HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid"

Transkript

1 Side 1 av Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Navnet på firma Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: Løsemiddelbasert veimerking maling PLASTIROUTE GmbH Renkenrunsstraße 16 D-7979 Müllheim/Baden 148 D-797 Müllheim/Baden Telefon: Telefax: E-post: Utsteder: Product Management Telefon: -1 / -14 / -5 E-post: Internet: Opplysningsgivende område: 2. Viktigste faremomenter Product Management Klassifisering Fareindikasjoner : meget brannfarlig, irriterende R-sett: Meget brannfarlig. Irriterer øynene. Gjentatt kontakt kan føre til sprø eller revnet hud. GHS: Inntil fullstendig fordampning av antennelige bestanddeler har skjedd, er det også etter bruk fare for dannelse av damp-luft-blandinger som kan eksplodere. Farekategorier: Brennbar væske: Flam. Liq. 2 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon: Eye Irrit. 2 Fareutsagn: Svært brennbar væske og damp Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. Spesielle henvisninger til farer for mennesker og miljø Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. Bearbeidelsesdamp kan irritere luftveiene, hud og øyne. Lengere/gjentatt hudkontakt kan virke avfettende og føre til dermatitis. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Kjemisk karakteristikk ( Blanding ) Løsemiddelbasert veimerking maling

2 Side 2 av 10 Farlige komponenter EG-Nr. CAS-Nr. REACH-Nr Stoffnavn Klassifikasjon GHS-klassifisering butanon F, Xi R Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H19 H6 4-metylpentan-2-on F, Xn, Xi R /7-66 Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE ; H225 H2 H19 H5 Innhold % % Ordlyden i R- og H-setningene: se under avsnitt 16. Andre opplysninger Klassifikasjon og merking er i henhold til kriteriene i tillegg VI i stoffretningslinjen ( 67/548/EEC). 4. Førstehjelpstiltak Generelt råd Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Må absolutt ikke gies ved bevisstløshet eller ved krampe. Ved fare for bevisstloshet legges og transporteres i stabil sidestilling. Ved innånding Sørg for frisk luft. Ved innåndingsulykker:bring de skadde i frisk luft og la de få ro. Ved hudkontakt Ved berørelse med huden må skittent, impregnert tøy straks taes av, og huden straks vaskes med rikeligvann og såpe. Rengjør med detergenter. Unngå løsemiddel. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. Ved øyekontakt Får man stoffet i øynene: skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Ved svelging Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Kommentar til lege Vær oppmerksom på etiketter og sikkerhetsdatablader for bearbeidelseskjemikalier. 5. Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmiddel Til slokking sand, slokningspulver eller alkoholbestandig skum bruk. Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Full vannstråle. Hard vannstråle. Brannen kan innebære særlig fare for eksponering fra kjemikaliet, forbrenningsprodukter eller gasser som blir dannet under brannen Termisk spaltning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass. Ved innånding av spaltningsprodukter må den impliserte bringes i frisk luft og ligge rolig. Hvilket personlig verneutstyr som spesielt må brukes ved slukking av brann Pustevernapparat som er uavhengig av luften omkring (Isoleringsapparat) (DIN EN 1). Ytterligere råd Det oppstår et overtrykk i tett lukkede beholdere som følge av gassaktige spaltningsprodukter. Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

3 Side av Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personer Ikke innånd gass. Det er nødvendig å beskytte seg mot umiddelbar hudkontakt ved å bruke kroppsbeskyttelse i tillegg til vanlige arbeidsklær. Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner. Luft det impliserte området. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering. Metoder til opprydding og rengjøring Ta opp med inert absorberingsmiddel, og fjern som spesielt overvåkningstrengende avfall. Rengjør grundig skitne flasker. Ytterligere råd Må opptaes mekanisk og bringes til uskadeliggjoringen i egnete beholdere. Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering. Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. 7. Håndtering og oppbevaring Håndtering Sikkert håndteringsråd Unngå kontakt med huden og øynene. Ver oppmerksom på teknisk registerkort. Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Oppbevaring Krav til lagringsområder og containere Oppbevares/lagres kun i orginalbeholderen. Egnet material for Beholder: Metall. Emballasjen skal holdes tett lukket. Gulvet bør være tett, uten fuger og uten sugeevne. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Må lagres på en plass som kun er tilgjengelig for autoriserte personer. Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser Ikke lagre sammen med: Klassefisering vid lagring: 1, 2A, 4.1A, 4.1B, 4.2, 4., 5.1A, 5.1C, 5.2, 6.1B, 6.2. Ytterligere informasjon om lagringsforhold Lagertemperatur: til C: +25 Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevaring (VCI): Spesielle bruksområder/erstatningsprodukt(er) Skal bare brukes til veimerking En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter! 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Administrative normer og grenseverdier A

4 Side 4 av 10 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære CAS-nr. Stoffnavn ml/m³ mg/m³ fib/cm³ Anm Metyl-2-pentanon (Metylisobutylketon) Metyletylketon (Butanon) H Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beskyttelse og hygienetiltak Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbedsplassen. Bruk løsemiddelbestandige hudbeskyttelsespreparater før arbeidet begynner. For pausene og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Brukte arbeidsklær burde ikke brukes utenfor arbeidsområdet. Skittent tøy må vaskes for de igjen kan brukes. Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Filtreringsapparat (helmaske eller munnstykkesett) med filter: A Kjemikalievernhansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfornevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Lengere/gjentatt hudkontakt kan virke avfettende og føre til dermatitis. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Generelle opplysninger Tilstandsform: Farge: Lukt: flytende rod Viktige opplysninger om helse, miljø og sikkerhet Tilstandsendringer Kokepunkt: Flammepunkt: karakteristisk Testnorm C DIN C ISO 679 Nedre eksplosjonsgrenser: Øvre eksplosjonsgrenser: Autooksidasjonstemperatur: 1,2 vol. % 11,5 vol. % 470 C DIN DIN DIN Damptrykk: 75 hpa pren (ved 20 C) Damptrykk: 70 hpa pren (ved 50 C) Tetthet (ved 20 C): 1,5 g/cm³ DIN 5217 Løselighet i vann: (ved 20 C) OECD 105

5 Side 5 av 10 Utløpstid: (ved 2 C) Andre opplysninger 10. Stabilitet og reaktivitet DIN EN ISO 241 Materialer som skal unngås Holde borte fra sterke syrer, lut, tungmetallsalter og reduserende stoffer. Oksyderingsmidler, sterk. Farlige spaltningsprodukter Termisk spaltning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass. Farlige nedbrydningsprodukter: Kvellsoff-oksyder (x). Kulldioksyd (CO2). Kullmonoksyd. 11. Opplysninger om helsefare Toksikinetikk, stoffskifte og fordeling Akutt forgiftning Forklaringen er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene. 2-Butanon LD50 (rotte, oral) 00 mg/kg LD50 (kanin, oral) 5000 mg/kg LC50 (rotte, 4h) 6 mg/l 4-Methylpentan-2-on LD50 (rotte, oral) 2100 mg/kg LC50 (rotte, 4h) 8, - 16,6 mg/l Spesifikke virkninger i dyreforsøk Irritasjon- og etsevirkning Irriterer øynene, luftveiene og huden. Følsomme påvirkning Ikke sensibiliserende. Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning CMR-virkninger ( kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning): Sålangt ingen kjente symptomer. Ytterligere opplysninger om prøver Innånding forårsaker narkotisk virkning/rus. Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker Andre opplysninger Ikke kontrollert tilberedning. Toksikologiske dataer foreligger ikke. 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet

6 Side 6 av 10 Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial. På grunn av de foreliggende dataer om eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumulasjonspotensial er langvarig skade av miljøet usannsynlig. Resultat av undersøkelsen av PBT-egenskapene Andre skadevirkninger Andre opplysninger Ikke kontrollert tilberedning. Etter det man vet i dag, kan man ikke forvente noen negativ økologisk virkning. 1. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallsbehandling Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Plasseringen av avfallskodenummer/avfallsbetegnelser skal gjennomføres bransje- og prosess-spesifikt tilsvarende EAKV. Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Innordnet som farlig avfall. Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; slam av malinger og lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Innordnet som farlig avfall. Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer Innordnet som farlig avfall. Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilfort en gjenutytting. Utlevering til registrert renovasjonsfirma. 14. Opplysninger om transport Land transport (ADR/RID) UN-nummer: ADR/RID-klasse: Klassifisering-kode: Varseltavle Fare-nummer: ADR/RID-etiketter: 126 F1

7 Side 7 av 10 ADR/RID-emballasjegruppe: Begrenset mengde (LQ): Tunnelbegrensingskode: II LQ6 D/E Varenavnet/teknisk betegnelse PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) Andre relevante opplysninger (Land transport) Spesialforskrifterregneart: D 650 E2 Transportkategori: 2 Skipstransport innenlands UN-nummer: ADNR-klasse: Klassifisering-kode: Etiketter: 126 F1 Emballasjegruppe: Begrenset mengde (LQ): II LQ6 Varenavnet/teknisk betegnelse PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands) Spesialforskrifterregneart: D 650 E2 Sjøtransport UN-nummer: IMDG-klasse: Marine pollutant: Etiketter: 126 IMDG-emballasjegruppe: EmS: Begrenset mengde (LQ): II F-E, S-E 5 L Varenavnet/teknisk betegnelse PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) Andre relevante opplysninger (Sjøtransport) Spesialforskrifterregneart: 16, 944 E2 Lufttransport UN/ID nummer: ICAO/IATA-klasse: Etiketter: 126

8 Side 8 av 10 ICAO-emballasjegruppe: Begrenset mengde (LQ) Passenger: II 1 L IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 05 5 L L Varenavnet/teknisk betegnelse PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) Andre relevante opplysninger (Lufttransport) E2 : Y05 Spesialforskrifterregneart: A A Opplysninger om lover og forskrifter EF merking Faresymboler: F - meget brannfarlig; Xi - irriterende F - meget brannfarlig Xi - irriterende Risikobestemmende komponent(er) for etikettering butanon 4-metylpentan-2-on R-setninger 11 Meget brannfarlig. 6 Irriterer øynene. 66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø eller revnet hud. S-setninger 09 Oppbevares på et godt ventilert sted. 16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 2 Unngå innånding av gass/damp/sprøytetåke. 24 Unngå hudkontakt. 26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Spesiell merking for bestemte tilberedelser Begrenset til profesjonelle brukere. GHS-merking Signalord: Piktogrammer: FARE! Flamme; Utropstegn

9 Side 9 av 10 Fareutsagn H225 H19 Svært brennbar væske og damp Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. Forsiktighetsutsagn P210 Hold deg unna varme/ gnister/ åpen flamme/ hete overflater. - Ingen røyking. P2 Emballasjen skal holdes tett lukket. P240 Jorde/hefte beholder og mottaksutstyr. P241 Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. P242 Bruk kun verktøy som ikke gir fra seg gnister. P24 Ta forsiktighetstiltak mot statisk ladning. P264 Vask hender grundig etter håndtering. P280 Bruk vernehansker/tøy/øyen/ansiktsvern. P0+P61+P5 HVIS STOFFET KOMMER PÅ HUDEN (eller håret): Fjern/ta av alt forurenset tøy umiddelbart. Skyll huden med vann/ta en dusj. P05+P51+P8 HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis d er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. P7+P1 Hvis øyenirritasjon vedvarer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege. P70+P78 I tilfelle brann: Bruk sand, alkoholbestandig skum, slokningspulver, vannspredningstråle. For slukking. P40+P25 Oppbevar på et godt ventilert sted. Hold kjølig. P501 Avhent innholdet/beholder ved bortfrakting ifølge EC-retningslinjer 75/442/EEC og 91/689/EEC om avfall og om farlig avfall i den nåværende aktuelle form. Spesiell merking for bestemte tilberedelser Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. For å unngå å sette mennesker og omgivelser i fare, følg bruksinstruksjonene. EU-forskrifter 1999/1/EF (VOC): 24,824 % (79,807 g/l) Ytterlinge henvisninger Klassifikasjonen ble gjennomført for de testede egenskapene i følge tillegg VI i stoffretningslinjen (67/548/EEC), ellers etter kalkulasjonsprosedyren beskrevet i tilberedelsesdirektivet (1999/45/EF). Preparatet er definert som farlig etter forordning (EF) Nr. 1272/2008 [GHS]. Nasjonal forskrifter Sysselsettelsebegrensning: Vannforurensende-klasse (D): 16. Andre opplysninger Ta hensyn til innskrenkninger når det gjelder sysselsetting av ungdom. 1 - noe fare for vannet Fullstendig ordlyd for enhver R-frase som henvist til i kapitler 2 og 11 Meget brannfarlig. 20 Farlig ved innånding. 6 Irriterer øynene. 6/7 Irriterer øynene og luftveiene. 66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø eller revnet hud. 67 Dampene kan forårsake søvnighet og svimmelhet.

10 Side 10 av 10 Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og H225 Svært brennbar væske og damp H19 Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. H2 Skadelig hvis pustet inn. H5 Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet. H6 Kan føre til døsighet og svimmelhet. Utfyllende opplysninger Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og regler. (All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31

Sikkerhetsdatablad iflg. 1907/2006/CE, Article 31 Side: 1/11 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes ikke bestemt Bruk

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Bruk av stoffet/ tilberedning Tann lakk Produsent/leverandør: VOCO GmbH Anton-Flettner-Str. 1-3 D-27472 Cuxhaven

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer