Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 1"

Transkript

1 Forord Hei og velkommen til et nytt og lekent år her på Nørve barnehage. I fjor startet vi på et prosjekt om lek og lekende samspill. Vi jobbet mye med voksenrollen vår, og har økt vår kunnskap om lek. Vi hører stadig foreldre som kommer og henter barna sine og spør dem hva de har gjort i dag; Vi har bare lekt, er ofte svaret. Men det å ha lekt det er ikke bare, det er alt! Derfor har vi prøvd å gå ned på detaljnivå for å vise alt hva faktisk barna lærer ved å være i lek med andre barn! Det er heldigvis økt fokus på lekens betydning og mindre fokus på læring og førskolepregede aktiviteter i barnehagene om dagen, og slik ønsker vi at det skal fortsette å være. Barnehagen skal være en arena der det er lov å være barn, gjøre det man ønsker, være med venner og unngå testing og målrettede aktiviteter. Det betyr ikke at vi ikke har mål for vår virksomhet, men våre mål går mer på oss voksne enn på barna. Vi skal legge til rette og være tilstede, så kommer læringen av seg selv. I år fortsetter vi prosjektet, og vi er også blitt en del av et prosjekt i regi av Ålesund kommune som heter Lekende vennskap og som vil gå i to år fremover. Dette barnehageåret vil vi starte med å fokusere på våre lekemiljøer og lekemateriell. Vi har også innført fokustid, les mer om dette på side 9. Utenom lek jobber vi også kontinuerlig med våre hverdagsaktiviteter, og vi oppdaterte disse senest våren Dette er fordi vi mener at det er i disse hverdagsaktivitetene vi må yte kvalitet og god omsorg til barna da det er dette som er deres hverdag. Les mer om hvordan vi jobber på side 4-6. Her kommer en kort oversikt over hva årets årsplan inneholder, og for dere som vil ha enda mer informasjon oppfordrer vi dere til å se på hjemmesiden vår. Årsplanen er delt i i 6 deler: Del 1: Lover og verdigrunnlag Del 2: Omsorg og lek, læring og danning Del 3: Barnehagens faglige innhold og årshjulet vårt Del 4: Vurdering Del 5: Barns rett til medvirkning Del 6: Faktaopplysninger Vi håper at dere ved å lese planen får et innblikk i hvordan vi jobber her på Nørve barnehage. For oss er omsorgen og den gode barndommen det essensielle i vårt innhold. Så vi jobber aktivt med voksenrollen for stadig å bli bedre. Nørve barnehage skal være en god plass å være for store og små! Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vi ønsker fornøyde barn og foreldre så om dere lurer på noe (ris og ros) er dere alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, det setter vi stor pris på! Vel møtt til et nytt barnehageår! Med vennlig hilsen alle oss på Nørve barnehage 1

2 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet og på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Det skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål) 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager.(kommuneplan for Ålesund, s. 36) 1.4 Nørve barnehage sitt verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vårt grunnlag i barnehagen bygger på et helhetssyn på barns utvikling og læring. Vi legger derfor vekt på verdiene respekt, omsorg, initiativ, redelighet, likeverd og et inkluderende miljø med glede og humor. 2

3 2.1 Barnehageloven om omsorg, danning, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 1, første ledd) 2.2 Planer for omsorg og lek, læring og danning Omsorg og læring, ja takk begge deler! Vår tanke her på Nørve er at for å lære og å være mottakelig for kunnskap, må visse behov være dekket. Derfor må omsorgen ligge i bunn av alt vi gjør og sier, slik at barna kan tilegne seg kunnskapen de trenger på livets vei. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorgen skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltid og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barnas utvikling og læring. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) Det å gi omsorg handler om å se/høre barna, og passe på at deres behov er dekket og at de trives og har det bra her sammen med oss. Vi ønsker også å se og utvikle enkeltindividet. I barnehagen skjer det læring hele tiden. Men det er viktig å tenke på at ikke all læring er god læring, så vi er ansvarlig for kvaliteten på det barna lærer. Det kan oppstå negative mønster i samværet blant barna, så vi må være aktivt tilstede for å fange opp dette. Barn og voksne lærer lettere ved å gjøre ting i praksis, så førstehånds erfaringer er viktig om læring skal skje. Jo yngre barna er, jo viktigere dette. På hjemmesiden vår kan de som ønsker lese mer om hva vi mener om dette! 3

4 2.3 Voksenrollen i våre hverdagsaktiviteter De siste to årene har vi på personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager jobbet med hverdagssituasjonene/rutinene våre. Vi har jobbet prosessorientert, og alle ansatte har deltatt. Vi ønsker at foreldre og barn skal bli møtt på en god måte gjennom hele dagen, uavhengig av hvem som er på jobb/hvordan vi har det etc. Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Møtet om morgenen Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) At barn og foreldre skal føle seg velkommen. Å skape trygghet og gi god omsorg til barna. Å gi barn og foreldre en god start på dagen. Fokuserer på barnet når det kommer i barnehagen. Vi er positive og imøtekommende, samt vi er lydhøre for foreldrenes ønsker for barna sine. Tar imot og utveksler informasjon. Er behjelpelig ved avskjed. Hvile/soving Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011 s 42) At barna får sove/hvile etter behov. At barna opplever omsorg, trygghet og nærhet. At foreldre skal oppleve at deres ønsker blir respektert. Barna sover under tilsyn i medbragt vogn i vognskuret. Vi ser enkeltbarna og tar hensyn til deres ønsker og behov. Vi er positiv og rolig, og tenker over stemmebruk og tonefall. Vi legger til rette for rolige aktiviteter/stunder/steder også for de største barna slik at de veksler mellom aktivitet og hvile/avslapping. Påkledning Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. (Rammeplan 2011 s 31) At barna skal bli selvhjulpet og selvstendig. Barna skal få på seg klær etter vær, og etter hvert utvikle evne til å finne ut dette selv. Å ha en god og positiv tone, med fokus på kroppsbeherskelse og begrepslære. Positive og aktive voksne som legger vekt på den gode samtale og som ser hvert enkelt barn. NB Små grupper fungerer best! Har god tålmodighet, oppmuntrer, motiverer, anerkjenner og utfordrer barna. Alle prøver å klare selv ut i fra sine forutsetninger. 4

5 Aktivitet Vi ønsker Hvordan gjør vi det? Samling Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehagelov 1 og 2) Å skape et miljø hvor barn og voksne opplever spenning og glede ved høytlesning, eventyr, fortelling, samtale og være bevisst på etiske, estetiske, og kulturelle verdier som formidler. Gi felles opplevelser som gir grunnlag for lek. Å skape et positivt gruppefellesskap, samt bygge opp enkeltbarnet /stimulere selvfølelse ved at de får delta i tygge rammer. Måltid At barna skal oppleve måltidet som hyggelig, sosialt og Barnehagen skal i følge rammeplanen bidra til at positivt. barna tilegner seg gode vaner, Å skape gode matvaner og holdninger og kunnskaper når god bordskikk. det gjelder kosthold, hygiene, At barna skal oppleve mestring og medvirkning, og etter aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011, s 42) hvert bli selvstendig. Vi er godt forberedt og planlegger med utgangspunkt i barnas egne interesser. Trener på å lytte, prate, vente på tur, ta hensyn, konsentrere oss. Barna får noen ganger delta i planlegging og gjennomføring. En voksen sitter på hvert bord. Tilbyr et variert og sunt kosthold der barna medvirker på innhold. Samtaler med barna, og oppfordrer til god bordskikk (ønsker f.eks at barna skal takke for maten) Barna smører maten selv (om det er mulig). Rolig atmosfære og positiv tone, glede og humor. Hygiene/stell Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. (Rammeplan 2011 s 42) Å skape omsorgsfulle og gode stellsituasjoner. At barna etter hvert blir trygge og selvstendig (pottetrening, dobesøk, håndvask) og får en god personlig hygiene for å unngå sykdommer og smitte. Å bidra til økt kroppsbevissthet og språkutvikling.. Vi er tilstedeværende og lydhøre voksne som tolker barnas signaler. Vi prater med barna under stell og har en positiv og god tone. Vi vasker hender etter dobesøk og før mat. Trener på do/potte i samarbeid med hjemmet. Vi setter inn ulike tiltak ved sykdom for å begrense smitte. 5

6 Turer/utflukter Varierte fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. (Rammeplan 2011 s 41) At barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. At barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Å være åpen for undring, barns nysgjerrighet og medvirkning. Å skape turglede og legge til rette for vennskap/gode relasjoner. Barna går på tur fra de er ca 2 år, gjerne små grupper. Alle barna skal delta etter sine forutsetninger. Deler vår kunnskap om naturen, trær, blomster, dyr, fugler, kretsløp, miljø og bærekraftig utvikling. Noen ganger tilbereder vi mat på stormkjøkken og på bål. Dokumenterer i etterkant der vi samtaler og oppsummerer turene. (Trener hukommelse, gjenfortelling, språkutvikling, turtaking med mer.) Avskjed Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) Å få ei god avslutning på barnehagedagen for barn og foreldre. Å skape trygghet og å ha et godt foreldresamarbeid. Aktive, positive voksne som tar kontakt med foreldrene. Vi forteller om spesielle hendelser, positive og negative. Følger opp evt. informasjon fra morgenen. 6

7 2.4 Fra oppdragelse til danning Tidligere tenkte man at målet var å oppdra barn, barn skulle formes av de voksne. Begreper som lydighet, disiplin, høflighet og underkastelse stod i sentrum. Begrepet oppdragelse er lite forenelig med tanken om at barn er meningsskapende individer som bidrar til sin egen og andres læring. Og det er heldigvis der vi er i dag! Nå ser vi på barna som sosiale og kompetente individer og begrepet oppdragelse er byttet ut med begrepet danning. Vi tenker også at barna skal være med å medvirke på sin egen hverdag. Rammeplanen (2011 s. 15) sier: Gjennom gode dannelsesprosesser settes barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et mer verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. På Nørve barnehage jobber vi med danning ved å legge til rette for barnas egne valg, selvstendig tenking, toleranse og barns medvirkning. Vi ønsker å skape rom for at barna skal utvikle sin egen kultur. Vi prøver å si minst mulig nei og mest mulig ja og la barna i størst mulig grad få medvirke på sin egen hverdag. Vi tenker at det å dannes er det å bli seg selv som menneske, i samspill med andre. Gjennom lek og samspill med andre får barna mulighet til å prøve og feile i samspill med andre barn og voksne. De utvikler sin nysgjerrighet til omverdenen gjennom leken, og de utvikler holdninger, og ferdigheter og opplever det å gi å ta imot omsorg. Derfor mener vi at leken er meget viktig i barnas danningsreise, og noe vi må ha et bevisst og konstruktivt forhold til! 7

8 2.5 Sosial kompetanse Vi jobber bevisst og strukturert med læring av sosial kompetanse. Men sosial kompetanse mener vi de egenskapene som gjør oss i stand til å samhandle hensiktsmessig med andre mennesker i ulike situasjoner. Det skal oppleves positivt for en selv, samtidig som det bidrar positivt til fellesskapet. Det er 5 ferdigheter vi deler sosial kompetanse inn i; Empati; evnen til å forstå andre menneskers perspektiv, tanker og følelser. Positiv sosial adferd; frivillige handlinger som har til hensikt å være til nytte, hjelp og støtte for andre mennesker. Selvhevdelse: i barnehagen handler det om å våge å ta kontakt, klare å fremme egne synspunkter, ta initiativ til lek, bli med på lek som allerede er i gang og invitere andre med i leken. Samt kunne si ifra når noe er urettferdig. Selvkontroll; handler om evnen til å kunne holde litt igjen i samspill med andre å kunne tilpasse seg ulike situasjoner. Evne til å vente på tur, og av og til avgi litt plass og la andre skinne litt. Lek, glede og humor; evne til å kunne leke med andre, glede seg over småting, og forstå og produsere humor. Det viktigste i hele verden er hvordan vi har det sammen med andre og hvordan vi har det sammen med oss selv. Og barn som innehar god sosial kompetanse styrker sin selvfølelse og selvbilde gjennom positivt samvær med andre. Så vårt mål er å skape plass for alle barn i fellesskapet slik at vi skaper gode rammer som alle barn kan utvikle seg godt innenfor. Derfor jobber vi med å styrke den sosiale kompetansen til barna, dette skjer både i temasamlinger og i hverdagssituasjoner. De minste barna på Humla og Mauren jobber med et program som heter START. Hensikten er å utvikle barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter. START består av tre ulike hovedområder; Empati; barna får lære å kjenne igjen følelser hos seg selv og andre. Tilknytning: Fokus på å få barna til å kjenne trygghet og til å stole på oss voksne. Sosialt samspill: Barna får erfaring med ferdigheter som er nyttig å beherske i samspill med andre, som f eks vente på tur, kunne byttelåne, spørre om hjelp etc. Opplegget tilpasses etter alder på barna! Men vi vet at jo tidligere barna presenteres for sosiale og emosjonelle ferdigheter, jo bedre er forutsetningene for en god utvikling. Marihøna bytter på flere ulike opplegg, les mer om dette på månedsplanene. 8

9 2.6 Lek og fokustid Barn som har tilgang på lekekamerater og lek hver dag, har et stort fortrinn fremfor de som står utenfor lekefellesskapet. I lek lærer barna blant annet sosial kompetanse, de lærer å samhandle med andre, knytte vennskap, løse konflikter etc. De utvikler også språket sitt både verbalt og nonverbalt. Ved å late som, går barna inn i en egen fantasiverden hvor de tar andres perspektiv og gir rom for tanker og følelser. Dette utvikler evnen til sosial rolletaking, og gjennom leken lærer barna at andre tenker og føler annerledes enn dem selv. I leken overfører også barna barnekulturelle tradisjoner fra de eldste til de yngste. Alle barn har behov for å kjenne at de er ønsket som deltakere i et lekende fellesskap. Dette er avgjørende for barns opplevelse av omsorg, glede og mestring i hverdagen. Derfor vil vi si at å hjelpe barn som ikke leker inn i fellesskapet anser vi som en av våre viktigste oppgaver. Når barn står utenfor fellesskapet, må den voksne se det som sitt ansvar å støtte barnet slik at det kan få gode opplevelser sammen med andre barn. (Kari Pape: Jakten på den gode barndom) I fjor startet vi på Nørve barnehage på et større prosjektarbeid om lek. Vi begynte med voksenrollen og oss selv, og fikk økt kunnskapen om lek blant personalet. Vi har også innført fokustid mellom 9.30 og 11. Det vi oppdaget når vi begynte å jobbe med lek var hvor ofte vi måtte avbryte leken med barna for å ta imot beskjeder, ta telefon, gjøre praktisk arbeid, ta imot barn. Men nå setter vi av denne tiden til barna deres og leken deres. Dere foreldre kan hjelpe oss med å prøve å levere før fokustiden, og unngå å ringe oss i denne perioden på dagen. Vi ser allerede at det hjelper oss mye og vi får fordypet oss og hjulpet bedre de som har behov for det. I år har vi tenkt å jobbe med det fysiske miljøet vårt og lekemateriell. Men vi har også knyttet oss opp mot et større prosjekt i regi av Ålesund kommune som heter Lekende vennskap. Prosjektleder er Silje Ims Lid fra Høyskolen i Volda. Vi vil bruke minst 2 planleggingsdager på temaet, samt personalmøter og avdelingsmøter på å jobbe med dette. Vi skal også samarbeide med andre barnehager, og gleder oss til et skikkelig løft på et utrolig spennende og viktig område. Her ser dere en liten skisse over hvordan vi tenker oss at arbeidet skal foregå. Gjennom vårt prosjekt om lek kommer vi blant annet til å jobbe med: Hva Når å øke personalets kunnskap om lek (2014/2015) voksenrolla (2014/2015) leken ute og inne på barnehagen (2015/2016) det fysiske miljøet og lekemateriell (2015/2016) utvikling av vennskap (2016/2017) hvordan vi kan hjelpe barn som ikke leker (2016/2017) Dere får mer informasjon om prosjektet vårt i løpet av barnehageåret. 9

10 10

11 3. Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forbyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) 3.2 Nørve barnehage sitt innhold i år I år kommer vi til å koble fagområdene opp mot barnas lek og opp mot hverdagsaktivitetene våre. Vi vil være lydhøre for barnas innspill og interesser og bygge videre på dette. Vi kommer til å jobbe med alle de 7 fagområdene i Rammeplanen; Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Natur, miljø, teknikk Etikk, religion, filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Forut og innsamlingsaksjon 23. oktober Vi vil også i år være med på Foruts barneaksjon fra Nepal. Foruts aksjoner går over to år med samme prosjekt, og i fjor ble vi kjent med flere barn fra Nepal. Biswas (5) og Nichal (6) bor på trygge gårder sammen med familien sin, men vi ble også kjent med Puspa (7) og storesøsteren som ikke hadde noen trygg familie å bo hos. I år skal vi følge disse barna videre og se hvordan det har gått med dem siden sist. Så selv om det er samme land og de samme barna vi møter er innholdet i aksjonen helt forskjellig fra i fjor. Vi synes også det blir ekstra interessant å se hvordan det går med barna etter det store jordskjelvet som rammet Nepal i Målet er å gi barna et innblikk i hvordan andre har det, samt å vise dem at vi kan hjelpe dem som ikke har det like bra som oss. Vi ønske å vekke nysgjerrighet og bidra til toleranse ovenfor en mangfoldig verden. Mer informasjon kommer, om dere ikke klarer å vente kan dere se på hjemmesiden til Forut, 11

12 Vi mottar filmer, bøker, plakater med mer, samt en salgspakke og en basarpakke slik at vi kan gjennomføre en innsamlingsaksjon 23. oktober, så den dagen inviteres dere til foreldrekaffe. Pengene vi samler inn går til barna i Nepal. Opplegget vil i første rekke være for de eldste barna, men vi tenker at også barna på Humla kan få et lite innblikk i livet i Nepal, og alle foreldrene blir invitert på foreldrekaffe denne dagen. 3.3 Tradisjoner/årshjul for Nørve barnehage! Høsten 2015 Når Hva Hvordan 11. sept. Nørve Olympiske leker 14. sept Plandag Planlegging av høsten/lek Uke sept Onsdag 7. okt Brannvernuke Gamlebarn-dag En aktivitetsdag for barna der vi har hinderløyper, leker og ulike grener og går i tog og synger OL-floka. Dagen avsluttes med mat og drikke til de små heltene, diplom utdeles selvfølgelig! Denne uka setter vi fokus på brannforebyggende arbeid, de eldste barna har et eget opplegg i regi av Brannvesenet. Vi gjennomfører brannøvelse. I høstferien inviterer vi barna som sluttet hos oss i fjor på besøk, vi savner jo dem så masse og håper de savner oss bittelitt også;) 13.okt Plandag Lekende vennskap i regi Ålesund kommune 16. okt Fotografering Fotograf kommer i barnehagen og tar gruppebilder og portrett av de som ønsker det. Fredag 23. okt FN-dagen og Forutaksjon Dagen før FN-dagen inviterer vi foreldre og barn på besøk til foreldrekaffe. De eldste barna skal være med på et prosjekt som heter Forut der vi lærer om barn i andre deler av verden. Denne dagen avrunder vi prosjektet med salg av kaffe, kaker, div, og pengene sendes til barn som trenger det. Fredag 12. des Tirsdag 16. des Desember Lucia-feiring Nissefest Julevandring Vi inviterer foreldre og søsken til barnehagen for å se tog, høre sang og spise lussekatter. Alle barna kommer i røde klær, vi spiser nisse- grøt, går rundt juletreet og kanskje kommer nissen? De eldste barna blir hvert år invitert til Borgund kirke. Der dramatiseres juleevangeliet av barn og voksne. 12

13 Våren 2016 Når Hva Hvordan 4. Jan Plandag Vi evaluerer høsten og planlegger våren 12. feb Karneval Mer info kommer. 19. feb Åpen dag Vi inviterer nye søkere til barnehagen for å se hvordan vi har det her på Nørve! Vinter 2015 Skidag Denne dagen har barna med ski eller akebrett. Vi lager skiløype på Nørvebana og har ulike aktiviteter i snøen. Nystekte rundstykker og kakao samt diplom til alle deltagerne. Tirsdag 23. feb Tirsdag 1. mars Før påske Før påske Fredag 18. mars Fredag 6. mai Fredag 13. mai Tirsdag 17. mai Besteforeldrekaffe Barnehagedagen Påskevandring Påskeopplegg i Borgundgavlen for de eldste barna Påskelunch Plandag Prøve-17-mai By-toget Vi inviterer besteforeldre (de som det ikke passer for kan stille med en tante/onkel/venn osv) til kaffe og hyggelig samvær med barnebarna denne ettermiddagen. Mer info kommer! Barnehagene har sin egen dag der vi markerer oss selv og det vi står for. Tema i år er språk og lesing. De eldste barna blir invitert på påskevandring i Volsdalen kirke der de får vite hvorfor vi ferier påsken. Da vi er eksamensbarnehage og hjelper til slik at elevene ved Fagerlia videregående skole får tatt eksamen så lager de hvert år et opplegg til oss i Borgundgavlen. Mer info kommer. Denne dagen dekker vi langbord med rundstykker og masse godt pålegg for barn og ansatte. Evaluerin/Planlegging Vi har en aldri så liten generalprøve der vi øver på å gå i tog, samt har leker ute på uteområdet vårt. Barnehagen går i bytoget. Det er foreldrerepresentantene som arrangerer dette. 20. mai Plandag Tema er lek, foredrag med den kjente foredragsholderen, fortatter og pedagogen Berit Bae! Dette gleder vi oss til! 10. juni Fotballdag Barnehagen vår er så heldig at vi er nærmeste nabo til Nørvebana. De siste årene har vi brukt å arrangere fotballdag der barn og voksne kommer i barnehagen med fotballdrakter og vi har turnering for de eldste og ball-lek for de minste! Mat og drikke og diplom er en selvfølge! 9. juni (vær-forbehold) Sommerfest Vi arrangerer sommerfest etter barnehagen er slutt. De heldige eierne av 5-årsbarn må ta med enten kake eller fruktfat. Mer informasjon kommer! 17. juni Nye barns dag Vi inviterer alle barna som skal begynne hos oss i august på besøk slik at de kan se hvordan vi har det. 13

14 3.4 Dokumentasjon Vi vil bruke pedagogisk dokumentasjon som et ledd i barnehagens utvikling. Dette gjør vi for å synliggjøre hva vi gjør og for å synliggjøre barnas læring og utvikling. Redskap vi har er blant annet: - Foto og film - Digital fotoramme - Barnas produkter og arbeid - Månedsplan og halvtårsplan - Ipad - Prosjektor - Dagen i dag (skrive på tavla i gangen) Mål for barna For de voksne Oppleve mestring Inspirasjon Selvbilde/danning Skape fellesskapsfølelse Skape gode minner som danner grunnlaget for språkutvikling og samtale Visualiserer virksomheten vår Observerer Bruker dokumentasjon for å vise foreldre og andre hvordan vi jobber Danner grunnlaget for evaluering og videre planlegging 4. Vurdering Hva vurderes? Hvorfor vurderes det? Når Barnegruppens og enkeltbarns trivsel og utvikling Pedagogisk opplegg Voksenrollen Vi observeres fortløpende barnegruppen og enkeltbarna. I løpet av året har vi 2 runder med observasjon der vi inviterer dere til foreldresamtaler for å prate om hvordan barna har det/ utvikler seg. Vi evaluerer fortløpende tema/opplegg/fagområder og har avdelingsmøter/ledermøter ukentlig. Vi må ha en bevisst og reflektert holdning til jobben vi gjør. Vi ønsker å bli bedre og å ha fornøyde foreldre og glade barn! Ukentlige avdelingsmøter. Personalmøter kveld. Planleggingsdager. Halvtårsvurdering. Avdelingsmøter. Personalmøter kveld. Planleggingsdager. Halvtårsvurdering. Avdelingsmøter. Planleggingsdager. Personalmøter. Personalets trivsel Foreldresamarbeid Vi har ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet vårt i regi av Medi 3 (psykososialt, fysisk). I tillegg gjennomføres medarbeidersamtaler og halvtårsvurdering der vi kartlegger hvordan vi har det. Vi har en brukerundersøkelse til foreldrene annenhver vår der foreldre får mulighet til å gi tilbakemelding på hva som fungerer/ikke fungerer. Vi ønsker fornøyde brukere og glade barn! 14 Medarbeidersamtaler. Brukerundersøkelser. Halvtårsvurdeling. Daglig kontakt Foreldremøter Foreldresamtaler Brukerundersøkelse

15 5. Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Hvorfor barns medvirkning? Målet er å øke barns medvirkning på egen hverdag. For å gjøre dette må vi ta barna på alvor, og respektere barna. Dette innebærer at vi må møte barnas interesser, initiativ og anerkjenne deres kompetanse. Vi ønsker at barna skal - Kunne medvirke i egen hverdag både verbalt og ved hjelp av kropsspråk - føle seg betydningsfulle - føle seg avsvarlige/inneha ansvar - oppleve mestring De voksne skal - sette rammer og inspirere til utforsking og læring - lytte, samtale og være nær barna, ta deres innspill på alvor - være spontane - dokumentere det vi gjør 6. Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) Barnehagens planer for overgang barnehage - barneskole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barnas overgang fra barnehage til skole. De syv fagområdene som blir fokusert på i Rammeplanen er en del av de samme områdene som barna senere møter igjen i skolen. Barnehagen har et eget pedagogisk opplegg for overgangen barnehage/skole for 5-åringene. Alle foreldre inviteres til foreldremøte høsten siste året i barnehagen. Der får de presentert prosedyre for overgang barnehage skole, bli orientert om barnehagens pedagogiske opplegg og får diskutere sin egen rolle og medvirkning i overgangen. 15

16 6.2 Samarbeidsorgan PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste): Ved behov Barnevernstjenesten: Ved behov Helsestasjon: Ved behov Fagerlia videregående skole: Vi tar imot elever fra Fagerlia vgs som gjennomfører tentamen ved å ha opplegg for barna våre. Til gjengjeld blir vi invitert hvis de gjør spennende ting (teater, dans, drama) og de har også et eget opplegg for de eldste barna våre til påske. Høgskulen i Volda: Vi på Nørve har inngått en 3-årig avtale med høyskolen i Volda der vi har sagt ja til å ta imot studenter fra høyskolen som studerer for å bli barnehagelærer. Barnehagelærer er den nye betegnelsen som brukes om 3 årig høyskoleutdanning (tidligere førskolelærerutdanning). Det er våre barnehagelærere som da fungerer som øvingslærere for studentene. Dette gir oss faglig input og ekstra hender og er veldig kjekt for både små og store! 3 av våre barnehagelærere har tatt videreutdanning i Mentor/Veiledning, det er Hege Kristin, Elisabeth og Elin. Men også Terese og Bente er øvingslærere når det er ønskelig fra høyskolen i Volda. Nytt på nytt: Dette er et prosjekt i regi av Ålesund kommune, der erfarne barnehagelærere med Veiledning/Mentorutdanning veileder nyutdannede barnehagelærere om ulike utfordringer de måtte møte i yrket. Hege er en av barnehagelærerne som Ålesund kommune har ansatt til å veilede nyutdannende og dette gjør hun en gang per månen utenom arbeidstid. 6.3 Foreldremedvirkning Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner. Det er de som vet best om sitt barn og deres behov. Derfor legger vi vekt på å skape et så godt og tett samarbeid som mulig mellom barnehagen og hjemmet. Dette gjøres blant annet gjennom kontakten i hente-bringe situasjoner, på foreldresamtaler og foreldremøter. På foreldresamtalene er det enkeltbarnet som er i fokus, mens på foreldremøte er alle foreldrene til stede, og det blir snakket mer generelt. Vi sender også ut årsplan, månedsplan og andre informasjonsskriv, og informasjonen sendes på mail.vi har også et samarbeidsutvalg som består av to representanter valgt av foreldrene, og to representanter valgt blant personalet og styrer som er eiers representant. Foreldrerådet er et organ der alle foreldrene til barna er representert. Ellers er foreldrene alltid velkommen til å komme med ønsker og innspill og innholdet i hverdagen til barna! 16

17 6.4 Praktiske opplysninger Nettvett På grunn av det etiske ansvaret til barnehagen, ønsker ikke vi at bilder av barna som blir tatt av foreldre i ulike settinger i barnehagen, blir lagt ut på nettsider. For eksempel på Facebook. Dette gjelder når det er andre enn ditt barn på bildet! Levering og henting Foreldrene skal alltid ta kontakt med personalet på sin base når barnet kommer om morgenen, og når det hentes på ettermiddag. Dersom barnet kommer senere enn kl , vil vi ha beskjed på grunn av tur eller andre opplegg. Vi vil også ha beskjed om barnet har fri, eller er syk. Vi ber om dere ringer til barnehagen for å informere om dette, ikke via mail. Måltider Vi har tre måltider per dag, frokost, lunsj og frukt. Frokost ordner dere foreldre, enten ved at barna spiser hjemme eller de kan ha med matboks og spise når de kommer om morgenen. Flere har med frokostblanding i matboksen, og så får barna melk til den her. Frokost varer frem til kl 9, da rydder vi vekk maten! Så kommer dere etter dette må barna ha spist hjemme. Til lunsj setter vi som regel frem brød og pålegg, og barna får (med litt hjelp om nødvendig) smøre sin egen mat. Men vi prøver å variere med å bake litt scones, rundstykker, evt ta ristet brød eller knekkebrød. Turdager tar dere med egen matboks, drikke og sekk. Til fruktmåltidet deler vi opp frukt, slik at barna får smake litt flere sorter hver dag. Vi serverer også brød/knekkebrød til dette måltidet. Vi serverer melk og vann til alle måltider. Annenhver fredag lager vi mat avdelingsvis, følg med på månedsplanene! 17

18 Bursdagsfeiring: Vi feirer bursdagen til barna i barnehagen og alle barna får egen bursdagskrone. Vi henger også ut flagg og henger opp bilde på døren slik at alle vet hvem som har bursdag. I samlingstunden synger vi sanger, barna får velge seg et eventyr fra eventyr-posene våre og bursdagsbarnet får selvsagt ha på kongekappe og sitte på bursdagsstolen vår om de ønsker. Bursdagsbarnet tar med seg en is-pinne til barna på sin avdeling. Stor stas å få dele ut bursdag-is. Ferieavvikling for barna Alle barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret (fra 1. aug aug 2016). Dette er fordi juli måned er betalingsfri måned. Sommerferien må varsles før 1. april, slik at personalet får planlagt sin ferie også før 1. mai. Barna må ha minimum 3 uker sammenhengende ferie. Sommeren 2015 hadde barnehagen stengt 3 uker, hvordan det blir sommeren 2016 er ennå ikke bestemt. Planleggingsdager På planleggingsdagene planlegger og evaluerer vi vår virksomhet. Personalet jobber bevisst og målrettet for å utvikle oss og bli bedre på det vi gjør. Den siste tiden har vi jobbet blant annet med verdiene våre og de enkelte delene av dagen, samt fagområder. Fremover er det lek som står for tur. Barnehagen skal ha 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Neste barnehageår holder vi stengt pga planleggingsdag følgende dager; Dato Tema 14. september Planlegging av høsten Prosjekt lek 13. oktober Lekende vennskap 4. januar Evaluere høsten, planlegge våren Jobbe med lek 6. mai Evaluere året, planlegge neste år 20. mai Foredrag med Berit Bae; tema lekende vennskap Jul og påske Vi holder åpent i julen og påsken, siste onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12. Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barn og sykdom Hvis barna er syke, må de holdes hjemme. Dersom barna blir syke når de er i barnehagen kontakter vi foreldrene, derfor er det viktig at foreldrene er tilgjengelig på telefon. Det anbefales at barna må ha et feberfritt døgn før de kommer i barnehagen. Barn med oppkast og diaré må holder hjemme minst 48 timer etter siste utbrudd, dette er oppfordringen fra folkehelseinstituttet. Barna må også være friske nok til å være ute hvis de kommer i barnehagen. For mer informasjon se egen brosjyre som vi deler ut høsten 2015 om Barn og sykdom. 18

19 Jeg skulle ønske at dagens barn lekte mer enn de gjør! For den som leker som liten får en rikdom inni seg Som man kan øse av hele livet. Man bygger opp en varm, hyggelig verden inni seg. En verden som gir styrke om livet blir vanskelig Et sted man kan ty til i motgang og sorg (Sagt av Astrid Lindgren) 19

20 6.5 Barnegrupper og personalet: Nørve barnehage har i år 48 barn totalt som er fordelt på 3 avdelinger. Virksomhetsleder: Grethe-Sofie Furmyr 80 % stilling Elin Ostnes Skog 20 % stilling Mauren 10 barn i alderen 0-1 år: Barnehagelærer: Bente Kristin Hjelseth 100 % stilling Fagarbeider: Beate Brand-Hansen 100 % stilling Assistent: Renate Grønnevik 100 % stilling Barnepleier: Kristin Tennøy 50 % stilling Humla 12 barn i alderen 1-2 år. Barnehagelærer: Elin Ostnes Skog 80 % stilling Assistent: Kari Ann Almås 100 % stilling Assistent: Nina L. Larsen 20 % stilling Fagarbeider: Kristine Formo Ulvenes 100 % stilling Fagarbeider: Merethe Torvik 100 % stilling Marihøna 26 barn i alderen 3-5 år. Barnehagelærer: Terese Petersen 100 % stilling Barnehagelærer: Hege Kristin Kvamme 100 % stilling Assistent: Cecilie Lia Fredriksen 100 % stilling Assistent: Sissel Lunheim 100% stilling Assistent: Nina L. Larsen 50% stilling Assistent: Johanne Eidset 50% stilling Marihøna har flere barn med spesielle behov dette barnehageåret som utløser ca 1 stilling ekstra. Høsten 2015 er det flere av de minste barna på småbarn som ikke har startet opp ennå, derfor vil de være 3 i grunnbemanning på Mauren frem til der er fullt opp med barn. Vi ser når høsten kommer hvem som flyttes, og hvordan vi organiserer dette. Barnehagelærer Elisabeth Svensli (100 % stilling) er i fødselspermisjon hele barnehageåret og på plass igjen medio april Vi ønsker et nært samarbeid med hjemmet, så ta kontakt dersom det er noe. Vi kan nåes på tlf: Styrer: Marihøna: Humla: Mauren:

21 21

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer