STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet. Aksjonær. Ansatte. Styret og styringsorganer"

Transkript

1

2 Styret i Drammen Travbane AS Bak fra venstre: Trond Jarness, Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Knut Gunnholt (1. varamann). Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder), Hans R. Bakken (daglig leder). INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 7 BALANSE... 8 NOTER TIL REGNSKAPET... 9 REVISJONSBERETNING INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET LØPSSESONGEN NØKKELTALL LEIEAVTALER PÅ BANEN MARKEDSARBEID SALGSARBEID HURTIGSTE HESTER MESTVINNENDE HESTER KUSKESTATISTIKKER Foto: Side 2: Devegg Ruud, side 22: Anne Kristoffersen, øvrige: Hans R. Bakken. 2 Drammen Travbane AS

3 STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet Drammen Travbane AS (DT) ble stiftet hvor formålet var anlegg, bortleie og drift av travbane på Åssiden i Drammen. I forbindelse med omorganisering av hestesporten i 1996/97 ble selskapet endret til både et drifts- og eiendomsselskap. Konsesjon for totalisatorkjøringer ble tidligere gitt fra Landbruksdepartementet og direkte til de totalisatorkjørende selskaper ved totalisatorbanene. Ved Drammen Travbane var dette tidligere Drammen og Opland Travselskap, og deretter Buskerud Travforbund. Konsesjon ble f.o.m overført samlet til Norsk Rikstoto (NR). NR har så videre opprettet driftsavtaler ved de tilsvarende baner og driftsselskaper. Styret og styringsorganer Etter generalforsamlingen har styret hatt følgende sammensetning: Trygve Bjørge (leder), Dag Torp Syversten (nestleder), Tore Borgersen, Gjermund Gravdal og Trond Jarness. Varamedlemmer til styret Knut Gunnholt (1. varamann) og Jan Svello (2. varamann). I henhold til vedtektene skal ett av styremedlemmene velges etter innstilling fra Buskerud Travforbund. Trygve Bjørge er valgt etter innstilling fra forbundet. Valgkomiteen har etter siste generalforsamling hatt følgende sammensetning: Håkon Sato, leder ( ), Vegar Wetterstad ( ) og Evelyn Stillerud ( ). Trygve Bjørge er valgt som medlem av representantskapet i Norsk Rikstoto for perioden Vararepresentant er Dag Torp Syvertsen. Aksjonærer Selskapet har totalt aksjer. I 2007 er antallet aksjonærer redusert fra 48 til 47 ved at Buskerud Travforbund har kjøpt 4 private aksjer. Forbundet er største aksjonær med aksjer, som utgjør 88.6 % av antall aksjer. Ingen styremedlemmer, daglig leder eller revisor eier aksjer i selskapet. Aksjonær Antall aksjer % Antall aksjonærer Buskerud % 1 Travforbund Andre travorg % 12 Private % 34 Sum % 47 Ansatte. Selskapets administrasjon ved utgangen av året bestod av: Daglig leder: Hans R. Bakken. Sportsansvarlig: Andrè Ringelien. Markeds-/salgsansvarlig: Arild E. Moe Sekretær/regnskap: Tone Johansen (40%). Sekretær: Anne Kristoffersen (fra ). Markedsmedarb.: Torill Svendsrud (20%) Bane- og vedlikeholdspersonell: Baneansvarlig: Leif Arne Kleven. Fagarbeidere: Steinar Stabæk og Sigmund Tandberg. Ved utgangen av året hadde selskapet totalt 61 ansatte. I dette inngår fast ansatte i administrasjon og bane-/vedlikehold, løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell (også på V75-dager). Av det totale antall er det 29 kvinner og 32 menn. Alle styremedlemmer har vært menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Drammen Travbane AS

4 Helse, miljø og sikkerhet. Det råder et godt arbeidsmiljø i selskapet. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø, eller har bygningsmasse med skadelige stoffer. Totalt sykefravær i løpet av året er registrert til 297 dager. Andel sykefravær i forhold til antall årsverk utgjør 17,3%. Grunnen til det høye sykefraværet er først og fremst en av selskapets medarbeidere som ble utsatt for hjerneblødning romjula 2006, og har vært sykmeldt hele året Det har for øvrig ikke vært skader eller ulykker med personskade i løpet av året. Revisjon Revisjon er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Ansvarlig for revisjon er statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Omsetning-resultat Total omsetning på hestespill økte med nesten 14% i 2007, og det ble ny omsetningsrekord med over 3,1 mrd kr, en økning på 383 mill kr. Omsetning i egen region økte fra 179,6 mill kr til 212,2 mill kr, en økning på 32,6 mill kr eller 18,2%. Størst prosentvis økning var det i de hurtigrepeterende spillene, men også V5 og V65 hadde betydelige økninger. V75- spillet var eneste spilleprodukt med en samlet tilbakegang på ca 9 mill kr. Den økte omsetning i region på 32,6 mill kr ga en merinntekt i provisjoner med 1,68 mill kr. Denne merinntekten utgjør bare 5,2% av den økte omsetningen i region. Dette skyldes endringer i provisjonsavregninger fra Norsk Rikstoto til driftsselskapene. Den reduserte V75- omsetningen bidrar i stor grad også til lavere provisjonsinntekter, fordi dette produktet er det en tjener mest på. Regnskapsmessig resultat før skatt ga et overskudd på kr Som følge av betalbar skatt i regnskapet (kr ) og endringer utsatt skattefordel (inntekt på kr ), gir disse to summene under ett årets skattekostnad (inntekt) på kr Ordinært resultat som følge av dette gir et årsoverskudd på kr Styret foreslår at dette overskuddet tilføres annen egenkapital. Annen egenkapital viser etter dette en opptjent sum på kr Tidlig på året ble overført kr i premiefond fra Norsk Rikstoto. Som følge av den svært positive omsetningsutviklingen ble det ved årets utgang overført kr til premiefondet i NR. Samlet er det nå overført kr til premiefondet i NR. Ved utarbeidelse av årsregnskapet har styret lagt til grunn fortsatt drift av selskapet. Premier til hesteeiere. Selskapets hovedformål er å bidra til best mulig utbetaling av premier til sportens aktive, dvs hesteeierne, oppdrettere, trenere og kusker. I 2007 ble utbetalt 18,5 mill kr i premier og oppdretterpenger. Dette er en økning på 1,8 mill kr i forhold til året får. I tillegg er overført kr i premiefond til NR. Det ble overført ca 11,2 mill kr i ordinære premier, 4,7 mill kr i V75-premier og 1,9 mill kr i oppdretterpenger. Terminliste Terminlista for året hadde en økning på 2 løpsdager, til 43 dager. Som vanlig 5 V75- dager, og med 5 lunsjtrav (økning på 2 dager). For første gang på mange mange år hadde vi også en kombinasjon av kjøring fredag/lørdag. Denne kombinasjon var i september hvor banen både arrangerte NM for montéryttere og NM for damer. Etter vår vurdering falt dette bra ut. Side 4 Drammen Travbane AS

5 Terminlista for 2008 er også vedtatt med 43 løpsdager. Samme antall V75-kjøringer og lunsjtrav. Det vil også bli dobbeltkjøring fredag/lørdag i forbindelse med V75 i juni. NM for montéryttere er lagt til denne dobbeltkjøringen. Investeringer og vedlikehold. Kjøp av deler av nabotomt til Hesteringen, benevnt Eplehagan er sluttført siste år, og passasjen mellom Eplehagan og banen er betydelig utvidet. Tilleggsarealet som ble kjøpt er på noe over 1 mål. Av bygningsmessige endringer er det utført vedlikehold av gulv i flere trenerstaller, samt utskifting av takplater m.m. på boksrekker. Videre er det utført betydelig vedlikeholdsarbeid og opprydding på ulike bygninger og innretninger. Det er kjøpt inn ny snøfreser, sandstrøer, tilhenger traktor samt traktorskjær. Av teknisk utstyr er kjøpt inn nye nummerskilt samt investert i nye disketavler. Behov for større utbedringer knyttet til Hesteringen og utvidelse av siste sving, spesielt oppselingsbokser siste sving utstår inntil en får nærmere avklaring vedr prosjekt eiendomsutvikling. I løpet av de siste årene er det foretatt betydelig vedlikehold og oppgradering på deler av anlegget, totalt for ca 19 mill kr. Utvikling av anlegget. Styret viser til tidligere årsberetninger om det arbeid og de ulike prosjekter som har vært jobbet med for utviklingen av Drammen Travbane ble undertegnet prosjektutviklingsavtale med Åssiden Bydelssenter AS (us). Avtalen innebærer i hovedtrekk at deler av eiendommen til DT stilles til disposisjon for utbygging. Hele eiendommen til DT er i underkant av 130 mål. Den del som stilles til disposisjon for regulering er i underkant av 40 mål, og omfatter nordre del mellom løpsbane og Rosenkrantzgata, inkludert område for trenerstaller. Selskapet ønsker gjennom utvikling av eiendommen å skape grunnlag for mer forutsigbare og løpende inntekter utenom spill på hest. Det er et meget stort behov for fornyelse og tilpasning av publikumsfasiliteter til morgendagens krav og behov, utvikling av banen og tilbud til hesteeiere under opphold på banen. Drammen Travbane AS har utarbeidet en kravspesifikasjon for hvilke funksjoner som skal inngå i selve prosjektet og dekke travets behov. Foreløpig er en ikke kommet så langt i prosessen at det har vært aktuelt å gå i detalj om dette i det som skal fremmes overfor kommunen. Hovedmålet og arbeidet i 2007 har vært gjennom kommuneplan for perioden å få klarsignal for videre arbeid med planer for utvikling av områder på og rundt travbanen. Bystyret vedtok kommuneplan Denne åpner for at det kan utarbeides en egen kommunedelplan for området ved Travbanen. Etter Bystyrets vedtak er det avholdt møter med kommunen med sikte på å komme frem til en avklaring m.h.t. type av plandokument som skal/må utarbeides, samt klargjøring av hvilke typer av utbygging som faktisk kan tillates og godkjennes. Fra Fylkesmannen er det bl.a. kommet krav om at en risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides i forbindelse med planen. Støysonekart gir begrensninger m.h.t. mulighet for boligbygging, overkommunale retningslinjer for handelsetablering gir føringer m.h.t. type av handel, og arealstørrelser. Disse ulike krav og retningslinjer medfører at det over tid har vært jobbet med et revidert prosjektkonsept og argumentasjoner for å kunne godkjenne dette. Drammen Travbane AS 2007 Side 5

6 En forventer at et revidert prosjekt kan fremlegges for kommunen våren I løpet av året er det inngått aksjeeieravtale mellom Åssiden Bydelssenter AS og Drammen Travbane AS. Selskapet Åssiden Utvikling AS er stiftet, og aksjekapital innbetalt. Det er avholdt styremøte i selskapet. Videre utvikling Utviklingen i siste måneder av 2006 skapte ny optimisme for hele hestesporten. Denne optimismen fortsatte hele året 2007, og er nok i øyeblikket større enn noen gang tidligere. En milepæl for hestesporten ble nådd i 2007 med en omsetning på over 3 mrd kr, og for region Drammen første gang over 200 mill kr i omsetning. Ser en på omsetning i region og mottatte provisjonsinntekter, får en følgende oversikt: År Omsetning Provisjon Andel provisjon ,12 % ,03 % ,62 % ,95 % ,35 % (Tallene for 2008 er budsjett) Dette viser at en stadig mindre andel av omsetning i region blir tilbakeført til region. En omsetningsøkning på over 5 år på 40 mill kr gir kun 1,3 mill kr i økte provisjonsinntekter (fra 2004 til budsjett 2008). For 2008 har Norsk Rikstoto vedtatt en ny inntektsfordelingsmodell (tidligere benevnt økonomimodellen). Denne modellen gir mindre overføring av provisjonsinntekter til Drammen Travbane AS, i budsjettet for 2008 er andelen sunket til 11,35%. Det er provisjonsinntektene som danner grunnlag for overføring av hesteeierpremier, samt skal dekke løpende drifts- og vedlikeholdskostnader. Den likvide situasjon for selskapet har vært meget stram. Årsaken til dette er først og fremst investeringer uten opptak av lån, samt overføring av midler til premiefond i NR. Styret tar sikte på å bedre likviditeten med låneopptak Styret har som mål at det på banens løpsdager skal være et miljø med et tilfredsstillende antall tilskuere, og et tilbud hvor både sportens utøvere og publikum trives. Ved oppgradering og vedlikehold av anlegget tar en løpende sikte på å bedre tilbud for publikum. I 2007 har kiosktilbudet under løpsdagene blitt forbedret. Mesanin, som ble oppgradert i 2002 har vært et godt tilbud til ulike bedriftsgrupper. Styret tar sikte på en fornyet vurdering av tilbud til publikum. Styret har som mål at Drammen Travbane skal fremstå med en god image og service overfor alle grupper av kunder ved banen, så vel hesteeiere, spillere som publikum. Side 6 Drammen Travbane AS

7 Resultatregnskap pr 31. desember Note PROVISJONS/SPILLEINNTEKTER Provisjons/spilleinntekter Provisjonsutgifter krysspill Netto provisjons/spilleinntekter Leieinntekter Reklame- og samarbeidsavtaler Kiosksalg Andre inntekter Sum andre inntekter NETTO TOTALE INNTEKTER Løpsavvikling Kioskvarer Personalkostnader 6, Strøm og kommunale avgifter Driftsmateriell, vedlikehold Honorarer Kontorrekvisita, telefon, porto Drift biler og redskaper Markedsføring, reiser og representasjon Forsikringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING Avskrivninger Refusjon fra Norsk Rikstoto Tap på krav DRIFTSRESULTAT ETTER AVSKRIVNING Finansinntekter Refusjon fra Norsk Rikstoto Rentekostnader Finanskostnader Sum finansposter DRIFTSRESULTAT FØR PREMIER Ordinære premier V75-premier Unghester Gjenstandspremier Oppdretterpremier Overført til premiefond Norsk Rikstoto Sum premier Refusjon V75-premier Refusjon V75-oppdretter Strykningsavgift Tilskudd spesielle løp og arr Overført fra premiefond Norsk Rikstoto Sum premierefusjoner Netto totale premier RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT TIL DISPOSISJON Som er disponert/dekket slik: Overført av annen egenkapital Drammen Travbane AS Side 7

8 Balanse pr 31. desember EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utvikling internettsider Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (8.000 aksjer à kr 250) 4, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 8 Drammen Travbane AS

9 Regnskapsprinsipper. Noter til regnskapet 2007 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring av provisjoner fra travspill og salg av varer skjer på leverings-tidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelses-kost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etablerings-tidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Investeringer i andre selskap Investeringer i andre selskap vurderes etter kostmetoden Varelager Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFOprinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført, det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Drammen Travbane AS Side 9

10 Note 1. Varige driftsmidler. Immaterielle Tomter Bygninger Maskiner og Totalt eiendeler Baneanlegg anlegg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Bygninger og baneanlegg avskrives med 1% - 20%. Maskiner og anlegg avskrives med 10% - 33%. Note 2. Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år 0 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Note 3. Bundne midler. I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 4. Aksjekapital og aksjeinformasjon. Aksjekapitalen på kr består av aksjer à kr 250. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapets største aksjonær er Buskerud Travforbund med en eierandel på 88,6% (7 088 aksjer). Drammen og Opland Travselskap eier 9,8% (781 aksjer). Alle øvrige aksjonærer har en eierandel på under 1% Note 5. Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant o.l Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Obligasjoner og andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Driftsløsøre, inventar, maskiner m.v Tomter, bygninger Sum Side 10 Drammen Travbane AS

11 Note 6. Pensjoner. Selskapet har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter 10 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Premiefondet er kr Selskapets ansatte har i tillegg en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Ordningen omfatter 9 ansatte. De ansatte har følgende aldersfordeling: Under 30 år 1 stk Fra 30 til 40 år 3 stk Fra 40 til 50 år 2 stk Fra 50 til 62 år 3 stk Note 7. Skattekostnad. Årets skattekostnad består av 2007 Betalbar skatt på selskapets inntekt For lite/mye avsatt tidligere Samlet betalbar skatt Endring utsatt skatt Netto skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt på selskapets inntekt Samlet betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Endring Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/skattefordel (28 %) Herav ikke balanseført Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet Note 8. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Drammen Travbane AS Side 11

12 Gjennomsnittlig antall ansatte, inkludert løpsfunksjonærer og totalisatorpersonell i løpet av regnskapsåret har vært 61. Dette utgjør samlet ca 13,4 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital. Revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2007 var kr Honorar for øvrig bistand fra revisor utgjorde kr Note 9. Egenkapital. Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 10. Investering i andre selskap. Drammen Travbane AS har i 2007 stiftet Åssiden Utvikling AS. Selskapet er stiftet sammen med Åssiden Byutvikling AS og de to stifterne eier hver 50% av aksjene og kan stemme for samme prosentdel. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr hvorav Drammen Travbane AS har betalt inn halvparten. Åssiden Utvikling AS har forretningskontor i Drammen kommune. Det har ikke vært aktivitet av betydning i selskapet i Det vises for øvrig til nærmere omtale av Åssiden Utvikling AS i årsberetningen. Side 12 Drammen Travbane AS

13 Revisjonsberetning. Drammen Travbane AS Side 13

14 INFORMASJON OM ÅRETS VIRKSOMHET Løpssesongen TERMINLISTE Det ble totalt avviklet 43 løpsdager i Som vanlig var det 5 V75 arrangementer. 5 lunsjtrav ble fordelt på 4 tirsdager og 1 torsdag. Nytt av året var at det ble arrangert en fredagskjøring i forkant av en V75 omgang. Dette i sammenheng med NM damer og monté. To av tirsdagene det ble kjørt lunsjtrav var det også kveldskjøring dagen før. De resterende 32 løpsdagene var mandager. 15 av disse var alenedager med dobbelt V5 spill. Totalt ble det kjørt 363 løp med starterklærte hester. Fordeling mellom starterklærte kaldblod/varmblod var: starterklærte kaldblodshester og starterklærte varmblodshester. Dette ga et snitt på 12 starterklærte hester pr. løp. STORLØPENE Arne Sems Minneløp var som vanlig hovedoppslaget på årets første V75 kjøring. Hoppeløpet ble vunnet av Spik Tassa kjørt av Tom Erik Solberg, som ledet fra start til mål. Ludvig Nilsens Minneløp var hovedattraksjonen på årets andre V75 kjøring. Olle Goop og eierne av Thai Tanic valgte å la sin verdensstjerne årsdebutere på Drammen Travbane. Det kunne ikke ha gått bedre da han satte ny banerekord på 1.13, juni fikk vi et flott oppgjør i Tarport Frenzy Trot. Per Ludvig Nilsen ledet lenge med Re Panderosa, men Øystein Tjomsland og egentrente Bauxite speedet enormt og knep seieren akkurat på målstreken. Bauxite noterte seg for den nye banerekorden 1.15,9. Trø Lyn og Geir Mikkelsen viste muskler da de rundet samtlige konkurrenter i styrkeprøven Drammen Kommunes Pokalløp over meter. HKH Kronprins Haakons Pokalløp gikk noe overraskende til Hot Capital og Eirik Høitomt. Jeunesse Doree prikket starten og ledet Digital Visjons Hoppeserie fra start til mål og vant på 1.16,9. Brekke løpene gikk av stabelen 15. september. Jilly og Johan Herbjørn Undem ledet Guttorm Brekkes Pokalløp fra start til mål på solide 1.24,6, mens Spenda M. Aud kjørt av Eirik Høitomt og trent av Anders Andersen tok en overlegen seier i Nils Brekkes Pokalløp. Moe Odin tok sin femte strake seier i St. Hallvardpokalen. Selv om Moe Odin er blitt 10 år er han bedre enn noensinne! Ola Vindegg eide Sceptre Boko trent av Morten M. Ottersen og kusket av Lars Anvar Kolle tok en komfortabel seier i Ole A. Landaas Æresløp. Olle Goop gjestet Drammen et par ganger i Med Thai Tanic vant han Ludvig Nilsens Minneløp, og med årets hurtigste tid i Dammen på 1.13,9. Side 14 Drammen Travbane AS

15 STORLØPSVINNERE 2007 Dato Løp/kusk Hest Eier Trener Arne Sems Minneløp Spik Tassa Øystein Eieren Tom Erik Solberg 1.33,3/2100v Simonsen Ludvig Nilsens Minneløp Thai Tanic Erik Skau og Olle Goop Olle Goop 1.13,9/2100a Espen Hartvig Drammen Kommunes Pokalløp Geir Mikkelsen Trø Lyn 1.26,3/2940v Egil Tveit Eieren HKH Kronprins Haakons Pokalløp Eirik Høitomt Tarport Frenzy Trot Øystein Tjomsland Digital Visions Hoppeserie Eirik Høitomt Guttorm Brekkes Pokalløp Johan Herbjørn Undem Nils Brekkes Pokalløp Eirik Høitomt Ole A. Landaas Æresløp Lars Anvar Kolle St. Hallvardpokalen Asbjørn Mehla Hot Capital 1.16,5/2500a Bauxite 1.15,9/2100a Jeunesse Doree 1.16,9/2500v Jilly 1.24,6/1700a Spenda M. Aud 1.14,8/1700a Sceptre Boko 1.18,0/2100a Moe Odin 1.25,4/1700a Oddvar Dahlen Eieren Bjørn Rishaug Øystein Tjomsland Jan Lyng Eieren Trine og Rune Vidar Willberg Bakkeli Ove Lutdal og Anders Joar Hernes Andersen Ola Vindegg Morten M. Ottersen Stall 17 H Tor Martin Drangedal Moe Tom Erik Solberg og Spik Tassa vinner Arne Sems Minneløp. Drammen Travbane AS Side 15

16 HVERDAGSTRAVET Drammen Travbane holder fortsatt sin posisjon som en av landets mest populære baner blant hesteeierne. Noe et snitt på 12 starterklærte hester pr. kjørte løp er et bevis på. Det var jevnt trykk på innmeldingene gjennom hele året og det ble det satt opp en del ekstraløp i grunnlag hvor det hopet seg opp hester. Dette til stor glede blant de aktive. Premienivået lå på samme nivå gjennom hele året og var høyere enn på flere av østlandsbanene. Det ble kjørt et kvalifiseringsløp for begge raser, med finale uken etter med kr i førstepremie. Dette var sammen med eliteløpet på fredag under NM helgen, den høyeste førstepremien utenom V75 kjøringene. De høye førstepremiene trakk til seg gode hester innenfor grunnlagene og bidro til god sportslig kvalitet. Drammen Travbane var første banen i Norge som inkluderte montéløp innenfor V5 rammen. Dette ga mye oppmerksomhet og positive tilbakemeldinger, samt at omsetningen også var god. Det ble kjørt mange løp over 2500 meter og dette ble igjen godt mottatt blant både trenere, kusker, spillere og hesteeiere. Det ble også kjørt en 2900 meter for varmblods med brukbar deltagelse. Videre ble også prøvd ut en del nye varianter av løpsutskrivning. Eksempler på dette var fordel hopper (godtgjørelse for hopper), fordel 3-4 år (godtgjørelse for unghester), fordel maiden (godtgjørelse for hester som ikke har vunnet løp), fordel spor (hester med et grunnlag i spor 1-6 og 9-10, mens hester med høyere grunnlag i spor og 12) I samtlige V5-løp ved Drammen Travbane i 2007 har eier av hest blitt tildelt premie Hallingglass satt opp av Autotech AS. BANENS TRENERE Gunnar Austevoll ble nr. 4 på landsstatistikken med sine 159 seire. Totalt kjørte Gunnar inn kr til hesteeierne, noe som er hans beste sesong når det gjelder innkjørte kroner og antall seire. Gunnar ble også banechampion ved Drammen Travbane. Ved siden av løpskjøringen har Gunnar også hatt brukbar flyt på sine stallhester som totalt sprang inn kr Asbjørn Wright vant to løp og kjørte inn kr Asbjørn tok sin største seier da han vant et V75 løp på Drammen Travbane med Secret Rose 15. september. Spang Odin har vært en fin reklamehest som har vunnet V65 løp. Totalt ble det kr innkjørt på stallhestene og det er foreløpig rekord. Asbjørn Wright sikret seg sin første V75- seier med Secret Rose 15. sept. Her sammen med eier og trener Rune Bakken. Glenn Kramer Stenberg er tilbake med stall på Drammen Travbane og han endte opp med 3 seire og kr innkjørt i sulkyen. Stallhestene løp inn totalt kr Siv Ailin Olsen tok ut trenerlisens i 2007 og kjørte 11 løp som innbrakte kr Stallhestene løp inn totalt kr Side 16 Drammen Travbane AS

17 Pål Sem valgte i løpet av 2007 å si opp sin stall ved Drammen Travbane. Navn Starter Seire Innkjørt Gunnar Austevoll Glenn Kr. Stenberg Asbjørn Wright Siv Ailin Olsen Tabellen viser innkjørt som kusker. Gunnar Austevoll med sin beste sesong; 4. plass på landsstatistikken og innkjørt over 6,7 mill kr. mens Johanne Ulrika Øveraasen tok sølv og tittelforsvarer Liv Pedersen kapret bronse medaljen. CHAMPIONAT Gunnar Austevoll vant 31 løp og holdt unna med 3 seiers margin til fjorårschampion Eirik Høitomt. Gunnar vant løp jevnt og trutt gjennom hele sesongen og det ble til slutt en populær hjemmeseier. Kristian Malmin var nok en gang best blant de stallansatte. Totalt ble det 5 seiere på den dyktige stallmannen. Bjørn Steinseth hadde et fantastisk år i sulkyen og ble champion blant amatørene. Bjørn noterte seg for 4 seiere og 5 annenplasser. Det var 2 annenplasser mer enn samboer Ragnhild Strøm som fulgte rett bak. Line Gundersen vant 5 løp og ble montéchampion samme år som hun også ble Norgesmester og landschampion. Kjell Teigen stakk av med seieren i Boj Trenercup 2007 og vant en flott dobbelthenger til en verdi av kr NM FOR DAMER Ble arrangert under dobbeltkjøringen september. Det ble kjørt tre løp fredag og et løp lørdag. Samtlige løp inngikk i V5 spillet. Viktoria Strand Jørgensen ble Norgesmester foran Carina Marie Jensen og Katja Huuskonen. Dermed ble det altså gull og sølv til lokale utøvere. Løpene holdt brukbar kvalitet, kuskene kjørte bra og løpene var fine å se på. Sosialt opplegg, bespisning lørdag kveld ble lagt til Blaafarveverket på Modum, sammen med deltakerne fra NM monté og Norsk Dametravforbunds landskonferanse. NM FOR MONTÉRYTTERE Norgesmesterskapet for montéryttere gikk også av stabelen under dobbeltkjøringen september. To løp ble ridd fredag og et løp ble ridd lørdag. Et av fredagsløpene inngikk i V5 spillet. Line Gundersen ble suveren Norgesmester, Line Gundersen vant etter flere års forsøk sitt første NM for montéryttere. RUTINELØP 14 rutineløpsdager ble kjørt og det var nok et år med veldig varierende oppslutning. 151 hester deltok i rutineløpene, noe som Drammen Travbane AS Side 17

18 gir et snitt på 11 pr. kjøredag. En nedgang på 1 hest pr. dag sammenlignet med 2006 og BANEREKORDER 24. mars ble årets første banerekord satt. Thai Tanic gjestet Drammen Travbane for første gang siden Thai Tanic vant Ludvig Nilsens Minneløp på 1.13,9 i årsdebuten og noterte med det ny banerekord for eldre norskfødte. Vamp Victory satt ny banerekord for 4 årige utenlandsk fødte hopper med voltestart da hun gikk 1.15,2 den 11. juni. Samme dag gikk Tiptronic 1.14,6, noe som var banerekord for eldre hingster/vallaker med voltestart. 16. juni ble det satt tre nye banerekorder. Bauxite vant Tarport Frenzy Trot på 1.15,9 og ble med det raskeste utenlandsk fødte 3- års hoppe. Briskeby Philip forbedret rekorden for 4 årige hingster/vallaker med voltestart til 1.27,0, mens Raikkonen forbedret rekorden for 4 årige hingster/vallaker med autostart til 1.24,2. Totalt ble det satt 6 nye banerekorder. PONNITRAV Det ble kjørt/ridd 14 ponni løp på Drammen Travbane i forbindelse med totokjøringer i Løpene var både med volte og autostart, og det ble også ridd montéløp. Alle løpene hadde en sponsor slik at det kunne deles ut seiersdekken til vinneren. Premiering har vært Hestesportens Porselen i samtlige løp. Det ble avholdt ponnileir i august med stor oppslutning. Hele 106 deltagere fikk prøvd seg på å gjøre alt fra å pusse/stelle, til å kjøre/ri, samt delta i daglige gjøremål i en stall. Briskeby Philip og Asbjørn Mehla setter banerekord 1.27,0 for 4-årige hingster/vallaker med voltestart. Side 18 Drammen Travbane AS

19 Championatvinnere 2007: Line Gundersen, Kristian Malmin og Gunnar Austevoll, samt vinner av BOJ trenercup Kjell Teigen. Innfelt Bjørn Steinseth. Ole A. Landaas Æresløp ble vunnet av Sceptre Boco med Lars Anvar Kolle i sulkyen. Ole A. Landaas selv på seremoniplass og delte ut premier. Drammen Travbane AS Side 19

20 Nøkkeltall for Drammen Travbane AS Løpsdager Startende hester Herav kaldblods Herav varmblods Antall starter Herav kaldblods Herav varmblods Antall løp Herav kaldblods Herav varmblods Løpspremier Herav kaldblods Herav varmblods Omsetningstall: Banespill Krysspill Kommisjonærspill Internettspill og andre Andre omsetningskanaler Sum omsetning Provisjonsinntekter Høyeste V5-utbetaling Laveste V5-utbetaling Høyeste V75-utbetaling Laveste V75-utbetaling Omganger med V Jackpot Side 20 Drammen Travbane AS

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 7 BALANSE... 8 NOTER TIL REGNSKAPET... 9 REVISJONSBERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING... 3 RESULTATREGNSKAP... 7 BALANSE... 8 NOTER TIL REGNSKAPET... 9 REVISJONSBERETNING... Styret i Drammen Travbane AS 2006. Bak fra venstre: Trond Jarness (1. varamann), Gjermund Gravdal, Tore Borgersen og Linda Søvik. Foran fra venstre: Dag Torp Syversten (nestleder), Trygve Bjørge (leder),

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer