HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 439 Erstatter dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Nasjonal produsent/importør Foretak OK KJEMI Drammen AS Adresse Postboks 706 Postnr./sted 3003 Drammen Land Norge E-post Internett Telefon Faks Navn E-post Tlf. (arb.) Sven N. Karlsen Nødtelefonnummer Bistandstype Giftinformasjonsentralen: 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 Etylenglykol % Xn,R22 2 Sodium 2-etylhexanoat % Rep 3,R63 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Helseskadelig 1/5

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. NB! Fremkall ikke brekninger hvis pasienten er bevisstløs. INNÅNDING Frisk luft og hvile. Kontakt lege dersom ubehag vedvarer. HUDKONTAKT Skyll huden med mye vann. ØYEKONTAKT Skyll øyeblikkelig med vann i min. Hold øynene åpne. Hvis ikke symptomene gir seg: til lege. SVELGING Fremkall brekninger øyeblikkelig og tilkall lege. MEDISINSK INFORMASJON Tidlig tilføring av Etanol kan motvirke giftvirkningene av etylenglykol metabolsk acidose og nyreskader. Hemodialyse eller bukhhinnedialyse har vært gunstig. (New Eng. J.Med. 304:21, 1981). Pleie: Behandling basert på legens bedømmelse av pasientens reaksjon. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Alkoholresistent skum.co2, pulver, vanntåke. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Etylenglykol eller oppløsninger av Etylenglykol og vann kan danne brannfarlige dunster med luft ved oppvarming. Bruk oksygenflaske og vernetøy for brannslukking (hjelm, jakke, bukse, støvler og hansker.) Helsefarlige, brennbare produkter er ikke kjent. Fullstendig forbrenning gir karbondioksid. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Unngå forurensing av overflate og grunnvann. Spill samles opp og dekkes med store mengder sand, jord eller annet lett tilgjengelig absorberende materiale som deretter børstes kraftig inn for å lette absorberingen. Blandingen kan deretter samles opp med en gummiskyffel i fat og fjernes for deponering.. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. HÅNDTERING Oppbevar beholderne tett lukket på et godt ventilert område. Må ikke lagres i direkte sollys. Alt utstyr må jordes. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Sørg for generelle og/eller lokale avtrekk for å kontrollere luftbårne nivåer under eksponeringsgrensen. Lokale avtrekk kan være nødvendig ved enkelte operasjoner. ÅNDEDRETTSVERN Nivåer i luft må holdes under eksponeringsgrense. Under de fleste forhold er det unødvendig med åndedrettsvern. Bruk imidlertid en godkjent luftrensende gassmaske ved håndtering ved høye temperaturer uten tilstrekkelig ventilasjon. 2/5

3 Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). ØYEVERN Ved risiko for direktekontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse. Hvis eksponering for dunst forårsaker ubehag i øynene, bruk heldekkende maske. HÅNDVERN Vernehansker skal benyttes ved fare for direktekontakt eller sprut. Benytt hansker av f.eks neopren-, butyl-, natur- eller nitrilgummi. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Verneklær etter behov. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm. Etylenglykol timer 25, HT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Løselighet i vann Tregtflytende væske. Rødaktig. Fiolett. Løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph i løsning 8,5 1) Smeltepunkt -12,4 C Kokepunkt > 150 C Flammepunkt > 150 C Eksplosjonsområde 3-15,3 % Damptrykk < 0,1 mbar Tetthet 1100 kg/m³ Fordelingskoeffisient -1,36 logpow MERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Merknad Kommentar 1) 50 % løsning. 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil ved normal håndtering. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksiske testresultater Eksponeringsvei Verdi/enhet Dyreart Eksp.tid Merknad Oral LD50 = 4000 mg/kg Rotte Dermal LD50 ~ mg/kg Kanin INNÅNDING Kan forårsake hodepine og svimmelhet. HUDKONTAKT Kan virke irriterende avhengig av kontaktens varighet. Ved gjentatt eksponering kan skadelige mengder opptas gjennom huden. 3/5

4 ØYEKONTAKT Kan virke irriterende. SVELGING Kan gi omtåkethet, svimmelhet, kvalme, magesmerter, muskelsvakhet og bevisstløshet. Leverskade og/eller nyreskade. Hjerneskade. 12. MILJØOPPLYSNINGER Akutte akvatiske testresultater Test Verdi/enhet Testmetode Eksp.tid Art Akutt fisk LC50 = mg/l LC50 Fisk 96 t Oncorhynchus mykiss Akutt alge LC50 ~ 7000 mg/l EC50 96 t Pseudokirchneriella subcapitata Akutt Daphnia EC50 > mg/l EC50 48 t Daphnia magna PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Biologisk nedbrytbarhet = 88 % etter 20 dager. Lett nedbrytbart. Biologisk nedbrytbarhet Etylenglykol 56% 28 t; OECD 301 C; Lett bionedbrytbart. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Bioakkumulerer ikke. Etylenglykol bioakkumulerer ikke. Ytterligere økologisk informasjon: Biokjemisk surstoffbehov (BOD): ethanediol; etylenglykol: 750 mg/g. Kjemisk sutstoffbehov (COD): ethanediol; etylenglykol: 1200 mg/g. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Foretrukne alternativer er å sende sluttproduktet til et godkjent gjenvinnings- og/eller forbrenningsanlegg. Brennes under kontrollerte forhold i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. Tomme beholdere kan bare deponeres når resterende avfallsprodukter som sitter på innsiden av beholderen er fjernet. Etiketter med varsel om helsefare må fjernes fra beholderen. AVFALLSGRUPPER Spesialavfallsgruppe: Avfallstoffnummer:7042 Organiske løsemidler uten halogen. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert Ikke farlig gods ifølge ADR. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Helseskadelig 4/5

5 EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING Etylenglykol ( %), Sodium 2-etylhexanoat (1-5 %) R-SETNINGER Nr. R22 R-setningstekst S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.s23.3 Unngå innånding av damp.s24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.s46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.s60 Dette produktet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. REFERANSER Arbeidstilsynet: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Blandingsforhold i vann. 33% frostvæske - -20'C 50% frostvæske - -40'C max 68% frostvæske - -69'C LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R22 R63 Mulig fare for fosterskade. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer SNK 1 HMSD er utarbeidet av Foretak OK KJEMI Drammen AS Adresse Postboks 706 Postnr./sted 3003 Drammen Land Norge E-post Internett Telefon Faks Navn E-post Tlf. (arb.) Sven N. Karlsen 5/5

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer