Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: Erstatter: Versjon: 02.00/NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Endret: Erstatter: Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød 12 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Marke farge for griser Bransje: Jordbruk 13 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør: Normin AS Hensmoveien Hønefoss Norge Tlf: Telefaks: Epostadresse: WWW: wwwnorminno 14 Nødtelefonnummer (Giftinformasjonsentralen) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 21 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen DPDklassifisering (Direktiv F+a;R12A ;R /45/EF): Se fullstendige Rsetninger og Hsetninger under punkt 16 Viktigste skadevirkninger: Ekstremt brannfarlig Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Avfetter og tørker ut huden Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud Kan virke irriterende på øyet Sprøytetåke i munnen kan virke irriterende på slimhinnene i munn og svelg Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer 22 Merkingselementer Innhold: Rsetninger: Rhodamine; Isopentan Ekstremt brannfarlig(r12a) Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet(r67) Oppbevares utilgjengelig for barn(s2) 1 / 7 Pigipaint Rød

2 Ssetninger: Annen merking: Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt(s16) Må bare anvendes på godt ventilerte steder(s51) Trykkbeholder Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt Oppbevares utilgjengelig for barn 23 Andre farer Ingen vurdering foretatt for PBT og vpvb AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 32 Stoffblandinger Registreringsnummer CAS/ ECnummer Stoff DSDklassifisering (Direktiv 67/548/EØF)/ CLPklassifisering (Forordning (EF) nr 1272/2008) Etanol Isobutan (som inneholder < 01 % butadien ( )) Butan (inneholder < 0,1 % 1,3 butadien ( )) Propan Propan2ol Rhodamine isopentan 1) Organisk løsemiddel 12) Stoffet er oppført på EUs liste over grenseverdier for yrkesmessig eksponering 13) Det er fastsatt en yrkeshygienisk grenseverdi for stoffet Se fullstendige Rsetninger og Hsetninger under punkt 16 F;R11 Flam Liq 2;H225 Fx;R12 Flam Gas 1;H220 Press Gas;H280 Fx;R12 Flam Gas 1;H220 Press Gas;H280 Fx;R12 Flam Gas 1;H220 Press Gas;H280 F;R11 Xi;R36 R67 Flam Liq 2;H225 Eye Irrit 2;H319 STOT SE 3;H336 Xn;R22 Xi;R41 R52/53 Fx;R12 Xn;R65 R66 R67 N;R51/53 Flam Liq 1;H224 Asp Tox 1;H304 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411 w/w% <1 Note 1, ,13 1,12, 13 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 41 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Oppsøk frisk luft Oppsøk lege ved vedvarende ubehag Svelging: Hud: Øyne: Forbrenning: Utfyllende opplysninger: Skyll munnen grundig og drikk 12 glass vann i små slurker Oppsøk lege ved ubehag Forurensede klær, klokker og smykker må fjernes Vask huden med såpe og vann Oppsøk lege ved vedvarende ubehag Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner Skyll med vann inntil smertene opphører Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises 42 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Avfetter og tørker ut huden Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud Kan virke irriterende på øyet Sprøytetåke i munnen kan virke irriterende på slimhinnene i munn og svelg Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer 43 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Symptomatisk behandling Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig 2 / 7 Pigipaint Rød

3 AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 51 Slokkingsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen 52 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser FORSIKTIG! Aerosolbeholdere kan eksplodere 53 Råd til brannmannskaper Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk motstandsdyktige hansker AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 61 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner For ikkeinnsatspersonell: Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde Sørg for tilstrekkelig ventilasjon Røyking og bruk av åpen ild forbudt Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene Bruk hansker Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern For innsatspersonell: I tillegg til ovenstående: Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NSEN Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp 63 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere Tørk opp dråper og sprut med en klut 64 Henvisning til andre avsnitt Se punkt 13 for kassering Se punkt 8 for type verneutstyr AVSNITT 7: Håndtering og lagring 71 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet Røyking og bruk av åpen ild forbudt Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige Se punkt 8 for informasjon om personbeskyttelse 72 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler ol Trykkbeholder Beskyttes mot sollys, og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C Oppbevares kjølig, men frostfritt Oppbevares på et godt ventilert sted 73 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ingen AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 81 Kontrollparametere Administrative normer: Innholdsstoff: Administrativ norm Anmerkninger Butan Etanol Propan2ol Propan isopentan 250 ppm 600 mg/m³ 500 ppm 950 mg/m³ 100 ppm 245 mg/m³ 500 ppm 900 mg/m³ 250 ppm 750 mg/m³ Rettsgrunnlag: Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, oktober 2010 Målemetoder: Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på 3 / 7 Pigipaint Rød

4 arbeidsplassen 82 Eksponeringskontroll Egnede tiltak for eksponeringskontroll: Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt: Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud: Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: Miljøeksponeringstiltak: Bruk verneutstyr som angitt nedenfor Se også punkt 71 Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene Øyenvern skal samsvare med EN 166 Bruk hansker Materialtype: Nitrilgummi Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet Skift hansker ofte Hansker skal samsvare med EN 374 Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med filter A Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145 Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 91 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Aggregattilstand: Aerosol Farge: Rød Lukt: Luktterskel: ph (bruksferdig oppløsning): ph (konsentrat): Smeltepunkt/frysepunkt: Startkokepunkt og kokepunktintervall: Flammepunkt: Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, gass): Ekstremt brannfarlig Øvre/nedre antennelighetsgrenseverdier: Øvre/nedre eksplosjonsgrenseverdier: Damptrykk: Damptetthet: Relativ tetthet: Løselighet: Fordelingskoeffisient noktanol/vann: Selvantennelsestemperatur: Nedbrytningstemperatur: Viskositet: Eksplosive egenskaper: Oksidasjonsegenskaper: 92 Andre opplysninger Ingen AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 101 Reaktivitet 102 Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger 103 Mulighet for farlige reaksjoner Ingen kjente 104 Forhold som skal unngås Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder Må ikke utsettes for oppvarming (feks sollys) Unngå temperaturer > 50 C 105 Uforenlige materialer Ingen kjente 4 / 7 Pigipaint Rød

5 106 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 111 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet oral: Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Akutt toksisitet dermal: Akutt toksisitet innånding: Hudetsing/irritasjon: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Sensibilisering: Mutagenisitet: Kreftfremkallende egenskaper: Skadelig for reproduksjonsevnen: Toksisitet ved en enkelt eksponering: Toksisitet ved gjentatt eller langvarig eksponering: Skadelig for luftveiene: Andre toksikologiske virkninger: Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Avfetter og tørker ut huden Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Kan virke irriterende på øyet Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Sprøytetåke i munnen kan virke irriterende på slimhinnene i munn og svelg Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Produktet er ikke klassifiseringspliktig Testdata foreligger ikke Ingen kjente AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 121 Giftighet Produktet inneholder små mengder miljøskadelige stoffer Testdata foreligger ikke 122 Persistens og nedbrytbarhet 123 Bioakkumuleringsevne 124 Mobilitet i jord Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke Testdata foreligger ikke 125 Resultater av PBT og vpvbvurdering Ingen vurdering foretatt 126 Andre skadevirkninger Ingen kjente AVSNITT 13: Disponering 131 Avfallsbehandlingsmetoder 5 / 7 Pigipaint Rød

6 AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR/RID 141 FNnummer 1950 Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene 142 FNforsendelsesnavn AEROSOLBEHOLDERE 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper Farenummer Tunnelrestriksjonskode: Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandhandling af farlig avfall Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall EALkode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel : Gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer Kluter med organiske oppløsningsmidler: EALkode: absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernekleder, som er forurenset av farlige stoffer Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen for kjemisk avfall Aerosolbokser: Beholdere som ikke blir tømt ved hjelp av vakuum, må behandles som farlig avfall under EALkode "gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer" D 145 Miljøfarer Produktet skal merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) i emballasje over 5 kg/l ADN 141 FNnummer FNforsendelsesnavn AEROSOLS < 1000 ml, flammable 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper 145 Miljøfarer Produktet skal merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre) i emballasje over 5 kg/l Miljøfare i tankskip: IMDG 141 FNnummer 1950 Ikke relevant 142 FNforsendelsesnavn AEROSOLS < 1000 ml 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper 145 Miljøfarer MP, Produktet skal merkes som Marine Pollutant (MP) i emballasje over 5 kg/l IMDG Code segregation group: ICAO/IATA 141 FNnummer FNforsendelsesnavn AEROSOLS, FLAMMABLE 143 Transportfareklasse(r) Emballasjegrupper 6 / 7 Pigipaint Rød

7 146 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen 147 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCregelverket Ikke relevant AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 151 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Spesielle bestemmelser: Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse 152 Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført AVSNITT 16: Andre opplysninger Endringer er blitt gjort i følgende punkter: Forklaring av forkortelsene: Rsetninger: Hsetninger: Utdannelse: 1 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative R11 Meget brannfarlig R12 Ekstremt brannfarlig R22 Farlig ved svelging R36 Irriterer øynene R41 Fare for alvorlig øyeskade R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H220 Ekstremt brannfarlig gass H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp H225 Meget brannfarlig væske og damp H280 Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene H319 Gir alvorlig øyeirritasjon H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal være påkrevd PBB/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK6000 Kolding T: , F: , Web: wwwhsebureauveritasdk (Made in Toxido ) N 7 / 7 Pigipaint Rød

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Ultragas Leverandørens

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-12-17 Erstatter blad utstedt 2013-08-27 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

Powergas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Powergas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-26 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Powergas Leverandørens

Detaljer

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-26 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas Leverandørens

Detaljer