7097_IDV_UVN_1015.indd :28:43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7097_IDV_UVN_1015.indd 1 2015-10-16 11:28:43"

Transkript

1 7097_IDV_UVN_1015.indd :28:43

2 Brugsanvisning svenska... sida 3 8 Bruksanvisning dansk... side 9 14 Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _IDV_UVN_1015.indd :28:43

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Handdammsugaren får bara laddas med den medföljande laddaren och får endast anslutas till 230V växelström. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten, vid batteribyte samt innan rengöring och underhåll. 4. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras. 5. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag. 6. Handdammsugarens strömförande delar får aldrig komma i kontakt eller nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 7. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 9. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning _IDV_UVN_1015.indd :28:43

4 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparaten får inte användas utomhus. 12. Använd endast originalfilter, batterier och adapter från OBH Nordica. 13. Förvara handdammsugaren torrt och frostfritt. 14. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Apparaten får endast användas för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än det den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Apparaten kan användas efter uppladdning i minst 16 timmar (se avsnitt nedan). Handdammsugaren är en effektiv hushållsapparat för användning i hemmet, bilen, husvagnen, eller på båten och är oumbärlig om man har barn eller husdjur. Använd handdammsugaren till att suga upp lite damm och smuts på golv, bord, möbler, madrasser, kläder, samt på mattor. Den kan även användas till att suga upp kall aska från vedspisen. Det är dock viktigt att man först försäkrar sig om att det inte finns glöd i askan då detta kan leda till självantändelse. Skador som uppstår på grund av detta täcks inte av reklamationsrätten _IDV_UVN_1015.indd :28:43

5 Beskrivning av handdammsugaren 1. Uppsamlingsbehållare 2. Knapp för borttagning 1 av dammbehållare 3. Lampa (lyser under laddning) 4. Strömbrytare 5. Motordel 6. Batterilucka 7. Gummimunstycke till våtsugning 8. Cykloniskt våt- och torrfilter 7 9. Filter Anslutning av adapter till väggfäste Adaptern är i förväg monterad i väggfästet, men om adapterns kontakt ramlar ur kan man göra på följande sätt: 1. Adapterns lilla kontakt monteras överst på väggfästet. 2. Kontakten vrids nu 90º så att den hålls på plats. Väggmontering Handdammsugaren är designad för att kunna hängas på väggen med hjälp av väggfästet. Använd en 5 mm borr till att borra hålen till de medföljande pluggarna och skruva sedan i skruvarna så att minst 5 mm sticker ut från väggen. Väggfästet kan nu hakas på skruvarna (se illustrationen). Skruva därefter fast skruvarna så att väggfästet sitter fast. Uppladdning Handdammsugaren levereras oladdad och måste laddas i minst 16 timmar innan första användning. Uppladdning sker med hjälp av medföljande adaptern. Adaptern får endast anslutas till 230 V växelström som också anges på adaptern. Uppladdning får endast ske i en miljö där temperaturen är mellan 8-40º och bara med den medföljande adaptern. Adaptern blir varm under laddning men detta är helt normalt. Handdammsugaren placeras lodrätt i väggfästet med behållaren uppåt och handtaget nedåt. Handdammsugaren sitter nu fast och uppladdningen startas automatiskt när adaptern tillsluts till ett vägguttag _IDV_UVN_1015.indd :28:43

6 VIKTIGT! Får att full batterieffekt ska uppnås, ska den första laddningen pågå minst 16 timmar. Handdammsugaren ska inte användas innan denna första laddning är avslutad. Den röda lampan på motordelen indikerar att uppladdning pågår och lyser så länge handdammsugaren är placerad i väggfästet med strömmen tillsluten. Det rekommenderas att handdammsugaren inte laddas i mer än 3 dagar i sträck då kontinuerlig uppladdning över en längre period kan förstöra batterierna. Användning Handdammsugaren tas ner från väggfästet och startas genom att skjuta den fjäderaktiverade strömbrytaren framåt. Handdammsugaren stannar automatiskt när knappen släpps. Innan man börjar bör man kontrollera att filtret sitter korrekt. Använda aldrig dammsugaren utan filtret då detta kan medföra att damm och/eller vätska sugs in i motordelen och därmed förstör den. En sådan skada täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning bör man överväga om ytan på t ex. ett bord eller golv är för känsligt och eventuellt kan bli repad av handdammsugaren. Är så fallet bör man inte använda handdammsugaren på denna yta. Var uppmärksam på att handdammsugarens sugeffekt påverkas av filtrets renhet och mängden av damm m.m. i behållaren. Man bör därför se till att rensa filtret och tömma behållaren ofta gärna efter varje användning. Detta görs genom att trycka på knappen för borttagning av behållaren samtidigt som behållaren hålls nedåt. Se mer i avsnittet om Tömning av behållaren. VIKTIGT! Använd inte handdammsugaren till att avlägsna varm aska, glöd eller cigarettfimpar. Sug inte heller upp organiska lösningsmedel, syra, explosivt damm/vätska eller andra giftiga medel. När handdammsugaren ska användas för att suga upp vätska bör behållaren tömmas helt innan man börjar uppsugningen. Kom ihåg att sätta gummimunstycket på behållaren så att vätskan samlas upp effektivt. VIKTIGT! Vid uppsugning av vätska ska behållaren allt hållas lodrätt nedåt för att undvika att vätska spills ut eller läcker in i motorn. Töm behållaren på vätska innan handdammsugaren placeras i väggfästet efter användning _IDV_UVN_1015.indd :28:43

7 Rengöring och underhåll Se till att adaptern inte är kopplad till vägguttaget och att handdammsugaren är på när rengöringen börjas. Använd inte bensin eller andra lösningsmedel till rengöringen. Torka av delarna med en fuktig trasa. Ingen av delarna får tvättas i någon form av vätska eller i diskmaskin. Motordel och adapter får under inga omständigheter nedsänkas eller komma i kontakt med vatten. Luftintaget får inte vara täckt under användning och bör rengöras regelbundet med en liten borste eller liknande när dammsugaren är avstängd. Tömning av behållaren 1. Håll handdammsugaren med behållaren nedåt. Tryck på öppningsknappen och dra ut behållaren försiktigt. 2. Töm behållaren. 3. Om dammfiltret är smutsigt kan det också rengöras. Borsta filtret med en mjuk borste eller tvätta det försiktigt med lite vatten och diskmedel. Se till att allt diskmedel tvättas ur dammfiltret. 4. Dammfiltret torkas noggrant innan det sätts tillbaka i behållaren. Byte av batteripack Denna handdammsugare är utrustad med miljövänliga uppladdningsbara batterier utan kvicksilver, kadmium och andra tungmetaller. Batterierna är samlade i ett batteripack. För att byta batteripacket öppnas batterilocket genom att skjuta det från behållaren. Därefter tas batteripacket försiktigt upp ur batteriutrymmet och lossnas försiktigt från de två batterihållarna genom att skruva dessa motsols. Nu kan det nya batteripacket fästas till hållarna genom att skruva medsols. När batteripacket är fastsatt på batterihållarna placeras de i batteriutrymmet. Sätt tillbaka batterilocket igen och placera handdammsugaren i väggfästet för laddning. Använd endast OBH Nordica original batteripack. VARNING! Använd aldrig batterier som inte är uppladdningsbara i handdammsugaren. Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla _IDV_UVN_1015.indd :28:43

8 Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Teknisk data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripacken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filter Cykloniskt våt- och torrfilter Maximal användnings tid per laddning ca. 10 min. Munstycke Gummimunstycke Utbytbart batteripack Ja Adapter till 230V växelström Ja Urtagbart och tvättbart filter Ja Väggfäste och skruvar Ja Batterier Ja Extra tillbehör som kan köpas separat Original batteripack OBH Nordica Rätt till löpande ändringar förbehålles _IDV_UVN_1015.indd :28:44

9 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Håndstøvsugeren må kun oplades med den tilhørende adapter, der kun må tilsluttes 230 volt vekselstrøm. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, før rengøring og vedligeholdelse samt ved udskiftning af batterierne. 4. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes. 5. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler. 6. Håndstøvsugerens strømførende dele må aldrig komme i berøring med eller nedsænkes i vand eller andre væsker. 7. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 9. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn _IDV_UVN_1015.indd :28:44

10 11. Adapteren er ikke beregnet til udendørs brug. 12. Anvend kun originale OBH Nordica filtre, batteripakker og adaptere. 13. Opbevar håndstøvsugeren tørt og frostfrit. 14. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 15. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal adapteren udskiftes, for at undgå, at der opstår fare, idet den ikke kan repareres. 16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Nu kan håndstøvsugeren tændes, når den er blevet opladet i minimum 16 timer (se afsnittet herom). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til brug i hjemmet, i bilen, i campingvognen eller på båden, og er ganske uundværlig, hvis man har børn eller husdyr. Anvend håndstøvsugeren til at opsuge let støv og snavs på gulv og bord, på møbler, madrasser, tøj samt på tæpper. Brug den også til at fjerne kold aske ved brændeovnen. Det er dog vigtigt, at man først sikrer sig, at der ikke er gnister eller gløder i asken, da dette vil kunne forårsage selvantændelse. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten _IDV_UVN_1015.indd :28:44

11 Beskrivelse af støvsugeren 1. Opsamlingsbeholder 2. Knap for aftagning af beholder 3. Lampe (lyser under opladning) 4. Tænd/sluk knap 5. Motordel 6. Batteridæksel 7. Gummimundstykke til vådstøvsugning 8. Cyklonisk våd- og tørfilter 7 9. Filter Tilslutning af adapter til vægbeslag Adapteren er på forhånd monteret i vægbeslaget, men hvis adapterens stik skulle være faldet ud, skal man blot følge nedenstående vejledning: 1. Adapterens lille stik monteres øverst på vægbeslaget. 2. Stikket drejes nu 90, så det holdes på plads. Vægmontage Håndstøvsugeren er designet til ophængning på væggen i vægbeslaget. Benyt et 5 mm bor til at bore huller for rawplugsene, sæt dem i væggen og skru til sidst skruerne i, således at skruehovedet sidder ca. 5 mm fra væggen. Vægbeslaget kan nu sættes op på skruerne som angivet på illustrationen nedenfor. Skru skruerne i og dermed beslaget fast. Opladning Håndstøvsugeren bliver leveret i uopladet stand og skal oplades minimum 16 timer før ibrugtagning. Opladning sker ved brug af medfølgende adapter, der kun må tilsluttes 230V vekselstrøm som angivet på typeskiltet på adapteren. Opladning bør finde sted i et rum med temperaturer mellem ca C og må kun foretages med den medfølgende adapter. Adapteren bliver håndvarm under opladning, men dette er helt normalt. Håndstøvsugeren ophænges lodret i vægbeslaget på væggen med beholderen opad og håndtaget nedad. Håndstøvsugeren sidder nu fast, og opladningen starter automatisk, så snart adapteren er tilsluttet en stikkontakt _IDV_UVN_1015.indd :28:44

12 VIGTIGT! For at opnå fuld batteri-effekt skal første opladning være på mindst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke anvendes før denne første opladning er afsluttet. Den røde lampe på motordelen vil lyse som tegn på, at opladningen er i gang, og vil i øvrigt lyse, så længe håndstøvsugeren er placeret i vægbeslaget med strømmen tilsluttet. Det anbefales kun at lade håndstøvsugeren være tilsluttet lysnettet i maximalt 3 dage i træk, idet kontinuerlig opladning over en længere periode kan ødelægge batterierne. Sådan bruges håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tages op af vægbeslaget og tændes ved at skubbe den fjeder-aktiverede tænd/sluk knap fremad. Støvsugeren stopper automatisk, når man slipper knappen. Før man går i gang, bør man checke, om filteret sidder rigtigt. Brug aldrig støvsugeren uden filteret, da dette kan medføre, at støv og/eller væske suges ind i motordelen og dermed beskadiger denne. En sådan beskadigelse er ikke omfattet af reklamationsretten. Inden man bruger håndstøvsugeren, bør man tillige overveje, om overfladen på f.eks. et bord eller et gulv er for sart og eventuelt vil kunne blive ridset, ved at håndstøvsugeren føres hen over det. Såfremt dette er tilfældet, bør man ikke benytte håndstøvsugeren på en sådan overflade. Vær opmærksom på, at håndstøvsugerens sugeeffekt er afhængig af filterets renhed og af mængden af støv m.m. i beholderen. Man bør tilstræbe at tømme beholderen ofte - gerne efter hver gang, håndstøvsugeren har været brugt. Dette gøres ved et tryk på åbningsknappen, mens beholderen holdes nedad. Se i øvrigt afsnittet Tømning af beholder. VIGTIGT! Benyt ikke håndstøvsugeren til at fjerne hverken gnister, varm aske, gløder eller cigaretskod. Sug ikke organiske opløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler op. Når håndstøvsugeren skal bruges til opsugning af væske, bør beholderen tømmes helt for tørt støv eller lignende, før man begynder opsugning af væske. Husk også at sætte gummimundstykket på beholderen, så væsken opsamlet effektivt. VIGTIGT! Ved opsugning af væske skal beholderen til enhver tid holdes lodret nedad for at undgå, at væsken spildes eller eventuelt siver ind i motoren. Tøm beholderen for væske, inden håndstøvsugeren sættes tilbage i vægbeslaget efter brug _IDV_UVN_1015.indd :28:44

13 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at adapteren er taget ud af stikkontakten, og at håndstøvsugeren ikke er i drift, når rengøring påbegyndes. Brug ikke benzin eller andre farlige midler til rengøring af håndstøvsugerens dele. Aftør delene med en fugtig klud. Ingen af delene må vaskes i nogen form for vaske- eller opvaskemaskine. Motordel og adapter må under ingen omstændigheder dyppes i eller komme i berøring med vand. Luftindsugningen må ikke være tildækket under brug og bør rengøres regelmæssigt med en lille børste eller lignende, mens støvsugeren er slået fra. Tømning af beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen nedad. Tryk på åbningsknappen og træk forsigtigt beholderen af. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret er meget snavset, kan dette også rengøres. Børst filteret af med en blød børste eller vask det forsigtigt i sæbevand. Vær omhyggelig med, at al sæbe er vasket ud af støvfilteret. 4. Støvfilteret tørres omhyggeligt, inden det sættes på plads igen. Udskiftning af batteripakken Denne håndstøvsuger er udstyret med genopladelige batterier uden kviksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batterierne er samlet i en batteripakke. For at udskifte batteripakken, åbnes batteridækslet ved at skubbe dette i retning væk fra beholderen. Herefter tages batteripakken forsigtigt op ad batterihuset og løsnes forsigtigt fra de to samlemuffer ved at skrue disse mod uret. Nu kan den nye batteripakke fæstnes til de to samlemuffer, som skrues med uret. Når batteripakken er påsat samlemufferne, placeres den forsigtigt i batterihuset. Herefter lukkes batteridækslet igen, og håndstøvsugeren sættes til opladning. Det anbefales, at man kun bruger original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Isæt ALDRIG ikke-genopladelige batterier i håndstøvsugeren Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne _IDV_UVN_1015.indd :28:44

14 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indlevres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Delta Park Vallensbæk Strand Tlf.: Tekniske data Specifikationer OBH Nordica 7097 Antal batterier i batteripakke 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våd- og tørfilter Maksimal brugstid pr. opladning ca. 10 min. Mundstykker Gummimundstykke Udtagelig batteripakke Ja Adapter til 230V vekselstrøm Ja Aftageligt og vaskbart filter Ja Vægbeslag og skruer Ja Batterier Ja Ekstra tilbehør, som kan købes Original OBH Nordica batteripakke separat Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_1015.indd :28:44

15 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Håndstøvsugeren må kun laddes i laderen som følger med og tilkobles kun til 230V vekselstrøm. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten etter bruk, hvis det oppstår problemer, når det settes deler på og tas deler av, ved bytting av batterier og før rengjøring og vedlikehold. 4. Før apparatet avleveres må batteriene tas ut. 5. Hvis det oppstår batterilekasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet under. 6. Håndstøvsugerens strømførende deler må aldri komme i kontakt eller senkes i vann eller andre væsker. 7. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 9. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som er under 8 år og ikke er under tilsyn. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet må ikke brukes utendørs _IDV_UVN_1015.indd :28:44

16 12. Bruk kun originalfilter, batterier og adapter fra OBH Nordica. 13. Oppbevar apparatet tørt og frostfritt. 14. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 15. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 17. Apparatet er kun til privat forbruk. 18. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Nå kan håndstøvsugeren slås på når den har ladet i minst 16 timer (se avsnittet under). Håndstøvsugeren er et effektivt husholdningsapparat til bruk hjemme, i bilen, i campingvogn eller i båten og er uunnværlig hvis man har små barn eller husdyr. Bruk håndstøvsugeren til å suge opp lett støv og smuss på gulv og bord, på møbler, madrasser, klær og tepper. Bruk den også til å fjerne kald aske fra ovnen. Det er da viktig at man forsikrer seg om at det ikke er gnister eller glør i asken, da dette kan forårsake selvantennelse. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjonsretten _IDV_UVN_1015.indd :28:44

17 Beskrivelse av støvsugeren 1. Oppsamlingsbeholder 2. Knapp for å ta av beholder 3. Lampe (lyser under ladding) 4. Av/på knapp 5. Motordel 6. Batterideksel 7. Gummimunnstykke til støvsuging av væske 8. Cyklonisk våt- og tørrfilter 7 9. Filter Tilkobling av adapter til veggbeslag Adapteret er på forhånd montert på veggbeslaget, men hvis støpslet til adapteret er falt ut skal man følge veiledningen under. 1. Adapterets lille støpsel monteres øverst på veggbeslaget. 2. Støpslet dreies 90 slik at det sitter fast. Veggmontasje Håndstøvsugeren er designet for oppheng på veggen i veggbeslag. Bruk en 5mm bor til å lage hull for skruene, sett dem i veggen som vist på illustrasjon under og skru til slutt veggbeholderen fast på veggen. Opplading Håndstøvsugeren blir ikke levert oppladet og skal lades i minst 16 timer før den tas i bruk. Oppladingen skjer ved bruk av adapter som følger med og som kun må tilkobles 230V vekselstrøm som er angitt på typeskiltet på adapteret. Opplading bør skje i et rom med romtemperatur mellom ca C og må kun foretas med den medfølgende adapter. Adapteret blir håndvarm under ladding og er helt normalt. Håndstøvsugeren henges loddrett i veggbeslaget på veggen med beholderen opp og håndtaket ned. Håndstøvsugeren sitter nå fast og oppladingen starter automatisk når adapteret er tilkoblet kontakten. VIKTIG! For å oppnå full batteri effekt skal første opplading være på minst 16 timer. Håndstøvsugeren må ikke brukes før første opplading er avsluttet _IDV_UVN_1015.indd :28:44

18 Den røde lampen på motordelen vil lyse som tegn på at oppladingen har startet og vi lyse så lenge håndstøvsugeren er plassert i oppladingsbasen med strømmen tilkoblet. Det anbefales å kun ha håndstøvsugeren i lader og tilkoblet maks 3 dager i strekk, da kontinuerlig opplading over lengre periode kan ødelegge batteriene. Slik brukes håndstøvsugeren Håndstøvsugeren tas ut av veggfestet og slås på med å skyve den fjæraktiverte av/på knappen fremover. Støvsugeren stopper automatisk når man slipper knappen. Før man går i gang bør man kontrollere at filteret sitter riktig. Bruk aldri støvsugeren uten filter, da dette kan medføre at støv og/eller væske suges inn i motordelen og skade den. En slik skade dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk av håndstøvsugeren bør man sjekke at overflaten på f.eks bordet eller gulvet er for ømfintlig og eventuelt kan bli ripete med at støvsugeren føres over flaten. Hvis dette er tilfellet bør man ikke bruke håndstøvsugeren på en slik overflate. Vær oppmerksom på at sugeeffekten på håndstøvsugeren er avhengig av om filteret er rent og av mengden av støv i beholderen. Det anbefales å tømme beholderen ofte og helst etter hver bruk. Dette gjøres med å trykke på åpningsknappen mens beholderen holdes ned. Se avsnittet om tømming. VIKTIG! Bruk ikke håndstøvsugeren til å fjerne gnister, varm aske, glør eller sigarettsneiper. Sug ikke opp organiske oppløsningsmidler, syre, eksplosivt støv/væsker eller andre giftige midler. Når håndstøvsugeren skal brukes til å suge opp væske bør beholderen tømmes helt for støv eller lignende før man begynner å suge opp væske. Husk også å sette på plass gummimunnstykket på beholderen så væsken samles opp effektivt. VIKTIG! Ved oppsuging av væske skal beholderen alltid holdes loddrett ned for å unngå at væsken eventuelt går inn i motoren. Tøm beholderen for væske før håndstøvsugeren settes tilbake i veggbeslaget etter bruk. Rengjøring og vedlikehold Pass på at adapteret er tatt ut av kontakten og at håndstøvsugeren ikke er i bruk når rengjøringen starter. Bruk ikke bensin eller andre farlige midler til rengjøring av delene. Tørk av delene med en fuktig klut. Ingen av delene må vaskes i vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Motordelen og adapter må ikke under noen omstendigheter dyppes eller komme i berøring med vann _IDV_UVN_1015.indd :28:44

19 Luftinntaket må ikke tildekkes under bruk og bør rengjøres regelmessig med en liten børste eller lignende når støvsugeren er slått av. Tømming av beholder 1. Hold håndstøvsugeren med beholderen ned. Trykk på åpningsknappen og trekk beholderen forsiktig av. 2. Tøm beholderen. 3. Hvis selve støvfilteret er veldig skittent kan den rengjøres. Børst av filteret med en myk børste eller vask det forsiktig i litt såpevann. Pass på å skylle godt av all såpe fra filteret. 4. Filteret tørkes godt før det settes på plass igjen. Bytting av batteripakke Denne håndstøvsugeren er utstyrt med oppladbare batterier uten kvikksølv, cadmium eller andre tungmetaller. Batteriene er samlet i en batteripakke. For å bytte batteripakken tas batteridekselet av med å fjerne skruen og deretter skyve dekselet litt frem mot støvbeholderen slik at dekselet frigjøres. Batteripakken tas nå forsiktig opp av batterihuset og pakken løsnes forsiktig fra de to klippsene med påheftet ledning. Deretter kan den nye batteripakken festes til de to klippsene. Husk at det er forskjell på størrelsen på klippsene, slik at batteripakken kan kun monteres på en måte. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at klippsene passer til batteripakkens to metall ben. Når batteripakken er satt på klippsene settes den på plass i batterihuset og batteridekselet settes på plass igjen. Nå settes håndstøvsugeren til lading. Det anbefales at man kun bruker original OBH Nordica batteripakke. ADVARSEL! Sett ALDRI ikke oppladbare batterier i håndstøvsugeren. Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avlevers på et spesielt autorisert innsamlingssted- Batteriene skal tas ut før apparatet avlevers. Sørg også for at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte da det kan være fare for at de begynner å lekke syre. Kontroller alltid holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningsplass _IDV_UVN_1015.indd :28:45

20 Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres i butikken der den er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Maridalsveien 15 E 0178 Oslo Tlf: Tekniske data Spesifikasjoner OBH Nordica 7097 Antall batterier i batteripakken 3 x 1300 mah (NI-MH) Filtertype Cyklonisk våt og tørrfilter Maksimal brukstid pr. opplading ca. 10 min. Munnstykke Gummimunnstykke Avtagbar batteripakke Ja Adapter til 230V vekselstrøm Ja Avtagbart vaskbart filter Ja Veggbeslag og skruer Ja Batterier Ja Ekstra tilbehør som kan kjøpes separat Original batteripakke OBH Nordica Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _IDV_UVN_1015.indd :28:45

21 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Rikkaimuria saa ladata ainoastaan laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella, jonka saa liittää ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, ennen puhdistusta ja huoltoa sekä akkujen vaihtamisen yhteydessä. 4. Poista akut laitteesta ennen laitteen hävittämistä. 5. Jos akut vuotavat, vältä niiden joutumista kosketuksiin ihon kanssa ja hävitä ne paikallisen lainsäädännön mukaan. 6. Rikkaimurin sähköisiä osia ei saa koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin eikä päästää kosketuksiin niiden kanssa. 7. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 9. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava _IDV_UVN_1015.indd :28:45

22 11. Verkkolaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. 12. Käytä ainoastaan alkuperäisiä OBH Nordican suodattimia, akkupakkauksia ja verkkolaitteita. 13. Säilytä rikkaimuri kuivassa ja lämpimässä tilassa. 14. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 18. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Rikkaimurin voi käynnistää, kun sen on ensiksi annettu latautua vähintään 16 tuntia (katso kohta Lataaminen). Rikkaimuri on tehokas kodinkone, jota on kätevä käyttää kotona, autossa, asuntovaunussa tai veneessä. Se on lisäksi korvaamaton apuväline kaikille, joilla on lapsia tai lemmikkieläimiä. Rikkaimurilla voit imuroida kevyttä pölyä ja likaa lattialta ja pöydiltä, huonekaluista, patjoista, vaatteista sekä matoista. Voit poistaa sillä myös kylmää tuhkaa esimerkiksi puulieden vierestä. Sinun on kuitenkin hyvin tärkeää varmistautua ensin siitä, ettei tuhkan seassa ole kipinöitä tai kekäleitä, jotka _IDV_UVN_1015.indd :28:45

23 voivat sytyttää laitteen tuleen. Tästä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Rikkaimurin kuvaus 1. Säiliö 2. Säiliön irrotuspainike 3. Merkkivalo (palaa latauksen ajan) 4. Virtakytkin 5. Moottoriosa 6. Akkukotelon kansi 7. Märkäimurointiin tarkoitettu kumisuutin 8. Sykloninen märkäja kuivasuodatin 9. Suodatin Verkkolaitteen liittäminen seinätelineeseen Verkkolaite on kiinnitetty valmiiksi seinätelineeseen, mutta jos verkkolaitteen pistoke on pudonnut pois paikoiltaan, on toimittava alla olevan ohjeen mukaan: 1. Kiinnitä verkkolaitteen pieni pistoke seinätelineen yläosaan. 2. Kierrä pistoketta 90 astetta, jotta se pysyy paikollaan. Seinäkiinnitys Rikkaimuri on tarkoitettu ripustettavaksi seinällä olevaan telineeseen. Poraa 5 mm:n poranterällä reikiä kiinnitystulppia varten, kiinnitä ne seinään ja ruuvaa ruuvit lopuksi seinään niin, että ruuvin kanta on noin 5 mm:n etäisyydessä seinästä. Kiinnitä seinäteline ruuveihin alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Ruuvaa ruuvit ja teline kiinni. Lataaminen Rikkaimuri toimitetaan lataamattomana, ja sitä on ladattava vähintään 16 tuntia ennen käyttöönottoa. Lataaminen tapahtuu mukana tulevalla verkkolaitteella, jonka saa liittää ainoastaan 230 V verkkovirtaan. Tämä käy ilmi verkkolaitteen tyyppikilvestä. Lataaminen on suoritettava laitteen mukana tulevalla verkkolaitteella tilassa, jonka lämpötila on n C. Verkkolaite lämpenee lataamisen aikana kädenlämpöiseksi, mikä on täysin normaalia. Ripusta rikkaimuri seinätelineeseen pystysuoraan niin, että säiliö tulee ylöspäin ja kädensija alaspäin. Rikkaimuri on nyt paikoillaan ja lataus käynnistyy automaattisesti, kun verkkolaite on liitetty pistorasiaan _IDV_UVN_1015.indd :28:45

24 TÄRKEÄÄ! Täyden akkutehon saavuttamiseksi laitetta on ladattava ensimmäisen kerran vähintään 16 tuntia. Rikkaimuria ei saa käyttää, ennen kuin ensimmäinen lataus on saatettu päätökseen. Moottoriosan punainen merkkivalo palaa osoituksena siitä, että lataus on käynnissä. Se palaa aina rikkaimurin ollessa seinätelineessä, johon on kytketty virta. Rikkaimuri on suositeltavaa pitää liitettynä verkkovirtaan yhtäjaksoisesti enintään kolmen päivän ajan, sillä jatkuva ja pitkäkestoinen lataaminen voi vaurioittaa akkuja. Rikkaimurin käyttö Irrota rikkaimuri seinätelineestä ja käynnistä se työntämällä jousitettua virtakytkintä eteenpäin. Rikkaimuri pysähtyy automaattisesti, kun painike vapautetaan. Tarkista ennen imurin käyttöä, että suodatin on kunnolla paikoillaan. Älä milloinkaan käytä imuria ilman suodatinta, sillä muuten moottoriosaan voi päästä pölyä ja/tai nestettä, joka vaurioittaa sitä. Tästä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin. Ennen rikkaimurin käyttöä on syytä miettiä, onko esimerkiksi pöydän tai lattian pinta niin arka, että imuri voi naarmuttaa sitä. Sellaisessa tapauksessa rikkaimuria ei tule käyttää kyseisen pinnan puhdistukseen. Muista, että rikkaimurin imuteho riippuu suodattimen puhtaudesta ja säiliössä olevan pölyn ym. määrästä. Siksi säiliö on suositeltavaa tyhjentää usein, mielellään jokaisen käyttökerran jälkeen. Paina säiliön irrotuspainiketta ja pitele säiliötä samalla alaspäin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta Säiliön tyhjentäminen. TÄRKEÄÄ! Älä käytä rikkaimuria kekäleiden, lämpimän tuhkan, hiilloksen tai tupakantumppien poistamiseen. Älä imuroi sillä orgaanisia liuottimia, happoa, räjähdysherkkää pölyä tai nestettä tai muita myrkyllisiä aineita. Kun rikkaimuria käytetään nesteen imurointiin, säiliö on ensin tyhjennettävä perusteellisesti niin, ettei siinä ole lainkaan kuivaa pölyä tai vastaavaa. Muista kiinnittää kumisuutin säiliöön nesteen tehokkaan imuroinnin varmistamiseksi. TÄRKEÄÄ! Nestettä imuroitaessa säiliötä on pidettävä koko ajan pystysuoraan alaspäin, jotta nestettä ei pääse roiskumaan tai valumaan moottoriin. Tyhjennä neste säiliöstä, ennen kuin asetat rikkaimurin takaisin seinätelineeseen käytön jälkeen. Puhdistus ja hoito Varmista ennen puhdistuksen aloittamista, että verkkolaite on irrotettu pistorasiasta ja että rikkaimuri ei ole kytketty päälle _IDV_UVN_1015.indd :28:45

25 Älä käytä bensiiniä tai muita vaarallisia aineita rikkaimurin osien puhdistamiseen. Pyyhi laitteen osat nihkeällä liinalla. Mitään osia ei saa pestä astian- tai pyykinpesukoneessa. Moottoriosaa ja verkkolaitetta ei saa missään tapauksessa upottaa veteen tai päästää kosketuksiin veden kanssa. Rikkaimurin ilmanottoaukkoa ei saa peittää käytön aikana, ja se on puhdistettava säännöllisin väliajoin pienellä harjalla tai vastaavalla imurin ollessa kytkettynä pois päältä. Säiliön tyhjentäminen 1. Pitele rikkaimuria niin, että sen säiliö on alaspäin. Paina säiliön irrotuspainiketta ja vedä säiliö varovasti ulos. 2. Tyhjennä säiliö. 3. Jos pölysuodatin on hyvin likainen, myös se kannattaa puhdistaa. Harjaa suodatinta pehmeällä harjalla tai pese se varovasti lämpimässä astianpesuvedessä. Huuhtele kaikki pesuaine huolellisesti pois pölysuodattimesta. 4. Kuivaa pölysuodatin huolellisesti, ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen. Akkujen vaihtaminen Tässä rikkaimurissa on uudelleen ladattavat akut, jotka eivät sisällä elohopeaa, kadmiumia tai muita raskasmetalleja. Akut on koottu akkupakkaukseksi. Akkupakkauksen vaihtamiseksi akkukotelon kansi avataan työntämällä sitä poispäin säiliöstä. Tämän jälkeen akkupakkaus nostetaan pois akkukotelosta ja irrotetaan varovasti kahdesta liittimestä ruuvaamalla niitä vastapäivään. Uusi akkupakkaus kiinnitetään kyseisiin kahteen liittimeen, joita ruuvataan myötäpäivään. Kun akkupakkaus on kiinnitetty liittimiin, se asetetaan varovasti akkukoteloon. Tämän jälkeen akkukotelon kansi suljetaan ja rikkaimuri pannaan lataukseen. On suositeltavaa käyttää ainoastaan alkuperäistä OBH Nordica -akkupakkausta. VAROITUS! Älä KOSKAAN aseta rikkaimuriin akkuja, joita ei voi ladata. Ympäristö ja akkujen hävittäminen Akkuja hävitettäessä on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä akkuja kotitalousjätteen mukana vaan toimita ne niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Poista akut hävitettävästä laitteesta. Varmista myös, etteivät akut ole liian vanhoja tai heikkoja, koska niistä voi tällöin vuotaa happoa. Tarkista akkuihin merkitty päiväys. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen _IDV_UVN_1015.indd :28:45

26 Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot Erittelyt OBH Nordica 7097 Akkupakkauksessa olevien akkujen 3 x 1300 mah (NI-MH) määrä Suodatintyyppi Sykloninen märkä- ja kuivasuodatin Maksimikäyttöaika latausta kohti n.10 min Suuttimet Kumisuutin Irrotettava akkupakkaus Kyllä 230 V verkkovirtaan sopiva Kyllä verkkolaite Irrotettava ja pestävä suodatin Kyllä Seinäteline ja ruuvit Kyllä Akut Kyllä Erikseen ostettavat lisävarusteet Alkuperäinen OBH Nordica -akkupakkaus Oikeudet muutoksiin pidätetään _IDV_UVN_1015.indd :28:45

27 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. The vacuum cleaner must only be charged with the accompanying charger, which must only be plugged to a household outlet of 230V. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use and before cleaning and maintenance and when replacing batteries. 4. The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped. 5. In the event of battery leakage, prevent skin contact and dispose batteries according to local law. 6. The live parts of the vacuum cleaner must never get in contact with or be immersed into water or other liquids. 7. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 9. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised _IDV_UVN_1015.indd :28:45

28 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The adapter is not for outdoor use. 12. Use only original OBH Nordica filters, NimH batteries and chargers. 13. Store the vacuum cleaner in a dry and frost-free place. 14. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 15. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 16. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 17. The appliance is for domestic use only. 18. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use When the vacuum cleaner has been charged for at least 16 hours (see the relevant section), you can switch it on. The handheld vacuum cleaner is an efficient appliance to be used in the house, in the car, in the caravan or in the boat, and it is simply indispensable when you have children or domestic animals _IDV_UVN_1015.indd :28:45

29 Use the handheld vacuum cleaner to suck up dust and dirt from the floor and tables, furniture, mattresses, cloths and carpets. You can also use it to remove cold ash from the fireplace. However, it is important to make sure that there are no sparks or embers in the ash as this might cause self-ignition. Such damage is not covered by the warranty. Description of the vacuum cleaner 1. Container 2. Button for releasing the container 3. Lamp (on during charging) 4. On/off button 5. Motor part 6. Battery cover 7. Rubber nozzle for wet vacuum cleaning 8. Cyclonic wet and dry filter 9. Filter How to mount the adapter to a wall fitting When delivered, the adapter is mounted in the wall fitting, but if the adapter plug has fallen out, just follow the following instructions: Mount the small adapter plug on the top of the wall fitting. 2. Turn the plug 90 to keep it in place. Wall mounting The handheld vacuum cleaner is designed for wall mounting in the wall fitting. Use a 5 mm drill to drill holes for the screw anchors, insert them in the wall and finally turn the screws until the screw head is about 5 mm from the wall. The wall fitting can now be mounted on the screws as illustrated below. Turn the screws to fix the fitting. Charging The handheld vacuum cleaner has not been charged at delivery and needs charging for at least 16 hours before use. Use the delivered adapter for charging. Connect only to 230V AC as indicated on the data plate on the adapter. The charging should be made in a room at temperatures from about 8-40 C and should be done exclusively by means of the delivered adapter. During charging the adapter becomes hand-warm, which is quite normal _IDV_UVN_1015.indd :28:45

30 Position the vacuum cleaner vertically in the wall fitting with the container facing upwards and the handle downwards. Now the vacuum cleaner is fixed and the charging starts automatically once the adapter has been plugged. IMPORTANT! In order to get full battery effect the first charging should be on for at least 16 hours. Do not use the vacuum cleaner until this first charging has been completed. The red lamp on the motor part will be on to indicate that charging is ongoing and will also be on as long as the vacuum cleaner is positioned in the wall fitting with the current on. We recommend that the vacuum cleaner is not connected to the mains for more than 3 days on end, as continuous charging for a long period may damage the batteries. How to use the handheld vacuum cleaner Remove the vacuum cleaner from the wall fitting and switch it on by pushing the spring loaded on/off button forwards. The vacuum cleaner stops automatically when you release the button. Before starting, check that the filter is positioned correctly. Never use the vacuum cleaner without the filter as this might cause dust and/or liquid to be sucked into the motor part, which may be damaged. Such damage is not covered by the warranty. Before you use the handheld vacuum cleaner, you should also consider whether the surface of e.g. a table or a floor is too sensitive and might be scratched by moving the vacuum cleaner across it. If this is the case you should not use the vacuum cleaner on such a surface. Please note that the suction capacity of the handheld vacuum cleaner depends on the cleanness of the filter and the amount of dust etc. in the container. We recommend that you empty the container often preferably each time you have used the appliance. To do this, press the release button, while the container is held downwards. See also the section How to empty the dust container. IMPORTANT! Do not use the handheld vacuum cleaner to remove sparks, warm ash, embers or cigarette stubs. Do not suck up organic solvents, acid, explosive dust/liquids or other poisonous products. When the vacuum cleaner is to be used for suction of liquid, the container should be completely emptied of dry dust or similar before you start sucking up liquid. Remember to mount the rubber nozzle on the container for an efficient suction of the liquid. IMPORTANT! For suction of liquid always keep the container vertically downwards to avoid that the liquid is spilled or perhaps soaked into the motor _IDV_UVN_1015.indd :28:45

31 Empty the container before the handheld vacuum cleaner is put back into the wall fitting after use. Cleaning and maintenance Make sure that the adapter is unplugged and that the handheld vacuum cleaner is not in operation when the cleaning starts. Do not use gasoline or other dangerous preparations for cleaning the parts of the handheld vacuum cleaner. Wipe the parts with a damp cloth. Do not use any kind of washing machine or dishwashing machine for cleaning the parts. Never let the motor or the adapter get into contact with water or be immersed in water. The air suction must not be covered during use and should be cleaned at regular intervals by using a small brush or similar, while the vacuum cleaner is off. How to empty the container 1. Hold the vacuum cleaner with the container facing downwards. Press the release button and pull out the container carefully. 2. Empty the container. 3. If the dust filter is very dirty, it can be cleaned. Brush the filter using a soft brush or rinse carefully in soapy water. Be sure to thoroughly rinse all soap from the dust filter. 4. Dry the dust filter carefully before remounting. How to change the battery pack This handheld vacuum cleaner is equipped with rechargeable batteries that do not contain mercury, cadmium or other heavy metals. The batteries are assembled in a battery pack. To change the battery pack, open the battery cover by pushing it away from the container. Next, carefully lift the battery pack out of the battery housing and release it carefully from the two connectors by screwing these counterclockwise. Now the battery pack can be connected to the two connectors by screwing these clockwise. When the battery pack has been mounted in the connectors, place it carefully in the battery housing. Close the battery cover and the handheld vacuum cleaner is ready for charging. We recommend that you use only an original OBH Nordica battery pack. WARNING! NEVER insert non-rechargeable batteries in the handheld vacuum cleaner _IDV_UVN_1015.indd :28:45

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger 1x20A / 2x20A Bruksanvisning - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO

Brukerveiledning. Rolltalk PowerArm. Rev A NO Brukerveiledning Rolltalk PowerArm Rev A NO MONTERING Motoren festes med 4 skruer M6 x 16 til en solid brakett montert på stolen. Braketten må forarbeides / tilpasses i hvert tilfelle, med hensyn til stoltype

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 15:57:47 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 10. Brugsanvisning dansk...side 11 18. Bruksanvisning norsk...side 19 26. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk...side 11 18 Bruksanvisning norsk...side 19 26 Käyttöohjeet suomi... sivu 27 34 Instruction manual english...page 35 42 Säkerhetsanvisningar 1.

Detaljer

Rotorrem Rotor belt replacement

Rotorrem Rotor belt replacement 110710-02 2013-12 Rotorrem Rotor belt replacement Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 110708 110897 Byte av rotorrem!! Viktige sikkerhetsinstruksjoner: Trekk ut

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935

MULTI TIMER 2. Dual Kitchen Timer - type 4935 MULTI TIMER 2 Dual Kitchen Timer - type 4935 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-7 Bruksanvisning - svenska... sida 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 2 OBH Nordica Multi Timer 2 Før brug Før Multi

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075 Hair crimper - Type 3075 PROLINE BLUES Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH NORDICA Crepejern

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Table Bord / Bord Bologna

Table Bord / Bord Bologna Manual/ruksanvisning/ruksanvisning Table ord / ord ologna ENG SE NO Item. No. 601012860101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning

Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Solar Light Solcellsbelysning / Solcellebelysning Glass lantern Glaslykta / Glasslykt ENG SE NO Item. No 9135-0075 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Vigtigt! En normal opladning tager mellem 12 og 14 timer.

Vigtigt! En normal opladning tager mellem 12 og 14 timer. 240-110 DK Smart 2-i-1 støvsuger...2 SE Praktisk 2-i-1-dammsugare...5 NO Hendig 2-i-1 støvsuger...8 FI Käytännöllinen kaksiosainen pölynimuri...11 UK Handy two-in-one- vacuum cleaner...14 DE Praktischer

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T

HÅNDBOK MANUAL. BEHA Miljøovn / Portable heater GME 1500 T GME 1500 T HÅNDBOK MANUAL BEHA Miljøovn / Portable heater Kjære kunde! Vi gratulerer med nytt produkt fra Beha. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell ny eier.

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

GD / UZ 930 Operating Instructions

GD / UZ 930 Operating Instructions GD / UZ 930 Operating Instructions 107402584 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Detaljer

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Car vacuum cleaner. Bildammsugare / Bilstøvsuger. Item. No 3080-1503-0101

Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning. Car vacuum cleaner. Bildammsugare / Bilstøvsuger. Item. No 3080-1503-0101 Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Car vacuum cleaner Bildammsugare / Bilstøvsuger ENG SE NO Item. No 3080-1503-0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer