Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012."

Transkript

1 Regnskap og årsberetning for Venstres Hovedorganisasjon 0 Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 0. Årsregnskapet viser et overskudd på kr..0. Partiet har pr..0 en egenkapital (valgkampfond og fri egenkapital) på i alt kr.... Inntektene ble omlag kr høyere enn budsjettert, og utgiftene ble rundt kr mindre enn budsjettert. Dermed fikk vi et overskudd på kr mer enn budsjettert i mellomvalgåret. På inntektssiden kom det inn mer enn budsjettert i medlemskontingenter og gaver. På de fleste utgiftspostene poster har vi hatt et mindreforbruk i forhold til budsjettet, men på posten Andre utvalg, møter og reiser ble det et merforbruk på ca. kr Dette skyldes i hovedsak at programarbeidet og sommersamlingen ble dyrere enn hva man hadde budsjettert med. For ytterligere beskrivelse av organisatoriske og økonomiske forhold henvises det til notene til resultat- og balanseregnskapsoppstillingen, samt til årsmeldingen for Venstres Hovedorganisasjon for 0. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Virksomheten er lokalisert i kontorbygg i Møllergata i Oslo sentrum og forurenser ikke det ytre miljø. Venstres Hovedorganisasjon er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IAbedrift). Likestillingen er ivaretatt både i sentralstyret og blant de direktevalgte i landsstyret. Det er kvinner og menn i sentralstyret og kvinner og mann blant de direktevalgte medlemmene i landsstyret. Oslo, 0. april 0 Trine Skei Grande Leder Ola Elvestuen Terje Breivik. Nestleder. Nestleder Trond Enger Generalsekretær

2 Årsregnskap Venstres Hovedorganisasjon 0 Resultat Driftsinntekter og -kostnader Noter Regnskap 0 Budsjett 0 Regnskap 0 Driftsinntekter : Offentlig støtte Medlemskontingenter Materiellsalg 000 Valgkamp innsamling Andre inntekter 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader : Lønnsrelaterte kostnader Revisjon & eksterne tjenester Lokaler Kontorkostnader Data, IT, telefoni Info & markedsføring Materiell & lager Valgkampkostnader Landsmøtet Landsstyret Sentralstyret Andre utvalg, møter og reiser Internasjonal aktivitet Støtte Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før finansposter - 0 Finansposter Finansinntekter Finansutgifter - - Resultat av finansposter Årsresultat 0 - Avsetning valgkampfond Inndekning negativ egenkapital Overf. egenkapital Sum overføringer - 0 -

3 BALANSE EIENDELER 0 0 Anleggsmidler Aksjer 0 0 Depositum 0 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer 0 Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte utgifter Bankinnskudd og kontanter 0 Sum omløpsmidler 0 SUM EIENDELER 0 EGENKAPITAL OG GJELD 0 0 Egenkapital Egenkapital 0 Valgkampfond Sum egenkapital 0 Gjeld Avsetning for forpliktelser: Avsetning for forpliktelser 0 Sum avsetning for forpliktelser 0 Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Forskuddstrekk 0 Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpte feriepenger og arbeidsgiveravgift 0 0 Prosjektmidler 0 0 Annen kortsiktig gjeld 0 Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL 0 Oslo, 0. april 0 Trine Skei Grande Ola Elvestuen Terje Breivik Trond Enger Leder. Nestleder. Nestleder Generalsekretær

4 Noter til regnskapet LM-. Offentlig støtte Posten består av statsstøtte på kr.... Statsstøtten til politiske partier er et resultat av årlige forhandlinger i forbindelse med statsbudsjettet og er basert på en grunnstøtte samt stemmestøtte for avgitte stemmer ved sist avholdte Stortingsvalg.. Medlemskontingenter Det ble i 0 innbetalt i alt kr..0. i kontingenter fra Venstres medlemmer. Av dette utgjorde fylkeslagenes andel kr..0., mens lokallagenes andel utgjorde kr I tillegg var det medlemmer som betalte kontingenten to ganger hvilket utgjorde kr..0. (Disse pengene er satt av som gjeld til disse medlemmene.) Venstres hovedorganisasjon fikk dermed netto kr...0 i kontingentinntekter til sentralleddet. Det henvises til årsmeldingen for oppsett over medlemsfordeling pr. fylke i årsmeldingen.. Materiellsalg Posten består av salg av profil- og valgkampmateriell fra nettbutikken vi har hos Logistikkhuset PLD AS. Materiellet selges til innkjøpspris, og det ble solgt materiell for i alt kr.. fordelt på bestillinger i løpet av 0. (Se forøvrig note. Materiell og lager). Valgkamp innsamling Det ble innbetalt inn i alt kr. 0. til Venstre nasjonalt i løpet av 0. Pengene kom fra enkeltpersoner og bedrifter. Ingen av gavene var på beløpsgrensen kr eller mer. Av de innsamlede midlene var kr.. øremerket til fylkeslag og lokallag. Dermed fikk vi netto inn kr.... Lønnskostnader Venstres Hovedorganisasjon har i 0 hatt følgende ansatte: Generalsekretær Terje Breivik i 00% stilling 0.0 til.0.0. Generalsekretær Trond Enger i 00 % stilling fra Informasjonssjef Steinar Haugsvær i 00% stilling. (Haugsvær var i tillegg konstituert generalsekretær i perioden.0 til ) Kontorsjef Morten A. Hagen i 00% stilling. (Hagen var i tillegg assisterende generalsekretær i perioden.0. til ) Organisasjonssjef Runolv Stegane i 0% stilling Organisasjonsrådgiver Kjartan Almenning i 00% stilling. Informasjonsrådgiver Thomas Havro Hansen i 00% stilling. Administrasjonssekretær Thori Sundåshagen i 00% stilling. Resepsjonist Anja Zabelberg i 00% stilling. Web-programmerer Bård Holtbakk i 0 % stilling. Kommunikasjons- og kampanjerådgiver Per Magnus Finnanger Sandsmark i 0% stilling fra Informasjonsrådgiver (sommervikar) Julianne Ferskaug i 0% stilling i perioden.0 til Generalsekretær i perioden mottok lønn og godtgjørelse på kr., konstituert generalsekretær i perioden mottok lønn og godtgjørelse på kr.. og generalsekretær i perioden mottok lønn og godtgjørelse på totalt kr 0.. Utover dette mottar partilederen og nestlederne et honorar på hhv. 0%, 0% og 0% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant. I 0 utgjorde honoraret til partilederen kr., honoraret til. nestleder utgjorde kr.. og honoraret til. nestleder utgjorde kr...

5 Lederen av programkomiteen har fra mottatt et honorar på 0% av godtgjørelsen til en stortingsrepresentant og utgjorde kr... Posten lønnsrelaterte kostnader består av: Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift..0,- Obligatorisk tjenestepensjon.,- Pensjonsforpliktelser.,- Personalforsikringer.0,- Div. sosiale utgifter 0.0,- Totalt:.0.,-. Revisjon og eksterne tjenester Posten består av revisjonskostnader på kr.., kontingenter i andre organisasjoner: HSH, Visma Advantage og Rallarmuseet på kr... Support/vedlikehold av web-systemet til Proviso som brukes ifm landsmøter, landsstyremøter og landskonferansen beløper seg til kr.. og administrasjonskostnader for Visma Advantage kom på kr.. Det opplyses at kostnader knyttet til trykking, pakking og utsending av medlemskontingentkrav inkl. purringer og klargjøring for efakturering av kontingentkrav, og for adresseoppdateringstjeneste fra Posten/Bring er flyttet til posten Data, IT telefoni se note nr.. Lokaler Posten består av lokalleie, strøm, kontorforsikring og renhold på i alt kr.... Kontorkostnader Posten består av kopiering/utskrifter og leie av kopimaskiner/skrivere på kr 0. og porto og leie av frankeringsmaskin på kr... I tillegg utgjør inventar/utstyr, kontorrekvisita, budbiltjenester og aviser til kontoret de resterende kr.. i denne posten.. Data, IT, telefoni I denne posten er det en ny stor underpost: Medlemsregister på. som inkluderer kostnader for utvikling/start av nytt medlemsregister og alle kostnader knyttet til trykking, pakking og utsending av medlemskontingentkrav inkl. purringer og klargjøring for efakturering av kontingentkrav, og for adresseoppdateringstjeneste fra Posten/Bring. Posten består videre av e-postsystem og serverleie for og leie av domener, og internettlinjeleie på kr.., telefoni/mobiltelefoni på kr.. og datamaskiner på kr... I tillegg utgjør programvare og -lisenser, sms-system/utsendelser og telefonkonferanser de resterende kr.. i denne posten. 0. Info og markedsføring Posten består i hovedsak av produksjon av medlemsavisen Liberal på kr.., kjøp av meningsmålinger på kr..00, Web-tv på kr.. og kampanjepremier til lokal- og fylkeslag på kr Forøvrig består posten av trykksaker, utvikling av nettsider, annonsering, pressekonferanser og katalogoppføring på kr Materiell og lager Posten består av kjøp av profilmateriell på kr..0 for salg gjennom nettbutikken. Beholdningsendring på varelageret er justert ned med kr..0. Videre består posten av lagerleie, samt porto og ekspedering av bestillinger på profilmateriell i nettbutikken på til sammen kr... Det var planlagt kjøp av nye profilartikler og standsutstyr for kr som ikke ble bestilt og kostnadsført innen utgangen av regnskapsåret. Se note nr om egenkapital.

6 Valgkampkostnader Selv om det ikke var valgår i 0, så startet skoleringen av toppkandidater og valgkampsjefer. I tillegg ble det tegnet ny avtale for wp nettløsning for produksjon av brosjyrer/løpesedler til lokalog fylkeslag. Posten endte på kr.... Landsmøtet Posten består av reise-, oppholds og arrangementskostnader på totalt kr...0. VHO fikk dekket inn kr... i form av egenbetalinger for opphold og arrangementskostnader for deltagerne fra fylkeslagene og sideorganisasjonene.. Landsstyret Posten består av møteroms-, oppholds- og reisekostnader til landsstyremøter for landsstyret på i alt kr..0. Av dette dekket fra fylkeslagene og sideorganisasjonene egenbetaling for sine deltagere på kr.... Sentralstyret Posten består av kostnader til reiser, overnattinger og møter i sentralstyret og ledertrio som til sammen ble kr Andre utvalg, møter og reiser Posten består av kostnader til Landskonferansen på kr..0, Lokalpolitisk Nettverk (LPN) inkl. tilskudd til fylkeslagene på kr.., Rikspolitisk nettverk (RPN) på kr..0, sentral reisevirksomhet på kr.., programkomiteen på kr..0 og sommersamlingen i Grimstad kr... Videre består posten av kurs og skolering inkl. venstreskolen, møter og reiser i internasjonalt utvalg, valgkomiteen, velferdsutvalget, egne og andres møter og arrangementer og blomster /gaver på kr.... Internasjonal aktivitet Posten består av kontingenter til Liberal International (LI) på kr..0 og European Liberal Democrat and Reform Party (ELDR) på kr..0 samt deltagelse på møter i regi av disse organisasjonene på kr.... Støtte Norges Unge Venstre:..,- Norges Venstrekvinnelag: ,- Liberale Studenter:.000,- Støtte til andre: 0.000,- Nominasjonsmøter i fylkeslagene ( fylkeslag):.,-. Finansinntekter Finansinntektene består av renteinntekter for innskudd på Venstres bankkonti kr..0 og utbytte på aksjer i Mentor Medier, Berner -gruppen og LL Inntrøndelagen på kr Aksjer Aksjeporteføljen ved årsskiftet er: 0 aksjer i selskapet Bernergruppen (Dagbladet) pålydende kr. 0 med en bokført verdi på kr aksjer i selskapet Mentor Medier (Vårt Land) pålydende kr. 0 med en bokført verdi på kr.. aksje i LL Inntrøndelagen pålydende kr.. med en bokført verdi pålydende kr...

7 Depositum Depositumskonto for husleie for. nestleder på kr.... Materiellbeholdning Verdien på profilmateriellet som ligger i nettbutikken anslås til kr.... Kundefordringer Posten består i hovedsak av interne kunder, dvs. Venstres lokallag og fylkeslag for deltagelse på landsmøter, landsstyremøter, lokalpolitisk nettverk og landskonferansen 0. Saldo interne kunder: kr. 0. Saldo eksterne kunder: kr... Bankinnskudd og kontanter Posten består av kontanter på kr. og bankinnskudd fordelt på 0 forskjellige bankkonti (kr..0.).. Egenkapital Inngående balanse egenkapital: kr:.0. + årets avsetning til klimafond kr:.0 + Årets resultat kr:..0 - Korreksjon av pensjonsforpliktelse kr. -. = utgående balanse egenkapital: kr:.. Egenkapitalen fordeler seg på valgkampfond på kr ), klimafond på kr..0 og annen egenkapital på kr Det er planlagt bestilling av profileringsartikler og standsutstyr til nettbutikken for kr Dette er ikke kostnadsført i årets regnskap, men ligger som binding av den frie egenkapitalen. Se note nr om materiell og lager.. Avsetning for forpliktelser Posten gjelder avsetning til pensjonsforpliktelser som har påløpt men som ved en feil ikke har blitt tatt med i tidligere års regnskaper.. Leverandørgjeld Posten er delt inn i hhv. interne leverandører, dvs. Venstres lokallag og fylkeslag som har penger tilgode (opptjent kontingent for. halvår 0) og gjeld til eksterne leverandører : Saldo interne leverandører: kr. 0. Saldo eksterne leverandører: kr. 0.. Annen kortsiktig gjeld Posten består av påløpte kostnader, avsetning for forpliktelser, og annen kortsiktig gjeld på i alt kr...

8

9

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer