A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG"

Transkript

1 FORVALTNING EIENDOMSMEGLING - VERDITAKST ÅRSBERETNING FOR A/L MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG 2012 Årsmelding Regnskap m/noter Forvaltningsportefølje Side 1 av 22

2 Side 2 av 22

3 Disponenten har ordet. MBBL HAR FÅTT EIENDOMSMEGLING PÅ PLASS!!! Ja, det er stor grunn til å juble. Etter nesten to år uten meglerkompetanse kan Mosjøen og Omegn Boligbyggelag igjen omsette eiendommer. Vi har valgt kjedetilknytning gjennom GARANTI Eiendomsmegling, som er boligbyggelagenes eget meglerforetak, og det eneste i landet som ikke har noen tilknytning til bankvesenet. MBBL har valgt å legge meglervirksomheten inn som en integrert del av den totale virksomheten, altså som en egen avdeling hos oss, og ikke som et eget selskap. Grunnen til dette er i hovedsak ønsket om å se virksomheten som en stor helhet, hvor megling alltid har vært en viktig komponent. Kari-Anne (eiendomsmegler), Ninni (fullmektig) og Jenni Lill (medhjelper) gjør sitt ytterste for at kundene betjenes på en profesjonell og korrekt måte har ellers vært preget av rutinemessig virksomhet. Også dette driftsåret har den tekniske ressursen hatt hovedfokus mot verditaksering av boliger og andre eiendommer. Dermed blir det for liten kapasitet til vanlig teknisk forvaltning ovenfor boligselskapene. Dette har vi nå tatt konsekvensen av og fra 15. april 2013 har vi en ny person i teknisk posisjon hos oss. Vedlikehold i våre tilknyttede borettslag har, fra MBBL sin side, hatt preg av noe tilfeldighet og liten grad av planlegging. Gjennom den nye ressursen på teknisk side hos oss har vi tenkt å rette betydelig på denne situasjonen. Vi vil tilby vedlikeholdsplanlegging (langsiktig) for alle våre tilknyttede boligselskap i løpet av Det er utviklet fine systemer for dette nå, vi vurderer hvilken løsning vi skal gå for. Gjennom en systematisk planlegging av vedlikeholdet kan boligselskapene unngå plutselige og uventede store utgifter, opplåning av fellesgjeld og dermed uventet høyere felleskostnader (husleie). Vi har stor tro på at dette skal bli gode løsninger, og vil i løpet av 2013 orientere styrene i borettslag og sameier. I løpet av 2012 er «alle» boligselskapene tilknyttet MBBL tatt i bruk styreportalen. Når jeg skriver det slik er det fordi noen få ikke har kompetanse foreløpig, noe vi jobber aktivt gjennom kursing for å få på plass. Styreportalen er et flott verktøy for styrene i borettslag og sameier, både for intern kommunikasjon, utveksling av styresaker, godkjenning av fakturaer og mye mer. BoligbyggelagsNorge er i store endringer. Over lang tid, helt siden 2005 har det vært stor aktivitet rundt sammenslåing/fusjonering av boligbyggelag. Da jeg startet i denne bransjen i 2004 mener jeg å huske at det var 104 boligbyggelag i Norge. I skrivende stund er det 54, mitt tips er at det innen 2015 er mindre enn 50 igjen. Store effektive enheter er trenden, hvor lenge vi i MBBL kan fortsette som miniatyr virker usikkert. Personlig er jeg av den oppfatning at samarbeid kan være like fruktbart og effektivt som store enheter, dersom forholdene legges til rette for det. Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til alle våre lojale eiere (medlemmer) som gjennom nettopp medlemskapet er med på å sikre gode løsninger og stabile driftsforhold for MBBL. Side 3 av 22

4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR DRIFTSÅRET 2012 Innledning. MBBL har vært gjennom et relativt normalt driftsår. Et bra økonomisk resultat kombinert med at vi endelig har fått eiendomsmegling inn i våre systemer gjør at vi ser optimistisk på fremtiden. Styret er innforstått med at det tar tid å innarbeide nye systemer, rutiner og prosesser, men tror at 2013 blir et positivt år for Garanti eiendomsmegling. Med to erfarne og lokalt forankrede medarbeidere vil denne aktiviteten gi resultater på sikt. Ved siden av ett nytt borettslag har det vært normale forhold rundt forvaltningen. Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Fra høyre, Karle Øvereng Toril Mevold Kjell Johnsen Inger Næstby Ståle Sommerseth Styreleder Nestleder Medlem (komm repr) Medlem Medlem Varamedlemmer Magne Larsen May Anne Brand (kommunens representant) I beretningsåret har MBBL s styre bestått av 3 menn og 2 kvinner. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er avholdt til sammen 7 ordinære styremøter hvor det er behandlet til sammen 45 protokollførte saker. Valgkomité. Som MBBL s valgkomité har følgende fungert frem til generalforsamlingen 7. Juni 2011: Inger Næstby (Oppnevnt av styret) Hans B Lund Hans E Hansen Side 4 av 22

5 MBBL s administrasjon, personalforhold og arbeidsmiljø. MBBL og Garanti Eiendomsmegling har funksjoner som dekker områdene økonomi, administrasjon, forvaltning, teknikk og eiendomsmegling. Fordi vi har relativt få ansatte og et bredt produktspekter må alle ansatte i MBBL ha kompetanse til å håndtere oppgaver også utover sitt eget fagområde, med unntak av eiendomsmeglerne. Dette medfører at det er vanskelig å spisse kompetanse på personer, noe som kan være ønskelig i enkelte posisjoner. Organisasjonen har i 2012 bestått av følgende personer og utgjør 5,8 årsverk: Trond-Arne Lund Disponent 1 årsverk Olav Slydahl Forvaltnings- og økonomisjef 0,8 årsverk Jenni Lill Johansen Forvaltninsgkonsulent Medhjelper megling 1 årsverk Terje Luktvassli Teknisk ansvarlig 1 årsverk Kari-Anne Angell Fagansvarlig megling 1 årsverk Ninni Moldrem Eiendomsmeglerfullmektig 1 årsverk Side 5 av 22

6 MBBL har hatt et sykefravær på 6,04 %, hvorav ett langtidsfravær bærer hoveddelen. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid har hatt en sentral og kontinuerlig plass i det daglige virke. MBBL har hatt en omfattende intern gjennomgang av HSM-system og rutiner knyttet til dette i løpet av året. Laget står foran store utfordringer i årene som kommer. Vi har som mål å være best på tjenester knyttet til boligsamvirket. For å lykkes med dette må vi også i tiden fremover erkjenne at våre ansatte er den viktigste ressursen vi har. MBBL driver ikke virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Forvaltningsportefølje. Ved utgangen av 2012 hadde MBBL 49 borettslag og sameier med til sammen 1047 leiligheter under forvaltning. Austerbygdvegen borettslag samt boligsameiene Skagodden I og II (Rognan) er tilvekster i Boliger etter antall rom Antall boliger 1 rom og kjøkken/hybler/hybelleil rom og kjøkken rom og kjøkken rom og kjøkken eller flere rom og kjøkken 0 Sum 1047 Byggeprosjekter. MBBL har ikke startet, gjennomført eller avsluttet nye byggeprosjekter i Prosjekter under utvikling. Byggeprosjekter. MBBL i store deler av 2012 vært engasjert i et nytt omsorgsboligprosjekt i samarbeid med FORTUS Omsorg Mosjøen AS. Etter mange diskusjoner med Vefsn kommune kom partene til enighet om oppstart av prosjektet i desember måned. Man landet ut på en driftsmodell hvor kommunen kjøper boligene direkte, noe som minimaliserer MBBLs aktiviteter i prosjektet. MBBL er likevel til freds med at prosjektet er etablert og mener dette vil være et godt tilskudd til de eksisterende og sammenlignbare boenhetene som Hagen, Hagen II og Litlenget borettslag. Administrative prosjekter. Styreportalen er nå tatt i bruk av de fleste boligselskapene under MBBLs forvaltning. Drift. På alle tradisjonelle gebyrer og honorarer har MBBL også i 2012 gjennomført kun mindre justeringer. Side 6 av 22

7 Organisasjonsvirksomheten. Det ble også i 2012 avviklet seminar for borettslagenes styrer, i samarbeid med MOBO. Seminaret var lagt til Brønnøysund med relativt bra deltakelse fra våre tilknyttede boligselskaper. Selv om kostnadene kan virke høye, mener styret i MBBL at program og innhold i disse seminarene er meget godt tilrettelagt for styrene i borettslagene og ser svært gjerne at deltakelsen blir enda høyere. Tilbakemeldinger fra deltakerne er entydig positive. Generalforsamlingen 2012 var lagt til Fru Haugans Hotell og ble avholdt 7. juni. Av 66 innkalte delegater møtte til sammen 26 med stemmerett. Kun ordinære saker var til behandling. Styret er opptatt av å styrke medlemsdemokratiet og de tillitsvalgtes muligheter for økt innflytelse på boligsamvirkets utvikling. Styret oppfordrer derfor borettslagene til aktivt å bruke egne og boligbyggelagets generalforsamlinger til å diskutere viktige boligpolitiske og organisasjonsmessige utfordringer i boligsamvirket. Likeledes oppfordres det til aktiv deltakelse ved MBBL s generalforsamlinger med medlemmenes delegater. Medlemsutviklingen. «Publiners» fra Brønnøysund underholdt på styreseminarets festmiddag til stor begeistring I løpet av 2012 har MBBL fått til sammen 82 nye medlemmer. 86 medlemmer har meldt seg ut eller ikke betalt medlemskontingent for 2012, slik at for første gang på mange år har MBBL en negativ utvikling i medlemsmassen. Totalt antall medlemmer i MBBL er pr årsskiftet MBBL er ikke fornøyd med medlemsutviklingen og vil i 2013 gjennomføre tiltak for å rette opp dette. Av det totale medlemstall er det 1555 ikke-boende medlemmer. Medlemskapet gir først og fremst retten til tildeling av bolig, men også de ulike lokalt, regionale og sentralt inngåtte avtaler gir våre medlemmer økonomiske fordeler. Forkjøpsretten til bolig har også i 2012 vært en viktig medlemsfordel. Det er benyttet forkjøpsrett i ca 32% av totalt omsatte borettslagsboliger. Boligomsetningen. Garanti Eiendomsmegling startet formelt sin virksomhet i MBBL 1. september Styret ser på hele perioden fra denne datoen og ut året som en innkjøringsperiode. Til tross for dette Side 7 av 22

8 har avdelingen omsatt 14 borettslagsleiligheter og 11 privateiendommer til en samlet provisjonsinntekt på ca kr ,-. Trekløveret som driver eiendomsmegling i Garanti/MBBL Ninni Moldrem, Kari-Anne Angell og Jenni Lill Johansen Rabattordninger og avtaler. MBBL har inngått flere lokalt baserte medlemsavtaler. Det gis rabatter som bør gi våre medlemmer gode fordeler i forhold til andre kjøpegrupper hos følgende leverandører: Byggmakker Flokkmann AS Malerbua AS Rørleggermester Olsrud AS Møbelringen AS Nordlandsbanken ASA Advokathuset Helgeland, Mosjøen I tillegg til dette er det fremforhandlet god rabattordninger på telefoni, forsikring og finansiering gjennom A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund. Helt på tampen av 2012 lanserte BBL Partner AS nye forsikringsordninger gjennom sin samarbeidspartner UNISON. Styret i MBBL anbefaler medlemmene å sjekke sine private forsikringer opp mot det tilbudet MBBL kan gi, gjennom BBL Partner AS. Det er viktig å huske at innboet til den som bor i borettslag ikke er forsikret gjennom borettslagets ordninger. Vi prioriterer arbeidet med å utvikle flere gode avtaler for våre medlemmer. Samarbeid med andre. BBL Datakompetanse AS er et selskap med administrasjon i Oslo, som utvikler, drifter og støtter IT-løsninger for boligbyggelag i Norge. Selskapet eies av boligbyggelag over det ganske land. MBBL benytter flere av tilbudene hos BBL DK og overgangen til sentralt basert serverløsning har vært entydig positiv. MBBL er en liten organisasjon sammenlignet med mange andre boligbyggelag. Vi dekker de fleste områder som er naturlig i virksomheten, og vi er svært fornøyd med at eiendomsmegling nå endelig er på plass. Side 8 av 22

9 Markedsføring og presentasjoner. MBBL ønsker å være synlig i hverdagen. Derfor er det truffet tiltak som skal bidra til at MBBL blir et allemannsuttrykk. Boligbyggelaget har en bra hjemmeside på internett (www.mosjoen.bbl.no og ), og gjennom året har vi hatt diverse redaksjonelle uttrykk gjennom lokalpressen. MBBL er delsponsor for Drevja Idrettslags Skigruppe. Økonomisk utvikling. Utlånsrentene generelt har vært på et lavt nivå i Vi har likevel registrert lokale justeringer av utlånskostnadene, dette skyldes i all hovedsak at finansinstitusjonenes marginer er justert opp noe. MBBL følger utvikingen nøye, og vi forsøker å gi våre medlemmer så gode råd som mulig. MBBL s økonomi. For å kunne fungere langsiktig og fremstå som en trygg og god organisasjon, kreves det en solid kapitalbase og økonomisk soliditet som kan gi grunnlag for offensiv satsing til beste for våre medlemmer. I vårt arbeid med å skaffe boliger er kapital et viktig stikkord. Årets resultat bidrar til styrking av lagets egenkapital noe som er avgjørende for fremtidig satsing på nyetableringer. Som følge av etableringen av Garanti har det påløpt kostnader som reduserer årets resultat med ca kr ,-. Styret anser dette som en god investering. Årets resultat på kr ,- foreslås overført lagets egenkapital Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Sluttord. Styret takker ansatte og tillitsvalgte i ulike ledd for stor innsats også i Krav og utfordringer som MBBL møter er stadig økende. Vi vil oppleve økt konkurranse på flere områder, noe som er positivt i seg selv, men som stiller store krav til MBBL s organisasjon. Dette gir i seg selv mange og nye muligheter, og gjennom det etablerte fellesskapet skal vi utnytte dette til det beste for våre medlemmer. Et fortsatt aktivt og tillitsfullt samarbeid i alle ledd er en viktig forutsetning for å lykkes. Gjensidig kommunikasjon er definitivt en av suksessfaktorene. Styret vil gjennom konkret handling videreutvikle MBBL til fordel for medlemmer, andre kunder og ansatte. Det er en prioritert målsetning at de strategiske føringer som legges til grunn for virksomheten skal følges opp til beste for alle. Til slutt en takk til alle våre samarbeidspartnere gjennom Side 9 av 22

10 Side 10 av 22

11 RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester Forretningsførerhonorar Salgsinntekter Offentlige tilskudd Provisjonsinntekter Medlemsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter KOSTNADER Varekjøp for videresalg Lønnskostnader Avskrivninger Kontorholds kostn Kontorrekvisita, trykksaker Konsulent og andre honorarer Telefon, porto Salg og reklamekostn Forsikringer Andre kostnader Tap på fordringer Sum kostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader Tap avgang aksjer Resultat finansposter Resultat før skattekostnad Skatter Sum skattekostnad Årets resultat Overføringer Overført annen EK Sum overføringer Side 11 av 22

12 Balanse pr Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler note Utsatt skattefordel Byggninger Maskiner og inventar Sum driftsmidler Finansielle anlegsmidler Aksjer, andeler Langsiktige fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Investeringer Andeler 0 0 Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital Andeler Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantelån Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattegjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 0 0 Påløpne kostnader Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser og garantiansvar Premiefond ansatte Side 12 av 22

13 Side 13 av 22

14 Note 1, Driftsmidler Anleggsmidler Verktøy/utstyr Kontormask Bygg Inventar Sum Anskaffelseskostnad Bokført verdi 1/ Årets tilgang Årets avgang Årets avskrivning Bokført verdi i balanse pr Akkumulert av- og nedskriving Note 2, Aksjer og andeler Selskapets navn Ant aksjer/andeler Pålydende Bokført verdi pr NBBL Datakompetanse , NBBL Partner AS Note 3, Bank Av innestående bankinnskudd er kr ,- avsatte skattetrekksmidler Skyldig skattetrekk pr kr ,- Klientmidler. MBBL formidler salg av leiligheter for borettshavere. I den forbindelse er det opprettet en sperret bankkonto. Denne kontoen kan ikke motregnes. Etter finansdepartementets og god regnskapsskikk anbefaling skal klientansvar og klientkonto bank nettoføres. MBBL følger denne anbefalingen. Klientansvar pr er kr ,-. Note 4, Andeler Andelenes verdi Antall Total 25, ,00 100, ,00 200, ,00 300, , ,00 Tilgang nye andeler 82 Avgang gamle andeler 86 Netto tilgang Side 14 av 22

15 Note 5, Ansatte, godtgjørelser mv Lønnskostnader består av følgende poster Post Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Gjennomsnitlig antall ansatte 4 Godtgjørelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonspremie Annen godtgjørelse Selskapet er også tilknyttet AFP-ordningen. Forpliktelsen er ikke balanseført. Selskapet plikter å dekke 25% av pensjonen. Premiefond ansatte Sum Innestående premiefond Tilført fondet resultat Godskrevne renter Dekning premie (66 279) Selskapet har egen pensjonsordning for ansatte. Pr foreligger ingen aktuarmessige beregninger over selskapets fremtidige forpliktelser. Betalte pensjonsforsikringer for 2012 utgjør kr ,-. Premie for 2011 var kr ,-. Revisor. Det er for 2012 kostnadsført kr 58473,- i revisjonshonorar. Det er kostnadsført kr ,- i rådgivning. Side 15 av 22

16 Note 6, Skatter Årets betalbare skatt er beregnet ut fra skattelovens ordinære regler. Poster Skattegrunnl Skatt Formueskatt av nettoformue 0 0 Inntektsskatt til staten 0 0 Skattekostnad i balansen til gode 0 Årets regnskapsmesige resultat Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Grunnlag skattekostnader 0 0 Betalt skatt 0 0 Formueskatt av nettoformue 0 0 Sum skattekostnader 0 Midlertidige forskjeller Endring Driftsmidler ( ) Kundefordringer (43 000) (25 000) (18 000) Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessig avsetning Nedskriving aksjer Fremførbart underskudd ( ) ( ) ( ) Sum ( ) ( ) ( ) Utsatt skattefordel ( ) ( ) ( ) Note 7, Egenkapital Egenkapital pr Innskutt medlemskap i året Årets resultat Egenkapital pr Side 16 av 22

17 FORVALTNINGSPORTEFØLJE 002 MOSJØEN BORETTSLAG I Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1950 Hege Wangsvik Innervollan 27B 003 MOSJØEN BORETTSLAG II Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1952 Jens A Wiken Håreksgt MOSJØEN BORETTSLAG III Leiligheter: 6 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1953 Eskil Hagfors Rådhusgt BORETTSLAGET RÅDHUSGT 27/29 Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1956 Oddvar Tangstad Rådhusgt BORETTSLAGET RÅDHUSGT 31/33 Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1957 Hilde Halvorsen Rådhusgt SKAVLANDVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 4 stk 1-roms, 4 stk 2-roms, 8 stk 3-roms og 4 stk 4-roms Byggeår: 1959 Lisbeth Fratzen Skavlandvegen MELLOMVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 1-roms og 4 stk 2-roms Byggeår: 1961 Morten Eriksen Mellomvegen 4B 8661 Mosjøen 009 SKJERVENGAN BORETTSLAG Leiligheter: 18 stk 3-roms og 18 stk 4-roms Byggeår: 1962 Per A Aalbotjord Innervollan 29B 010 BORETTSLAGET NYRUD I Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1963 Jan O Johansen Vefsnvegen Mosjøen Side 17 av 22

18 011 BORETTSLAGET NYRUD II Leiligheter: 36 stk 1-roms og 28 stk 2-roms Byggeår: 1965 Sten E Pedersen Vefsnvegen 46D 8656 Mosjøen BORETTSLAGET SKJERVENGAN II 012 Leiligheter: 24 stk 3-roms Byggeår: 1965 Toril Joakimsen Innervollan 25B 013 BORETTSLAGET NYRUD III Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1966 Harald Wiggo Erdal Aspåsvegen 8C 8661 Mosjøen 014 BORETTSLAGET NYRUD V Leiligheter: 20 stk 4-roms Byggeår: 1968 Tian Moen Heming Unges veg 6C 8661 Mosjøen 015 BORETTSLAGET NYRUD IV Leiligheter: 6 stk 1-roms, 12 stk 2-roms og 24 stk 3-roms Byggeår: 1969 Magnus Justad Nermovegen 8B 8661 Mosjøen 016 SNEVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 12 stk 4-roms Byggeår: 1969 Berit Storrø Snevegen 5B 8663 Mosjøen 017 BORETTSLAGET VEFSN I Leiligheter: 8 stk 4-roms Byggeår: 1969 Vibeke Skarsetin Roald Amundsens veg 2 D 8661 Mosjøen 018 BORETTSLAGET TRUDVANG I Leiligheter: 9 stk 1-roms, 9 stk 2-roms og 27 stk 3-roms Byggeår: 1970 Toril Hjerpbakk Myrvegen 12A 8661 Mosjøen 019 BORETTSLAGET TRUDVANG II Leiligheter: 12 stk 1-roms, 12 stk 2-roms og 36 stk 3-roms Byggeår: 1972 Helge Lien Myrvegen 20B 8661 Mosjøen 020 BORETTSLAGET SKJERVENGAN III Leiligheter: 12 stk 4-roms Byggeår: 1971 Roger Ånes Innervollan 19B Side 18 av 22

19 021 BORETTSLAGET HALS I Leiligheter: 18 stk 4-roms Byggeår: 1963 Astrid Pia Fjærvoll Helligbergv Mosjøen 022 BORETTSLAGET SKJERVENGAN IV Leiligheter: 12 stk 2-roms og 3 stk 3-roms Byggeår: 1973 Stine M Sørvig Heggvegen 10B 023 BORETTSLAGET HALS II Leiligheter: 18 stk 2-roms og 10 stk 3-roms Byggeår: 1975 Magne Grytå Helligbergvn Mosjøen 024 DOLSTAD BORETTSLAG Leiligheter: 7 stk 2-roms og 6 stk 3-roms Byggeår: 1980 Geir Reinfjell Prestegårdjordet Mosjøen 025 BORETTSLAGET KULSTAD I Leiligheter: 16 stk 2-roms, 27 stk 3-roms og 42 stk 4-roms Byggeår: 1983 Einar Erlandsen Tjeldstia Mosjøen 026 LELAND BORETTSLAG Leiligheter: 10 stk 2-roms, 6 stk 3-roms og 1 stk 4-roms Byggeår: 1985 Arnfinn Andersen Leland 8890 Leirfjord 027 BORETTSLAGET KULSTAD II Leiligheter: 8 stk 2-roms, 13 stk 3-roms og 13 stk 4-roms Byggeår: 1985 Kjell Erik Påsche Rypevegen Mosjøen 028 JERPEVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 10 stk 3-roms og 20 stk 4-roms Byggeår: 1989 Roy Nilsen Jerpevegen Mosjøen HAGEN BORETTSLAG Leiligheter: 23 stk 2-roms Byggeår: 1990 (Borettslaget er klausulert på pris og beboere) VASSMYRA BORETTSLAG Leiligheter: 7 stk 2-roms og 12 stk 3-roms Byggeår: 1992 Inge Martinsen Wergelandsvegen 8 Kjellaug Olsen Søster Siges veg Mosjøen Side 19 av 22

