Senterkvinnenes manifest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senterkvinnenes manifest"

Transkript

1 NYNORSK Senterkvinnenes manifest Vedtatt av Senterkvinnenes Landsmøte mars 2010 (Rulleres neste gang i 2012) 1

2 Senterkvinnene sitt manifest OVERORDNET MÅL: Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på den internasjonale konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Derfor vil vi at: kvinner og menn skal ha felles ansvar for familien og like muligheter til å delta i utviklingen av demokrati, samfunns- og næringsliv. kvinner mobiliseres til økt deltakelse i samfunnsdebatten ved å styrke deres representasjon i folkevalgte organer. rettferdig fordeling sosialt og geografisk må være rettesnor for politiske vedtak. makt, kapital, oppgaver, ansvar og bosettingsmønster skal desentraliseres, slik at vedtakene skjer gjennom åpne prosesser i demokratisk valgte organer. Norge skal føre en internasjonal politikk som bygger på solidaritet, med særlig hensyn på å bedre kvinners stilling. Senterkvinnene mener at miljø og bærekraftig utvikling av naturressursene skal settes foran kortsiktige økonomiske hensyn. 1. LIKESTILLING. Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling mellom kvinner og menn. Derfor vil vi at: likelønnsprinsippet må gjennomføres. Lønn og status til typiske kvinneyrker må heves slik at likelønnsprinsippet gjennomføres i praksis. det må tilrettelegges for utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg for både jenter og gutter. det må innføres ordninger med dekking av utgifter til barnepass ved møte i offentlige organer. menn må få selvstendig opptjeningsrett til farspermisjon og adopsjonspermisjon. det må legges til rette for at far kan utvide sin permisjon for ytterligere tilstedeværelse for sitt barn, dersom det er familiens ønske. innovasjon Norges kvinnedatabase med CV-register for kvinner som ønsker seg inn i styreverv må markedsføres og brukes aktivt. 2

3 2. BARN OG UNGE. Senterkvinnene vil at barn og ungdom i hele landet skal ha en trygg og god oppvekst. Derfor vil vi at: samarbeid mellom hjem, skole, helsetjeneste og politi/lensmannsetat styrkes for å forebygge rus, vold og mobbing. skolene ansvarliggjøres i arbeidet mot mobbing, og skal følge en faglig tiltaksretta plan i dette arbeidet. 16 år beholdes som seksuell lavalder. helsetjenesten bør styrkes med miljøarbeidere, og tjenesten bør markedsføres som et sted å henvende seg til for barn og unge når de har behov for å snakke med en voksen. skolehelsetjenesten skal søke samarbeid både med foreldre og det offentlige når det gjelder oppfølging av barna. lovverket blir endret slik at det gir hjemmel for å gripe inn overfor helseskadelig, kroppsfiksert og seksualisert reklame rettet mot barn og unge. Det kommersielle presset mot denne gruppen må reduseres. frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge gis et bedre økonomisk grunnlag for sitt arbeid. det legges til rette for at barn og ungdoms daglige fysiske aktivitet styrkes. kommunene stimuleres til å skape tiltak rettet mot ungdom i alderen 13 til 18 år, for eksempel ved aktivitetshus der ungdom aktivt blir inkludert i utviklingen av prosjektene. det innføres et gratis, sunt skolemåltid i grunnskolen og måltider til selvkost i videregående skole. det psykososiale helsearbeidet overfor flyktningbarn som trenger hjelp til å bearbeide opplevelser fra hjemlandet eller flukten styrkes. FNs Barnekonvensjon implementeres i norsk lovgivning. barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på å få vite noe om sin historie, uansett alder. barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på en individuell plan for plasseringen, for å sikre en mest mulig forutsigbar og trygg oppvekst. barn og unge i omsorgsplassering skal ha like økonomiske vilkår, uavhengig av om de er plassert i statlige, kommunale eller private omsorgshjem. barnevernet skal ha krav om oppfølging av alle barn i omsorgsfamilier, både biologiske barn og fosterbarn. 3. INTERNASJONALT OG FORSVAR. Senterkvinnene ønsker at Norge skal spille en aktiv rolle for å sikre kvinner rettigheter og velferd i en stadig mer globalisert verden. Senterkvinnene vil: gå imot norsk medlemskap i EU. at Norge skal nedlegge veto i forhold til EU direktiv når disse truer hensynet til folks helse, miljø og sikkerhet. arbeide for at Norge melder seg ut av EØS. arbeide for at kvinner over hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne liv. 3

4 gi asyl til kvinner som forfølges på grunn av kjønnsdiskriminering. føre en offensiv velferdsog sysselsettingspolitikk. arbeide globalt for kvinners grunnleggende rett til mat, matproduksjon og jordeiendom. arbeide for fred og kjempe mot at ødeleggelsesvåpen blir brukt mot sivile i krigskonflikter. arbeide for et internasjonalt regelverk til bekjempelse av prostitusjon og trafficking. arbeide for et regelverk som pålegger norske selskap å overholde norske arbeidsrettigheter også ved etablering i utlandet, når det ikke er sikret gjennom etableringslandets eget lovverk. gå mot euratomdirektivet, dvs ikke tillate å tilføre radioaktivt avfall i produkter. arbeide for å redusere bruken av atomkraft i verden, og ha ei langsiktig målsetting om forby all bruk av atomkraft. støtte opp om ordningen med Nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. at Norge skal ha et sterkt forsvar basert på verneplikt og fortsatt medlemskap i NATO. at det skal legges til rette for at flere kvinner går inn i forsvaret. Verneplikten skal opprettholdes og videreutvikles. Den allmenne verneplikten skal gjelde menn. føre en internasjonal politikk som bygger på solidaritet med de svake, bedre fordeling mellom fattig og rik og bevaring av FNs tusenårsmål. følge opp FNs resolusjon nr 1325 fra 200 (om kvinner, fred og sikkerhet) som stadfester kvinners viktige rolle i forebygging og løsing av konflikter; og resolusjon 1829 fra 2008 (om vold mot kvinner), som definerer vold og seksuelle overgrep mot kvinner i krigsområder som en krigsforbrytelse. 4. KLIMA. Senterkvinnene erkjenner at globale miljøproblemer er en følge av menneskeskapte klimaendringer. Vi må vise politisk vilje og bidra til en kursendring raskt ved å: øke støtten til fornybare energikilder brukt til oppvarming. opprette statlig klimafond som kan støtte tiltak i kommunene. forplikte oss til å gjøre Norge karbonnøytralt innen øke forskningen på fornybare energikilder, karbonfangst og lagring. satse sterkt på jernbane og annen kollektivtrafikk. øke satsingen på forskning innen biogass og andre alternative energiformer. innføre forbud mot oljefyring i alle nye offentlige bygg, og utfasing av oljefyring i gamle bygg innen øke satsing på beredskapslager av mat og sikring av andre viktige samfunnsfaktorer slik at sårbarheten minskes. 5. UTDANNING. Senterkvinnene mener at kunnskap og kompetansebygging blir stadig viktigere, og dette må være ett politisk satsingsområde i tiden fremover. Derfor vil vi: sikre tilstrekkelige ressurser til å opprettholde en offentlig skole med høy kvalitet og godt kvalifiserte lærere. at lærlinger sikres rett til lærlingplass og at lærlingetilskuddet til bedriftene må økes. bedre studiestøtten ved å o øke støtten fra lånekassen for elever og studenter 4

5 o o deretter sikre at studiestøtten indeksreguleres årlig studielån skal være rentefrie (lånet skal indeksreguleres, og ingen skal betale tilbake mer enn de har lånt) opprettholde en restriktiv holdning til privatskoler som ikke bygger på alternativ pedagogikk eller livssyn. opprettholde et desentralisert skoletilbud. styrke rådgivningstjenesten i ungdoms- og videregående skole, slik at man forebygger dropouts. at læreplanene endres på yrkesfaglig studieretning, slik at de blir mer rettet mot fagområdet, samtidig som en ivaretar behovet for teoretisk basiskunnskap. legge til rette for deltidsstudier og fjernundervisning. legge til rette for økt samarbeid mellom skole og næringsliv. legge til rette slik at også enslige forsørgere lettere skal kunne ta utdannelse. stimulere kvinner til forskning, bl.a. gjennom mentorordninger. at jenter får samme status som gutter i typiske mannsdominerte yrker (for eksempel bilmekaniker) ved gjennomføring av læretid i bedrift. legge til rette for ettårig kurs i landbruksfag for de som skal overta gård i voksen alder. 6. FAMILIEPOLITIKK. Kvinner sine muligheter i samfunnet er sterkt knyttet til den familiepolitikken som føres. En bedring av småbarnsfamiliene sine rammebetingelser vil etter Senterkvinnenes mening være en god investering. Dette vil vi gjøre ved å: bedre økonomien for familier som trenger det bl.a. ved å bedre bostøtten, forlenge stønadstiden for overgangsstønad for enslige forsørgere og holde barnetrygden utenom ved utregning av sosialhjelp. gi et barnehage- og SFO-tilbud som er fleksibelt, brukertilpasset, rimelig og med kvalifisert personale heile året. arbeide for at kommunene bevilger tilstrekkelige midler til omsorgslønn og avlastningstiltak som gir pårørende et reelt alternativ. styrke foreldrerollen bl.a. gjennom å tilby kurs for foreldre og styrke familievernkontorene og helsestasjonene. på sikt innføre gratis kjernetid i barnehager. gi kontantstøtte der en forelder er hjemme med barn under tre år. gå imot behovsprøving eller skattlegging av barnetrygden. legge til rette slik at småbarnsforeldre kan delta som folkevalgte. Dette må gjøres ved å se på tidspunkt for møtene, og det må være ordninger som dekker kostnader til barnepass m.v. gi homofile mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på samme vilkår som heterofile. legge tilrette for gode, delte omsorgsløsninger ved samlivsbrudd ut fra hensynet til barnets beste. bedre vilkårene for kommunale omsorgsfamilier (fosterfamilier). De skal ha krav på stabil oppfølging fra barnevernsetaten, bl.a. ved at alle barn og ungdommer under offentlig omsorg får en saksbehandler 2. 5

6 7. ARBEIDSLIV. Reell likestilling krever et arbeidsmarked på kvinners vilkår. Norge har ett av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Lik lønn for likt arbeid har lenge vært et grunnleggende prinsipp, og det må snarest gjennomføres i praksis. Senterkvinnene vil at: det innføres bedre sykelønnsordninger og pensjonsordninger for deltidsarbeidende og selvstendig næringsdrivende. satsing på kvinnelige nyetablerere videreføres. tredelt turnus i helsesektoren likestilles med skiftarbeid i industrien. samfunnet prioriterer tilrettelegging for et variert statlig arbeidstilbud over hele landet. det legges til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir plass til omsorgsarbeid. Eksempler på dette er tidskontoordning for småbarnsforeldre, og forsøk med 6-timersdag. deltidsansatte som ønsker det, skal ha rett til heltidsarbeid. regelverket blir endret slik at yrkesskadeerstatning blir tilpasset alle yrker. lønnen og statusen til typiske kvinneyrker heves betraktelig, for å sikre rekruttering. kvinners erfaring og kompetanse i større grad må bli regnet inn i realkompetansen til utdanning og arbeidsliv. at det blir opprettholdt egne næringsfond for kvinner, der tilbud om god og konkret rådgivning inngår. offentlige tilskuddsordninger også må tilpasses kvinner, og at en andel av midlene øremerkes for kvinner. mediebedrifter bevisstgjøres på at de i større grad skal benytte kvinnelige debattanter. det skal være kvotering ved innkalling til intervju, slik at man forplikter seg til også å kalle inn personer med fremmedkulturell bakgrunn ved elles like kvalifikasjoner. omsorgsfamilier skal ha like betingelser uavhengig av hvilken kommune omsorgsbarna kommer fra, samt krav på pensjonspoeng, sykepenger og feriepenger. offentlige og private bedrifter som får ned sykefraværet, skal belønnes økonomisk. 8. HELSE- OG SOSIALTJENESTER. Senterkvinnene mener at satsing på forebyggende arbeid er den beste måten å møte utfordringene innen helse- og sosialsektoren. Senterkvinnene ønsker å: intensivere forskning på kroniske lidelser og sykdommer som rammer kvinner. opprette krise- og incestsenter i alle fylker, og gi disse en økonomi som sikrer en forsvarlig drift. gjennomgå behandling av pasienter med dobbeltdiagnose rus / psykiatri med tanke på å avklare hvilke tilbud som må finnes i kommunene og hvilke som må være regionale, og at behandlingstilbud og ettervern innen psykiatri og rus generelt blir styrket. utvide tilbudet til foreldre og barn ved helsestasjonene. bekjempe vold mot kvinner ved å innføre sinne- / voldsmestringsbehandling, strengere straffer og økte 6

7 oppklaringsressurser, slik at voldsutøveren blir stoppet. gå imot bruk av og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket. tilføres friske midler fra staten slik at det kan opprettes egne donorteam ved alle helseregionene. få tannhelsetilbudet inn under folketrygdsystemet med egenandel og frikort. sikre rett til sykehjemsplass til eldre som etter medisinsk-faglig vurdering har vedtak på behovet for dette. arbeide for at kvinner får kvalitativt like god medisinsk behandling som menn uansett hvor de bor i landet. se på ordninger som sikrer enslige forsørgere nødvendig hjelp når forsørger blir syk, som den gamle husmorvikarordningen. gi sosionomer og barnevernspedagoger autorisasjon. Dette sikrer at brukere innenfor sosialog helsetjenestene får nok rettssikkerhet i møte med disse profesjonene. gi kommunale omsorgsfamilier et profesjonelt nettverk som kan bistå i akutte situasjoner. innføre lovbestemt rett til omsorgslønn i enkelttilfeller med sterkt behov for pleie/pass, når familien ønsker en slik ordning. 9. VELFERDSTILBUDET. Senterkvinnene vil opprettholde det kommunale og regionale velferdstilbudet, og et samfunn med nærhet og omsorg for hverandre gjennom å: gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til en overkommelig pris ved å utvide rammene i Husbanken og etableringslånereglene. gi permisjon med lønn under etter- og videreutdanning for kvinner i lavtlønnsyrker. heve taket på BSU-ordningen til kroner og heve aldersgrensen til 35 år. gå imot privatisering og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. sikre økonomisk trygghet for alle gjennom allmenngjøring av tariffavtaler. heve inntektsgrensen for å få etableringslån i husbanken til innslaget for toppskatt. gå inn for kjønnsnøytral premiebetaling for kvinner i privat sektor for å få en mer rettferdig pensjon. gå inn for en frivillig deling av pensjonsinntektene for ektefeller i felles virksomhet for perioden , slik at også disse kvinnene kan sikre sin sosiale situasjon som individ og selvstendig næringsdrivende. gi bedre opplysning til kvinner om pensjonsordninger og rettigheter. innføre et særskilt skattefradrag for enslige. iverksette et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger. øke trygdesatser slik at ingen blir sosialklienter når de mottar uføretrygd, rehabilitering eller attføring. 10. TRYGG MAT. Senterkvinnene er opptatt av forebyggende arbeid når det gjelder helse og velvære. Her er et sunt kosthold vesentlig. Derfor vil Senterkvinnene: gå i mot genmodifisert mat (GMO) vektlegge bevisstgjøring rundt miljømessig matproduksjon med satsing på kortreist mat. 7

8 sikre forbrukerne ren og trygg mat ved strenge regler for tilsettingsstoffer, antibiotikarester og smittestoffer i maten. fortsatt ha et frittstående og uavhengig Mattilsyn som vokter over ren og trygg mat. arbeide for å redusere de negative konsekvensene av Barnematdirektivet gjennom tydelig merking av varer. fortsette arbeidet med matmerking, både når det gjelder opprinnelse, innhold og miljø / klima. Dokumenterte positive egenskaper må kunne fremheves. legge til rette for auka satsing på økologisk matproduksjon. styrke kostholdsundervisningen i skolen praktisk og teoretisk. arbeide for å redusere forbruket av usunn fast-food og forbruk av raffinert sukker. 11. INTEGRERING. Senterkvinnene vil arbeide for likeverd mellom mennesker uansett etnesitet, kjønn, språk, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, eller annet forhold. Senterkvinnene vil kjempe for å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner uansett nasjonalitet. Senterkvinnene vil: gi obligatorisk opplæring i norsk språk, kultur og samfunnsforhold for alle familiemedlemmer, uansett alder og kjønn. integrere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid gi oppholdstillatelse til de kvinnene som søker asyl på grunnlag av kjønnsbasert forfølging. legge til rette for at kvinner av ulik etnisk bakgrunn får naturlige treffsteder. tilføre ekstra ressurser til skolene for å fremme integrering av fremmedspråklige elever. utvikle et kvalitativt godt tilbud i morsmålsundervisning for elever i grunnskolen. etablere fadderordning i tilknytning til asylmottak for å bedre asylmottakernes mulighet for integrering. gi økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som engasjerer seg i arbeidet med integrering. få innvandrerkvinner aktivt med i nærmiljø og lokalsamfunn, for eksempel ved å etablere fadderordninger for kvinner. gå imot tvangsgifte og arbeide for at kvinner får bedre rettsvern ved tvangsgifting. gjennomføre forsøk med anonymisert søknadsbehandling. at introduksjonsloven og opplæringsloven må ses i sammenheng. Innvandrere må i større grad få lære norsk samtidig som de får praksisplass i arbeidslivet. arbeide for å innføre maksimaltid for opphold i asylmottak. MANIFEST SLUTT. heimeside: bli venn med oss på facebook søk etter senterkvinnene. 8

Senterkvinnene vil at miljø og bærekraftig utvikling av naturressursene skal settes foran kortsiktige økonomiske hensyn.

Senterkvinnene vil at miljø og bærekraftig utvikling av naturressursene skal settes foran kortsiktige økonomiske hensyn. 1 2 3 4 OVERORDNET MÅL: Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på den internasjonale konvensjonen om å avskaffe alle former

Detaljer

OVERORDNA MÅL: LIKESTILLING UTDANNING BARN OG UNGE

OVERORDNA MÅL: LIKESTILLING UTDANNING BARN OG UNGE OVERORDNA MÅL: Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling mellom kvinner og menn. kvinner og menn skal ha felles ansvar for familien og like muligheter til å delta i utviklingen av demokrati,

Detaljer

Senterkvinnene sitt manifest

Senterkvinnene sitt manifest NYNORSK Senterkvinnene sitt manifest 2010 2014 Vedteke av Senterkvinnene sitt Landsmøte mars 2010 (Rullerast neste gong i 2012) 1 Senterkvinnene sitt manifest 2010-2014 OVERORDNA MÅL. Senterkvinnene har

Detaljer

Senterkvinnenes politiske plattform

Senterkvinnenes politiske plattform Senterkvinnenes politiske plattform 2014 2018 Vedtatt av Senterkvinnene sitt landsmøte 2014 Manifestkomiteen: Åse Lilleåsen, Kari Ask, Monika Tjønna og Elisabeth S. Gundersen Grønn feminisme 1. Likeverdighet

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Grønn feminisme. Senterkvinnenes politiske plattform

Grønn feminisme. Senterkvinnenes politiske plattform Grønn feminisme Senterkvinnenes politiske plattform Senterkvinnenes politiske plattform er et selvstendig dokument, og skal styrke og være utfyllende for den delen av Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010

Fremme likestilling hindre diskriminering. Policydokument for Akademikerne. Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Fremme likestilling hindre diskriminering Policydokument for Akademikerne Vedtatt i Akademikernes styre23. mars 2010 Likestilling og mangfold i arbeidslivet er et gode for den enkelte, for virksomhetene

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Glem ditt gamle parti det har glemt deg!

Glem ditt gamle parti det har glemt deg! Glem ditt gamle parti det har glemt deg! og se hva ditt gamle parti har bestemt for pensjonistene: Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-) Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 % Klassefradraget

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Likestillingsutvalget Helhetlig, kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida Kjønnslikestilling i lys av klasse,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 1. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 215 I løpet av dette kvartalet har vi hatt spesielt fokus på vold i nære relasjoner gjennom kampanjen #IKKEGREIT. Vi har sett en generell

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013

Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013 Sametingets handlingsplan for likestilling 2009-2013 Vedtatt den 27.11.08 Sak 46/08 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2015

Statistikk ung.no, 3. kvartal 2015 Statistikk ung.no, 3. kvartal 215 Statistikk Ung.no, 3. kvartal 215 Som tidligere år, var spørretjenesten stengt i juli i år også. Den store økningen i kategorien «Samfunn» skyldes fokuset på kommune-

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Melding om integreringspolitikk

Melding om integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Melding om integreringspolitikk Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk IMDi 13. mai 2016 Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Alle fortjener å bli sett

Alle fortjener å bli sett Vestfold KrF Stortingsvalget 2017 INFORMASJON Alle fortjener å bli sett Anders Tyvand Foto: FlipFilm Daniel Mork Foto:Anne-Lise Skarstad VI FAMILIE Menneskeverd i sentrum Foto: FlipFilm Daniel Mork Anders

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. oktober 2015 Hvordan gjøre barnekonvensjonen til et aktivt redskap for

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Ta barn på alvor. Barnepolitiske anbefalinger

Ta barn på alvor. Barnepolitiske anbefalinger Ta barn på alvor Barnepolitiske anbefalinger Ta barn på alvor En av de store samfunnsendringene i vår tid er synet på barn. I Norge ser vi ikke på barn bare som en del av familien, men som individer med

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Vertskommune for statlig asylmottak

Vertskommune for statlig asylmottak 1 Vertskommune for statlig asylmottak 2Antall Norge har forpliktet seg til å beskytte flyktninger (Flyktningkonvensjonen). Det er Utlendingsloven fra 1988 som fastslår hvem som får beskyttelse her. De

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer