Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guds barns enhet og menneskers frelse. Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet 2008-2014"

Transkript

1 Sak nr 16 Misjonsforbundets generalforsamling 2008 Guds barns enhet og menneskers frelse Strategi for Misjonsforbundets nasjonale og internasjonale virksomhet

2 Oppdrag Det Norske Misjonsforbund er en sammenslutning av selvstendige, kristne menigheter med felles formål å virke for Guds rikes vekst og utbredelse i og utenfor vårt eget land. Sammen med vår selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon, Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU), og våre skoler, Ansgar bibelskole og Ansgar teologiske høgskole, utgjør vi Misjonsforbundet. Vårt oppdrag og målsetting er nedfelt i DNMs lover: Utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide misjonsoppdrag inntil Jesus kommer igjen. Arbeide for større grad av synlig enhet mellom evangeliske kristne, menigheter og kirker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeide for at det på ethvert sted er åpne og levende menigheter som inkluderer alt Guds folk. Støtte lokale menigheter i det evangeliserende, diakonale og disippelbyggende arbeid. Vår daglige virksomhet skal preges av følgende verdier: Kjærlighet og sannhet Frihet og ansvar Tydelighet og toleranse Djervhet og kvalitet Respekt for individ og menneskeverd Likeverd og partnerskap Verdiene skal prege vårt forhold til hverandre og omverdenen, hvordan vi jobber og er som miljø, og skal hjelpe oss å styre mot visjonen vår, «Guds barns enhet og menneskers frelse». Ordlyden er velkjent og har vært Misjonsforbundets motto siden starten i Temaet enhet og frelse er like relevant, sterkt, tydelig og troverdig i dag som for over 120 år siden. Som en viktig del av vår kommunikasjonsstrategi løftes Misjonsforbundets tradisjonsrike motto derfor opp og frem som vår kraftfulle visjon. En felles strategi Misjonsforbundet har i dag virksomhet i Norge, Kongo, Colombia, Kina og Sentralasia. Vi vil arbeide etter de samme linjer, prinsipper og verdier uansett hvor i verden virksomheten foregår. Vi tror Jesu ord i Apg 1,8 «og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender» beskriver misjon som den samme bevegelse, enten det er snakk om å nå de som er nær eller de som er fjernt. Vi mener også at dette er i tråd med Misjonsforbundets identitet, slik det heter i de første statuttene fra 1884: «Misjonsforbundets oppave er at forene de kristne misjonsforeningene og menigheter i landet til fælles virksomhet for Guds rikes utbredelse, så vel inden som utenfor fæderlandet». 2

3 Ut fra visjonen om «Guds barns enhet og menneskers frelse» utvikler vi tre klare og tydelige strategiske satsningsområder: 1 ENHET Dette svarer til visjonens første ledd «Guds barns enhet». Å arbeide for større grad av samhandling for Misjonsforbundets menigheter og samarbeidspartnere. Dette søkes oppnådd gjennom et forpliktende, støttende og utviklende fellesskap. Å arbeide for større grad av synlig enhet mellom evangeliske kristne, menigheter og kirker, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Misjonsforbundet har siden stiftelsen i 1884 vært en enhetsbevegelse med fokus på oppdraget som forener oss kristne og ikke det som skiller. Det ligger i Misjonsforbundets natur å verdsette mangfoldet. Det er nettopp hva vår visjon forplikter og inviterer til. Enheten er ikke utelukkende åndelig eller verbalt forstått, men må komme til uttrykk i gjensidig respekt og toleranse innad i de lokale menigheter og mellom de ulike menigheter og kirkesamfunn, lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor vil vi være med i de fora og fellesskap hvor vi kan synliggjøre og tydeliggjøre enhetsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Våre menigheter skal utfordres til å være pådrivere for lokalt økumenisk arbeid. 2 MENIGHET Dette svarer til visjonens andre ledd «menneskers frelse». Lokale, sunne og misjonale 1 menigheter kan best nå nye mennesker med evangeliet og gjøre dem til Kristi etterfølgere. Å arbeide for at DNMs menigheter er sunne og misjonale, slik at de best mulig kan gjøre et misjonerende, diakonalt og disippelbyggende arbeid. Å arbeide for å etablere flere nye menigheter som når nye mennesker. Vi tror at sunne og misjonale menigheter er den mest effektive og den beste måten å gjøre nye mennesker til Kristi etterfølgere på. Dette er felles for vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Misjonsforbundet består av nær 100 selvstendige menigheter som ser det som en styrke å være tilsluttet fellesskapet. Via felles ressurser, blant annet administrasjonen i Oslo, kan den lokale menighet få hjelp på en rekke viktige områder. 1 Begrepet «misjonal kirke» oppstod på 1990-tallet, og har sitt utspring fra engelsk der to ulike begreper oversettes med misjonerende på norsk; det ene er «missionary» som går mer direkte på selve misjonsaktiviteten, og det andre er «missional» som viser til kirkens natur, nemlig at den er utsendt av Jesus. Areopagos leder, Knud Jørgensen, uttrykker dette slik: «Å være kirke er å være i misjon; ikke en kirke som driver misjon, men som er misjon i ord og gjerninger og livsstil og tiltrekningskraft.» 3

4 Misjonsforbundet har det som et av sine fokusområder å bistå den lokale menighet til målrettet, sunn og misjonal virksomhet. Vi mener at en bred satsing på menighetsplaning er nødvendig både nasjonalt og internasjonalt, særlig i Europa. Misjonsforbundet vil derfor arbeide bevisst med menighetsplanting som strategi for å utbre evangeliet. 3 DIAKONI Dette svarer også til visjonens annet ledd «menneskers frelse». Bibelen utfordrer oss til å ta vare på hele mennesket. Å arbeide for at vi i alt vårt virke behandler mennesker som hele bestående av ånd, sjel og kropp. I samsvar med evangeliet og budet om nestekjærlighet virkeliggjøre Guds vilje også gjennom sosiale tiltak, bistand og nødhjelp. Diakoni er viktig for Misjonsforbundet. Vårt arbeid utenfor Norges grenser dreier seg i stor grad om diakonale prosjekter. Når det teologiske og prinsipielle utgangspunkt om menneskets verdi og Jesus ord om nestekjærlighet er like sentrale for vår nasjonale virksomhet, bør diakonien prege oss i større grad. Misjonsforbundets menigheter må ta det diakonale ansvar vi har som kristne forvaltere og aktive deltakere i lokalsamfunnet. Vårt grunnlagsdokument sier følgende: «Det Norske Misjonsforbund vil være en kirke av likeverdige som ønsker å tjene Gud, hverandre og det samfunn vi er en del av. Vi utfordres av Jesu ord om kirkens og den enkeltes diakonale ansvar, og vil følgelig vise respekt for alle mennesker og ha hele mennesket i fokus i vårt arbeid. Samtidig som vi ønsker å være gode forvaltere av de gaver og verdier som er oss betrodd, vil vi ta vare på Guds skaperverk og miljøet.» Nasjonalt arbeid NORGE Det Norske Misjonsforbund består pr av 97 menigheter og pr av medlemmer. Tabellen viser medlemsutviklingen siden Geografisk fordeling av menigheter og medlemmer. Distrikt Antall menigheter Antall medlemmer Sør Øst Vest Midt Nord

5 Totalt Statistikken viser at: 14 menigheter har medlemstall mellom 214 og 513 og utgjør til sammen medlemmer. Ingen menigheter har mellom 151 og 214 medlemmer. 32 menigheter har medlemstall mellom 50 og 151 og utgjør til sammen medlemmer. 50 menigheter har medlemstall på under 50 og utgjør til sammen medlemmer. Dette statistiske materialet kan forstås og tolkes på flere måter, men uansett utfordrer dette oss for tiden fremover til å arbeide bevisst for både kvalitativ og kvantitativ vekst. 1 ENHET 1.1 Enhetsbyggende arbeid internt i Misjonsforbundet Arbeide for at DNM og NmU i større grad skal fremstå som en enhet med felles mål. I perioden vil DNM og NmU sammen prioritere trosopplæring, felles kommunikasjonsstrategi og utvikle nytt sommerstevne Videreutvikle relasjonene mellom DNM, NmU og Ansgarskolen. Dette vil blant annet skje gjennom regelmessige ledermøter og naturlige samarbeidsområder. Ansgarskolen er for eksempel med på utviklingen av nytt sommerstevne Utvikle gode kommunikasjonskanaler internt i Misjonsforbundet. Tiltak som ønskes iverksatt i perioden: Gratis medlemsblad, felles web-portal med NmU, verdihåndbok, planmessig besøksvirksomhet, mv Utvikle og arrangere relevante storsamlinger. Generalforsamling, nasjonal lederkonferanse, PMFs vårmøte og et sommerstevne, er alle samlinger som på ulik måte er med på å bygge identitet Fokusere på at enhet og raushet også skal gjelde internt i den enkelte lokale menighet. I perioden vil det være fokus på hvordan konflikter kan forebygges og håndteres. 1.2 Enhetsbyggende arbeid eksternt Internasjonalt vil vi videreutvikle relasjonen til IFFEC, som er det internasjonale fellesskapet av Misjonsforbundets søstersamfunn. IFFEC gir oss identitet og tilhørighet. I perioden vil det bli prioritert å delta i arrangementer og hente inspirasjon, støtte og hjelp fra dette fellesskapet Nasjonalt vil vi prioritere Norges Kristne Råd (NKR) og Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) Lokalt vil vi utfordre menigheter og pastorer til å innta en aktiv rolle i det enhetsbyggende arbeidet lokalt. Misjonsforbundets visjon forplikter i forhold til å arbeide for kristen enhet på det lokale plan. 5

6 1.3 Enhetsbyggende arbeid med internasjonalt fokus Samarbeidspartnere i Norge: NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) og Kirkens Nødhjelp Bistå med videreformidling av og veiledning overfor personer som søker seg til misjonstjeneste i land der DNM ikke har et prioritert fokus, verken tjenestemessig eller geografisk DNM ønsker å fremheve det lokalt initierte misjonsarbeid som verdifullt, også når det kanaliseres utenom DNM sentralt Utvikle samarbeidet med IFFEC og søstersamfunn enda ikke tilknyttet IFFEC Forplikte seg til samarbeid med annen IFFEC-kirke der denne finnes og annen naturlig evangelisk samarbeidspartner der ikke IFFEC er representert, uten å opprette nytt kirkesamfunn eller organisasjon Følge «Codes of conduct» 2, vedtatt av DNM i 2005, som angir kjøreregler for samarbeid og andre forhold 2 MENIGHET 2.1 Bevisstgjøre menighetene på at virksomheten har et misjonalt sikte Menigheten er misjonerende i kraft av å være sendt av Gud; lokalt, nasjonalt og globalt. 2.2 Utvikle en helhetlig strategi for menighetsplanting Gjøre menighetsplanting til en felles verdi og et felles anliggende for den enkelte misjonsmenighet og for Misjonsforbundet som fellesskap Etablere nettverk for menighetsplantere Utvikle nasjonal strategi for menighetsplanting for DNM som også innebærer å plante nye menigheter 2.3 Menighetsutvikling Fokusere bønn som nødvendig og avgjørende i forhold til vår strategi. Her vil vi også nyttegjøre oss og anbefale eksisterende tiltak og resurser som våre menigheter bruker Støtte til menighetsutvikling gjennom veiledning og oppfølging og utvikling/ anbefaling av resurser og resurspersoner I samarbeid med NMU utvikle strategi og resurser for familiearbeid, trosopplæring, konfirmasjonsundervisning m.v Utøve nødvendig tilsyn og veiledning i forhold til det registrerte trossamfunnet, pastorer og lokalt lederskap Bistå menighetene i forhold til offentlige myndigheter. Dette innebærer å sikre at trossamfunnsmenighetene drives i henhold til lover og foreskrifter, med kursing og oppfølging av registrerte forstandere og årlig søke om trossamfunnstilskudd på vegne av menighetene 2 «Codes of Conduct» er et dokument utarbeidet av NORME. 6

7 2.3.6 Arbeide for gode rammevilkår blant annet gjennom medlemskap og deltakelse i Norges Kristen Råd og Kristen Norges Innkjøpsfelleskap, Frivillighet Norge m,v Vise samfunnsansvar ved å bidra konstruktivt med høringsuttalelser og i den offentlige debatten Hjelpe menighetene til å ivareta arbeidsgiveransvaret på en best mulig måte gjennom veiledning, tariffarbeid, ivareta forsikringsordningen og lignende. 2.4 Lederutvikling Utvikle et helhetlig ledertreningsprogram med tilbud på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå I samarbeid med Ansgarskolen videreutvikle profesjonsutdanning til ulike tjenester i menighet og misjon Legge til rette for at alle pastorer har en personlig mentor Tydeliggjøre Predikant og Menighetsrådets (PMR) funksjon som veiledere overfor pastorer og menigheter som søker råd angående kall og tjeneste Legge til rette for at ansatte lokalt og sentralt deltar på samlinger i Predikant og Misjonærforeningens (PMF) regi for fellesskapsbygging og faglig påfyll 2.5 Menighet med internasjonalt fokus Utarbeide plan for rekruttering av misjonsarbeidere og kristne fagarbeidere I samarbeid med Ansgarskolen delta i videreutvikling av studietilbud for å møte behovet internasjonalt til enhver tid Fortsatt sikre at det legges til rette for gode arbeidsforhold for misjonærer og fagarbeidere Fokus på utvikling i misjonal retning for menigheter og menighetsledere. 3 DIAKONI 3.1 Utfordre menighetene til å finne diakonale oppgaver lokalt I vår tid er diakoni tenkt som noe alle medlemmer i menigheten skal kunne delta i, det er ikke en oppgave for spesialister. Det er først og fremst den lokale menigheten som gjennom sitt arbeid driver det diakonale arbeidet. 3.2 DNM sentralt vil prioritere følgende tiltak Kartlegging av virksomhet Oversikt over resurspersoner Nettverksamlinger for fag- og operativt personell Initiere pilot- og modellprosjekter 7

8 3.3 Diakoni med internasjonalt fokus Tilrettelegge for bistandsfaglig og annen relevant kursing i forhold til de oppgavene den enkelte misjonsarbeider er satt til å arbeide med slik at nødvendig kompetanse opparbeides og utvikles. 8

9 Internasjonalt arbeid I KONGO Arbeidet vil skje i samarbeid med EEC (Kongos Evangeliske kirke) og SMK (Svenska Missionskyrkan). Den økonomiske satsingen på enkeltprosjekter vil øke (gjerne Norad-finansiert), mens generell støtte til kirken vil minske i perioden. Satsing på stedlig norsk personell vil bli vurdert fortløpende og mulig trappet ned mot slutten av perioden. Arbeidet med ny samarbeidsavtale med EEC vil være retningsgivende for engasjementet fremover. 1 ENHET 1.1 Enhetsbyggende arbeid Stimulere og støtte EECs økumeniske engasjement nasjonalt og lokalt Ta initiativ for integrering av EEC i IFFEC-fellesskapet Samtale om og vurdering av «misjon i retur»; gå inn i samtale om misjonsutfordringen i vår tid på felles plan (DNM, SMK, EEC) Etablere ny samarbeidsavtale DNM-EEC Utvikle samarbeidet med SMK og andre søsterkirker for felles holdning i forhold til samarbeidet til EEC 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Under ledelse av og i tett samarbeid med evangeliseringsdepartementet i kirken stimulere til fortsatt evangeliseringsarbeid i kirken generelt og nordre del av landet spesielt 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke Dreining fra generell støtte til prosjektstøtte Personellmessig og økonomisk støtte til utvikling av kirkens sentrale funksjoner I samarbeid med NmU søke å utvikle relasjoner og samarbeid med ungdomskirken Opprettholde stedlig representasjon for DNM i landet 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Vurdere direkte støtte til EECs teologiske seminar og fakultet i takt med utviklingen av fakultetet som en mer selvstendig enhet i kirken Støtte opplæring av nye kristne Stipend til administrativt/teologisk personell i eller utenfor landet 9

10 2.3.4 Støtte til utvikling av personalomsorg i kirken 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Støtte utvikling av en enhet i eller i tilknytning til EEC med kompetanse til å håndtere utviklingsprosjekter Støtte prosjekter generelt, spesielt sivilt samfunn og AIDS Fortsatt deltakelse i ASUdh (EEC, SMK og DNMs nødhjelps- og utviklingsorganisasjonen) samt delta i avklaringen av ASUdhs videre plass i forhold til EECs arbeid II KINA Kontakten med SCC (Shaanxi kristne råd) og menigheter i provinsen skjer hovedsakelig ved årlige besøk i området. Hovedfokus er utdanning og trening av ledere til kirke og menighet. Vi arbeider for en dreining mot mer involvering fra Misjonsforbundet i Hong Kong direkte i dette samarbeidet. Vi planlegger ikke for norsk stedlig personell i perioden. 1 ENHET Samarbeidspartner: China Christian Council (CCC) og Shaanxi Christian Council (SCC). 1.1 Enhetsbyggende arbeid Være en bidragsyter i bevegelsen mot større åpenhet og fellesskap Formidle kontakt og styrke relasjoner mellom kirken i Hong Kong (MCCHK) og menigheter i Shaanxi-provinsen Utvikle samarbeidet mellom DNM og Misjonsforbundet i Hong Kong (MCCHK) angående arbeidet i Shaanxi Støtte Ansgarskolen i deres kontakter med de kristne på høyskoler og universitet og skolenes samarbeid 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Støtte pastorer og menighetsarbeidere i små menigheter Utvikle materiell til undervisning av barn 10

11 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Støtte til kortvarige bibelkurs regionalt og sentralt for menighetsledere Støtte til videreutdanning/kompetanseheving for bibelskolelærere i Xian Støtte til utvikling av bibliotek til bibelskolen i Xian Støtte Karios i mediabasert produksjon av læremidler for bibelbruk og bibelstudier 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Vurdere punktinnsatser når vi utfordres av SCC III COLOMBIA Arbeidet i Colombia vil fortsatt ha sterkt fokus på prosjekter der barn og voksne hjelpes til et fritt, rusavhengig liv samt påvirkning av vilkårene folk lever under. Deltakelse i oppbygging og utvikling av misjonsforbundet i Colombia er også et fokusområde gjennom støttefunksjoner og menighetsplanting. Antall stedlig norsk personell vil gå noe ned i perioden, samt at en vil planlegge for sakte nedtrapping. 1 ENHET Samarbeidspartner: Fraternidad de Iglesias del Pacto de Colombia (FIPEC) 1.1 Enhetsbyggende arbeid Støtte til FIPECs arbeid for enhet blant menighetene Styrke FIPEC sitt identitetsbyggende arbeid gjennom felles utdanning (FECEMPEC) for forkynnere/pastorer Etablere ny samarbeidsavtale DNM-FIPEC Støtte til fellesorganisasjonen for latinamerikanske misjonsforbund, CIPE Støtte og utfordre FIPEC på kristen enhet med tanke på tilslutning til Colombias Kristne Råd (CEDECOL) Støtte det kristne felleskristne fengselsarbeidet gjennom FIPEC Arbeide for FIPECs inntreden som IFFEC-medlem 11

12 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Støtte til menighetsplantingsprosjekter og evangeliseringsfremstøt nasjonalt og regionalt gjennom FIPEC som igjen driver misjon og planter nye menigheter 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke Støtte FIPEC nasjonalt og regionalt (økonomisk og personellmessig) gjennom utvikling av økonomisk, administrativ og faglig bærekraft Utvikling av barne- og ungdomsarbeidet i lokalt og regionalt i samarbeid med JJPEC (FIPECs ungdomsorganisasjon) og NmU Hjelp med kirkebygg, kirke- og menighetssentre 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Kursstøtte for leder/-e i FIPEC for kompetanseheving innen organisasjon og ledelse og oppfølging av pastorer og ledere regionalt 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Støtte stiftelsen for diakonale bistandsprosjekter APC gjennom utvikling av økonomisk, administrativ og faglig bærekraft Konsolidere allerede eksisterende prosjekter og overføring av ansvar til lokalt personell Arbeide for fred og forsoning gjennom prosjekt for kvinner og barns rettigheter 3.2 Skolearbeid Gi tilskudd til bygging av bibelskole (FECEMPEC) i Bogota og oppfølging av utviklingen Personellmessig støtte til FECEMPEC Oppfølging av grunnskolene i Barranquilla for utvikling mot felles selvstendighet og økonomisk bærekraft og ansvar. IV SENTRALASIA Hjelpearbeid og utvikling gjennom forskjellige prosjekter vil fortsatt være hovedfokuset. Norsk personells tilstedeværelse vil avhenge av sikkerhetssituasjonen fremover, men ønskes utvidet til 2-3 kristne fagarbeidere. Kristen tilstedeværelse med fokus på hjelp til mennesker i nød er helt sentralt. 12

13 4 ENHET Vi samarbeider med en kristen, internasjonal bistandsorganisasjon 1.1 Enhetsbyggende arbeid Støtte samarbeidspartner i sin profil og fellesskapsorienterte måte å arbeide på 5 MENIGHET 2.1 Evangelisering Leve ut en kristen hverdagsprofil med påvirkning gjennom holdninger og handlinger 2.2 Lederutvikling og kompetanseheving Støtte felleskristne og andre initiativ mot utvikling av friere samfunn og demokrati 6 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Støtte til mental helse-prosjekt Støtte til arbeidet vår samarbeidsorganisasjon driver ut fra hovedkontoret 3.2 Skolearbeid Støtte til skole for utdanning av fysioterapeuter Støtte språkskole for nytt utenlandsk personell i hovedstaden V NYTT TJENESTELAND Europas svake åndelige situasjon utfordrer til engasjement. Gjennom sondering og nøye planlegging vil DNM søke etablering av misjonsarbeid i samarbeid med andre kirker/organisasjoner der behovene er store; åndelig, sosialt og materielt. 1 ENHET Samarbeidspartner: nasjonal/lokal IFFEC-kirke eller evangelisk sammenheng 1.1 Enhetsbyggende arbeid Arbeide for tillitskapende holdning og aktivitet i forhold til andre evangeliske samfunn og overfor myndigheter Etablere samarbeidsavtale med partner på stedet/i landet 13

14 1.1.3 Utfordre misjonskomiteen i IFFEC om å etablere en koordinator for felles misjonssatsing i Europa Vurdere utfordringer til misjonssatsing som måtte komme fra IFFEC-kirker også utenfor Europa Satsingen i Europa søkes gjennomført i nært samarbeid med NmU 2 MENIGHET 2.1 Evangelisering Definere og foreslå land/område med spesielt behov for evangelisk satsing Planlegge og tilrettelegge for evangeliserende virksomhet spesielt med tanke på å nå unge 2.2 Styrke nasjonal og lokal kirke Søke samarbeid med eksisterende menighets- eller organisasjonsstruktur med IFFEC-tilknytning eller annen evangelisk sammenheng hvis det ikke finnes en IFFEC-tilknytning. 2.3 Lederutvikling og kompetanseheving Aktivt arbeide for kompetanseheving på europeisk kultur og åndelig situasjon regionalt og lokalt i forhold til satsingsområde Arbeide med lokal lederutvikling 3 DIAKONI 3.1 Diakonale prosjekter Utvikle tjenestetilbud som møter et eller flere sosiale behov lokalt i nær tilknytning til organisasjon/menighet VIKTIGE FORKORTELSER DNM NmU PMF IFFEC NKR NORME PMR EEC SMK ASUdh Det Norske Misjonsforbund Det Norske Misjonsforbunds Ungdom Predikant og misjonærforeningen i Misjonsforbundet Det internasjonale fellesskapet av Misjonsforbundets søstersamfunn Norges Kristne Råd Norsk råd for misjon og evangelisering Predikant og menighetsrådet Kongos evangeliske kirke Svenska Missionskyrkan Felles nødhjelpsorganisasjon mellom Kongos evangeliske kirke, 14

15 SCC CCC MCCHK FIPEC FECEMPEC CIPE CEDECOL JJPEC APC Svenska Missionskyrkan og Det Norske Misjonsforbund Shaanxi Kristne Råd Kinas Kristne Råd Misjonsforbundet og Misjonskirken i Hong Kong Fraternidad de Iglesias del Pacto de Colombia, dvs Misjonsforbundet i Colombia Bibelskolen og pastorutdanningen til Misjonsforbundet i Colombia Fellesorganisasjonen for latinamerikanske misjonsforbund Colombias Kristne Råd Ungdomsorganisasjonen til Det Colombianske Misjonsforbund Stiftelsen for diakonale bistandsprosjekter innenfor Misjonsforbundet i Colombia 15

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

HVEM ER VI HVEM ER VI?

HVEM ER VI HVEM ER VI? HVEM ER VI HVEM ER VI? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader

KM 07/12. Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh Kirkemøtekomiteens merknader KM 07/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Misjon til forandring Utfordringene fra Edinburgh 2010 Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn for sin behandling,

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND

ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND ANBEFALTE STATUTTER FOR MENIGHETER I DET NORSKE MISJONSFORBUND 1 FORMÅL OG MOTTO 1.1 FORMÅL Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land. Menigheten

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012

SAMMEN OM. menighet og diakoni. Prosjektkatalog 2012 SAMMEN OM menighet og diakoni Prosjektkatalog 2012 INNHOLD Enhet menighet diakoni s 4 Nasjonalt Menighetsplanting og -utvikling s 6 Fakta om arbeidet i Norge s 8 Internasjonalt Kina Lang tids samarbeid

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer

INNLEDNING. Misjonsforbundets strategiplan Side 2

INNLEDNING. Misjonsforbundets strategiplan Side 2 INNLEDNING Strategisk planlegging handler dypest sett om å søke Guds vilje for Misjonsforbundet i årene som kommer. Vi spør oss selv hvordan vi skal realisere vår visjon på en best mulig måte innenfor

Detaljer

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet

STRATEGIER. Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet STRATEGIER Strategier med målsettinger og handlingsplaner for nasjonal og internasjonal virksomhet Innledning Et fellesskap levende, grepet Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske

Detaljer

Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse

Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Hvem er vi? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen av Misjonsforbundet i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer

Detaljer

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak

KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke Vedtak KM 9/01 Satsingsområder for Den norske kirke 2002-2005 - Vedtak Innstilling fra kirkemøtekomité F: Saksorientering: Kirkemøtet vedtok i 1998 "Strategidokument for Den norske kirke 1999 2002". I forbindelse

Detaljer

LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE

LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE 1 FORMÅL OG VISJON 1.1 FORMÅL Misjonskirken Norge (MKN) er en sammenslutning av kristne menigheter og foreninger. Formålet er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.

Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet. Svarslipp Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: 23 32 57 50 Fax: 23 32 57 60 E-post: post@misjonsforbundet.no Nett: www.misjonsforbundet.no Bank: 3000.15.10300 Org.nr: 960 474 708 Komme ditt rike

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Kirkerådet Oslo, januar Visjonsdokument for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, januar Visjonsdokument for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 14/18 Kirkerådet Oslo, 25.-26. januar 2018 Referanser: KM 08/08, KR 62/13, KM 07/14, KR 42/14 Arkivsak: 17/06430-17 Saksdokumenter: KR 14.1/18 Forslag nytt visjonsdokument 2019-2021.docx

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSKIRKEN NORGE Vedtektene har status som generalforsamlingens anbefalte vedtekter for menighetene i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen kan endre vedtektene

Detaljer

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar

Mål og strategier. FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar Mål og strategier FOR FRELSESARMEEN I NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE Gjelder fra januar 2008 1 Suppe, såpe og frelse; det var viktig for William Booth både å vise hva som var målet og hvilke strategier en skulle

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET VEDTEKTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Vedtektene er utarbeidet med utgangspunkt i «anbefalte vedtekter for menigheter i misjonsforbundet». (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004.

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

ROTFESTET OG RAUS. Grunnlagsdokument for Det Norske Misjonsforbund

ROTFESTET OG RAUS. Grunnlagsdokument for Det Norske Misjonsforbund ROTFESTET OG RAUS Grunnlagsdokument for Det Norske Misjonsforbund 2007 Grunnlagsdokument Utgitt av: Det Norske Misjonsforbund Det Norske Misjonsforbund, juni 2007 Christian Krohgs g 34 0186 OSLO Tlf.:

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 08/08 En kirke for alle uansett funksjonsnivå Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. (1. mos 1,27a) Et menneske

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen

HANDLINGSPLAN 2012-2015. Foto: Jann S. Pettersen HANDLINGSPLAN 2012-2015 Foto: Jann S. Pettersen YRKESOPPLÆRINGSNEMNDAS HANDLINGSPLAN 2012-2015 Yrkesopplæringsnemnda vil arbeide for en kvalitativ og kvantitativ god utvikling innenfor videregående opplæring.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

5.3.2 Retningslinjer for kirkelig tilsyn, tilsynsbesøk i menighetene og synodens tilsynsoppgaver Oppdatert etter Synoden 2008.

5.3.2 Retningslinjer for kirkelig tilsyn, tilsynsbesøk i menighetene og synodens tilsynsoppgaver Oppdatert etter Synoden 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for presbyteriene/tilsynsområdene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for kirkelig tilsyn, tilsynsbesøk

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Vår grønne. menighet

Vår grønne. menighet Vår grønne menighet Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden

Detaljer

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid

Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid Sak 10c/2017 LM Det Norske Baptistsamfunn, strategisk arbeid 2018-22 Visjon Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet Hovedmål Vi skal være et kirkesamfunn i

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Landsstyrets strategi- og langtidsplan

Landsstyrets strategi- og langtidsplan Landsstyrets strategi- og langtidsplan DNI 2020 (5780 MMXX) Forankring og fornying 1. Vår visjon: Evangeliet tilbake til jødene Den Norske Israelsmisjon vil i ord og handling være med å bringe evangeliet

Detaljer

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012

STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 STRATEGI NLM NORGE 2012 2020 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2012 HOVEDPUNKTER MISJON VÅRT FORPLIKTENDE ANSVAR Sende: Ansvaret for «de minst nådde» Være sendt: Ansvaret for mennesker rundt oss LOKALE MISJONSFELLESSKAP

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling KRISTENDOMSKUNNSKAP (1 + 1) Diakonal vinkling FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fag utover timerammen Formål Kristendomskunnskap med diakonal vinkling er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) - PROSJEKT TIL FORDYPNING YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 3 HVORDAN DEFINERER ROTARY FREMTIDIG SUKSESS? Sterkere og mer effektive klubber Styrket synlighet og innflytelse Større slagkraft Forbedret

Detaljer

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 1 08.11.16 14:41 NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 2 08.11.16 14:41 En invitasjon til fredens og rettferdighetens

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Et dokument fra hovedstyret. Strategiplan 2018-2021 INNLEDNING Gud elsket verden så høyt at han ga sin Sønn til soning for våre synder. Dette er det gledens budskap vi er kalt til å formidle til alle mennesker,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer