Rapport Mobil kulturinkubator

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Mobil kulturinkubator"

Transkript

1 Rapport Mobil kulturinkubator

2 Rapport for Kulturinkubatoren per desember Bakgrunn for prosjektet Sitat fra prosjektsøknad På møte den 10.juni 2004, der representanter fra Cultiva, Kristiansand kommune, Vest- Agder fylkeskommune og SIVA deltok, ble det tatt et initiativ til å starte opp en Mobil kulturinkubator i Kristiansand med bakgrunn i erfaringene fra Høie Fabrikker, miljøer på Odderøya og Etablerersenter Vest-Agder. Det var et ønske fra initiativtakerne å skape et kreativt miljø i regionen som skal være en viktig bidragsyter til nyskapning, utvikling og kompetansebygging gjennom å styrke eksisterende virksomheter og fremme etablering av nye kunst-, kultur- og kunnskapsbedrifter på Sørlandet. Kulturinkubatoren skal samarbeide nært med Kristiansand Kunnskapspark, Idelab og EVA-senteret. 2. Hovedmålsettingen I løpet av et 2-årig utviklingsarbeid skal det legges et grunnlag for et permanent kompetansesenter for kulturbasert næringsutvikling i Kristiansand. 3. De viktigste strategiene Gjennom forundersøkelser og dokumenterte erfaringer i fra andre regioner ble det identifisert noen kritiske suksesskriterier, som var sentrale for utformingen av prosjektbeskrivelsen: Tilbud om spesielle lokaliteter og utstyr Kompetanseheving Nettverk Synliggjøring Veiledning og rådgiving Tilgang til risikokapital og finansiering for FOU-prosjekter, pilotproduksjoner og utredning av framtidige markeder Disse kriteriene har vært lagt til grunn for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet Rapport Mobil kulturinkubator 2

3 4. Hovedaktiviteter a. Samlokalisering For å skape et miljø for kulturbaserte virksomheter i regionen, leide vi lokaler på Odderøya. Det ble tilrettelagt fellesrom som møterom og spiserom, og det har vært gjennomført mange felles tiltak for å tilrettelegge for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og samproduksjon. Bygget har vært attraktivt i lokalmiljøet og har stort sett vært fullt utleid i prosjektperioden. Hovedvekten av virksomhetene som har leid lokaler har vært innen musikk og animasjonsfilm. Den Mobile kulturinkubatoren vil fra 1. kvartal 2008 overlate driften av bygget til bedriftene på huset. Dette er i tråd med intensjonene med prosjektet. b. Kompetanseheving Kulturnæringene kjennetegnes ved mangel på kommersialieringskompetanse, spesielt med hensyn til internasjonal satsing. Dette området har vært en prioritert satsing i prosjektet, og det har blitt utviklet og tilbudt et skreddersydd kurs for etablerere innen kulturbaserte næringer i samarbeid med EVA-senteret. Dette har vært et populært lavterskeltilbud som har vært åpent for alle interesserte i regionen. Det har også blitt utviklet et skreddersydd kurs innen IPR (immaterial property rights) for å øke forståelsen av opphavsrettslige problemstillinger ved inngåelse av kontrakter nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har det vært gjennomført ulike bransjekurs og internasjonaliseringskurs for å styrke forutsetningene for internasjonalt markedsarbeid. c. Nettverk Det har vært et stort fokus på å utvikle et godt nettverk mellom virksomhetene innen kulturbaserte næringer lokalt og regionalt. I tillegg har det blitt opprettet mange nasjonale og internasjonale kontakter for at miljøet skal få tilgang på kompetanse, samt at dette gir internasjonal markedsadgang. Det er opprettet gode kanaler bl.a. mot miljøer i Austin (Texas) og Berlin (Popkomm), som er to av de mest sentrale markedsplassene for musikk, film og interaktive medier. Prosjektet har også knyttet sammen flere de ulike miljøene på Odderøya, som f.eks film og musikk. I tillegg har det blitt utviklet uformelle nettverk via felles tiltak mellom akademia, det offentlige og ulike bransjer innen kultur- og opplevelsesbaserte næringer. d. Synliggjøring Samlokalisering har bidratt til å synliggjøre bransjene og de enkelte virksomhetene i inkubatoren. Virksomhetene har samarbeidet internt og mot eksterne aktører for å profilere og markedsføre seg ovenfor aktuelle kunder og markedssegmenter. I tillegg har aktivitetene i kulturinkubatoren bidratt å oppnå nasjonal oppmerksomhet, noe som Rapport Mobil kulturinkubator 3

4 bl.a. har medført at den Mobile inkubatoren var rollemodell for etableringen av tilsvarende prosjekt i Tromsø. e. Veiledning og rådgiving Sørlandet Kunnskapspark har gitt rådgiving og veiledning til virksomhetene i inkubatoren. I tillegg har EVA-senteret bidratt. Det er utviklet skreddersydde kurs (lavterskeltilbud) som har vært åpne for alle virksomheter i regionen. Dette har hovedsakelig vært grunnleggende etablererkurs, bransjekurs, og IPR-kurs. f. Tilgang til risikokapital og finansiering Det er i dag mangel på risikovillig kapital tilpasset tidligfase for virksomheter innen kultur- og opplevelsesbaserte næringer. Dette har blitt synliggjort og påpekt av den Mobile kultturinkubatoren. Etter ett års drift ble bedrifter i inkubatoren kvalifisert for å søke på etablererstipend i fra Innovasjon Norge. En bedrift har mottatt midler fra denne ordningen. Flere av de andre virksomhetene har mottatt midler fra Cultiva, Kristiansand kommune, m.fl. 5. Internasjonaliseringsaktiviteter a. Samarbeid med Music Export Norway (MEN) Det er utviklet et tett samarbeid med Music Export Norway, som er en organisasjon som arbeider med internasjonalisering av bransjen. Det har vært holdt kurs hvor MEN har tilført verdifull kunnskap til bedriftene i inkubatoren, og det har vært samarbeid om stand /profilering på internasjonale bransjetreff for salg og markedsføring av musikk. b. Bransjetreff: Austin South By South West (SXSW) og Popkomm i Berlin På bakgrunn av utfordringene musikkbransjen står ovenfor, ble det tatt initiativ til et internasjonaliseringsprogram. Prosjektet ble kalt Platform, og var et sentralt virkemiddel som ble brukt ovenfor virksomhetene i inkubatoren. Platform har bidratt til å knytte viktige nasjonale og internasjonale kontakter, samt inngåelse av internasjonale kontrakter for rettighetshavere. 6. Grad av måloppnåelse a. Hovedmålsetting Hovedmålsettingen i henhold til prosjektbeskrivelse og søknad om finansiering var: I løpet av et 2-årig utviklingsarbeid skal grunnlaget bli lagt for et permanent kompetansesenter for kulturbasert næringsutvikling i Kristiansand Rapport Mobil kulturinkubator 4

5 På bakgrunn av erfaringer og resultater av gjennomføringen av den Mobile kulturinkubatoren, samt erfaringer fra EVA-senteret, ble det fra Sørlandet kunnskapspark søkt om midler til et 5-årig (3 + 2 år) nasjonalt inkubatorprogram, som en videreføring av den Mobile kulturinkubatoren. Dette ble innvilget sommeren 2007, og programmet er finansiert av SIVA, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Kunnskapsparkens nye inkubatortjeneste vil ha et spesielt fokus på kultur- og opplevelsesbaserte næringer, og vil videreføre sentrale deler av arbeidet som den Mobile kulturinkubatoren har satt i gang. Flere av de andre oppgavene den Mobile kulturinkubatoren har arbeidet med, vil dermed bli videreført gjennom andre tiltak. b. Delmålsettinger Delmålsettingene har vært: Sitat fra prosjektbeskrivelsen: Med utgangspunkt i byens og regionens kreative miljøer og de mulighetene for kulturbasert næringsutvikling som disse miljøene kan representere, skal den mobile kulturinkubatoren medvirke til å løfte fram spennende og utfordrende forretningsideer, samt støtte opp om relevante utviklingsprosjekter Inkubatoren har samarbeidet nært med EVA-senteret, som er 1. linjetjenesten for nyetablerere i regionen. Flere av bedriftene i den mobile kulturinkubatoren har først fått bistand til etableringen fra EVA-senteret, før de har blitt tatt opp i inkubatoren. Det har vært ca 20 bedrifter i inkubatoren i løpet av 2 års perioden. Selv om en 2 års periode er svært kort tid for å få resultater fra drift av en inkubatortjenste, har flere bedrifter oppnådd en svært bra utvikling. En av bedriftene (Armusement) ble nylig tildelt Reodor-prisen. Dette er en av næringslivets mest prestisjefylte priser, som Innovasjon Norge delte ut for 13. gang. Prisen er på kroner og vinneren får Reodor-statuetten i bronse, laget av bildehuggeren Nils Aas. Bedriften har utviklet en ny teknologi der du i sanntid kan bevege deg blant virtuelle elementer. Med elektroniske briller får deltakeren en virtuell verden lagt oppå den virkelige. Bedriftene i inkubatoren har hatt oppdrag som strekker seg fra å ha utviklingsansvar for det nye Svalbard-museet, til Green Carnations USA turné, IDOL turne, Eikerappen Rootsfestival. m.m. Flere av virksomheter innen musikk har fått flere internasjonale kontrakter som en følge av nettverksarbeidet og den internasjonale satsingen til den Mobile inkubatoren. Mange har fått et vesentlig bedre grunnlag for nasjonalt og internasjonalt gjennombrudd på bakgrunn av tilført kompetanse i inkubatoren. Samlokalisering har vært en sentral faktor for utviklingen av de enkelte virksomhetene og tjenestetilbudet i inkubatoren. Virksomhetene som i dag er i inkubatoren på Odderøya og campus vil videre bli fulgt opp gjennom det nye inkubatorprogrammet og andre tiltak gjennom Sørlandet kunnskapspark. Resultater vil bli publisert årlig Rapport Mobil kulturinkubator 5

6 7. Viktige erfaringer i fra arbeidet med den Mobile kulturinkubatoren Arbeidet med prosjektet har synliggjort hull i innovasjonssystemet innen kultur og opplevelsesbaserte næringer. På bakgrunn av dette har det blitt satt i gang en rekke nye aktiviteter og prosjekter for å styrke satsingen på disse næringene, samt at det har bidratt til økt samarbeid mellom ulike aktører. Eksempler på nye satsinger som prosjektet har initiert er: a. Platform Dette er et skreddersydd kompetansehevingsprogram for Kultur og opplevelsesbaserte næringer som har fokus på internasjonalisering, samt å tilføre virksomheter økt kompetanse innen kommersialisering. b. FoU-inkubator Dette er et nasjonalt inkubatorprogram initiert av SIVA. Sørlandet kunnskapspark har blitt operatør for dette programmet i regionen, hvor kultur- og opplevelsesbaserte næringer er ett av hovedsatsingsområdene. c. Inkubatorstipend Den mobile kulturinkubatoren har blitt godkjent som et nyskapingsmiljø hvor bedriftene kvalifiserer for å søke på inkubatorstipend fra Innovasjon Norge. Dette har også blitt utvidet til å gjelde bedriftene på EVA-senteret. d. IPR (immaterial property rights) Det er etablert et prosjekt i Sørlandet kunnskapspark hvor formålet er å bidra til utvikling av kunnskap om IPR i regionen, både ovenfor studenter, kunnskapsparker, næringshager, det offentlige, finansnæringene og privat næringsliv. 8. Offentlige aktører som har vært involvert i prosjektet Av de offentlige aktørene som har vært involvert i prosjektet er EVA-senteret, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune de mest sentrale. I tillegg har prosjektet blitt koordinert med Knutepunkt Sørlandet 9. Nettverk og møteplasser som er etablert Det er opprettet nettverk og møteplasser for musikk, foto, film og interaktive medier på Odderøya og i Sørlandet Kunnskapspark. Det legges også til rette for møteplasser mellom de ulike næringene. I tillegg har det blitt utviklet uformelle nettverk mellom akademia, det offentlige og ulike bransjer innen de prioriterte satsingsområdene Rapport Mobil kulturinkubator 6

7 10. Totalt antall deltakere som har involvert i prosjektet Gjennom de ulike aktivitetene og samlokaliseringen har det totalt vært involvert ca 200 personer og ca 50 virksomheter i ulike aktiviteter. 11. Koordinering med andre aktiviteter i regionen Prosjektet har vært koordinert med kursvirksomheten og rådgivningen ved EVA-senteret. I tillegg har prosjektet samarbeidet nært med satsingen innen kultur og opplevelse i storbyprosjektet. Formålet med satsingen i storbyprosjektet er å utvikle innovasjonssystemet innen kultur og opplevelsesbaserte næringer til et internasjonalt toppnivå i løpet av en 10 års periode. Prosjektet har også vært koordinert med utarbeidelsen av den strategiske næringsplanen for Knutepunkt Sørlandet. Bransjemessig har prosjektet blitt koordinert med satsingen til Rock City, som for øvrig er lokalisert i lokalene på Odderøya. 12. Finansiering Prosjektet har vært finansiert av: Cultiva kr ,- Sørlandet Kompetansefond kr ,- Kristiansand kommune kr ,- Vest-Agder fylkeskommune kr ,- Egeninnsats/annen finansiering kr ,- Totalt kr , Rapport Mobil kulturinkubator 7

8 13. Regnskap per 1. sept. SEPTEMBER SKP PROSJEKT KULTURINKUBATOR Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Prognose Totalt Året Totalt Hittil i år Året Beløp i tusen kr for prosjekt 2007 for prosjekt Driftsstøtte/egeninnsats Leieinntekter Tjenester Timesalg til prosjekter Sum driftsinntekter Timekjøp fra driftsavdeling Lønnskostnader (inkl sos.kostn) Lokalkostnader Regnskap/revisjon Andre konsulenter Telefoni og data Innkjøp av kontorutstyr og data Reisekostnader Markedsføring Møte/seminar Diverse Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Følgende virksomheter har vært samlokalisert på Odderøya eller Campus. Animidas Lucid Film Armusement Radiator Kranz Karmakozmetix Signifikant Rapport Mobil kulturinkubator 8

9 CrapTV Eikerappen Rootsfestival Stimuli Intensiv historiefortelling Sublife Rockcity M.fl. Flere bedrifter blir nå tatt opp i inkubatoren og lokalisert i Sørlandet Kunnskapspark på Campus. Terje Ø. Pettersen Adm.dir Sørlandet kunnskapspark Rapport Mobil kulturinkubator 9

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE SAK 42/11 NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer om ny partnarskapsavtale med Regionrådet for Hallingdal (vedlegg 1). Utgangspunktet er at alle næringshagar

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Strategisk plan for DBC Næringshage AS

Strategisk plan for DBC Næringshage AS Sak 18/07, vedlegg 1 Strategisk plan for DBC Næringshage AS Strategisk plan for DBC Næringshage AS 2007-2009 Oktober 2006 DBC Næringshage AS 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Næringshagesatsing

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer