Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel"

Transkript

1 Page: 1/10 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF Produktnavn VISOCOLOR HE Refill set Chloride CL x 1 x 1 x 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte relevante anvendelser Produkt for analytisk bruk. Eksponeringsscenario-klassifisering ifølge REACh, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0 Eksponeringsscenarioet er integrert inn i AVSNITT Bruk som det advares mot ikke beskrevet 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent: MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8, Düren, Tyskland Tel.: e-post: 1.4 Nødtelefonnummer Utenfor Tyskland (DE): Ring den regionale giftinformasjonstjenesten eller ring lokal livredningstjeneste. DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt tel I det tilfelle at en blokk med tekst ikke er tilgjengelig på norsk, vil bli formulert på engelsk. AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.0 Klassifisering av produktet Symboler T R R 23/24/ /38 GHS-symboler GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 Signalord FARE (DANGER) Fareidentifikasjon Fareklasse(r)/-kategorie(r) H225 Flammable Liquid cat. 2 H302 Acute Tox. resp. cat. 4 H312 Acute Tox. derm. cat 4 H315 Skin Irritation cat. 2 H318 Serious damage to eyes cat. 1 H332 Acute Tox. inh. cat. 4 H373 STOT RE 2 H413 Hazardous to the aquatic environment - chronic cat. 4

2 Page: 2/ Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Symboler - Trerger ikke deklarering som farlig GHS-symboler GHS02 Signalord FARE (DANGER) Fareidentifikasjon Fareklasse(r)/-kategorie(r) H225 Flammable Liquid cat. 2 Symboler R 36/38 Xi GHS-symboler Signalord GHS05 GHS07 FARE (DANGER) Fareidentifikasjon Fareklasse(r)/-kategorie(r) H315 Skin Irritation cat. 2 H318 Serious damage to eyes cat. 1 Symboler R 23/24/25-33 T GHS-symboler Signalord GHS07 GHS08 ADVARSAL (WARNING) Fareidentifikasjon Fareklasse(r)/-kategorie(r) H302 Acute Tox. resp. cat. 4 H312 Acute Tox. derm. cat 4 H332 Acute Tox. inh. cat. 4 H373 STOT RE 2 H413 Hazardous to the aquatic environment - chronic cat. 4

3 Page: 3/ Merkingselementer Ifølge 1999/45/EF har små mengder skadelige og svært brennbare preparater / blandinger delvis / helt fritak fra merking (ingen symboler F, O, Xn, Xi, N og ingen R og S setninger er nødvendig) til ml g. Ifølge CLP (GHS) skal indre emballasjer kun merkes med symbol(er) og produktidentifisering. Skadelige kjemikalier / blandinger med signalord: WARNING / ADVARSEL og meget brannfarlige kjemikalier / blandinger skal ikke være merket med H og P setninger med mengder inntil 125 ml or 125 g (EF 1272/2008 Vedlegg I ). Symboler: - - GHS-symboler: GHS02 Signalord: FARE (DANGER) Symboler: Xi R 36/38 Irriterer øynene og huden. S 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. GHS-symboler: GHS05 GHS07 Signalord: FARE (DANGER) H318 Gir alvorlig øyeskade. P280sh, P Benytt vernehansker/vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Symboler: T

4 Page: 4/10 R 23/24/25-33 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. Kan lagres i kroppen ved gjentatt bruk. S Oppbevares adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor. Får man stoff på huden, vask straks med rikelige (store) mengder vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten hvis mulig. Dette produktet og/eller dets emballasje skal behandles som spesialavfall. Unngå at stoffet kommer ut i naturen. Før bruk innhentes spesielle anvisninger/ sikkerhetsdatablad gjennomgås. (Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.). GHS-symboler: 2.3 Andre farer GHS07 GHS08 Signalord: ADVARSAL (WARNING) Mulige helsefarer ved fysiske og kjemiske egenskaper Vanligvis når det gjelder ph-verdier, er mindre enn 2 eller høyere enn 11,5 etsende. Når det gjelder ph-verdier, er mindre enn 5 eller høyere enn 9 irriterende. Informasjon knyttet til særlige risikoer for mennesker og mulige symptomer Forårsaker varierende grader av etseskader på huden, i øynene og i slimhinner og sår som ikke leges raskt, avhengig av konsentrasjon, temperatur og eksponeringstid. Damp spesielt damp fra varm væske og tåke kan ha en alvorlig irriterende virkning på øynene og åndedrettsorganene. Kan akkumuleres i kroppen. Informasjon knyttet til særlige risikoer for miljøet Andre farer Brannfarlige egenskaper. Damp danner eksplosive blandinger med luft. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1 Stoffer / 3.2 Stoffblandinger Kjemikalie: 1,5-difenylcarbazon CAS-nr.: Konsentrasjon: < 1,00 % Formel: C 13 H 12 N 4 O Pseudonym (en): 2-phenyl-, 2-phenylhydrazide diazenecarboxylic acid iht. 1999/45/EF: - iht. CLP (GHS): ikke nødvendig Kjemikalie: etanol (denaturert) CAS-nr.: Konsentrasjon: % Formel: C 2 H 6 O Pseudonym (en): ethyl alcohol, methylated spirit REACH Reg. Nr.: xxxx EF-nr.: Indeks-nr.: iht. 1999/45/EF: R 11 iht. CLP (GHS): H225 Kjemikalie: salpetersyre CAS-nr.: Konsentrasjon: 3-5 % Formel: HNO 3 H 2 O REACH Reg. Nr.: xxxx EF-nr.: Indeks-nr.: iht. 1999/45/EF: R 36/38 iht. CLP (GHS): H315, H318

5 Page: 5/10 Kjemikalie: kvikksølv(ii)-nitrat CAS-nr.: Konsentrasjon: 0,86-3,42 % Korrelasjonsfaktor: x 0.58 (= %Hg) Formel: Hg(NO 3 ) 2 EF-nr.: Indeks-nr.: iht. 1999/45/EF: R 23/24/ /53 iht. CLP (GHS): H302, H312, H332, H373, H Merknader Liste over R- og H-setninger: se kapittel 16 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Plasser den skadede personen umiddelbart ut av faresonen til frisk luft. Sørg for ro, varme, og gi gjenoppliving om nødvendig. Om nødvendig, kontakt lege. Fjern forurensede klær. Hvis produktpakke, pakningsinnlegg og dette HMS-databladet til legen Etter HUDkontakt Fjern forurensede klær. Skyll den berørte huden eller slimhinnen grundig under rennende vann. (Hvis mulig) bruk såpe Etter ØYEkontakt Etter øyekontakt, skyll grundig under rennende vann med øyelokket vidåpent i minst 10 minutter med øyevask-flaske, øyedusj eller rennende vann (beskytt det intakte øyet). Påfør først (hvis mulig) proxymetacaine 0,5% øyedråper, dersom åpning av øyelokket med krampetrekninger er smertefull. Videre behandling skal utføres av en øyelege Etter INNÅNDING av damp Etter innånding av skum eller damp, bør frisk luft inhaleres. Hold luftveiene frie Etter ORALT inntak Etter oralt inntak, bør masse vann drikkes etter at det har blitt inntatt. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Etter ØYEKONTAKT, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i lang tid. Tiltak ved krampetrekninger i øyelokket. Navngi det etsende kjemikaliet. Videre behandling må utføres av en øyelege. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slokkingsmidler Brannslukningsapparater som passer til brannklassen, og, hvis aktuelt, må et brannteppe være tilgjengelig i en fremtredende plassering i arbeidsområdet. Alle brannslukkere som SKUM, VANNTÅKE, PULVER, KARBONDIOKSID kan brukes. 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Mulig dannelse av farlige og etsende damp-luft blandinger. 5.3 Råd til brannmannskaper Nei, for oppført produkt. Produktemballasje brenner som papir eller plast. 5.4 Tilleggsinformasjon AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Ikke innånd damp. Bruk vernebriller, henholdsvis ansiktsbeskyttelse. Regelmessig opplæring er nødvendig, indiker farer og forholdsregler på bakgrunn av bruksanvisningen. Restriksjoner på aktiviteten må overholdes. 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø ikke nødvendig 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Bind alle rennende væsker med et universalt bindemiddel. Og deponer i henhold til lokale bestemmelser for avhending av farlige kjemikalier. Rens forurenset utstyr og gulv med rikelige mengder vann. Samle små mengder lekket væske og skyll med vann ned i kloakkavløp. 6.4 Henvisning til andre avsnitt

6 AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering I samsvar med måleinstruksjonene, som kommer med produktet. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Den opprinnelige produktemballasjen med MACHEREY-NAGEL muliggjør en sikker oppbevaring. Oppbevaringsklasse (tysk kjemikalieindustri): se kapittel Krav til lager og beholdere Behold originale produktemballasjer tett lukket under håndtering og oppbevaring. Bruk uknuselige beholdere for transport av glassflasker. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Kjemikalie: 1,5-difenylcarbazon CAS nr.: Page: 6/10 Kjemikalie: etanol (denaturert) CAS nr.: Avledet null-virkningsnivå (DNEL): 950 inh-sys mg/m³ DNEL = Derived No-Effect Level = Avledet nulleffektnivå for arbeidstakere TRGS 900 (DE): 500 ml/m³ / 960 mg/m³ E/e respirabelt Kortsiktig eksponeringsfaktor: 2 (II), Y hud-resorptive (H), respiratorisk sensibiliserend (Sa), huden sensibiliserend (Sh), teratogen (Z) ikke er sikkert utelukket / (Y) absolutt utelukket Arbeidsområde grense (DK): 1000 ppm / 1900 mg/m³ Arbeidsområde grense (FI): 1000 ppm / 1900 mg/m³ Kjemikalie: salpetersyre CAS nr.: Avledet null-virkningsnivå (DNEL): 1.3 inh mg/m³ DNEL = Derived No-Effect Level = Avledet nulleffektnivå for arbeidstakere EU-verdi: 1 ppm / 2.6 mg/m³ TRGS 900 (DE): 1 ppm / 2,6 mg/m³ E/e respirabelt Kortsiktig eksponeringsfaktor: - hud-resorptive (H), respiratorisk sensibiliserend (Sa), huden sensibiliserend (Sh), teratogen (Z) ikke er sikkert utelukket / (Y) absolutt utelukket Arbeidsområde grense (DK): 2 ppm / 5 mg/m³ Arbeidsområde grense (FI): 0,5 ppm / 1,3 mg/m³ Kjemikalie: kvikksølv(ii)-nitrat CAS nr.: EU-verdi: 0.02 Hg e mg/m³ TRGS 900 (DE): 0,02 Hg E mg/m³ E/e respirabelt Kortsiktig eksponeringsfaktor: 8 (II), H, Sh hud-resorptive (H), respiratorisk sensibiliserend (Sa), huden sensibiliserend (Sh), teratogen (Z) ikke er sikkert utelukket / (Y) absolutt utelukket TRGS 903 (DE): U/a 25 Kreatinin µg/g B blod, U urin Arbeidsområde grense (DK): 0,025 Hg mg/m³ Arbeidsområde grense (FI): 0,05 Hg mg/m³ 8.2 Eksponeringskontroll God ventilasjon og utvinningssystem i rommet, gulv som er motstandsdyktig mot kjemikalier med gulvdrenering og vaskemuligheter. Det høyeste nivået av renslighet må opprettholdes på arbeidsplassen Åndedrettsvern Bare hvis det er tilleggsanbefalinger i testinstruksjon eller pakningsinnlegg.

7 Page: 7/ Beskyttelse av hender Ja, hansker ifølge EN 374 (permeasjon: oppmålt gjennombruddstid >30 minutter - kat 2), bestående av PVC, eller av naturlig lateks, Neopren, eller nitril (f.eks. fra Ansell eller KCL). Korte ganger med kjemikaliebestandige latex hansker mark EN kat 1 benyttes Øyevern Ja, vernebriller til EN 166 med integrerte sideskjold eller hele beskyttelse eller ansiktsbeskyttelse Beskyttelse av huden Anbefalt, for å unngå forurensing med disse farene Personlig hygiene Spising, drikking, røyking, bruk av snus og oppbevaring av mat i arbeidsområder og på utendørs arbeidsplasser er forbudt. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skyll alle klær som stoffet har blitt sølt på og bløtlegg i vann. Vask hendene grundig med såpe og vann etter fullført arbeid og før spising og bruk deretter beskyttende hudkrem. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : flytende Farge : rød Lukt : alkohol-lignende Flammepunkt: 20 C Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs ph-verdi (løsning i vann): 0-1 Egenvekt: 1,03 g/cm³ Oppløselighet i vann: % Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs ph-verdi (løsning i vann): 1-2 Oppløselighet i vann: % 9.2 Tilleggsinformasjon Relevante egenskaper til stoffgruppe Data for de andre parameterne i blandingen er ikke tilgjengelig, siden ingen påmelding og ingen rapport om kjemikaliesikkerhet er nødvendig. - AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen data tilgjengelig Kjemisk stabilitet ingen kjente ustabilitet 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 10.4 Forhold som skal unngås Hvis det er på etiketten. Når angitt i pakningsinnlegget Uforenlige materialer Unngå kontakt med sterke syrer eller baser Farlige nedbrytingsprodukter I den opprinnelige emballasjen er alle deler / alle reagenser sikkert og separert oppbevart. Dekomposisjonene er ikke observert under utløpsperioden under anbefalte forhold.

8 AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Følgende informasjon gjelder for rene kjemikalier. Kvantitative data på giftigheten av dette produktet er ikke tilgjengelig. Kjemikalie: 1,5-difenylcarbazon CAS-nr.: Page: 8/10 Kjemikalie: etanol (denaturert) CAS-nr.: LD50 orl rat : 6200 mg/kg LC_Low ihl gpg : 21.9 g/m³ LC_Low orl hmn : 1400 mg/kg LC50 ihl mouse : 39 4h g/m³ LC50 ihl rat : 20 10h g/m³ LD50 drm rbt : mg/kg LD50 oral mouse : 3450 mg/kg TRGS 905 (DE): K5, M5, R F C Kjemikalie: salpetersyre CAS-nr.: LC_Low orl hmn : 430 mg/kg LC50 ihl rat : NO h ppm TRGS 905 (DE): R F D Kjemikalie: kvikksølv(ii)-nitrat CAS-nr.: LD50 orl rat : 26 mg/kg LD50 drm rat : 75 mg/kg Akutte effekter: Forårsaker svekkelser av helse etter oralt inntak, innånding av damp, hudkontakt, selv når det er inntatt i små mengder. Kroniske effekter: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. TRGS 907 (DE): Sh AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Følgende informasjon gjelder for rene kjemikalier. Kjemikalie: 1,5-difenylcarbazon CAS-nr.: WGK (DE): 0 Kjemikalie: etanol (denaturert) CAS-nr.: PNEC (søtt vann) : 0.96 mg/l PNEC = Predicted No Effected Concentration = Spådd ikke berørt konsentrasjon LC50 daphnia magna/48h : >100 mg/l LC50 pimephales promelas/96h : mg/l LC50 leuciscus idus/96h : h mg/l LC50 fish/96h : 13 g/l EC50 daphnia/48h : g/l WGK (DE): 1 WGK-nr.: 0096 Spredningskoeffisient: Oppbevaringsklasse (VCI): 3 Kjemikalie: salpetersyre CAS-nr.: LC50 daphnia magna/48h : 180 mg/l LC50 fish/96h : 72 mg/l WGK (DE): 1 WGK-nr.: 0414 Oppbevaringsklasse (VCI): 8 B

9 Page: 9/10 Kjemikalie: kvikksølv(ii)-nitrat CAS-nr.: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Unngå kontakt mellom kjemikalie/blanding og miljøet. Miljøfarer skal ikke være merket med P setninger med mengder inntil 125 ml or 125 g (EF 1272/2008 Vedlegg I ). Bio toksisitet: LC 50 : 0.5 HgCl2/48h mg/l WGK (DE): 3 WGK-nr.: 0406 Oppbevaringsklasse (VCI): 6.1 B 12.2 Persistens og nedbrytbarhet ingen data tilgjengelig 12.3 Bioakkumuleringsevne ingen data tilgjengelig 12.4 Mobilitet i jord ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering ingen data tilgjengelig 12.6 Andre skadevirkninger ingen data tilgjengelig AVSNITT 13: DISPONERING Vennligst følg lokale forskrifter for innsamling og destruksjon av farlig avfall og kontakt avfallsselskap, hvor du vil få informasjon om avfallshåndtering for laboratorium (avfall kodenummer ) Avfallsbehandlingsmetoder Normalt er det mulig å tømme små mengder (utvannet!) ned i kloakkavløp. Tomme beholdere med etsende reagenser før avhending, skyll med vann. AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nr.: FN-forsendelsesnavn/ Proper shipping name: Chemical Kit (Kjemikaliesett) Klasse: Emballasjegruppe: II Veitransport Klassifiseringskode: M11 Tunnelbegrensningskode: E Begrenset antall: LQ 0 (iht. ADR 3.3.1/251: se LQ i alternativ transportmerking) Lufttransport PAX: 960 maks. vekt PAX: 10 kg CAO: 960 maks. vekt CAO: 10 kg Sjøtransport EmS: F-A, S-P Oppbevaringskategori: A Alternativ transportmerking følger: 14.1 FN-nr.: FN-forsendelsesnavn/Proper shipping name: Toxic liquid, organic, n.o.s. (kvikksølv(ii)-nitrat solution) 14.3 Klasse: Emballasjegruppe: III Veitransport Klassifiseringskode: T1 Begrenset antall: LQ 7 Tunnelbegrensningskode: E Unntatt kvanta : E 1 Lufttransport PAX: 655 maks. vekt PAX: 60 L CAO: 663 maks. vekt CAO: 220 L Sjøtransport EmS: F-A, S-A Oppbevaringskategori: A 14.5 Miljøfarer ikke nødvendig, fordi bare inneholder små mengder av miljøgifter Særlige forsiktighetsregler ved bruk ikke nødvendig 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

10 Page: 10/10 ikke nødvendig AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Tysk lov om beskyttelse mot farlige stoffer (Chemicals Act / Chemikaliengesetz- ChemG), revidert 08/2013 Tyske ordre som leder beskyttelse mot farlige stoffer (Ordinance on Hazardous Substances / Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), revidert november 2010, i henhold til direktiv 98/24/EF TRGS 200 (DE), tyske ingeniørregler for klassifisering og merking av farlige stoffer, preparater og produkter, oppdatert 10/2011 Bekjentgjørelse BekGS 220 (DE), sikkerhetsdatablad, september 2007 oppdatert 06/2013 TRGS 510 (DE), Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Stand: Mai 2014 Kapitel 4, Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis zu 50 kg (Kleinmengenregelung) 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet ikke nødvendig AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER 16.1 Liste over R- og H-setninger Liste over relevante R-setninger R11 Meget brannfarlig. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R33 Kan lagres i kroppen ved gjentatt bruk. R36/38 Irriterer øynene og huden. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Liste over relevante H-setninger H225 Meget brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H332 Farlig ved innånding. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann Opplæringsråd Flere sikkerhetsopplæringer av staber om fare og beskyttelse ved bruk av farer i arbeidsområdet. Tilleggsopplæring og innføring av staber for å bruke disse produktene Anbefalte restriksjoner på bruk Kun for profesjonelle brukere. Se om ansattrestriksjoner for unge mennesker (f. eks. 94/33/EK og DE 22 JArbSchG)! Se om ansattrestriksjoner for gravide og ammende kvinner (f.eks 92/85/EK og DE 4 og 5 MuSchRiV)! En individuell emballasje av dette produktet eller testsett har et moderat farlig potensial Ytterligere informasjon MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG gir den informasjonen som finnes her i god tro, og er oppdater av egne erkjennelser på revisjonstidspunktet. Dette dokumentet er kun ment som en veiledning til korrekt håndtering av materialet ved en skikkelig opplært person som bruker dette produktet. Personer som mottar informasjonen må utøve sin uavhengige bedømmelse om hvorvidt det er egnet til et spesielt formål. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG gir INGEN REPRESENTASJONER eller GARANTIER, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning alle garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål med hensyn til opplysningene fastsatt her, eller produktet som informasjonen gjelder. Følgelig vil MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG ikke være ansvarlig for skader som skyldes bruk av eller tillit til denne informasjonen. Se vilkårene på slutten av vår prisliste for mer informasjon Kilder til nøkkeldata Kommisjonsforordning 453/2010/EU REACH - kravene til innholdet i sikkerhetsdatablad Forordning 487/2013/EU, fjerde tilpasning av CLP-forordningen til den tekniske og vitenskapelige utvikling TRGS 900, tyske ingeniørregler som bestemmer grenseverdier i luft på arbeidsplassen, oppdatert 02/2015 Suva. CH, Grenseverdier i luft på arbeidsplassen 2009, revidert KÜHN, BIRETT Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (Datablad for farlige stoffblandinger) Årsak til revisjon 02/2014 Tilsetting av kommisjonsforordning 453/2010/EU 04/2014 Tilsetting av kommisjonsforordning 487/2013/EU, fjerde tilpasning av CLP-forordningen Du finner våre nåværende versjoner av sikkerhetsdatablad på internett:

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer