SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser"

Transkript

1 Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Plumbo Power Clean Fettløser Artikkelnr , GTIN-nr Nobb-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Vaskemiddel Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende bruker Firmanavn KREFTING & CO. AS Postadresse Postboks 4 Postnr Poststed Haslum Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC DPD/DSD Klassifisering, kommentarer Xi; R36 Skadevirkninger på mennesker: Langvarig hudkontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Damp kan irritere luftveiene og forårsake hoste, astmatisk pusting og kortpustethet. Irriterer øynene Etikettinformasjon Faresymbol Fysiske og kjemiske farer: Ved korrekt håndtering utgjør en uskadet enhet ingen fare.

2 Plumbo Power Clean Fettløser Side 2 av 7 R-setninger S-setninger R36 Irriterer øynene. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. 2.3 Andre farer Andre farer Inneholder: Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer % Anioniske overflateaktive stoffer, < 5% Ikkeioniske overflateaktive stoffer, NTA, Parfyme Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold TRISODIUM NITRILOTRIACETATE CAS-nr.: EC-nr.: Propanol, (2-methoxymethylethoxy)- CAS-nr.: EC-nr.: R40 Xn; R22 Xi; R36 Acute tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 DPD/DSD Klassifisering, kommentarer:ikke klassifisert. ALKOHOL ETYKSYLAT, C9-C11 CAS-nr.: Xn; R22 Xi; R41 Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 METYLLAURAT CAS-nr.: EC-nr.: PINE, EXT. CAS-nr.: EC-nr.: AMINOETANOL; ETANOLAMIN CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R36/38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R38 Skin Irrit. 2; H315 C; R34 Xn; R20/21/22 Acute tox. 4; H302 H312 H332 Skin Corr 1B; H314 STOT SE3; H335 Komponentkommentarer Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Innånding Frisk luft og hvile. < 1 %

3 Plumbo Power Clean Fettløser Side 3 av 7 Hudkontakt Øyekontakt Svelging Vask huden med såpe og vann. Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Generelle symptomer og virkninger Innånding Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Inntak Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Hudkontakt Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Øyekontakt Irritasjon av øyne og slimhinner Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesielle førstehjelpstiltak angitt. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Farlige forbrenningsprodukter Ikke kjent Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Brannslukningsmetoder Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid eller pulver. Bruk hel vernedrakt. Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler. Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Unngå utslipp til avløp Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Store mengder søl: Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Små mengder søl: Tørkes av med papir eller tøy Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres tørt. 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

4 Plumbo Power Clean Fettløser Side 4 av 7 Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Tiltaks- og grenseverdier Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Propanol, (2-methoxymethylethoxy)- CAS-nr.: EC-nr.: Annen informasjon om grenseverdier 8 t.: 50 ppm AN 8 t.: 300 mg/m3 AN AN = Administrative normer. H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden er merket med H. 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Godt ventilert område. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Annen informasjon Annen informasjon Ingen spesielle anbefalinger er gitt, men bruk av verneutstyr kan likevel være nødvendig for beskyttelse mot organisk støv og damper kjent for å være giftige. Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Normale arbeidsklær. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Rød Lukt Parfymeduft Relativ tetthet Verdi: ~ 1 Løselighet i vann Oppløselig i vann. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Flyktige organiske forbindelser (VOC) Ingen opplysninger.

5 Plumbo Power Clean Fettløser Side 5 av 7 Reaktivitet Ingen spesielle reaktivitetsrisikoer forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ikke kjent. Ingen spesielle materialer eller grupper av materialer forventes å reagere og resultere i en farlig situasjon. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Det finnes ingen informasjon om selve preparatet. Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Damp virker sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Kan irritere luftveier/lunger. Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. Irriterer øynene. Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Toksikologiske data fra komponenter Komponent Propanol, (2-methoxymethylethoxy)- Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Persistens nedbrytbarhet, ytterligere informasjon Biologisk nedbrytbarhet Det finnes ingen informasjon om selve preparatet. Verdi: > mg/l Testmetode: LC50 Art: Pimephales promelas Varighet: 96 timer Verdi: 900 mg/l Testmetode: IC50 Varighet: 72 timer Verdi: 1919 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia magna Varighet: 48 timer Fordelingskoeffisient log Pow: -0, 35 Kommentarer: Nedbrytning (93%) 13 døgn OECD 301C Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Der finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord

6 Plumbo Power Clean Fettløser Side 6 av 7 Mobilitet Ingen informasjon tillgjengelig Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen opplysninger. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Avfallskode EAL Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Kommentar Produsenten av dette produktet oppfyller regler og forskrifter i Europaparlamentet og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall, ved å betale emballasje avgifter for deponering og gjenvinning av emballasjeavfall. EAL: løsemidler Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN varenavn Transport fareklasse Kommentar Ingen faremerking for transport kreves Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-direktiv Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i En gjennomgang av sikkerhetsdatablad med personalet å håndtere produktet anbefales. R34 Etsende.

7 Plumbo Power Clean Fettløser Side 7 av 7 seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R41 Fare for alvorlig øyeskade. R36/38 Irriterer øynene og huden. R40 Mulig fare for kreft R22 Farlig ved svelging. R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging R38 Irriterer huden R36 Irriterer øynene. H318 Gir alvorlig øyeskade. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H332 Farlig ved innånding. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. Forbehold Om Ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet. KREFTING & CO. AS

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-02 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer