IBUP vedtatt av BUT, endelig versjon IBUP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBUP vedtatt av BUT, endelig versjon IBUP 2012 2015"

Transkript

1 IBUP vedtatt av BUT, endelig versjon IBUP Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program (IBUP)

2 OM LNU SINE STYRINGSDOKUMENT EIN HEILSKAPLEG BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK RETTEN TIL VERN Tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen Barn og unge i krig og konflikt Menneskehandel Migrasjon og mobilitet Barn på flukt og mindreårige asylsøkjarar Rett til privatliv Ytringsfridom og retten til å søkje informasjon RETTEN TIL LIV OG UTVIKLING Fattigdom Utdanning og uformell læring Arbeid Helse Klima og miljø RETTEN TIL MEDVERKING Demokrati Rolla til demokratiske organisasjonar Dei sameinte nasjonane (FN) Økonomiske rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonar EU og Europarådet VEDLEGG TIL INTERNASJONALT BARNE- OG UNGDOMSPOLITISK PROGRAM (IBUP) FOR LNU ) Utval av sentrale rettar frå FNs konvensjon om barnerettane som IBUP bygger på: Retten til vern: Retten til liv og utvikling: Retten til medvirkning: ) FNs tusenårsmål: ) Internasjonale forum der LNU er representert per 2012:

3 Om LNU sine styringsdokument Prinsipprogrammet og føremålsparagrafen til LNU slår fast at LNU skal jobbe for gode vilkår for frivillig organisasjonsarbeid og for ein samla barne- og ungdomspolitikk. LNU har tre overordna styringsprogram. Langtidsprogrammet slår fast at LNU skal vere ein interesseorganisasjon, eit forvaltingsorgan og ein kompetansebank for medlemsorganisasjonane. Barne- og ungdomspolitisk program formulerer det politiske grunnlaget for det nasjonale arbeidet til LNU. Ved sida av langtidsplanen og det barne- og ungdomspolitiske programmet, vert Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program vedteke kvart tredje år. Det internasjonale barne- og ungdomspolitiske programmet er det overordna styringsdokumentet for det internasjonale politiske arbeidet til LNU. Det nasjonale og internasjonale arbeidet i LNU er tufta på FN-fråsegna om menneskerettane, på FNs Barnekonvensjon og på prinsippet om ikkje-diskriminering. I artikkel 2 i både Menneskerettsfråsegna og Barnekonvensjonen går det fram at barn og unge har rett til deltaking og medverking, uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, økonomisk og sosial bakgrunn eller religion og livssyn. LNU tek avstand frå alle former for negativ diskriminering av barn og unge. Ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk må ha som mål at barn og unge skal kunne delta i samfunnet som likeverdige. Det internasjonale arbeidet til LNU skal difor fremje prinsippet om ikkje-diskriminering, og bidra til å styrkje rettane til barn og unge internasjonalt. LNU vil streke under at Menneskerettsfråsegna og Barnekonvensjonen slår fast eit minimum av rettar som må oppfyllast. Sjølv om Barnekonvensjonen berre gjeld fram til ein fyller 18 år, vil alle unge nyte godt av at land oppfyller det dei har forplikta seg til gjennom konvensjonen. Menneskerettsfråsegna gjeld for alle menneske uavhengig av kor gamle dei er, og LNU jobbar både nasjonalt og internasjonalt for at menneskerettane til barn og unge ikkje skal verte krenkte. 1. Ein heilskapleg barne- og ungdomspolitikk Gjennom ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk vil LNU støtte og fremje ulike former for arbeid og samarbeid internasjonalt. Mangfald i arbeidsformene er ei stor styrke. I perioden vil LNU jobbe for at norske styresmakter skal utarbeide ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk. Internasjonalt vil LNU jobbe gjennom partnarsamarbeid, berekraftige demokrati- og utviklingsprosjekt, auka påverknad i internasjonale paraplyorganisasjonar og aktiv deltaking frå norsk ungdom på nordisk, europeisk og FN-nivå. Norske styresmakter manglar ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk, og det manglar også ei koordinering av barne- og ungdomspolitikk i internasjonale forum og institusjonar. Mange tiltak og verkemiddel er retta mot barn og unge, men det er få klare mål og visjonar for barn og unge i dag. Det er naudsynt å følgje opp politiske lovnader og sørgje for deltaking frå barn og unge i desse prosessane. Det er òg behov for meir koordinering av tiltak og program. 1 Ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk inneber å sjå barn og unge som ressursar, og som aktørar og som tek avgjerder. For å skape ein slik politikk etterlyser LNU ein meir samanhengande og målbar innsats for ungdom. Mangelen på ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk er særleg synleg i utviklingspolitikken. Her må politikkområde som handel, bistand, klima, konflikt og økonomisk politikk bli sett i samanheng. Desse strukturelle utfordringane kan berre bli løyste gjennom å involvere barn og unge som aktørar. 1 Sjå vedlegg for liste over relevante program og tiltak

4 LNU meiner at ein heilskapleg barne- og ungdomspolitikk må ta utgangspunkt i prinsippa i Barnekonvensjonen om retten til vern, retten til liv og utvikling og retten til medverking. Arbeidet til LNU konsenterer seg om å sørgje for at dei rettane som alt finst i Barnekonvensjonen vert innfridde, og om å styrkje dei mekanismane som gjer at dette skjer. Dette gjeld særleg artiklane 12 (retten til å verte høyrd) og 15 (retten til å organisere seg) i Barnekonvensjonen, som er med på å gje barn rom til å vere relevante aktørar i samfunnsutviklinga. For å skape ein slik barne- og ungdomspolitikk, arbeider LNU først og fremst for å påverke norske styresmakter til å ta standpunkt som respekterer og fremjar Barnekonvensjonen i internasjonale forum. Dei politiske krava og ønska til LNU vil òg verte retta mot internasjonale forum, og mot enkeltmedlemer i dei ulike foruma der LNU er representert. 2 Vidare meier LNU at ein heilskapleg internasjonal barne- og ungdomspolitikk må leggje vekt på å anerkjenne og leggje til rette for barn og unge som endringsaktørar, særleg gjennom demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar. LNU meiner at synet på makt og levekår hos unge ikkje skal vere avhengig av tilfeldige lokale tilhøve. Gjennom det internasjonale arbeidet sitt står barne- og ungdomsorganisasjonane i ei særstilling. Dei har fritidstilbod, dei er skular i demokrati, og dei medverkar til gode levekår. Organisasjonar kan bidra til å styrkje sivilsamfunnet i land der dette står svakt, og bidra til gjensidig utvikling av kulturforståing og identitet. LNU vil difor jobbe for å sikre finansieringa av det internasjonale arbeidet til barne- og ungdomsorganisasjonane. 2. Retten til vern FNs barnekonvensjon gjev barn rett til vern mot vald, overgrep og utnytting. Barn og unge treng eit særleg vern, både mot direkte overgrep og vald, og mot uønskt press frå samfunnet rundt seg. Barn og unge er særleg utsette i krig, konflikt og ved naturkatastrofar, eller når dei representerer ein minoritet. LNU jobbar for at retten til vern skal bli oppfyld, og set særleg fokus på sårbare grupper blant barn og unge. Mål: Barn og unge må bli verna mot vald, overgrep og utnytting i alle delar av kvardagen. Privatlivet og fridomen til barn og unge må bli særleg verna. LNU har vald å jobbe særleg med desse temaa under retten til vern : 2.1 Tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen At rettane i Barnekonvensjonen vert oppfylde er grunnleggjande for å skape ei verd som er trygg og rettferdig for barn og unge. Barnekonvensjonen og dei tre tilleggsprotokollane skal sikre at land som har ratifisert konvensjonen, gjev barn og ungdom dei rettane dei har krav på etter dei 42 artiklane. FN vedtok i 2011 ein tilleggsprotokoll som gjev individuell klagerett knytt til Barnekonvensjonen og FNs barnekomité. Noreg har under heile prosessen hatt ei passiv rolle, og vore skeptisk til å sjølv ratifisere protokollen. LNU meiner at dette er uakseptabelt, og vil jobbe for at Noreg ratifiserer og går føre som eit godt døme. Samstundes meiner LNU at det er ein veikskap at protokollen ikkje omfattar kollektiv klagerett. Det må òg verte innført ein kollektiv klagerett ved brot på Barnekonvensjonen. 2 Sjå vedlegg for liste over dei internasjonale foruma der LNU er representert

5 LNU krev at Norske styresmakter ratifiserer tilleggsprotokollen som gjev individuell klagerett knytt til Barnekonvensjonen og FNs barnekomité. Norske styresmakter arbeider for at det vert innført ein kollektiv klagerett knytt til Barnekonvensjonen og FNs barnekomité. 2.2 Barn og unge i krig og konflikt Barn og ungdom er uskuldige offer for krig og valdelege konfliktar mange stader i verda. Barn og ungdom skal alltid vernast mot direkte og indirekte følgjer av krigføring. Barn bør ikkje under noko omstende ta del i krigføring. Samstundes er det mange barn som allereie har vore med i eller framleis er med i væpna styrker. Difor er det viktig med tiltak for å reintegrere tidlegare barnesoldatar i samfunnet. Valdtekt vert nytta som våpen i fleire av dei væpna konfliktane i verda. Dette rammar spesielt kvinner og jenter. At kvinner tek del i fredsprosessar, både som informantar og gjennom å ta avgjerder i fredsforhandlingar, er avgjerande for kvaliteten på freden. Regjeringa har laga ein eigen handlingsplan for oppfølging av fråsegn 1325 frå Tryggingsrådet i FN, om kvinner, fred og tryggleik. Denne må følgjast opp. På lik line med kvinner, kan barn og unge spele ei viktig rolle i fredsbygging, konflikthandtering og i humanitært vanskelege situasjoar. LNU meiner det er avgjerande at barn og unge vert involverte i freds- og tryggingsprosessar, gjennom meiningsfyld deltaking i avgjerdsprosessar og i å gjennomføre tiltak. I krig og konflikt forsvinn ofte etablerte utdanningstilbod for barn og unge. Utdanning og skular er viktige verkemiddel for å tryggje barn frå overgrep i krig. Skular bør vere fredssoner. Utdanning for barn og unge må bli rekna som eit satsingsområde innanfor humanitær bistand, og anerkjennast som eit viktig verktøy for å skape fred og utvikling. Spreiing av handvåpen representerer ei stor utfordring for retten barn og unge har til vern. Noreg må ta sin del av ansvaret for å avgrense tilgang til handvåpen og ammunisjon, og ha ein open og fullstendig gjennomgang av regelverket for norsk våpeneksport med sikte på strengare kontroll, også av komponentar produsert i Noreg. LNU krev at Noreg jobbar for at alle statar ratifiserer tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen om involvering av barn i væpna konflikt (OPAC), for at at alle statar i si nasjonale lovgjeving set aldersgrensa for rekruttering til væpna styrkar til minst 18 år, og for at alle statar kriminaliserer rekruttering og involvering av barn under 18 år i krig. Norske styresmakter krev sluttbrukarfråsegn for både handvåpen og ammunisjon, og for delar av større våpen som Noreg produserer. Noreg må jobbe for ein sterk og effektiv Arms Trade Treaty. Norske styresmakter anerkjenner barn og unge som aktørar i fredsbygging og konflikthandtering, og stør ei FN-fråsegn retta mot barn og unge på line fråsegn 1325 frå Tryggingsrådet. 2.3 Menneskehandel Fattigdom er ein fundamental årsak til at menneske i utviklingsland, særleg barn og unge, vert offer for menneskehandel. Dette gjeld særleg menneske i transittland og i postkonfliktområde. Arbeidsløyse, låge lønningar, diskriminering, organisert kriminalitet, vald og sosiale strukturar er faktorar som medverkar til at sårbare grupper vert tvinga ut i menneskehandel. Noreg må jobbe mot menneskehandel regionalt og globalt

6 LNU krev at : Noreg må halde fram ed å følgje opp Palermoprotokollen for å førebyggje, nedkjempe og straffe menneskehandel. Noreg må halde fram med å følgje opp temaet i internasjonale forum og i bilaterale møte med land der dette er relevant. 2.4 Migrasjon og mobilitet Nye migrasjonsmønster endrar Noreg, Europa og verda elles. Dette får konsekvensar for korleis barnerettane blir oppfylte. Somme migrantar flyttar for godt, andre mellombels for å jobbe eller studere. Årsaker til migrasjon kan vere arbeidsinnvandring, familiesamanføring, flukt, politisk asyl og ei rekkje andre. LNU ser migrasjon og mobilitet i eit menneskerettsperspektiv, og meiner at ein må leggje vekt på integrering, ikkje kontroll. For å sikre integrering må alle ein fjerne alle dobbeltstandardar. Menneskerettane til migranter og barna deira må bli sikra på lik line med menneskerettane til dei som er statsborgarar i opphaldslandet. LNU krev at : Noreg ratifiserer den 12. tilleggsprotokollen til Den europeiske menneskerettsfråsegna (om diskrimineringsvern), og arbeide for at dei andre medlemslanda i Europarådet gjer det same. Dublin II-forordninga og Schengen-avtalen blir gått gjennom for å sikre menneskerettane til migrantar. 2.5 Barn på flukt og mindreårige asylsøkjarar Barn og ungdom utgjer ein stor del av dei som lever i flyktningleirar i verda. I 2011 rapporterte FNs Høgkommissær for flyktningar om 43,7 millionar menneske på flukt, anten i eller utanfor eige land. 3 Halvparten av desse er barn. Det er viktig med fokus på integrering av unge som er offer for væpna konflikt. Det er viktig med vern og integrering av unge som er offer for væpna konflikt, og at dette temaet får merksemd både i landa som gjev asyl og i opphavslandet. Barn og ungdom skal ha rett til utdanning, arbeid og inkludering i samfunnet, uavhengig av oppholdsstatus. Som ein følgje av artikkel 2 i Barnekonvensjonen, som stadfester ikkje-diskrimineringsprinsippet, må einslege mindreårige asylsøkjarar få dei same rettane og den same oppfølginga som foreldrelause barn i det landet der dei søkjer asyl. Prinsippa i FNs flyktningkonvensjon vert implementerte i nasjonal lovgjeving og praksis, og at situasjonen for barn og unge blir lagd særleg vekt på. Einslege mindreårige asylsøkjarar skal ha dei same rettane til vern, utdanning og medisinsk handsaming som foreldrelause barn i mottakarlandet. Noreg må jobbe for at det europeiske lovverket blir styrkt og for ein asylpraksis i tråd med menneskerettane og intensjonen i flyktningkonvensjonen. I dette arbeidet må ein ta høgd for at det kjem fleire asylsøkjarar til Sør-Europa enn til land lenger nord, og ein må sikre like minstestandardar i handsaminga av asylsøkjarar. 2.6 Retten til privatliv Barn har ein sjølvstendig rett til å ha privatliv, og skal vernast mot åtak på ære og omdøme. Desse rettane er sentrale for at barn skal kunne utvikle eigenidentitet, integritet og sjølvforståing

7 Elektronisk kommunikasjon har styrkt dei høva barn og unge har til å uttrykkje seg og finne informasjon. Samstundes skaper det nye utfordringar. Digital kommunikasjon er lett å overvake, og barn og unge er i ein særleg sårbar situasjon. Skule, foreldre og andre kan enkelt sikre seg oversikt og kontroll over den digitale kommunikasjonen til barna. Barn og unge har på lik line med vaksne rett til å verne om privatlivet sitt, også digitalt. Denne retten er heimla i Barnekonvensjonen, den europeiske menneskerettsfråsegna og EU sitt personverndirektiv (95/46 EF) Alle barn og unge skal vernast mot inngrep i privatlivet som er vilkårlege eller ikkje er naudsynte. Internasjonale regelverk og nasjonal implementering av regelverka må følgje teknologiutviklinga. Barn vert sikra høve til å klage inn krenkingar av privatlivet, gjennom den nye tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen. Norske styresmakter arbeider internasjonalt for at barn og unge vert sikra den naudsynte opplæringa i trygg nettbruk, slik at dei vert i stand til å verne seg sjølve mot overgrep. 2.7 Ytringsfridom og retten til å søkje informasjon Ytringfridom og retten til å søkje informasjon er hjørnesteinar i alle demokrati, og naudsynte for at barn og unge skal kunne utvikle seg seg til sjølvstendige borgarar. Desse rettane er heimla i artikkel 19 i Menneskerettsfråsegna, og i artikkel 10 i Den europeiske menneskerettsfråsegna. Desse rettane inneber at alle, inkludert barn og unge, bør ha fri tilgang til informasjon gjennom bibiliotek, massemedium og Internett, og at alle skal kunne uttrykkje seg fritt, utan frykt for straffeåtgjerder. Norske styresmakter fremjar almenn tilgang til Internett, som ei naturleg vidareføring av retten til å få opplysningar utan offentlege inngrep og utan omsyn til landegrenser. Norske styresmakter jobbar aktivt for at alle barn og unge fritt skal kunne kommunisere med kvarandre, og utfalde seg gjennom alle medium og informasjonskanalar. 3. Retten til liv og utvikling Menneskerettsfråsegna slår fast at alle har rett til ein levestandard som er tilstrekkeleg. Dette omfattar mat, klede, bustad, helsevern og naudsynte sosiale ytingar. I artikkel 27 i Barnekonvensjonen står det at barn og unge har rett til ein levestandard som er tilstrekkeleg for den fysiske, psykiske, andelege, moralske og sosiale utviklinga til barnet. Mål: Barn og unge må sikrast god levestandard og gode høve til å ta vare på eiga helse og til å ta kontroll over eige liv. Barn og unge må sikrast høve til å få utdanning, fritid med meining, deltaking i kulturlivet og ei framtid der miljøøydeleggingar og klimaendringar ikkje reduserer levestandarden eller moglegheitene deira. 3.1 Fattigdom Fattigdom er eit strukturelt problem. 85 prosent av ungdommane i verda lever i utviklingsland, og globalt lever over 200 millionar ungdom i fattigdom. Sivilt samfunn i Sør er i stor grad ungt. Trenden med aukande urbanisering i sør fører med seg nye utviklingspolitiske utfordringar. Mangelen på grunnleggjande rettar som

8 husly, mat og vern vert flytta frå landsbygda og inn i byane. I tillegg er sysselsetjing av ungdom i byane ei utfordring. Ungdom må vere premissleverandørar for den utviklingspolitikken som vert ført, på både globalt, regionalt og nasjonalt nivå. Organisert ungdomskultur er ei viktig drivkraft for å skape utvikling. Sjølv om Nord berre har 20 prosent av folkesetnaden på jorda, kontrollerer land i Nord nær 80 prosent av ressursane i verda. Dei største utfordringane i verda i dag er overnasjonale, og dei må arbeidast med på eit internasjonalt nivå. Høvet barn og unge har for å påverke prossessar i institusjonar som Verdas Handelsorganisasjon (WTO), FN og Verdsbanken må bli lagt vekt på. I tillegg må utviklingspolitikken i Noreg vere open for innspel frå barne- og ungdomsorganisasjonar i Sør og i Nord. Dersom utviklinga held fram som i dag, er det mange land som ikkje vil nå tusenårsmåla frå FN. Noreg må følgje opp det vi har forplikta oss til, og særleg sørgje for at forpliktingane Noreg tok på seg på FNs barnetoppmøte vert følgde opp i praksis. I Tusenårsmåla til FN er det slege fast at ei rettferdig utvikling krev ei heilskapleg tilnærming. Noreg må utvikle ein samstemt og heilskapleg politikk, der kamp mot fattigdom blir ein del av politikken på område som som handel, økonomi, klima og utdanning, på same måte som på det utviklingspolitiske området. Norskfinansiert bistand til langsiktig utvikling, statleg og gjennom frivillige organisasjonar, vert underlagt eit krav om å styrkje organisert ungdomskultur i land i Sør for å sikre den nasjonale og internasjonale deltakinga og medverkingen for unge i utviklingspolitikken. Noreg følgjer opp pliktene våre knytta til Tusenårsmåla til FN, og medvite arbeider inn eit sterkare ungdomsperspektiv. Noreg må ta initiativ til debatt om ein ny utviklingsagenda etter perioden for tusenårsmåla (etter 2015). Nye mål må vere baserte på rettar, sikre rettferdig fordeling og bli utforma i samråd med barn og unge. Statane må ha juridisk ansvar for å oppfylle måla. Norske styresmakter sørgjer for ei reell oppfølging av dei forpliktingane Noreg tok på seg på FN sitt barnetoppmøte. 3.2 Utdanning og uformell læring Utdanning, både formell og uformell, er essensielt for å gje barn og unge moglegheiter og kunnskap til å påverke og medverke i eigen kvardag. Utdanning har stor nytteverdi for samfunnet og er essensielt for utvikling. Difor bør ikkje utdanning handsamast som ei marknadsvare. Utdanning må baserast på akademisk fridom, ikkje-diskriminering og aktiv deltaking, tilpassa lokale forhold. Utdanning for alle fører også til meir likestilling. Barne- og ungdomsorganisasjonar er møteplassar som gjev forståing av demokrati og avgjerdsprosessar gjennom uformell læring. Organisasjonane gjev også unge menneske sjølvtillit og kunnskap om korleis dei kan handtere og påvirke sin eigen kvardag. Organisasjonane kan spele ei nøkkelrolle i utviklinga av eit sterkt sivilsamfunn. Når dei stiller styresmakter til ansvar for å overhalde menneskerettane og samfunnsansvaret sitt, er organisasjonane også viktige aktørar for å sikre demokratiutvikling og rettferdig fordeling

9 Noreg arbeider aktivt i UNESCO for at utdanning både på lågare og høgare nivå skal ha god kvalitet, for å gje barn høve til innverknad på læreplanar og skulekvardag, og for at læring skal gå føre seg i trygge og lett tilgjengelege omgjevnader. 4 Noreg arbeider i UNESCO for at utdanning og læring skal verte eit aktivt, men avpolitisert verktøy for stabilitet og humanitær hjelp, både i sivil krisehandtering, postkonflikt-handtering og likestilt samfunnsutvikling. Noreg arbeider i UNESCO for at peer-to-peer -utdanning og læring mellom ungdomsorganisasjonar vert eit viktig element i internasjonalt samarbeid. Noreg arbeider for at utdanning skal være reelt tilgjengeleg for alle, og at satsninga på tusenårsmålet om utdanning for alle held fram. Noreg må vere høgrøsyta i kampen for akademisk fridom, og ein forkjempar for studentanes rett til å ytre og organsisere seg fritt, på og utanfor campus. Noreg anerkjenner gratisprinsippet som ein grunnstein i utdanningssystemet, og dermed arbeider aktivt for at utdanning ikkje blir behandla som ei handelsvare. 3.3 Arbeid Barn og unge er særs utsette i ein arbeidsmarknad kjenneteikna av uformelle arbeidsforhold og utnytting. For somme kan arbeidslivet føre til utnytting og undertrykking, og arbeidet kan medføre både fysiske og psykiske skader. Barn har etter Barnekonvensjonen rett til særleg vern mot arbeid som kan vere til skade. 5 I dag tek over 200 millionar barn del i arbeid som kan vere skadeleg for utviklinga eller den fysiske og psykiske helsa deira. 6 I dei tilfella der deltaking i arbeidlivet kan gå ut over rettane barn har etter Barnekonvensjonen, må barn under 18 sikrast retten til å ikkje arbeide. Samstundes er det slik at deltaking i arbeidslivet for mange er ei viktig inntektskjelde for familiar og lokalsamfunn. Barn og ungdom skal ha moglegheit til å arbeide, men må vernast mot skader i arbeidslivet og sikrast rett til fullført skulegang. Arbeid skal ikkje stå i vegen for barn og ungdoms utvikling, og dei må sikrast gode lønns- og arbeidsvilkår. Den globale finanskrisa har ført til ei arbeidskrise i mange land. Barn og ungdom er òg spesielt utsette i ein arbeidsmarknad som er prega av stadig større grad av utnytting og uformelle arbeidspraksisar, som til dømes manglande eller ulovlege kontraktar og ustabile arbeidsforhold og lønsutbetalingar. I mange delar av verda er barn og unge billig og lett tilgjengeleg arbeidskraft, og ein pressa arbeidsmarknad i ei økonomisk krise opnar for at det vert lettare å utnytte barn og unge. I mange land utviklar det seg no ei generasjonskløft mellom eldre og yngre generasjonar i arbeidsmarknaden. Stor arbeidsløyse gjer at unge menneske ikkje får kome til på arbeidsmarknaden, og dette gjer at dei unge er særleg i fare for å få eit liv i fattigdom. Det er ikkje akseptabelt at ein heil generasjon skal stå i fare for å verte fattigare enn tidlegare generasjonar på grunn av mangel på arbeid. Sysselsetjingspolitikken må difor utformast på ein måte som tek særleg omsyn til unge menneske. Norske styresmakter jobbar for eit internasjonalt bindande regelverk for samfunnsansvaret til bedrifter. Regelverket må leggje til grunn kjernekonvensjonane til ILO om barn og unge sine rettar i arbeidsmarknaden. Som ein del av dette må barn og ungdom sikrast eit særleg vern mot utnytting i arbeidslivet, inkludert vern mot uformelle arbeidspraksisar som er med på å gjere løns- og arbeidsvilkåra verre. ILO anerkjenner alle barnearbeidarar som er organiserte, og går vekk frå handelsboikott som verkemiddel for å nedkjempe barnearbeid. 4 UNESCO Global Monitoring Report: The Hidden Crisis: Armed conflict and education. 5 FN-definisjonen av skadeleg barnearbeid er arbeid utført av barn under 14 år som går utover skulegang, og er fysisk og psykisk skadeleg. 6 ILO

10 Større ansvarleggjering av multinasjonale selskap som nyttar seg av barnearbeid, direkte eller gjennom underleverandørar, gjennom internasjonale regelverk og oppfølging av desse. Noreg må fokusere politisk og økonomisk innsats for å få barn ut av arbeid og over på utdanning. Barn og unge må sikrast ein introduksjon til arbeidslivet. Styresmakter tek ansvar for å skape ein sysselsettingspolitikk som sørgjer for arbeidsplassar med trygge framtidsutsikter til unge menneske. Norske styresmakter arbeider internasjonelt for ein sysselsettingspolitikk som opnar for entrepenørskap mellom unge, og legg vekt på utvikling av grøne arbeidsplassar. 3.4 Helse God helse er ein føresetnad for å sikre utvikling og gode oppveksvilkår for barn og unge verda over. Likevel opplever mange at grunnleggjande tilgang på helsetenester er fråverande. Det samme gjeld tilgang på vatn, verdige sanitærtilhøve og andre grunnleggjande ressursar som er naudsynte for å leve. Mange unge har heller ikkje nok kunnskap til å ta vare på helsa si på ein god måte. Sosioøkonomisk bakgrunn kan hindre oppfølging av helsepersonell. I tillegg står mange sårbare grupper, til dømes unge med funksjonsnedsetjingar, unge med psykiske helseproblem eller seksuelle minoritetar, framfor fleire utfordringar knytt til få oppfylt dei grunnleggjande helserettane sine. Barn og unge har sjølve rett til å styre sin eigen kropp og helse. Alle barn har rett til ikkje å verte utsette for seksuelle overgrep. Kjønslemlesting trugar helsa og seksualiteten til jenter. 40 prosent av dei som vert smitta av hiv, er unge menneske. Alle har rett til likeverdig behandling. Hiv er eit virus, ikkje ei kriminell handling. Trass i dette har Noreg og ei rekkje andre land lover som kriminaliserer hivpositive. FN sitt organ for å kamp mot hiv og aids, UNAIDS, har slege fast at lovene ikkje har førebyggjande effekt, men fører til auka stigmatisering og til at færre unge vågar å teste seg. Seksuelle og reproduktive rettar må styrkast for å vinne kampen mot hiv. Vold, overgrep og kriminalisering av LHBT-personar 7 fører til at disse mange steder i verden har monaleg lågare livskvalitet enn andre grupper. Ofte møter dei dessutan diskriminering og usynleggjering i helsevesenet. Det er derfor ekstra viktig å sikre LHBT-personar likeverdig tilgang på helsetenester og informasjon. I fattige land er tilgangen på helsepersonell særs kritisk. I mai 2010 vedtok Verdas Helseorganisasjon, WHO, ein etisk kodeks for korleis medlemslanda kan dekkje behovet for helsepersonell. Kodeksen skal hindre rike land i å utnytte sårbare ressursar i helsesektoren i land i Sør, men det er frivillig å slutte opp om han. Kodeksen er i beste fall eit usikkert verkemiddel i den globale kampen mot hiv, aids og andre sjukdomar. Livsstilssjukdomar blant barn og unge er eit aukande problem. Rusmiddel trugar helsa til barn og unge i heile verda. Aldersgrensa for alle tillatne rusmiddel bør vere minst 18 år. Reklame, særleg retta mot barn og unge, for rusmiddel og andre helseskadelege produkt bør ikkje tillatast. Reell tilgang til helsetenester og livsnaudsynlege ressursar sikrast for alle, uavhengig av økonomisk eller sosial bakgrunn og situasjon. Handel med grunnleggjande offentlege tenester som vatn og helsehjelp må difor verte forbode. Noreg arbeider for eit sterkt ungdomsfokus på seksuelle og reproduktive rettar, som ein del av å nå tusenårsmålet om utdanning for alle. Noreg følgjer UNAIDS sine tilrådingar om avkriminalisering av hiv-positive, og arbeider for ei ny verdsfråsegn som medverkar til å avvikle nasjonalt lovverk som kriminaliserer hiv-positive. 7 LHBT er ei avstytting nytta som samleomgrep for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar

11 Noreg styrkjer finansieringa av arbeidet mot hiv og aids gjennom Det globale fondet mot aids, og legg spesiell vekt på støtte til arbeid i sivilsamfunnet. Noreg må halde oppe presset i WTO for å sikre ein meir rettferdig TRIPS-avtale, som sikrar at menneskerettane går føre patentreglar. TRIPS-avtala må ikkje stå i vegen for at verdssamfunnet kan garantere medisiner til alle menneske uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Noreg ratifiserer FN-konvensjonen (med tilleggsprotokoll) om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne, og oppmodar andre statar til å gjere det same. Noreg forbyd aktiv rekruttering av helsepersonell frå fattige land i Sør, og arbeider for å auke kapasiteten desse landa har til å utdanne og halde på helsepersonell. Norske styresmakter arbeider mot forsøkfrå EU på å gjere tobakk- og alkoholreklame tillate i Noreg. 3.5 Klima og miljø Alle barn og unge har rett til å vekse opp i eit reint miljø og eit trygt klima. Tal frå klimapanelet til FN viser at ei auke i temperaturen på to grader frå førindustrielt nivå, kan føre til katastrofale og irreversible klimaendringar. For å oppfylle rettane knytte til reint miljø og trygt klima, er det naudsynt med ei drastisk omlegging av kursen i klimapolitikken. Samtidig er det heilt essensielt å bevare verdas naturmangfald. I dag går det føre seg ei storstilt utrydding av verdas dyre- og planteartar. Vi må bruke verdas naturressursar på ein måte som ikkje reduserar mangfaldet for framtidas barn og unge. Dagens klimapolitikk påverkar framtida til barn og unge, og barn og unge bør difor verte inkluderte og lytta til i dei internasjonale klimaforhandlingane. Satsing på ung leiarskap er avgjerande i kampen mot klimaendringane. Dei fattige landa vert hardast råka av klimaendringane, medan rike land i størst grad har stått for utsleppa. Mange land i sør opplever alt no konsekvensane av klimaendringene og den globale oppvarminga. Klimaendringane råkar i størst grad land som alt er mest utsette for flaum, tørke, sjukdom og hungersnaud. Klimaendringane forsterkar såleis fattigdomsproblematikken for land i Sør. Det er heilt avgjerande at rike land hjelper til med klimatilpassing for land i Sør. Noreg arbeider i FN for ein juridisk bindande, rettferdig klimaavtale som oppfyller togradersmålet. Avtala må inkludere både utsleppskutt, finansiering av klimatilpassing i Sør og anerkjenning av prinsippet om felles, men differensiert ansvar. Noreg set omsynet til barn, ungdom og framtidige generasjonar først når klima- og miljøspørsmål skal vegast opp mot andre omsyn. Norske styresmakter set i verk artikkel 6 i Klimakonvensjonen (om barn og unge si deltaking i nasjonale og internasjonale avgjerdsprosessar), og fremjar han i samarbeidet med andre land. Norske styresmakter gjev støtte til ungdomsleidde prosjekt og tiltak innan miljø og klima. Barn og unge vert involverte og høyrde i arbeidet med miljøretta utviklingsprosjekt. Norske styresmakter sørgjer for at unge menneske frå land i Sør kan få finansiell støtte og ein reell posisjon for å påverke i klima- og miljøspørsmål lokalt og internasjonalt. Noreg integrerer deltaking frå barn og unge i arbeidet med klima og berekraftig utvikling, på same måte som ein sikrar kvinne- og likestillingsperspektivet. Menneske som flyktar over landegrenser på grunn av naturkatastrofar, må gjennom nasjonalt eller internasjonalt lovverk få vern. Noreg må vere eit føregangsland gjennom å setje klimamål som svarar til utsleppskutt på 40 prosent i høve til 1990-nivå innan

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10

Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 NOU Noregs offentlege utgreiingar 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av klimaendringane Noregs offentlege utgreiingar 2010 Seriens

Detaljer

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Tre lag med frihandelsavtaler

Tre lag med frihandelsavtaler Handelskampanjen Tre lag med frihandelsavtaler Austafrikansk handelspolitikk frå WTO, EPA og regionale integrering Heidi Lundeberg 2010 INNHALD Forord... 3 Akronym... 4 1 Austafrikansk handelspolitikk

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO)

Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ. Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) Rom til å handle FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ Et temahefte om Verdens handelsorganisasjon (WTO) ForUM for Utvikling og Miljø er et nettverk av mer enn 60 frivillige organisasjoner engasjert i miljø- og

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen

En verden uten sult. En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen En verden uten sult En milliard mennesker mangler mat, hvordan kan vi avskaffe sulten? Innhold: Sult, den permanente krisa, av Olav Randen Hva må til for å utrydde sulten, av Aksel Nærstad En rapport fra

Detaljer