20 031 BORETTSLAGET KONRAD Leiligheter: 7 stk 2-roms Byggeår: 1991 Eivind S Pedersen Petter Dass gt 12B 8656 Mosjøen BORETTSLAGET HAGEN II Leiligheter: 3 stk 2-roms og 21 stk 3-roms Byggeår: 1993 (Borettslaget er klausulert på pris og beboere) TROFORS BORETTSLAG Leiligheter: 2 stk 2-roms og 9 stk 3-roms Byggeår: 1995 Sonja Båtstrand Holbergsgt 2B Frank Hepsøe Svenningdal 8680 Trofors 034 BORETTSLAGET KIRKEGATA 16 Leiligheter: 6 stk 3-roms Byggeår: 1994 Ragnhild Tuven Kirkegt 16 C 8656 Mosjøen 035 BORETTSLAGET TROFORS II Leiligheter: 1 stk 2-roms og 16 stk 3-roms Byggeår: 1997/98 Anne Lamo Moum Elvflata 23A 8680 Trofors 036 HOTELLVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 3-roms Byggeår: 1997 Marit Hatten Hotellvegen 4A 8690 Hattfjelldal 037 LITLENGET BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 2-roms og 16 stk 3-roms Byggeår: 1999/2000 Ronald Almås Vefsnvegen Mosjøen 038 VASSVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 6 stk 3-roms Byggeår: 2000 Agnete Berg Vassvegen 20B 8661 Mosjøen BORETTSLAGET RÅDHUSGATA Leiligheter: Byggeår: stk 3-roms Torolv Forfang Postboks Mosjøen 041 BORETTSLAGET EGEDESGT 36 Leiligheter: 10 stk Byggeår: Sven Gunnar Olofsson Egedesgt Mosjøen Side 20 av 22

21 042 ØYFJELLET BORETTSLAG Leiligheter: 8 stk 2-roms og 14 stk 3-roms Byggeår: 2006/2007 Gerda Reines Vefsnvegen Mosjøen 043 BOLIGSAMEIET LUKAS SKOGSÅSGT 6 Leiligheter: 15 stk 4-roms selveier Byggeår: 2007 Petter Jørgensenl Lukas Skogsåsgt 6I 044 ELVEBAKKEN BORETTSLAG Leiligheter: 4 stk 2-roms og 2 stk 3-roms Byggeår: 2002 Kim Rudi Solberg C M Havigsgt 58B 8656 Mosjøen 045 ABELBAKKEN BORETTSLAG Leiligheter: 15 stk 2-roms, 7 stk 3-roms og 3 stk 4-roms Byggeår: 2008 Jan Ove Juliussen Skjervgt 35 B 8656 Mosjøen 047 BORETTSLAGET EGEDESGT 48 Leiligheter: 9 stk 3-roms Byggeår: Kjersti Haugstad Egedesgt 48 A 049 GILDEVANGEN BORETTSLAG Leiligheter: 35 stk Byggeår: Trine Skaufel Steinvegen 12C 8661 Mosjøen 051 RINGVEITUNET SAMEIE Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen 052 SAMEIET SKJERVGT Består av: -Abelbakken borettslag -Intersport -Forretning MBBL Trond-Arne Lund Toven 8664 Mosjøen 054 SKAGODDEN I SAMEIE Leiligheter: 9 stk Byggeår: 2010 Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen 055 SKAGODDEN II SAMEIE Leiligheter: 9 stk Byggeår: 2010 Øystein Breiland Kapellvegen 8656 Mosjøen Side 21 av 22

22 056 AUSTERBYGDVEGEN BORETTSLAG Leiligheter: 12 stk 3 roms Byggeår: Under oppføring Bjørn Martin Tollefsen 057 BOLIGSAMEIET SKJERVENGAN 25 Leiligheter: 10 stk Byggeår: 2006 Kjell O Garnefjell Skjervengan 25 Barth AS Leira 6 Halsøy, 8665 Mosjøen Tel Side 22 av 22

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2007

2MOBO / Årsmelding / 2007 Årsberetning og regnskap for 2007 2MOBO / Årsmelding / 2007 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Aud Kari Dahle

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer