Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling"

Transkript

1 Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

2 Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Forfatter: Solveig Storbækken ISBN Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter rus - region vest Bergen Vestre Torggate 11, 5804 Bergen. Tlf /34 Område: Hordaland, Sogn og Fjordane. Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet. Layout: Camilla Holcroft

3 Forord Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, har i 09 hatt flere pågående satsinger innen tidlig intervensjon. Innsatsen barn av rusmiddelavhengige foreldre inngår i vår pågående satsing i forhold til pårørendearbeid. Prosjektet er styrket med midler fra Helsedirektoratet, og følger av nasjonal veileder IS 1742 «fra bekymring til handling en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet». Kompetansesenteret har arbeidet med innsatsområdet barn av rusmiddelavhengige foreldre foreldre som har pasientstatus ved rusmiddelinstitusjoner i vår region. I prosjektet inngår kompetanseutvikling overfor helsepersonell ved kurs/konferanser/ seminarvirksomhet. Det er igangsatt veiledningsgrupper, og det arbeides med iverksetting av rutiner og prosedyrer for å kunne bistå foreldre og styrke innsatsen overfor barna. Etter hvert finnes det mye kunnskap om målgruppen barn og unge av foreldre med psykisk sykdom og /eller rusavhengighet. Samlet sett vises imidlertid at tilbudet er tilfeldig og uforutsigbart og at det foreligger store mangler i oppfølging av barna. Behandlingsinstitusjoner for rusmiddelavhengige har generelt hatt liten tradisjon for systematisk å registrere pasientenes omsorgsstatus, hvordan situasjonen til barna er under behandlingsforløpet, samt det å aktivt gi støtte til aktuelle pasienter i deres foreldresituasjon for å ivareta barnas behov. Kompetansesenteret har nå gjennomført en undersøkelse for å fremskaffe kunnskap om hvordan barnas omsorgssituasjon er der foreldrene har et rusmiddelproblem, hvor mange foreldre i behandling som har omsorg eller ansvar for sine barn, og hvilke behov foreldre med rusproblem har i forhold til barna. Fra 1. januar 10 iverksettes endringer i helsepersonelloven. Helsepersonell får da et lovpålagt ansvar for å bidra til å ivareta behov for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade som følge av forelderens tilstand. For å bistå arbeidet etableres det barneansvarlige innenfor ulike avdelinger. Helsepersonell utfordres til samtaler med pasienter som har barn, en oppmerksomhet som både vil omhandle den voksnes forhold til barna, og samtale omkring barnas behov for oppfølging og ivaretakelse. Undersøkelsen som her er gjennomført har et utvalg på 86 foreldre som er i behandling for sitt rusproblem. Ut fra materialet har halvparten av pasientene ikke ansvar for barn. Nærmere en tredjedel av pasientene har daglig omsorg for barn, og samlet har nesten halvparten i utvalget helt eller delt ansvar for barna. Undersøkelsen peker på samtaleområder og satsingsområder som et bidrag og en støtte til arbeidet med barn som pårørende. Bergen, november 09 Vibeke Johannessen Prosjektsjef Kompetansesenteret Rus Region Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 1

4 2

5 Innhold Hovedfunn, 4 Bakgrunn, 5 Kartlegging av barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Barn i familier med rusproblematikk Perspektiv på barn og foreldreskap i rusbehandling Foreldre i rusbehandling Formålet med undersøkelsen Målgruppe Metode, 7 Innhenting av data Rekruttering av pasienter Undersøkelsens begrensninger Resultater, 8 Utvalget Foreldrestatus Barnas situasjon Hjelpebehov i foreldrerollen Foreldrenes egne utsagn om hjelpebehov i foreldrerollen Oppsummerende betraktninger, 16 Barnas situasjon Foreldrenes situasjon og behov Avslutning og anbefalinger, 18 Referanser, 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 3

6 Hovedfunn Informantene i undersøkelsen er 86 foreldre som er i behandling for sitt rusmiddelproblem, 32 mødre og 53 fedre (En forelder har ikke oppgitt kjønn). Barnas situasjon Foreldrene i behandling rapporterer at de til sammen har 101 barn under 18 år. Disse barna lever i ulike omsorgssituasjoner som kan innbefatte forelder i behandling, annen forelder, eller andre omsorgspersoner. 49% av barna oppgis å bo sammen med mor, 22% bor sammen med både mor og far, 19% bor i fosterhjem, mens 10% bor sammen med far. 43% av barna rapporteres å ha kontakt med hjelpeapparatet. 15% av barna har psykiske vansker i følge foreldrene, mens 10% av barna oppgis å ha eller å utredes for ADHD. Pasientenes foreldresituasjon 31% av foreldrene i behandling rapporterer å bo sammen med sine barn på heltid, mens 16% rapporterer at de bor sammen med barna på deltid. 47% av foreldrene i rusmiddelbehandling har dermed daglig eller deltids omsorgsansvar for sine barn. Av hjelpebehov i foreldrerollen er det først og fremst behov for å snakke om bekymringer knyttet til barna, og bedre økonomisk støtte foreldrene oppgir. Ca 50% av mødrene i behandling har den daglige omsorgen for sine mindreårige barn. Halvparten av disse mødrene har omsorgen alene. 24% av fedrene i behandling har den daglige omsorgen for sine barn, og i 22% av tilfellene har de omsorgen sammen med mor. Ca 30% av foreldrene oppgir at de har behov for råd og veiledning i oppfølging av barnet. Det samme gjelder hjelp til å informere barna om egen situasjon, hjelp til å samarbeide med den andre forelderen, samt behov for å bearbeide egen oppveksthistorie. Mødrene oppgir hjelpebehov på flere områder enn det fedrene gjør. Foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for sine barn, oppgir i større grad at de har hjelpebehov på flere områder enn det foreldre med daglig omsorg oppgir. 4

7 Bakgrunn Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Hvordan blir barns situasjon ivaretatt når foreldre får behandling for sin rusproblematikk? Bor barna sammen med forelder som er i rusbehandling, eller har de fortrinnsvis andre omsorgspersoner i det daglige? Hvordan vurderer foreldrene barnas fysiske og psykiske helse, og får de hjelp fra det offentlige på bakgrunn av eventuell bekymring for barnas situasjon? Og hva trenger foreldrene selv for å kunne utøve foreldrerollen på best mulig måte uavhengig om de har den daglige omsorgen for barna eller ikke? Undersøkelsen som denne rapporten bygger på, har hatt som mål å fremskaffe en bredere kunnskap om disse spørsmålene. Flere studier peker på at vi mangler systematisk kunnskap om barns situasjon når foreldrene er i behandling for sitt rusmiddelproblem. Vi mangler også kunnskap om hvilke behov foreldrene har i sin rolle. Kompetansesenteret ved Stiftelsen Bergensklinikkene har derfor ønsket å gjøre en kartlegging som kan gi svar på noen av disse spørsmålene.. Barn i familier med rusproblematikk Etter hvert har vi mye kunnskap om barns behov i de første leveår, og hva som fremmer og hemmer en god utvikling med hensyn til både kognitiv utvikling og psykisk helse (Ainsworth, Bell, Stayten 1991, DeGangi, Poisson, Sickel 1995, Moe 07). Barn av rusmiddelavhengige foreldre er en spesielt sårbar gruppe, og problematisk rusmiddelbruk kan opptre over flere generasjoner. En utfordring vi har sett over tid, er å oppdage disse barna, og gi dem adekvat hjelp (Solbakken & Lauritzen 06, Storm Mowatt Haugland 06). Samtidig understrekes det i nyere forskning at rusproblematikk alene ikke kan forklare økt risiko for problem hos barn. Det er i familier der det blir opphoping av problemer som for eksempel med både rus, vold, psykiske problem og økonomiske problem, at barna gjerne utvikler store problemer (Storm Mowatt Haugland 04). Mange barn klarer seg bra gjennom livet på tross av foreldrenes problematiske rusbruk. Undersøkelser viser blant annet at familiens nettverk, familiesamspillet, foreldrenes helse og egenskaper ved barnet innvirker på om barna får egne problemer i oppveksten eller senere i livet (Storm Mowatt Haugland 04). Kjønnsaspektet ser ut til å spille inn hos barn av foreldre med en rusproblematikk. Gutter tenderer til å bli mer negativt påvirket av mors rusmiddelproblemer under graviditeten, og til å vise mer aggressiv og opposisjonell atferd enn det jenter gjør. Jenter viser mer sensitivitet overfor de sosiale konsekvensene av foreldrenes rusproblemer, og de synes å internalisere og somatisere problemer i større grad enn guttene. Foreldrenes kjønn synes å spille inn ved at fars rusproblemer assosieres med eksternaliserende problemer hos barna, mens mors rusproblemer assosieres sterkt med depresjon og angst (Mohaupt & Duckert 09). I Europa anslås det at det er mellom 4,5 7,7 millioner barn under 15 år med rusmiddelavhengige foreldre (Klein 03). I Norge har Sirus anslått at ca barn har foreldre som har en rusmiddelproblematikk (Sirus 08). I Norge vokser 75% av alle barn opp med to foreldre. Ca 3% av barnebefolkningen får årlig tiltak gjennom barnevernet, og ca 4% av alle barn i region vest får hjelp fra psykisk helsevern (Statistisk sentralbyrå 09). Perspektiv på barn og foreldreskap i rusbehandling Konfliktene mellom barnets beste og de voksnes ønske om å mestre omsorgsrollen kan være omfattende i familier med rusproblematikk. Samtidig er avveiningene om barnets behov for trygghet på den ene siden og kontinuitet i livet på den andre, komplekse problemstillinger. Barn har rett til å ha kontakt med sine foreldre, og ofte vil det også være en forutsetning for opplevelsen av sammenheng i barnets liv. Foreldre plikter å gi sine barn trygge omsorgsrammer og tilknytning, og det er barnas behov som bestemmer om det er foreldrene eller andre omsorgspersoner som kan ivareta disse. 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 5

8 Tall fra det nasjonale klientkartleggingssystemet for rusmiddelavhengige for 07, viser at 12 % av pasientene bodde sammen med barn under 18 år på det tidspunkt de ble registrert i behandling (Iversen, Lauritzen, Skretting, & Skutle 08). Ingen andre type data knyttet til foreldrestatus, barnas omsorgssituasjon osv ble registrert i dette klientkartleggingssystemet. Samtidig viser en studie at 58% av narkotikaavhengige over 31 år i behandling har barn (Lauritzen 1997). Denne studien viser i tillegg at mer enn 50% av pasientene selv hadde foreldre med alvorlige rusproblemer. Behandlingsinstitusjoner for rusmiddelavhengige har generelt liten tradisjon for systematisk å registrere pasientenes foreldrestatus, og hvordan situasjonen til barna er under behandlingsforløpet. Det samme gjelder med hensyn til aktivt å gi støtte til aktuelle pasienter i deres foreldresituasjon for å ivareta barnas behov. Det eksisterer derfor ingen fyllestgjørende oversikt over hvor stor andel av pasientgruppen innenfor rusbehandlingen i Norge som har barn, samt hvordan deres omsorgsstatus er. Det er gjort flere kunnskapsoppsummeringer om målgruppen barn og unge av foreldre med psykisk sykdom og /eller rusavhengighet. Samlet sett viser disse at tilbudet er tilfeldig og uforutsigbart, og at det foreligger store mangler i oppfølging av disse barna (Solbakken, Lauritzen 05). I Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet blir dette også understreket; Direktoratet anbefaler at aktuelle tjenester etablerer rutiner/prosedyrer som tar sikte på å fange opp om aktuelle tjenestemottakere har barn, hvordan barnas situasjon er, og sikrer at nødvendig oppfølging er igangsatt eller tar initiativ til at det igangsettes (IS-5/06). Fra 10 blir det en lovpålagt oppgave for behandlingsinstanser innen rusfeltet å opprette barneansvarlige som skal fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn når foreldrene er i behandling (Ot.prp. nr ). Foreldre i rusmiddelbehandling Det finnes få studier som gir rusavhengige foreldre en selvstendig stemme om egne behov knyttet til foreldrerollen. Kunnskap på området bygger i stor grad på hjelpeapparatets vurderinger (Bancroft et al 03). Forskningen som èr gjort, handler først og fremst om mødres foreldreskap. Om fedres foreldreskap finnes det ytterst få vitenskaplige studier (Anderssson, Arvidsson, Rasmusson, Trulsson 06). I rusbehandlingen kan en lett glemme at menn og kvinner som ikke lever sammen med sine barn, likevel er foreldre med relasjoner til barna. Disse relasjonene trenger også oppmerksomhet, utredning og bearbeiding på linje med familier hvor barna lever sammen med sine foreldre. Det er derfor behov for mer forskning om hva rusavhengige mødre og fedre selv opplever at de har behov for, og hvordan disse behovene best kan møtes uavhengig av om de har den daglige omsorgen for sine barn eller ikke. Formålet med undersøkelsen Formålet med denne undersøkelsen er å fremskaffe en bredere forståelse av situasjonen for pasienter som er foreldre og deres barn. Barn av rusmiddelavhengige foreldre er en gruppe som det er utilstrekkelig kunnskap om, og som det er satset for lite på å hjelpe. Vi ville derfor kartlegge pasienter i rusmiddelinstitusjonene i regionen med hensyn til foreldrestatus, fremskaffe kunnskap om omsorgssituasjonen for mindreårige barn blant pasientene, samt behov denne pasientgruppen selv uttrykker at de har med hensyn til å fungere best mulig som foreldre. Sammen med det som finnes av forskningsbasert kunnskap på området vil en slik kartlegging kunne legge føringer for videre tiltaksutvikling for målgruppen. Målgruppe Målgruppen for undersøkelsen var foreldre som er i behandling for sin rusmiddelavhengighet ved rusinstitusjoner i Hordaland. Undersøkelsen innbefattet foreldre til barn både over og under 18 år, men hovedfokuset var foreldre med barn under 18 år. 6

9 Metode Innhenting av data Undersøkelsen er godkjent av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD) og regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det ble utviklet et standardisert spørreskjema som omfattet spørsmål om foreldrenes sivilstatus, foreldres informasjon om barnas omsorgssituasjon, foreldrenes kontakt med barna, barnas psykiske/fysiske helse slik foreldrene vurderer det, barnas kontakt med hjelpeapparatet i følge foreldrene, og foreldrenes egne behov i foreldrerollen. Spørreskjemaet ga også anledning for informantene til å selv si noe om hva som eventuelt kan hjelpe dem til å fungere enda bedre som foreldre. Undersøkelsen var frivillig og ble gjennomført over to tilfeldig valgte perioder à en uke i løpet av 09. Aktuelle rusinstitusjoner i regionen ble forspurt om å delta i prosjektet. Floen-kollektivet, Kalfaret Behandlingssenter og Stiftelsen Bergensklinikkene samtykket til deltakelse, men ut fra ulike begrunnelser er kun pasienter fra Stiftelsen Bergensklinikkene representert i undersøkelsen. Dataene er derfor basert på fire ulike avdelinger i Stiftelsen Bergensklinikkene, hvor både døgnklinikker, polikliniske tjenester og LAR er representert. Rekruttering av pasienter Alle foreldre som var i behandling ved Stiftelsen Bergensklinikkene i de gitte perioder, ble informert om undersøkelsen og forespurt om å delta. Aktuelle pasienter fikk muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet, og de fikk mulighet til å ta opp aktuelle tema fra undersøkelsen med behandler i etterkant. For å få et bilde av foreldresituasjonen hos ulike pasientgrupper knyttet til behandlingstype, ble behandlingssted registrert. Det ble innhentet informert samtykke fra pasientene, og det ble også presisert at det å reservere seg fra å delta i prosjektet ikke ville ha betydning for videre behandlingstilbud. Undersøkelsens begrensninger Denne undersøkelsen har et målrettet utvalg, og det er derfor ikke mulig å generalisere resultatene for å beskrive situasjonen til en større populasjon av foreldre som har en rusproblematikk. En av tre inviterte institusjoner deltok i undersøkelsen. De to andre institusjonene oppga som grunn for å ikke delta, at de på de gjeldende tidspunkt ikke hadde pasienter som det var aktuelt å spørre, eller at det passet dårlig med hensyn til tid. Å være forelder og rusavhengig, kan medføre skam og skyldfølelse over å ikke utøve foreldrerollen på en god nok måte. Dette kan innebære at foreldrene som har besvart spørreskjemaet, underrapporterer bekymringer knyttet til barnas fysiske og psykiske helse. Ikke alle foreldre som var pasienter på de gjeldende tidspunkt for undersøkelsen i Stiftelsen Bergensklinikkene, besvarte spørreskjemaet. Vi vet ikke om den gruppen foreldre som takket nei til deltakelse, skiller seg ut med hensyn til foreldrestatus, hvordan barnas situasjon er, og hjelpebehov som foreldre. Denne undersøkelsen bygger på perspektivet «å ha barn», og ikke «å være barn». Dette innebærer at det er foreldrenes informasjon og deres opplevelse av barna som kommer frem. Dermed har vi ingen informasjon eller dokumentasjon om hvordan barna opplever sin situasjon, og i hvor stor grad foreldrenes beskrivelse stemmer med barnas oppfatning. Når utvalget blir delt inn i ulike underkategorier med hensyn til behandlingssted, foreldrenes omsorgsstatus mm, blir noen grupper så små at en ikke kan trekke noen konklusjoner ut fra tallene. 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 7

10 Resultater Foreldrene 86 pasienter i rusmiddelbehandling som samtidig er foreldre har besvart undersøkelsen, hvorav 32 er mødre og 53 er fedre (En besvarelse mangler avkrysning for kjønn). Hovedvekten av foreldrene i undersøkelsen er mellom 41 og 50 år (45%). Et flertall av foreldrene er enslige eller skilte (66%). Et stort flertall har vært rusavhengig i mer enn 9 år (76%). Kun et lite mindretall har vært rusavhengig kortere enn 3 år (7%). Hovedrusmidlet til flertallet av foreldrene i utvalget er alkohol (40%). For litt over % var benzodiazepiner hovedrusmiddel, mens opiater og sentralstimulerende midler var hovedrusmiddel for noen færre. Svært få oppga cannabis som hovedrusmiddel. 45% av foreldrene i utvalget var innlagt ved Hjellestadklinikken som er en døgnklinikk med to avdelinger for henholdsvis menn og kvinner med plasser for utredning eller behandling inntil 6 mnd. 19% var pasienter ved Skutevikenklinikken som tilbyr døgnbasert avrusnings- og abstinensbehandling til både kvinner og menn. 31% av utvalget fikk poliklinisk rusmiddelbehandling, og 5% var tilknyttet Avdeling for Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR). Nesten halvparten av mødrene i utvalget var i behandling ved Hjellestadklinikken, mens dette gjaldt for ca 40% av fedrene. 16% av mødrene og 21% av fedrene var i behandling ved Skuteviken. Vedrørende poliklinisk behandling og behandling i LAR, var det ingen vesentlige kjønnsforskjeller. Mødrene i utvalget er noe yngre enn fedrene, og har vært rusavhengige i noe kortere tid. Barna Pasientene i rusmiddelbehandling oppgir at de er foreldre til totalt 101 barn, omtrent like mange gutter som jenter. Aldersspredningen er fra under 1 år til 18 år, med en hovedvekt av barn i grunnskolealder. Disse barna lever i ulike omsorgssituasjoner som kan innbefatte forelder i behandling, annen forelder, eller andre omsorgspersoner. 49% av barna oppgis å bo sammen med mor, mens 10% bor sammen med far. 59% av barna bor dermed sammen med èn forelder (kan være forelder i behandling, eller annen forelder). 22% av barna bor sammen med både mor og far, og 19% bor i fosterhjem, hos slekt eller annet. barnas omsorgssituasjon 50 Prosent Mor og far Mor Far Fosterhjem Slekt Annet 8

11 Foreldrene i undersøkelsen Omsorgsstatus Foreldrene i behandling har gjennomsnittlig 1,5 barn under 18 år. Kun et lite mindretall har flere Prosent enn 4 barn. Mor og far Mor Far Fosterhjem Slekt Annet 31% av foreldrene i behandling bor sammen med ett eller flere av barna på heltid. 16% av foreldrene i behandling har deltids omsorg. Dette innebærer at 47% av foreldrene som er i behandling, har omsorg for sine barn på hel- eller deltid. 29% har kun sporadisk kontakt uten faste avtaler med barna., mens 18 % har faste avtaler. 6% av foreldrene har ingen kontakt med sine barn. foreldrenes omsorgsstatus Prosent Mor og far Mor Far Fosterhjem Slekt Annet Heltid Deltid Faste avtaler Sporadisk Ingen Omsorgsstatus og kjønn 23 % av mødrene i behandling er alene om den daglige omsorgen for sine mindreårige barn. Like mange mødre har den daglige omsorgen sammen med far. Dette innebærer at 46% av mødrene i behandling har den daglige omsorgen for sine barn under 18 år. 31% er mødre til barn som bor i Prosent KVINNE MANN fosterhjem, hos slekt eller annet, mens 23% er mødre til barn som bor sammen med sin far. 24% av fedrene i behandling har den daglige omsorgen for sine barn, og i 22% av tilfellene har de omsorgen sammen med mor. 66% av fedrene i behandling er fedre til barn som bor alene sammen Heltid Deltid Faste avtaler Sporadisk Ingen med sin mor, mens 10% er fedre til barn som bor i fosterhjem, hos slekt eller andre Prosent KVINNE MANN Prosent daglig omsorg etter kjønn Mor og far Mor Far Fosterhjem Slekt Annet Prosent Poliklinikk LAR Hjellestad Skuteviken Mor og far Mor Far Fosterhjem Slekt Annet 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 9

12 Heltid Deltid Faste avtaler Sporadisk Ingen Omsorgsstatus og behandlingstiltak 80 Ved Hjellestadklinikken hadde 11% av foreldrene den daglige omsorgen for sine barn. Prosent KVINNE MANN 22% hadde delt omsorg, 22% hadde faste avtaler, 34% sporadisk kontakt, og 11% hadde ingen 70 kontakt med sine barn Ved Skutevikenklinikken hadde 25% av foreldrene den daglige omsorgen for sine barn, 17% hadde delt omsorg, 25% hadde faste avtaler, 25% hadde sporadisk kontakt, og 8% hadde ingen kontakt med sine barn. Ved Poliklinikken hadde 56% av foreldrene den daglige omsorgen for sine barn, 12% hadde delt omsorg, 8% hadde faste avtaler, og 24% hadde sporadisk kontakt. Det var ingen foreldre i denne gruppen som ikke hadde kontakt med sine barn. 0 Ved LAR hadde 25% av foreldrene den daglige omsorgen for sine barn, ingen hadde delt omsorg, Mor og far Mor Far Fosterhjem Slekt Annet 25% hadde faste avtaler, og 50% hadde sporadisk kontakt. Det var ingen foreldre i denne gruppen som ikke hadde kontakt med sine barn. behandlingssted og foreldres omsorgsstatus 60 Prosent Poliklinikk LAR Hjellestad Skuteviken Heltid Deltid Faste avtaler Sporadisk Ingen Barnas situasjon Barnas Prosent fysiske og psykiske helse I følge foreldrene har 15% av barna psykiske vansker. 10% av barna oppgis å ha eller å utredes for ADHD, mens 5% av barna oppgis å ha fysiske problemer. Undersøkelsen viser ingen kjønnsforskjeller med hensyn til barnas psykiske eller fysiske vansker. Barnas kontakt med hjelpeapparatet Foreldrene i undersøkelsen oppgir at 43% av alle barna har kontakt med hjelpeapparatet. Det er kun en liten andel av foreldrene som ikke kjenner til om barna har en slik kontakt. Barnevernet er den hjelpeinstansen flest barn er i kontakt med, og 28% oppgis å ha en slik kontakt. I følge foreldrene har 15% av barna kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien, 8% med pedagogiskpsykologisk Barneverntjeneste, Barn- og 8% og ungdomspsyk. med andre hjelpeinstanser PPT (Barneklinikken, Annet spesialpedagog, Ikke spesifisert New Page, barnegruppe for pårørende). Mange av barna har kontakt med flere hjelpeinstanser samtidig, og for noen barn oppgis det ikke konkret hvilken hjelpeinstans som er inne (Se tabell øverst neste side). 10

13 0 Heltid Deltid Faste avtaler Sporadisk Ingen barnas kontakt med hjelpeapparatet 30 Prosent Barnevern Barn- og ungdomspsyk. PPT Annet Ikke spesifisert Når vi ser på barnas kontakt med hjelpeapparatet opp mot foreldrenes omsorgsstatus, ser vi ingen forskjell i kontakthyppighet med hjelpeapparatet om barna bor sammen med forelder som er i rusmiddelbehandling, eller om de har andre daglige omsorgspersoner. Informasjon om foreldres behandling 56% av foreldrene oppgir at barna er informert om at de er i behandling for sine rusproblemer, mens 37% oppgir at barna ikke er informert. Samtidig er ca % av barna under skolealder, og barnas alder vil være med å regulere informasjonen om forelders behandlingssituasjon. En liten andel av foreldrene sier at de ikke kjenner til om barna er informert om deres behandling. Dette gjelder i hovedsak foreldre som ikke har kontakt med sine barn. Hjelpebehov i foreldrerollen Generelt Nesten halvparten av foreldrene oppgir at de har behov for å snakke om bekymringer knyttet til barna. En stor andel sier også at de trenger bedre økonomisk støtte for å håndtere rollen som foreldre. Ca 30% oppgir at de har behov for råd og veiledning i oppfølging av barnet. 30% oppgir også at de trenger hjelp til å informere barn om egen situasjon, hjelp til å samarbeide med den andre forelderen, samt behov for å bearbeide egen oppveksthistorie. Med hensyn til behov for hjelp til å bearbeide sorg/opplevelse av tap, samt hjelp til å ha samtaler sammen med barna, oppgir ca % disse behovene. Noen færre oppgir at de trenger hjelp til å gjennomføre samværssituasjonen på en god måte, det samme gjelder samarbeid med barnevernet. En liten andel av foreldrene sier at de trenger bedre støtte fra familie og nettverk, samt å opprette kontakt med hjelpeapparatet (Se tabell neste side). Behov ut fra kjønn Mødrene i undersøkelsen oppgir i større grad behov for økonomisk støtte enn det fedrene gjør. Noen flere mødre enn fedre oppgir også at de har behov for hjelp til å informere barna om sin situasjon, samt hjelp til å bearbeide sorg og opplevelse av tap. Fedre i undersøkelsen oppgir i større grad enn mødre å ha behov for å snakke om bekymringer knyttet til barna, samt behov for hjelp til å gjennomføre samvær. Vedrørende resterende behov, er det ingen vesentlige kjønnsforskjeller, men mødrene i undersøkelsen oppgir hjelpebehov på flere områder enn det fedrene gjør (Se tabell neste side). 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 11

14 Behov hos foreldrene Snakke om bekymringer Økonomisk støtte Bearbeide egen oppvekst Bearbeide sorg/tap Støtte familie/nettverk Gjennomføre samværssituasjon Gjenopprette kontakt m/barn Samarbeid barnehjem/skole Samarbeid med barnevern Kontakte annet hjelpeapparat Kontakt med barnevern Informere barn om situasjon Samarbeid m/andre forelder Samtaler m/partner Råd/veiledning Samtaler m/barn Annet 0 Prosent

15 Behov ut fra kjønn Snakke om bekymringer Økonomisk støtte Bearbeide oppveksthistorie Bearbeide sorg/tap Støtte familie/nettverk Gjennomføre samvær Gjenopprette kontakt med barn Samarbeid barnehage/skole Kvinne Mann Samarbeid med barnevern Kontakte annet hjelpeapparat Kontakt med barnevern Informere barn om situasjon Samarbeid m/andre forelder Samtaler m/partner Råd/veiledning Samtaler m/barn Annet 0 Prosent stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 13

16 Foreldre uten daglig omsorg Foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for sine barn, oppgir i større grad hjelpebehov på flere områder enn det foreldre med daglig omsorg oppgir. 64% i denne gruppen oppgir eksempelvis behov for å snakke om bekymringer knyttet til barna, mens dette gjelder for 38% av foreldre med daglig omsorg. Andre områder foreldre uten daglig omsorg i større grad oppgir, er hjelp til å informere barna om sin situasjon, råd og veiledning i oppfølging av barna, hjelp til å bearbeide sorg/opplevelse av tap, og hjelp til å bearbeide egen oppveksthistorie. Foreldrenes egne utsagn om hjelpebehov i foreldrerollen Spørreskjemaet ga respondentene anledning til å selv skrive om hva som eventuelt kan hjelpe dem til å fungere enda bedre som foreldre. 29 foreldre besvarte dette spørsmålet 18 fedre og 11 mødre. Fedrene er opptatt av å bli tryggere i farsrollen, og forbedre kontakten med barna. Eksempler på dette er følgende utsagn: Far med sporadisk kontakt med sine tre barn: Vise meg hva en farsfigur skal kunne lære meg å være forelder. Far med sporadisk kontakt med sine to barn: få bidra på barnas aktiviteter, skole, ferietid. Få følelsen av å være en ekte far som barna kan stole på og føle seg trygg på. Far som har faste samværsavtaler med sitt ene barn: rådgivning i hvordan forholde seg som forelder uten daglig omsorg. Far med delt omsorg for sine to barn: At jeg kan ha mest mulig kontakt med barna under behandling. Jeg vil gå minst mulig glipp av oppfølging av skolegang/barnehage. Far til to 2 barn han har daglig omsorg for: Ha gode samtaler til å bli bedre forelder og vise følelser overfor barna. Samtale om egen oppvekst. Både mødrene og fedrene er opptatt av at de må få kontroll over rusproblematikken for å kunne fungere som gode foreldre: Far med sporadisk kontakt med sitt ene barn: Bedre rusmestring. Oppfølging angående mine problemer, psykisk lidelse, angst etc. To fedre og to mødre: Slutte med rus To mødre og en far: Rusfrihet Far med faste samværsavtaler for sitt ene barn: Fortsette med hjelpetiltak som faste avtaler med lege, terapeut og ruskonsulent. Fortsette i rehabiliteringstiltak. Mor med ett barn som bor i fosterhjem: Fortsette behandling i rusinstitusjon. I et lengre tidsperspektiv slik at jeg kan kreve mer samvær på sikt. 14

17 Mødrene er opptatt av å etablere gode rutiner i hverdagen, og avlastingstiltak. Enslig mor med daglig omsorg for to barn: At jeg får i gang tiltak som skulle vært i gang for lenge siden for å hjelpe ungene med deres problemer. Når det er på plass kan jeg ta meg bedre tid til meg selv og mine problem og dermed få det bedre. Hvis dette lar seg gjøre, tror jeg at jeg kan bli en bedre mor og bedre i stand til å hjelpe ungene mine. Enslig mor med daglig omsorg for 1 barn: Bygge nettverk og rutiner som inneholder trygge rammer, som gjør hverdagene mer forutsigbare. Mor med daglig omsorg for 1 barn: Få mer orden på hverdagen, gode rutiner. Mor med daglig omsorg for 2 barn: Struktur i hverdagen Mor med daglig omsorg for 2 barn: Avlastningshjem som fungerer Enslig mor med daglig omsorg for 1 barn: Avlastning og tid til trening vil gi overskudd til barnet. Noen av foreldrene oppgir at de ønsker at barna skal få informasjon om rusavhengighet, psykiske vansker og behandlingen de er inne i. Flere oppgir også at de trenger bedre økonomi for å kunne bidra mer i forhold til barna. 09 stiftelsen bergensklinikkene Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling 15

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest.

Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Anne Schanche Selbekk, Rogaland A-senter, Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Regionalt Kompetansesenter

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer