HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes"

Transkript

1 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruksområde: Malingsfjerner / avfetting 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent: Sea to Sky Innovations Ltd. Supplier: Sea To Sky Innovations Ltd. Unit 8 91 Golden Drive 36 Cranley Mews Coquitlam, BC London Sw7 3BY V3K 6R2 Canada United Kingdom Tel: Tel.: +44 (0) Fax: Fax: +44 (0) E-post: 1.4 Nødnummer (Tilgjengelig 7AM-15:00 PST, man-fre.) Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister og utvidet av firma og litteratur data. Klassifisering i henhold til direktiv 67/458/EEC eller 1994/45/EC Klassifisering: Xn R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Xi R36/38 Irriterer øynene og huden. 2.2 Identifikasjonselementer Fresymboler: Helseskadelig, Irriterende. R-setninger: R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R36/38 Irriterer øynene og huden. S-setninger: S26 I tilfelle kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege råd. S28 Etter kontakt med huden, vask med såpe og vann. S36/37/39 Bruk egnede klær, egnede hansker, øye / ansiktsbeskyttelse. S45 I tilfelle ulykke eller hvis du føler deg søke uvel lege umiddelbart (vis etiketten der det er mulig). S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje 2.3 Andre farer Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vpvb-stoff. Seksjon 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler Kjemisk karakterisering: Produktet er en blanding. Side 1 of 6

2 3.2 Blandinger Farlige ingredienser eller komplekse stoffer (s): Navn Identifikatorer Klassifisering 67/548/EEC Klassifisering - CLP Innhold Benzylalkohol CAS: Xn: R20/22 Akutt Tox. 4: H332; Akutt Tox % EC: : H302 2-butoksyetanol CAS: Xn: R20/21/22; Xi: R36/38 Acute Tox. 4: H332; Acute 30-60% EC: Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 MERK: Faren Klassifikasjoner i denne delen refererer til kjemisk i en ren konsentrasjon. Tilleggsinformasjon: For ordlyden av de oppførte R-setninger se kapittel 16.. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Hudkontakt: Fjern / ta av umiddelbart tilsølte klær. Skyll huden med store mengder vann i minst 15 minutter Ved hudirritasjon eller utslett, lege / oppmerksomhet. Vask forurenset tøy og skotøy før gjenbruk. Eye kontakt: Skyll øynene med store mengder vann i minst 15 minutter og fortsette mens du var underveis til sykehuset, heve og senke øyelokkene til. Få øyeblikkelig medisinsk hjelp hvis irritasjonen vedvarer. Innånding: Skyll øynene med store mengder vann i minst 15 minutter og fortsette mens du var underveis til sykehuset, heve og senke øyelokkene til, fjern kontaktlinser dersom dette enkelt å gjøre det.. Få øyeblikkelig medisinsk hjelp hvis irritasjonen vedvarer. Svelging: Fremkall ikke brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Få øyeblikkelig legehjelp. 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Eye kontakt: Hudkontakt: Inhalation: Ingestion: Rødhet, hevelse, ubehag og tåkesyn. Kan absorberes gjennom huden og produsere giftige effekter som CNS depresjon. Alvorlig overeksponering eller langvarig kontakt kan forårsake røde blodceller skade med svakhet, forvirring, angst, nedsatt blodtrykk og CNS-depresjon. Kan forårsake kvalme, hodepine, hoste, heshet, svimmelhet, tåkesyn, døsighet. Alvorlig overeksponering eller langvarig kontakt kan forårsake røde blodceller skade med svakhet, forvirring, redusert angst, svimmelhet, blodtrykk, CNS-depresjon. Magesmerter, kvalme, tretthet, diaré med svakhet, forvirring, angst, nedsatt blodtrykk og CNS depresjon. Kan forårsake røde blodceller skader og påfølgende anemi. Legg merke til: Studier har vist at eksponering for kjemikalier utgjør en potensiell helsefare som kan variere fra person til person. Eksponering for væsker, damp, tåke eller røyk skal alltid være minimert. 4.3 Eventuelt behov for øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling Seksjon 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokningsmidler Passende brannslukningsmiddel: Pulver, alkohol eller polymer skum, karbondioksid, vanntåke (for å kjøle). 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Eksponeringsfarer: Kan forårsake giftig røyk ved forbrenning. 5.3 Råd for brannmenn Brannmannskap skal bruke trykkluftmaske og fullt verneutstyr. Side 2 of 6

3 Seksjon 6: Utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk beskyttende klær, hansker, vernebriller, åndedrettsvern (om nødvendig). Søl områder kan være glatte derfor utvise forsiktighet rundt området. 6.2 Miljøforholdsregler Søl må ikke tilføres naturlig vann. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Absorber med et absorberende materiale som for eksempel bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk / ikke brennbart materiale. Sted rester i en merket godkjent avfallsbeholder for uskadeliggjøring på en hensiktsmessig måte 6.4 Henvisning til andre avsnitt For mer informasjon om eksponeringskontroll / personlig verneutstyr eller kassering, se avsnitt 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Bruk på godt ventilerte områder. Unngå kontakt med øyne, hud og pust av damp. Vask grundig etter håndtering. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert område. Lagringstemperatur: 0-60 º C. Unngå forurensning av produktet, og ikke blandes med andre kjemikalier. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler, syrer, reduksjonsmidler og alkalier. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Unngå forurensning av ubrukt produkt av utenlandske materialer, inkludert verktøy og deler av sprøyteutstyr hvis brukt. Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato. 7.3 Spesifikk sluttbruk (s) Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre Occupational exposure limits 2-butoksyetanol. TWA (8h) 20 ppm, 98 mg/m3 EU TWA (8h) 25 ppm UK STEL 50 ppm, 246 mg/m3 EU STEL 50 ppm UK 8.2 Eksponeringskontroll Egnede konstruksjonstiltak: Bruk bare på godt ventilerte områder eller med egnet lokal avtrekksventilasjon Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Vernebriller / ansiktsskjerm Sprutsikker vernebriller / vernebriller. Øyevask bør være i området Hudbeskyttelse Løsemiddelbestandig materiale laget av: gummi. Løsemiddelresistent klær laget av: gummi. Rådfør deg med din hanske og / eller verneklær for valg av egnede materialer Åndedrettsvern Velg en godkjent luftrensende halve ansiktet / hele ansiktet organiske damper åndedrettsvern basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i samsvar med lokale forskrifter. Side 3 of 6

4 Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: klart halm / gul væske Lukt: eter som Luktterskel: ph: ikke aktuelt Frysepunkt: ca -40 º C Kokepunkt: Flammepunkt: above 80 ºC (PMCC) Fordamping: <1 [Ref. N-butyl acetate=1] Brennbarhet: brennbar Eksplosjonsgrenser UEL: Eksplosjonsgrenser LEL: Oppløsningsmiddel partialtrykk (mm Hg): <1 Damptetthet (luft =1): Egenvekt: ca 0.98 [Std = 1] Løselighet i vann: delvis blandbar Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann: Kokepunkt: ca 170 º C Koeffisient av vann / olje distribusjon: Selvantenningstemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: <100 cps Eksplosive egenskaper: none Oksidasjonsegenskaper: ikke-oksiderende (EC kriterier) 9.2 Annen informasjon Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene Kjemisk stabilitet Stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Utgivelser oksygen ved kontakt med alkalier, metaller eller noen form for forurensning Forhold som skal unngås Høye temperaturer, forurensning Uforenlige materialer Sterke oksidasjonsmidler, syrer, baser, lime, ammoniakk, klorater, klor, natriumhydroksid Farlige nedbrytningsprodukter Slipper ut giftig røyk som består av karbondioksid / karbonmonoksid. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Navn LD50 Oral LD50 Dermal LC50 innånding Benzylalkohol 1230 mg/kg (rotte) >2000 mg/kg (kanin) 8.8 mg/l (4h, rotte) 2-butoksyetanol mg/kg (rotte) mg/kg (kanin) 220 mg/kg (kanin) 2.21 mg/l, 450 ppm (4h, rotte) Side 4 of 6

5 Irritasjon Eye kontakt: Hudkontakt: Luftveiene: Kan forårsake moderat irritasjon. Kan forårsake mild irritasjon. Høye damp / tåke konsentrasjoner kan være irriterende for luftveiene. Korrosivitet Sensibilisering Toksisitetstester ved gjentatt dosering Karsinogenisitet Mutagenitet Forplantningstruende Ingen etsende effekter er forventet. Ingen sensibiliserende virkning er forventet. Gjentatt eksponering kan gi røde blodlegemer skade, lever-og nyreskader. Ingen karsinogene effekter er forventet. Ingen mutagene effekter er forventet. Ingen reproduksjonsskadelige effekter forventes. Symptomer / Eksponeringsmäte Eye kontakt: Rødhet, hevelse, ubehag og tåkesyn. Hudkontakt: Kan absorberes gjennom huden og produsere giftige effekter som CNS depresjon. Alvorlig overeksponering eller langvarig kontakt kan forårsake røde blodceller skade med svakhet, forvirring, angst, nedsatt blodtrykk og CNS-depresjon. Innånding: Kan forårsake kvalme, hodepine, hoste, heshet, svimmelhet, tåkesyn, døsighet. Alvorlig overeksponering eller langvarig kontakt kan forårsake røde blodceller skade med svakhet, forvirring, redusert angst, svimmelhet, blodtrykk, CNS-depresjon. Svelging: Magesmerter, kvalme, tretthet, diaré med svakhet, forvirring, angst, nedsatt blodtrykk og CNS depresjon. Kan forårsake røde blodceller skader og påfølgende anemi. Seksjon 12: Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet Økotoksisitet i vannmiljø: Fisk (regnbueørret), LC50, 96 timer,> 820 mg / L 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Forventet å være biologisk lett nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Ikke forventet å bioakkumulere Mobilitet i jord Forventet å ha høy mobilitet i jord Resultater av PBT-og vpvb-vurdering Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vpvb-stoff Andre bivirkninger Seksjon 13: Fjerning av kjemikalieavfall 13.1 Avfallshåndteringsforskrifter Deponering må være i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Informasjonen gjelder for materialet som produseres. Materiale disposisjon: Ikke kast inn i miljøet, grøfter eller avløp. For ubrukt og ikke-forurenset produkt, gjenopprette og gjenbruke hvis mulig i stedet for deponering bør være målet for håndtering innsats. Hvis regelverket tillater, brenn en offentlig godkjent farlig avfall forbrenningsovn / termisk destruksjonsanlegg eller til en offentlig godkjent farlig avfall. Bruk eller forurensning kan gjøre informasjonen upassende, unøyaktige eller ufullstendige. Det er ansvaret av avfallet generator for å fastslå giftighet og fysiske egenskaper av materialet gjelder å fastsette riktig avfallsklassifisering og avhendingsmetode i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Side 5 of 6

6 Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer 14.2 UN forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse (es) 14.4 Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer None Spesielle forholdsregler for brukeren Ingen Transport i bulk i henhold til vedlegg II eller MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt. Seksjon 15: Informasjon om forskrifter 15.1 Sikkerhet, helse og miljø / spesifikke regler for stoffet eller blandingen 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for denne blandingen eller substans. Seksjon 16: Annen informasjon Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet for å overholde kommisjonsforordning (EU) No 453/2010. Produktet er klassifisert i henhold til EC Direktiv 1999/45/EEC as required by Regulering (EC) 1272/2008. EC Risikosetninger: R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R36/38 Irriterer øynene og huden. Revisjonsendringer: Utarbeidet av: NA Teknisk avdeling DISCLAIMER: Informasjonen i dette HMS-datablad (MSDS) er trukket på data direkte tilgjengelig for oss og antas å være riktige på dato utstedt. INGEN GARANTI FOR EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL, SALGBARHET ELLER ANDRE garanti, uttrykt eller underforstått, ER GJORT OM informasjonen i dette dokumentet. Informasjonen som er gitt her gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke være aktuelt der produktet blir brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Brukeren er ansvarlig for å avgjøre om produktet er egnet for et bestemt formål og egnet for brukerens metode for bruk eller søknad. Gitt rekke faktorer som kan påvirke bruk og anvendelse av produktet, hvorav noen er unikt i brukerens kunnskap og kontroll, er det viktig at brukeren evaluere produktet for å fastslå om det er egnet for et spesielt formål og egnet for brukerens bruksmåte eller søknad. Forholdene eller metodene for håndtering, lagring, bruk og avhending av produktet ligger utenfor vår kontroll og kan være utenfor vår kunnskap. For dette og andre grunner, kan vi ikke påta oss ansvar og fraskriver seg ansvar for tap, skade, skade eller utgifter som skyldes av eller på noen måte er forbundet med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Side 6 of 6

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD for Ca(OH) 2

SIKKERHETSDATABLAD for Ca(OH) 2 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Stoffnavn: Synonymer: Kalsiumdihydroksid lesket kalk, bygningskalk, kalkvann, kjemisk kalk, kalsiumhydroksid, hydratkalk Merk

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer