STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer"

Transkript

1

2 Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder), Hans R. Bakken (daglig leder). INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 7 BALANSE... 8 NOTER TIL REGNSKAPET... 9 REVISJONSBERETNING INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET LØPSSESONGEN NØKKELTALL LEIEAVTALER PÅ BANEN MARKEDSARBEID SALGSARBEID HURTIGSTE HESTER MESTVINNENDE HESTER KUSKESTATISTIKKER Foto: Side 2: Devegg Ruud, side 22: Anne Kristoffersen, øvrige: Hans R. Bakken. 2 Drammen Travbane AS

3 STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syversten (nestleder), Tore Borgersen, Gjermund Gravdal og Trond Jarness. Varamedlemmer til styret Knut Gunnholt (1. varamann) og Jan Svello (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Håkon Sato, leder ( ), Vegar Wetterstad ( ) og Evelyn Stillerud ( ). Trygve Bjørge er valgt som medlem av representantskapet i Norsk Rikstoto for perioden Vararepresentant er Dag Torp Syvertsen. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. I 2007 er antallet aksjonærer redusert fra 48 til 47 ved at Buskerud Travforbund har kjøpt 4 private aksjer. Forbundet er største aksjonær med aksjer, som utgjør 88.6 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Aksjonær Antall aksjer % Antall aksjonærer Buskerud % 1 Travforbund Andre travorg % 12 Private % 34 Sum % 47 Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Andrè Ringelien. Markeds-/salgsansvarlig: Arild E. Moe Sekretær/regnskap: Tone Johansen (40%). Sekretær: Anne Kristoffersen (fra ). Markedsmedarb.: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk og Sigmund Tandberg. Ved utgangen av året hadde selskapet totalt 61 ansatte. I dette inngår fast ansatte i administrasjon og bane-/vedlikehold, løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell (også på V75-dager). Av det totale antall er det 29 kvinner og 32 menn. Alle styremedlemmer har vært menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Drammen Travbane AS

4 Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 297 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 17,3%. Grunnen til det høye sykefraværet er først og fremst en av selskapets medarbeidere som ble utsatt for hjerneblødning romjula 2006, og har vært sykmeldt hele året Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Omsetning-resultat Total omsetning på hestespill økte med nesten 14% i 2007, og det ble ny omsetningsrekord med over 3,1 mrd kr, en økning på 383 mill kr. Omsetning i egen region økte fra 179,6 mill kr til 212,2 mill kr, en økning på 32,6 mill kr eller 18,2%. Størst prosentvis økning var det i de hurtigrepeterende spillene, men også V5 og V65 hadde betydelige økninger. V75- spillet var eneste spilleprodukt med en samlet tilbakegang på ca 9 mill kr. Den økte omsetning i region på 32,6 mill kr ga en merinntekt i provisjoner med 1,68 mill kr. Denne merinntekten utgjør bare 5,2% av den økte omsetningen i region. Dette skyldes endringer i provisjonsavregninger fra Norsk Rikstoto til driftsselskapene. Den reduserte V75- omsetningen bidrar i stor grad også til lavere provisjonsinntekter, fordi dette produktet er det en tjener mest på. Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Som følge av betalbar skatt i regnskapet (kr ) og endringer utsatt skattefordel (inntekt på kr ), gir disse to summene under ett årets skattekostnad (inntekt) på kr Ordinært resultat som følge av dette gir et årsoverskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital. Annen egenkapital viser etter dette en opptjent sum på kr Tidlig på året ble overført kr i premiefond fra Norsk Rikstoto. Som følge av den svært positive omsetningsutviklingen ble det ved årets utgang overført kr til premiefondet i NR. Samlet er det nå overført kr til premiefondet i NR. Ved utarbeidelse av årsregnskapet har styret lagt til grunn fortsatt drift av selskapet. Premier til hesteeiere. Selskapets hovedformål er å bidra til best mulig utbetaling av premier til sportens aktive, dvs hesteeierne, oppdrettere, trenere og kusker. I 2007 ble utbetalt 18,5 mill kr i premier og oppdretterpenger. Dette er en økning på 1,8 mill kr i forhold til året får. I tillegg er overført kr i premiefond til NR. Det ble overført ca 11,2 mill kr i ordinære premier, 4,7 mill kr i V75-premier og 1,9 mill kr i oppdretterpenger. Terminliste Terminlista for året hadde en økning på 2 løpsdager, til 43 dager. Som vanlig 5 V75- dager, og med 5 lunsjtrav (økning på 2 dager). For første gang på mange mange år hadde vi også en kombinasjon av kjøring fredag/lørdag. Denne kombinasjon var i september hvor banen både arrangerte NM for montéryttere og NM for damer. Etter vår vurdering falt dette bra ut. Side 4 Drammen Travbane AS

5 Terminlista for 2008 er også vedtatt med 43 løpsdager. Samme antall V75-kjøringer og lunsjtrav. Det vil også bli dobbeltkjøring fredag/lørdag i forbindelse med V75 i juni. NM for montéryttere er lagt til denne dobbeltkjøringen. Investeringer og vedlikehold. Kjøp av deler av nabotomt til Hesteringen, benevnt Eplehagan er sluttført siste år, og passasjen mellom Eplehagan og banen er betydelig utvidet. Tilleggsarealet som ble kjøpt er på noe over 1 mål. Av bygningsmessige endringer er det utført vedlikehold av gulv i flere trenerstaller, samt utskifting av takplater m.m. på boksrekker. Videre er det utført betydelig vedlikeholdsarbeid og opprydding på ulike bygninger og innretninger. Det er kjøpt inn ny snøfreser, sandstrøer, tilhenger traktor samt traktorskjær. Av teknisk utstyr er kjøpt inn nye nummerskilt samt investert i nye disketavler. Behov for større utbedringer knyttet til Hesteringen og utvidelse av siste sving, spesielt oppselingsbokser siste sving utstår inntil en får nærmere avklaring vedr prosjekt eiendomsutvikling. I løpet av de siste årene er det foretatt betydelig vedlikehold og oppgradering på deler av anlegget, totalt for ca 19 mill kr. Utvikling av anlegget. Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane ble undertegnet prosjektutviklingsavtale med Åssiden Bydelssenter AS (us). Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen til DT stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen til DT er i underkant av 130 mål. Den del som stilles til disposisjon for regulering er i underkant av 40 mål, og omfatter nordre del mellom løpsbane og Rosenkrantzgata, inkludert område for trenerstaller. Selskapet ønsker gjennom utvikling av eiendommen å skape grunnlag for mer forutsigbare og løpende inntekter utenom spill på hest. Det er et meget stort behov for fornyelse og tilpasning av publikumsfasiliteter til morgendagens krav og behov, utvikling av banen og tilbud til hesteeiere under opphold på banen. Drammen Travbane AS har utarbeidet en kravspesifikasjon for hvilke funksjoner som skal inngå i selve prosjektet og dekke travets behov. Foreløpig er en ikke kommet så langt i prosessen at det har vært aktuelt å gå i detalj om dette i det som skal fremmes overfor kommunen. Hovedmålet og arbeidet i 2007 har vært gjennom kommuneplan for perioden å få klarsignal for videre arbeid med planer for utvikling av områder på og rundt travbanen. Bystyret vedtok kommuneplan Denne åpner for at det kan utarbeides en egen kommunedelplan for området ved Travbanen. Etter Bystyrets vedtak er det avholdt møter med kommunen med sikte på å komme frem til en avklaring m.h.t. type av plandokument som skal/må utarbeides, samt klargjøring av hvilke typer av utbygging som faktisk kan tillates og godkjennes. Fra Fylkesmannen er det bl.a. kommet krav om at en risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides i forbindelse med planen. Støysonekart gir begrensninger m.h.t. mulighet for boligbygging, overkommunale retningslinjer for handelsetablering gir føringer m.h.t. type av handel, og arealstørrelser. Disse ulike krav og retningslinjer medfører at det over tid har vært jobbet med et revidert prosjektkonsept og argumentasjoner for å kunne godkjenne dette. Drammen Travbane AS 2007 Side 5

6 En forventer at et revidert prosjekt kan fremlegges for kommunen våren I løpet av året er det inngått aksjeeieravtale mellom Åssiden Bydelssenter AS og Drammen Travbane AS. Selskapet Åssiden Utvikling AS er stiftet, og aksjekapital innbetalt. Det er avholdt styremøte i selskapet. Videre utvikling Utviklingen i siste måneder av 2006 skapte ny optimisme for hele hestesporten. Denne optimismen fortsatte hele året 2007, og er nok i øyeblikket større enn noen gang tidligere. En milepæl for hestesporten ble nådd i 2007 med en omsetning på over 3 mrd kr, og for region Drammen første gang over 200 mill kr i omsetning. Ser en på omsetning i region og mottatte provisjonsinntekter, får en følgende oversikt: År Omsetning Provisjon Andel provisjon ,12 % ,03 % ,62 % ,95 % ,35 % (Tallene for 2008 er budsjett) Dette viser at en stadig mindre andel av omsetning i region blir tilbakeført til region. En omsetningsøkning på over 5 år på 40 mill kr gir kun 1,3 mill kr i økte provisjonsinntekter (fra 2004 til budsjett 2008). For 2008 har Norsk Rikstoto vedtatt en ny inntektsfordelingsmodell (tidligere benevnt økonomimodellen). Denne modellen gir mindre overføring av provisjonsinntekter til Drammen Travbane AS, i budsjettet for 2008 er andelen sunket til 11,35%. Det er provisjonsinntektene som danner grunnlag for overføring av hesteeierpremier, samt skal dekke løpende drifts- og vedlikeholdskostnader. Den likvide situasjon for selskapet har vært meget stram. Årsaken til dette er først og fremst investeringer uten opptak av lån, samt overføring av midler til premiefond i NR. Styret tar sikte på å bedre likviditeten med låneopptak Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget tar en løpende sikte på å bedre tilbud for publikum. I 2007 har kiosktilbudet under løpsdagene blitt forbedret. Mesanin, som ble oppgradert i 2002 har vært et godt tilbud til ulike bedriftsgrupper. Styret tar sikte på en fornyet vurdering av tilbud til publikum. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. Side 6 Drammen Travbane AS

7 Resultatregnskap pr 31. desember Note PROVISJONS/SPILLEINNTEKTER Provisjons/spilleinntekter Provisjonsutgifter krysspill Netto provisjons/spilleinntekter Leieinntekter Reklame- og samarbeidsavtaler Kiosksalg Andre inntekter Sum andre inntekter NETTO TOTALE INNTEKTER Løpsavvikling Kioskvarer Personalkostnader 6, Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell, vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, telefon, porto Drift biler og redskaper Markedsføring, reiser og representasjon Forsikringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING Avskrivninger Refusjon fra Norsk Rikstoto Tap på krav DRIFTSRESULTAT ETTER AVSKRIVNING Finansinntekter Refusjon fra Norsk Rikstoto Rentekostnader Finanskostnader Sum finansposter DRIFTSRESULTAT FØR PREMIER Ordinære premier V75-premier Unghester Gjenstandspremier Oppdretterpremier Overført til premiefond Norsk Rikstoto Sum premier Refusjon V75-premier Refusjon V75-oppdretter Strykningsavgift Tilskudd spesielle løp og arr Overført fra premiefond Norsk Rikstoto Sum premierefusjoner Netto totale premier RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT TIL DISPOSISJON Som er disponert/dekket slik: Overført av annen egenkapital Drammen Travbane AS Side 7

8 Balanse pr 31. desember EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utvikling internettsider Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (8.000 aksjer à kr 250) 4, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 8 Drammen Travbane AS

9 Regnskapsprinsipper. Noter til regnskapet 2007 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av provisjoner fra travspill og salg av varer skjer på leverings-tidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelses-kost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etablerings-tidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Drammen Travbane AS Side 9

10 Note 1. Varige driftsmidler. Immaterielle Tomter Bygninger Maskiner og Totalt eiendeler Baneanlegg anlegg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Bygninger og baneanlegg avskrives med 1% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4. Aksjekapital og aksjeinformasjon. Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr 250. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonær er Buskerud Travforbund med en eierandel på 88,6% (7 088 aksjer). Drammen og Opland Travselskap eier 9,8% (781 aksjer). Alle øvrige aksjonærer har en eierandel på under 1% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Obligasjoner og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Side 10 Drammen Travbane AS

11 Note 6. Pensjoner. Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 10 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen omfatter 9 ansatte. De ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år 1 stk Fra 30 til 40 år 3 stk Fra 40 til 50 år 2 stk Fra 50 til 62 år 3 stk Note 7. Skattekostnad. Årets skattekostnad består av 2007 Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Drammen Travbane AS Side 11

12 Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 61. Dette utgjør samlet ca 13,4 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2007 var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr Note 9. Egenkapital. Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap. Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Byutvikling AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Side 12 Drammen Travbane AS

13 Revisjonsberetning. Drammen Travbane AS Side 13

14 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Løpssesongen TERMINLISTE Det ble totalt avviklet 43 løpsdager i Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. 5 lunsjtrav ble fordelt på 4 tirsdager og 1 torsdag. Nytt av året var at det ble arrangert en fredagskjøring i forkant av en V75 omgang. Dette i sammenheng med NM damer og monté. To av tirsdagene det ble kjørt lunsjtrav var det også kveldskjøring dagen før. De resterende 32 løpsdagene var mandager. 15 av disse var alenedager med dobbelt V5 spill. Totalt ble det kjørt 363 løp med starterklærte hester. Fordeling mellom starterklærte kaldblod/varmblod var: starterklærte kaldblodshester og starterklærte varmblodshester. Dette ga et snitt på 12 starterklærte hester pr. løp. STORLØPENE Arne Sems Minneløp var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet ble vunnet av Spik Tassa kjørt av Tom Erik Solberg, som ledet fra start til mål. Ludvig Nilsens Minneløp var hovedattraksjonen på årets andre V75 kjøring. Olle Goop og eierne av Thai Tanic valgte å la sin verdensstjerne årsdebutere på Drammen Travbane. Det kunne ikke ha gått bedre da han satte ny banerekord på 1.13, juni fikk vi et flott oppgjør i Tarport Frenzy Trot. Per Ludvig Nilsen ledet lenge med Re Panderosa, men Øystein Tjomsland og egentrente Bauxite speedet enormt og knep seieren akkurat på målstreken. Bauxite noterte seg for den nye banerekorden 1.15,9. Trø Lyn og Geir Mikkelsen viste muskler da de rundet samtlige konkurrenter i styrkeprøven Drammen Kommunes Pokalløp over meter. HKH Kronprins Haakons Pokalløp gikk noe overraskende til Hot Capital og Eirik Høitomt. Jeunesse Doree prikket starten og ledet Digital Visjons Hoppeserie fra start til mål og vant på 1.16,9. Brekke løpene gikk av stabelen 15. september. Jilly og Johan Herbjørn Undem ledet Guttorm Brekkes Pokalløp fra start til mål på solide 1.24,6, mens Spenda M. Aud kjørt av Eirik Høitomt og trent av Anders Andersen tok en overlegen seier i Nils Brekkes Pokalløp. Moe Odin tok sin femte strake seier i St. Hallvardpokalen. Selv om Moe Odin er blitt 10 år er han bedre enn noensinne! Ola Vindegg eide Sceptre Boko trent av Morten M. Ottersen og kusket av Lars Anvar Kolle tok en komfortabel seier i Ole A. Landaas Æresløp. Olle Goop gjestet Drammen et par ganger i Med Thai Tanic vant han Ludvig Nilsens Minneløp, og med årets hurtigste tid i Dammen på 1.13,9. Side 14 Drammen Travbane AS

15 STORLØPSVINNERE 2007 Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Spik Tassa Øystein Eieren Tom Erik Solberg 1.33,3/2100v Simonsen Ludvig Nilsens Minneløp Thai Tanic Erik Skau og Olle Goop Olle Goop 1.13,9/2100a Espen Hartvig Drammen Kommunes Pokalløp Geir Mikkelsen Trø Lyn 1.26,3/2940v Egil Tveit Eieren HKH Kronprins Haakons Pokalløp Eirik Høitomt Tarport Frenzy Trot Øystein Tjomsland Digital Visions Hoppeserie Eirik Høitomt Guttorm Brekkes Pokalløp Johan Herbjørn Undem Nils Brekkes Pokalløp Eirik Høitomt Ole A. Landaas Æresløp Lars Anvar Kolle St. Hallvardpokalen Asbjørn Mehla Hot Capital 1.16,5/2500a Bauxite 1.15,9/2100a Jeunesse Doree 1.16,9/2500v Jilly 1.24,6/1700a Spenda M. Aud 1.14,8/1700a Sceptre Boko 1.18,0/2100a Moe Odin 1.25,4/1700a Oddvar Dahlen Eieren Bjørn Rishaug Øystein Tjomsland Jan Lyng Eieren Trine og Rune Vidar Willberg Bakkeli Ove Lutdal og Anders Joar Hernes Andersen Ola Vindegg Morten M. Ottersen Stall 17 H Tor Martin Drangedal Moe Tom Erik Solberg og Spik Tassa vinner Arne Sems Minneløp. Drammen Travbane AS Side 15

16 HVERDAGSTRAVET Drammen Travbane holder fortsatt sin posisjon som en av landets mest populære baner blant hesteeierne. Noe et snitt på 12 starterklærte hester pr. kjørte løp er et bevis på. Det var jevnt trykk på innmeldingene gjennom hele året og det ble det satt opp en del ekstraløp i grunnlag hvor det hopet seg opp hester. Dette til stor glede blant de aktive. Premienivået lå på samme nivå gjennom hele året og var høyere enn på flere av østlandsbanene. Det ble kjørt et kvalifiseringsløp for begge raser, med finale uken etter med kr i førstepremie. Dette var sammen med eliteløpet på fredag under NM helgen, den høyeste førstepremien utenom V75 kjøringene. De høye førstepremiene trakk til seg gode hester innenfor grunnlagene og bidro til god sportslig kvalitet. Drammen Travbane var første banen i Norge som inkluderte montéløp innenfor V5 rammen. Dette ga mye oppmerksomhet og positive tilbakemeldinger, samt at omsetningen også var god. Det ble kjørt mange løp over 2500 meter og dette ble igjen godt mottatt blant både trenere, kusker, spillere og hesteeiere. Det ble også kjørt en 2900 meter for varmblods med brukbar deltagelse. Videre ble også prøvd ut en del nye varianter av løpsutskrivning. Eksempler på dette var fordel hopper (godtgjørelse for hopper), fordel 3-4 år (godtgjørelse for unghester), fordel maiden (godtgjørelse for hester som ikke har vunnet løp), fordel spor (hester med et grunnlag i spor 1-6 og 9-10, mens hester med høyere grunnlag i spor og 12) I samtlige V5-løp ved Drammen Travbane i 2007 har eier av hest blitt tildelt premie Hallingglass satt opp av Autotech AS. BANENS TRENERE Gunnar Austevoll ble nr. 4 på landsstatistikken med sine 159 seire. Totalt kjørte Gunnar inn kr til hesteeierne, noe som er hans beste sesong når det gjelder innkjørte kroner og antall seire. Gunnar ble også banechampion ved Drammen Travbane. Ved siden av løpskjøringen har Gunnar også hatt brukbar flyt på sine stallhester som totalt sprang inn kr Asbjørn Wright vant to løp og kjørte inn kr Asbjørn tok sin største seier da han vant et V75 løp på Drammen Travbane med Secret Rose 15. september. Spang Odin har vært en fin reklamehest som har vunnet V65 løp. Totalt ble det kr innkjørt på stallhestene og det er foreløpig rekord. Asbjørn Wright sikret seg sin første V75- seier med Secret Rose 15. sept. Her sammen med eier og trener Rune Bakken. Glenn Kramer Stenberg er tilbake med stall på Drammen Travbane og han endte opp med 3 seire og kr innkjørt i sulkyen. Stallhestene løp inn totalt kr Siv Ailin Olsen tok ut trenerlisens i 2007 og kjørte 11 løp som innbrakte kr Stallhestene løp inn totalt kr Side 16 Drammen Travbane AS

17 Pål Sem valgte i løpet av 2007 å si opp sin stall ved Drammen Travbane. Navn Starter Seire Innkjørt Gunnar Austevoll Glenn Kr. Stenberg Asbjørn Wright Siv Ailin Olsen Tabellen viser innkjørt som kusker. Gunnar Austevoll med sin beste sesong; 4. plass på landsstatistikken og innkjørt over 6,7 mill kr. mens Johanne Ulrika Øveraasen tok sølv og tittelforsvarer Liv Pedersen kapret bronse medaljen. CHAMPIONAT Gunnar Austevoll vant 31 løp og holdt unna med 3 seiers margin til fjorårschampion Eirik Høitomt. Gunnar vant løp jevnt og trutt gjennom hele sesongen og det ble til slutt en populær hjemmeseier. Kristian Malmin var nok en gang best blant de stallansatte. Totalt ble det 5 seiere på den dyktige stallmannen. Bjørn Steinseth hadde et fantastisk år i sulkyen og ble champion blant amatørene. Bjørn noterte seg for 4 seiere og 5 annenplasser. Det var 2 annenplasser mer enn samboer Ragnhild Strøm som fulgte rett bak. Line Gundersen vant 5 løp og ble montéchampion samme år som hun også ble Norgesmester og landschampion. Kjell Teigen stakk av med seieren i Boj Trenercup 2007 og vant en flott dobbelthenger til en verdi av kr NM FOR DAMER Ble arrangert under dobbeltkjøringen september. Det ble kjørt tre løp fredag og et løp lørdag. Samtlige løp inngikk i V5 spillet. Viktoria Strand Jørgensen ble Norgesmester foran Carina Marie Jensen og Katja Huuskonen. Dermed ble det altså gull og sølv til lokale utøvere. Løpene holdt brukbar kvalitet, kuskene kjørte bra og løpene var fine å se på. Sosialt opplegg, bespisning lørdag kveld ble lagt til Blaafarveverket på Modum, sammen med deltakerne fra NM monté og Norsk Dametravforbunds landskonferanse. NM FOR MONTÉRYTTERE Norgesmesterskapet for montéryttere gikk også av stabelen under dobbeltkjøringen september. To løp ble ridd fredag og et løp ble ridd lørdag. Et av fredagsløpene inngikk i V5 spillet. Line Gundersen ble suveren Norgesmester, Line Gundersen vant etter flere års forsøk sitt første NM for montéryttere. RUTINELØP 14 rutineløpsdager ble kjørt og det var nok et år med veldig varierende oppslutning. 151 hester deltok i rutineløpene, noe som Drammen Travbane AS Side 17

18 gir et snitt på 11 pr. kjøredag. En nedgang på 1 hest pr. dag sammenlignet med 2006 og BANEREKORDER 24. mars ble årets første banerekord satt. Thai Tanic gjestet Drammen Travbane for første gang siden Thai Tanic vant Ludvig Nilsens Minneløp på 1.13,9 i årsdebuten og noterte med det ny banerekord for eldre norskfødte. Vamp Victory satt ny banerekord for 4 årige utenlandsk fødte hopper med voltestart da hun gikk 1.15,2 den 11. juni. Samme dag gikk Tiptronic 1.14,6, noe som var banerekord for eldre hingster/vallaker med voltestart. 16. juni ble det satt tre nye banerekorder. Bauxite vant Tarport Frenzy Trot på 1.15,9 og ble med det raskeste utenlandsk fødte 3- års hoppe. Briskeby Philip forbedret rekorden for 4 årige hingster/vallaker med voltestart til 1.27,0, mens Raikkonen forbedret rekorden for 4 årige hingster/vallaker med autostart til 1.24,2. Totalt ble det satt 6 nye banerekorder. PONNITRAV Det ble kjørt/ridd 14 ponni løp på Drammen Travbane i forbindelse med totokjøringer i Løpene var både med volte og autostart, og det ble også ridd montéløp. Alle løpene hadde en sponsor slik at det kunne deles ut seiersdekken til vinneren. Premiering har vært Hestesportens Porselen i samtlige løp. Det ble avholdt ponnileir i august med stor oppslutning. Hele 106 deltagere fikk prøvd seg på å gjøre alt fra å pusse/stelle, til å kjøre/ri, samt delta i daglige gjøremål i en stall. Briskeby Philip og Asbjørn Mehla setter banerekord 1.27,0 for 4-årige hingster/vallaker med voltestart. Side 18 Drammen Travbane AS

19 Championatvinnere 2007: Line Gundersen, Kristian Malmin og Gunnar Austevoll, samt vinner av BOJ trenercup Kjell Teigen. Innfelt Bjørn Steinseth. Ole A. Landaas Æresløp ble vunnet av Sceptre Boco med Lars Anvar Kolle i sulkyen. Ole A. Landaas selv på seremoniplass og delte ut premier. Drammen Travbane AS Side 19

20 Nøkkeltall for Drammen Travbane AS Løpsdager Startende hester Herav kaldblods Herav varmblods Antall starter Herav kaldblods Herav varmblods Antall løp Herav kaldblods Herav varmblods Løpspremier Herav kaldblods Herav varmblods Omsetningstall: Banespill Krysspill Kommisjonærspill Internettspill og andre Andre omsetningskanaler Sum omsetning Provisjonsinntekter Høyeste V5-utbetaling Laveste V5-utbetaling Høyeste V75-utbetaling Laveste V75-utbetaling Omganger med V Jackpot Side 20 Drammen Travbane AS

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013

JARLSBERG TRAVBANE AS. Beretning og regnskap 2013 JARLSBERG TRAVBANE AS Beretning og regnskap 2013 Arsberetning for Jarlsberg Travbane AS 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er å bidra til å sikre en langsiktig og sunn utvikling

Detaljer

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001

Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001 04 ÅRSRAPPORT INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning 2004 4 Banene 2004 8 Pengeflyten 2004 11 Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36

Det Norske Travselskap Regnskap 2010... 24 Understøttelsesfondet... 36 Innhold Side Det Norske Travselskap Innkalling og saksliste til generalforsamlingen................ 4 Tilsluttede forbund/lag.................................. 5 Organisasjon.........................................

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Årsberetning og Regnskap 2012. Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2012 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Amir B Juliano Rags Norheim Svenn Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510 Oslo Org.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer