SIKKERHETSDATABLAD (EF) 1907/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD (EF) 1907/2006"

Transkript

1 ark: 1 av 5 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn : Bruk : syrlig rengjøringsmiddel Firmaidentifikasjon : 2 FAREMOMENTER - Symbol(er) [faresymbol C for etsende stoff] Risikosetninger : C; R34 : Xi; R37 Fareindikasjon: I henhold til stoffblandingsdirektivet 1999/45/EF har dette produktet følgende klassifisering: - forårsaker etseskader irriterer åndedrettsorganene Symptomer ved bruk - Innånding : En for høy dampdose kan forårsake sår hals, hoste, åndenød pustebesvær - Kontakt med hud : rødfarging, smerter, etseskader - Kontakt med øyne : uskarpt blikk, svie, tårer, rødfarging - Svelging : kan føre til forbrenning eller irritasjon i slimhinner i munnen, halsen og fordøyelseskanalen. 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Stoff / stoffblanding : stoffblanding Sammensetning forordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler: : < 5 % - ikke ionisk tensid Helse- eller miljøfarlige stoffer (forordning (EF) 1272/2008): Bestanddel Innhold CAS-nr. EF-nr. Indeksnr. Klassifisering Fosforsyre 20 til 30 % C; R34 hydrogenklorid 1 til 5 % X C; R34 Xi; R37 4 FØRSTEHJELPSTILTAK Andre opplysninger : Ved ulykker eller kvalme, tilkall lege umiddelbart (legg om mulig frem denne etiketten) - Innånding : Tilfør frisk luft, den som er utsatt, settes i halvt sittende stilling. - Kontakt med hud : Selv om det bare dreier seg om minimal kontakt med hud, må kontaminerte klær tas av og huden vaskes grundig med mild såpe og vann. Oppsøk lege dersom det oppstår negative reaksjoner eller irritasjon.

2 ark: 2 av 5 4 FØRSTEHJELPSTILTAK (FORTSETTES) - Kontakt med øyne : Ved kontakt med øynene, må disse umiddelbart skylles med rent vann i 10 til 15 minutter. Kontakt lege dersom smerter, blunking, tårer eller rødfarging vedvarer. - Svelging : Ved svelging skylles munnen med vann, brekninger må ikke fremkalles, sykehuskontroll er nødvendig. 5 BRANNSLUKKINGSTILTAK Særlige risikoer : ikke brennbar Slukkemiddel - Egnede slukkemidler : ikke aktuelt - Uegnede slukkemidler : ikke aktuelt Brann i umiddelbar nærhet : Alle brannslukkingsmidler kan anvendes. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personrelaterte : Se punkt 8. forholdsregler [fareskilt for glatt gulv] : Dersom stoffet søles utover faste flater, kan det medføre risiko for at personer kan skli eller falle. Miljøverntiltak : Forhindre at stoffet trenger ut i offentlige vann og vassdrag. Rengjøringsmetoder : Små splinter fjernes med nøytraliserende midler som f. eks. kalk, etsemiddel eller soda. Avfall fortynnes og spyles bort. 7 HÅNDTERING OG LAGRING Håndtering : Følg de vanlige forsiktighetsregler som gjelder for omgang med kjemi og rengjøringsmidler. Overhold produsentens anvisninger. Lagring : Må bare oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Beholderen må holdes helt lukket og beskyttes mot frost. 8 EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE Arbeidshygiene : Dersom det må påregnes kontakt med hud eller tilsøling av klær, bør det brukes verneklær. Unngå berøring av øyne og hud. [skilt] : Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Personlige vernetiltak : [skilt] : Beskytt øyne, ansikt og hud mot sprut. Åndedrettsbeskyttelse : Dersom det er garantert en tilstrekkelig ventilasjon, er det ikke nødvendig med ekstraordinær beskyttelse.

3 ark: 3 av 5 8 EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE (fortsettes) - Hudbeskyttelse : Bruk gummihansker. Dersom det kan påregnes gjentatt kontakt med hud, bør det brukes beskyttelsesklær. - Øyebeskyttelse : vernebriller Arbeidsplass-grenseverdi fosforsyre: TLV - TWA [mg/m 3 ]: 1 fosforsyre: TLV - STEL [mg/m 3 ]: 3 fosforsyre: OEL (UK) LTEL [mg/m 3 ]: 1 fosforsyre: OEL (UK) STEL [mg/m 3 ]: 2 fosforsyre: MAK - Tyskland [mg/m 3 ]: 1 hydrogenklorid: OEL (UK) LTEL [mg/m 3 ]: 2 hydrogenklorid: OEL (UK) LTEL [ppm]: 1 hydrogenklorid: OEL (UK) STEL [mg/m 3 ]: 8 hydrogenklorid: OEL (UK) STEL [ppm]: 5 hydrogenklorid: TLV - Ceiling [ppm]: 5 hydrogenklorid: MAC [mg/m 3 ]: 7 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand ved 20 C : flytende Farge : rød Lukt : syre ph-verdi : -0,3 Syre/alkalisk reserve : 12,2 [g NaOH/100 g] Tetthet : 1,14 (20 C) Viskositet : < 10 mpa.s. (20 C) Løselighet i vann : komplett Flammepunkt [ C] : intet 10 STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet og reaktivitet : stabil under normale forhold Farlige spaltningsprodukter : reagerer med de fleste metaller hvoretter det oppstår svært brannfarlig hydrogen Materialer som skal unngås : sterke alkali, natriumhypokloritt-løsninger 11 Toksikologiske opplysninger Produktet som sådan har ikke gjennomgått noen toksikologisk undersøkelse. Iht /45/EF er produktet klassifisert som angitt i rubrikk 15. Eventuelle toksiske stoffer er oppgitt i rubrikk 3. Akutt toksisitet fosforsyre: Ratte oral LD50 [mg/kg]: 1530 hydrogenklorid: Ratte oral LD50 [mg/kg]: Økologiske opplysninger Produktet som sådan har ikke gjennomgått noen økologisk undersøkelse. Iht /45/EF er produktet økologisk klassifisert som angitt i rubrikk 15. Eventuelle miljøfarlige stoffer i produktet er oppgitt i rubrikk 3. WGW-klasse /Tyskland) : 2

4 ark: 4 av 5 13 FJERNING AV AVFALL Generelt Fjerningsmetode 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelle opplysninger UN-nr. : 3264 G.I.-nr. : 80 Landtransport Fullstendig transportnavn : Fjerning iht. lokalt og nasjonalt sikkerhetsregelverk : Tomme beholdere skal spyles grundig med store mengder rent vann. : UN3624 ETSENDE SURT ANORGANISK FLYTENDE STOFF. N.A.G. (fosforsyre, hydrogenklorid) 8.III - ADR-klasse : 8 - ADR-emballasjegruppe : III - Symboler [symbol] Tunnel-begrensningskode : E: Forbud mot transport gjennom tunneler av kategori E Begrenset mengde : LQ 7 sammensatt emballasje innvendig emballasje: maksimalt tillatt innhold: 5 l sammensatt emballasje sendingsenhet: maksimum: 30 kg - innvendig emballasje som befinner seg i beholdere med stretch- eller krympefolie - sendingsenhet: maksimum: 20 kg For vannholdige homogene blandinger av klasse 3 gjelder de nevnte mengdene bare for de stoffene produktet inneholder av klasse 3 - GGVSee/IMO-IMDG-kode : klasse 8 - Emballasjegruppe IMO : III - ICAO/IATA_DGR : Packing instructions cargo: 820 Packing instructions passenger: IATA-klasse : 8 - Emballasjegruppe IATA : III 15 LOVER OG REGLER EF-klassifisering : C; R34 : Xi; R37 [faresymbol C for etsende stoff] - Symbol(er) : C: etsende EF sammensetning av : < 5 % - ikke ionisk tensid Vaske- og rengjøringsmidler

5 15 LOVER OG REGLER (fortsettes) Risikosetninger: : R34 Etsende. : R37 Irriterer luftveiene. ark: 5 av 5 Sikkerhetssetninger : S2: Oppbevares utilgjengelig for barn. S26: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39: Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S46: Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Andre setninger : Inneholder 2-Butin-1,4-diol. Kan fremkalle allergiske reaksjoner. 16 ANDRE OPPLYSNINGER Oppramsing av relevante : R34: Etsende. Risikosetninger (punkt 2) : R37: Irriterer luftveiene. ANSVARSFRASKRIVELSE: Vi har hentet informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet fra kilder vi anser som pålitelige. Vi kan ikke garantere for at hverken eksplisitt uttrykt eller antydet informasjon er riktig. Forholdene tilknyttet metoder for håndtering, lagring, bruk og avfallshåndtering for dette produktet ligger utenfor vår kontroll og eventuelt også utenfor vårt informasjonsområde. Av denne og andre årsaker påtar vi oss ikke noe ansvar og fraskriver oss eksplisitt ethvert økonomisk ansvar for tap, skader eller kostnader som kan skyldes eller på annen måte står i sammenheng med håndtering, lagring, bruk og avfallshåndtering for dette produktet. Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet for dette produktet og kan bare brukes sammen med dette. Dersom produktet inngår som bestanddel i et annet produkt, vil informasjonene i dette sikkerhetsdatabladet sannsynligvis ikke stemme. Oppdatering: : revisjon se: * Trykket den : Utarbeidet av : AD Vedlegg Produktidentifikasjon : Serizzoreiniger (Serizzo-rengjøringsmiddel) REACh-informasjon - identifisert bruk : Disse opplysningene gjelder produktet i den tilstand det leveres, se punkt 1 - Kjemi sikkerhetskontroll vedlegg I : Informasjon om råsttoff punkt 3. Se Helsefare : Se punkt 2 Miljørisiko : Se punkt 12 dokument slutt

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer