ROS HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)"

Transkript

1 ROS HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens 14 at «kommunen plikter å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelser inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse». Uønskete hendelser er definert slik; hendelser som avviker fra det normale og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. For å presisere beredskapsplikten er det gitt forskrift om kommunal beredskap (7. oktober 2011). Forskriftens 2 angir hva en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal omfatte: a) Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen c) Hvordan risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 2 Metodikk ROS-analysen omfatter et antall uønskete hendelser som er vurdert etter a) sannsynligheten for at de inntreffer og b) konsekvensen av at de inntreffer. I en overordnet analyse må vi operere med typer hendelser, altså sortere hendelser i «sekker». Eksempelvis er en type hendelse «brann i bygning med mange ROS-analyse 2014 side 1

2 mennesker (omsorgssenter, skole, overnattingssted, arena)». Parentesen angir at dette kan være svært forskjellige hendelser. I vurderingen av sannsynlighet og konsekvens er det verst tenkelige tilfellet tatt med. Dette vil framgå av kommentarene. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er gitt tallverdier på en skala 1-5. Kriteriene for de enkelte tallverdiene er gjengitt i tabellen nedenfor. Sannsynlighet Konsekvens Verdi Nivå Frekvens Nivå Personskade Miljøskade Materiell skade Informasjon 1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse per 1000 år Ufarlig Ingen personskade, ikke fravær Ingen skade på miljø (luft, vann eller jord) Skade <5 mill. kr uten krav til rask reparasjon/utbedring Lavt informasjonsbehov 2 Mindre sannsynlig En hendelse per år En viss fare Mindre skade som trenger førstehjelp/ legevakt, noe fravær Ubetydelig miljøskade Skade <5 mill. kr som krever reparasjon/utbedring innen 1 mnd. Lavt informasjonsbehov 3 Sannsynlig En hendelse per år Farlig Alvorlig skade på en eller flere som gir fravær eller sykehusopphold Betydelig miljøskade som krever tiltak Skade 5-50 mill. kr der omlegging og reparasjon/utbedring kan utsettes Moderat informasjonsbehov, kan gi medietrykk 4 Meget sannsynlig En hendelse per 1-10 år Kritisk Skade som resulterer i langvarig sykehusopphold ev. uførhet, betydelig fravær Betydelig miljøskade som krever umiddelbare tiltak for å repareres Skade 5-50 mill. kr med driftskonsekvenser som krever reparasjon/utbedring innen 3 mnd. Moderat informasjonsbehov, kan gi høyt medietrykk 5 Svært sannsynlig Årlig hendelse Katastrofal Skade som resulterer i en eller flere døde, stort fravær Stor miljøskade som gir varige skader og som gir Omfattende ødeleggelse over 50 mill. kr som gir driftsstans og reparasjon/ utbedring må vurderes særskilt Stort informasjonsbehov, høyt medietrykk ROS-analyse 2014 side 2

3 I kolonnene Frekvens, Personskade og Miljøskade er det tatt inn kriterier som stort sett kan brukes av alle kommuner. Kolonnen Materiell skade er litt mer problematisk. For det første er potensialet for materiell skade i Hemnes relativt lite i og med at anlegg og produksjon har mindre skala og dermed har lav verdi sammenliknet med andre kommuner. For det andre er materielle verdier for det meste omfattet av forsikringsordninger. Materielle verdier uten forsikring er grovt sett kommunens VVA (veg/vann/avløp) og landbruksareal. Kolonnen Informasjon er opprettet av Hemnes kommune fordi det er hensiktsmessig å tydeliggjøre konsekvensene for kommunens innsats på dette området. Teksten i kolonnen er å forstå som kommentarer uten betydning for risikovurderingen av hendelsen. Når de uønskete hendelsenes sannsynlighet og konsekvens er vurdert og gitt en verdi er denne verdien lagt inn i risikomatrisen. Denne matrisen plasserer de enkelte hendelsene innen akseptabel (grønn), på grensen (gul) eller uakseptabel (rød) risiko. Se nedenfor der risikoverdien er ført inn i de enkelte cellene. Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Målet med ROS-analysen Kommunene har ansvar for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Dette omfatter alle livsfaser og et vidt spekter av tjenester og sektorer. Derfor er det nødvendig å ha en helhetlig analyse av risiko og sårbarhet. ROS-analysens mål er derfor å gi et godt grunnlag for tiltak som gir innbyggerne trygghet og sikkerhet. ROS-analysen har flere hensikter. Den ene er å gi en grov oversikt over risikobildet i kommunen, dvs. sannsynlighet og konsekvens for uønskete hendelser. En annen hensikt er å avdekke tiltak som kan redusere sannsynligheten for hendelser, dvs. forebyggende tiltak som å endre folks atferd (informasjon) eller fysiske tiltak. En tredje hensikt er å identifisere tiltak som kan redusere konsekvensene, dvs. forebyggende tiltak rettet mot f.eks. ras eller stormflo. Dette er ROS-analyse 2014 side 3

4 kommentert i den analysen som følger etter tabellene. En fjerde hensikt er å estimere behovet for redningsinnsats, hva det kan bli behov for? Brann- og redningstjenesten har sin egen ROS-analyse som gir grunnlaget for krav til utstyr og mannskap. For den øvrige beredskapen gir ROS-analysen grunnlag for å planlegge hvilke ressurser som det er relevant å sikre seg tilgang til. Dette gjenspeiler seg i ressursoversikten i Plan for kriseledelse/overordnet beredskapsplan. 4 Medvirkning DSBs veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt sier følgende: «Kommunen har en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område. Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkepotensial, nødetatene osv. Kommunen skal involvere disse i arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og i oppfølgingen av funn som analysen avdekker». Ved utarbeidelsen av denne planen har det vært aktiv dialog med Helgeland Kraft AS om forsyningssikkerhet for el. Andre data som analysen bygger på, er autorisert statistikk og erfart kunnskap i kommunens organisasjon. Før den politiske saksbehandlingen starter har planutkastet vært til høring hos relevante parter og drøftet i beredskapsrådet. I høringsrunden er den eneste merknaden kommet fra NVE der de ber om en mer eksplisitt vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til kvikkleire. Dette er etterkommet. ROS-analyse 2014 side 4

5 5 Tabellarisk oppsummering av analysen 5.1 Svikt i kritisk infrastruktur Nr. Uønsket hendelse (risikoog sårbarhetsfaktor) Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 1 Langvarig bortfall av elforsyning (over 12 timer) Hemnes har svært sikker elforsyning, sannsynligheten for langvarige brudd er størst for avsidesliggende bosettinger. Det kan bli behov for evakuering av mennesker og nedslakting av husdyr. Helsetjenestens kapasitet kan rammes. Omsorgstjenesten må tilpasse rutiner Planlegging for omlegginger, særlig på omsorgssentrene. Nødstrømsaggregat synes å være et unødvendig kostbart tiltak. 2 Bortfall av elektronisk kommunikasjon og styring Kommunens telefoni og elektroniske kommunikasjon har batteri for 10 min. drift uten nettstrøm. Nettbrudd over 10 min. varighet skjer flere ganger per år. Kommunikasjonen vil være begrenset til mobil- og satellitt-telefoni så lenge det er strøm og samband. Evnen til å opprettholde en normal organisasjon, herunder beredskap og helsetjenestens kapasitet, kan rammes Nødstrømsaggregat vil gi sikker kommunikasjon for de aller fleste hendelser. Etablere tilgang til mobilnett for Leirskarddalen. 3 Brudd i vannforsyning Bleikvasslia Korgen Bjerka/Finneidfjord Hemnesberget Andre Sannsynlighet knyttet til geologisk potensial for jordras og jordskjelv. Opprette midlertidig forsyning. Gårdsbruk kan bli særlig rammet. Varsel primært til berørte Gjøre ROS-analyser ved planlegging av nye anlegg. ROS-analyse 2014 side 5

6 Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 4 Forurenset drikkevann Sannsynligheten er knyttet til svikt i vannrensingen. Vannverkene i Hemnes er godkjent for å sikre sanitær vannkvaliteten, de har nødstrømsaggregat. Abonnentene må koke eller kjøpe vann for sanitær bruk. Forsyning med tankvogn kan være aktuelt. Varsel primært til berørte Gjøre ROS-analyser ved planlegging av tiltak og nye anlegg. 5 Brudd i avløpssystem Sannsynligheten er knyttet til løsmasseras o.l. Ekstremnedbør håndteres av avløpssystemet. Smittefare. Opprette midlertidige løsninger. Varsel primært til berørte Kommunale avløp i Hemnes er godkjent. Gjøre ROS-analyser ved planlegging av tiltak og nye anlegg. 6 Langvarig brudd i vegforbindelse (mer enn tre døgn) E6, fv. 808 og fv. 321 Baklandet ligger delvis på ustabil grunn. Kv. Bjerkadalen og Svalenget ligger i rasutsatt terreng. Sannsynligheten er ellers knyttet til ekstremnedbør med ras og skred. Omkjøring. Der omkjøring ikke er mulig vil det være aktuelt med evakuering eller alternativ transport som båt og skuter. Informasjon via regionale og riksmedia. Helsetjenestens kapasitet kan rammes Gjøre ROS-analyser ved planlegging av nye anlegg. ROS-analyse 2014 side 6

7 5.2 Ulykker Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 7 Brann i bygning med mange mennesker (barnehage, skole, omsorgssenter, kirke, overnattingssted, arena) Sannsynlighet er knyttet til hendelser/ atferd som kan utløse brann og potensialet for øyeblikkelig inngripen. Barnehager, omsorgssenter og Bleikvassli skole er meget godt sikret i nye anlegg. Evakuering, helsetjenesten kan vente behov for ekstra innsats. må påregnes Brannvernsituasjonen for rådhuset og skolene trenger forbedring. For de øvrige brannobjektene er øvelse det viktigste. 8 Skog- og lyngbrann Sannsynligheten er knuttet til tørt vær og lynnedslag også til utmarksbruk. Evakuering. Store verdier kan trues. må påregnes God informasjon om brannfare. Oppfordre folk til å gjøre sine egne ROSanalyser hverdags-ros Akutt utslipp fra industri, tankanlegg, bil, jernbane, båt Sannsynligheten er knyttet til transport på sjø, jernbane og veg. E6 har flaskehals på strekningen Stormyra Tørkbakken, men er ikke ulykkesbelastet. Evakuering, innsats fra brann/ redning og IUA. Naturreservat kan bli rammet. må påregnes ROS-analyse 2014 side 7

8 Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 10 Større trafikkulykke på jernbane Sannsynligheten er knyttet til risikoen for at jernbanesporet rammes. Jernbaneverket har ROSanalyse og beredskapsplan. Omfattende redningsinnsats og økt behov for helsetjenester. må påregnes Samarbeide med Jernbaneverket om ROSanalyse for jernbanen 11 Større trafikkulykke på veg (ulykke med alvorlig skadd eller drept person) Sannsynligheten er sterkt knyttet til E6. Etter 2005 (Korgfjelltunnelen) er antall drepte redusert og antall hardt skadde økt. Omfattende redningsinnsats og økt behov for helsetjenester. må påregnes Gjøre ROS-analyser ved planlegging av tiltak og nye anlegg. Økt kommunalt engasjement for å høyne vegstandarden. 12 Større ulykke/brann på skip Sannsynligheten er knyttet til trafikk på hovedleia til Mo i Rana havn. Bare Bodø er satt opp med RITS for håndtering av slik hendelse, Hemnes kan bli involvert. kan påregnes Samarbeide med IUA Rana ROS-analyse 2014 side 8

9 Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 13 Tunnelulykke veg (drepte/ hardt skadde omfattes av nr. 11 ovenfor) Det foreligger egen ROS-analyse for tunnelene på E6 som gir grunnlaget for dimensjonering av brannvesenet. Rednings- og helsetjenesten kan forvente ekstra innsats. må påregnes Innen 2019 skal alle tunneler på E6 med lengde over 500 m oppgraderes. 14 Flyulykke Sannsynligheten er knyttet til flystyrt Dette blir ev. en nasjonal hendelse med stor (også lokal) redningsinnsats. Informasjonsinnsatsen blir mest sannsynlig håndtert regionalt Industriulykke Sannsynligheten er knyttet til Statkrafts anlegg og industribedrifter med inntil 70 ansatte. Hendelser kan involvere brann/redning og helsetjenester. kan påregnes Bedriftenes HMS-arbeid og brannforebygging 16 Ulykke utenfor kommunen som involverer innbyggere i kommunen (eks. Utøya, flystyrt, tsunami osv.) Sannsynligheten er knyttet til innbyggernes reiseatferd. Informasjonsinnsats. Økt behov for helsetjenester ROS-analyse 2014 side 9

10 5.3 Terror, krigslignende tilstand Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 17 Tilsiktet hendelse som terror, sabotasje, gisseltaking Sannsynligheten er knyttet til relevante mål for slike hendelser, eksterne aktører og psykisk ustabile personers atferd Dette kan bli en nasjonal hendelse med stor innsats av rednings- og helsetjenester, evakuering. Stor informasjonsinnsats og medieoppmerksomhet må forventes Øvelse 18 Dambrudd Sannsynlighet er knyttet til ekstremvær og jordskjelv, ev. krigssituasjon Varsling og evakuering iht. plan. må påregnes Ha klare og øvde rutiner for evakuering 19 Atomhendelse Sannsynlighet er knyttet til krigssituasjon, skitten bombe i terroraksjon (nr. 17) o.l. Dette blir ev. en nasjonal hendelse med stor innsats av rednings- og helsetjenester. Rensing, evakuering. Stor informasjonsinnsats og medieoppmerksomhet må forventes Øvelse ROS-analyse 2014 side 10

11 5.4 Ekstrem naturhendelse Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 20 Ekstremvær; vind, nedbør, kulde Kan forårsake flom og ras som igjen rammer veg, jernbane, elforsyning og elektronisk kommunikasjon Sannsynligheten er knyttet til værprognoser og er generelt økende. Redusert framkommelighet, store redningsaksjoner og stort behov for helsetjenester, evakuering Informasjonsinnsats Gjøre ROS-analyser i arealplanleggingen. 21 Ras; løsmasse, stein, snø, sørpe, kvikkleire Se nr. 20 Sannsynligheten er knyttet til geologisk potensial og værprognose. Redusert framkommelighet, store redningsaksjoner og stort behov for helsetjenester, evakuering. Informasjonsinnsats Gjøre ROS-analyser i arealplanleggingen. Ved tiltak etter gamle arealplaner er det særlig viktig å vurdere krav om geoteknisk undersøkelse for å oppfylle kravene i pbl 28-1 og TEK 10, jf. kvikkleirekartlegging. 22 Flom i vassdrag Se nr. 20 Sannsynlighet knyttet til ekstremnedbør og værprognose. Evakuering. Årvåkenhet for ras. Informasjonsinnsats Forbygging mot vassdrag, gjøre ROSanalyser i arealplanleggingen. 23 Stormflo i sjø Se nr. 20 Sannsynlighet knyttet til ekstremnedbør og værprognose. Evakuering Gjøre ROS-analyser i arealplanleggingen, minstehøyde for bygninger og anlegg. 24 Jordskjelv Sannsynlighet knyttet til geologisk potensial. Innsats fra brann/redning, stort behov for helsetjenester. Evakuering. Informasjonsinnsats ROS-analyse 2014 side 11

12 5.5 Sykdomsutbrudd Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 25 Alvorlige sykdomsutbrudd med smittefare (f. eks. legionella) Sannsynlighet er knyttet til smitteutveksling med omverdenen. Stor innsats av helsepersonell, også spesialisthelsetjenesten. Bortfall av arbeidskraft. Informasjonsinnsats Vaksinering, forebyggende arbeid inkludert sanitære forhold. 26 Pandemisk influensaepidemi Sannsynlighet er knyttet til smitteutveksling med omverdenen. Stor innsats av helsepersonell, også spesialisthelsetjenesten. Stort bortfall av arbeidskraft. Informasjonsinnsats Opplysningsarbeid, forebyggende arbeid inkludert sanitære forhold. 27 Sykdomsutbrudd hos fisk og dyr Fiskeoppdrett i sjø er ikke tillatt i Hemnes. Sannsynlighet er knyttet til smitteutveksling med omverdenen, f.eks. at røktere fra utlandet ikke er testet for farlige sykdommer (MRSA). Nedslakting og destruering som styres av Mattilsynet. Informasjonsinnsats Gode rutiner i landbruket. Rutinene kan inneholde et krav om MRSA-kontroll for alle som skal arbeide med dyr. ROS-analyse 2014 side 12

13 5.6 Troverdighetstap Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 28 Tap av troverdighet / omdømme Sannsynlighet knyttet til hendelser der kommunens troverdighet er avgjørende for å redde liv og verdier. Manglende evne til å gjennomføre tiltak Internkontroll, bygge tillit i organisasjonen og i befolkningen. 6 Sammensatte årsaker og virkninger Former for ekstremvær er sterk vind, mye nedbør, tørke og høye eller lave temperaturer. I Skandinavia er slike hendelser blitt hyppigere og forventes å bli enda hyppigere i overskuelig framtid. Det innebærer også at et sammenfall av flere ekstremvær blir mer sannsynlig. I Hemnes er det vind og nedbør og kombinasjonen av disse som er den mest sannsynlige ekstremværsituasjonen. Hvis en hendelse skjer vil konsekvensene være preget av a) at de store vassdragene i Hemnes er regulert og dermed lite flomutsatt, b) at de bebygde områdene ved sjøen er små og lite areal er utsatt ved stormflo og c) at den overveiende delen av befolkningen er tilknyttet robust infrastruktur. Ekstremværsituasjoner har også sammensatte og indirekte virkninger som det er viktig å være oppmerksom på. I en uværsperiode med sterk vind og mye nedbør kan flere uønskete hendelser skje i samme tidsrom og det kan gi eskalerende virkning: Trefall eller andre hendelser kan bryte elforsyningen og elektronisk kommunikasjon. Samtidig kan det gå jord-, snø- eller sørpeskred som stenger veger og hindrer redningsinnsats. Ras kan også skape brudd i vann- og avløpsnett, ødelegge erosjonsvernet i vassdrag og svekke smittevernet. Faren for trafikkulykker øker også med ekstremvær. Sjøl om Hemnes er relativt lite utsatt for konsekvensene av ekstremvær er det altså mulig at hendelser skjer samtidig og dermed skaper situasjoner med store konsekvenser som trenger rask og omfattende innsats. ROS-analyse 2014 side 13

14 7 Risikoreduserende tiltak Risikoreduserende tiltak vil ha som hensikt å redusere sannsynligheten for at den uønskete hendelsen inntreffer og/eller redusere konsekvensene hvis hendelsen inntreffer. I matrisene ovenfor er det gitt noen stikkord for slike tiltak. En ønsket situasjon er at ingen uønskete hendelser skal ligge i rød sone med uakseptabel risiko. 7.1 Uakseptabel risiko Det er tre typer hendelser som i analysen har uakseptabel risiko med rød farge. Det er brudd i elektronisk kommunikasjon, skog- og lyngbrann og store ulykker på veg i og utenfor tunnel. Årsaken til brudd i elektronisk kommunikasjon er i all hovedsak utenfor kommunens kontroll og skyldes strømbrudd som varer lenger enn 10 minutt. Slike brudd gjør vanligvis ingen skade ut over at mye av produksjonen stanser så lenge data og telefoni er nede. Bruddet kan imidlertid skje samtidig med en alvorlig uønsket hendelse. Ja, det er høy sannsynlighet for at en alvorlig uønsket hendelse følges av strømbrudd som varer mer enn 10 minutt. Derfor er konsekvensen gitt verdi 4. Kanskje vil det være mer riktig å sette den til 5. Tiltaket er å anskaffe nødstrømsaggregat for telefoni og IKT. Årsakene til skog- og lyngbrann er også utenfor kommunens kontroll. Analysen baserer seg på brannsjefens statistikk og det synes som det er et tidsspørsmål før en skog- og lyngbrann i Hemnes får kritiske følger. Tiltak kan være å forbedre informasjonen og bidra til at folk gjør sine egne ROS-analyser (Hverdags-ROS) i forbindelse med ferdsel i utmarka. Analysen av ulykker i vegtrafikken bygger på statistikk (SSB). Så godt som alle alvorlige ulykker skjer på E6 og fylkesveger. Årsaken finner vi både hos den enkelte bilfører, i uforutsette hendelser (elg), og i vegstandarden. I Korgfjelltunnelen skjedde ei dødsulykke i 2006 og siden da har det vært ei dødsulykke i hemnestrafikken. Nesten hvert år etter 2006 har imidlertid trafikkulykker i Hemnes gitt alvorlig skadde personer og det viser seg at E6 sør for Bjerka, inkludert Korgfjelltunnelen, har mange ulykker. Tiltak fra kommunen kan være økt engasjement for å heve vegstandarden og opplysningsarbeid/tiltak for bedre atferd i trafikken. 7.2 På grensen-risiko På grensen-risiko med gul farge omfatter svært mange hendelser. På grensen-risiko bør reduseres med tiltak, men det er særlig viktig å se til at situasjonen ikke forverres. ROS-analyse 2014 side 14

15 Langvarig bortfall av elforsyning (over 12 timer) er klassifisert som sannsynlig og med en viss fare. Elforsyningen i Hemnes er robust med delvis to innmatingspunkt og delvis doble linjer. Et langvarig bortfall antas dermed kan skje med års mellomrom. For kommunen er det legekontorene og omsorgssentrene som får de alvorligste konsekvensene. Her vil system for adgangskontroll bli satt ut av drift. Senere vil matlaging, varmtvann og husvarme rammes og det vil trenge omstillinger. Barnehager, skoler og bemannede boliger vil oppleve en liknende situasjon, men med færre omstillingsbehov. Konsekvensene kommer imidlertid ikke momentant, det blir tid til å planlegge omstillingene. Tiltak vil være å gjøre egne ROS-analyser for bortfall av elforsyning på legekontor og omsorgssenter, men i første omgang bruke en Hverdags-ROS for å tenke gjennom og planlegge for en slik situasjon. Behov for nødstrømsaggregat bør begrunnes i en detaljert ROS-analyse. De kommunale vann- og avløpsanleggene er robuste og sannsynligheten for uønskete hendelser er lav. Det samme gjelder konsekvensene. Det er Korgen vannverk som har størst press med tarmbakterier fra beitedyr. Anlegget takler dette på de normale rutinene med to barrierer for å sikre rent vann. Hvis en svikt skulle gi forurenset vann i ledningsnettet vil dette bli raskt oppdaget. Tiltak for VA-nettet er å se til at den gode situasjon opprettholdes, bl.a. ved bruk av ROS-analyser når det gjøres tiltak. Langvarig brudd i vegforbindelse (mer enn tre døgn) må regnes som sannsynlig i Hemnes. Viktige veger som E6, fv. 808 og fv. 321 Baklandsvegen ligger delvis på ustabil grunn. De kommunale vegene til Svalenget og Sjåblinda (Bjerkadalen) ligger i rasutsatt terreng med utrasing hver vinter. Forhold som gir stengte veger er ofte knyttet til ekstremvær og noe av sannsynligheten faller sammen med denne. Konsekvensene av langvarig vegbrudd er anslått til en viss fare. Mange steder er det omkjøringsmuligheter eller alternative transportmuligheter. Alle tunneler (E6) har omkjøringsmulighet. Tiltak for vegnettet er god overvåking og ROS-analyse ved nye tiltak. Rassikring på kommunale veger har unødvendig høy kostnad. Brann i bygninger med mange mennesker er anslått til sannsynlig (hvert 10. til 100. år) og farlig. Sannsynligheten bygger på landsomfattende statistikk om slike branner. Vurderingen av konsekvens viser at bygningene har høy brannvernstandard. Dette gjelder særlig omsorgssentrene, barnehagene og Bleikvasslia skole. De øvrige skolene og rådhuset er eldre bygg med lavere standard. Tiltak er øvelse, riktig nivå på vedlikehold og gjennomføring av tiltak i henhold til plan for bygg med lavere standard. Sykdomsutbrudd omfatter alvorlig smittefarlig sykdom og pandemisk epidemi. Begge disse har lav skår på sannsynlighet og høy skår på konsekvens. Begge disse er omfattet av omfattende nasjonal overvåking med mulige tiltak. Analysen baserer seg på at nasjonale myndigheter håndterer dette innenfor rammene av en på grensen-risiko. ROS-analyse 2014 side 15

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) m/ oppfølgingsplan for Narvik kommune 2012

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) m/ oppfølgingsplan for Narvik kommune 2012 Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) m/ oppfølgingsplan for Narvik kommune 2012 Vedtatt av bystyret 24. mai 2012 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier.

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Byrådssak 123/13 Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. KMK ESARK-86-201200560-75 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppstart av arbeid

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljreguleringsplan for Skole 9910 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for K2 Mobekkleira (revidering av plan 2128) Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunene

Helhetlig ROS i kommunene Helhetlig ROS i kommunene Seniorrådgiver Karen Lie, DSB Beredskapssamling for kommunene i Sør-Trøndelag 10.10.2013 karen.lie@dsb.no 1 Ny DSB-veileder er under arbeid Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning DSB Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klimatilpasningsseminar Fylkesberedskapssjef

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023. ROS-analyse 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023. ROS-analyse 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 ROS-analyse 2.gangs høring 02.07.2015 Innhold 1. Oversikt over ROS-analyser for arealendringene... 3 2. Generelt om ROS-analyse...

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 634 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad juni 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Gjennomført revisjon av 2011-utgaven Færre, men mer konkrete hendelser (scenario) Basert på veileder

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

ROS analyse. GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune

ROS analyse. GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune ROS analyse GBNR 187/21, 25, 188/5, 9 Kvinnherad kommune Innhold 1. Fareidentifikasjon 2. Estimering av sannsynlighet, risiko og 3. Kriterier for sannsynlighet, akseptkriterium 4. Vurdere risikoreduserende

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB Trygg bruk av gass Gasskonferansen 2015 Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB mars 25, 2015 Om DSB DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Evenes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Evenes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse Evenes kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 5.1 Brann/ulykker... 3 TABELL 1 Brann/ulykker 5 5.2 Naturkatastrofer... 7 Tabell 2 Naturkatastrofer 8 5.3 Forurensning...

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Innspill til tiltak i Nasjonal ROS for helsesektoren fra Helse Vest RHF

Innspill til tiltak i Nasjonal ROS for helsesektoren fra Helse Vest RHF 1 Vedlegg Innspill til tiltak fra Helse Vest RHF. FORELØPIG UTKAST. Hendelse: Alle hendelser : Lokale og nasjonale øvelser: både fullskalaøvelser, varslingsøvelser og mindre øvelser som tabletop, spill-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer