Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling i Miklagard Golf AS"

Transkript

1 Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015

2 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015 kl i klubbhuset, Miklagard Golf Umiddelbart før formell åpning av møtet vil selskapets administrasjon/styre presentere fokusområder for 2015 og resultater fra medlemsundersøkelsen i For generalforsamlingen har styret fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2014 med forslag om anvendelse av årsresultat 5. Fastsettelse av honorar til revisor. 6. Fastsettelse av honorar til selskapets styre 7. Valg av nytt styre i Miklagard Golf AS Innkallingen er sendt til alle aksjonærer med kjent e-post adresse. Selskapets årsregnskap for 2014 inklusive revisjonsberetning og styrets årsberetning, samt styrets forslag til vedtak under sak 5 og 6 samt valgkomiteens innstilling til sak 7 på dagsorden med begrunnelse vil være tilgjengelig for aksjonærene 1 uke før generalforsamlingen på Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til selskapet innen 6. mars Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til årsmøtet i Miklagard Golfklubb, som vil bli avholdt på samme sted og starter straks den ordinære generalforsamlingen i Miklagard Golf AS er avsluttet ca. kl Kløfta, den 9. februar 2015 Med vennlig hilsen for MIKLAGARD GOLF AS Ove Granlund

3 RETURNERES TIL: Navn og adresse på den som møter (Helst på telefaks: , (vennligst bruk blokkbokstaver) eller Miklagard Golf AS Att: Tore Waagø Postnr: Poststed: MELDING OM DELTAGELSE på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, Den 11. mars 2015 kl i klubbhuset, Miklagard Golf Jeg eier... aksjer Jeg er fullmektig for... aksjer Jeg er lovlig stedfortreder for (styremedlem, verge for mindreårige, m.v.) Navn:... aksjer:... Navn:... aksjer: Sted Dato Underskrift av den som møter på generalforsamling FULLMAKT Som eier av... aksjer i Miklagard Golf AS, gir jeg herved:... styrets formann... fullmakt til å møte for meg på ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS, den 11. mars 2015, kl og til å avgi stemme for mine aksjer Sted Dato Fullmaktsgivers/aksjeeiers underskrift Fullmaktsgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):...

4 STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK UNDER SAK 5 OG 6 PÅ DAGSORDEN MED BEGRUNNELSE SAMT VALGKOMITEENS INNSTILLING PÅ SAK 7: SAK 5: FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR Revisor har levert regning for sitt arbeid i 2014, som viser arbeid knyttet til revisjon på NOK I tillegg har revisor levert regning for annen bistand på NOK Totalt NOK Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Honorar til revisor for arbeid i 2014 dekkes i henhold til fremlagt regning." SAK 6: FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS STYRE Det foreslås at styrets formann mottar samme for arbeid i 2014 som for Følgelig foreslås det at styrets leder mottar NOK ,- og øvrige styremedlemmer ikke mottar styrehonorar. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Honorar til styrets medlemmer utbetales for arbeid i 2014, fordelt slik at styrets leder mottar NOK ,- Øvrige styremedlemmer mottar ikke styrehonorar,-.«sak 7: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET Tre av styrets medlemmer, Bård Flatin, Simon Jensen og Erling Kristensen er på valg. Alle har sagt seg villig til å ta en ny periode i styret. Valgkomiteen foreslår med bakgrunn i dette følgende styre, og henstiller generalforsamlingen til å godta dette. Ove Granlund Øivind Bjørnstad Bård Flatin Simon Jensen Trond Laeng Erling Kristensen (ikke på valg) (ikke på valg) (gjenvelges for 2 år) (gjenvelges for 2 år) (ikke på valg) (gjenvelges for 2 år)

5 Årsregnskap 2014 for Miklagard Golf AS Utarbeidet av: Innhold: Årsberetning Revisors beretning Resultatregnskap Balanse Noter

6 Resultatregnskap for 2014 MIKLAGARD GOLF AS Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 1, 2, 10 ( ) ( ) Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 ( ) ( ) Annen driftskostnad 3 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad ( ) ( ) Sum finanskostnader ( ) ( ) Netto finans ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

7 Balanse pr. 31. desember 2014 MIKLAGARD GOLF AS Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Balanse pr. 31. desember 2014 MIKLAGARD GOLF AS EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 272 aksjer á kr 500,00) 11, Beholdning av egne aksjer 13 (63 000) (63 000) Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 Kløfta 11.mars 2015 Ove-Marthin Granlund Simon B. Jensen Bård Flatin Styrets leder Styremedlem Styremedlem Erling M. Kristensen Trond J. Laeng Øivind L. Bjørnstad Styremedlem Styremedlem Styremedlem

10 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overenstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Pensjoner Årlig pensjonskostnad utgjør innbetalt premie til selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning.

11 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Foretaket har sysselsatt 13 årsverk i regnskapsåret. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Note 3 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Driftsløsøre Golfanlegg Klubbhus inventar o.l Sum Anskaffelseskost Omklassifisering Tilgang i året Anskaffelseskost Akkumulerte avskr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 0-10% 10-20%

12 Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler ( ) Omløpsmidler (20 000) (20 000) Kortsiktig gjeld ( ) ( ) (97 900) Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Netto forskjeller ( ) ( ) (42 385) Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel basert på 27% Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr Note 6 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer (20 000) (20 000) Netto oppførte kundefordringer Note 7 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkurs Annen Sum egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr

13 Note 9 - Pantstillelser og garantier m.v. Pantstillelser og garantier m.v. Spesifikasjon Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing) Sum Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til Sum Av langsiktig gjeld på kr forfaller kr om mer enn 5 år. Det er innvilget kassekreditt på kr Som sikkerhetfor kassekreditten er det tatt pant i selskapets leiekontrakt med driftstilbehør. Selskapet har inngått leiekontrakt som løper fra i 40 år med rett til forlengelse med ytterligere 40 år. Leiesummen indeksreguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Note 10 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Note 11 - Aksjekapital Foretaket har aksjer, pålydende kr 500,-, noe som gir en samlet aksjekapital på kr Note 12 - Aksjeinnehav Aksjeinnehav ledende personer samt aksjonærer som eier mer enn 1% av aksjene. Tittel Navn Antall aksjer Antti Peltoniemi 250 Styremedlem Simon Jensen 1 Styremedlem Erling Kristensen 1 Styremedlem Øivind Bjørnstad 1 Styremedlem Bård Flatin 1 Styremedlem Trond Laeng 1 1 Note 13 - Egne aksjer Egne aksjer Aksjeselskap eier 126 egne aksjer pr

14 Resultat Kontonr Tekst Driftsinntekter 3000 Varesalg restaurant (pl) , , Varesalg restaurant 15% , , Varesalg proshop (pl) , , Varesalg golfbilleie/traller (pl) , , Salgsinntekt samarbeid(avg pl) , , Fakturagebyr 24060,00 0, Viderefakturering Skei 88351, , Salgsinntekt, utlegg avg.pliktig 1600, , Utleie brakkerigg 0, , Avg fritt salg , , Kontingentinntekt senior 0,00 0, Kontingentinntekt junior 0, , First Class Golf 30966, , Salgsinntekt greenfee 23073, , Salgsinntekt baneleie , , Salgsinntekt driving range , , Salgsinntekt turnering , , Inntekt sponsor avg fri , , Salgsinntekt protjenester , , Utleie traller 120, , Salgssum Anleggsmidler , , Hjelpekonto salg ansleggsmidler , , Annen salgsinntekt 29815, , Annen salgsinntekt fri , , Leieinntekt klubbhus 21390, , Leieinntekter restaurant 32000, , Periodisering inntekter 0, ,00 Sum driftsinntekter , ,42

15 Driftskostnader Varekostnader 4000Varekjøp samarbeidsavtale , , Varekjøp proshop , , Varekjøp restaurant 25% , , Varekjøp restaurant 15% , , Frakt, toll, spedisjon -1815, , Innkjøp Skei -5172, , Beholdningsendring Proshop , , Beholdningsendring Greenkeeper 2572, , Beholdningsendreing Restaurant -775, , First Class Golf , , Varekjøp avg fritt , , Utgifter Pro , , Greenfee 0,00 0, Aquantus protjenester , ,20 Sum varekostnad , ,97 Bruttofortjeneste , ,45 Personalkostnader 5000 Lønninger , , Bonus , , Feriepenger , , Avsatt lønn og honorarer , , Innberettet OTP , , Andre innberetningspliktige -7854,00 0, Motkonto innberetning , , Gruppelivsforsikring -3746,00 0, Arbeidsgiveravgift , , AGA av Feriepenger , , Refunderte sykepenger 14796, , Kantinekostnad 4961, , OTP avtale , , Andre personalkostnader , ,00 Sum personalkostnader , ,53

16 6010 Avskrivninger utstyr, bil etc , ,06 Sum av- og nedskrivninger , ,06 Andre driftskostnader 6305 Jordleie Kristian Kjos , , Låveleie Kristian Kjos , , Kommunale avgifter , , Strøm/elektrisitet , , Renhold , , Leasing restaurantmøbler og utstyr ,28 0, Leasing maskiner , , Leasing golfbiler , , Leasing GPS system ,32 0, Leasing biler , , Leie kontormaskiner 0, , Leie betalingsterminal -401, , Sand , , Gjødsel , , Gressfrø , , Analyser ,00 0, Drivstoff maskiner , , Vanningsanlegg , , Reparasjon service deler , , Sprøytemidler , , Baneutstyr , , Inventar , , Proshop inventar 0, , Arbeidstøy og verneutstyr , , Rep og vedlikehold Klubbhus , , Rep og vedlikehold Proshop -9691, , Rep og vedlikehold Restaurant , , Rep og vedlikehold Brakkerigg , , Rep og vedlikehold Utendørsanlegg , , Rep og vedlikehold Driving range , , Revisjonshonorarer , , Økonomisk rådgiving 0, , Regnskapshonorarer , ,12

17 6800Kontorrekvisita , , Trykksaker , , Abonnementer 0, , Kurs og Møtekostnader , , Telefon/Fax/Internett , , IT Kostnader , , Porto , , Drivstoff CV ,21 0, Vedlikehold biler , , BILGODTGJØRELSE , , Reisekostnader , , Diettkostnader ,00 0, Annonsering & Markedsføring , , KONTINGENTER, fradrag , , Forsikringer-bedrift , , BANKGEBYRER , , Annen kostnad , , Annen kostnad 1,40 0, Tap på salg av anleggsmidler 0, , TAPTE KUNDEFORDRINGER 0, ,60 Sum andre driftskostnader , ,69 Sum driftskostnader , ,28 Driftsresultat , ,17 Finansposter 8050RENTEINNTEKTER 16223, , VALUTAGEVINST 2155,65 0, Purregebyr -488, , Mottatt utbytte Gjensidige 25438, ,00 0Finanskostnader 0,00 0, RENTEKOSTNADEER , ,20 Netto finansposter , ,96 Resultat før skatt 42384, ,21 Skattekostnad Resultat 42384, ,21

18 Til generalforsamlingen i Miklagard Golf AS REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Miklagard Golf AS som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Miklagard Golf AS per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

19 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Lillestrøm, 11. mars 2015 SLM Revisjon AS Jan Ove Hofseth statsautorisert revisor

20 MIKLAGARD GOLF AS Styrets beretning for 2014 Miklagard Golf AS (Miklagard) ble stiftet 2. juni 1998 og har som formål å utvikle, eie og drive golfanlegg. Økonomi Selskapets årsresultat ble positivt med NOK (NOK i 2013). Driftsresultatet ble positivt med NOK (NOK i 2013). Med utgangspunkt i de vedtak som ble fattet på generalforsamlingen i mars, hadde Miklagard akseptable økonomiske forutsetninger for Inntekter fra medlemmer, samarbeidspartnere, restaurant og proer gjorde det mulig å drifte banen og anlegget på en god måte. Opprettelsen av et eget salgsteam resulterte i at vi greide å øke inntektene på samarbeidssiden. Variable inntekter utgjorde en stor andel av budsjettet, noe som medførte en viss usikkerhet tatt i betraktning den vanskelige markedssituasjonen golf befinner seg i. Vi opplevde en fortsatt nedgangen i gjestespill til tross for at banen og været var meget bra i store deler av Mindre gjestespill synes å være av en varig karakter, og utviklingen går mot ulike fleksible medlemskapsløsninger. Markedsgruppen, styret og ledelsen har brukt mye ressurser på å videreutvikle selskap og bane for å møte nye trender og markedskrav. Vi har stor tro på at dette arbeidet vil bidra positivt, og at Miklagard skal være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Miklagards langsiktige gjeld var pr. 31. desember 2014 NOK (DNBNOR 20 års løpetid), en reduksjon på NOK fra året før. I tillegg har selskapet ved årsskiftet en innvilget kassekreditt på NOK i samme bank. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse et dekkende bilde av driften og av stillingen i selskapet. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret er ikke kjent med forhold inntruffet etter årsskiftet, som kan påvirke selskapets økonomiske stilling vesentlig. Styret foreslår at årets overskudd på NOK avsettes annen egenkapital. Styrets arbeid Styret har i 2014 bestått av: Ove Granlund Styrets leder Simon Jensen Styremedlem Bård Flatin Styremedlem Erling Kristensen. Styremedlem Øivind Bjørnstad Styremedlem Trond J. Laeng Styremedlem

21 Det er avholdt 7 styremøter i I tillegg har det blitt avholdt 1 møte vedrørende problematikken rundt aksjeexit og 1 møte med selskapets største aksjonær vedrørende videreutvikling av Miklagard Golf. Styret og ledelse har i år 2014 fokusert på økonomi, anleggets kvalitet og trivsel for aksjonærer/medlemmer. Hovedbanen Banen åpnet for spill den 7. april i meget god stand. Dette er den tidligste åpningen i Miklagards historie og dannet et godt grunnlag for årets sesong. Barnearbeiderne jobbet godt gjennom vinteren for å stå best mulig rustet til sesongstart, og det viste seg at det arbeidet som ble lagt ned gav gode resultater. Kvaliteten på bane og anlegg blir stadig bedre og det viser seg at det sterke fokuset på vedlikehold og utvikling gir en positiv effekt. Banen fremsto i meget god stand gjennom hele sesongen, og ble igjen kåret til Norges beste bane i 2 uavhengige kåringer. Dreneringsarbeidet som ble utført gjennom vinteren og våren bidro positivt til banens standard. Ny bunkersand på flere hull hevet også spillernes opplevelse av banen. Høy kvalitet har i sterk grad bidratt til den gode sesongen Miklagard har hatt, og styret er fornøyd med utviklingen året sett under ett. I medlemsundersøkelsen i november fikk banen en total karakter på 5,51 av der høyeste karakter var 6,0. Dette er den høyeste scoren vi har mottatt fra våre aksjonærer på banen noen gang. Styret ønsker at det sterke fokuset på vedlikehold og kvalitet skal fortsette i Dette er, etter styrets oppfatning, helt avgjørende for selskapets fremtid. Klubbhuset Klubbhuset har fungert meget bra i 2014, og aksjonærer og gjester har gitt gode tilbakemeldinger. Før sesongen ble det kjøpt inn nye møbler til restauranten og foretatt enkelte endringer i golfshopen og administrasjonen. Det ble også laget et nytt lager i tilknytning til restauranten og «Canon huset» ble forbedret slik at det kan brukes i større deler av året. Forandringene, som har blitt godt mottatt, og har gjort oss i stand til å gjennomføre større arrangementer på en mer profesjonell måte, samt gitt medlemmer og gjester en bedre opplevelse. Ytterligere forandringer og oppgraderinger vil bli gjort kommende sesong, innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Treningsfelt Treningsfeltet og gress-teen sesongåpnet 1.april Gressutslaget har vært åpent gjennom hele sesongen til aksjonærenes tilfredshet. Før sesongen ble det kjøpt inn nye Titleist NXT Tour rangeballer av høy kvalitet, og alle flagg og skilter skiftet ut på treningsfeltet. Både medlemmer og gjester økte sin aktivitet, og inntektene har gått opp for første gang på flere år. Styret er fornøyd med dette. Våren 2014 ble det installert et «Swing Catalyst» system i vårt svingstudio. Dette systemet er det beste på markedet innen svinganalyse, og har bidratt til mer etterspørsel og bedre kvalitet på våre protjenester.

22 Det er et mål for Miklagards styre at treningsanlegget skal oppgraderes ytterligere i Prøveprosjektet med korthulls bane har ikke gitt de resultatene man håpet og det vil derfor bli gjort om til treningsanlegg igjen i Administrasjon og golfshop Styret har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra aksjonærer, gjester og samarbeidspartnere på måten man blir mottatt på Miklagard. Det har vært et hovedmål for administrasjon å skape et godt miljø og yte god service. For administrasjonen var fjoråret et arbeidskrevende, men likevel meget positivt år. Styret er svært fornøyd med den innsatsen som er lagt ned. Golfshopen er en viktig del av Miklagard, og mange funksjoner blir utført her. Tilbakemeldinger på servicegrad og tilgjengelighet har vært meget god, selv om det er rom for forbedringer på flere plan. Vår butikksjef gjennom de siste år har skiftet arbeidsgiver, men styret er sikre på at en fullgod erstatter vil være på plass til sesongstart Restaurant Før 2013 sesongen valgte Miklagard å ta over driften av restaurant selv. For å sikre et best mulig resultat ble det opprettet en restaurantgruppe som hjalp til med oppsett og planer for restauranten. Løsningen var vellykket, og restauranten har fått mange gode tilbakemeldinger. Dette gjelder både på matkvalitet og servicegrad. Omsetningen har økt betraktelig og Miklagard har blitt et populært sted for medlemmer og for eksterne selskaper. Styret er meget fornøyd med dette. Arbeidsintensiteten blant de ansatte har vært for stor, og noen forandringer vil bli gjort før neste sesong. Målet er å ha fortsatt høy kvalitet samtidig som sikrer en god og sunn drift. Samarbeidspartnere Miklagard har i 2014 selv stått for salg av samarbeidsavtaler og turneringer. Resultatet for 2014 viser vesentlig høyere inntekter fra samarbeidspartnere enn tidligere, noe som skyldes opprettelse av et eget salgsteam og «vår nye Miklagard Business Club». I et særdeles vanskelig marked er styret godt fornøyd med dette. Våre samarbeidspartnere har gitt oss gode tilbakemeldinger på vår gjennomføringen av arrangementer i Styret er av den oppfatning at det skal settes inn ytterligere ressurser for å holde inntektene på sponsor-/samarbeidssiden på et høyt nivå i Selskapet har en markedsgruppe som hjelper administrasjonen med utvikling, salg og oppfølging av samarbeidspartnere. Dette arbeidet er frivillig, og styret setter stor pris på den innsats som legges ned her. Vedlikehold av anlegget Selskapet har i 2014 hatt 17 (10 årsverk) greenkeepere under ledelse av banesjef Stefan Schøn. Våre greenkeepere har totalansvar for vedlikehold av golfbanene og treningsområdene. Stefan og hans team har gjort en meget god jobb i Fokus på struktur, tilstedeværelse og oppfølging i baneavdelingen har gitt gode resultater. Baneavdelingen arbeider kontinuerlig med utvikling av banen og måter å minimere vinterskader på. De er fokusert på kvalitetshevning

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer