Fjernlansvirksomhet og fjernlanspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernlansvirksomhet og fjernlanspolitikk"

Transkript

1 Fjernlansvirksomhet og fjernlanspolitikk av avdelingsbibliotekar Bj0rn L. Hegseth, NTUB NTUB utlansavdelingen, vrersagod - «1 a, hallo, jeg skulle gjerne hatt et Ian til kj0p av bil...». - Dessverre, det kan vi ikke hjelpe med, men De kan fa lane b0ker, rapporter og doktoravhandlinger mens tidsskriftartikler, patenter og standarder kan leveres som kopi mot betaling. - «Hvor i all verden er jeg kommet na? Er det ikke banken?» - Nei, dette er utlansavdelingen ved N orges tekniske universitetsbibliotek, telefon , Sparebanken pa NTH har telefon «leg slo det nummeret, helt sikkert». - Det er mulig det, men det er nok telefonsentralen her oppe, den er fransk, avansert teknologi, men...! U tlansavdelingen NTUB, vrersagod - «1 a, hallo det gjelder et billan - sa De NTUB? Huff, Biblioteket na igjen, beklagerh> Dette hender heldigvis ikke mer enn 5-6 ganger pr. dag, men ogsa telefoner som angar oss fors0ker vi a holde pa et minimum. Telefonbestillinger er for tidkrevende. Var oppgave, med ytterst knappe personalressurser, era verifisere henvendelser, 1okalisere og sende ut bestilt litteratur, ikke a skrive ned brukerens navn og adresse samt a streve oss igjennom ulike fagomrader bokstav for bokstav over telefonen, der brukeren kunne ha skrevet hele bestillingen pa et 0yeb1ikk. De fleste av avdelingens bestillinger i 1986 kom pa vare egne blanketter av disse var fjernlansbestillinger. Det vil si fra brukere utenfor NTHmilj0et, der deter lik adgang for alle enten deter industri, forskningsinstitusjoner eller privatpersoner. De 30 st0rste brukerne i 1986 var, i antall titler: Norsk Hydro Elk em 696 Stat oil UB Troms0 694 Chr. Michelsens Inst Eckbo 610 Inst.kontinental.forsk Stand.tlf.& kab.fabr. 596 Dyno lndustrier Sentr.inst.f.ind.f orsk. 489 UB Tr.heim 943 Jotun 436 UB Oslo/MNF 898 Kongsberg Vapenfabr. 432 Reg.sykehuset i Tr.heim 830 Forsvarets forsk.inst. 429 Saga Petroleum 708 Dir.f.naturf orv

2 Kilde/Voss 425 Det N orske Veritas 304 UB Bergen 415 Elf Aquitaine 271 Veritec 395 K vremer Engineering 264 Pro tan 392 Helsingfors Tek.H0gsk. 264 Borregaard 376 High tech 258 Rogaland DH 324 Raufoss Ammunisjonsfab. 246 Dette relativt lille utvalget viser ganske godt bredden i brukersammensetningen. De 30 st0rste brukerne utgjorde ca. 58% av det totale fjernhin. Resten av fjernbrukere er til St0rste delen mellomstore og sma industribedrifter. De stores andel av det totale har i de senere ar vist en svak synkende tendens, og det betyr at de mindre bedriftene lettere kan tilegne seg teknisk litteratur enn tidligere. I alt 0kte fjernlanet med 10.9% fra 1985 till986. Kan vi skaffe den litteraturen det sp0rres etter? V ar to tale dekningsgrad er 91%. A v sp0rsmalene kommer 5% fra andre, store biblioteker som vi ikke viderebestiller for, og 4% av foresp0rslene mangler det minimum av korrekte bibliografiske opplysninger som er n0dvendig for en fruktbar bearbeiding. Mange av titlene rna viderebestilles, de fleste fra utenlandske institusjoner som British library, Boston Spa, Library of Congress, Washington, Leninbiblioteket i Moskva og ellers hvor i verden et dokument lar seg oppspore. I gjennomsnitt rna en utenlandsbestilling sendes ut 1.9 ganger for a gi resultat. En innenlandsbestilling rna vi sende ut 1.1 ganger f0r positivt svar. Av dette framgar at deter arbeidskrevende a matte ga utenfor NTUB for a tilfredsstille vare brukeres krav, og aller mest krevende er det nar litteraturen bare finnes i utlandet. Hvor stor er sa NTUB's selvdekning? Den er idag 61% mot 66% for fern ar til bake. Dette er en meget betenkelig utvikling og har sammenheng med at litteraturbevilgningene ikke har gitt rom for tilstrekkelige nyanskaffelser. Til sammenligning kan nevnes at British library, Boston Spa, har en selvdekning pa 86%. H va er kostnadene ved fjernlan effektuert fra egen samling? Fjernlanet er her betraktet som en ren tilleggsutnyttelse av eksisterende samlinger. Utgifter tillitteraturinnkj0p og til selve bokprosessen; tilvekstregistrering, klassifikasjon og katalogisering er ikke med. L0nnskostnader: 2 bibliotekarer 2,5 kontorass. 2 betjenter 0,5 magasinleder 0,75 avd. Ieder 9,5% feriepenger 16,8% arb.avg. kr ll kr I Portoutgifter, forpakning: Materialkostnader + I 0%: Sum I

3 Kost. pr. fjernlanstittel i 1979: / = kr. 29, Kost. pr. fjernlanstittel i 1986: I / = kr. 37, Etter prisindeksen skulle kostnaden ba vrert kr. 55,- Prissenkingen er kr 55- kr 37 = kr 18 dvs. 32.7% Dette er en effektivitets0kning som taler sammenligning med enbver annen statlig bedrift, kanskje ogsa med de private? Produksjonen er i l0pet av disse 7 arene 0kt med faktor 1.8, fra titler i 1979, til titler i 1986, og med samme antall ansatte. Denne utviklingen bar vrert mulig pa grunn av interesse og dyktigbet i arbeidet blant alle medarbeidere. Innf0ringen av universitetsbibliotekenes EDB-system BIBSYS. Rasjonalisering av interne rutiner med vekt pa arbeidsdeling, og tilpassing etterbvert som kravene og muligbetene bar endret seg. Teknisk utstyr som terminaler og skrivere, leseapparater for mikrofilmkort, egne og andre bibliotekers mikrokataloger pa og i umiddelbar nrerbet av bibliotekarenes arbeidsplasser bar ogsa batt en gunstig virkning. I tillegg star ca. 450 referatorganer til bjelp i arbeidet med verifisering av bestillinger. Fjernlansarbeidet innenfor Ansvarsbibliotekordningen En sentral bibliotekordning med 8 store biblioteker med ansvar innen sine fagomrader ble foreslatt av Fjernlansutvalget i Senere foreslo Strandutvalget i NOU 1983:17 en Ansvarsbibliotekordning med ialt 7 biblioteker (AB): N orges bandelsb0yskoles bibliotek N orges idrettsb0gskoles bibliotek N orges landbruksb0gskoles bibliotek N orges tekniske universitetsbibliotek N orges Veterinrerb0gskoles bibliotek U niversitetsbiblioteket i Oslo; Det medisinske faktultetsbibliotek og Det matematisk -naturvitenskapelige fakultets bibliotek Det ble ogsa foreslatt at ansvarsbibliotekene skulle fa kompensasjon for sin utadrettede virksombet, og at denne ikke matte gies pa bekostning av bibliotekvesenet i landet for0vrig. Disse bibliotekene er belt n0dvendige for et effektivt fjernlansarbeid i Norge. Det er ogsa klart at Ansvarsbibliotekene ikke kan pata seg dette merarbeidet uten a fa en statlig kompensasjon. Riksbibliotekradet mente i sitt 33. m0te i mars 1987 at Riksbibliotektjenesten (RBn fortsatt b0r arbeide for a finne en sentral finansieringsordning for disse bibliotekene, og at en slik ordning rna komme i tillegg til de inntekter som kan tilf0res gjennom en betalingsordning for kopier. En brukerakseptabel pris for kopier, eksempelvis kr pr. stk., vil ikke kunne gi inntekter ut over dekning av maskinkostnader, papir og avregningskostnader overfor brukeren. Dekningen av disse utgiftene vil imidlertid frigj0re midler fra bibliotekenes annuum som jo egentlig skal brukes til andre oppgaver. Kultur- og Vitenskapsdepartementet mener at «Ansvarsbibliotekene b0r fa en 0konomisk st0tte for de merutgifter ordningen paf0rer dem», men «det rna taes sikte pa at n0dvendig 151

4 ressurstilgang for ansvarsbibliotekene enten dekkes ved en form for brukerfinansiering eller ved en omfordeling av midler.» (Stortingsmelding nr. 66) Dette ser jo ikke srerlig oppl0ftende ut. I et m0te i SABO (Styringsgruppen for Ansvarsbibliotekordningen) 7. april i ar ble vi enige om at en omfordeling av moderinstitusjonens midler til fordel for eksterne brukere neppe er aktuell politikk. Vi fristes til a foresla en innskrenkning av tjenestene til eksterne brukere, men dette er sa avgjort i strid med AB's 0nske om a utnytte vare samlinger og 0vrige ressurser maksimalt til beste for norsk forskning, industri og utvikling for0vrig. Det har i den senere tid vrert diskutert en fordeling av det faglige ansvar til regionenes biblioteker. Pa denne maten skulle AB avlastes, eventuelt erstattes. I et m0te i RBT 19. mars 1987 ble ansvarsbibliotekfunksjonen for medisin dr0ftet. Deltakere var de medisinske bibliotekene ved vare 4 universiteter, biblioteket ved Rikshospitalet og bibliotekene ved Ulleval og Akershus sykehus. Erfaringene fra m0tet er at de enkelte bibliotekene rna prioritere de egne institusjonenes brukere. Deltakerne var enige om at AB-ordningen var a foretrekke bade av arbeidsmessige, faglige og 0konomiske grunner. AB i dette tilfelle er UBO; biomedisinsk fakultetsbibliotek. De hittil manglende offentlige bevilgningene S0kes na delvis kompensert for AB-medisin ved henvendelser om arlig st0tte til Den norske legeforening og til Kommunenes sentralforbund. Deretter vii RBT henvende seg til universitetene generelt, og be om at disse st0tter AB-ordningen ytterligere gjennom sine budsjetter. Tilsvarende for NTUB ville vrere a henvende seg til Industriforbundet og Bransjeradene. Deter imidlertid tvilsomt om disse vii binde seg til arlige bevilgninger. En regionalisering i vart tilfelle vii bety en sterkere satsing pa Ingeni0rh0gskolenes og Distriktsh0gskolenes biblioteker. Dette b0r ubetinget skje, men ingen rna tro at en utbygging av disse bibliotekene vii kunne erstatte NTUB som ansvarsbibliotek for teknikk, arkitektur og praktiske fag, og med tilbud til brukere fra hele landet. Ser vi pa ansvarsbibliotekenes fjernlanstjenester for 1986 har vi f0lgende tall for effektuerte titler: NTUB * UBO, med.fak.bibl UBO, mat.nat.fak.bibl NLHB 8200 NHHB 5600 NVHB 4000 NIHB titler * Tallet framkommer slik: x 0.91 = , dette er igjen redusert med ca. 12% til fordi noen foresp0rsler bearbeides og besvares uten at det resulterer i utsende1se av en fysisk enhet. St0rre1sen pa kompensasjonen for 1987 med 10% 0kning i vo1um og enhetspris blir da: Kr. 41 x , dvs. kr. 4.7 millioner som ville vrert et rimelig kompensasjonskrav overfor Kultur og Vitenskapsdepartementet. For NTUB ville kompensasjonen ha st0rre1sesordenen: kr 41 x = kr 1.56 millioner. 152

5 I dag oppfordres vi til a S0ke 0konomisk st0tte i markedet for a vise var gode vilje til samarbeid og delvis 0konomisk sj0lberging. Er vi interessert i dette merarbeidet for a kunne betjene vare eksterne brukere? Deter enklere a si at vi innstiller hele virksomheten, hva da? Moderinstitusjonene og bibliotekene har vist sin gode vilje allerede, na er det pa tide at det fra KD I RBT satses pa AB som har de store mulighetene i samlingene, personalet og et effektivt distribusjonsapparat. Vi rna ikke la planene om et Nasjonalbibliotek til kanskje kr. 250 millioner avskrekke oss fra a satse ekstra pa Ansvarsbibliotekene for 4.7 millioner kroner pr. ar. Ansvarsbibliotekordningen vil ikke kunne erstattes av N asjonalbiblioteket. Ansvarsbibliotekenes samlinger, som NTUB's, bestar i alt vesentlig av utenlandsk faglitteratur. N asjonalbibliotekets samlinger derimot skal besta av var nasjonale litteratur. Utenlandskontaktene vil ogsa vrere ulike. Nasjonalbiblioteket vil s0ke samvirke pa nasjonalt grunnlag, mens Ansvarsbibliotekenes samarbeidspartnere ute er valgt pa faglige kriterier. Ansvarsbibliotekordningen er en straks!fjsning med varig verdi, og den vii gi full effekt fra jfjrste, arlige bevilgning. Det rna ikke bli slik at KD I RBT satser pa N asjonalbiblioteket og lar Ansvarsbibliotekordningen fare. Da er det bedre a utvise en mer n0ktem holdning enn hittil til oppbyggingen av N asjonalbiblioteket. Vel er det riktig a ta vare pa var nasjonale litteratur, men vi skal overleve mens vi gj0r det, og deter her Ansvarsbibliotekene har sin ubestridte 0konomiske og faglige betydning som litteraturleverand0r til vare nreringer. 153

6 Har vi en framtid i fjernlansarbeidet, eller kan andre overta? Brukeren har behov for denne virksomheten, deter det ingen tvil om. For bibliotekene er det derfor viktigere enn noen gang a markedsf0re virksomheten og nytten av den overfor Kultur- og Vitenskapsdepartementet, og da heist koordinert med hele spektret av tjenester som Ansvarsbibliotekene yter overfor fjembrukeren. Kompensasjonene rna komme snart, hvis ikke er det fare for at den goodwill som er opparbeidet innenfor moderinstitusjonene vi/ forsvinne, og den entusiasme som finnes i bibliotekene vii ga samme vei. Det vil bli en kostbar affrere a bygge opp tilsvarende innenlands innen overskuelig framtid. Med akseptabel innsats av pengemidler lar det seg ikke gj0re. Litteratur kan skaffes fra utlandet i st0rre omfang enn idag bade i form av kopi og Ian, men et fjernlan fra BLD til kr. 105, returporto medregnet, er en betydelig utgift for brukeren. Fjernlansarbeidet er grensesprengende og spennende. Det trenger igjennom i alle regimer, uansett politiske skiller, ved hjelp av post, telex, telefax, «online ordering», men ogsa menneskelig samh0righet. NTUB vil styrke sin posisjon innenfor denne virksomheten i tiden fra~over, og vi vil h0ste i markedet. Vi vet at Informasjonssamfunnet trenger oss, vier pa banen- og legger boka for brukerens f0tter! 154

Informasjonsdatabaser

Informasjonsdatabaser Informasjonsdatabaser av avdelingsbibliotekar Aud Lamvik, NTUB S0king i databaseret tilbud fra NTUB's Dokumentasjonsavdeling Bruk av informasjonsdatabaser blir stadig mer aktuelt. Ved hjelp av en enkel

Detaljer

HVILKE KRAV STILLER AR 2000 TIL UNDERVISNING I INFORMASJONSTEKNOLOGI*

HVILKE KRAV STILLER AR 2000 TIL UNDERVISNING I INFORMASJONSTEKNOLOGI* V A HVILKE KRAV STILLER AR 2000 TIL UNDERVISNING I INFORMASJONSTEKNOLOGI* Svein Nordbotten Innledning Regjeringen bar utpekt informasjonsteknologi som et satsningsomrade (Langtidsprogrammet). Med informasjonsteknologi

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen.

Axel Dammann. Helbredskonto. Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. Axel Dammann Helbredskonto Et system for fritt forbruksvalg og rikelig tilbud i helsevesenet, liksom i varehandelen. (Og som kan redusere det politiske presset på kommunene.) Oslo 2010 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Mongstad - ny industritabbe?

Mongstad - ny industritabbe? ERIK GARAAS: Forsikring i Norge KRISTEN KNUDSEN: Beskriyer industriens avkastningsrate kohkurranseevnen? PEP RICHARD ' DOHA. SE r: SvartitKristen Knudsen DAG AASLAND: Noen erfaringer med en nylrebok IVAR

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Bibliotekaren. Når får barnebibliotekarene tid til å lese? NOVEMBER TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET NR. 9 / 1996-4. ÅRGANG

Bibliotekaren. Når får barnebibliotekarene tid til å lese? NOVEMBER TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET NR. 9 / 1996-4. ÅRGANG TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Bibliotekaren NR. 9 / 1996-4. ÅRGANG NOVEMBER Barnebibliotekarene leser og leser. Nye barnebøker renner inn og det er nødvendig for å utføre jobben på en profesjonell

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer