Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne"

Transkript

1 Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1

2 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester til familier og barn med spesielle behov. Målet er at det skal bli enklere og mer oversiktlig å finne ut hvor man skal henvende seg, og hvem som har ansvar for hvilke tjeneste. Brosjyren vil ligge ute på kommunenes hjemmeside under «Barn og familie». Der vil du finne direkte linker til sider der hver enkelt tjeneste er mer utførlig beskrevet. Brosjyren er laget i samarbeid med de nevnte instanser i brosjyren, og med foreldre som er berørt av temaet. Denne brosjyren vil fornyes med jevne mellomrom. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på om det er noe som bør endres og om nye tilbud som bør være med. Årnes, desember 2013 Thea Vangen Virksomhetsleder Forord... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Tildelingsenheten... 4 Individuell plan... 5 Omsorgslønn... 5 BPA... 6 Avlasting... 6 Støttekontakt... 6 Psykisk helsehjelp... 7 Barnebolig... 7 Bolig... 7 Ergo- og fysioterapi... 8 PPT... 9 Familiens hus... 9 Barnehage Gratis skoleskyss Avdeling For Habilitering NAV Ledsagerbevis Fritidstilbud Annen informasjon Egne notater Forsidebilde: Jorun Lyster 3

3 Tildelingsenheten Tildelingsenheten tar i mot, utreder og behandler søknader om helse og omsorgstjenester. (Jamfør lov om kommunale helse og omsorgstjenester kap. 3.) De er den koordinerende enhet for re-/ habilitering i kommunen. De har oversikt over tjenester i kommunen og helseregionen. Videre skal de sørge for at tjenester ses i sammenheng, at det er kontinuitet over tjenesten over tid og de skal legge til rette for samarbeid og for medvirkning fra bruker. Det betales ingen egenandel på tjenester til personer under 18 år, forutsatt at barnet ikke har egen inntekt. Til tildelingsenheten sender du søknad om følgende: - individuell plan - avlasting - brukerstyrt personlig assistent - omsorgslønn - støttekontakt - barnebolig - omsorgsbolig - psykisk helsehjelp Når tildelingsenheten har mottatt søknaden din, blir du kontaktet av en saksbehandler for utredning, det blir foretatt en vurdering og fattet et vedtak. Søknadsskjema finner du under kommunenes hjemmeside, du kan ringe tildelingsenheten og få tilsendt skjema, eller oppsøke tildelingsenheten for å få skjema/hjelp til å fylle det ut. Telefon: Individuell plan Barn med behov for langvarig og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det er en overordnet plan som skal gi barnet et koordinert, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud (rundt barnehage/skole, fritid, medisinsk oppfølging og andre aktuelle tjenester). Planen skal beskrive behov, tiltak og ansvar for tiltak. Den skal sikre at det til enhver tid er en person som har hovedansvaret for oppfølging og koordinering av tjenestene. Barnet og familiens behov skal alltid være i sentrum. Rehabiliteringskoordinator i kommunen har ansvar for at barnet får en egen koordinator, og at individuell plan blir utarbeidet og iverksatt i de sakene det er enighet om at det skal igangsettes Rehabiliteringskoordinator kontaktes hvis arbeidet med planen ikke fungerer. Foreldre har rett til å delta i arbeidet med planen og koordinator er foreldre/barnet sin kontaktperson. Koordinator har ansvar for å ha oversikt, følge opp, innkalle til og få samarbeidsmøter gjennomført på en konstruktiv måte; dvs. samordning av tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet. Brukeren kan også få en egen koordinator uten å ha individuell plan. Omsorgslønn Foreldre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med nedsatt funksjonsevne kan søke omsorgslønn. Et av formålene med omsorgslønnsordningen er å gi en godtgjøring til de som utfører pleie- og omsorgsarbeid, og å legge til rette for at privat omsorgsarbeid skal kunne fortsette. Ytelsen er ikke økonomisk behovsprøvd og er ikke en reel kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal gis, hvor mange timer det gis og fastsetter timesatsen. 4 5

4 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Målet med BPA er å gi praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende og langvarig hjelpebehov. Brukeren skal gjennom å få hjelp til praktiske gjøremål, egenomsorg, fritid osv. få et mest mulig selvstendig og aktivt liv. Forutsetningen er at brukeren styrer denne ordningen. Brukeren ansetter sine egne assistenter i sitt eget hjem og er arbeidsleder for disse. Det er et system som gir brukeren god oversikt og mer kontroll, og kan være forutsigbart og fleksibelt. BPA er også arbeidskrevende da brukeren selv har mye ansvar som arbeidsleder. Barn kan også få BPA, med foreldrene som ansvarlige arbeidsledere. Avlasting Avlasting kan gis som noen timer enkelte dager, eller som lengere døgnbaserte avlastningstiltak (helg, ferieuke o.l). Kommunen tilbyr avlasting på institusjon, og har en egen bolig der flere barn har avlasting samtidig. Barnet kan også få avlasting utenfor institusjon i et privat hjem som familien eller kommunen har funnet fram til. Avlasting til familien kan også gis ved at en person er sammen med barnet i barnets hjem. Støttekontakt Støttekontakt er en person som får godtgjøring fra kommunene for å hjelpe et annet menneske til å få en mer aktiv og meningsfull fritid og et mer sosialt liv. Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper. Familien og barnet, eller kommunen kommer med forslag til støttekontakt. Psykisk helsehjelp I forbindelse med psykiske påkjenninger rundt det å ha et barn med nedsatt funksjonsevne kan det være greit å ha en samtalepartner, enten for kortere eller lengere perioder. Psykiatritjenesten gir tilbud om dette. Barnebolig Når barn har svært alvorlig funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker har et omfattende omsorgs- eller hjelpebehov kan det være behov for et bo- og omsorgstiltak utenfor foreldrehjemmet. Bolig Det er viktig å starte planlegging av videre bosituasjon i god tid før barnet fyller 18 år. Det er ulike måter å løse det på. - Omsorgsbolig er beregnet for mennesker som har behov for ulik grad av helse- og omsorgstjenester. Søknad sendes tildelingsenheten. - Kommunenes boligkontor og boligtildelingsteam forvalter kommunenes boligpolitikk og husbankens støtteordninger. NAV er en del av teamet. - Det er og mulig å bygge/kjøpe egen bolig eller bygge private borettslag sammen med andre. - Praktisk hjelp ytes uavhengig av hvilken bolig barnet flytter til. 6 7

5 Ergo- og fysioterapi Du kan få hjelp av ergo- og fysioterapitjenesten hvis du ser at barnet ditt trenger tilrettelegging for aktivitet og deltagelse i hverdagen, opptrening eller ulike hjelpemidler. Dette kan være hvis du lurer på om/vet at barnet ditt for eksempel har sansetap (nedsatt hørsel/syn), bevegelsesvansker, forsinket motorisk utvikling, en muskelsykdom, revmatisk sykdom, psykisk utviklingshemming, deformiteter, CP, lungesykdommer eller en sjelden diagnose. Foreldre/foresatte kan ta direkte kontakt med ergo- og fysioterapitjenesten. Barnehage, helsestasjon, skole eller andre samarbeidspartnere kan også henvise med godkjenning av foreldre/foresatte. Ergo- og fysioterapitjenesten innebærer både utredning, veiledning og behandling, og er viktig i forebyggende helsearbeid. Tiltakene foregår på mange arenaer som i hjemmet, skole, barnehage, helsestasjon eller institusjon. Ergo- og fysioterapitjenesten formidler tekniske hjelpemidler. Ved behov deltar de i ansvarsgrupper og kan være koordinatorer for individuell plan. Telefon: Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) PPT skal bidra til at barn med spesielle behov får hjelp slik at de sikres gode utviklingsmuligheter. De bidrar blant annet med rådgiving og veiledning i grunnskole og barnehager, samtaler, utredning av lærevansker, sakkyndig vurdering av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det skal innhentes samtykke fra foreldre/foresatte før et barn tilmeldes. Foresatte og ungdom over 15 år kan ta direkte kontakt med PPT. Telefon: Familiens hus I familiens hus finner du følgende tjenester: - Åpen barnehage, som er et gratis tilbud hvor foreldre/omsorgspersoner og barn er sammen på dagtid. - Helsestasjon som har tilbud både individuelt og i gruppe for gravide, spedbarn, småbarn og ungdom. Helsestasjonen mottar fødselsmelding på alle barn i kommunen og får informasjon fra sykehuset dersom et barn blir født med sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Helsestasjonen etablerer samarbeid med andre aktuelle tjenester i kommunen; tildelingsenheten, fastlege, fysio- og ergoterapitjenesten og spesialisthelsetjenesten. Foreldrene må alltid samtykke til slik samarbeid. - Barneverntjenesten arbeider for å sikre barn og unge trygge oppvekstsvilkår ved nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Telefon:

6 Barnehage Har barnet nedsatt funksjonsevne gir dette rett til prioritet ved opptak. Det betyr at barnet går foran andre søkere, forutsatt at det er ledig plass i barnehagen som søker og at barnet tilhører den aktuelle barnehagens opptakskrets. I enkelte tilfeller kan kommunen tilby en annen plass enn den som var ønsket, basert på praktiske og økonomiske hensyn. Foreldre/foresatte søker på vanlig måte med elektronisk skjema. Det må foreligge en anbefaling fra lege, helsestasjon eller PPT som viser at barnet har større behov for plass enn andre barn. Husk å krysse av følgende punkt på søknadsskjemaet «Barn med nedsatt funksjonsevne». Telefon / (barnehageadministrasjonen) Gratis skoleskyss Elever som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for gratis skyss har rett på dette uansett avstand til skolen. Det gjelder også til SFO, unntatt i skolens ferier. Søknad om gratis skyss sendes til barnets skole sammen med en sakkyndig uttalelse (legeattest) som støtter behovet for gratis skoleskyss. Avdeling for habilitering Avdelingen gir helsetjenester på spesialistnivå til barn i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling, samt veiledning, informasjon og opplæring til familie, nærpersoner og fagfolk rundt barnet. Henvisning til avdeling for habilitering kommer fra kommunenes tjenester. Avdelingen holder til på Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus Universitetssykehus. NAV Gjennom Nav kan du søke om ulike former for økonomisk støtte. - Grunnstønad kan gis for å dekke ekstrautgifter som følge av varig sykdom, skade eller lyte (den gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende). - Hjelpestønad kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn pga sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning. - Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år, der hjelpebehovet er vesentlig større enn det som gir rett til ordinær hjelpestønad. - Støtte til bil kan gis ved varig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Etter å ha fylt ut skjema med legeerklæring må du bestille time på NAV for videre gjennomgang av søknaden. - Omsorgspenger har du rett på hvis du må være borte fra arbeid på grunn av nødvendig tilsyn og pleie når barnet er sykt. Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn under 18 år kan du få øket antall stønadsdager med omsorgspenger. Det må søkes om forhåndsgodkjenning av dette. - Opplæringspenger kan du få når du mister arbeidsinntekt for å delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta deg av og behandle barnet ditt. Ved behov kan begge foreldre få opplæringspenger samtidig. - Pleiepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med pleie av sykt barn. Alle søknadsskjemaer finnes på nav.no. Der finner du mer om vilkårene som er knyttet til den enkelte ytelse. Du kan få søknadskjema på det lokale Nav-kontoret (de har publikums-pc-er)

7 På alle søknader til NAV må det sendes med dokumentasjon på ekstrautgifter. Det skal sendes med legeerklæring som skrives på eget skjema bakerst i søknaden (enkelte diagnoser gir rett til grunnstønad uten nærmere dokumentasjon). Du kan ringe NAV for spørsmål, har du behov for samtale med veileder på NAV Nes er det nødvendig å bestille time. NAV kan være med på ansvarsgruppemøter rundt barnet. Telefon: De setter deg over til ditt lokale kontor. Ledsagerbevis Ledsagerbevis er et bevis i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å kunne delta på aktiviteter. Brukeren kan ta med seg den personen han til enhver tid ønsker seg som ledsager. Ordningen gir ledsager redusert/gratis inngang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlig transport der ordningen aksepteres (ikke alle aktiviteter og kommuner har dette tilbudet). Søknad om ledsagerbevis sender du Nes kommune, avdeling for kultur og fritid. Ved søknaden legges det med dokumentasjon på behovet fra lege, samt to passbilder. Søknadsskjema finnes på nett eller kan fås ved å kontakte avdelingen for kultur og fritid. Telefon: / Fritidstilbud Dissi Nes Dissi Nes er en musikkgruppe for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Vi er opptatt av å ha det morsomt på øvelsene og vi spiller variert musikk. Øvelse på Runni ungdomsskole, hver tirsdag kl Musikalsk leder: Gøril Gråwe, tlf / Non Stop fritidsklubb Non Stop fritidsklubb er en tilrettelagt fritidsklubb for alle aldre med aktiviteter som diskotek, bingo, kiosksalg, loddtrekning. Årnes Gamle skole, mandager fra kl Kontakt: Øvre Romerike handicapidrettslag Øvre Romerike handicapidrettslag har ulike tilbud til funksjonshemmede bl.a. svømming, barnegrupper og fotball. Kontakt: Ulike frivillige organisasjoner Under «Ulike frivillige organisasjoner» finner du oversikt over på kommunens nettside. Du kan finne aktuelle tilbud hos noen av dem. Nabokommunene har andre tilbud det kan være aktuelt å besøke så ta kontakt med dem. El-innebandy El-innebandy for barn/unge med store fysisk funksjonshemninger i spesialbygde elektriske sportstoler. En actionpreget og spennende idrett med trening i Nes-hallen. Kontakt Olav Sjøstrøm. tlf , 12 13

8 Annen informasjon Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet skal arbeide etter prinsippet om mennesker med nedsatt funksjonsevners fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Det er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår brukernes behov og interesser, men behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner. Egne notater Hvis du vil vite mere om vårt arbeid eller ønsker hjelp: Kontakt Tom Fidje, Leder. Tlf: Frambu Frambu er et senter for sjeldne funksjonshemninger. De gir tilbud om kompetanseutvikling, kunnskapsformidling og veiledning for barn og deres familier/pårørende og til hjelpeapparatet. «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien» Et informasjonshefte fra helsedirektoratet. Bestilles hos eller tlf.: Transporttjenesten (TT-kort) TT-tjenesten i Akershus fylkeskommune, tlf Familienettet.no/ Informasjon om brukerorganisasjoner, kunnskapsformidling, utveksling av erfaringer og kurs. Nyttig for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne

9 Nes Kommune Pb Årnes 16 Telefon:

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer