Senterkvinnenes manifest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senterkvinnenes manifest"

Transkript

1 NYNORSK Senterkvinnenes manifest Vedtatt av Senterkvinnenes Landsmøte mars 2010 (Rulleres neste gang i 2012) 1

2 Senterkvinnene sitt manifest OVERORDNET MÅL: Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på den internasjonale konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner. Derfor vil vi at: kvinner og menn skal ha felles ansvar for familien og like muligheter til å delta i utviklingen av demokrati, samfunns- og næringsliv. kvinner mobiliseres til økt deltakelse i samfunnsdebatten ved å styrke deres representasjon i folkevalgte organer. rettferdig fordeling sosialt og geografisk må være rettesnor for politiske vedtak. makt, kapital, oppgaver, ansvar og bosettingsmønster skal desentraliseres, slik at vedtakene skjer gjennom åpne prosesser i demokratisk valgte organer. Norge skal føre en internasjonal politikk som bygger på solidaritet, med særlig hensyn på å bedre kvinners stilling. Senterkvinnene mener at miljø og bærekraftig utvikling av naturressursene skal settes foran kortsiktige økonomiske hensyn. 1. LIKESTILLING. Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling mellom kvinner og menn. Derfor vil vi at: likelønnsprinsippet må gjennomføres. Lønn og status til typiske kvinneyrker må heves slik at likelønnsprinsippet gjennomføres i praksis. det må tilrettelegges for utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg for både jenter og gutter. det må innføres ordninger med dekking av utgifter til barnepass ved møte i offentlige organer. menn må få selvstendig opptjeningsrett til farspermisjon og adopsjonspermisjon. det må legges til rette for at far kan utvide sin permisjon for ytterligere tilstedeværelse for sitt barn, dersom det er familiens ønske. innovasjon Norges kvinnedatabase med CV-register for kvinner som ønsker seg inn i styreverv må markedsføres og brukes aktivt. 2

3 2. BARN OG UNGE. Senterkvinnene vil at barn og ungdom i hele landet skal ha en trygg og god oppvekst. Derfor vil vi at: samarbeid mellom hjem, skole, helsetjeneste og politi/lensmannsetat styrkes for å forebygge rus, vold og mobbing. skolene ansvarliggjøres i arbeidet mot mobbing, og skal følge en faglig tiltaksretta plan i dette arbeidet. 16 år beholdes som seksuell lavalder. helsetjenesten bør styrkes med miljøarbeidere, og tjenesten bør markedsføres som et sted å henvende seg til for barn og unge når de har behov for å snakke med en voksen. skolehelsetjenesten skal søke samarbeid både med foreldre og det offentlige når det gjelder oppfølging av barna. lovverket blir endret slik at det gir hjemmel for å gripe inn overfor helseskadelig, kroppsfiksert og seksualisert reklame rettet mot barn og unge. Det kommersielle presset mot denne gruppen må reduseres. frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge gis et bedre økonomisk grunnlag for sitt arbeid. det legges til rette for at barn og ungdoms daglige fysiske aktivitet styrkes. kommunene stimuleres til å skape tiltak rettet mot ungdom i alderen 13 til 18 år, for eksempel ved aktivitetshus der ungdom aktivt blir inkludert i utviklingen av prosjektene. det innføres et gratis, sunt skolemåltid i grunnskolen og måltider til selvkost i videregående skole. det psykososiale helsearbeidet overfor flyktningbarn som trenger hjelp til å bearbeide opplevelser fra hjemlandet eller flukten styrkes. FNs Barnekonvensjon implementeres i norsk lovgivning. barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på å få vite noe om sin historie, uansett alder. barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på en individuell plan for plasseringen, for å sikre en mest mulig forutsigbar og trygg oppvekst. barn og unge i omsorgsplassering skal ha like økonomiske vilkår, uavhengig av om de er plassert i statlige, kommunale eller private omsorgshjem. barnevernet skal ha krav om oppfølging av alle barn i omsorgsfamilier, både biologiske barn og fosterbarn. 3. INTERNASJONALT OG FORSVAR. Senterkvinnene ønsker at Norge skal spille en aktiv rolle for å sikre kvinner rettigheter og velferd i en stadig mer globalisert verden. Senterkvinnene vil: gå imot norsk medlemskap i EU. at Norge skal nedlegge veto i forhold til EU direktiv når disse truer hensynet til folks helse, miljø og sikkerhet. arbeide for at Norge melder seg ut av EØS. arbeide for at kvinner over hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne liv. 3

4 gi asyl til kvinner som forfølges på grunn av kjønnsdiskriminering. føre en offensiv velferdsog sysselsettingspolitikk. arbeide globalt for kvinners grunnleggende rett til mat, matproduksjon og jordeiendom. arbeide for fred og kjempe mot at ødeleggelsesvåpen blir brukt mot sivile i krigskonflikter. arbeide for et internasjonalt regelverk til bekjempelse av prostitusjon og trafficking. arbeide for et regelverk som pålegger norske selskap å overholde norske arbeidsrettigheter også ved etablering i utlandet, når det ikke er sikret gjennom etableringslandets eget lovverk. gå mot euratomdirektivet, dvs ikke tillate å tilføre radioaktivt avfall i produkter. arbeide for å redusere bruken av atomkraft i verden, og ha ei langsiktig målsetting om forby all bruk av atomkraft. støtte opp om ordningen med Nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt. at Norge skal ha et sterkt forsvar basert på verneplikt og fortsatt medlemskap i NATO. at det skal legges til rette for at flere kvinner går inn i forsvaret. Verneplikten skal opprettholdes og videreutvikles. Den allmenne verneplikten skal gjelde menn. føre en internasjonal politikk som bygger på solidaritet med de svake, bedre fordeling mellom fattig og rik og bevaring av FNs tusenårsmål. følge opp FNs resolusjon nr 1325 fra 200 (om kvinner, fred og sikkerhet) som stadfester kvinners viktige rolle i forebygging og løsing av konflikter; og resolusjon 1829 fra 2008 (om vold mot kvinner), som definerer vold og seksuelle overgrep mot kvinner i krigsområder som en krigsforbrytelse. 4. KLIMA. Senterkvinnene erkjenner at globale miljøproblemer er en følge av menneskeskapte klimaendringer. Vi må vise politisk vilje og bidra til en kursendring raskt ved å: øke støtten til fornybare energikilder brukt til oppvarming. opprette statlig klimafond som kan støtte tiltak i kommunene. forplikte oss til å gjøre Norge karbonnøytralt innen øke forskningen på fornybare energikilder, karbonfangst og lagring. satse sterkt på jernbane og annen kollektivtrafikk. øke satsingen på forskning innen biogass og andre alternative energiformer. innføre forbud mot oljefyring i alle nye offentlige bygg, og utfasing av oljefyring i gamle bygg innen øke satsing på beredskapslager av mat og sikring av andre viktige samfunnsfaktorer slik at sårbarheten minskes. 5. UTDANNING. Senterkvinnene mener at kunnskap og kompetansebygging blir stadig viktigere, og dette må være ett politisk satsingsområde i tiden fremover. Derfor vil vi: sikre tilstrekkelige ressurser til å opprettholde en offentlig skole med høy kvalitet og godt kvalifiserte lærere. at lærlinger sikres rett til lærlingplass og at lærlingetilskuddet til bedriftene må økes. bedre studiestøtten ved å o øke støtten fra lånekassen for elever og studenter 4

5 o o deretter sikre at studiestøtten indeksreguleres årlig studielån skal være rentefrie (lånet skal indeksreguleres, og ingen skal betale tilbake mer enn de har lånt) opprettholde en restriktiv holdning til privatskoler som ikke bygger på alternativ pedagogikk eller livssyn. opprettholde et desentralisert skoletilbud. styrke rådgivningstjenesten i ungdoms- og videregående skole, slik at man forebygger dropouts. at læreplanene endres på yrkesfaglig studieretning, slik at de blir mer rettet mot fagområdet, samtidig som en ivaretar behovet for teoretisk basiskunnskap. legge til rette for deltidsstudier og fjernundervisning. legge til rette for økt samarbeid mellom skole og næringsliv. legge til rette slik at også enslige forsørgere lettere skal kunne ta utdannelse. stimulere kvinner til forskning, bl.a. gjennom mentorordninger. at jenter får samme status som gutter i typiske mannsdominerte yrker (for eksempel bilmekaniker) ved gjennomføring av læretid i bedrift. legge til rette for ettårig kurs i landbruksfag for de som skal overta gård i voksen alder. 6. FAMILIEPOLITIKK. Kvinner sine muligheter i samfunnet er sterkt knyttet til den familiepolitikken som føres. En bedring av småbarnsfamiliene sine rammebetingelser vil etter Senterkvinnenes mening være en god investering. Dette vil vi gjøre ved å: bedre økonomien for familier som trenger det bl.a. ved å bedre bostøtten, forlenge stønadstiden for overgangsstønad for enslige forsørgere og holde barnetrygden utenom ved utregning av sosialhjelp. gi et barnehage- og SFO-tilbud som er fleksibelt, brukertilpasset, rimelig og med kvalifisert personale heile året. arbeide for at kommunene bevilger tilstrekkelige midler til omsorgslønn og avlastningstiltak som gir pårørende et reelt alternativ. styrke foreldrerollen bl.a. gjennom å tilby kurs for foreldre og styrke familievernkontorene og helsestasjonene. på sikt innføre gratis kjernetid i barnehager. gi kontantstøtte der en forelder er hjemme med barn under tre år. gå imot behovsprøving eller skattlegging av barnetrygden. legge til rette slik at småbarnsforeldre kan delta som folkevalgte. Dette må gjøres ved å se på tidspunkt for møtene, og det må være ordninger som dekker kostnader til barnepass m.v. gi homofile mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på samme vilkår som heterofile. legge tilrette for gode, delte omsorgsløsninger ved samlivsbrudd ut fra hensynet til barnets beste. bedre vilkårene for kommunale omsorgsfamilier (fosterfamilier). De skal ha krav på stabil oppfølging fra barnevernsetaten, bl.a. ved at alle barn og ungdommer under offentlig omsorg får en saksbehandler 2. 5

6 7. ARBEIDSLIV. Reell likestilling krever et arbeidsmarked på kvinners vilkår. Norge har ett av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Lik lønn for likt arbeid har lenge vært et grunnleggende prinsipp, og det må snarest gjennomføres i praksis. Senterkvinnene vil at: det innføres bedre sykelønnsordninger og pensjonsordninger for deltidsarbeidende og selvstendig næringsdrivende. satsing på kvinnelige nyetablerere videreføres. tredelt turnus i helsesektoren likestilles med skiftarbeid i industrien. samfunnet prioriterer tilrettelegging for et variert statlig arbeidstilbud over hele landet. det legges til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir plass til omsorgsarbeid. Eksempler på dette er tidskontoordning for småbarnsforeldre, og forsøk med 6-timersdag. deltidsansatte som ønsker det, skal ha rett til heltidsarbeid. regelverket blir endret slik at yrkesskadeerstatning blir tilpasset alle yrker. lønnen og statusen til typiske kvinneyrker heves betraktelig, for å sikre rekruttering. kvinners erfaring og kompetanse i større grad må bli regnet inn i realkompetansen til utdanning og arbeidsliv. at det blir opprettholdt egne næringsfond for kvinner, der tilbud om god og konkret rådgivning inngår. offentlige tilskuddsordninger også må tilpasses kvinner, og at en andel av midlene øremerkes for kvinner. mediebedrifter bevisstgjøres på at de i større grad skal benytte kvinnelige debattanter. det skal være kvotering ved innkalling til intervju, slik at man forplikter seg til også å kalle inn personer med fremmedkulturell bakgrunn ved elles like kvalifikasjoner. omsorgsfamilier skal ha like betingelser uavhengig av hvilken kommune omsorgsbarna kommer fra, samt krav på pensjonspoeng, sykepenger og feriepenger. offentlige og private bedrifter som får ned sykefraværet, skal belønnes økonomisk. 8. HELSE- OG SOSIALTJENESTER. Senterkvinnene mener at satsing på forebyggende arbeid er den beste måten å møte utfordringene innen helse- og sosialsektoren. Senterkvinnene ønsker å: intensivere forskning på kroniske lidelser og sykdommer som rammer kvinner. opprette krise- og incestsenter i alle fylker, og gi disse en økonomi som sikrer en forsvarlig drift. gjennomgå behandling av pasienter med dobbeltdiagnose rus / psykiatri med tanke på å avklare hvilke tilbud som må finnes i kommunene og hvilke som må være regionale, og at behandlingstilbud og ettervern innen psykiatri og rus generelt blir styrket. utvide tilbudet til foreldre og barn ved helsestasjonene. bekjempe vold mot kvinner ved å innføre sinne- / voldsmestringsbehandling, strengere straffer og økte 6

7 oppklaringsressurser, slik at voldsutøveren blir stoppet. gå imot bruk av og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket. tilføres friske midler fra staten slik at det kan opprettes egne donorteam ved alle helseregionene. få tannhelsetilbudet inn under folketrygdsystemet med egenandel og frikort. sikre rett til sykehjemsplass til eldre som etter medisinsk-faglig vurdering har vedtak på behovet for dette. arbeide for at kvinner får kvalitativt like god medisinsk behandling som menn uansett hvor de bor i landet. se på ordninger som sikrer enslige forsørgere nødvendig hjelp når forsørger blir syk, som den gamle husmorvikarordningen. gi sosionomer og barnevernspedagoger autorisasjon. Dette sikrer at brukere innenfor sosialog helsetjenestene får nok rettssikkerhet i møte med disse profesjonene. gi kommunale omsorgsfamilier et profesjonelt nettverk som kan bistå i akutte situasjoner. innføre lovbestemt rett til omsorgslønn i enkelttilfeller med sterkt behov for pleie/pass, når familien ønsker en slik ordning. 9. VELFERDSTILBUDET. Senterkvinnene vil opprettholde det kommunale og regionale velferdstilbudet, og et samfunn med nærhet og omsorg for hverandre gjennom å: gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til en overkommelig pris ved å utvide rammene i Husbanken og etableringslånereglene. gi permisjon med lønn under etter- og videreutdanning for kvinner i lavtlønnsyrker. heve taket på BSU-ordningen til kroner og heve aldersgrensen til 35 år. gå imot privatisering og konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. sikre økonomisk trygghet for alle gjennom allmenngjøring av tariffavtaler. heve inntektsgrensen for å få etableringslån i husbanken til innslaget for toppskatt. gå inn for kjønnsnøytral premiebetaling for kvinner i privat sektor for å få en mer rettferdig pensjon. gå inn for en frivillig deling av pensjonsinntektene for ektefeller i felles virksomhet for perioden , slik at også disse kvinnene kan sikre sin sosiale situasjon som individ og selvstendig næringsdrivende. gi bedre opplysning til kvinner om pensjonsordninger og rettigheter. innføre et særskilt skattefradrag for enslige. iverksette et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger. øke trygdesatser slik at ingen blir sosialklienter når de mottar uføretrygd, rehabilitering eller attføring. 10. TRYGG MAT. Senterkvinnene er opptatt av forebyggende arbeid når det gjelder helse og velvære. Her er et sunt kosthold vesentlig. Derfor vil Senterkvinnene: gå i mot genmodifisert mat (GMO) vektlegge bevisstgjøring rundt miljømessig matproduksjon med satsing på kortreist mat. 7

8 sikre forbrukerne ren og trygg mat ved strenge regler for tilsettingsstoffer, antibiotikarester og smittestoffer i maten. fortsatt ha et frittstående og uavhengig Mattilsyn som vokter over ren og trygg mat. arbeide for å redusere de negative konsekvensene av Barnematdirektivet gjennom tydelig merking av varer. fortsette arbeidet med matmerking, både når det gjelder opprinnelse, innhold og miljø / klima. Dokumenterte positive egenskaper må kunne fremheves. legge til rette for auka satsing på økologisk matproduksjon. styrke kostholdsundervisningen i skolen praktisk og teoretisk. arbeide for å redusere forbruket av usunn fast-food og forbruk av raffinert sukker. 11. INTEGRERING. Senterkvinnene vil arbeide for likeverd mellom mennesker uansett etnesitet, kjønn, språk, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, eller annet forhold. Senterkvinnene vil kjempe for å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner uansett nasjonalitet. Senterkvinnene vil: gi obligatorisk opplæring i norsk språk, kultur og samfunnsforhold for alle familiemedlemmer, uansett alder og kjønn. integrere kjønnsperspektivet i fredsbyggende arbeid gi oppholdstillatelse til de kvinnene som søker asyl på grunnlag av kjønnsbasert forfølging. legge til rette for at kvinner av ulik etnisk bakgrunn får naturlige treffsteder. tilføre ekstra ressurser til skolene for å fremme integrering av fremmedspråklige elever. utvikle et kvalitativt godt tilbud i morsmålsundervisning for elever i grunnskolen. etablere fadderordning i tilknytning til asylmottak for å bedre asylmottakernes mulighet for integrering. gi økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som engasjerer seg i arbeidet med integrering. få innvandrerkvinner aktivt med i nærmiljø og lokalsamfunn, for eksempel ved å etablere fadderordninger for kvinner. gå imot tvangsgifte og arbeide for at kvinner får bedre rettsvern ved tvangsgifting. gjennomføre forsøk med anonymisert søknadsbehandling. at introduksjonsloven og opplæringsloven må ses i sammenheng. Innvandrere må i større grad få lære norsk samtidig som de får praksisplass i arbeidslivet. arbeide for å innføre maksimaltid for opphold i asylmottak. MANIFEST SLUTT. heimeside: bli venn med oss på facebook søk etter senterkvinnene. 8

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer