Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: Revisjonsdato: Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Grunning Rød A, Grunning Hvit A, Grunning Grå A. Artikkelnr: 17005, 17003, , 17203, , 17103, Bruksområde/funksjon og bruk det frarådes mot: Funksjon: Produktgruppe: Kjemikaliets bruksområde: Bruk det frarådes mot: 1.3 Produsent/leverandør: Firmanavn: Grunning A (CS IV) er en pumpbar grunningsmørtel i pussmørtelklasse A (CS IV). Fasade, pussm ørtel. Grunningsmørtelen brukes til grunning, slamming og muring. Ved bruk til lettbetong må produsentens anbefalinger følges. Produktet er beregnet til bruk ved nybygg eller rehabilitering av gamle bygg av tegl, lettklinker eller betong. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs Spør alltid produsenten før produktet brukes til andre arbeid. Combimix AB Postadresse: Verkstadsvägen 6 Postnr: S Postort: Land: Bålsta Sverige Telefon: +46 (0) Faks: +46 (0) E post: Hjemmeside: Kontaktperson: Christian Nordenson Nødtelefon Nødtelefon: Giftinformasjonen: : Fareidentifikasjon Klassifisering Klassifisering i henhold til (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: Klassifisering CLP, kommentar: Stoffets/blandingens farlige egenskaper: Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335 Sementet er kromredusert, derfor er H317 fjernet fra klassifisering. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på øyne og irriterende på huden. Sementen er kromredusert.

2 Sikkerhetsdatablad Sid. 2(8) 2.2 Etikettinformasjon Farepiktogram (CLP).. Signalord: Faresetninger: Sikkerhetssetninger: FARE H318= Gir alvorlig øyeskade. H315= Irriterer huden. H335= Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P102,Oppbevares utilgjengelig for barn. P280,Benytt vernehandsker av PVC eller neporen, dekkende klær eller egnet ansiktsskjerm.p302+p352, VED HUDKONTAK: Vask med mye såpe og vann. P305+P351+P338,VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310, Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P304+P340, VED INNÅNDING: Flytt personen till frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. 2.3 Andre farer PBT/vPvB: Andre farer: Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Databladet angir produktets egenskaper i tørr tilstand. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke etsende på hud og øyne. Sementen er kromredusert. 3: Sammensetning/opplysning om innholdsstoffer... Komponentnavn: Identifikasjon: Klassifisering: Innhold: Portlandsement CAS nr.: EG nr.: Kalsiumhydroksid CAS nr.: EG nr.: Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335 Skin Sens. 1; H317 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H % < 5 % 4:Førstehjelpstiltak Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generellt: Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Innånding: Sørg for frie luftveier. Frisk luft.

3 Sikkerhetsdatablad Sid. 3(8) Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Pulver: Fjern pulver og vask godt med såpe og vann. Våt masse: Ta av bløte klær. Vask grundig med såpe og vann det aktuelle område. Skyll straks med vann i minst 15 min. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet, dersom dette enkelt lar seg gjøre, fra øyet før skylling. Kontakt lege. Drikk rikelig med vann. Ikke fremkall brekkninger. 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket. Irritasjon, smerte, av øyne. Hudirritasjon, Tørr og kløende hud. Innånding under lang tid kan irritere luftvejene. 4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig. Øyeskyll skal alltid være tilgjengelig. 5: Tiltak ved brannslukning Brannslukningsmidler. Produktet er ikke brennbart. 5.2 Spesielle farer som blandingen kan medføre Ikke brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper. Slukkevann kan virke irriterende/etsende på øynene. 6: Tiltak ved utilsiktet utslip Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tilltak: For ikke innsatspersonell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk For innsatspersonell Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Må ikke ledes ut i avløp, vannløp eller liknende Metoder for opprydning og rengjøring: Bruk beskrevet (se seksjon 8) verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig. Våt masse kan måkes op. Større mengder samles opp og leveres på godkjent mottaksstasjon. 6.4 Referanse til andre seksjoner. Avfallskode se rubrikk 13.

4 Sikkerhetsdatablad Sid. 4(8) 7: Håndtering og lagring Forholdsregler for sikker håndtering Blanding av materialer gjøres utendørs, eller i godt ventilert miljø. Håndtering/transportering i originalforpakkning, eller annen støvtett emballasje. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenlighet. Lagring: Annen informasjon: Forhold som skal unngås: 7.3 Specifikk bruk Se seksjon 1. Lagres tørt, utilgjengelig for barn. Lagringstid, ca 12 måneder fra produksjonsdato. Emballasje som har vært åpnet, lukkes etter bruk og bør brukes opp så raskt som mulig. Unngå fuktighet. 8: Personlige vernestyr/eksponeringskontrol Kontrollparametere Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdi Kommentar/ norm år Kvarts, ingår i tillslagsmaterialet. CAS Totalstøv: 0,3mg/m3 Respirabelt støv: 0,1mg/m3 Alle, hele blanningen. _ Totalstøv: 10mg/m DNEL/PNEC Ikke kjent. 8.2 Begrensning av eksponering På arbeidsplassen: Annen informasjon: Åndedrettsvern: Håndvern: Benytt handsker. Øye /ansiktsvern: Hudvern: Hygiene/miljø: Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Risikoen for innånding av støv skal minimeres. Øyeskyll skal alltid være tilgjengelig. Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling. Dekkende vernebriller. Bruk dekkende klær. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen. Varselsskilt...

5 Sikkerhetsdatablad Sid. 5(8) 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper. Tillstandsform Farge Lukt ph Kokepuntk/kokepunktintervall Smeltepunkt/ smeltepunktsintervall Flammepunkt Antennlighet Eksplosjonsgrense Pulver. Lysgrå. Relativ tetthet ca 1,5. Løselighet i vann Løselighet i fett Fordelningskoeffisient oktanol/vann Selvantenlighet Ingen til svak. Ca 13, blandet med vann. Ikke løselig, blandbar med vann. Ikke kjent. Ikke kjent. Ingen. Fysikaliske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Ingen Ingen. 9.2 Annen informasjon VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Kromreduseringen av portlandsementen 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reagerer med vann, utvikler høyt ph, stivner Kemisk stabilitet Stabilt under anbefalt lagringsforhold. Herdet produkt er ikke reaktivt Risiko for farlige reaksjoner Det forventes ingen farlige reaksjoner.

6 Sikkerhetsdatablad Sid. 6(8) 10.4 Forhold som skal unngås Se Materialer som skal unngås Se Farlige spaltningsprodukter Ingen kjente. 11: Toksikologisk informasjon Informasjon om toxiologiske effekter Potensielle akutte effekter Innånding Hoste og lettere irritasjon kan uppstå. Hudkontakt Kan gi tørr hud. Øyekontakt Støv eller sprut fra våt pulver kan føre til alvorlig, bestående, øyeskade. Øyeblikkelig øyeskylling er nødvendig. Svelging Større mengder kan virke irriterende på munnhule, svelg, slimhinner og fordøyelse. 12: Miljøopplysninger Økotoksisitet Ingen kjente negative egenskaper Persistens og nedbrytbarhet Beskrivelse av persistens og nedbrytbarhet: 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Ikke relevant. Ikke lett nedbrytbart Resultater av PBT och vpvb vurdering Ingen slike emner inngår Andre skadevirkninger Produktene har ingen kjente negative ekotoxikologiskeeffekter, men er ikke lett nedbrytbart.

7 Sikkerhetsdatablad Sid. 7(8) 13: Metoder for avfallsbehandling Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produkten er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Avfallskode Tørt pulver samles i tett emballasje, og leveres til avfallsplass. Våt masse skal herde ut, kan siden benyttes som fyllmasse. Utherdet produkt er ikke farlig avfall. Ja, den levererede produkt. Utherdet produkt er ikke farlig avfall. Nei. 14: Transportinformasjon UN nummer Ikke farlig gods UN varenavn Ikke relevant Transport fareklasse Ikke relevant Emballasjegruppe Ikke relevent Miljøfarer Blandet med vann dannes höyt ph Spesielle forholdsregler for bruker Inga. EAL: emballasje av papir og papp/kartong. EAL: betong. EAL: betongavfall og betongslam Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC Ikke relevant. 15:Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift/regelverk om blanningen i forhold till sikkerhet, helse og miljø Referanser Kommentarer Deklarasjonsnr. EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II. EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008 REACH informasjon: Alle ingrediensene i produkter er allerede registrert, eller tatt opp av våre

8 Sikkerhetsdatablad Sid. 8(8) oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og / eller unntatt fra registrering Vurdering av kjemikaliesikkerhet Nei. 16: Annan information... Endret siden den forrige utgivelsen. Liste over relevante H setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante sikkerhetssettninger. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad URL I alle sektioner siden dokument fra med kode M2 6. CLP tillpasset. H315, Irriterer huden. H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318, Gir alvorlig øyeskade. H335, Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P102,Oppbevares utilgjengelig for barn. P280,Benytt vernehandsker av PVC eller neporen, dekkende klær eller egnet ansiktsskjerm. P302+P352, VED HUDKONTAK: Vask med mye såpe og vann. P305+P351+P338,VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310, Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P304+P340, VED INNÅNDING: Flytt personen till frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Combimix AB, Christian Nordenson.

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-02 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer