Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014"

Transkript

1 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet

2 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund er en sammenslutning av selvstendige, kristne menigheter med felles formål å virke for Guds rikes vekst og utbredelse i og utenfor vårt eget land. Sammen med vår selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon, Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU), og våre skoler, Ansgar bibelskole og Ansgar teologiske høgskole, utgjør vi Misjonsforbundet. Vårt oppdrag og målsetting er nedfelt i DNMs lover: Utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer igjen. Arbeide for større grad av synlig enhet mellom evangeliske kristne, menigheter og kirker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeide for at det på ethvert sted er åpne og levende menigheter som inkluderer alt Guds folk. Støtte lokale menigheter i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid. Vår daglige virksomhet skal preges av følgende verdier: Kjærlighet og sannhet Frihet og ansvar Tydelighet og toleranse Djervhet og kvalitet Respekt for individ og menneskeverd Likeverd og partnerskap Verdiene skal prege vårt forhold til hverandre og omverdenen, hvordan vi jobber og er som miljø, og skal hjelpe oss å styre mot visjonen vår, «Guds barns enhet og menneskers frelse». Ordlyden er velkjent og har vært Misjonsforbundets motto siden starten i Temaet enhet og frelse er like relevant, sterkt, tydelig og troverdig i dag som for over 120 år siden. Som en viktig del av vår kommunikasjonsstrategi løftes Misjonsforbundets tradisjonsrike motto derfor opp og frem som vår kraftfulle visjon. En felles strategi Misjonsforbundet har i dag virksomhet i Norge, Kongo, Colombia, Kina og Sentralasia. Vi vil arbeide etter de samme linjer, prinsipper og verdier uansett hvor i verden virksomheten foregår. Vi tror Jesu ord i Apg 1,8 «og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender» beskriver misjon som den samme bevegelse, enten det er snakk om å nå de som er nær eller de som er fjernt. Vi mener også at dette er i tråd med Misjonsforbundets identitet, slik det heter i de første statuttene fra 1884: «Misjonsforbundets oppave er at forene de kristne misjonsforeningene og menigheter i landet til fælles virksomhet for Guds rikes utbredelse, så vel inden som utenfor fæderlandet». 2

3 Ut fra visjonen om «Guds barns enhet og menneskers frelse» utvikler vi tre klare og tydelige strategiske satsningsområder: 1 ENHET Dette svarer til visjonens første ledd «Guds barns enhet». Å arbeide for større grad av samhandling for Misjonsforbundets menigheter og samarbeidspartnere. Dette søkes oppnådd gjennom et forpliktende, støttende og utviklende fellesskap. Å arbeide for større grad av synlig enhet mellom evangeliske kristne, menigheter og kirker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonsforbundet har siden stiftelsen i 1884 vært en enhetsbevegelse med fokus på oppdraget som forener oss kristne og ikke det som skiller. Det ligger i Misjonsforbundets natur å verdsette mangfoldet. Det er nettopp hva vår visjon forplikter og inviterer til. Enheten er ikke utelukkende åndelig eller verbalt forstått, men må komme til uttrykk i gjensidig respekt og toleranse innad i de lokale menigheter og mellom de ulike menigheter og kirkesamfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor vil vi være med i de fora og fellesskap hvor vi kan synliggjøre og tydeliggjøre enhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Våre menigheter skal utfordres til å være pådrivere for lokalt økumenisk arbeid. 2 MENIGHET Dette svarer til visjonens andre ledd «menneskers frelse». Lokale, sunne og misjonale 1 menigheter kan best nå nye mennesker med evangeliet og gjøre dem til Kristi etterfølgere. Å arbeide for at DNMs menigheter er sunne og misjonale, slik at de best mulig kan gjøre et misjonerende, diakonalt og disippelbyggende arbeid. Å arbeide for å etablere flere nye menigheter som når nye mennesker. Vi tror at sunne og misjonale menigheter er den mest effektive og den beste måten å gjøre nye mennesker til Kristi etterfølgere på. Dette er felles for vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Misjonsforbundet består av nær 100 selvstendige menigheter som ser det som en styrke å være tilsluttet fellesskapet. Via felles ressurser, blant annet administrasjonen i Oslo, kan den lokale menighet få hjelp på en rekke viktige områder. 1 Begrepet «misjonal kirke» oppstod på 1990-tallet, og har sitt utspring fra engelsk der to ulike begreper oversettes med misjonerende på norsk; det ene er «missionary» som går mer direkte på selve misjonsaktiviteten, og det andre er «missional» som viser til kirkens natur, nemlig at den er utsendt av Jesus. Areopagos leder, Knud Jørgensen, uttrykker dette slik: «Å være kirke er å være i misjon; ikke en kirke som driver misjon, men som er misjon i ord og gjerninger og livsstil og tiltrekningskraft.» 3

4 Misjonsforbundet har det som et av sine fokusområder å bistå den lokale menighet til målrettet, sunn og misjonal virksomhet. Vi mener at en bred satsing på menighetsplaning er nødvendig både nasjonalt og internasjonalt, særlig i Europa. Misjonsforbundet vil derfor arbeide bevisst med menighetsplanting som strategi for å utbre evangeliet. 3 DIAKONI Dette svarer også til visjonens annet ledd «menneskers frelse». Bibelen utfordrer oss til å ta vare på hele mennesket. Å arbeide for at vi i alt vårt virke behandler mennesker som hele bestående av ånd, sjel og kropp. I samsvar med evangeliet og budet om nestekjærlighet virkeliggjøre Guds vilje også gjennom sosiale tiltak, bistand og nødhjelp. Diakoni er viktig for Misjonsforbundet. Vårt arbeid utenfor Norges grenser dreier seg i stor grad om diakonale prosjekter. Når det teologiske og prinsipielle utgangspunkt om menneskets verdi og Jesus ord om nestekjærlighet er like sentrale for vår nasjonale virksomhet, bør diakonien prege oss i større grad. Misjonsforbundets menigheter må ta det diakonale ansvar vi har som kristne forvaltere og aktive deltakere i lokalsamfunnet. Vårt grunnlagsdokument sier følgende: «Det Norske Misjonsforbund vil være en kirke av likeverdige som ønsker å tjene Gud, hverandre og det samfunn vi er en del av. Vi utfordres av Jesu ord om kirkens og den enkeltes diakonale ansvar, og vil følgelig vise respekt for alle mennesker og ha hele mennesket i fokus i vårt arbeid. Samtidig som vi ønsker å være gode forvaltere av de gaver og verdier som er oss betrodd, vil vi ta vare på Guds skaperverk og miljøet.» Nasjonalt arbeid NORGE Det Norske Misjonsforbund består pr av 97 menigheter og pr av medlemmer. Tabellen viser medlemsutviklingen siden Geografisk fordeling av menigheter og medlemmer. Distrikt Antall menigheter Antall medlemmer Sør Øst Vest Midt Nord

5 Totalt Statistikken viser at: 14 menigheter har medlemstall mellom 214 og 513 og utgjør til sammen medlemmer. Ingen menigheter har mellom 151 og 214 medlemmer. 32 menigheter har medlemstall mellom 50 og 151 og utgjør til sammen medlemmer. 50 menigheter har medlemstall på under 50 og utgjør til sammen medlemmer. Dette statistiske materialet kan forstås og tolkes på flere måter, men uansett utfordrer dette oss for tiden fremover til å arbeide bevisst for både kvalitativ og kvantitativ vekst. 1 ENHET 1.1 Enhetsbyggende arbeid internt i Misjonsforbundet Arbeide for at DNM og NmU i større grad skal fremstå som en enhet med felles mål. I perioden vil DNM og NmU sammen prioritere trosopplæring, felles kommunikasjonsstrategi og utvikle nytt sommerstevne Videreutvikle relasjonene mellom DNM, NmU og Ansgarskolen. Dette vil blant annet skje gjennom regelmessige ledermøter og naturlige samarbeidsområder. Ansgarskolen er for eksempel med på utviklingen av nytt sommerstevne Utvikle gode kommunikasjonskanaler internt i Misjonsforbundet. Tiltak som ønskes iverksatt i perioden: Gratis medlemsblad, felles web-portal med NmU, verdihåndbok, planmessig besøksvirksomhet, mv Utvikle og arrangere relevante storsamlinger. Generalforsamling, nasjonal lederkonferanse, PMFs vårmøte og et sommerstevne, er alle samlinger som på ulik måte er med på å bygge identitet Fokusere på at enhet og raushet også skal gjelde internt i den enkelte lokale menighet. I perioden vil det være fokus på hvordan konflikter kan forebygges og håndteres. 1.2 Enhetsbyggende arbeid eksternt Internasjonalt vil vi videreutvikle relasjonen til IFFEC, som er det internasjonale fellesskapet av Misjonsforbundets søstersamfunn. IFFEC gir oss identitet og tilhørighet. I perioden vil det bli prioritert å delta i arrangementer og hente inspirasjon, støtte og hjelp fra dette fellesskapet Nasjonalt vil vi prioritere Norges Kristne Råd (NKR) og Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) Lokalt vil vi utfordre menigheter og pastorer til å innta en aktiv rolle i det enhetsbyggende arbeidet lokalt. Misjonsforbundets visjon forplikter i forhold til å arbeide for kristen enhet på det lokale plan. 5

6 1.3 Enhetsbyggende arbeid med internasjonalt fokus Samarbeidspartnere i Norge: NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) og Kirkens Nødhjelp Bistå med videreformidling av og veiledning overfor personer som søker seg til misjonstjeneste i land der DNM ikke har et prioritert fokus, verken tjenestemessig eller geografisk DNM ønsker å fremheve det lokalt initierte misjonsarbeid som verdifullt, også når det kanaliseres utenom DNM sentralt Utvikle samarbeidet med IFFEC og søstersamfunn enda ikke tilknyttet IFFEC Forplikte seg til samarbeid med annen IFFEC-kirke der denne finnes og annen naturlig evangelisk samarbeidspartner der ikke IFFEC er representert, uten å opprette nytt kirkesamfunn eller organisasjon Følge «Codes of conduct» 2, vedtatt av DNM i 2005, som angir kjøreregler for samarbeid og andre forhold 2 MENIGHET 2.1 Bevisstgjøre menighetene på at virksomheten har et misjonalt sikte Menigheten er misjonerende i kraft av å være sendt av Gud; lokalt, nasjonalt og globalt. 2.2 Utvikle en helhetlig strategi for menighetsplanting Gjøre menighetsplanting til en felles verdi og et felles anliggende for den enkelte misjonsmenighet og for Misjonsforbundet som fellesskap Etablere nettverk for menighetsplantere Utvikle nasjonal strategi for menighetsplanting for DNM som også innebærer å plante nye menigheter 2.3 Menighetsutvikling Fokusere bønn som nødvendig og avgjørende i forhold til vår strategi. Her vil vi også nyttegjøre oss og anbefale eksisterende tiltak og resurser som våre menigheter bruker Støtte til menighetsutvikling gjennom veiledning og oppfølging og utvikling/ anbefaling av resurser og resurspersoner I samarbeid med NMU utvikle strategi og resurser for familiearbeid, trosopplæring, konfirmasjonsundervisning m.v Utøve nødvendig tilsyn og veiledning i forhold til det registrerte trossamfunnet, pastorer og lokalt lederskap Bistå menighetene i forhold til offentlige myndigheter. Dette innebærer å sikre at trossamfunnsmenighetene drives i henhold til lover og foreskrifter, med kursing og oppfølging av registrerte forstandere og årlig søke om trossamfunnstilskudd på vegne av menighetene 2 «Codes of Conduct» er et dokument utarbeidet av NORME. 6

7 2.3.6 Arbeide for gode rammevilkår blant annet gjennom medlemskap og deltakelse i Norges Kristen Råd og Kristen Norges Innkjøpsfelleskap, Frivillighet Norge m,v Vise samfunnsansvar ved å bidra konstruktivt med høringsuttalelser og i den offentlige debatten Hjelpe menighetene til å ivareta arbeidsgiveransvaret på en best mulig måte gjennom veiledning, tariffarbeid, ivareta forsikringsordningen og lignende. 2.4 Lederutvikling Utvikle et helhetlig ledertreningsprogram med tilbud på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå I samarbeid med Ansgarskolen videreutvikle profesjonsutdanning til ulike tjenester i menighet og misjon Legge til rette for at alle pastorer har en personlig mentor Tydeliggjøre Predikant og Menighetsrådets (PMR) funksjon som veiledere overfor pastorer og menigheter som søker råd angående kall og tjeneste Legge til rette for at ansatte lokalt og sentralt deltar på samlinger i Predikant og Misjonærforeningens (PMF) regi for fellesskapsbygging og faglig påfyll 2.5 Menighet med internasjonalt fokus Utarbeide plan for rekruttering av misjonsarbeidere og kristne fagarbeidere I samarbeid med Ansgarskolen delta i videreutvikling av studietilbud for å møte behovet internasjonalt til enhver tid Fortsatt sikre at det legges til rette for gode arbeidsforhold for misjonærer og fagarbeidere Fokus på utvikling i misjonal retning for menigheter og menighetsledere. 3 DIAKONI 3.1 Utfordre menighetene til å finne diakonale oppgaver lokalt I vår tid er diakoni tenkt som noe alle medlemmer i menigheten skal kunne delta i, det er ikke en oppgave for spesialister. Det er først og fremst den lokale menigheten som gjennom sitt arbeid driver det diakonale arbeidet. 3.2 DNM sentralt vil prioritere følgende tiltak Kartlegging av virksomhet Oversikt over resurspersoner Nettverksamlinger for fag- og operativt personell Initiere pilot- og modellprosjekter 7

8 3.3 Diakoni med internasjonalt fokus Tilrettelegge for bistandsfaglig og annen relevant kursing i forhold til de oppgavene den enkelte misjonsarbeider er satt til å arbeide med slik at nødvendig kompetanse opparbeides og utvikles. 8

9 Internasjonalt arbeid I KONGO Arbeidet vil skje i samarbeid med EEC (Kongos Evangeliske kirke) og SMK (Svenska Missionskyrkan). Den økonomiske satsingen på enkeltprosjekter vil øke (gjerne Norad-finansiert), mens generell støtte til kirken vil minske i perioden. Satsing på stedlig norsk personell vil bli vurdert fortløpende og mulig trappet ned mot slutten av perioden. Arbeidet med ny samarbeidsavtale med EEC vil være retningsgivende for engasjementet fremover. 1 ENHET 1.1 Enhetsbyggende arbeid Stimulere og støtte EECs økumeniske engasjement nasjonalt og lokalt Ta initiativ for integrering av EEC i IFFEC-fellesskapet Samtale om og vurdering av «misjon i retur»; gå inn i samtale om misjonsutfordringen i vår tid på felles plan (DNM, SMK, EEC) Etablere ny samarbeidsavtale DNM-EEC Utvikle samarbeidet med SMK og andre søsterkirker for felles holdning i forhold til samarbeidet til EEC 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Under ledelse av og i tett samarbeid med evangeliseringsdepartementet i kirken stimulere til fortsatt evangeliseringsarbeid i kirken generelt og nordre del av landet spesielt 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke Dreining fra generell støtte til prosjektstøtte Personellmessig og økonomisk støtte til utvikling av kirkens sentrale funksjoner I samarbeid med NmU søke å utvikle relasjoner og samarbeid med ungdomskirken Opprettholde stedlig representasjon for DNM i landet 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Vurdere direkte støtte til EECs teologiske seminar og fakultet i takt med utviklingen av fakultetet som en mer selvstendig enhet i kirken Støtte opplæring av nye kristne Stipend til administrativt/teologisk personell i eller utenfor landet 9

10 2.3.4 Støtte til utvikling av personalomsorg i kirken 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Støtte utvikling av en enhet i eller i tilknytning til EEC med kompetanse til å håndtere utviklingsprosjekter Støtte prosjekter generelt, spesielt sivilt samfunn og AIDS Fortsatt deltakelse i ASUdh (EEC, SMK og DNMs nødhjelps- og utviklingsorganisasjonen) samt delta i avklaringen av ASUdhs videre plass i forhold til EECs arbeid II KINA Kontakten med SCC (Shaanxi kristne råd) og menigheter i provinsen skjer hovedsakelig ved årlige besøk i området. Hovedfokus er utdanning og trening av ledere til kirke og menighet. Vi arbeider for en dreining mot mer involvering fra Misjonsforbundet i Hong Kong direkte i dette samarbeidet. Vi planlegger ikke for norsk stedlig personell i perioden. 1 ENHET Samarbeidspartner: China Christian Council (CCC) og Shaanxi Christian Council (SCC). 1.1 Enhetsbyggende arbeid Være en bidragsyter i bevegelsen mot større åpenhet og fellesskap Formidle kontakt og styrke relasjoner mellom kirken i Hong Kong (MCCHK) og menigheter i Shaanxi-provinsen Utvikle samarbeidet mellom DNM og Misjonsforbundet i Hong Kong (MCCHK) angående arbeidet i Shaanxi Støtte Ansgarskolen i deres kontakter med de kristne på høyskoler og universitet og skolenes samarbeid 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Støtte pastorer og menighetsarbeidere i små menigheter Utvikle materiell til undervisning av barn 10

11 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Støtte til kortvarige bibelkurs regionalt og sentralt for menighetsledere Støtte til videreutdanning/kompetanseheving for bibelskolelærere i Xian Støtte til utvikling av bibliotek til bibelskolen i Xian Støtte Karios i mediabasert produksjon av læremidler for bibelbruk og bibelstudier 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Vurdere punktinnsatser når vi utfordres av SCC III COLOMBIA Arbeidet i Colombia vil fortsatt ha sterkt fokus på prosjekter der barn og voksne hjelpes til et fritt, rusavhengig liv samt påvirkning av vilkårene folk lever under. Deltakelse i oppbygging og utvikling av misjonsforbundet i Colombia er også et fokusområde gjennom støttefunksjoner og menighetsplanting. Antall stedlig norsk personell vil gå noe ned i perioden, samt at en vil planlegge for sakte nedtrapping. 1 ENHET Samarbeidspartner: Fraternidad de Iglesias del Pacto de Colombia (FIPEC) 1.1 Enhetsbyggende arbeid Støtte til FIPECs arbeid for enhet blant menighetene Styrke FIPEC sitt identitetsbyggende arbeid gjennom felles utdanning (FECEMPEC) for forkynnere/pastorer Etablere ny samarbeidsavtale DNM-FIPEC Støtte til fellesorganisasjonen for latinamerikanske misjonsforbund, CIPE Støtte og utfordre FIPEC på kristen enhet med tanke på tilslutning til Colombias Kristne Råd (CEDECOL) Støtte det kristne felleskristne fengselsarbeidet gjennom FIPEC Arbeide for FIPECs inntreden som IFFEC-medlem 11

12 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Støtte til menighetsplantingsprosjekter og evangeliseringsfremstøt nasjonalt og regionalt gjennom FIPEC som igjen driver misjon og planter nye menigheter 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke Støtte FIPEC nasjonalt og regionalt (økonomisk og personellmessig) gjennom utvikling av økonomisk, administrativ og faglig bærekraft Utvikling av barne- og ungdomsarbeidet i lokalt og regionalt i samarbeid med JJPEC (FIPECs ungdomsorganisasjon) og NmU Hjelp med kirkebygg, kirke- og menighetssentre 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Kursstøtte for leder/-e i FIPEC for kompetanseheving innen organisasjon og ledelse og oppfølging av pastorer og ledere regionalt 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Støtte stiftelsen for diakonale bistandsprosjekter APC gjennom utvikling av økonomisk, administrativ og faglig bærekraft Konsolidere allerede eksisterende prosjekter og overføring av ansvar til lokalt personell Arbeide for fred og forsoning gjennom prosjekt for kvinner og barns rettigheter 3.2 Skolearbeid Gi tilskudd til bygging av bibelskole (FECEMPEC) i Bogota og oppfølging av utviklingen Personellmessig støtte til FECEMPEC Oppfølging av grunnskolene i Barranquilla for utvikling mot felles selvstendighet og økonomisk bærekraft og ansvar. IV SENTRALASIA Hjelpearbeid og utvikling gjennom forskjellige prosjekter vil fortsatt være hovedfokuset. Norsk personells tilstedeværelse vil avhenge av sikkerhetssituasjonen fremover, men ønskes utvidet til 2-3 kristne fagarbeidere. Kristen tilstedeværelse med fokus på hjelp til mennesker i nød er helt sentralt. 12

13 4 ENHET Vi samarbeider med en kristen, internasjonal bistandsorganisasjon 1.1 Enhetsbyggende arbeid Støtte samarbeidspartner i sin profil og fellesskapsorienterte måte å arbeide på 5 MENIGHET 2.1 Evangelisering Leve ut en kristen hverdagsprofil med påvirkning gjennom holdninger og handlinger 2.2 Lederutvikling og kompetanseheving Støtte felleskristne og andre initiativ mot utvikling av friere samfunn og demokrati 6 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Støtte til mental helse-prosjekt Støtte til arbeidet vår samarbeidsorganisasjon driver ut fra hovedkontoret 3.2 Skolearbeid Støtte til skole for utdanning av fysioterapeuter Støtte språkskole for nytt utenlandsk personell i hovedstaden V NYTT TJENESTELAND Europas svake åndelige situasjon utfordrer til engasjement. Gjennom sondering og nøye planlegging vil DNM søke etablering av misjonsarbeid i samarbeid med andre kirker/organisasjoner der behovene er store; åndelig, sosialt og materielt. 1 ENHET Samarbeidspartner: nasjonal/lokal IFFEC-kirke eller evangelisk sammenheng 1.1 Enhetsbyggende arbeid Arbeide for tillitskapende holdning og aktivitet i forhold til andre evangeliske samfunn og overfor myndigheter Etablere samarbeidsavtale med partner på stedet/i landet 13

14 1.1.3 Utfordre misjonskomiteen i IFFEC om å etablere en koordinator for felles misjonssatsing i Europa Vurdere utfordringer til misjonssatsing som måtte komme fra IFFEC-kirker også utenfor Europa Satsingen i Europa søkes gjennomført i nært samarbeid med NmU 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Definere og foreslå land/område med spesielt behov for evangelisk satsing Planlegge og tilrettelegge for evangeliserende virksomhet spesielt med tanke på å nå unge 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke Søke samarbeid med eksisterende menighets- eller organisasjonsstruktur med IFFEC-tilknytning eller annen evangelisk sammenheng hvis det ikke finnes en IFFEC-tilknytning. 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Aktivt arbeide for kompetanseheving på europeisk kultur og åndelig situasjon regionalt og lokalt i forhold til satsingsområde Arbeide med lokal lederutvikling 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Utvikle tjenestetilbud som møter et eller flere sosiale behov lokalt i nær tilknytning til organisasjon/menighet VIKTIGE FORKORTELSER DNM NmU PMF IFFEC NKR NORME PMR EEC SMK ASUdh Det Norske Misjonsforbund Det Norske Misjonsforbunds Ungdom Predikant og misjonærforeningen i Misjonsforbundet Det internasjonale fellesskapet av Misjonsforbundets søstersamfunn Norges Kristne Råd Norsk råd for misjon og evangelisering Predikant og menighetsrådet Kongos evangeliske kirke Svenska Missionskyrkan Felles nødhjelpsorganisasjon mellom Kongos evangeliske kirke, 14

15 SCC CCC MCCHK FIPEC FECEMPEC CIPE CEDECOL JJPEC APC Svenska Missionskyrkan og Det Norske Misjonsforbund Shaanxi Kristne Råd Kinas Kristne Råd Misjonsforbundet og Misjonskirken i Hong Kong Fraternidad de Iglesias del Pacto de Colombia, dvs Misjonsforbundet i Colombia Bibelskolen og pastorutdanningen til Misjonsforbundet i Colombia Fellesorganisasjonen for latinamerikanske misjonsforbund Colombias Kristne Råd Ungdomsorganisasjonen til Det Colombianske Misjonsforbund Stiftelsen for diakonale bistandsprosjekter innenfor Misjonsforbundet i Colombia 15

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd

ÅRSPLAN 2008. Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd ÅRSPLAN 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 2 ÅRSPLAN FOR DE SENTRALKIRKELIGE RÅD 2008 Kirkerådet Samisk kirkeråd Mellomkirkelig råd 3 Innholdsfortegnelse Utfordringer for Kirkerådet i 2008:...

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag

Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Hva er kirken? - To økumeniske bidrag Norges kristne råds skriftserie - nr. 15 Norges Kristne Råd Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo

Detaljer

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre?

Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Gi det videre! Hva kan Bedehuskirken gi videre? Dette er et godt spørsmål, og vi trenger at andre enn oss i Bedehuskirken svarer på dette spørsmål. Jeg har spurt en del folk som kjenner til oss om hva

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer