SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons"

Transkript

1 Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Odin Kons 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Funksjon Overflatebehandling. Kjemikaliets bruksområde Bruk det frarådes mot Bruk av kjemikalier, kommentarer Middel for rens/vask av korrosjon, irr, avleiringer, betong mm. Metalliserte og forsinkede overflater. Bruk av produktet befordrer opplæring Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Fremstiller Firmanavn Odin Solutions AS Postadresse Industrivegen 53 Postnr Poststed Os Land Norway Telefon E-post Hjemmeside Kontaktperson Raymond Engelsen 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Ambulanse:113 Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper Tilleggsinformasjon om klassifisering 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) C; R34 Skin Corr 1B H314 Etsende Kjemikaliet er klassifisert som etsende på grunn av lav ph. Sammensetning på merkeetiketten Sitronsyre:5-15 %, Fosforsyre:< 10 % Signalord Fare

2 Odin Kons Side 2 av 7 Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer PBT / vpvb H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. P264 Vask hender grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Ikke PBT/vPvB Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Sitronsyre CAS-nr.: EC-nr.: Fosforsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Xi; R36 Skin Irrit. 2; H319 C; R34 Skin Corr 1B; H % < 10 % Inhibitor < 1 % Fargestoff < 0,5 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger(r) og faresetninger(h). Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Nødtelefon: se seksjon 1.4. Innånding Produktet avgir ingen gasser Hudkontakt Skyll/dusj huden med vann. Øyekontakt Svelging VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Dersom større mengder er inntatt, drikk vann eller melk. Ved ubehag, kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Produktet virker etsende på huden og øynene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Velges med hensyn til omgivende brann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke brennbart.

3 Odin Kons Side 3 av 7 Farlige forbrenningsprodukter Fosforoksider (POx) 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk påkrevd personlig verneutstyr Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Spyl med vann for å tynne ut. Er det store utslipp og uttynning ikke er et alternativ kan natronlut nøytralisere produktet. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. Produktet er biologisk nedbrytbart. Dersom utilsiktet utslipp av store mengder, fortynn med vann eller samle opp det som kan samles opp. Natronlut vil også nøytralisere produktet. Spyles og fortynnes med vann Referanse til andre seksjoner Tilleggsinformasjon Se seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Bruk personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Kommer hud i kontakt med produktet må huden skylles i vann. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres mellom 0C og 50C. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2 Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Fosforsyre CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt 8 t.: 1 mg/m³ Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Om aerosol, sørg for ventilering. Bruk personlig verneutstyr. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

4 Odin Kons Side 4 av 7 Anbefalt utstyrstype Masketype Filterapparater type Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Dersom det er utilstrekkelig ventilasjon, skal hel- eller halvdekkende maske med støvfilter benyttes. Hel- og halvmasker med utskiftbare filtre dersom det er utilstrekkelig ventilasjon Støvfilter Hansker av PVC, naturgummi eller lateks. Vernebriller. Heldekkende maske ved aerosoldannelse. Heldekkende arbeidstøy/vernetøy Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Flytende væske Farge Lys rød. Lukt Svak. Frisk. ph (handelsvare) Verdi: 1,1-1,7 Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke angitt smeltepunktsintervall Frysepunkt Verdi: -4 C Kommentarer: Dersom akutt fare for frost, kan glykol tilsettes for å redusere frysepunktet. Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 101 C Kommentarer, Flammepunkt Ikke relevant Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant Relativ tetthet Verdi: ~ 1,14 Løselighet i vann Fullstendig blandbar. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant for en blanding n-oktanol / vann Kommentarer, Viskositet Ikke angitt Eksplosive egenskaper Ikke eksplosiv Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitesfare Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå frost Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke baser 10.6 Farlige spaltningsprodukter Stabil ved vanlige lagringsbetingelser.

5 Odin Kons Side 5 av 7 Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også sejsjon 5.2 Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Etsende Aspirasjonsfare Forsinket / Repeterende Allergi Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Jo lengre produkter er eksponert på hud, dess større irritasjon og fare for skade. Innånding av aerosol kan medføre irritasjon i øvre luftveier. ph mindre enn 2. Kan virke etsende. ph mindre enn 2. Kan virke etsende. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer slimhinner i munn og svelg. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Blandbar med vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Inneholder ingen PBT-stoffer. vpvb vurderingsresultat Inneholder ingen vpvb-stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ikke klassifisert som miljøskadelig. Produkter inneholder fosfor som kan føre til uønsket lokal algevekst ved større ukontrollerte tilførsler. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av Uttynning av produktet med rent vann. Natronlut kan tilsettes ved større

6 Odin Kons Side 6 av 7 kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS ukontrollerte utslipp. Nei Nei Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Kommentar EAL: vandige rengjøringsvæsker EAL: kjemikalieblandinger u/halogen og tungmetaller 7133 Rengjøringsmidler Produktet er ikke klassifiseringspliktig etter transportregleverket for "Farlig gods" Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Forurensning kategori Ikke relevant. Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke farlig for transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, nr. 1139, med endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Faresymbol R-setninger R21 Farlig ved hudkontakt. R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R34 Etsende.

7 Odin Kons Side 7 av 7 S-setninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av S20/21 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. ; H314; R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Odin Solutions AS Raymond Engelsen

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-02 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer