TEMA: PENGER. Har du spørsmål? - Ring eller mail til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: PENGER. Har du spørsmål? - Ring 21029742 eller mail til dykking@nif.idrett.no"

Transkript

1 TEMA: PENGER OVERORDNET FØRING Støtte gis til den frivillige medlemsbaserte aktiviteten. Gjennom medlemskapet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er medlemmene sikret at klubbens drift er basert på demokratiske verdier da alle medlemsklubber må følge NIFs basis-lovnorm for idrettslag, samt slutte seg til Lov for Norges Dykkeforbund. Klubben og dens medlemmer får tilgang på den økonomiske støtte som kanaliseres via NIF, Idrettskretsene, Idrettsrådene og NDF. Har du spørsmål? - Ring eller mail til SPILLEMIDLER TIL UTSTYR Søkes: Via klubbens verktøykasse i KlubbenOnline. OBS. Kun mulig i det tidsrommet som er angitt i utlysningen. Overordnet føring: I tråd med statens og NIFs idrettspolitiske målsettinger, skal utstyr til aktiviteter for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. Hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas. Støtten forutsetter således at klubben satser på aktivitet for nevnte aldersgrupper. Ved evt. utmelding eller tap av medlemskap i NIF/NDF tildeles utstyret et annet idrettslig formål. Ref. NIFs lov Øvrige føringer: Maksimalt tilskudd er 1/3 av veiledende utsalgspris. (Husk at evt. rabatt må fremgå av fakturaen). Maksimalt stønadsbeløp er kr ,-. Minste stønadsbeløp er kr ,-. (Veiledende utsalgspris minimum kr ,-). Utstyret må være innkjøpt i den tidsperioden som angis i utlysningsbrevet. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr, men om utstyret har dokumentert lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt, kan det likevel åpnes for å gi tilskudd. Brukt utstyr skal ha en minste tilskuddsgrense på kr ,-. (Minste innkjøpspris kr ,-). Kopi av faktura og betalingsdokumentasjon må foreligge før utbetaling av tilskuddet kan finne sted. Kunnskap - Fellesskap - Glede GODE OPPLEVELSER!

2 Stønadsberettiget utstyr for klubber tilsluttet NDF: Kompressoranlegg Sikringsbåt/motor til sikringsbåt Oksygenterapiutstyr Junior våtdrakter (klubbsett) ABC-utstyr (klubbsett) Apparatdykkerutstyr for barn (klubbsett) Målkurver til undervannsrugby Mål til undervannshockey Spesielt vedr. tilskudd til kompressoranlegg Under kompressoranlegg inngår også nytt utstyr til oppgradering, eksempelvis flaskebank og gassblanderpanel. Det gis ikke støtte til vedlikehold/reparasjon av eksisterende anlegg, samt evt. komponenter som ikke er helt nødvendig for drift av anlegget (eksempelvis henger). Spesielt vedr. tilskudd til junior våtdrakter, ABC-utstyr og apparatdykkerutstyr til barn. Det gis ikke støtte til personlig utstyr. Stønadsberettiget utstyr må kunne benyttes fritt av mer enn én person i klubben. Dette betyr at utstyret må inngå i en utstyrspool til utlån blant klubbens juniormedlemmer, og må ikke under noen omstendighet havne på private hender/til privat bruk. Tilskudd til apparatdykkerutstyr for barn betinger at klubben deltar i utprøving av utdanningskonseptet Dykking med barn og har utdanningssamarbeidsavtale med NDF. MIDLER TIL UNGDOMSAVDELINGER I KLUBBENE Søkes: NDF. Hele året. OBS. Også aktivitet som er gjennomført tidligere i år kan få støtte. Søknad med kort omtale og budsjett sendes fra arrangørklubben. Etter gjennomføring sendes en deltakerrapport og kopi av bilag som det søkes utgiftsdekning for. (Se vedlegg 1). Overordnet føring Øvre grense for støtteberettigede deltakere: 19 år. Det kan søkes støtte til alle typer kostnader utenom administrasjon og kjøp av utstyr. (Ref. egen ordning vedr. utstyr). Stønadsberettigede tiltak for klubber tilsluttet NDF: Moro under vann (MUV) Lavterskeltilbud undervannsaktiviteter Ungdomstreff - Dykketreff / Dykkeleir Fridykkerkurs i klubbene Kurs for fridykkere i klubben som vil bli apparatdykkere CMAS-kurskonseptet Dykking med barn Utdanning av Trener I Fridykking Utdanning av Trener 2 Fridykking

3 Moro under vann (MUV) Lavterskeltilbud undervannsaktiviteter MUV-arrangementet kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Det kan gjerne være et samarbeid med deltakere fra flere NDF-klubber. MUV kan for eksempel være en enkel og praktisk innføring i undervannsrugby, undervannshockey, finnesvømming, undervannsfoto med mer. Typisk er støtte til bassengleie, men annen kostnadsdekking kan også vurderes. Ungdomstreff - Dykketreff / Dykkeleir Arrangementet kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Kan arrangeres som blandet fri-/apparatdykkertreff, eller som separate fri- eller apparatdykkertreff. Fridykkerkurs i klubbene Kurset kan gjerne være et tiltak for å rekruttere unge medlemmer til klubben. Typisk er støtte til bassengleie. I områder med stort behov og ingen instruktører kan det også søkes om tilskudd til instruktør. (Ikke ment som honorar til medlemmer i klubben). Kurs for fridykkere i klubben som vil bli apparatdykkere Støtte gis til fridykkere i alderen år. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. Arrangørklubben må ha skolesamarbeidsavtale med NDF. Typisk er støtte til bassengleie, utstyrsleie og transportutgifter, men annen kostnadsdekking kan også vurderes. CMAS-kurskonseptet Dykking med barn Klubber som deltar i utprøving og evaluering av CMAS-kurskonseptet Dykking med barn kan søke. Arrangørklubben må ha skolesamarbeidsavtale med NDF. Typisk er støtte til bassengleie og utstyrsleie, men annen kostnadsdekking kan også vurderes. Utdanning av Trener I Fridykking Disse kursene arrangeres av klubb eller krets tilsluttet NDF, eller NDF sentralt. Søknad om å få arrangere kurs sendes NDF sentralt. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. NDF dekker: Instruktører, reisekostnader for instruktører, bassengleie og elevmateriell. Teknisk arrangør dekker: Mat under selve kurset, lokaler, samt kostnader for overnatting for instruktører. Teknisk arrangør krever inn deltakeravgift til dekning av kostnadene. Utdanning av Trener 2 Fridykking Disse kursene arrangeres av NDF sentralt. Alle deltakere må være medlem i NDF-klubb. NDF dekker: Instruktører, reisekostnader for instruktører, bassengleie, lokalleie, elevmateriell. Bemerk: Utdanning av trener 2 Fridykking kan også gjennomføres som et trainee-opplegg. Støtte gis da til reise- og oppholdsutgifter for kandidaten. Koordineringsutvalget for barne- og ungdomsaktivitet har en del utstyr (drakter og ABC-utstyr) til utlån. Ta kontakt med utvalgsleder Erik Fredriksen; MIDLER TIL INTEGRERING AV FUNKSJONSHEMMEDE Søkes: NDF. Hele året. Eksempelvis: Støtte til aktivitet og/eller tilpasning av utstyr. Kurstilrettelegging.

4 ANNET NDF NDFs sikkerhetsfond. Dersom et medlem ved dykking (som har fulgt klubbens regler) må droppe vektbeltet/vekter for å komme seg ut av en kinkig situasjon, dekkes utgiftene til kjøp av nytt belte/vekter av NDFs Sikkerhetsfond. Forsikring Prisgunstig ansvarsforsikring for klubber. For mer informasjon se Gjennom Gouda Reiseforsikring tilbys våre medlemmer en helårsreiseforsikring spesialtilpasset for dykkere. Se Medlemspriser En del varer som selges direkte fra NDF har differensierte priser for medlemmer og ikke-medlemmer. Se Når det gjelder medlemsfordeler, for eksempel varer og tjenester til gunstig pris, så vil dette selvfølgelig variere over tid. ANNET NIF Forsikring For medlemmer inntil 12 år er det gratis barneforsikring. For mer informasjon se Lokale aktivitetsmidler. Fordeles gjennom Idrettsrådet i hver enkelt kommune. Reiser og lignende Ifm. reiser til idrettsrelaterte møter og arrangementer har vi idrettspris hos SAS Braathens, samt Rica hotellene og Hertz bilutleie. For mer informasjon se Klubbservice/ Informasjon Klubbene tilbys eget nettsted. (KlubbenOnline) Utdanning/utvikling NIF/NDF har et bredt kurstilbud. Gjennom Idrettens Studieforbund (ISF) gis det tilskudd til en rekke kurs.

5 SPILLEMIDLER / OFFENTLIGE MIDLER Kirke- og kulturdepartementet (KKD). Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv Spillemidler til nærmiljøanlegg NB. Ref. NIFs lov 2-14, siste ledd: Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettsanlegg og utstyr som laget eller særforbundt eier, NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Kommune Kommunene har flere forskjellige tilskudd og støtteordninger. Ta kontakt med kommunen. Både kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger er aktuelle. Fylkeskommunene Fylkesommunene har flere forskjellige tilskudd og støtteordninger. Ta kontakt med kommunen. Både kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger er aktuelle. Helse Fylkeslegen fordeler blant annet lokale midler fra Sosial og helsedirektoratet til tiltak innen fysisk aktivitet. Helse og rehabilitering i samarbeid med Norsk Tipping fordeler EXTRA-midler. For mer informasjon se Rusmiddeldirektoratet. Man kan søke om tilskudd til gode nasjonale/regionale tiltak som er av rusforebyggende karakter. Integrering Antirasisme. UDI har flere ulike støtteordninger. Kontakt din egen fylkeskommune og be om mer informasjon Etat for rådssekretariater. Støtter prosjekter som omfatter funksjonshemmede deltakere fra flere enn tre fylker. FIRMAER OG LIGNENDE Storebrand Du kan. Målet med Du kan -konkurransen er å bidra til å få satt i gang fremtidsrettede prosjekter som det ellers kanskje ikke ville blitt noe av. For mer informasjon se Coca-Cola Norge, Ringnes, Coop sponser en rekke lokale tiltak. Kiwanis, Lions, Rotary, Odd Fellow har ulike støtteordninger. Prosjektstøtte til kultur i barne- og ungdomsorganisasjoner. For mer informasjon se Idébanken har ulike støtteordninger til flerkulturelt arbeid. For mer informasjon tlf

6 STIFTELSER Stiftelsen Sophies Minde deler ut midler til frivillige organisasjoner, foreninger og lignende som gjennomfører/driver konkrete tiltak for personer med funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene. For mer informasjon se Benjamins minnefond. Det kan søkes om støtte til prosjekter som har et antirasistisk mål. Prinsesse Märtha Louises fond. Støtte til funksjonshemmede utøvere under 16 år. LEGATER For mer informasjon se Legathåndboken Stiftelsen Thomas Fearnly, Heddy og Nils Astrup gir støtte til allmennyttige formål. Stiftelsen Barn av Jordens Fond skal fremme barns, spesialt flyktningebarns oppvekstvilkår, livskvalitet, rettigheter og helse. Dag Gulbrandsens minnefond støtter arbeid for barn i vanskelige livssituasjoner. Inga og Andreas Wetters hjelpe- og støttefond støtter allmennyttige formål. Rusmiddeldirektoratet gir støtte til rusforebyggende tiltak. Jørgen F. Bonnevie Ringnes minnefond støtter prosjekter som fremmer formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet mellom mennesker og samfunn. Karen og Johan Norlies legat støtter organisasjoner og institusjoner som driver helsemessig forebyggende arbeid eller omsorg. O. Kavli og Knut Kavlis allmennyttige fond søtter humanitære og kulturelle formål. Cristian Randulf Bulls stiftelse støtter tiltak av sosial, humanitær, idrettslig eller samfunnsmessig art med mer. Hans Thomas Grams stiftelse støtter tiltak av sosial, humanitær, idrettslig eller samfunnsmessig art med mer. Hans Herman Horns stiftelse støtter tiltak av sosial, humanitær, idrettslig eller samfunnsmessig art med mer. Marit Nathalia Thomes stiftelse støtter samfunnsnyttige formål, utdanning, samt bidrag til humanitære og ideelle organisasjoner.

7 Generelle vilkår for UiK midler. RAPPORT UiK-ARRANGEMENT Kun ett arrangement pr. skjema All støtte gjennom UiK er ment for den frivillige medlemsbaserte aktiviteten. VEDLEGG 1 Støtten som gis skal øremerkes aktivitetsskapende tiltak for barn/unge i alder 6-19 år (med prioritet på aldersgruppen år). Støtte til å dekke rene driftskostnader til klubben vil ikke bli gitt, men for eksempel drivstoffutgifter til båter på treff, kurs og MUV kan innvilges. Internfakturering for bruk av klubbens utstyr kan ikke godtas. Støtte til administrasjon eller utstyr kan ikke gis i henhold til kriteriene som følger midlene. Støtte gis til medlemsklubber og medlemmer i klubb (fortrinnsvis etter søknad fra klubben). Klubber som får tildelt støtte til arrangement må sende inn rapport til NDF fra tiltaket. Det skal rapporteres: - Antall deltakere i aldersgruppen 6-12 år, fordelt på kjønn. - Antall deltakere i aldersgruppen år, fordelt på kjønn. - Evt. antall deltakere i aldersgruppen over 19 år, fordelt på kjønn. - Antall voksne støttepersoner. - Hvor mange deltakere som kom fra den enkelte medlemsklubb. (Klubben/klubbenes navn). Klubber og medlemmer av klubber som gis støtte må dokumentere utgifter. Støtten utbetales i prinsippet etterskuddsvis. (Klubbens navn) har gjennomført følgende UiK-aktivitet (kryss av): Moro under vann (MUV) Lavterskeltilbud undervannsaktiviteter Ungdomstreff - Dykketreff / Dykkeleir Fridykkerkurs i klubbene Kurs for fridykkere i klubben som vil bli apparatdykkere CMAS-kurskonseptet Dykking med barn Utdanning av Trener I Fridykking Antall deltakere på arrangementet: jenter i aldersgruppen 6-12 år gutter i aldersgruppen 6-12 år jenter i aldersgruppen år gutter i aldersgruppen år Antall voksne støttepersoner: kvinner over 19 år menn over 19 år Deltakerne kom fra følgende NDF-klubber: Vedlagt utgiftsdokumentasjon, stk. bilag Klubbens bankkonto: Leders underskrift Sendes som scannet dokument til pr. fax til eller pr. post til Norges Dykkeforbund, 0840 Oslo

8

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på

Sykleklubben. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Sykleklubben 2010 Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund Plikter og rettigheter Kalender Klubbutvikling Midler å søke på Innholdsfortegnelse Organisasjonsstruktur 3 Forbundskontoret

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001

Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001 N Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001 Hovedsponsor: 1. Sentrale bestemmelser, som golfklubbene er bundet av som organisasjonsledd, i

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009

PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/09. TINGPERIODEN 2008/2010 14. juni 2009 GODKJENT PR. 05.08.09 Oppfølgingssaker: Handlingsplan og Prosjekter Nye sak: FS-05/09/28 FS-05/09/29 Deltagere: Forfall: Sak-koder:

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER

EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER 53_14_NIF/Foto: Stein J. Bjørge EIERSKAP TIL IDRETTSARRANGEMENTER Rapport av 16.04.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1. Innledning 2. Mandat 3. Idrettspolitisk dokument 4. Beskrivelse og definisjon av

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

Alle barn skal ha et godt og variert aktivitetstilbud i et trygt miljø! IDRETTSSKOLE FOR BARN. Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole

Alle barn skal ha et godt og variert aktivitetstilbud i et trygt miljø! IDRETTSSKOLE FOR BARN. Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole Alle barn skal ha et godt og variert aktivitetstilbud i et trygt miljø! IDRETTSSKOLE FOR BARN Håndbok for deg som vil starte en idrettsskole 2 idrettsskole for barn håndbok idrettsskole for barn håndbok

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer