/ /571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28.03.2011 10/05642-66/571 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble 31.01.2011"

Transkript

1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Rakel Bruteig, Silje Sægrov Amble Advokatfirmaet Hellerøy & Co Postboks SKI Side 1 av 27 Wealth Masters International - Vedtak med pålegg om stans av salg i Norge i henhold til pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16 Vi viser til tidligere korrespondanse, herunder dokumentasjon mottatt 5. november 2010, møte av 10. desember 2010, e-post av 14. desember 2010 og innsigelser på varsel mottatt 31. januar Lotteritilsynet skal føre kontroll med at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av lotteriloven blir overholdt, jf lotteriloven 4. Herunder vil det være forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Vedtaket har følgende oppbygning: Lovgrunnlag Sakens bakgrunn - Nærmere om Wealth Masters International - Organisasjonsstruktur - WMIs beskrivelse av produktene - Provisjons- og bonussystem Lotteritilsynets vurdering - Er WMI et pyramidelignende omsetningssystem? - Ytes det vederlag for å delta i WMI? - Må det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter i WMI? - Skyldes inntektene til WMI særlig verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, herunder stammer mer enn 50% av inntektene fra verving? Konklusjon Lovgrunnlag Det følger av lotteriloven 16 første ledd at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Som omfattet av forbudet regnes ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til systemet. Postadresse Kontoradresse Telefon Foretaksregisteret Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1b Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

2 Side 2 av 27 Videre følger det av 16 andre ledd at forbudet i første ledd også omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Reglene er ment å klargjøre skillet mellom den lovlige nettverkshandel og de ulovlige, pyramidelignende salgsformene. I korte trekk vil direktesalgskonsepter der over halvparten av inntektene stammer fra medlemsavgift og lignende, rammes av loven. Med andre ord er det et krav at det omsettes reelle varer eller tjenester, og omsetningen av dette må utgjøre minst 50 % for at det ikke skal dreie seg om et pyramidespill eller pyramidelignende omsetningssystem, jf lotteriloven 16. Dette gjelder både i forhold til selskapet som sådan og i forhold til det enkelte medlem (jf. Ot.prp.nr.97 ( )). Ved forhold i strid med lotteriloven, kan Lotteritilsynet gi pålegg til de ansvarlige om å rette det ulovlige, jf lotteriloven 14a. I tillegg kan Lotteritilsynet med hjemmel i lotteriloven 14b og 14c ilegge administrative forelegg og tvangsmulkt til den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegget. Brudd på lotteriloven eller medvirkning til dette kan straffes med bøter eller fengsel, jf lotteriloven 17. Vi presiserer at Lotteritilsynets myndighet et begrenset til lotterilovens regulering. Det kan tenkes at andre lover kan komme til anvendelse på forholdet, herunder blant annet markedsføringsloven. Sakens bakgrunn Fra høsten 2009 har Lotteritilsynet i økende grad mottatt muntlige og skriftlige henvendelser vedrørende Wealth Masters International (WMI) og dette selskapets virksomhet i Norge. Vi mottok videre en henvendelse 18. mars 2010 fra Carl Harald Krystad, en aktiv distributør i Wealth Masters International, hvor han anmodet om en vurdering av WMI opp i mot pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Lotteritilsynet foretok ikke på det tidspunkt en fullstendig vurdering av WMI, men ga en uttalelse om vårt inntrykk av selskapet 5. mai Her skrev vi blant annet: Ut i fra informasjonen som vi har fått tilsendt og det som ligger ute på nettsiden til WMI kan det se ut til at virksomheten har pyramidelignende trekk. Blant annet stammer mye av medlemmenes inntekter fra salg av medlemskap og startpakker kombinert med det som fremstår som til dels overprisede varer. Lotteritilsynet har mottatt flere henvendelser angående Carbon Copy Pro og WMI. Førstnevnte er etter det Lotteritilsynet kjenner til en samarbeidspartner til WMI. Totalinntrykket Lotteritilsynet sitter igjen med er at disse selskapene opererer i en gråsone av pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16. Med bakgrunn i at vi ikke har foretatt en fullstendig vurdering av WMI kan vi imidlertid ikke uttale oss om selskapet rammes av lotterilovens 16.

3 Side 3 av 27 Fra mai 2010 og frem til vi besluttet å foreta en fullstendig vurdering av WMI, mottok vi med jevne mellomrom muntlige og skriftlige henvendelser fra personer med spørsmål om WMI. Dette var både personer som hadde blitt spurt om å delta, distributører av WMI, samt personer som uttrykte bekymring for sine nærmeste som var blitt medlem av WMI. Den 6. oktober 2010 sendte Lotteritilsynet et krav om dokumentasjon til Carl Harald Krystad, jf lotteriloven 16 tredje ledd. Lotteritilsynet mottok noe dokumentasjon 5. november 2010 fra advokatfirmaet Hellerøy på vegne av Carl Harald Krystad, men ikke all dokumentasjonen vi hadde krevd. Blant annet manglet kopi av produktene som selges i WMI. Det ble avtalt et møte hvor Carl Harald Krystad skulle presentere produktene, bl.a. deler av konseptet som blir formidlet over deres internettsider, samt at eksemplar av produktene skulle sendes i posten. Vi hadde møte med Krystad, som representant fra WMI, i våre lokaler 10. desember På dette møtet ble WMI som selskap presentert, samt deler av produktene som selges. Vi fikk også tilgang på den fysiske delen av produktet M1 med cd er og dvd er, samt de 25 første dagene med oppgaver som gis på internett. Videre fikk vi i møtet av 10. desember 2010 et kort blikk på VRA-letter (Vertical Research Advisory - letter) som kjøpere av M3- produktet får tilgang på. Lotteritilsynet sendte den 21. desember 2010 ut et varsel om vedtak med pålegg om stans av alt salg av produktene til Wealth Masters International i Norge. Det ble gitt en frist på 3 uker til å komme med innsigelser, dvs. frist til 12. januar Den 6. januar 2011 mottok Lotteritilsynet anmodning om fristutsettelse. Denne ble innvilget og ny frist ble satt til 25. januar Advokatfirmaet Hellerøy sendte 21. januar 2011 e-post med anmodning om ny fristutsettelse til 31. januar Frist ble etter dette satt til 31. januar. Lotteritilsynet mottok innsigelser på vårt varsel datert 31. januar 2011, men mottatt hos oss 2. februar Den 2. februar 2011 mottok vi e-post fra advokatfirmaet Hellerøy med en oversikt over utviklingskostnader som Wealth Masters International har hatt med produktene. Kopi av denne e-posten gikk til Johan Kloster. Den 15. februar mottok vi e-post fra advokatfirmaet Hellerøy med informasjon om at det samme dag ville bli sendt 14 dvd er i posten. Disse dvd ene skulle inneholde produktene M2 og M3 i form av opptak av konferansene i Las Vegas 2010 samt M3 konferansen på Jamaica Lotteritilsynet mottok 4. februar e-post fra Johan Kloster på vegne av WMI Scandinavia. Det ble her opplyst at Johan Kloster hadde overtatt som daglig leder i WMI Scandinavia etter Carl Harald Krystad og ønsket å bli holdt orientert om utviklingen i saken. Vi svarte i e-post av 4. mars at korrespondanse mellom Lotteritilsynet og advokatfirmaet Hellerøy i fremtiden ville bli sendt med kopi til WMI Scandinavia v/ daglig leder Johan Kloster. Lotteritilsynet har forstått det slik at WMI ikke lenger har et samarbeid med Carbon Copy Pro. Vår vurdering omfatter derfor kun konseptet Wealth Masters International. I brevet datert 31. januar 2011 anføres det at opplysninger under møtet 10. desember 2010 mellom Lotteritilsynet og Carl Harald Krystad, som daværende daglig leder av WMI Scandinavia, og advokat Harald Jahren, er misforstått og feilaktig referert i vårt varsel. Lotteritilsynet presiserer at 4 av våre saksbehandlere var til stede på møtet og alle har

4 samme oppfatning av hva som ble sagt. Det ble også under møtet flere ganger bedt om bekreftelse på at vi hadde forstått opplysningene riktig, noe som ble bekreftet. Nærmere om Wealth Masters International Wealth Masters International (WMI) ble grunnlagt i USA i 2005 og fremhever seg selv som et velstands- og verdiskapende selskap ( wealth creation community ). Side 4 av 27 Flere uavhengige kilder har anslått at WMI har hatt 1100 medlemmer i Norge totalt, men at kun 200 av disse fremdeles er aktive. De som ikke er aktive har gjerne avsluttet sitt medlemskap, men står fremdeles på medlemslisten som passive. I følge selskapet selv har de medlemmer i 140 land. Krystad oppga på møtet 10. desember 2010 at WMI har 200 aktive medlemmer i Norge. Samtlige av disse er også konsulenter for WMI sine produkter. Med bakgrunn i dette legger Lotteritilsynet til grunn at det i hovedsak er slik at alle som kjøper produkter også blir konsulenter. WMI hevder de tilbyr en utdanning innenfor Wealth, health and wisdom, samt en forretningsmulighet. Forretningsmuligheten som er innebygget i WMI sitt konsept beskrives på følgende måte på hjemmesiden deres: The Wealth Masters International business opportunity puts the keys to true personal and financial freedom in your hands. In addition to offering the most innovative and lucrative compensation plan in the industry, the Wealth Masters business opportunity empowers you to help others transform their lives, as you build your own foundation of financial freedom. Members of the Wealth Masters International community are creating lives of greater wealth, health and wisdom by simply applying our proven formula. No other company can match WMI s holistic mentoring approach to wealth, health and wisdom. We have assembled the world s brightest minds in every area of finance, fitness, nutrition and personal development. WMI has brought the perfect combination together in an unprecedented educational curriculum. As you build your Wealth Masters business, you ll be taught exactly what you require to stay on the cutting-edge of the greatest wealth transfer in history, all the while helping others create lasting change in their lives. Each hand-selected expert, speaker and alliance partner has been subjected to rigorous selection standards for experience, results and integrity. Our Members are rewarded in 3 distinct ways for their efforts. Weekly profits paid on all of your personal sales, monthly profits paid on your team sales extended 5 tiers deep and a quarterly bonus pool. Opportunities to create additional profits are available exclusively to our m2 and m3 customers. Additionally, Wealth Masters International offers its members the ability to earn shares for our IPO when we go public in the next few years

5 Side 5 av 27 I brevet datert 31. januar 2011 fra advokatfirmaet Hellerøy anføres det at Lotteritilsynet har feil opplysninger i forhold til medlemslister og at WMI ikke har medlemmer i den begrepsforståelse vi har på norsk. Lotteritilsynet bemerker at vi har lagt til grunn at de som har betalt for å være med i WMI er medlemmer og ser ikke at begrepsforståelsen av medlem har relevans for vår vurdering. Videre har vi ikke medlemslisten i hende. I brevet datert 31. januar 2011 anføres det at det ikke er korrekt at i hovedsak alle som kjøper produktet også er konsulenter. Lotteritilsynet spurte konkret om dette under møtet 10. desember, og ba i tillegg om ekstra bekreftelse under møtet på at alle de 200 medlemmene også var konsulenter. Dette ble bekreftet av Krystad til de 4 saksbehandlerne som var tilstede på møtet. Om dette ikke lenger er et helt presist antall, har det uansett ikke avgjørende betydning for vår vurdering nøyaktig hvor mange av medlemmene som også er konsulenter. Hovedpoenget er at de aller fleste medlemmene også er konsulenter og ikke bare forbrukere av produktene, dette uavhengig av om disse konsulentene faktisk oppnår noe særlig salg. Organisasjonsstruktur Selskapet som står bak hele konseptet er Wealth Masters International i USA. Det er Wealth Masters International i USA som inngår kontrakt med hver enkelt kunde/distributør i Norge og som sender produktene til de norske kundene. WMI Scandinavia ble stiftet 1. september 2010 og registrert i enhetsregisteret 26. oktober 2010 under næringskode reklamebyråer. Daglig leder/administrerende direktør var på tidspunktet for Lotteritilsynets varsel om vedtak Carl Harald Krystad. Fra 5. februar 2011 har Johan Kloster overtatt som daglig leder. Krystad er oppgitt å eie 40 % av WMI Scandinavia, mens Hege Ensjø er oppgitt å eie 60 %. Det ble i redegjørelse sendt fra advokatfirmaet Hellerøy på vegne av Carl Harald Krystad, den 5. november 2010, oppgitt at WMI Scandinavia er etablert for å tilby de enkelte konsulenter bistand og ivareta øvrige servicefunksjoner for å få utbredt WMIs produkter og tjenester i Skandinavia. WMI Scandinavia AS har ingen direkte avtale med WMI og således heller ingen juridiske eller økonomiske bindinger til dette selskap. Det er videre i redegjørelse av 5. november 2010 uttalt at WMI baserer seg heller ikke på en desentralisert struktur. WMI Scandinavia AS er etablert for å kunne ivareta den enkelte konsulent i systemet. Dette gjelder både i forhold til offentlig myndigheter og at selskapet i Skandinavia uttaler seg på vegne av WMI. WMI Scandinavia vil således kunne gi korrekte opplysninger og troverdig dokumentasjon om virksomheten. WMI Scandinavia AS vil også kunne yte bistand til de enkelte konsulenter i henhold til egen inngått serviceavtale. Det anføres i brevet datert 31. januar 2011 fra advokatfirmaet Hellerøy at Lotteritilsynet må referere til WMI Scandinavia sitt formål og ikke til næringskode i

6 Brønnøysundregisterene. Lotteritilsynet har vurdert om konseptet WMI er i strid med pyramidebestemmelsen i lotteriloven. WMI Scandinavia sitt formål uttrykt i Brønnøysundregisterene har isolert sett ingen betydning for denne vurderingen. Side 6 av 27 WMIs beskrivelse av produktene Hovedproduktene WMI selger er Mpower, M1, M2 og M3. I tillegg er det faste abonnementutgifter til backoffice og lignende, samt andre utgifter som distributøren må ut med til blant annet markedsføring. Her nevnes blant annet Google Ads, domenenavn, oppsett av webside osv. Prisoversikt: MPower $ NOK 1770 M1 $ 1995 NOK M2 $ 8995 NOK M3 $ NOK Platinum-program (Mpower + M1 + M2) $ 9995 NOK Platinum Plus-program (Mpower + M1 + M2 + M3) $ NOK Produktet MPower: MPower (og MPower Academy) er de første 30 dagene av M1-programmet og er beskrevet på følgende måte på WMI sin hjemmeside: The 1% Solution experts as your personal prosperity coaches and mentors you through live webinars each week. It would cost you hundreds, if not thousands, to get an hour a week with each of these Wealth, Health, and Wisdom experts. You can sample all these benefits FREE for 30 days and experience the value for yourself. Produktet M1: M1 er opplyst å være et utdanningsprogram som går over 100 dager og som lover 1 % forbedring av livet ditt hver dag. Produktet består av 3 dvd er, 12 cd er, en notatbok for å føre journal de 100 dagene M1-utdanningen varer og en ekstra cd som heter The conspiracy against your money. Produktet er beskrevet på følgende måte på WMI sin hjemmeside: We call it The 1% Solution because if you commit to 1% improvement each day for 100 days, your life will be 100% better. This exclusive 100-day curriculum provides you with the expertise and tools necessary to begin building true generational wealth. The m1 provides specific, time-tested guidance from the brightest minds in the world to get your financial house completely in order. This unequaled program guides you through every fundamental step you need to solidify your financial future. Through the m1 Masters Program, you will begin your path to wealth, security and balance in all areas of your life.

7 Side 7 av 27 Produktet M2: M2 består av en 4-dagers konferanse på et hotell hvor deltakeren skal oppnå finansiell og personlig vekst. M2-konferansen beskrives på følgende måte på WMIs hjemmeside: Wealth is more than what you earn; it s what you learn and who you become. Our m2 Wealth Conference is focused on your financial and personal growth. During this conference, we provide you with individual access to the world s most successful wealth and personal development experts and the opportunity to hear in person the wisdom and financial expertise of our Alliance members. Never before have individuals had access to so much life-changing information, so many resources, and so many financial opportunities in one place. At this conference, a more vivid picture of a new reality begins to come into focus. The truly wealthy know how to grow their net worth and literally make money in their sleep. The m2 Wealth Conference will help you understand exactly how they do it!. I møtet 10. desember 2010 fikk Lotteritilsynet informasjon om at konferansen bestod av 12 timer forelesning hver dag og at det i tillegg ble avholdt workshops etter forelesningene. Produktet M3: M3-programmet skal i følge WMI illuminate your individual path to the clarity of purpose we all seek in life. Det er nå meningen at deltakeren skal være sikret et finansielt grunnlag slik at vedkommende kan fokusere forbi materiell velstand og begynne å nyte fruktene av et liv i luksus, lykke og fullkommenhet (direkte oversatt fra engelsk til norsk fra WMI sin hjemmeside). Ved kjøp av M3 får konsulenten også tilgang på Vertical Research Advisory letter (www.vraletter.com). Dette inneholder 2 porteføljer av selskap som konsulentene anbefales å investere i. På hjemmesiden til Wealth Masters International er M3 konferansen blant annet beskrevet på følgende måte: The m3 Private Wealth Group is a luxurious transformational retreat at a gorgeous fivestar resort where you gain individual access to the most sought-after personal growth coaches and wellness experts from around the globe. Surrounded by breathtaking beauty, you will be guided by these experts as you begin to clarify your true purpose. This is the stage of your Wealth Masters journey where you truly achieve 360 degrees of vision. Produktpakken Platinum: Dette er MPower, M1 og M2 samlet i en felles pakke Produktpakken Platinum plus: Dette er MPower, M1, M2 og M3 samlet i en felles pakke

8 Side 8 av 27 Det anføres i brevet fra advokatfirmaet Hellerøy datert 31. januar 2011 at andre utgifter som nevnt i første avsnitt i varsel av 21. desember 2010 under overskriften produktene, er frivillige. Lotteritilsynet ser at dette ikke er utgifter konsulentene må ut med, men at dette er et tilbud de kan benytte seg av for å markedsføre produktene. Lotteritilsynet har ikke sagt at dette er faste utgifter. Andre utgifter er ikke en del av produktene og har derfor heller ikke vært en del av Lotteritilsynets vurdering av om produktene er overpriset. Videre anføres det at poenget med M1 er hvordan oppnå finansiell og personlig vekst. Lotteritilsynet bestrider ikke at for å ha nytte av WMI sine produkter kreves det en egeninnsats og vilje til å oppnå endringer. Samtidig fremgår det av et sitat fra hjemmesiden til WMI, som vist til i vårt varsel, at dersom deltakeren commit to 1% improvement each day for 100 days, your life will be 100% better. Provisjons- og bonussystem Alle som selger WMI sine produkter får utbetalt provisjon. Hvor stor provisjon den enkelte konsulenten får er avhengig av hvilke produkter konsulenten selv har kjøpt. Dersom distributøren er en vanlig konsulent får han utbetalt mindre i provisjon enn om han er senior konsulent, master konsulent, elite konsulent eller presidential konsulent. Hvilken distributørstatus den enkelte har avgjør størrelsen på provisjon i forhold til hvert enkelt salg av produktene, men også i hvor mange nivå nedover i pyramidehierarkiet vedkommende får provisjon fra, samt at det avgjør hvilke bonusutbetalinger konsulenten har krav på. Dersom konsulenten ikke har kjøpt noen av WMI sine produkter, men kun betalt den årlige avgiften for å være konsulent, vil all provisjon fra det første salget gå til mentor. På de to neste salgene vil 90 % av provisjonen gå direkte til mentor. I møtet 10.desember 2010 ble det gitt uttrykk for at det var viktig at konsulentene kjente produktet og hadde gjennomgått utdanningen før de solgte den selv. Bonusutbetaling er også avhengig av om du er konsulent, senior konsulent, master konsulent eller elite konsulent. Det avsettes en fast sum til en bonus pool som fordeles ut med 50 % på konsulentene og 25 % hver på henholdsvis seniorkonsulentene og masterkonsulentene. Fra hvert enkelt salg settes følgende inn i bonus pool : M1 - $100, M2 - $300, Platinum - $400, M3 - $1000, Platinum plus - $1400. Hvor stor andel av bonus pool konsulenten har rett på avgjøres av hvor mange aksjer de har opparbeidet seg i bonus poolen. Disse aksjene opparbeides ved at de konsulentene som distributøren i nivået over har vervet, igjen har vervet noen og slik opparbeidet seg bonuspoeng. Lotteritilsynet har kalkulert prosentvis utbetaling for alle konsulentstatusene ut i fra den oversikten vi mottok i brev fra Hellerøy advokatfirma den 5. november 2010 og 31. januar 2011, sammenholdt med utbetalingsoversikt fra de interne nettsidene som Lotteritilsynet har fått tilgang til via tips, og samtlige av provisjonsutbetalingene for alle konsulentstatusene overstiger 50 % av prisen for hvert enkelt produkt. I tillegg er der også bonusutbetalinger.

9 Side 9 av 27 Lotteritilsynet tar i vår oversikt over provisjon- og bonussystem i tabellen (se vedlegg 1) utgangspunkt i elitekonsulenter som får mest utbetalt, da vi mener dette illustrerer hvor mye som faktisk kan utbetales til konsulentene, samtidig som selskapet sentralt også sitter igjen med midler til å betale utgifter samt et overskudd. Samlet provisjon til elitekonsulentene for salg av produktene; MPower, M1, M2 og M3, utgjør mellom % av produktverdien. I tillegg til dette kommer bonusutbetalinger. Det anføres i brevet av 31. januar 2011 fra advokatfirmaet Hellerøy at Lotteritilsynets avsnitt om provisjon og bonus er mangelfullt og beregning av provisjonenes størrelse er uriktig. Lotteritilsynet ser imidlertid at det ikke påpekes hva som er uriktig og vi tar dette til inntekt for at vår beregning var riktig på det tidspunkt den var gjort. Videre anføres det i brevet at det er gjort vesentlige endringer den siste tiden. Lotteritilsynet har gått gjennom den innsendte dokumentasjonen og ser at det er gjort to endringer som har betydning for provisjonsplanen. Den reviderte provisjonsplanen følger vedlagt (vedlegg 1) hvor endringene er markert med kursiv. Disse endringene i den reviderte provisjonsplanen har ingen betydning for vår vurdering. Samlet provisjon til elitekonsulentene for M1 etter de endringene som er gjort siden 21. desember 2010 er nå gått fra 70% til 75% og for M2 er endringen i provisjon gått fra 67% til 61 %. I tillegg til dette kommer også bonusutbetalinger. Hvorvidt det vurderes å endre WMI sitt konsept har ingen relevans for vår vurdering av WMI sitt konsept av i dag. Dersom en endring er gjort måtte den ha blitt dokumentert. Det er blitt gitt god tid fra Lotteritilsynet sin side til å komme med informasjon og dokumentasjon, både før varsel ble sendt og i etterkant. WMI har til sammen hatt 4 måneder fra vi sendte brev til Carl Harald Krystad 6. oktober 2010 på å komme med dokumentasjon om konseptet WMI. Lotteritilsynet har også akseptert å ta imot informasjon 2 uker etter siste frist (vi mottok ny informasjon 15. februar 2011 når fristen var 31. januar 2011). Det er ikke tilstrekkelig at det opplyses om en endring eller mulig endring uten at dette dokumenteres skikkelig. Det anføres at det ikke er fortjeneste på årskontingenten og at det ikke utbetales provisjon på den. Dette har Lotteritilsynet aldri uttalt. Lotteritilsynet har lagt til grunn at det betales for deltakelse i WMI gjennom årskontingenten, i tillegg til at det også betales indirekte for deltakelse gjennom overprisede produkter. Lotteritilsynets vurdering av konseptet WMI og om dette er i strid med pyramidebestemmelsen i lotteriloven 16 Lotteritilsynet har fått tilgang til deler av M1-pakken og opptak av M3-konferansen på Jamaica 2010, samt at vi har hentet mye informasjon fra internett, både fra WMI sine egne sider og markedsføring av WMI som distributørene har lagt ut på internett. Lotteritilsynet har også via tips fått tilgang til de interne nettsidene til WMI og slik fått sett hvordan

10 Side 10 av 27 konseptet fremstår for de som allerede er medlemmer. Vår vurdering er basert på informasjonen vi har hatt tilgjengelig og som er nevnt over. Lotteriloven 16 andre ledd gir følgende regel: forbudet i første ledd omfatter pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser. Lotteritilsynet legger med bakgrunn i lotteriloven 16 andre ledd, samt forarbeidene til lotteriloven, 4 vurderingskriterier til grunn for å vurdere hvorvidt WMI er et ulovlig pyramidespill eller lignende system (Ot.prp. nr. 97 ( ) s ). Vi vil vurdere: 1. om WMI er et pyramidelignende omsetningssystem, 2. om det ytes vederlag for å delta i WMI, 3. om det må ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter i WMI, 4. om inntektene i WMI særlig skyldes verving og ikke salg av eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, herunder om mer enn 50 % av inntektene stammer fra vervingen. Dette gjelder både i forhold til selskapet som sådan og i forhold til det enkelte medlem. 1. Er WMI et pyramidelignende omsetningssystem? Et pyramidelignende omsetningssystem er et arrangement som er oppbygget i flere nivå. WMI er oppbygd slik at konsulentene som verver nye medlemmer og selger produkter kan få provisjon i fem nivåer under seg alt etter hvilken konsulentstatus de har. Lotteritilsynet fastslår etter dette at WMI er oppbygd i forskjellige nivåer, hvor en deltaker kan oppnå økonomisk gevinst i kraft av produktsalg og verving av nye deltakere på et lavere nivå. 1. Delkonklusjon - Er WMI et pyramidelignende omsetningssystem: WMI er et pyramidelignende omsetningssystem 2. Ytes det vederlag for å delta i WMI? Det følger av forarbeidene til pyramidebestemmelsen at et viktig kriterium for at virksomheten vil kunne skape pyramideeffekt, er at deltakerne yter et vederlag for å få deltakerstatus. Vederlaget/betalingen kan ha form av enhver type økonomisk verdi. Ofte må deltakeren kjøpe startpakker, brosjyrer, introduksjonsmateriale, opplæringskurs og lignende. Når vederlaget ikke motsvarer de reelle verdiene for slikt materiale, finner det sted et indirekte kjøp av deltakerstatus. Det er ikke uvanlig at deltakerne blir pålagt

11 Side 11 av 27 forskjellige faste avgifter eller å foreta faste regelmessige minstekjøp av produkter. Når produktene som omsettes i systemet er overpriset finner det sted et indirekte kjøp av deltakerstatus (jf. Ot.prp. nr.97 ( )). Det fremgår av informasjon på WMIs hjemmeside at det koster $ 99 å få konsulentstatus i WMI. Dette er en avgift som betales årlig for å få selge WMI sine produkter. Lotteritilsynets vurdering av innholdet i produktene M1, M2 og M3 Som nevnt er hovedproduktene WMI tilbyr; MPower, M1, M2 og M3. Lotteritilsynet har i sin vurdering av produktene, og om disse er overpriset, lagt hovedvekten på M1. Dette fordi M1 fremstår som det mest sentrale produktet, både når det gjelder WMI sin utdanning og innenfor den forretningsmuligheten som finnes. M1 har fysiske læremiddel deltakeren kan forholde seg til og det er dette produktet de fleste kjøper. Det ble i møtet 10. desember 2010 opplyst at ca. 50% av de som kjøper M1 også kjøper M2 og at 50 % av de som kjøper M2 også kjøper M3. M1 vil derfor være den delen av WMIs produkter som flest medlemmer benytter seg av, og det vil være det produktet konsulentene selger mest av som en del av forretningsmuligheten. Etter å ha mottatt opptak av M3-konferansen på Jamaica i 2010 har vi også foretatt en grundigere vurdering av denne. På spørsmål fra Lotteritilsynet ble det sagt under møtet 10. desember at produktene og utdanningen er helt uavhengig av forretningsmuligheten som ligger i å selge produktene videre. Produktet MPower MPower er de første 30 dagene i M1 og vår vurdering av MPower er derfor sammenfallende med M1. Produktet M1 M1 er et utdanningsprogram som varer 100 dager. Gjennom disse 100 dagene får deltakeren hver dag nye oppgaver som må gjøres innenfor områdene helse, velstand og utvikling (health, wealth and wisdom). M1 består av 3 dvd er, 12 cd er, en notatbok for å føre journal de 100 dagene M1-utdanningen varer og en ekstra dvd som heter The conspiracy against your money. Dette er en dvd som brukes i markedsføringen av WMI. Lotteritilsynet har sett og hørt deler av dvd ene og cd ene, samt lest informasjonen vi har mottatt og det WMI selv sier om produktet M1. Først vil vi gi en oversikt over produktet og hva dette inneholder, så vil vi se på hvert enkelt av de tre hovedaspektene; helse, velstand og visdom. Deretter vil vi se på produktet som en totalpakke. På denne bakgrunn vil vi foreta en helhetlig vurdering av produktet M1. Dvd ene En av dvd ene er en introduksjon til WMI. Denne varer knappe 10 minutter og er en generell orientering og innledning til M1. Det er også 2 dvd er innenfor helse og trening. Disse viser øvelser og tips til kosthold, trening og helse. Blant annet demonstreres de

12 Side 12 av 27 rådene som er sitert nedenfor, samt at det vises hvordan deltakeren kan lage sunn og næringsrik mat. Språket på dvd ene er engelsk og de er ikke tekstet. Cd ene På cd ene forteller noen av WMIs ressurspersoner om seg selv, sin livserfaring og hvordan de har blitt suksessrike mennesker. Ressurspersonene er medlemmer i WMI som har vært med å utvikle produktene. Språket er engelsk. Disse cd ene består mye av gjentakelse og informasjon om at deltakerne kan halvere gjeldsnedbetaling til 8-12 år, videre at deltakerne kan tenke seg til å bli vellykket og lignende. Det skinner gjennom og legges opp til at dersom lytteren følger M1-kurset og selger WMI videre, vil lytteren også oppleve å bli en stor suksess. Videre fremstår spesielt cd ene å være av lav lydmessig kvalitet. Det er til tider forurensning i lydbildet og ressurspersonene retter seg selv underveis uten å ta et nytt opptak for å rette feilen og si setningen korrekt. Med denne bakgrunn trekker vi den slutning at det trolig har vært forholdsvis rimelig å produsere cd ene. Alle medlemmene globalt har kjøpt ett eller flere av WMI sine produkter. Kostnaden ved å produsere produktene vil dermed også være sterkt pulverisert. I markedsføringen av M1 på internett og på dvd en The Conspiracy Against Your Money, fremheves det at ved å kjøpe produktene vil en få tilgang til informasjon og kunnskap som kun de ultrarike har tilgang på, den ene prosenten som er supervellykket. Det fremsettes påstander om at en ny finanskrise er på vei, at det er i ferd med å skje en enorm overføring av rikdom, og at deltakerne kun kan få tilgang på en del av denne overføringen av rikdom dersom deltakerne har samme kunnskap som de ultrarike. Det hevdes at WMI har samlet verdenseksperter som vil gi deg denne kunnskapen. Det fremstilles som om deltakeren vil bli vellykket og rik ved å delta i WMI. I markedsføringen av WMI og i selve produktet M1 gis det uttrykk for konspirasjonsteorier. Disse er rettet både mot myndighetene og finansnæringen og i all hovedsak refereres det til amerikanske forhold og finanskrisen som har vært der, men også delvis til den globale finanskrisen. Dette inntrykket har blitt stadfestet og forsterket etter at Lotteritilsynet har sett på dvd ene med opptak av produktet M3. De tre hovedaspektene helse, økonomi og utvikling: Lotteritilsynet har fått tilgang på de 25 første dagene av leksjonene med tilhørende oppgaver og under følger eksempler på oppgaver/råd/tips som gis innenfor hvert område: Helse ( health ): - Drikk et glass vann morgen og kveld. - Spis frokost daglig. - Gå trappen i stedet for å ta heisen, i hvert fall en etasje. - Vær aktiv med pusteøvelser og strekkeøvelser når det er reklame på tv en i stedet for å bli sittende i sofaen.

13 Side 13 av 27 I helsedelen av M1 finnes det også 2 dvd er som viser øvelser og illustrerer råd som kan gjennomføres av deltakeren. Økonomi ( wealth ): - Skriv ned hva du bruker penger på og få oversikt over utgiftene dine - Avtal med banken din at lønnen din går direkte inn på bankkontoen din - Man sier ofte at pengene er roten til alt ondt, men dette er ikke riktig. Tenk en positiv tanke som motsier dette. Spesielt på cd 11 i M1 fremsettes påstander om at ved å endre tankesettet ditt og begynne med direktesalg, herunder WMI, vil du bli kvitt alle økonomiske problemer og få et vellykket liv. Du vil kunne etterlate deg en stor arv til dine etterkommere og gi mye penger til veldedighet. Du vil kunne ha flere feriehus og båter. Det nevnes også at du kan oppdage forskjellen på å være en top producer og ikke helt nå toppen i direktesalg ved å følge 100-dagerskurset i M1. Utvikling ( wisdom ): - Reflektere rundt hvem du omgås, hvor vellykket de er og hvem kan du tilbringe tid sammen med for å komme deg opp og frem. - Tankesettet ditt er skapt av dine foreldre og man må endre tankegang for å kunne endre seg selv. Gjennom hele M1 refereres det til direktesalg, WMI, forretningsmulighet, å bli rik fort, komme unna skattemyndighetenes radar (IRS i USA distributørene oppfordres til å opprette et LLC-selskap da skattemyndighetene sjelden ser denne typer selskap nærmere etter i kortene, WMI er selv et LLC-selskap). Videre foreleses det om hvordan fremstå som sikker på at dette er måten å bli rik på, og at selv om konsulenten selv ikke har tjent penger på produktene kan han vise til suksesshistoriene som andre forteller. Etter Lotteritilsynets vurdering er informasjonen og rådene som gis svært generelle og har lite faglig substans i et utdanningsøyemed. For at innholdet i produktet M1 skal ha noen verdi for de som tar det i bruk, forutsetter det at personen har relativt mye gjeld, betaler mye renter og mangler oversikt over egen økonomi. I tillegg forutsetter det at personene lever et usunt liv og har dårlig kondisjon og matvaner. For disse personene kan M1 trolig ha noe nytteverdi. WMI retter/markedsfører seg imidlertid mot alle, og for normalt utrustede personer vil leksjonene Lotteritilsynet har fått tilgang til ha svært begrenset verdi. Lotteritilsynet ser kritisk på at det i markedsføringen fremheves at det gjennom WMI og M1 vil gis informasjon som kun de ultrarike har tilgang på og den ene supervellykkede prosenten i verden har tilgang på, når det faktiske produktet i all hovedsak består av generelle råd og allmennkunnskap. Den som kjøper produktet vil ikke kunne se det reelle innholdet før etter at vedkommende har betalt og startet utdanningen. Det fremheves også i M1 at man blir rik ved å hjelpe andre. Lotteritilsynet ser det slik at det indirekte følger av dette at deltakeren skal spre WMI sitt budskap til flere ved å selge produktene videre. Man skal ikke jobbe for pengene, men la pengene jobbe for seg. Dette sies sammen med at det er viktig å ikke være forsiktig, men å investere mye på en gang

14 Side 14 av 27 slik at man fort kan bli en suksess. Dersom man er forsiktig og avventende vil man mislykkes. Informasjonen fremsettes noe vagt og innpakket, men Lotteritilsynet ser det som tydelig at det hele tiden refereres til forretningsmuligheten som ligger i å selge WMI sine produkter og de store provisjonene man kan få ved å selge. Ved å investere mye på en gang fremgår det klart av provisjons- og bonusoversikten som vi har mottatt fra WMI at man oppnår mye høyere provisjoner. Referansen til å la pengene jobbe for deg i stedet for at du jobber for pengene anser Lotteritilsynet for å sikte til at dersom du verver mange som igjen verver mange, vil du få automatiske inntekter som en følge av dette, uten at du selv gjør noe aktivt. Det følger også av WMI sitt bonus- og provisjonssystem at dersom konsulenten har vært master konsulent i 2 år får vedkommende status som presidential consultant. Dette innebærer at det ikke lenger stilles krav til salg, men at disse konsulentene får provisjon fra salgene til konsulentene på nivåene under. Det økonomiske programmet (wealth accelerator) som ble fremhevet i møtet av 10. desember 2010, og som M1 kurset i stor grad ser ut til å legge opp til, skal i følge WMI gi en fullstendig oversikt over den enkeltes økonomi. Dette ved at man skriver ned alt man bruker penger på og utgifter man har og legger dette inn i wealth accelerator-systemet. Programmet fremstår som tilpasset amerikanske forhold og alle tall må også skrives inn i dollar. Lotteritilsynet har uten vansker funnet gratis programmer på internett hvor personer kan taste inn all relevant informasjon og få en oversikt over sin økonomi. Dette gjelder både den daglige økonomien, å få økonomi til å finansiere reiser, om man bør få flere/større forsikringer og pensjonssparing osv. Et eksempel på et slikt gratis produkt er som tilbys av en norsk bank. Lotteritilsynet anser dette gratisproduktet til å være klart sammenlignbart med wealth accelerator som vi fikk presentert i møtet av 10. desember Lotteritilsynet bemerker at alle produktene er på engelsk. I møtet av 10. desember ble det fremhevet at alle konsulentene som selger WMI stiller krav til at den som kjøper produktet har gode engelskkunnskaper. Lotteritilsynet har hatt henvendelser fra pårørende hvor deltakere i WMI først har investert over NOK i produkter fra WMI for så å oppdage at de er på engelsk, et språk deltakeren ikke forstår. På tross av dette har mentoren anbefalt deltakeren å ta opp forbrukslån for å investere i det øverste WMI-produktet M3. Lotteritilsynet har også i 2011 mottatt flere henvendelser om at det ikke er opplyst om språk, alternativt at det er blitt opplyst om at alt er på engelsk, men lovet hjelp til oversettelse. Når produktet er betalt er slik hjelp imidlertid ikke blitt gitt. Totaltinntrykket Lotteritilsynet sitter igjen med er at M1 stort sett inneholder generell kunnskap og allmenne råd som mange allerede vil ha kjennskap til og som en uansett kan få tilgang til gratis. Det som kan gi rådene/ innholdet i produktet verdi er at de her er samlet slik at man slipper og samle informasjonen fra flere kilder. Produktet M1 fremstår i all hovedsak som et opplæringskurs for å selge WMI sine produkter. Lotteritilsynet konkluderer med bakgrunn i vurderingen ovenfor at produktet M1 sin reelle verdi er langt lavere enn det som betales for det. Lotteritilsynet påpeker igjen at de som kjøper produktet ikke har forutsetninger for å

15 Side 15 av 27 vite hva det inneholder før de har betalt og mottatt det og sett og hørt innholdet på cd ene og dvd ene. Det anføres av advokatfirmaet Hellerøy i brevet av 31. januar 2011 at Lotteritilsynet sitt grunnlag for prisvurderinger er opplagt svært mangelfull og at det er uforståelig hvorledes Lotteritilsynet kan trekke slutninger om produkter vi ikke har vurdert. Lotteritilsynet presiserte i sitt varsel at vurderingene var basert på informasjonen som var tilgjengelig. Det presiseres videre at WMI har fått all mulighet til å presentere produktet, herunder i et 2 timers langt møte 10. desember Lotteritilsynet ba også i brev av 6. oktober 2010 om kopi av produktene. Vi mottok imidlertid ikke de nevnte produktene, da disse skulle bli presentert i møtet. Den 15. februar 2011 mottok Lotteritilsynet 16 dvd er med opptak av produktet M2 og M3. Dvd en med M2 og M3 fra Las Vegas høsten 2010 var tom, men vi har tatt stikkprøvekontroll av M3-konferansen på Jamaica 2010, herunder dvd 1-3 og 7. Lotteritilsynet sin vurdering i dette vedtaket vil derfor også være basert på den ytterligere informasjonen vi har mottatt. Videre anføres det at ressurspersonene ikke er medlemmer av WMI. I dokumentasjonen Lotteritilsynet mottok i brevet av 31. januar står det at ressurspersonene til WMI er alliansepartnere til WMI, og at flere av disse har vært med på å utvikle produktene. Lotteritilsynet legger derfor til grunn at ressurspersonene samarbeider med WMI, at flere har vært med på å utvikle produktene og at de oppnår økonomisk utbytte av dette samarbeidet, bl.a. også ved salg av egne produkter under konferansene. (Flere av foredragsholderne under konferansen M3 driver aktiv markedsføring av egne og de andre ressurspersonene sine produkt, herunder bøker, dvd er og meglertjenester (kjøp og salg av gull og sølv)). Det anføres videre at Lotteritilsynet ikke kan bruke som argument at cd ene er av lav lydmessig kvalitet, da dette er helt ukjent for WMI sine representanter. Lotteritilsynet la til grunn at cd ene trolig har vært rimelige å produsere. Dette har ikke hatt avgjørende betydning for vår konklusjon. For øvrig holder vi fast på vår vurdering av cd ene. Det blir også spurt om hvor Lotteritilsynet har hentet opplysningene om at deltakerne i WMI vil få tilgang til kunnskap og informasjon som kun de ultrarike og den ene prosenten som er supervellykket har tilgang på. Dette er informasjon Lotteritilsynet har hentet fra WMI sine egne hjemmesider, samt dvd en The conspiracy against your money. Opplysningene er ikke tatt ut av sin sammenheng. Det anføres at Lotteritilsynet ikke kan anføre som argument for lovligheten av WMI at hovedfokuset på back office er forretningsmuligheten. Lotteritilsynet ser ikke relevansen av anførselen. Det er åpenbart at fokuset på back office er en del av informasjonen som indikerer hva hensikten og formålet med WMI er. Hensikten og formålet med WMI, som uttrykt i hele WMI sin markedsføring og informasjon, er en del av helhetsvurderingen av konseptet. Det fremgår klart av forarbeidene til lotteriloven 16, som det refereres til flere ganger i forhåndsvarselet av 21. desember 2010, at det skal foretas en helhetsvurdering.

16 Side 16 av 27 Advokatfirmaet Hellerøy anfører videre at ikke er sammenlignbart med wealth accelerator. Lotteritilsynet holder fast ved vår vurdering ovenfor og har problemer med å se at disse produktene overhodet ikke kan sammenlignes når vi ser hen til den presentasjonen av wealth accelerator som ble gitt i møtet av 10. desember Lotteritilsynet presiserte også i møtet at norske borgere kan få gratis økonomisk veiledning, herunder rådgivning om pensjon, lån og nedbetaling av gjeld, sparing for øvrig, ut i fra norske forhold og lover, både i banker og hos NAV og andre offentlige etater. Se for øvrig Lotteritilsynets vurdering av produktet M3. Videre anføres det at Lotteritilsynet har plukket ut eksempler bare fra en liten del av M1. Lotteritilsynet fikk tilgang på alle dvd er og cd er som er en del av M1, samt de 25 første oppgavene i programmet som gis på internett. Det er disse som nevnes som eksempler på oppgaver. Lotteritilsynet presiserer at vi har lyttet til cd er langt ute i programmet. WMI hadde mulighet til å gi oss fullstendig tilgang på alle leksjonene, noe vi også ba om, men valgte å ikke gi Lotteritilsynet dette. Vi har uansett hatt tilstrekkelig informasjon til å vurdere produktet M1. Lotteritilsynet ser også at det er mye informasjon fra M1 og dvd en The conspiracy against your money som repeteres i M3. Videre påpekes det i brevet datert 31. januar 2011 at webinarene er en viktig del av utdanningspakken. Dette har ikke blitt opplyst til Lotteritilsynet tidligere, men webinarene har bare blitt nevnt som en del av produktet. Vi påpeker igjen at det har blitt gitt god tid til å komme med informasjon om webinarene, men at dette ikke har blitt gjort. Vi har sett på deler av webinar som ligger åpent ute på nettet og fått beskrivelser fra deltakere i WMI som har tatt kontakt med oss. Helhetsinntrykket Lotteritilsynet sitter igjen med er at webinarene bygger opp om den teorien som presenteres gjennom M1 og M3 om at det er en konspirasjon mot den enkeltes økonomi fra myndighetene og finanseliten i USA. Se for øvrig vår vurdering av M3. Advokatfirmaet Hellerøy påpeker videre at kjøperen har krav på 100% av kjøpesummen i retur dersom de ikke har utbytte av M1 produktet. Lotteritilsynet påpeker at for å få kjøpesummen i retur må kjøperen ha gjennomført programmet fullt og helt. Om man har hoppet over en dag får man ikke pengene tilbake. Deltakeren trenger derimot ikke å ha gjennomført programmet for å selge produktet videre. Dette fremgår av WMI sin egen informasjon. Mange av henvendelsene til Lotteritilsynet har kommet fra personer som ikke har gjennomført programmet. Årsaken til dette har gjerne vært at de ikke har sett noen verdi i å fullføre, de har ikke fått vite at de må fullføre hele programmet for å få pengene tilbake og/eller de har ikke forstått engelsk. Mange har videre ikke fått kontakt med mentor, flere har forsøkt å få tilbake pengene i forhold til angrefristloven eller den amerikanske kontrakten der fristen er 3 dager, men der mentor har fraskrevet seg alt ansvar og vist til selskapet sentralt som igjen har bedt vedkommende ta kontakt med mentor. Lotteritilsynet presiserer at når det gjelder forholdet til angrerettsloven har dette ikke betydning for vurderingen av om konseptet er i strid med lotteriloven 16, men tas med som eksempel på at 100 dagers garantien ikke er uten vilkår og at den i realiteten ikke praktiseres slik den markedsføres.

17 Side 17 av 27 Lotteritilsynets vurdering av produktet M2 M2 består av et 4-dagers kursopphold på et hotell i utlandet. I november ble det avholdt en M2-konferanse på the Paris Hotel & Casino in Las Vegas, NV. I april 2011 er det planlagt en konferanse i Puerto Rico. Det ble i møtet 10. desember 2010 opplyst at ressurspersonene WMI bruker i M1-produktet også foreleser på M2- og M3-konferansene. Lotteritilsynet registrerer at det er personer som er kjent i media som oppgis som foredragsholdere og at flere av disse er omstridt på sine fagområder, blant annet for å fremsette kontroversielle konspirasjonsteorier. Hotellopphold og pensjon er også inkludert i prisen. Lotteritilsynet finner det vanskelig å vurdere produktet M2 presist ut ifra den informasjonen vi har hatt, spesielt med tanke på at M2 er en 4-dagerskonferanse. Vi har likevel funnet å kunne anse M2 for å være overpriset. Vi legger da særlig vekt på hva som blir sagt i markedsføringen av M2 sammenholdt med den informasjonen vi har om M2 og WMI generelt. Videre påpeker vi igjen at kundene/deltakerne ikke har noen forutsetning for å vite hva produktet inneholder før de har reist til og deltatt på konferansen. Det anføres i forhold til Lotteritilsynets vurdering av produktet M2 at vi har basert vår vurdering på manglende og bristende kunnskap om produktet og at det er helt ukjent for WMI at ressurspersonene er omstridte. Lotteritilsynet bemerker at det ble gitt mulighet fra begynnelsen av oktober og frem til midten av desember til å komme med informasjon om konseptet og produktene til WMI. Vår vurdering er basert på den informasjonen vi har mottatt fra WMI, andre henvendelser og det vi har funnet frem til selv på internett. Videre kom det klart frem av enkle googlesøk på internett at noen av ressurspersonene er omstridte på sine fagområder (G. Edward Griffin - Gerald Celente - WMI skriver også selv at Wayne Allyn Root er kontroversiell. Lotteritilsynets vurdering av produktet M3 M3 er en konferanse på lik linje med M2. På M3-konferansen er fokus rettet mot utvikling (wisdom). Det kom frem i møtet av 10. desember 2010 at de som kjøper M3-produktet også får tilgang på Vertical Research Advisory- letter (VRA-letter). Dette er en form for nyhetsbrev som gir tips/råd om hvilke aksjer/selskaper deltakerne bør investere i. Det ble i møtet fremhevet at det ikke blir gitt investeringsråd i form av finansrådgivning, samtidig ble det også sagt at de investorene som kjøper M3 kan spare mye penger som ellers ville gått til meglere. Lotteritilsynet finner dette motstridende. Det er de samme ressurspersonene som holder foredrag her som også er aktive i M1 og M2-produktene. Hotellopphold og pensjon er også inkludert i prisen. Ut i fra det vi har sett av og fått

18 Side 18 av 27 opplyst om M3 vurderer vi også dette produktet slik at det ikke vil holde det WMI lover når det gjelder faglig høy kvalitet. Det anføres fra advokatfirmaet Hellerøy også i forhold til Lotteritilsynets vurdering av produktet M3 at vi har basert vår vurdering på manglende og bristende kunnskap om produktet, og at VRA-letter ikke er et nyhetsbrev slik Lotteritilsynet skriver. Lotteritilsynet mottok opptak av M3-konferansen på Jamaica, den 15. februar 2011 og har foretatt deler av innholdet, vi har sett hele dvd 1-3 og 7. Vår vurdering av denne følger under. Lotteritilsynet bemerker at det i forhold til M3 også ble gitt god mulighet til å komme med denne informasjonen og tilgang på produktet på et tidligere tidspunkt. Vår vurdering av VRA-letter er basert på det representanten for WMI Scandinavia sa under møtet 10. desember 2010 der VRA-letter også ble vist for Lotteritilsynet. I tillegg støttes vår vurdering av VRA-letter av det vi har sett av M3. Det vi nå har sett av M3 etter å ha mottatt innsigelser, støtter vår vurdering som er gjort i varselet av 21. desember Vi påpeker også her som vi gjorde i forhold til M1 og M2 at kundene/deltakerne ikke har forutsetning for å vite noe nevneverdig om produktet før de har kjøpt det og deltatt på konferansen. Lotteritilsynet holder etter dette fast ved vår vurdering av M3 som overpriset. Vurdering av opptaket av M3-konferansen juli 2010 på Jamaica Lotteritilsynet har sett gjennom dvd 1-3 og 7, herunder har vi sett foredragene til Wayne Allyn Root, G. Edward Griffin, Kip Herriage og Mike Maloney. Kip Herriage og Karl Bessey har også en innledning på begynnelsen av dvd 1 og Andrew Cass er konferansier og kommer med informasjon og introduksjoner. Cass fremheves som en stor stjerne både i Wealth Masters International og Carbon Copy Pro. Samlet har vi sett ca 6, 75 timer av M3. I innledningen ved Kip Herriage og Karl Bessey, blir det bl.a. sagt at; - Deltakerne vil få kunnskap som ikke kan fås andre plasser - Deltakerne vil kunne takle personlige barrierer bedre etter å ha fullført M3 og at deltakerne vil kunne føle at de forlater konferansen som uovervinnelige - At M3 vil åpne opp deltakernes øyner for ting de aldri har hørt før - Deltakerne oppmuntres til å fullføre 100 dagers programmet M1 - Det ikke er lov å selge investeringsmuligheter på konferansen - Deltakerne bør sparke sine finansielle rådgivere. Wayne Allyn Root er første foredragsholder. Root er politiker, forretningsmann og forfatter. Han er presidentkandidat for Libertarian Party ved det amerikanske presidentvalget i Wayne Allyn Root snakket i sitt foredrag mye om amerikansk politikk og sitt eget liv og viktigheten av fokus, disiplin, nådeløshet og dedikasjon (focus, disciplin, relentless, dedicated) for å bli en vinner. Root sier at dette er hans 6 eller 7 foredrag på M2/M3. Root er kritisk til amerikansk politikk og systemet som er i dag, bl.a. sier han at myndighetene bare er ute etter folkets (deltakernes) penger i form av skatter og avgifter. Han snakker om sunnhet og helse, herunder viktigheten av kosthold, trening og vitaminer. Han presenterer en teori om det medisinske akademiske miljøet i USA som går ut på at alle medical schools er sponset av industrien som produserer medisin. Når leger

19 Side 19 av 27 påstår at du kan få alle vitaminer du trenger gjennom kostholdet ditt er dette løgn. Legene er oppdratt av medisinindustrien, gjennom medical school til å dele ut medisiner. Root hevder at dersom man bare tar vitamintilskudd vil man ikke trenge lege og de medisiner som de deler ut. Videre hevder han at dersom man i stor grad spiser asiatisk mat vil man ikke få kreft og holde seg sunn og frisk. G. Edward Griffin fokuserer mye på konspirasjonsteorier og et secret society han kaller Rhodesians som forsøker å styre verden ved å infiltrere samfunnets maktsentrum. Han mener at store bransjeorganisasjoner er styrt slik, uten at de er klar over det. Griffin mener en viktig del av strategien til denne gruppen er å klare å kontrollere borgerne, men samtidig la borgerne feilaktig tro at de kan påvirke ved å stemme ved politiske valg. Griffin viser til Carroll Quigley som skal stå bak denne konspirasjonen og videre fokuserer han veldig på at Bill Clinton var Quigley sin elev på universitetet og at Clinton har takket Quigley i flere av sine taler. Griffin mer enn antyder at Bill Clinton er en del av Quigley sin konspirasjon. Griffin snakker veldig negativt og kritisk om denne konspirasjonen og innholdet i den, f.eks. det han mener er en sterk begrensning av frihet som han sammenligner med livet for mennesker i Kina og på Cuba. Videre uttrykker Griffin at denne gruppen av maktpersoner som er med på konspirasjonen, ikke alltid vil snakke sant fordi de er med i et hemmelig samfunn. Griffin mener at det er en pågående kamp mellom Rhodesians og Leninister om maktdominansen i verden, men disse to grupperingene vil det samme: collectivism. De som er for collectivism kaller seg i dag social democrats. Selv om det er to store partier i USA; republikanerne og demokratene, har de nesten samme politikk. Dersom det skjer en endring i hvilket parti som styrer har det liten betydning i forhold til hvilken politikk som føres. Griffin ønsker at de som hører på ham skal være med på å gjøre noe med dette systemet. Han referer til siden og oppfordrer alle til å bli medlem for å ta igjen kontrollen og makten i samfunnet. Når Griffin er ferdig med sitt foredrag kommer Andrew Cass inn og annonserer at Root og Griffin nå er partnere med WMI og skal spre sitt budskap i M1, M2 og M3 og bidra til å få frem our message and our mission. Videre informerer Cass om at der er et videokamera ute i fellesarealet og at alle kan bli filmet og gi testimonials om WMI som WMI kan bruke i sin markedsføring og som den enkelte igjen kan bruke i å promotere sin business. Kip Herriage sitt foredrag går mye ut på å fortelle om amerikansk politikk og det amerikanske samfunn. Han begrunner fokuset på USA med at når noe skjer i USA vil det også skje i resten av verden. Han innleder med å si at deltakerne tidligere har blitt fortalt om manipulering i samfunnet og at dette er det vi (WMI slik Lotteritilsynet forstår det) tror på deep down og dette er hva vi står for. Det snakkes om verdioverføringer (wealth transfers) og at det er bare 1% som kjenner til disse. De som kjenner til disse overføringene vil ha mer penger, mer makt og mer kontroll enn resten av befolkningen. Det refereres til en side som heter Dersom tilhørerne ikke tror på de statistikkene som regjeringen (the government) kommer med må man se på shadowstats. Det fremsettes også påstander om at det ikke går an å stole på CPI (Consumer Price Index) og det vises til dokumentaren The conspiracy against your money i denne sammenheng. (Lotteritilsynet har sett The Conspiracy against your money og denne fremstår som en markedsføringsfilm for WMI og har ingen likhetstrekk med en dokumentar i tradisjonell forstand).

20 Side 20 av 27 Herriage fremhever videre at det er et mål å få så mange av tilhørerne som mulig i en opposisjon til staten/ det etablerte økonomiske system. Herriage viser bl.a. til at han tror nåværende amerikansk sentralbanksjef Ben Bernanke og tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan snart vil måtte gå i dekning fordi folket vil komme til å ønske de lynsjet. Herriage snakker om at det vil bli startet en ny krig for å komme over den økonomiske krisen. Det var dette som skjedde på 30-tallet med andre verdenskrig. Han mener det er 75 % sjanse for en ny depresjon innen Det fortelles at kriminelle elementer i eliten og regjeringen blir akseptert, og at om en av de som er tilstede i rommet hadde gjort det samme som eliten og regjeringen gjør så hadde de blitt sperret inne uten rettssak og nøkkelen hadde blitt kastet vekk. Samfunnet er slik at det ikke er mulig å stole på det noen sier. Herriage avslutter med at de nå i løpet av dag 1 har helt en bøtte med kaldt vann over hodet på folk og at deltakerne i løpet av resten av konferansen skal få vite hvordan de skal dra fordel av alt som skjer. Mike Maloney sitt foredrag er på dvd 7. Andrew Cass innleder med å si at deltakerne frem til nå har hørt mye om hvordan dollaren taper verdi, den kommende økonomiske kollapsen i verden og om at deltakerne skal investere i edle metaller. Cass refererer til hva Herriage og Robert Kyiasaki har fortalt og viser også til en bok Kyiasaki har skrevet. Videre fremheves det at bare 1% av verdens befolkning kjenner til dette og at tilhørerne i salen er en del av denne ene prosenten. De er eliten. Mike Maloney forteller mye om USA og politikken der. Det nevnes at kriger arrangeres for å skape pengesirkulasjon og at bankene, Federal Reserve og den amerikanske stat også er med på å skape en falsk pengesirkulasjon. Han peker på begge de to store partiene i USA som ansvarlige for dette, og at regjeringen må la entreprenørene styre og selv kun bry seg med forsvar av landet og å skape a fair game for everyone. USA er bygget opp på every man for himself. Det kommer frem at Maloney og Kyiasaki har et profesjonelt samarbeid utenfor WMI. Videre fortelles det om en kommende kollaps i aksjemarkedet i USA som også vil føre til at aksjemarkedet i hele verden kommer til å kollapse. Gjennom hele foredraget markedsfører han en dvd han har laget som deltakerne kan få kjøpe på M3- konferansen, samt sitt eget selskap som driver megling for personer som ønsker å investere i gull og sølv og nettsiden til dette selskapet. Lotteritilsynet mener at M3-konferansen på Jamaica fremstår som en samling for medlemmene for at de skal få informasjon om den konspirasjonen som samfunnet og systemet er. Konspirasjonen omfatter alt fra utdanningsinstitusjoner og politikk til økonomi. Medlemmene av WMI skal få innsikt i dette og det oppfordres til å delta i å reise seg mot makten/stå i opposisjon mot makten. De skal ta kontroll selv og få den amerikanske drømmen oppfylt. Lotteritilsynet ser at det i M3 for enkelte er informasjon av interesse, men vi påpeker igjen at deltakerne/medlemmene ikke får vite hva produktet går ut på før de har kjøpt det. WMI markedsføres som en finansutdannelse for alle. Lotteritilsynet anser ikke WMI for å være en utdannelse i tradisjonell forstand der det presenteres ulike teoretikere og meninger på en objektiv måte innenfor en vitenskapelig gren, der studentene blir opplært til kritisk tenkning og selv gjøre seg opp en mening om hvorvidt en teoretiker kan ha rett eller om

Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014

Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014 Side 1 av 6 Vedtak i Lotterinemnda 24.11.2014 Sak 2014060 World Ventures - klage over vedtak med pålegg om at salg av medlemskap, salgsrepresentantskap og produktet DreamTrips må opphøre, jf. lotteriloven

Detaljer

30.04.2014 13/01662-91/571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes

30.04.2014 13/01662-91/571 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes Side 1 av 10 Våre saksbehandlere Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble og Monica Alisøy Kjelsnes ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO World Ventures i Norge - Vedtak

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Side 1 av 5 03.06.2015 15/03615-8/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 2 28.05.2015 Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet

Lotteritilsynets tilsynsrapport om World Ventures i Norge med varsel om stans av ulovlig pyramidevirksomhet Side 1 av 17 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Silje Sægrov Amble, 57 82 80 84 17.02.2014 ADVOKATFIRMAET ELDEN DA Postboks 6684 St. Olavs plass 0129 OSLO Lotteritilsynets tilsynsrapport om World

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Er konkurransen et lotteri?

Er konkurransen et lotteri? Til Aktører i markedet Er konkurransen et lotteri? Innledning Utgangspunktet i norsk rett er at alle former for pengespill er forbudt, og kun kan tilbys med positiv hjemmel i lov. Følgende lover åpner

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse En kvinne hevder at Kelly Services diskriminerte henne på grunn av språk da de avslo hennes søknad om deltakelse på rekrutteringskveld. Ombudet mener

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends.

FRAMTIDEN ER HER! Trans-Atlantic Equity Finance Education System Internet Multi Level Marketing. Education. New Friends. Internet Multi Level Marketing Education New Friends FRAMTIDEN ER Improved Economy HER! More Time Fun AKSJEHANDEL * OPPLÆRING * BUSINESS TRANS-ATLANTIC EQUITY www.taesmp.com Verden blir mindre, og inntektene

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor Søknad til Eastern Connecticut State University (Bachelor) Du som skal søke til Eastern Connecticut State University (ECSU) gjør det på et

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven?

Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? Bra kompetanse og dårlig kompetanse Består din organisasjon prøven? av Tom Rath Co-author of How full is your bucket? oversatt av Kristin Vislie, Coach og partner i HumanKapitalGruppen Er Gallup i mot

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Velkommen til Eqology

Velkommen til Eqology Kompensasjonsplan Velkommen til Eqology Eqologys forretning handler om å forandre menneskers liv til det bedre. «Our business is to change lives» Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ måte.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Vår ref. 10/487-17 /SF-473, SF-520.4, SF- 711, SF-821, SF-902 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. mars

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide for studier ved Klikk på aktuelt nivå: Bachelor og Master SØKNADSGUIDE TIL LASALLE College of the ARTS Singapore (Bachelor og Master) Du som skal søke til LASALLE College of the Arts (LASALLE),

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Ja, ja sånn er livet for et lokal lags styret, til lags åt alle kan ingen vara.

Ja, ja sånn er livet for et lokal lags styret, til lags åt alle kan ingen vara. Etter en sommer, som for mange hadde flere godværsdager enn regnfylte dager, har nå i midten au August, høsten begynt å ta tak i oss, flere steder i landet. Det er ikke like gjevt å være ute, det er ikke

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VELKOMMEN TIL EQOLOGY Eqologys forretning handler om å forandre menneskers liv til det bedre. «Our business is to change lives» Vi er stolte av å kunne kompensere deg på en lukrativ

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet Servicekontoret for Næringslivet Kurskatalog høsten 2010 Servicekontoret for næringslivet Kundetorg Brosjyrer Internett Servicetelefon Etablererpakke Nyhetsbrev Etablererkurs Temakveld Veiledning Forretningsplan

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om multifunksjons- og digitale kopimaskiner. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Revidert Juli 2001 Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder 1 Innledning 2 Krav til prisopplysninger 2.1 Generelt 2.2 Konkurransetilsynets forskrift

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Nye tider nye muligheter (?)

Nye tider nye muligheter (?) Nye tider nye muligheter (?) Norsk Industri, Loen, 15.04.15. I dag Skal jeg forsøke å forklare hva multichannel marketing er Mest av alt vil jeg gi dere et rammeverk for å sette dere selv i stand til å

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade.

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Del den sunne sjokoladen med andre og det kan fort bli meget lønnsomt for deg og din familie. Foruten fordeler med bedre helse, kan du faktisk tjene penger ved

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer