Program Årsoppgjørskurs 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Årsoppgjørskurs 2014"

Transkript

1 Program Årsoppgjørskurs Kort presentasjon av Finale Systemer as 2. Erfaringer fra Årsoppgjøret Innberetning av grunnlagsdata 4. Endringer i noen skatteregler fra 2013 til Begrensning i rentefradrag mellom nærstående 6. Endringer i ligningsoppgaver 7. Nyheter i FINALE Årsoppgjør 8. Andre nyheter i Finale-programmene 9. Tips for FINALE Avstemming 10. Formuesverdi av aksjer i andre selskaper 11. Mye nytt i offentlig regnskap 12. Opprettelse av nye selskaper import av data fra Altinn 13. Automatisering av off. regnskap (hvis det blir tid) 14. Sjekklister for årsoppgjøret 2014

2 Erfaringer fra årsoppgjøret 2013 Årsoppgjørskurs Årsoppgjøret var nok et rolig år med få endringer i lovverket, og kun mindre endringer i ligningsoppgaver. Altinn-plattformen var stort sett uproblematisk. Finale-programmene var stabile, inneholdt få feil og mangler, og våre brukere fikk alle automatisk oppdatert sine programmer. For Finale Systemer as og brukere av Finaleprogrammene gikk årsoppgjøret for 2013 greit. 2

3 Ofte stilte spørsmål i årsoppgjøret for 2013 Altinn-relaterte feilmeldinger. Fast eiendom og formuesverdsettelse Offentlig regnskap, redigering av noter og koder i tekst. Aksjonærregisteroppgavene. Det var en stor spredning i support, og intet pekte seg spesielt ut. En merkbar tilbakegang i mengde support. 3

4 Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Oden og Hermod Gundersen 1 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (1) Opprettelse av klient kan utføres ved å hente data fra fjorårets innsendte aksjonærregisteroppgave. Forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave er tilgjengelig først fra ca. 10. des. Fjorårets aksjonærregisteroppgave kan hentes hele året. 2

5 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (2) Nye hendelsestyper (sære tilfeller): Skattefri fusjon/fisjon m/utenlandsk selskap Flytting av selskap til og fra Norge Bytte av aksjer i selskap utenfor EØS Bortfall av arveavgift i 2014, utgått hendelsestype fra 2015: «Arv/gave, avgiftspliktig, med skattemessig kontinuitet» beholdes i 2014 pga. endringer fra 2013 som ikke er innrapportert pr Bortfall av arveavgift i 2014, ny hendelsestype: «Arv/gave med skattemessig kontinuitet», tidligere navn var «Arv/gave, avgiftsfri, med skattemessig kontinuitet» 3 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (3) Innberetning av formuesverdi / ligningsverdi for aksjonærene: Dersom ligningsverdi er endret, kan man foreta innberetning av ligningsverdi, slik at aksjonærene slipper å få oppgave RF-1088 som mangler ligningsverdi. Manglende ligningsverdi medfører at aksjonærene selv må innhente verdi og føre dette opp i sin selvangivelse. Når skal ligningsverdi ikke innberettes? Når fjorårets verdi skal anvendes (normaltilfellet). Børsnoterte aksjer. 4

6 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (4) Når endres ligningsverdien? Splitt, spleis og fondsemisjon: Fjorårets verdi * antall pr / Antall pr Stiftelse av selskap: (Innbetalt aksjekapital + innbetalt overkurs) / Antall aksjer Andre endringer i aksjekapitalen eller overkurs som har medført innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene: Ny verdsettelse av aksjene pr RF-1241 Betaling for pass og stell av barn Ingen varslede endringer for Teknisk endring: Tidligere skjema RF-1241 ble sendt inn til Altinn. Nytt i 2014: Skjema RF-1241 utgår. Erstattet av skjema «Barnepass» som sendes inn som vedlegg til RF-1301 Vedleggsskjema. Vi pakker inn Banepass-skjemaet som XML til skjema RF-1301 ved innsendelse til Altinn. 6

7 RF-1301 Innsendelse av filvedlegg til Altinn RF-1241 Betaling for pass og stell av barn RF-1301 Innsendelse av filvedlegg: XML filvedlegg som inneholder følgende skjema: Betaling for pass og stell av barn 7 RF-1139 boligselskap Skjemaene utgår. RF-1139 Boligselskap erstattes av skjema «Boligselskap» som vedlegg til RF-1301 Vedleggsskjema. RF-1139 Boligselskap RF-1301 Innsendelse av filvedlegg: XML filvedlegg som inneholder følgende skjema: Boligselskap 8

8 RF-1140 Boligsameie Skjemaene utgår. RF-1140 Boligsameie erstattes av skjema «Boligselskap» som vedlegg til RF-1301 Vedleggsskjema. RF-1140 Boligsameie RF-1301 Innsendelse av filvedlegg: XML filvedlegg som inneholder følgende skjema: Boligsameie 9 Innberetning av boliger oversikt over endringer Deltaoppgaver erstattes av erstatnings- og sletteoppgaver. Boligselskaper: Leilighetstype, nytt felt Aksjeboenhetsnummer i boligaksjeselskaper Aksjenummer utgår på boligaksjeselskaper Matrikkelnummer i boligsameie 10

9 Endringer i innberetning av boligselskap og boligsameie Det er gjort en endring mht. innsendelse av erstatningsog sletteoppgaver. Tidligere ble det innsendt «delta-oppgaver» med innberetning av differansene. Sender nå inn ny oppgave (erstatningsoppgave) ved endring av beløp. Sender inn sletteoppgave dersom oppgaven skal utgå. Avkryssing i «Eiere Skjemainformasjon» ved innsendelse av endringer. 11 Boligselskaper: Leilighetstype For boligselskaper må det angis hvilken type boliger oppgaven gjelder, som er valgene Bolig Fritidsbolig i Norge Fritidsbolig i utlandet Annet enn bolig, herunder garasjelag Leilighetstype angis felles for alle i «Eiere Skjemainformasjon». 12

10 Endrede felter Aksjeboenhetsnummer (nytt felt) Boligselskaper som er «boligaksjeselskaper» har fått nytt felt «Aksjeboenhetsnummer», som tilsvarer andelsnummeret i borettslag. Aksjenummer utgår Utgår ved innberetning, vises i menyen for 2014 i FINALE Årsoppgjør, deretter utgår feltet fra FINALE Årsoppgjør. Matrikkelnummer i boligsameie Boligsameie må også innberette kommune, Gnr., Bnr. og seksjonsnummer på hver enkelt leilighet. Kommune fra firmaopplysninger. Gnr./Bnr. registreres felles for alle under «Eiere Skjemainformasjon». Kan overstyres pr eier or de sjeldne tilfeller der sameiet har flere eiendommer. 13 Unik identifikator Innsendelse av skjema for boligselskap sendes inn LINJEVIS, dvs. en linje for en eier av en leilighet. Identifikator som identifiserer en innsendelse: Selskapsidentifikator (org.nr.) Eierens identifikator (fødselsnr. / org.nr.) Leilighetsidentifikator: Leilighet nr. i borettslag Aksjeboenhetsnr. i boligaksjeselskaper Matrikkel (Knr./Gnr./Bnr./Snr.) i boligsameie Det kan ikke sendes inn to linjer med samme sett med identifikatorer, den ene vil erstatt den andre. Senere endringer kan utføres på en enkelt eier, og erstatte det som tidligere er innsendt ved at erstatningsoppgaven har samme identifikator. 14

11 Endret identifikator, eksempler Boligsameiet har sendt feil Gnr./Bnr. Sende sletteoppgave på den gamle Gnr./Bnr. Sende ny oppgave for riktig Gnr./Bnr. Feil seksjonsnummer: Sletteoppgave + ny oppgave Feil fødselsnummer på eieren Sletteoppgave på den gamle. Ny oppgave på det nye, Endret fordeling mellom ektefeller/samboere: Endringsoppgave på begge. Evt. ny oppgave på den ene og ny oppgave på den andre. Lagt inn nye adresseopplysninger (f.eks. veinavn + husnummer/husbokstav) men identifikatorer er ikke endret: Sende inn på nytt på alle uten å angi endringsoppgave. 15 Boligskjemaer, ny funksjon for innsendelse i Altinn: Først sendes det inn oppgaver. Etter kort tid kommer det melding i innboksen i Altinn, der validering av innsendelse er foretatt. Innsendelse kan få flere ulike statuser i Altinn: Avvist pga. feil og mangler i oppgavene. Avvist i sin helhet på grunn av advarsler på mer enn 10 % av linjene. Godkjent med advarsler. Rettelse av mangler er påkrevd. Godkjent med merknader Kan inneholde merknader som ikke krever retting, men som kan rettes. Godkjent uten merknader. 16

12 Endringer i noen skatteregler for 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Oversikt Startavskrivninger i saldogruppe D Se neste side Fradragsbegrensning for renter mellom nærstående parter. Se egen presentasjon om dette. Skattesats er endret til 27 % Endringer i formueskatt 2

13 Startavskrivninger i saldogruppe D Post i skjema Tekst Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5 Eks. 6 Eks. 7 Post 104a+b Tilgang Post 108 Saldo før avskr Post 110a Avskrivninger Post 110b 10% startavskr gr. D Post 111 Saldo pr Skattesats er endret til 27 % Utsatt skatt ble allerede i fjor avsatt med 27 % for selskaper uten avvikende regnskapsår. Disse selskapene har 27 % skatt både for utsatt skat i inngående balanse og utgående balanse. Selskaper med avvikende regnskapsår har skattesats på 28 % i inngående balanse. 4

14 Endringer i formueskatt Det er gjort endringer i formuesverdier for fast eiendom: Sekundærboliger: Sekundærboliger får økt verdsettelse fra 50 % av grunnlaget til 60 % av grunnlaget (Antatt som er beregnet av Skatteetaten), noe som er en verdiøkning på 10 prosentpoeng, som utgjør 20 % formuesøkning i forhold til fjorårets verdsettelse. Grense for formuesverdi i % av takstverdi er økt fra 60 % til 72 % for sekundærboliger. Næringseiendommer har tilsvarende økning i verdsettelse ved at verdsettelsessatsen er økt fra 50 % av grunnlaget til 60 % av grunnlaget. Også her er verdsettelse i forhold til takstverdi økt fra 60 % til 72 %, en reell økning på 20 % fra fjoråret (10 prosentpoeng økning). Fritidsboliger i Norge får verdiøkning på 10 % fra fjorårets verdi. 5

15 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Ny skatteregel Begrensning av rentefradrag mellom nærstående er en ny skatteregel som har til hensikt å begrense flytting av skattefundamenter over landegrensene. På grunn av at EØS-reglene skal sikre skattenøytralitet mellom innenlands selskaper og selskaper innen EØSområdet, må reglene også omfatte norske selskaper. 5 millioners-grense på netto rentekostnader: Det er lagt til grunn i regelverket at kun selskaper over en viss størrelse skal rammes av regelverket, slik at det er lagt til grunn en grense på kr 5 mill. som effektivt sorterer ut de fleste selskaper. 2

16 Skatteregler Vi vil ikke drøfte hva som er renter til nærstående, men konsentrere oss om teknikken for beregning av rentefradragsbegrensningen. 3 Regelverket, kortversjonen Det forutsettes at netto rentekostnader er minst kr 5 mill. før regelverket kommer til anvendelse. Det konstrueres et beregningsgrunnlag for en «rentefradragsramme» som utgjør skattepliktig inntekt før fradrag for avskrivninger og før fradrag for «netto rentekostnader». Rentefradragsrammen er 30 % av dette grunnlaget. Dersom rentekostnader til nærstående selskaper, innretninger eller personer overstiger rentefradragsrammen, gis det ikke fradrag for disse rentekostnadene. Dersom det er nektet fradrag for renter etter disse reglene, kan det ubenyttede rentefradraget fremføres til fradrag innenfor 30 %-grensen i et senere år. Fremføring i inntil 10 år. Fremført rente fra tidligere år går til fradrag før årets renter. 4

17 Avslutning Rentefradrag mellom nærstående 5 Grenseverdi på er ikke overskredet 6

18 Beregning av netto rentekostnader Dersom netto rentekostnader etter denne beregningen overstiger NOK skal skjema RF-1315 «Begrensning av rentefradrag mellom nærstående» leveres. 7 Skjermbilde, netto rentekostnader > NOK 5 mill. 8

19 Beregning av rentefradragsramme 9 Rentekostnader til nærstående Rentekostnader til nærstående omfatter også indirekte belåning der nærstående har stillet sikkerhet eller har en fordring på långiveren der fordringen har sammenheng med gjelden. Rentekostnader skal spesifiseres på långivere. 10

20 Spesifikasjon av renter til nærstående i programmet 11 Norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) NUF spesifiserer ikke renter på partene men fordeler rentekostnader forholdsmessig mellom gjeld til nærstående og totalt gjeld etter formelen som fremkommer i skjemaets del 3. 12

21 Rentekostnader til nærstående korrigeres for renteinntekter mv. fra nærstående, og man kommer frem til «netto rentekostnader til nærstående» som er grunnlaget for å beregne fradragsbegrensningen, se neste plansje. 13 Årets tillegg (eller fradrag) i inntekten 14

22 «Justering av inntekt» skjermbilde 15 RF-1028 Selvangivelse for AS mv 16

23 RF-1215 Selskapets deltakeroppgave for DLS 17 Slik vil skjemaet muligens se ut i

24 Fremføring av fradrag, skjema slik det kan se ut for

25 Endringer i ligningsoppgaver i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Mindre endringer i viktige skjemaer RF-1028 Selvangivelse for AS mv. Ny post 257 Justering av inntekt overført fra RF-1315 «Begrensning av rentefradrag mellom nærstående» RF-1217 Forskjeller Ny post 157 Forskjeller pr : Avskåret rentefradrag til fremføring. RF-1052 Avstemming av egenkapital Egne poster med tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. RF-1167 Næringsoppgave 2 Henvendelse, e-post RF-1215 Selskapsoppgave DLS Poster på side 1 som gjelder rentefradragsbegrensninger for renter mellom nærstående parter. 2

26 Mindre endringer i viktige skjemaer RF-1233 Selskapets deltakeroppgave i DLS: Post 1123 Arbeidsgodtgjørelse fiske og post 1124 Arbeidsgodtgjørelse barnehage i eget hjem slått sammen til en post 1124 Arbeidsgodtgjørelse mellomsats. RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS Nye poster som gjelder rentefradragsbegrensninger. 3 Skjemaer med betydelige endringer RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender: Større endringer i skjemaet. Mange nye poster, slik at skjemaet nå har økt fra 3 til 4 sider. Beløpsfelter der det tidligere bare var avkryssinger for «<10 mill.» / «10-50 mill.» / «> 50 mill.» «Andel av transaksjoner med nærstående overstiger 50%? Ja/Nei» er erstattet av 3 alternativer: «50 % eller mindre» (ikke avkrysset) avkryssing for «> 50 %» og avkryssing for «100%». 4

27 Skjemaer med betydelige endringer RF-1177 Landbruk Nye poster med endringer i midlertidige forskjeller. Medfører at avskrivninger mv føres opp til regnskapsførte verdier. Deretter justeres det for endringer i midlertidige forskjeller, som eventuelt må fordeles dersom det er flere beregningsenheter for personinntekt eller flere ulike landbruksnæringer og eventuelt også andre næringer i samme beregningsenhet (f.eks. jordbruk og skogbruk i samme personinntektsskjema). 5 Nye skjemaer RF-1315 «Begrensning i rentefradrag mellom nærstående». Egen presentasjon av dette. 6

28 Andre endringer RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom har fått en ansiktsløfting på skjemaets side 1. 7

29 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede er tatt i bruk og som er kommet i løpet av kalenderåret Nyheter som er i både FINALE Årsoppgjør og øvrige Finale-programmer er med i denne presentasjonen. 2

30 Negative driftsmidler Støtte for negative driftsmidler kom i fjorårets hovedversjon, og har gitt en betydelig mer fleksibel driftsmiddelfunksjon i programmet. Enklere ved mottak av kreditnotaer i ettertid og ved tilskudd i senere regnskapsår. Mange komplekse problemer kan også løses nå ved ulike kombinasjoner som inkluderer negative driftsmidler. Eksempel: Skattemessig lineæravskrivning med ulik regnskapsmessig og skattemessig avskrivningsprofil. 3 Lineæravskrivning der RM profil er ulik SM profil Skm. RM 1 RM 2 4

31 Driftsmiddelrapporter, nye kolonner Det er behov for flere kolonner i driftsmiddelrapporter: Rest regnskapsført verdi av oppskrivning Salgssum ved realisasjon Gevinst ved avhendelse av varige driftsmidler Tap ved avhendelse av varige driftsmidler De tre ulike driftsmiddelrapportene har litt ulikt innhold når det gjelder tilleggsinformasjon i de to kolonnene som er lengst til høyre. Fjernet kolonne «Bokført før avskrivninger». Fjernet kolonne «Akkumulert avskrivning », som jo er differansen mellom 2 andre kolonner i rapporten. 5 Mer flerspråklighet Aksjekapitalrapport og aksjekapitalnoter med støtte for nynorsk og engelsk. Dette følger språkoppsettet som er valgt i offentlig regnskap. Kontantstrømoppstilling med flerspråklighet, bokmål, nynorsk og engelsk, følger oppsettet i offentlig regnskap. 6

32 Engelsk standardkontoplan Standardkontoplanen med engelsk tekst: Avkryssing i «Firmaopplysninger» Opprettelse av kontoplan på engelsk fra standardkontoplan etter at engelsk språk er valgt. Engelsk konsernkontoplan i FINALE Konsolidering fra Finale sin standardkontoplan. 7 Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Nytt menypunkt «Aksjer i andre selskaper» på avslutning-menyen. Registrere aksjeverdi for selvangivelse og selskapsoppgave. 8

33 Noteopplysninger om aksjer i andre selskaper Registrere informasjon om aksjer i andre selskaper Datterselskaper Tilknyttede selskaper Felleskontrollert virksomhet Begrunnelse for ikke-konsoliderte datterselskaper Informasjon om andre aksjer Rapport «Aksjer i andre selskaper» som danner grunnlag for automatiske noter. Noteopplysninger: Oversikt over konsernet Note om aksjer i DS, TS og FKV Note om aksjer i øvrige selskaper 9 Byrårapporter Enklere å administrere byrårapporter: Erstatte eksisterende rapporter med nye rapporter. Tar alltid sikkerhetskopi av forrige versjon slik at det er mulig å finne tilbake til foregående versjoner. 10

34 Firmaopplysninger Skillekort «Kontaktinformasjon» Styringsinformasjon som «selskapstype», «beskattes som» og «juridisk selskapsform» flyttet øverst. 11 RF-1175 Næringsoppgave 1 og automatposteringer Skattemessig verdi på tap på fordringer posteres automatisk ut fra registreringer i menyen «Avslutning Tap på fordringer» skillekort «skattemessige fordringer». Valideringsmeldinger dersom bilkostnader i næringsoppgaven ikke samsvarer med RF-1125 «Bilskjema» og RF-1223 «Drosje- og lastebilskjema». 12

35 Eierregisteret i personlige selskaper og ANS / KS Søke etter klientnummer i FINALE Skatt ut fra fødselsnummeret til eieren. Muligheter for automatisk opprettelse av eier i FINALE Skatt ved overføring fra FINALE Årsoppgjør. Kopiere kontonummer fra en eier til alle eiere i ANS/KS. Fordele egenkapital i henhold til eierandel dersom det ikke er skjevdelt egenkapital (ANS/KS). 13 RF-1217 Forskjeller, fjorårsverdier Fjorårsverdier kan overstyres direkte i skjemaet. Registrering direkte i skjemaet blir vist på rapport med spesifikasjon av forskjeller. 14

36 Høyreklikk på skjemapost for å lage formel til note 15 Skjemapost verditype overstyringer etc. Skjemaposer har tre ulike verdityper: Standardverdi (hvitt felt) Overført verdi (grått felt) Overstyrt verdi (blått felt) Ny funksjon på høyreklikk: Bruk standardverdi. 16

37 Fjerne alle overførte verdier for et skjema Det er nå mulig i en enkelt operasjon å fjerne alle overførte verdier for alle poster i det aktive skjemaet. 17 Offentlig regnskap 18 måneders oppstartsperiode for offentlig regnskap og årlige ligningsoppgaver støttes. Automatisk oppdatering av noter fra skatteberegning, disponering, aksjekapital og driftsmidler. Enklere renummerering av noter, f.eks. bytte plass på note 3 og 4. Muligheter for en kolonne med tall i resultatregnskap og evt. også i balanse i oppstartsåret. Valg av innhold i offentlig regnskap kan foretas direkte i rapportvisningen. Flerspråklighet i aksjekapitalnote (bokmål, nynorsk og engelsk). Ny funksjon for note om aksjer i DS/TS/FKV og aksjer i andre selskaper. med mer. 18

38 Alt ut fra Altinn Opprette klient og hente inn verdier fra fjorårets ligningsoppgaver i Altinn. 19 Diverse nyheter Posteringsjournal: Sammenslåing av posteringer fra driftsmidler og eiere. Fjerning av null-driftsmidler fra driftsmiddelrapporter. Ny disponeringsfunksjon med nye utbyttefunksjoner. FINALE Rapportering har også fått støtte for beregning og avsetning for ekstraordinært utbytte. Spesifisere permanente forskjeller i rapporten «Skatteberegning og disponering». 20

39 Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 FINALE Konsolidering Dokumentasjon av importerte saldotall og sammenheng mellom konsernets kontoplan og selskapets kontoplan: Ny funksjon, dokumentasjon av importerte saldotall. I bildet for import av saldotall er det en ny verktøyknapp for å se importerte data (mai 2014). 2

40 Negative driftsmidler i FINALE Driftsmidler Støtte for negative driftsmidler kom i fjorårets hovedversjon, og har gitt en betydelig mer fleksibel driftsmiddelfunksjon i programmet. Enklere ved mottak av kreditnotaer i ettertid og ved tilskudd i senere regnskapsår. Mange komplekse problemer kan også løses nå ved ulike kombinasjoner som inkluderer negative driftsmidler. Eksempel: Skattemessig lineæravskrivning med ulik regnskapsmessig og skattemessig avskrivningsprofil. 3 Lineæravskrivning der RM profil er ulik SM profil Skm. RM 1 RM 2 4

41 Andre nyheter i FINALE Driftsmidler Ny funksjon for driftsmiddelgrupper. Enkelt å slå sammen to driftsmiddelgrupper. Enkelt å slå sammen to saldoskjemaer i samme saldogruppe. Eget felt «Avskrives fra» som gjør at nye driftsmidler kan aktiveres med en dato mens avskrivning kan starte fra en senere dato. 5 Ekstraordinært utbytte i FINALE Rapportering Ekstraordinært utbytte er utbytte som beregnes ut fra en mellombalanse, etter endringer i aksjelovgivningen med virkning fra 1. juli FINALE Rapportering kan benyttes til utarbeidelse av en slik mellombalanse. FINALE Rapportering har fått støtte for beregning og avsetning for ekstraordinært utbytte. 6

42 Avstemming av klienter uten regnskapsintegrasjon FINALE Avstemming har nå mulighet for avstemming av klienter som ikke har regnskapsintegrasjon. F.eks. en enkelt klient med et annet økonomisystem der regnskapsintegrasjon ikke er tilgjengelig eller ikke teknisk mulig. FINALE Avstemming for revisorer. Ved avstemming uten regnskapsintegrasjon vil alle avstemminger som anvender kontosaldo eller ikke har behov for tilgang til transaksjoner være mulig. Eksempler på dette: Avstemming av varige driftsmidler. Avstemming av MVA med unntak av henting av transaksjon for betaling av MVA. Avstemming av andre poster der det legges til dokumentasjon fra andre kilder, f.eks. varelager. 7 Bankavstemming, dokumentasjon av kryssede poster 8

43 Andre nyheter i FINALE Avstemming Nye økonomisystemer i listen over regnskapsintegrasjon Dokumentasjon av kryssede poster i bankavstemming. Betydelig bedre bankavstemming, høyere treffprosent og bedre treff. 9 Nye integrasjonsmoduler for regnskapsintegrasjon Det har kommet til enkelte nye systemer i det siste året: 24SevenOffice Formula Maconomy for SQL Tripletex Avstemming uten regnskapsintegrasjon Under valg av regnskapssystemer for integrasjon vises det hvilke systemer som vi til enhver tid støtter. Byråopplysninger Firmaopplysninger 10

44 Planlagte integrasjonsmoduler Maconomy for Oracle Microsoft Financials AX 2012 (Axapta) Visma eaccounting 11 Forbedret bankavstemming En viktig nyhet er ikke noe som vises, men er den største nyheten i år. Kvaliteten på en bankavstemming avgjøres av at man klarer å matche korrekte transaksjoner med hverandre. Bankavstemmingen har fått en betydelig forbedring i eksakte treff på transaksjoner. Vi har gjort en gjennomgang av metoder for avstemming Vi har forsket på og utviklet bedre algoritmer som erstatter «usikker match» med algoritmer som i langt større grad gir «sikker match», har utviklet algoritmer som har gitt bedre match og i mindre grad har åpne poster som brukeren må krysse selv, og har mye mindre sannsynlighet for å gi match på poster som ikke hører sammen. 12

45 Feilrettinger I FINALE Avstemming Feilretting under avstemming av arbeidsgiveravgift. Enkelte feil er oppdaget, og det er foretatt en full synkronisering mellom avstemming av arbeidsgiveravgift og utfylling av skjema RF-1022 Lønn- og pensjonskostnader. 13 Planlagte endringer i FINALE Avstemming Mulighet for å legge til dokumentasjon med levetid ut regnskapsåret. Mulighet til å legge til fast dokumentasjon på en konto, f.eks. lånedokumenter på en lånekonto. Forbedring av tabell i bankavstemming i tilfeller der brukeren endrer størrelse på vinduet. Sortere kryssede poster, f.eks. i bankavstemming. 14

46 FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler av programmet. Programmet kan inneholde funksjoner eller muligheter som kanskje ikke alle har fått med seg. 2

47 Oppsett av FINALE Avstemming FINALE Avstemming har to typer stier for lagring av data: 1. Balanseavstemming som er arbeidskatalogen for programmet. 2. Avstemmingsmappe som er en mulighet til å produsere en mappe som inneholder alt avstemmingsinnhold, periode for periode, men som er «frikoblet» fra programmet, og som inneholder en klikkbar innholdsfortegnelse i et regneark. Muligheten for «avstemmingsmappe» er det samme innholdet som ved forsendelse av avstemmingsmappe til revisor pr e- post. 3 Klienter uten regnskapsintegrasjon FINALE Avstemming har nå mulighet for avstemming av klienter som ikke har regnskapsintegrasjon (RSI). F.eks. en enkelt klient med et annet økonomisystem der RSI ikke er tilgjengelig eller ikke teknisk mulig. FINALE Avstemming for revisorer. Ved avstemming uten RSI vil alle avstemminger som anvender kontosaldo eller ikke har behov for tilgang til transaksjoner være mulig. Eksempler på dette: Avstemming av varige driftsmidler. Avstemming av MVA med unntak av henting av transaksjon for betaling av MVA. Avstemming av andre poster der det legges til dokumentasjon fra andre kilder, f.eks. varelager. 4

48 Avstemmingshyppighet Avstemmingshyppighet er et viktig parameter som sikrer deg en enkel og effektiv gjennomføring av avstemmingsarbeidet. Avstemmingshyppighet styrer hvilken periode en konto skal vises i avstemmingsbildet. Månedlig, termin (2-månedlig), kvartal, tertial, halvårlig, årlig. Dersom man ikke har et aktivt forhold til oppsett av avstemmingshyppighet medfører dette at: Avstemmingsbildet inneholder konti som ikke er planlagt avstemt denne perioden, eventuelt at konti som skulle vært avstemt ikke vises i bildet og derfor ikke blir avstemt. Mangelfull planlegging av avstemmingen mindre effektiv avstemming. 5 Hvordan planlegge avstemmingshyppighet? Avstemmingshyppighet bestemmes i avstemmingsplanen. Meny Avstemming Avstemmingsplan Dette er avstemmingsplan for den enkelte klient. Avstemmingsplanen redigeres for den enkelte konto basert på klientens kontonummer. Avstemmingshyppighet redigeres mest effektivt ved å legge inn dette i en mal for avstemmingsplan, slik at man enkelt kan få effekt av planarbeidet på alle klienter. Meny Avstemming Avstemmingsplan verktøyknapp Oppsett knapp Rediger mal for avstemmingsplan. Dette er en mal som gjelder for alle klienter. Malen redigeres for den enkelte konto basert på Finale Standardkontoplan. Ta i bruk malen på den enkelte klient ved å oppdatere avstemmingsplanen fra malen. 6

49 Mal for avstemmingsplan Oppsett av avstemming på standardkonto-nivå, slik at alle konti kan bli omfattet av planen. Hver STD-konto kan få endret avstemmingshyppighet. Redigering kan foretas på mange konti samtidig, og standard Windows-funksjonalitet for merking fungerer: Merke flere ved bruk av CTRL-knappen og bruke muspeker til å klikke på neste knapp. Merk en serie med konti ved bruk av Shift-knappen og bruk deretter muspeker eller pil-tastene for å merke et område med konti. Velg hyppighet på den merkede kontoen eller på de merkede kontiene. Endringer i malen må velges aktivt på den enkelte klient (oppdatere plan fra malen). Nye konti på en klient får alltid egenskaper fra malen. 7 Kontospesifikasjoner for enkeltkonti Det er mulig å legge inn kontospesifikasjoner som en del av avstemmingsplanen for enkeltkonti. Legg inn enkeltkonti på den enkelte klienten. Resultatkonti, f.eks. husleie Balansekonti, kontoen vil da være flere ganger i listen. Legg inn kontospesifikasjon i avstemmingsmalen Legge inn STD 6300 for å få spesifisert husleie. Denne kontospesifikasjonen dukker opp automatisk fra avstemmingsmalen, uten at oppdatering er nødvendig. 8

50 Avstemme null-saldi på enkelte konti eller kontotyper I noen tilfeller er det ønskelig å identifisere konti som skal avstemmes på en annen måte enn den normale måten. Normal metode er «saldo ulik null» Enkeltkonti kan settes opp med et annet valg for visning. Endringer i malen gir deg mulighet for å sette opp dette på standardkontonivå. 9 Bankavstemming, dokumentasjon av kryssede poster 10

51 Viktighet av riktig standardkontokode FINALE Avstemming styres av standardkontokoden til kontoen fra kontoplanen i programmet. Standardkontokoden settes opp felles for FINALE Årsoppgjør, FINALE Rapportering og FINALE Avstemming. Når standardkonto først er tildelt, vil den være uendret, også mellom programmene på samme klient. 11 Merverdiavgift og Altinn Vi arbeider med anvendelse av MVA-oppgavene fra Altinn direkte inn i FINALE Avstemming. Avstemming foretas ofte før innsendelse til Altinn. Ny avstemming vil være at man også kontrollerer oppgave i Altinn mot den oppgaven man registrerte at man skulle sende inn mot den faktisk innsendte oppgaven. Revisorer kan foreta avstemming av hele året mot oppgaver som hentes ut fra Altinn i forbindelse med årsoppgjøret. 12

52 KS Komplett må installeres på årstall!! KS Komplett maler fra NARF må lagres med en mappe for hvert år. Oppsett av FINALE Avstemming gjøres med maler år for år. Viktig å lagre malene i en mappe for hvert år, slik at man kan ha tilgang til maler for hvert enkelt år. 13 Åpne poster, avstemmingsperioder Bankavstemming og åpne poster: Ved første gangs avstemming med FINALE Avstemming må man legge inn åpne poster manuelt. Deretter kan man avstemme perioden. Åpne poster legges inn i første bilde. Saldospesifikasjon av avsetningskonti mv. Saldospesifikasjon ved første gangs avstemming kan legges inn, men i de fleste tilfeller finner programmet ut av dette uten at saldospesifikasjon legges inn. Ved første gangs bruk, kan man f.eks. avstemme pr foregående år på slike konti med FINALE Årsoppgjør dersom du ønsker å finnes saldospesifikasjon IB neste år. Saldospesifikasjoner ved første gangs avstemming er mest effektiv ved en lengre regnskapsperiode, slik at saldo UB består av transaksjoner i perioden. Saldospesifikasjon jobber baklengs fra saldotidspunktet. 14

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Finale Brukerforum 2014 Fagsjef Hermod Gundersen 1 Generelt Vi har i år satset på å gi funksjonene for offentlig regnskap et ansiktsløft. Tilbakemeldinger

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8 Innholdsfortegnelse...3 1 1.1 Innledning 3 1.2 Om FINALE-mappen og FINALE-boken 3 1.3 Om Finale Systemer as 3 1.4 Produkter 3 3 1.4.1 FINALE Årsoppgjør 3 1.4.2 FINALE Skatt 4 1.4.3 FINALE Rapportering

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer