6 Leiligheter: 15 stk 4-roms selveier Byggeår: 2007 Petter Jørgensenl Lukas Skogsåsgt 6I 044 ELVEBAKKEN BORETTSLAG Leiligheter: 4 stk 2-roms og 2 stk 3-roms Byggeår: 2002 Kim Rudi Solberg C M Havigsgt 58B 8656 Mosjøen 045 ABELBAKKEN BORETTSLAG Leiligheter: 15 stk 2-roms, 7 stk 3-roms og 3 stk 4-roms Byggeår: 2008 Jan Ove Juliussen Skjervgt 35 B 8656 Mosjøen 047 BORETTSLAGET EGEDESGT 48 Leiligheter: 9 stk 3-roms Byggeår: Kjersti Haugstad Egedesgt 48 A 049 GILDEVANGEN BORETTSLAG Leiligheter: 35 stk Byggeår: Trine Skaufel Steinvegen 12C 8661 Mosjøen 051 RINGVEITUNET SAMEIE Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen 052 SAMEIET SKJERVGT Består av: -Abelbakken borettslag -Intersport -Forretning MBBL Trond-Arne Lund Toven 8664 Mosjøen 054 SKAGODDEN I SAMEIE Leiligheter: 9 stk Byggeår: 2010 Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen 055 SKAGODDEN II SAMEIE Leiligheter: 9 stk Byggeår: 2010 Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen Side 21 av 22

22 056 AUSTERBYGDVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 12 stk 3 roms Byggeår: Under oppføring Bjørn Martin Tollefsen 057 BOLIGSAMEIET SKJERVENGAN 25 Leiligheter: 10 stk Byggeår: 2006 Kjell O Garnefjell Skjervengan 25 Barth AS Leira 6 Halsøy, 8665 Mosjøen Tel Side 22 av 22

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2009 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 23 Disponenten har ordet. 2009 vil gå inn i MBBL-historien som det mest krevende etter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer