Program Årsoppgjørskurs 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Årsoppgjørskurs 2014"

Transkript

1 Program Årsoppgjørskurs Kort presentasjon av Finale Systemer as 2. Erfaringer fra Årsoppgjøret Innberetning av grunnlagsdata 4. Endringer i noen skatteregler fra 2013 til Begrensning i rentefradrag mellom nærstående 6. Endringer i ligningsoppgaver 7. Nyheter i FINALE Årsoppgjør 8. Andre nyheter i Finale-programmene 9. Tips for FINALE Avstemming 10. Formuesverdi av aksjer i andre selskaper 11. Mye nytt i offentlig regnskap 12. Opprettelse av nye selskaper import av data fra Altinn 13. Automatisering av off. regnskap (hvis det blir tid) 14. Sjekklister for årsoppgjøret 2014

2 Erfaringer fra årsoppgjøret 2013 Årsoppgjørskurs Årsoppgjøret var nok et rolig år med få endringer i lovverket, og kun mindre endringer i ligningsoppgaver. Altinn-plattformen var stort sett uproblematisk. Finale-programmene var stabile, inneholdt få feil og mangler, og våre brukere fikk alle automatisk oppdatert sine programmer. For Finale Systemer as og brukere av Finaleprogrammene gikk årsoppgjøret for 2013 greit. 2

3 Ofte stilte spørsmål i årsoppgjøret for 2013 Altinn-relaterte feilmeldinger. Fast eiendom og formuesverdsettelse Offentlig regnskap, redigering av noter og koder i tekst. Aksjonærregisteroppgavene. Det var en stor spredning i support, og intet pekte seg spesielt ut. En merkbar tilbakegang i mengde support. 3

4 Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Oden og Hermod Gundersen 1 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (1) Opprettelse av klient kan utføres ved å hente data fra fjorårets innsendte aksjonærregisteroppgave. Forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave er tilgjengelig først fra ca. 10. des. Fjorårets aksjonærregisteroppgave kan hentes hele året. 2

5 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (2) Nye hendelsestyper (sære tilfeller): Skattefri fusjon/fisjon m/utenlandsk selskap Flytting av selskap til og fra Norge Bytte av aksjer i selskap utenfor EØS Bortfall av arveavgift i 2014, utgått hendelsestype fra 2015: «Arv/gave, avgiftspliktig, med skattemessig kontinuitet» beholdes i 2014 pga. endringer fra 2013 som ikke er innrapportert pr Bortfall av arveavgift i 2014, ny hendelsestype: «Arv/gave med skattemessig kontinuitet», tidligere navn var «Arv/gave, avgiftsfri, med skattemessig kontinuitet» 3 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (3) Innberetning av formuesverdi / ligningsverdi for aksjonærene: Dersom ligningsverdi er endret, kan man foreta innberetning av ligningsverdi, slik at aksjonærene slipper å få oppgave RF-1088 som mangler ligningsverdi. Manglende ligningsverdi medfører at aksjonærene selv må innhente verdi og føre dette opp i sin selvangivelse. Når skal ligningsverdi ikke innberettes? Når fjorårets verdi skal anvendes (normaltilfellet). Børsnoterte aksjer. 4

6 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (4) Når endres ligningsverdien? Splitt, spleis og fondsemisjon: Fjorårets verdi * antall pr / Antall pr Stiftelse av selskap: (Innbetalt aksjekapital + innbetalt overkurs) / Antall aksjer Andre endringer i aksjekapitalen eller overkurs som har medført innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene: Ny verdsettelse av aksjene pr RF-1241 Betaling for pass og stell av barn Ingen varslede endringer for Teknisk endring: Tidligere skjema RF-1241 ble sendt inn til Altinn. Nytt i 2014: Skjema RF-1241 utgår. Erstattet av skjema «Barnepass» som sendes inn som vedlegg til RF-1301 Vedleggsskjema. Vi pakker inn Banepass-skjemaet som XML til skjema RF-1301 ved innsendelse til Altinn. 6

7 RF-1301 Innsendelse av filvedlegg til Altinn RF-1241 Betaling for pass og stell av barn RF-1301 Innsendelse av filvedlegg: XML filvedlegg som inneholder følgende skjema: Betaling for pass og stell av barn 7 RF-1139 boligselskap Skjemaene utgår. RF-1139 Boligselskap erstattes av skjema «Boligselskap» som vedlegg til RF-1301 Vedleggsskjema. RF-1139 Boligselskap RF-1301 Innsendelse av filvedlegg: XML filvedlegg som inneholder følgende skjema: Boligselskap 8

8 RF-1140 Boligsameie Skjemaene utgår. RF-1140 Boligsameie erstattes av skjema «Boligselskap» som vedlegg til RF-1301 Vedleggsskjema. RF-1140 Boligsameie RF-1301 Innsendelse av filvedlegg: XML filvedlegg som inneholder følgende skjema: Boligsameie 9 Innberetning av boliger oversikt over endringer Deltaoppgaver erstattes av erstatnings- og sletteoppgaver. Boligselskaper: Leilighetstype, nytt felt Aksjeboenhetsnummer i boligaksjeselskaper Aksjenummer utgår på boligaksjeselskaper Matrikkelnummer i boligsameie 10

9 Endringer i innberetning av boligselskap og boligsameie Det er gjort en endring mht. innsendelse av erstatningsog sletteoppgaver. Tidligere ble det innsendt «delta-oppgaver» med innberetning av differansene. Sender nå inn ny oppgave (erstatningsoppgave) ved endring av beløp. Sender inn sletteoppgave dersom oppgaven skal utgå. Avkryssing i «Eiere Skjemainformasjon» ved innsendelse av endringer. 11 Boligselskaper: Leilighetstype For boligselskaper må det angis hvilken type boliger oppgaven gjelder, som er valgene Bolig Fritidsbolig i Norge Fritidsbolig i utlandet Annet enn bolig, herunder garasjelag Leilighetstype angis felles for alle i «Eiere Skjemainformasjon». 12

10 Endrede felter Aksjeboenhetsnummer (nytt felt) Boligselskaper som er «boligaksjeselskaper» har fått nytt felt «Aksjeboenhetsnummer», som tilsvarer andelsnummeret i borettslag. Aksjenummer utgår Utgår ved innberetning, vises i menyen for 2014 i FINALE Årsoppgjør, deretter utgår feltet fra FINALE Årsoppgjør. Matrikkelnummer i boligsameie Boligsameie må også innberette kommune, Gnr., Bnr. og seksjonsnummer på hver enkelt leilighet. Kommune fra firmaopplysninger. Gnr./Bnr. registreres felles for alle under «Eiere Skjemainformasjon». Kan overstyres pr eier or de sjeldne tilfeller der sameiet har flere eiendommer. 13 Unik identifikator Innsendelse av skjema for boligselskap sendes inn LINJEVIS, dvs. en linje for en eier av en leilighet. Identifikator som identifiserer en innsendelse: Selskapsidentifikator (org.nr.) Eierens identifikator (fødselsnr. / org.nr.) Leilighetsidentifikator: Leilighet nr. i borettslag Aksjeboenhetsnr. i boligaksjeselskaper Matrikkel (Knr./Gnr./Bnr./Snr.) i boligsameie Det kan ikke sendes inn to linjer med samme sett med identifikatorer, den ene vil erstatt den andre. Senere endringer kan utføres på en enkelt eier, og erstatte det som tidligere er innsendt ved at erstatningsoppgaven har samme identifikator. 14

11 Endret identifikator, eksempler Boligsameiet har sendt feil Gnr./Bnr. Sende sletteoppgave på den gamle Gnr./Bnr. Sende ny oppgave for riktig Gnr./Bnr. Feil seksjonsnummer: Sletteoppgave + ny oppgave Feil fødselsnummer på eieren Sletteoppgave på den gamle. Ny oppgave på det nye, Endret fordeling mellom ektefeller/samboere: Endringsoppgave på begge. Evt. ny oppgave på den ene og ny oppgave på den andre. Lagt inn nye adresseopplysninger (f.eks. veinavn + husnummer/husbokstav) men identifikatorer er ikke endret: Sende inn på nytt på alle uten å angi endringsoppgave. 15 Boligskjemaer, ny funksjon for innsendelse i Altinn: Først sendes det inn oppgaver. Etter kort tid kommer det melding i innboksen i Altinn, der validering av innsendelse er foretatt. Innsendelse kan få flere ulike statuser i Altinn: Avvist pga. feil og mangler i oppgavene. Avvist i sin helhet på grunn av advarsler på mer enn 10 % av linjene. Godkjent med advarsler. Rettelse av mangler er påkrevd. Godkjent med merknader Kan inneholde merknader som ikke krever retting, men som kan rettes. Godkjent uten merknader. 16

12 Endringer i noen skatteregler for 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Oversikt Startavskrivninger i saldogruppe D Se neste side Fradragsbegrensning for renter mellom nærstående parter. Se egen presentasjon om dette. Skattesats er endret til 27 % Endringer i formueskatt 2

13 Startavskrivninger i saldogruppe D Post i skjema Tekst Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5 Eks. 6 Eks. 7 Post 104a+b Tilgang Post 108 Saldo før avskr Post 110a Avskrivninger Post 110b 10% startavskr gr. D Post 111 Saldo pr Skattesats er endret til 27 % Utsatt skatt ble allerede i fjor avsatt med 27 % for selskaper uten avvikende regnskapsår. Disse selskapene har 27 % skatt både for utsatt skat i inngående balanse og utgående balanse. Selskaper med avvikende regnskapsår har skattesats på 28 % i inngående balanse. 4

14 Endringer i formueskatt Det er gjort endringer i formuesverdier for fast eiendom: Sekundærboliger: Sekundærboliger får økt verdsettelse fra 50 % av grunnlaget til 60 % av grunnlaget (Antatt som er beregnet av Skatteetaten), noe som er en verdiøkning på 10 prosentpoeng, som utgjør 20 % formuesøkning i forhold til fjorårets verdsettelse. Grense for formuesverdi i % av takstverdi er økt fra 60 % til 72 % for sekundærboliger. Næringseiendommer har tilsvarende økning i verdsettelse ved at verdsettelsessatsen er økt fra 50 % av grunnlaget til 60 % av grunnlaget. Også her er verdsettelse i forhold til takstverdi økt fra 60 % til 72 %, en reell økning på 20 % fra fjoråret (10 prosentpoeng økning). Fritidsboliger i Norge får verdiøkning på 10 % fra fjorårets verdi. 5

15 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Ny skatteregel Begrensning av rentefradrag mellom nærstående er en ny skatteregel som har til hensikt å begrense flytting av skattefundamenter over landegrensene. På grunn av at EØS-reglene skal sikre skattenøytralitet mellom innenlands selskaper og selskaper innen EØSområdet, må reglene også omfatte norske selskaper. 5 millioners-grense på netto rentekostnader: Det er lagt til grunn i regelverket at kun selskaper over en viss størrelse skal rammes av regelverket, slik at det er lagt til grunn en grense på kr 5 mill. som effektivt sorterer ut de fleste selskaper. 2

16 Skatteregler Vi vil ikke drøfte hva som er renter til nærstående, men konsentrere oss om teknikken for beregning av rentefradragsbegrensningen. 3 Regelverket, kortversjonen Det forutsettes at netto rentekostnader er minst kr 5 mill. før regelverket kommer til anvendelse. Det konstrueres et beregningsgrunnlag for en «rentefradragsramme» som utgjør skattepliktig inntekt før fradrag for avskrivninger og før fradrag for «netto rentekostnader». Rentefradragsrammen er 30 % av dette grunnlaget. Dersom rentekostnader til nærstående selskaper, innretninger eller personer overstiger rentefradragsrammen, gis det ikke fradrag for disse rentekostnadene. Dersom det er nektet fradrag for renter etter disse reglene, kan det ubenyttede rentefradraget fremføres til fradrag innenfor 30 %-grensen i et senere år. Fremføring i inntil 10 år. Fremført rente fra tidligere år går til fradrag før årets renter. 4

17 Avslutning Rentefradrag mellom nærstående 5 Grenseverdi på er ikke overskredet 6

18 Beregning av netto rentekostnader Dersom netto rentekostnader etter denne beregningen overstiger NOK skal skjema RF-1315 «Begrensning av rentefradrag mellom nærstående» leveres. 7 Skjermbilde, netto rentekostnader > NOK 5 mill. 8

19 Beregning av rentefradragsramme 9 Rentekostnader til nærstående Rentekostnader til nærstående omfatter også indirekte belåning der nærstående har stillet sikkerhet eller har en fordring på långiveren der fordringen har sammenheng med gjelden. Rentekostnader skal spesifiseres på långivere. 10

20 Spesifikasjon av renter til nærstående i programmet 11 Norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) NUF spesifiserer ikke renter på partene men fordeler rentekostnader forholdsmessig mellom gjeld til nærstående og totalt gjeld etter formelen som fremkommer i skjemaets del 3. 12

21 Rentekostnader til nærstående korrigeres for renteinntekter mv. fra nærstående, og man kommer frem til «netto rentekostnader til nærstående» som er grunnlaget for å beregne fradragsbegrensningen, se neste plansje. 13 Årets tillegg (eller fradrag) i inntekten 14

22 «Justering av inntekt» skjermbilde 15 RF-1028 Selvangivelse for AS mv 16

23 RF-1215 Selskapets deltakeroppgave for DLS 17 Slik vil skjemaet muligens se ut i

24 Fremføring av fradrag, skjema slik det kan se ut for

25 Endringer i ligningsoppgaver i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Mindre endringer i viktige skjemaer RF-1028 Selvangivelse for AS mv. Ny post 257 Justering av inntekt overført fra RF-1315 «Begrensning av rentefradrag mellom nærstående» RF-1217 Forskjeller Ny post 157 Forskjeller pr : Avskåret rentefradrag til fremføring. RF-1052 Avstemming av egenkapital Egne poster med tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. RF-1167 Næringsoppgave 2 Henvendelse, e-post RF-1215 Selskapsoppgave DLS Poster på side 1 som gjelder rentefradragsbegrensninger for renter mellom nærstående parter. 2

26 Mindre endringer i viktige skjemaer RF-1233 Selskapets deltakeroppgave i DLS: Post 1123 Arbeidsgodtgjørelse fiske og post 1124 Arbeidsgodtgjørelse barnehage i eget hjem slått sammen til en post 1124 Arbeidsgodtgjørelse mellomsats. RF-1245 Selskapsoppgave NOKUS Nye poster som gjelder rentefradragsbegrensninger. 3 Skjemaer med betydelige endringer RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender: Større endringer i skjemaet. Mange nye poster, slik at skjemaet nå har økt fra 3 til 4 sider. Beløpsfelter der det tidligere bare var avkryssinger for «<10 mill.» / «10-50 mill.» / «> 50 mill.» «Andel av transaksjoner med nærstående overstiger 50%? Ja/Nei» er erstattet av 3 alternativer: «50 % eller mindre» (ikke avkrysset) avkryssing for «> 50 %» og avkryssing for «100%». 4

27 Skjemaer med betydelige endringer RF-1177 Landbruk Nye poster med endringer i midlertidige forskjeller. Medfører at avskrivninger mv føres opp til regnskapsførte verdier. Deretter justeres det for endringer i midlertidige forskjeller, som eventuelt må fordeles dersom det er flere beregningsenheter for personinntekt eller flere ulike landbruksnæringer og eventuelt også andre næringer i samme beregningsenhet (f.eks. jordbruk og skogbruk i samme personinntektsskjema). 5 Nye skjemaer RF-1315 «Begrensning i rentefradrag mellom nærstående». Egen presentasjon av dette. 6

28 Andre endringer RF-1013 Kostpris for landbrukseiendom har fått en ansiktsløfting på skjemaets side 1. 7

29 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede er tatt i bruk og som er kommet i løpet av kalenderåret Nyheter som er i både FINALE Årsoppgjør og øvrige Finale-programmer er med i denne presentasjonen. 2

30 Negative driftsmidler Støtte for negative driftsmidler kom i fjorårets hovedversjon, og har gitt en betydelig mer fleksibel driftsmiddelfunksjon i programmet. Enklere ved mottak av kreditnotaer i ettertid og ved tilskudd i senere regnskapsår. Mange komplekse problemer kan også løses nå ved ulike kombinasjoner som inkluderer negative driftsmidler. Eksempel: Skattemessig lineæravskrivning med ulik regnskapsmessig og skattemessig avskrivningsprofil. 3 Lineæravskrivning der RM profil er ulik SM profil Skm. RM 1 RM 2 4

31 Driftsmiddelrapporter, nye kolonner Det er behov for flere kolonner i driftsmiddelrapporter: Rest regnskapsført verdi av oppskrivning Salgssum ved realisasjon Gevinst ved avhendelse av varige driftsmidler Tap ved avhendelse av varige driftsmidler De tre ulike driftsmiddelrapportene har litt ulikt innhold når det gjelder tilleggsinformasjon i de to kolonnene som er lengst til høyre. Fjernet kolonne «Bokført før avskrivninger». Fjernet kolonne «Akkumulert avskrivning », som jo er differansen mellom 2 andre kolonner i rapporten. 5 Mer flerspråklighet Aksjekapitalrapport og aksjekapitalnoter med støtte for nynorsk og engelsk. Dette følger språkoppsettet som er valgt i offentlig regnskap. Kontantstrømoppstilling med flerspråklighet, bokmål, nynorsk og engelsk, følger oppsettet i offentlig regnskap. 6

32 Engelsk standardkontoplan Standardkontoplanen med engelsk tekst: Avkryssing i «Firmaopplysninger» Opprettelse av kontoplan på engelsk fra standardkontoplan etter at engelsk språk er valgt. Engelsk konsernkontoplan i FINALE Konsolidering fra Finale sin standardkontoplan. 7 Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Nytt menypunkt «Aksjer i andre selskaper» på avslutning-menyen. Registrere aksjeverdi for selvangivelse og selskapsoppgave. 8

33 Noteopplysninger om aksjer i andre selskaper Registrere informasjon om aksjer i andre selskaper Datterselskaper Tilknyttede selskaper Felleskontrollert virksomhet Begrunnelse for ikke-konsoliderte datterselskaper Informasjon om andre aksjer Rapport «Aksjer i andre selskaper» som danner grunnlag for automatiske noter. Noteopplysninger: Oversikt over konsernet Note om aksjer i DS, TS og FKV Note om aksjer i øvrige selskaper 9 Byrårapporter Enklere å administrere byrårapporter: Erstatte eksisterende rapporter med nye rapporter. Tar alltid sikkerhetskopi av forrige versjon slik at det er mulig å finne tilbake til foregående versjoner. 10

34 Firmaopplysninger Skillekort «Kontaktinformasjon» Styringsinformasjon som «selskapstype», «beskattes som» og «juridisk selskapsform» flyttet øverst. 11 RF-1175 Næringsoppgave 1 og automatposteringer Skattemessig verdi på tap på fordringer posteres automatisk ut fra registreringer i menyen «Avslutning Tap på fordringer» skillekort «skattemessige fordringer». Valideringsmeldinger dersom bilkostnader i næringsoppgaven ikke samsvarer med RF-1125 «Bilskjema» og RF-1223 «Drosje- og lastebilskjema». 12

35 Eierregisteret i personlige selskaper og ANS / KS Søke etter klientnummer i FINALE Skatt ut fra fødselsnummeret til eieren. Muligheter for automatisk opprettelse av eier i FINALE Skatt ved overføring fra FINALE Årsoppgjør. Kopiere kontonummer fra en eier til alle eiere i ANS/KS. Fordele egenkapital i henhold til eierandel dersom det ikke er skjevdelt egenkapital (ANS/KS). 13 RF-1217 Forskjeller, fjorårsverdier Fjorårsverdier kan overstyres direkte i skjemaet. Registrering direkte i skjemaet blir vist på rapport med spesifikasjon av forskjeller. 14

36 Høyreklikk på skjemapost for å lage formel til note 15 Skjemapost verditype overstyringer etc. Skjemaposer har tre ulike verdityper: Standardverdi (hvitt felt) Overført verdi (grått felt) Overstyrt verdi (blått felt) Ny funksjon på høyreklikk: Bruk standardverdi. 16

37 Fjerne alle overførte verdier for et skjema Det er nå mulig i en enkelt operasjon å fjerne alle overførte verdier for alle poster i det aktive skjemaet. 17 Offentlig regnskap 18 måneders oppstartsperiode for offentlig regnskap og årlige ligningsoppgaver støttes. Automatisk oppdatering av noter fra skatteberegning, disponering, aksjekapital og driftsmidler. Enklere renummerering av noter, f.eks. bytte plass på note 3 og 4. Muligheter for en kolonne med tall i resultatregnskap og evt. også i balanse i oppstartsåret. Valg av innhold i offentlig regnskap kan foretas direkte i rapportvisningen. Flerspråklighet i aksjekapitalnote (bokmål, nynorsk og engelsk). Ny funksjon for note om aksjer i DS/TS/FKV og aksjer i andre selskaper. med mer. 18

38 Alt ut fra Altinn Opprette klient og hente inn verdier fra fjorårets ligningsoppgaver i Altinn. 19 Diverse nyheter Posteringsjournal: Sammenslåing av posteringer fra driftsmidler og eiere. Fjerning av null-driftsmidler fra driftsmiddelrapporter. Ny disponeringsfunksjon med nye utbyttefunksjoner. FINALE Rapportering har også fått støtte for beregning og avsetning for ekstraordinært utbytte. Spesifisere permanente forskjeller i rapporten «Skatteberegning og disponering». 20

39 Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 FINALE Konsolidering Dokumentasjon av importerte saldotall og sammenheng mellom konsernets kontoplan og selskapets kontoplan: Ny funksjon, dokumentasjon av importerte saldotall. I bildet for import av saldotall er det en ny verktøyknapp for å se importerte data (mai 2014). 2

40 Negative driftsmidler i FINALE Driftsmidler Støtte for negative driftsmidler kom i fjorårets hovedversjon, og har gitt en betydelig mer fleksibel driftsmiddelfunksjon i programmet. Enklere ved mottak av kreditnotaer i ettertid og ved tilskudd i senere regnskapsår. Mange komplekse problemer kan også løses nå ved ulike kombinasjoner som inkluderer negative driftsmidler. Eksempel: Skattemessig lineæravskrivning med ulik regnskapsmessig og skattemessig avskrivningsprofil. 3 Lineæravskrivning der RM profil er ulik SM profil Skm. RM 1 RM 2 4

41 Andre nyheter i FINALE Driftsmidler Ny funksjon for driftsmiddelgrupper. Enkelt å slå sammen to driftsmiddelgrupper. Enkelt å slå sammen to saldoskjemaer i samme saldogruppe. Eget felt «Avskrives fra» som gjør at nye driftsmidler kan aktiveres med en dato mens avskrivning kan starte fra en senere dato. 5 Ekstraordinært utbytte i FINALE Rapportering Ekstraordinært utbytte er utbytte som beregnes ut fra en mellombalanse, etter endringer i aksjelovgivningen med virkning fra 1. juli FINALE Rapportering kan benyttes til utarbeidelse av en slik mellombalanse. FINALE Rapportering har fått støtte for beregning og avsetning for ekstraordinært utbytte. 6

42 Avstemming av klienter uten regnskapsintegrasjon FINALE Avstemming har nå mulighet for avstemming av klienter som ikke har regnskapsintegrasjon. F.eks. en enkelt klient med et annet økonomisystem der regnskapsintegrasjon ikke er tilgjengelig eller ikke teknisk mulig. FINALE Avstemming for revisorer. Ved avstemming uten regnskapsintegrasjon vil alle avstemminger som anvender kontosaldo eller ikke har behov for tilgang til transaksjoner være mulig. Eksempler på dette: Avstemming av varige driftsmidler. Avstemming av MVA med unntak av henting av transaksjon for betaling av MVA. Avstemming av andre poster der det legges til dokumentasjon fra andre kilder, f.eks. varelager. 7 Bankavstemming, dokumentasjon av kryssede poster 8

43 Andre nyheter i FINALE Avstemming Nye økonomisystemer i listen over regnskapsintegrasjon Dokumentasjon av kryssede poster i bankavstemming. Betydelig bedre bankavstemming, høyere treffprosent og bedre treff. 9 Nye integrasjonsmoduler for regnskapsintegrasjon Det har kommet til enkelte nye systemer i det siste året: 24SevenOffice Formula Maconomy for SQL Tripletex Avstemming uten regnskapsintegrasjon Under valg av regnskapssystemer for integrasjon vises det hvilke systemer som vi til enhver tid støtter. Byråopplysninger Firmaopplysninger 10

44 Planlagte integrasjonsmoduler Maconomy for Oracle Microsoft Financials AX 2012 (Axapta) Visma eaccounting 11 Forbedret bankavstemming En viktig nyhet er ikke noe som vises, men er den største nyheten i år. Kvaliteten på en bankavstemming avgjøres av at man klarer å matche korrekte transaksjoner med hverandre. Bankavstemmingen har fått en betydelig forbedring i eksakte treff på transaksjoner. Vi har gjort en gjennomgang av metoder for avstemming Vi har forsket på og utviklet bedre algoritmer som erstatter «usikker match» med algoritmer som i langt større grad gir «sikker match», har utviklet algoritmer som har gitt bedre match og i mindre grad har åpne poster som brukeren må krysse selv, og har mye mindre sannsynlighet for å gi match på poster som ikke hører sammen. 12

45 Feilrettinger I FINALE Avstemming Feilretting under avstemming av arbeidsgiveravgift. Enkelte feil er oppdaget, og det er foretatt en full synkronisering mellom avstemming av arbeidsgiveravgift og utfylling av skjema RF-1022 Lønn- og pensjonskostnader. 13 Planlagte endringer i FINALE Avstemming Mulighet for å legge til dokumentasjon med levetid ut regnskapsåret. Mulighet til å legge til fast dokumentasjon på en konto, f.eks. lånedokumenter på en lånekonto. Forbedring av tabell i bankavstemming i tilfeller der brukeren endrer størrelse på vinduet. Sortere kryssede poster, f.eks. i bankavstemming. 14

46 FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler av programmet. Programmet kan inneholde funksjoner eller muligheter som kanskje ikke alle har fått med seg. 2

47 Oppsett av FINALE Avstemming FINALE Avstemming har to typer stier for lagring av data: 1. Balanseavstemming som er arbeidskatalogen for programmet. 2. Avstemmingsmappe som er en mulighet til å produsere en mappe som inneholder alt avstemmingsinnhold, periode for periode, men som er «frikoblet» fra programmet, og som inneholder en klikkbar innholdsfortegnelse i et regneark. Muligheten for «avstemmingsmappe» er det samme innholdet som ved forsendelse av avstemmingsmappe til revisor pr e- post. 3 Klienter uten regnskapsintegrasjon FINALE Avstemming har nå mulighet for avstemming av klienter som ikke har regnskapsintegrasjon (RSI). F.eks. en enkelt klient med et annet økonomisystem der RSI ikke er tilgjengelig eller ikke teknisk mulig. FINALE Avstemming for revisorer. Ved avstemming uten RSI vil alle avstemminger som anvender kontosaldo eller ikke har behov for tilgang til transaksjoner være mulig. Eksempler på dette: Avstemming av varige driftsmidler. Avstemming av MVA med unntak av henting av transaksjon for betaling av MVA. Avstemming av andre poster der det legges til dokumentasjon fra andre kilder, f.eks. varelager. 4

48 Avstemmingshyppighet Avstemmingshyppighet er et viktig parameter som sikrer deg en enkel og effektiv gjennomføring av avstemmingsarbeidet. Avstemmingshyppighet styrer hvilken periode en konto skal vises i avstemmingsbildet. Månedlig, termin (2-månedlig), kvartal, tertial, halvårlig, årlig. Dersom man ikke har et aktivt forhold til oppsett av avstemmingshyppighet medfører dette at: Avstemmingsbildet inneholder konti som ikke er planlagt avstemt denne perioden, eventuelt at konti som skulle vært avstemt ikke vises i bildet og derfor ikke blir avstemt. Mangelfull planlegging av avstemmingen mindre effektiv avstemming. 5 Hvordan planlegge avstemmingshyppighet? Avstemmingshyppighet bestemmes i avstemmingsplanen. Meny Avstemming Avstemmingsplan Dette er avstemmingsplan for den enkelte klient. Avstemmingsplanen redigeres for den enkelte konto basert på klientens kontonummer. Avstemmingshyppighet redigeres mest effektivt ved å legge inn dette i en mal for avstemmingsplan, slik at man enkelt kan få effekt av planarbeidet på alle klienter. Meny Avstemming Avstemmingsplan verktøyknapp Oppsett knapp Rediger mal for avstemmingsplan. Dette er en mal som gjelder for alle klienter. Malen redigeres for den enkelte konto basert på Finale Standardkontoplan. Ta i bruk malen på den enkelte klient ved å oppdatere avstemmingsplanen fra malen. 6

49 Mal for avstemmingsplan Oppsett av avstemming på standardkonto-nivå, slik at alle konti kan bli omfattet av planen. Hver STD-konto kan få endret avstemmingshyppighet. Redigering kan foretas på mange konti samtidig, og standard Windows-funksjonalitet for merking fungerer: Merke flere ved bruk av CTRL-knappen og bruke muspeker til å klikke på neste knapp. Merk en serie med konti ved bruk av Shift-knappen og bruk deretter muspeker eller pil-tastene for å merke et område med konti. Velg hyppighet på den merkede kontoen eller på de merkede kontiene. Endringer i malen må velges aktivt på den enkelte klient (oppdatere plan fra malen). Nye konti på en klient får alltid egenskaper fra malen. 7 Kontospesifikasjoner for enkeltkonti Det er mulig å legge inn kontospesifikasjoner som en del av avstemmingsplanen for enkeltkonti. Legg inn enkeltkonti på den enkelte klienten. Resultatkonti, f.eks. husleie Balansekonti, kontoen vil da være flere ganger i listen. Legg inn kontospesifikasjon i avstemmingsmalen Legge inn STD 6300 for å få spesifisert husleie. Denne kontospesifikasjonen dukker opp automatisk fra avstemmingsmalen, uten at oppdatering er nødvendig. 8

50 Avstemme null-saldi på enkelte konti eller kontotyper I noen tilfeller er det ønskelig å identifisere konti som skal avstemmes på en annen måte enn den normale måten. Normal metode er «saldo ulik null» Enkeltkonti kan settes opp med et annet valg for visning. Endringer i malen gir deg mulighet for å sette opp dette på standardkontonivå. 9 Bankavstemming, dokumentasjon av kryssede poster 10

51 Viktighet av riktig standardkontokode FINALE Avstemming styres av standardkontokoden til kontoen fra kontoplanen i programmet. Standardkontokoden settes opp felles for FINALE Årsoppgjør, FINALE Rapportering og FINALE Avstemming. Når standardkonto først er tildelt, vil den være uendret, også mellom programmene på samme klient. 11 Merverdiavgift og Altinn Vi arbeider med anvendelse av MVA-oppgavene fra Altinn direkte inn i FINALE Avstemming. Avstemming foretas ofte før innsendelse til Altinn. Ny avstemming vil være at man også kontrollerer oppgave i Altinn mot den oppgaven man registrerte at man skulle sende inn mot den faktisk innsendte oppgaven. Revisorer kan foreta avstemming av hele året mot oppgaver som hentes ut fra Altinn i forbindelse med årsoppgjøret. 12

52 KS Komplett må installeres på årstall!! KS Komplett maler fra NARF må lagres med en mappe for hvert år. Oppsett av FINALE Avstemming gjøres med maler år for år. Viktig å lagre malene i en mappe for hvert år, slik at man kan ha tilgang til maler for hvert enkelt år. 13 Åpne poster, avstemmingsperioder Bankavstemming og åpne poster: Ved første gangs avstemming med FINALE Avstemming må man legge inn åpne poster manuelt. Deretter kan man avstemme perioden. Åpne poster legges inn i første bilde. Saldospesifikasjon av avsetningskonti mv. Saldospesifikasjon ved første gangs avstemming kan legges inn, men i de fleste tilfeller finner programmet ut av dette uten at saldospesifikasjon legges inn. Ved første gangs bruk, kan man f.eks. avstemme pr foregående år på slike konti med FINALE Årsoppgjør dersom du ønsker å finnes saldospesifikasjon IB neste år. Saldospesifikasjoner ved første gangs avstemming er mest effektiv ved en lengre regnskapsperiode, slik at saldo UB består av transaksjoner i perioden. Saldospesifikasjon jobber baklengs fra saldotidspunktet. 14

Nyheter og endringer i 2014

Nyheter og endringer i 2014 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede

Detaljer

Automatisering av Offentlig regnskap

Automatisering av Offentlig regnskap Automatisering av Offentlig regnskap Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Sammendrag Opprett en klient som har standard kontoplan Under redigering av off. regnskap lager du noter og årsberetning

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014

Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Oden og Hermod Gundersen 1 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (1) Opprettelse

Detaljer

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør

Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Mye nytt i offentlig regnskap i FINALE Årsoppgjør Finale Brukerforum 2014 Fagsjef Hermod Gundersen 1 Generelt Vi har i år satset på å gi funksjonene for offentlig regnskap et ansiktsløft. Tilbakemeldinger

Detaljer

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør

Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Nyheter og endringer i 2014 i andre Finaleprogrammer enn FINALE Årsoppgjør Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 FINALE Konsolidering Dokumentasjon av importerte saldotall og sammenheng

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2011 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør

Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Klargjøring for årsoppgjøret 2014 med FINALE Årsoppgjør Denne veiledning er felles for alle klienter og utføres kun en gang. Selskap Ansvarlig Det er utarbeidet en egen sjekkliste for gjennomføring av

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Dette tillegget til brukerhåndboken inneholder følgende: Importbeskrivelse for import av varige driftsmidler til FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering. Sjekklister for årsoppgjøret

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 15.10.0.300 Dato: 20. desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Dette tillegget til brukerhåndboken inneholder følgende: Importbeskrivelse for import av varige driftsmidler til FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering. Sjekklister for årsoppgjøret

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for landbruksløsningen i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 16.0 Dato: 15. januar 2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvordan installere FINALE AVSTEMMING... 3 2 Registrere lisens... 5 3 Opprette en klient... 6 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 7 3.1.1 Byråopplysninger (Felles

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Produktkatalog. Norges mest brukte programvare for regnskapsavslutning, regnskapsanalyse, regnskapsavstemming, skatteberegning og ligningsdokumenter

Produktkatalog. Norges mest brukte programvare for regnskapsavslutning, regnskapsanalyse, regnskapsavstemming, skatteberegning og ligningsdokumenter Produktkatalog Norges mest brukte programvare for regnskapsavslutning, regnskapsanalyse, regnskapsavstemming, skatteberegning og ligningsdokumenter 2 Mer enn 20 år i front Det var med stolthet vi i 2008

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Nytt på nytt. Vi håper du finner dette av interesse.

Nytt på nytt. Vi håper du finner dette av interesse. Produktkatalog Nytt på nytt. Finales faglige stab arbeider kontinuerlig med å utvikle flere verktøy med oppdatering av eksisterende i forhold til nye, lover og regler. Derfor ønsker vi å holde interessante,

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Årsavslutningen. Avslutning av «bøkene» Tidsfrister og tidsplan for ÅR. God skikk. Regnskapspliktiges kontrollhandlinger for ÅR 09.11.

Årsavslutningen. Avslutning av «bøkene» Tidsfrister og tidsplan for ÅR. God skikk. Regnskapspliktiges kontrollhandlinger for ÅR 09.11. REV3576 Regnskapsorganisasjon og systemer Årsavslutning, MH kap 9 litt mer om tabeller Tirsdag 12. november 2013 Svein A. Løken Årsavslutningen Årlig lukking av regnskapsbøkene ved utløpet av regnskapsåret

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer