11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker"

Transkript

1 Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40 færre enn i , eller 80 prosent, av titlane er registrerte i Nasjonalbibliografien i nye lydbøker blei også pliktavleverte. Det er 50 fleire enn i , eller 87 prosent, av lydbøkene er registrerte i Nasjonalbibliografien i 200. Pliktavleveringa til Nasjonalbiblioteket omfattar også anna materiale, som for eksempel film, lydbøker, plakatar digitale filar frå radio og fjernsyn, kart og aviser. Jamfør kapittel 9. Det vart totalt utgitt bøker i 200, ein auke på 6 prosent frå Det var flest skjønnlitterære boktitlar, 3 00 registrerte titlar. 400 titlar var samfunnsvitskap, og 200 var bruksretta vitskap. 79 prosent av boktitlane inneheldt bokmål, 7 prosent nynorsk og 7 prosent engelsk. Dette inkluderer bøker på fleire språk. Innanfor både skjønnlitteratur og religion er 92 prosent av bøkene på bokmål. Bøker i kategorien språk har ein naturleg høg del nynorsk, med 23 prosent. Historie- og geografibøker har òg ein del bøker på nynorsk, 3 prosent. Blant bøker innanfor kategorien naturvitskap dominerer bøker på engelsk, 65 prosent. Innanfor bruksretta vitskap er det òg mange bøker på engelsk, 47 prosent. Som dei to åra før var det omtrent 60 bøker på samisk blant dei registrerte bøkene i 200. Delen av samiske bøker blant bøker om språk var på 6 prosent i 200. Jamfør tabellane.2 og.3. Figur.. Utgitte bøker og småtrykk, etter emne Talet på titlar Historie og geografi Litteratur Kunst, rekreasjon Nytta vitskap Naturvitskap Språk Samfunnsvitskap # 200 Religion Filosofi Alminnelege skrifter Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. I 200 var det nær 900 romanar og 900 barne- og ungdomsbøker blant dei 300 skjønnlitterære boktitlane. I kategoriane dikt og drama var det høvesvis 80 og 90 titlar i prosent av dei skjønnlitterære boktitlane i 200 var norske, mens 53 prosent var utanlandske. Jamfør tabell.4. Av dei registrerte boktitlane var boktitlar omsette bøker i 200, det same talet som i Dette tilsvarar bort imot ein tredjedel av dei registrerte boktitlane, for begge åra. I 200 var 64 prosent av titlane omsette frå engelsk og 2 prosent frå svensk. Samanlikna med 2009 var prosentdelen på høvesvis 69 og prosent. Jamfør tabell titlar med barne- og ungdomslitteratur Det vart utgitt 600 titlar innanfor barne- og ungdomslitteratur i 200. Omtrent 900 titlar var skjønnlitteratur, medan 700 var faktabøker. 84 prosent av bøkene var 24 Statistisk sentralbyrå

2 Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 på bokmål, 4 prosent på nynorsk,,4 prosent på samisk, 0,4 prosent på engelsk og 4 prosent på andre språk. Jamfør tabell.7. Det var totalt registrert opphavsmenn til originale norske utgivingar i 200. Av dette var 39 prosent kvinner, og 6 prosent var menn, om lag det same som året før. Blant dei mest mannsdominerte kategoriane finn vi historie og geografi, med 74 prosent menn blant opphavsmennene og religion med 70 prosent. Derimot var kvinner i fleirtal blant opphavsmenn til språklitteratur, med 54 prosent. Blant dei 000 opphavsmennene til barnebøker var kvinner òg i fleirtal, 52 prosent. I 2009 var det 47 prosent kvinner, som syner at kvinnedelen har auka 5 prosentpoeng på eitt år. Jamfør tabellane. og.8. Stabil bokomsetnad 200-tala frå Den norske Forleggerforening viser at den totale omsetnaden av bøker var på drygt 6 milliardar kroner målt i utsalsprisar. Samanlikna med 2009 er omsetnaden omtrent uendra siste året. Medlemsforlaga i Den norske Forleggerforening hadde ein omsetnad på 4,3 milliardar kroner, ein nedgang på prosent siste året. Bokklubbforlaga hadde ein nedgang i omsetnaden på 9 prosent samanlikna med 2009, sidan 2006 har nedgangen i omsetnaden vore på 40 prosent. Jamfør figur.2 og tabell.9. Figur.2. Bokomsetnad Millionar kroner kr Medlemsforlag Andre forlag# Bokklubbar Bokimportørar Endringar i medlemsmassen frå år til år påverkar tala. Tala for Andre forlag er eit estimat. Kjelde: Den norske Forleggerforening. Medlemsforlaga selde drygt 24 millionar bøker i 200, ein nedgang på 2,3 prosent frå Over 4 millionar av dei selde bøkene er lærebøker (grunnskole, vidaregåande skole og lærebøker for høgare utdanning). Dette var ein nedgang frå 2009 på bøker, i 2009 var reduksjonen på nær bøker. I 2009 fann ein den største nedgangen i gruppa lærebøker for grunnskolen. I 200 har nedgangen vore størst i gruppa lærebøker for vidaregåande, med 35 prosent. Ei av årsakene til denne reduksjonen er at skolereforma Kunnskapsløftet har gitt vesentleg reduksjon i skolebokmarknaden (Den norske Forleggerforening). Det vart selt nær,2 millionar norske skjønnlitterære bøker for barn og,5 millionar omsette skjønnlitterære bøker for barn i 200. Dette gir ein auke på høvesvis 6 og prosent frå Brutto omsetnad steig med 3 prosent for den norske og 0 prosent for den omsette skjønnlitteraturen for barn. Norsk sakprosa for barn har også hatt ein auke både i talet på selde bøker og brutto omsetnad, talet på selde bøker har i denne bokgruppa auka med 62 prosent og bruttoomsetnaden med 9 prosent. Omsett skjønnlitteratur for vaksne auka også i talet på selde eksemplar med 23 prosent eller over fleire selde eksemplar. Norsk Statistisk sentralbyrå 25

3 Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 skjønnlitteratur for vaksne viser ein svakare vekst i talet på eksemplar, mens omsetnadstala viser ein svak nedgang. Figur.3. Bruttoomsetnad fordelt på bokkgruppe Millionar kroner Omsette underhaldningsromanar Norske serieromanar Fonogram (Plater, lydbøker mv.) Kommisjonsbøker, lover Verk Billegbøker Omsett skjønnlitteratur, barn Norsk skjønnlitteratur, barn Omsett skjønnlitteratur, vaksne Norsk skjønnlitteratur, vaksne Omsett sakprosa, barn Norsk sakprosa, barn Omsett sakprosa, vaksne Norsk sakprosa, vaksne Fagbøker Lærebøker Vidaregåande Grunnskolen Bruttoomsetnaden er estimert på bakgrunn av nettoomsetnaden. Kjelde: Den norske forleggarforening Millionar kroner Tabell.. Originale norske utgivingar med norske opphavsmenn 2, fordelt på kjønn Talet på titlar i alt Opphavsmenn i alt Menn Kvinner Av dette Barnebøker, totalt tal titlar Opphavsmenn i alt Menn Kvinner Utan omsyn til språk. 2 Opphavsmenn er her forfattarar, medforfattarar, redaktørar, illustratørar (når meir enn halvparten av boka er illustrert), gjendiktarar (av poesi) og andre medarbeidarar som har hatt eit større ansvar for verket. Verk der både menn og kvinner er opphavsmenn, tel kvar person med i statistikken. 3 Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. Ein av fire les bøker ein gjennomsnittsdag Tal frå Norsk mediebarometer 200 syner at kvar nordmann i gjennomsnitt brukte 4 minutt på boklesing per dag. Det var 24 prosent av befolkninga i alderen 9-79 år som las ei bok på fritida ein gjennomsnittsdag. Dette er ein nedgang frå det rekordhøge talet på 27 prosent i Frå undersøkinga starta i 99 har prosentdelen legi mellom 7 og Statistisk sentralbyrå

4 Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 Det er fleire tendensar som har vore stabile dei siste åra. Det er som vanleg fleire kvinner enn menn som les bøker på fritida i 200, 30 prosent av kvinner og 9 prosent av menn. Barn i alderen 9-5 år er stadig den aldersgruppa der flest les bøker i løpet av dagen, 3 prosent. Dei med høg utdanning les òg i større grad bøker. Derimot er det ein nokså liten samanheng mellom boklesing og hushaldsinntekt. Ser vi på yrkesstatus, er det særleg personar med yrke som krev høgare utdanning som er dei ivrigaste boklesarane. Dei som bur i meir tettbygde strøk, les i noko større grad bøker på fritida. Romanar og noveller er klart mest populært. Jamfør tabellane.,.2 og Om bokstatistikken Bokstatistikken er utarbeidd for å kunne gi eit bilete av kva som er kome inn til Nasjonalbiblioteket av norske pliktavleverte monografiske dokument. Tilvekststatistikken frå Nasjonalbiblioteket omfattar alt som er kome inn i statistikkåret, medan bokstatistikken er basert på det som er avlevert og registrert i Norbok, nasjonalbibliografien for bøker, og som er utgitt i statistikkåret. Statistikken vert produsert frå BIBSYS når ein reknar med at alt som er utgitt året før er avlevert og registrert. Dette skjer normalt i mai året etter statistikkåret. Den norske Forleggerforening Mediebruksundersøkingane Tal på bokomsetnad og tal på selde bøker er henta frå den årlege bransjestatistikken til Den norske Forleggerforening. Tala for bokomsetnad byggjer på opplysningar henta inn frå medlemsforlag, bokklubbar og andre aktørar i bokmarknaden. Omsetnaden til forlag som ikkje er medlemmer av foreininga, byggjer dels på innrapporterte tal og dels på skjønn. Elles omfattar bransjestatistikken berre forlag som er medlemmer av foreininga. Tala i tabellane er henta frå bransjestatistikken 200. Det var 90 medlemsforlag i foreininga ved utgangen av 200, og dersom vi ser bort frå nokre mindre forlag som blei medlem i 200, inngår alle forlaga i talgrunnlaget. Blant aktørane som har levert inn tal til statistikken i 200, er det ein bokklubb meir enn det var i Tala som tek for seg bruk og lesevanar av bøker, er henta frå Norsk mediebarometer 200. Termen kvartil representerer ei gruppe med om lag ein fjerdedel av utvalet i undersøkinga. Talet i kvar gruppe vil variere noko frå år til år. Nokre kjennemerke nytta i tabellane: Yrkesstatus (6-79 år) Yrkesgruppe -2: Administrative leiarar og politikarar, akademiske yrke Yrkesgruppe 3: Yrke med kortare høgskole- og universitetsutdanning og teknikarar Yrkesgruppe 4-5: Kontor- og kundeserviceyrke, sals-, service- og omsorgsyrke Yrkesgruppe 6-9: Yrke innanfor jordbruk, skogbruk og fiske, handverkarar o.l., prosess- og maskinoperatørar og transportarbeidarar o.l., yrke utan krav til utdanning Yrkesgruppe 0, militære yrke og uoppgitte vert omkoda på denne måten: Meinige og uoppgitte blir plasserte i yrkesgruppe 9, befal i yrkesgruppe 3, og befal 2 i yrkesgruppe -2. Utdanning (6-79 år) Ungdomsskole: Utdanning med samla varigheit 7-9 år. Vidaregåande skole: Utdanning med samla varigheit 0-2 år. Universitet/høgskole, kort: Utdanning med samla varigheit 3-6 år. Universitet/høgskole, lang: Utdanning med samla varigheit meir enn 6 år. Grupperinga for yrke byggjer på Standard for yrkesklassifisering (NOS C 52). Grupperinga for utdanning byggjer på Standard for utdanningsgruppering i offentleg norsk statistikk (Standard for norsk statistikk nr. 7). Sjå Norsk mediebarometer 200 for ytterligare forklaringar. Statistisk sentralbyrå 27

5 Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 Ikkje lenger småtrykk.3. Omgrep Statistikken omfattar bøker og hefter i monografiseriar, det vil seie bøker og hefter som ikkje er periodiske publikasjonar. Frå og med 200 vil ikkje statistikken skilje mellom bøker og det som i tidlegare statistikk blei kalla småtrykk. Bøker under 49 sider blei før kalla småtrykk. Tala i statistikken inngår i Norbokstatistikken og omfattar bøker som er gitt ut i førsteutgåver og i nye eller reviderte utgåver, men ikkje bøker i nye opplag. Klassifiseringa av bøker etter emne er gjord etter Deweys desimalsystem. Skolebøker inkludert i statistikken Restanse Endelege tal frå 200 Skolebøker for grunnskole og vidaregåande skole er frå og med 200 inkludert i statistikken..4. Feilkjelder og uvisse På grunn av restansar i registreringa av bøker i Norbok bakover i tid vil ikkje alle tala stemme med kva som faktisk er gitt ut. Statistikken er à jour frå 2004 til i dag, men frå 2003 og bakover er det framleis materiale som ikkje er registrert. Inntil 2009 var tala frå Nasjonalbiblioteket rekna som førebelse, og tal frå tidlegare år kunne dermed bli oppdaterte kvart år. Frå 200 er tala frå Nasjonalbiblioteket endelege. Tala frå pliktavleveringa er likevel noko høgare enn tala frå Nasjonalbiblioteket. Ein grunn til dette kan vere at statistikken gjeld det året som bøker er gitt ut, og fell ikkje alltid saman med når bøkene er registrerte ved Nasjonal. Referansar Den norske Forleggerforening: Bransjestatistikk 200 ( Nasjonalbiblioteket: ( Vaage, Odd Frank (200): Norsk mediebarometer 200, Statistiske analyser 2, Statistisk sentralbyrå ( Meir informasjon Medienorge: ( Taule, Liv (red) (200): Kulturstatistikk 2009, Statistiske analysar 7, Statistisk sentralbyrå ( Vaage, Odd Frank (2009): Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn, Rapporter 2009/29, Statistisk sentralbyrå ( 28 Statistisk sentralbyrå

6 Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 Tabell.2. Utgitte bøker, etter emne.talet på titlar I alt Av dette førsteutgåver Originalt norske utgivingar Originalt utanlandske bøker i omsetjingar utgitt i Noreg , Alminnelege skrifter Filosofi Religion Samfunnsvitskap Språk Naturvitskap Bruksretta vitskap Kunst, rekreasjon Litteratur Historie og geografi Ein mindre del av utgivingane er ikkje klassifiserte. Dette gjeld publikasjonar av intern karakter eller med avgrensa omfang. 2 Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. Tabell.3. Bøker, etter utgivarspråk og emne Bokmål Nynorsk Samisk Engelsk Andre språk , Alminnelege skrifter Filosofi Religion Samfunnsvitskap Språk Naturvitskap Bruksretta vitskap Kunst, rekreasjon Litteratur Historie og geografi Ei bok kan innehalde fleire emne og vere på fleire språk. 2 Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. Tabell.4. Norske og utanlandske skjønnlitterære bøker, etter genre/type. Talet på titlar. 200 I alt Dikt Drama Romanar Barn og ungdom Anna I alt Norske Utanlandske Statistisk sentralbyrå 29

7 Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 Tabell.5. Omsette bøker, etter originalspråk Talet på titlar Svensk Dansk Engelsk Tysk Fransk Andre språk og uoppgitt , Ein mindre del av utgivingane er ikkje klassifiserte. Dette gjeld publikasjonar av intern karakter eller med avgrensa omfang. 2 Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. Tabell.6. Andre typar utgivingar Talet på titlar I alt Lydbøker CD-ROM Kombidokument Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. Tabell.7. Barne- og ungdomslitteratur, etter genre og utgivarspråk Talet på titlar Bøker I alt Skjønnlitteratur Fakta Bokmål Nynorsk Samisk Engelsk... 6 Andre språk Ei bok kan ha fleire språk. Tabell.8. Originale norske utgivingar, (utan omsyn til språk) med norske opphavsmenn, etter emne og kjønn Menn Kvinner Alminnelege skrifter Filosofi Religion Samfunnsvitskap Språk Naturvitskap Bruksretta vitskap Kunst, rekreasjon Litteratur Historie og geografi Opphavsmenn er her forfattarar, medforfattarar, redaktørar, illustratørar (når meir enn halvparten av boka er illustrert), gjendiking (av poesi) og andre medarbeidarar som medverkar med eit større ansvar for verket. Verk der både menn og kvinner er opphavsmenn, tel kvar person med i statistikken. 2 Datagrunnlaget for 200 er produsert frå BIBSYS-databasen. 30 Statistisk sentralbyrå

8 Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 Tabell.9. Den Norske Forleggerforening. Bokomsetnad til utsalsprisar I alt Medlemsforlag Andre forlag Bokklubbar Bokimportørar Lydbøker Mill. kr Omsetnaden for 200 er korrigert med den same multiplikator som er brukt i Talet er korrigert for bruttoomsetning til bokklubbar. 3 Frå 2008 er ikkje lydbøker inkludert i totaltalet. 4 Talet for bokimportørar er justert for dobbelregistrering på 58 mill.kr i Kjelde: Den norske Forleggerforening. Tabell.0. Den Norske Forleggerforening. Omsetnaden og talet på selde eksemplar, etter bokgruppe Talet på selde eksemplar Brutto omsetnad Pris per eksemplar Bokgruppe Endring i prosent Endring i prosent kroner I alt , , Grunnskolen , , Vidaregåande , , Lærebøker , , Fagbøker , , Norsk sakprosa, vaksne , , Omsett sakprosa, vaksne , , Norsk sakprosa, barn , , Omsett sakprosa, barn , , Norsk skjønnlitteratur, vaksne , , Omsett skjønnlitteratur, vaksne , , Norsk skjønnlitteratur, barn , , Omsett skjønnlitteratur, barn , , Billegbøker , , Verk , , Kommisjonsbøker, lover , , Fonogram (Plater, lydbøker mv.) , , Norske serieromanar , , Omsette underhaldningsromanar , , Brutto omsetnad er estimert på bakgrunn av netto omsetnad. Kjelde: Den norske Forleggerforening. Tabell.. Minutt brukt til boklesing i gjennomsnitt blant alle og blant lesarar, etter alder og kjønn Gjennomsnitt blant alle Gjennomsnitt blant dei som les bøker Menn 9-5 år : : 50 : " : 5 6 : : " " " : : Kvinner 9-5 år " : : " " " : Kjelde: Norsk mediebarometer 200, Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå 3

9 Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 Tabell.2. Prosentdel boklesarar og minutt brukt til lesing av bøker ein gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning, hushaldsinntekt, yrkesstatus og landsdel Prosent Minutt brukt til lesing av bøker Alle personar Menn Kvinner Alder 9-5 år " '' '' '' Utdanning Ungdomsskole Vidaregåande skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang Hushaldsinntekt. kvartil kvartil kvartil kvartil Yrkesstatus (6-79 år) Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Yrkesgruppe Elevar/studentar Trygd/pensjonistar Heimearbeidande : : : : 20 Landsdel Oslo/Akershus Austlandet elles Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Noreg For ein definisjon på dei ulike yrkesgruppene, sjå kap..2. Yrkesklassifiseringa var ikkje den same i 2000 som for resten av åra. Kjelde: Norsk mediebarometer 200, Statistisk sentralbyrå. 32 Statistisk sentralbyrå

10 Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 Tabell.3. Boklesarar som har lese ulike typar bøker ein gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning, hushaldsinntekt og landsdel Prosent Roman/ novelle Biografi/ memoarar Samfunn/ politikk/ kunst/ historie Natur/ teknikk/ friluft Boktype Religiøs litteratur Skodespel/ dikt Barne-/ ungdomslitteratur Menn Kvinner Alder 9-5 år " " " " Utdanning Ungdomsskole Vidaregåande skole Universitet/høgskole, kort Universitet/høgskole, lang Hushaldsinntekt. kvartil kvartil kvartil kvartil Landsdel Oslo/Akershus Austlandet elles Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Noreg Kjelde: Norsk mediebarometer 200, Statistisk sentralbyrå. Anna Statistisk sentralbyrå 33

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

12. Aviser, vekepresse og fagpresse

12. Aviser, vekepresse og fagpresse Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2., vekepresse og fagpresse Avisene 2.. Nokre resultat Etter to år med 228 aviser i Noreg, gjekk talet i 2009 ned til 225 aviser. Årsaka til nedgangen er at to

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. Lite endringar i radiosendingane. Ikkje store endringar i sendetida i TV-kanalane

14. Radio og TV. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. Lite endringar i radiosendingane. Ikkje store endringar i sendetida i TV-kanalane Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og TV-kanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting. Medietilsynet

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2007 Noen hovedresultater En time per dag på Internett 66 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007. Dette var en økning fra 60 prosent i 2006. Tiden vi bruker på

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Stabil sendeflate i radio. Stabilitet i sendeskjema for TV-kanalane

14. Radio og TV. Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Stabil sendeflate i radio. Stabilitet i sendeskjema for TV-kanalane Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og fjernsynskanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting.

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå 3. Film og kino 800 000 fleire kinobesøk i 2009 3.. Nokre resultat Nøkkeltala for kinoåret 2009 syner at det var eit godt kinoår. Det var 2,7 millionar kinobesøk, 800 000 eller 7 prosent fleire besøk enn

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2009 Noen hovedresultater Tre av fire på Internett i løpet av en dag I 2009 var det 73 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 71 prosent i 2008.

Detaljer

13. Film og kino. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,3 kinobesøk per innbyggjar. Auke i framsyningar. Fleire digitale kinosalar

13. Film og kino. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,3 kinobesøk per innbyggjar. Auke i framsyningar. Fleire digitale kinosalar Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 3. Film og kino 2,3 kinobesøk per innbyggjar 3.. Nokre resultat Med totalt litt over millionar kinobesøk var det ein nedgang i besøk på dei norske kinoane i

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2010 Noen hovedresultater Økende bruk av Internett I 2010 var det 77 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 73 prosent i 2009. Tiden vi bruker

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2004 Noen hovedresultater Økt bruk av Internett Andelen av befolkningen i alderen 9-79 år som bruker PC hjemme en gjennomsnittsdag var i 2004 på 36 prosent, det samme som i 2003. Andelen Internettbrukere per

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber

Detaljer

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008

Noen hovedresultater. Norsk mediebarometer 2008 Noen hovedresultater Sju av ti på Internett i løpet av en dag 71 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2008. Dette var en økning fra 66 prosent i 2007. Tiden

Detaljer

14. Radio og TV. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Radio. Sendetid i TV-kanalane. Statistisk sentralbyrå 151. 6 Tidlegare Kanal 24 Norge AS.

14. Radio og TV. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Radio. Sendetid i TV-kanalane. Statistisk sentralbyrå 151. 6 Tidlegare Kanal 24 Norge AS. Statistiske analysar Kulturstatistikk 4. Radio og TV 4.. Nokre resultat Data presenterte i dette kapitlet er norske radio- og TV-kanalar som fell inn under prinsippa for allmennkringkasting. Medietilsynet

Detaljer

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent

Noen hovedresultater. kassetter, plater og MP3-spillere, har sunket litt. I 2004 var andelen brukere per dag på 47 prosent. Dette sank til 45 prosent Noen hovedresultater Internett-bruken øker 55 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2005. Dette var en økning fra 44 prosent i 2004. Tiden vi bruker på Internett

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

12. Aviser, vekepresse og fagpresse

12. Aviser, vekepresse og fagpresse Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 2., vekepresse og fagpresse 3 prosent nedgang i avisopplaget 2.. Nokre resultat I 200 var det 226 aviser i Noreg. Dette er ei avis meir enn i 2009, men det

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Konsum i hushald, etter type kulturgode Prosent Foto- og IT-utstyr 17 %

Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Konsum i hushald, etter type kulturgode Prosent Foto- og IT-utstyr 17 % Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131 2. Privat forbruk Nasjonalrekneskapen Konsum i hushald til ulike kulturgode og fritidstenester 2.1. Nokre resultat Førebelse tal frå nasjonalrekneskapen (sjå

Detaljer

Tabellregister. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009

Tabellregister. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 Tabellregister Offentlege utgifter 1.1.1. Utgifter over Kultur- og kyrkjedepartementets budsjett 2004-2009. Rekneskapstal 2004-2009. Løyvingar. Millionar kroner og prosent... 14 1.1.2. Hovudfordeling av

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

2. Privat forbruk. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar ,5 prosent av hushaldsbudsjettet til kultur og fritid. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar ,5 prosent av hushaldsbudsjettet til kultur og fritid. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 2. Privat forbruk 12,5 prosent av hushaldsbudsjettet til kultur og fritid 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at utgiftene til kultur

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa Kulturstatistikk 2004 Aviser og periodika. Svak nedgang i opplagstala for avisa Talet på aviser held seg stabilt i Noreg, medan opplagstala fell. Dei to siste åra har opplagstala gått ned med om lag 67

Detaljer

Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk

Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk Det er ingen klare indikasjoner på at mediebruken blant barn og unge er sterkt medvirkende til å opprettholde sosial ulikhet. Likevel er det slik at barn av

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

4Vaksne i høgare utdanning

4Vaksne i høgare utdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I HØGARE UTDANNING 1 kap 4 4Vaksne i høgare utdanning I 2013 var det 70 755 studentar på 30 år eller meir ved universitet og høgskolar her til lands. Hovudfunn To av tre studentar

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 53 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Statistiske analysar Kulturstatistikk Totalt Teater og opera (medlemmer av NTO) Frie danse- og teatergrupper

Statistiske analysar Kulturstatistikk Totalt Teater og opera (medlemmer av NTO) Frie danse- og teatergrupper 5. Scenekunst 2,3 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Etter fleire år med jamn auke i talet på besøk i institusjonsteatra og frie grupper innan dans og teater, er det registrert

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

Bruk av folkebibliotek 1998

Bruk av folkebibliotek 1998 8/ Rapporter Reports Heidi Kristin Reppen Bruk av folkebibliotek 8 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 8 Rapporter Reports I denne serien publiserast statistiske analysar, metode og

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Norsk mediebarometer 2002. Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer 2002. Odd Frank Vaage 57 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk mediebarometer 2002 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Anette, Jarl Vegard, Ola Tobias i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste 1. Innleiing

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2011

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2011 46 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka. 90 prosent yngre voksne er e-postbrukere per uke, 36 prosent

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2. Like mange i arbeid per dag Til tross for en økning i andelen sysselsatte i befolkningen, har tiden vi bruker til inntektsgivende arbeid endret seg lite fra 1980 til 2000. Dette

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

NY SATSINGSPLAN FOR NORSK LITTERATUREKSPORT

NY SATSINGSPLAN FOR NORSK LITTERATUREKSPORT 1 NY SATSINGSPLAN FOR NORSK LITTERATUREKSPORT INNLEIING Norsk litteratur kjem i dag ut på andre språk i langt større omfang enn tidlegare. Eit breitt spekter av boktypar i alle sjangrar oppnår gode kritikkar

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage

Norsk mediebarometer Odd Frank Vaage 42 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå november 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månadleg notat frå Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Ukentlig mediebruk 42 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 65 prosent av jenter 9-15 år leser bøker ukentlig.

Ukentlig mediebruk 42 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 65 prosent av jenter 9-15 år leser bøker ukentlig. 42 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 65 prosent av jenter 9-15 år leser bøker ukentlig. 81 prosent bruker PC per uke, 74 prosent bruker PC hjemme. Tre av fire bruker Internett i løpet av

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Figur 16.1 Bøker utgitt i Noreg på nynorsk, bokmål eller engelsk 1900 2009. Tal titlar

Figur 16.1 Bøker utgitt i Noreg på nynorsk, bokmål eller engelsk 1900 2009. Tal titlar utgrd Utdrag 16 Bøker Figur 16.1 Bøker utgitt i Noreg på nynorsk, bokmål eller engelsk 1900 2009. Tal titlar Forlag av alle slag i Noreg gav i 2014 ut 9700 bøker og småskrifter. Av desse var 650 på nynorsk,

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010 45 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka, 98 prosent blant 16-19-åringer. 85 prosent yngre voksne er

Detaljer

Besøksandelen er noe større i Oslo/Akershus enn i andre deler av landet. De som bor i byene går i større grad på teaterforstillinger.

Besøksandelen er noe større i Oslo/Akershus enn i andre deler av landet. De som bor i byene går i større grad på teaterforstillinger. Norsk kulturbarometer 2004 Teater En av to går på teater i løpet av året. Kvinner går helst på teater. Flest teaterbesøk blant de med høy utdanning. Flest teaterbesøk i storbyene. 6 prosent har aldri vært

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er Forord I Norsk kulturbarometer 2004 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2004. Publikasjonen er en oppfølger av kulturbarometeret

Detaljer

Innvandrarane i næringslivet

Innvandrarane i næringslivet Innvandrarane i næringslivet Ein stor prosentdel av innvandrarbefolkninga etablerte i 2005 sitt eige føretak. Men i dei norske styreromma er det fleire med utanlandsk statsborgarskap enn nordmenn med innvandrarbakgrunn.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

13. Radio og fjernsyn

13. Radio og fjernsyn 13. Radio og fjernsyn Kommentarar: tekstdel s. 92 13.1 Målform i NRK-kanalar 1999 2008* F 13.1 Nynorsk i NRK tv 1999 2008* 13.2 Målform i NRK radio og tv 1972 2008 13.3 Nynorsk i NRK etter kanal 1985 2008

Detaljer

12. Aviser, vekepresse og fagpresse

12. Aviser, vekepresse og fagpresse Kulturstatistikk Aviser og periodika Liv Taule. Aviser, vekepresse og fagpresse Samla opplagstal for avisene sine papirutgåver syner nedgang også siste året, men lokalavisene held stand. Dei fleste norske

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Radio. Norsk mediebarometer 2011

Radio. Norsk mediebarometer 2011 Norsk mediebarometer 2011 55 prosent lytter til radio i løpet av en dag. Noe mer tid til radiolytting De godt voksne lytter mest til radio. NRK P1 har flest lyttere, P4 følger deretter. Vi hører helst

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige

Samtalestatistikk 1. halvår 2014. Hjelpelinja for speleavhengige Samtalestatistikk Hjelpelinja for speleavhengige Lotteritilsynet august 2014 Side 1 av 9 Oppsummering Denne halvårsstatistikken viser at talet på samtaler i første halvår 2014 er redusert samanlikna med

Detaljer

God økonomi og høy utdanning henger også sammen med kinobesøk.

God økonomi og høy utdanning henger også sammen med kinobesøk. Norsk kulturbarometer 04 Kino To av tre går på kino per år. En av fire er på kino i løpet av en måned. De unge går mest på kino. Andelen kinogjengere er like stor blant kvinner som menn. Mest kinobesøk

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Omfang og utvikling Social gaming

Omfang og utvikling Social gaming Omfang og utvikling Social gaming Notat frå Lotteritilsynet til Hamarutvalet juni 2014. Talet på spelarar i Noreg Til å berekne kor mange som spelar sosiale spel i Noreg nyttar Lotteritilsynet data frå

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst.

Fjernsyn Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Seere en gjennomsnittsdag: 83 pst. Fire av fem ser på fjernsyn i løpet av dagen. Høyest seerandel blant 55-66-åringer, de eldre bruker mest tid. Minst TV-seing blant personer med høy utdanning. Seeroppslutning

Detaljer

2. Privat forbruk. Liv Taule

2. Privat forbruk. Liv Taule Kulturstatistikk 2005 Privat forbruk Liv Taule 2. Privat forbruk Eit vanleg norsk hushald brukte i gjennomsnitt 38 879 kroner kvart år til kultur og fritid i perioden 2003 2005. Dette er ein liten auke

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004

Klassisk konsert. Norsk kulturbarometer 2004 Norsk kulturbarometer 2004 Klassisk konsert 35 prosent går på klassisk konsert o.l. i løpet av et år. Besøk på slike konserter har holdt seg nokså stabilt de siste åra. Høyest besøksandel blant kvinner.

Detaljer

Tilgang til ulike medier

Tilgang til ulike medier 93 prosent kan se TV 2, 87 prosent kan se NRK2. Vi har gjennomsnittlig,9 TV-apparater hjemme. 24 prosent har harddiskopptaker. 89 prosent av de unge og 3 prosent av de eldre har MP3- spiller. 7 prosent

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer