ROS HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)"

Transkript

1 ROS HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens 14 at «kommunen plikter å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelser inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse». Uønskete hendelser er definert slik; hendelser som avviker fra det normale og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. For å presisere beredskapsplikten er det gitt forskrift om kommunal beredskap (7. oktober 2011). Forskriftens 2 angir hva en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal omfatte: a) Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen c) Hvordan risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 2 Metodikk ROS-analysen omfatter et antall uønskete hendelser som er vurdert etter a) sannsynligheten for at de inntreffer og b) konsekvensen av at de inntreffer. I en overordnet analyse må vi operere med typer hendelser, altså sortere hendelser i «sekker». Eksempelvis er en type hendelse «brann i bygning med mange ROS-analyse 2014 side 1

2 mennesker (omsorgssenter, skole, overnattingssted, arena)». Parentesen angir at dette kan være svært forskjellige hendelser. I vurderingen av sannsynlighet og konsekvens er det verst tenkelige tilfellet tatt med. Dette vil framgå av kommentarene. Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er gitt tallverdier på en skala 1-5. Kriteriene for de enkelte tallverdiene er gjengitt i tabellen nedenfor. Sannsynlighet Konsekvens Verdi Nivå Frekvens Nivå Personskade Miljøskade Materiell skade Informasjon 1 Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse per 1000 år Ufarlig Ingen personskade, ikke fravær Ingen skade på miljø (luft, vann eller jord) Skade <5 mill. kr uten krav til rask reparasjon/utbedring Lavt informasjonsbehov 2 Mindre sannsynlig En hendelse per år En viss fare Mindre skade som trenger førstehjelp/ legevakt, noe fravær Ubetydelig miljøskade Skade <5 mill. kr som krever reparasjon/utbedring innen 1 mnd. Lavt informasjonsbehov 3 Sannsynlig En hendelse per år Farlig Alvorlig skade på en eller flere som gir fravær eller sykehusopphold Betydelig miljøskade som krever tiltak Skade 5-50 mill. kr der omlegging og reparasjon/utbedring kan utsettes Moderat informasjonsbehov, kan gi medietrykk 4 Meget sannsynlig En hendelse per 1-10 år Kritisk Skade som resulterer i langvarig sykehusopphold ev. uførhet, betydelig fravær Betydelig miljøskade som krever umiddelbare tiltak for å repareres Skade 5-50 mill. kr med driftskonsekvenser som krever reparasjon/utbedring innen 3 mnd. Moderat informasjonsbehov, kan gi høyt medietrykk 5 Svært sannsynlig Årlig hendelse Katastrofal Skade som resulterer i en eller flere døde, stort fravær Stor miljøskade som gir varige skader og som gir Omfattende ødeleggelse over 50 mill. kr som gir driftsstans og reparasjon/ utbedring må vurderes særskilt Stort informasjonsbehov, høyt medietrykk ROS-analyse 2014 side 2

3 I kolonnene Frekvens, Personskade og Miljøskade er det tatt inn kriterier som stort sett kan brukes av alle kommuner. Kolonnen Materiell skade er litt mer problematisk. For det første er potensialet for materiell skade i Hemnes relativt lite i og med at anlegg og produksjon har mindre skala og dermed har lav verdi sammenliknet med andre kommuner. For det andre er materielle verdier for det meste omfattet av forsikringsordninger. Materielle verdier uten forsikring er grovt sett kommunens VVA (veg/vann/avløp) og landbruksareal. Kolonnen Informasjon er opprettet av Hemnes kommune fordi det er hensiktsmessig å tydeliggjøre konsekvensene for kommunens innsats på dette området. Teksten i kolonnen er å forstå som kommentarer uten betydning for risikovurderingen av hendelsen. Når de uønskete hendelsenes sannsynlighet og konsekvens er vurdert og gitt en verdi er denne verdien lagt inn i risikomatrisen. Denne matrisen plasserer de enkelte hendelsene innen akseptabel (grønn), på grensen (gul) eller uakseptabel (rød) risiko. Se nedenfor der risikoverdien er ført inn i de enkelte cellene. Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Målet med ROS-analysen Kommunene har ansvar for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Dette omfatter alle livsfaser og et vidt spekter av tjenester og sektorer. Derfor er det nødvendig å ha en helhetlig analyse av risiko og sårbarhet. ROS-analysens mål er derfor å gi et godt grunnlag for tiltak som gir innbyggerne trygghet og sikkerhet. ROS-analysen har flere hensikter. Den ene er å gi en grov oversikt over risikobildet i kommunen, dvs. sannsynlighet og konsekvens for uønskete hendelser. En annen hensikt er å avdekke tiltak som kan redusere sannsynligheten for hendelser, dvs. forebyggende tiltak som å endre folks atferd (informasjon) eller fysiske tiltak. En tredje hensikt er å identifisere tiltak som kan redusere konsekvensene, dvs. forebyggende tiltak rettet mot f.eks. ras eller stormflo. Dette er ROS-analyse 2014 side 3

4 kommentert i den analysen som følger etter tabellene. En fjerde hensikt er å estimere behovet for redningsinnsats, hva det kan bli behov for? Brann- og redningstjenesten har sin egen ROS-analyse som gir grunnlaget for krav til utstyr og mannskap. For den øvrige beredskapen gir ROS-analysen grunnlag for å planlegge hvilke ressurser som det er relevant å sikre seg tilgang til. Dette gjenspeiler seg i ressursoversikten i Plan for kriseledelse/overordnet beredskapsplan. 4 Medvirkning DSBs veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt sier følgende: «Kommunen har en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område. Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkepotensial, nødetatene osv. Kommunen skal involvere disse i arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og i oppfølgingen av funn som analysen avdekker». Ved utarbeidelsen av denne planen har det vært aktiv dialog med Helgeland Kraft AS om forsyningssikkerhet for el. Andre data som analysen bygger på, er autorisert statistikk og erfart kunnskap i kommunens organisasjon. Før den politiske saksbehandlingen starter har planutkastet vært til høring hos relevante parter og drøftet i beredskapsrådet. I høringsrunden er den eneste merknaden kommet fra NVE der de ber om en mer eksplisitt vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til kvikkleire. Dette er etterkommet. ROS-analyse 2014 side 4

5 5 Tabellarisk oppsummering av analysen 5.1 Svikt i kritisk infrastruktur Nr. Uønsket hendelse (risikoog sårbarhetsfaktor) Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 1 Langvarig bortfall av elforsyning (over 12 timer) Hemnes har svært sikker elforsyning, sannsynligheten for langvarige brudd er størst for avsidesliggende bosettinger. Det kan bli behov for evakuering av mennesker og nedslakting av husdyr. Helsetjenestens kapasitet kan rammes. Omsorgstjenesten må tilpasse rutiner Planlegging for omlegginger, særlig på omsorgssentrene. Nødstrømsaggregat synes å være et unødvendig kostbart tiltak. 2 Bortfall av elektronisk kommunikasjon og styring Kommunens telefoni og elektroniske kommunikasjon har batteri for 10 min. drift uten nettstrøm. Nettbrudd over 10 min. varighet skjer flere ganger per år. Kommunikasjonen vil være begrenset til mobil- og satellitt-telefoni så lenge det er strøm og samband. Evnen til å opprettholde en normal organisasjon, herunder beredskap og helsetjenestens kapasitet, kan rammes Nødstrømsaggregat vil gi sikker kommunikasjon for de aller fleste hendelser. Etablere tilgang til mobilnett for Leirskarddalen. 3 Brudd i vannforsyning Bleikvasslia Korgen Bjerka/Finneidfjord Hemnesberget Andre Sannsynlighet knyttet til geologisk potensial for jordras og jordskjelv. Opprette midlertidig forsyning. Gårdsbruk kan bli særlig rammet. Varsel primært til berørte Gjøre ROS-analyser ved planlegging av nye anlegg. ROS-analyse 2014 side 5

6 Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 4 Forurenset drikkevann Sannsynligheten er knyttet til svikt i vannrensingen. Vannverkene i Hemnes er godkjent for å sikre sanitær vannkvaliteten, de har nødstrømsaggregat. Abonnentene må koke eller kjøpe vann for sanitær bruk. Forsyning med tankvogn kan være aktuelt. Varsel primært til berørte Gjøre ROS-analyser ved planlegging av tiltak og nye anlegg. 5 Brudd i avløpssystem Sannsynligheten er knyttet til løsmasseras o.l. Ekstremnedbør håndteres av avløpssystemet. Smittefare. Opprette midlertidige løsninger. Varsel primært til berørte Kommunale avløp i Hemnes er godkjent. Gjøre ROS-analyser ved planlegging av tiltak og nye anlegg. 6 Langvarig brudd i vegforbindelse (mer enn tre døgn) E6, fv. 808 og fv. 321 Baklandet ligger delvis på ustabil grunn. Kv. Bjerkadalen og Svalenget ligger i rasutsatt terreng. Sannsynligheten er ellers knyttet til ekstremnedbør med ras og skred. Omkjøring. Der omkjøring ikke er mulig vil det være aktuelt med evakuering eller alternativ transport som båt og skuter. Informasjon via regionale og riksmedia. Helsetjenestens kapasitet kan rammes Gjøre ROS-analyser ved planlegging av nye anlegg. ROS-analyse 2014 side 6

7 5.2 Ulykker Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 7 Brann i bygning med mange mennesker (barnehage, skole, omsorgssenter, kirke, overnattingssted, arena) Sannsynlighet er knyttet til hendelser/ atferd som kan utløse brann og potensialet for øyeblikkelig inngripen. Barnehager, omsorgssenter og Bleikvassli skole er meget godt sikret i nye anlegg. Evakuering, helsetjenesten kan vente behov for ekstra innsats. må påregnes Brannvernsituasjonen for rådhuset og skolene trenger forbedring. For de øvrige brannobjektene er øvelse det viktigste. 8 Skog- og lyngbrann Sannsynligheten er knuttet til tørt vær og lynnedslag også til utmarksbruk. Evakuering. Store verdier kan trues. må påregnes God informasjon om brannfare. Oppfordre folk til å gjøre sine egne ROSanalyser hverdags-ros Akutt utslipp fra industri, tankanlegg, bil, jernbane, båt Sannsynligheten er knyttet til transport på sjø, jernbane og veg. E6 har flaskehals på strekningen Stormyra Tørkbakken, men er ikke ulykkesbelastet. Evakuering, innsats fra brann/ redning og IUA. Naturreservat kan bli rammet. må påregnes ROS-analyse 2014 side 7

8 Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 10 Større trafikkulykke på jernbane Sannsynligheten er knyttet til risikoen for at jernbanesporet rammes. Jernbaneverket har ROSanalyse og beredskapsplan. Omfattende redningsinnsats og økt behov for helsetjenester. må påregnes Samarbeide med Jernbaneverket om ROSanalyse for jernbanen 11 Større trafikkulykke på veg (ulykke med alvorlig skadd eller drept person) Sannsynligheten er sterkt knyttet til E6. Etter 2005 (Korgfjelltunnelen) er antall drepte redusert og antall hardt skadde økt. Omfattende redningsinnsats og økt behov for helsetjenester. må påregnes Gjøre ROS-analyser ved planlegging av tiltak og nye anlegg. Økt kommunalt engasjement for å høyne vegstandarden. 12 Større ulykke/brann på skip Sannsynligheten er knyttet til trafikk på hovedleia til Mo i Rana havn. Bare Bodø er satt opp med RITS for håndtering av slik hendelse, Hemnes kan bli involvert. kan påregnes Samarbeide med IUA Rana ROS-analyse 2014 side 8

9 Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 13 Tunnelulykke veg (drepte/ hardt skadde omfattes av nr. 11 ovenfor) Det foreligger egen ROS-analyse for tunnelene på E6 som gir grunnlaget for dimensjonering av brannvesenet. Rednings- og helsetjenesten kan forvente ekstra innsats. må påregnes Innen 2019 skal alle tunneler på E6 med lengde over 500 m oppgraderes. 14 Flyulykke Sannsynligheten er knyttet til flystyrt Dette blir ev. en nasjonal hendelse med stor (også lokal) redningsinnsats. Informasjonsinnsatsen blir mest sannsynlig håndtert regionalt Industriulykke Sannsynligheten er knyttet til Statkrafts anlegg og industribedrifter med inntil 70 ansatte. Hendelser kan involvere brann/redning og helsetjenester. kan påregnes Bedriftenes HMS-arbeid og brannforebygging 16 Ulykke utenfor kommunen som involverer innbyggere i kommunen (eks. Utøya, flystyrt, tsunami osv.) Sannsynligheten er knyttet til innbyggernes reiseatferd. Informasjonsinnsats. Økt behov for helsetjenester ROS-analyse 2014 side 9

10 5.3 Terror, krigslignende tilstand Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 17 Tilsiktet hendelse som terror, sabotasje, gisseltaking Sannsynligheten er knyttet til relevante mål for slike hendelser, eksterne aktører og psykisk ustabile personers atferd Dette kan bli en nasjonal hendelse med stor innsats av rednings- og helsetjenester, evakuering. Stor informasjonsinnsats og medieoppmerksomhet må forventes Øvelse 18 Dambrudd Sannsynlighet er knyttet til ekstremvær og jordskjelv, ev. krigssituasjon Varsling og evakuering iht. plan. må påregnes Ha klare og øvde rutiner for evakuering 19 Atomhendelse Sannsynlighet er knyttet til krigssituasjon, skitten bombe i terroraksjon (nr. 17) o.l. Dette blir ev. en nasjonal hendelse med stor innsats av rednings- og helsetjenester. Rensing, evakuering. Stor informasjonsinnsats og medieoppmerksomhet må forventes Øvelse ROS-analyse 2014 side 10

11 5.4 Ekstrem naturhendelse Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 20 Ekstremvær; vind, nedbør, kulde Kan forårsake flom og ras som igjen rammer veg, jernbane, elforsyning og elektronisk kommunikasjon Sannsynligheten er knyttet til værprognoser og er generelt økende. Redusert framkommelighet, store redningsaksjoner og stort behov for helsetjenester, evakuering Informasjonsinnsats Gjøre ROS-analyser i arealplanleggingen. 21 Ras; løsmasse, stein, snø, sørpe, kvikkleire Se nr. 20 Sannsynligheten er knyttet til geologisk potensial og værprognose. Redusert framkommelighet, store redningsaksjoner og stort behov for helsetjenester, evakuering. Informasjonsinnsats Gjøre ROS-analyser i arealplanleggingen. Ved tiltak etter gamle arealplaner er det særlig viktig å vurdere krav om geoteknisk undersøkelse for å oppfylle kravene i pbl 28-1 og TEK 10, jf. kvikkleirekartlegging. 22 Flom i vassdrag Se nr. 20 Sannsynlighet knyttet til ekstremnedbør og værprognose. Evakuering. Årvåkenhet for ras. Informasjonsinnsats Forbygging mot vassdrag, gjøre ROSanalyser i arealplanleggingen. 23 Stormflo i sjø Se nr. 20 Sannsynlighet knyttet til ekstremnedbør og værprognose. Evakuering Gjøre ROS-analyser i arealplanleggingen, minstehøyde for bygninger og anlegg. 24 Jordskjelv Sannsynlighet knyttet til geologisk potensial. Innsats fra brann/redning, stort behov for helsetjenester. Evakuering. Informasjonsinnsats ROS-analyse 2014 side 11

12 5.5 Sykdomsutbrudd Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 25 Alvorlige sykdomsutbrudd med smittefare (f. eks. legionella) Sannsynlighet er knyttet til smitteutveksling med omverdenen. Stor innsats av helsepersonell, også spesialisthelsetjenesten. Bortfall av arbeidskraft. Informasjonsinnsats Vaksinering, forebyggende arbeid inkludert sanitære forhold. 26 Pandemisk influensaepidemi Sannsynlighet er knyttet til smitteutveksling med omverdenen. Stor innsats av helsepersonell, også spesialisthelsetjenesten. Stort bortfall av arbeidskraft. Informasjonsinnsats Opplysningsarbeid, forebyggende arbeid inkludert sanitære forhold. 27 Sykdomsutbrudd hos fisk og dyr Fiskeoppdrett i sjø er ikke tillatt i Hemnes. Sannsynlighet er knyttet til smitteutveksling med omverdenen, f.eks. at røktere fra utlandet ikke er testet for farlige sykdommer (MRSA). Nedslakting og destruering som styres av Mattilsynet. Informasjonsinnsats Gode rutiner i landbruket. Rutinene kan inneholde et krav om MRSA-kontroll for alle som skal arbeide med dyr. ROS-analyse 2014 side 12

13 5.6 Troverdighetstap Nr. Uønsket hendelse Vurdering av sannsynlighet Vurdering av konsekvens S K R Risikoreduserende tiltak ut over 28 Tap av troverdighet / omdømme Sannsynlighet knyttet til hendelser der kommunens troverdighet er avgjørende for å redde liv og verdier. Manglende evne til å gjennomføre tiltak Internkontroll, bygge tillit i organisasjonen og i befolkningen. 6 Sammensatte årsaker og virkninger Former for ekstremvær er sterk vind, mye nedbør, tørke og høye eller lave temperaturer. I Skandinavia er slike hendelser blitt hyppigere og forventes å bli enda hyppigere i overskuelig framtid. Det innebærer også at et sammenfall av flere ekstremvær blir mer sannsynlig. I Hemnes er det vind og nedbør og kombinasjonen av disse som er den mest sannsynlige ekstremværsituasjonen. Hvis en hendelse skjer vil konsekvensene være preget av a) at de store vassdragene i Hemnes er regulert og dermed lite flomutsatt, b) at de bebygde områdene ved sjøen er små og lite areal er utsatt ved stormflo og c) at den overveiende delen av befolkningen er tilknyttet robust infrastruktur. Ekstremværsituasjoner har også sammensatte og indirekte virkninger som det er viktig å være oppmerksom på. I en uværsperiode med sterk vind og mye nedbør kan flere uønskete hendelser skje i samme tidsrom og det kan gi eskalerende virkning: Trefall eller andre hendelser kan bryte elforsyningen og elektronisk kommunikasjon. Samtidig kan det gå jord-, snø- eller sørpeskred som stenger veger og hindrer redningsinnsats. Ras kan også skape brudd i vann- og avløpsnett, ødelegge erosjonsvernet i vassdrag og svekke smittevernet. Faren for trafikkulykker øker også med ekstremvær. Sjøl om Hemnes er relativt lite utsatt for konsekvensene av ekstremvær er det altså mulig at hendelser skjer samtidig og dermed skaper situasjoner med store konsekvenser som trenger rask og omfattende innsats. ROS-analyse 2014 side 13

14 7 Risikoreduserende tiltak Risikoreduserende tiltak vil ha som hensikt å redusere sannsynligheten for at den uønskete hendelsen inntreffer og/eller redusere konsekvensene hvis hendelsen inntreffer. I matrisene ovenfor er det gitt noen stikkord for slike tiltak. En ønsket situasjon er at ingen uønskete hendelser skal ligge i rød sone med uakseptabel risiko. 7.1 Uakseptabel risiko Det er tre typer hendelser som i analysen har uakseptabel risiko med rød farge. Det er brudd i elektronisk kommunikasjon, skog- og lyngbrann og store ulykker på veg i og utenfor tunnel. Årsaken til brudd i elektronisk kommunikasjon er i all hovedsak utenfor kommunens kontroll og skyldes strømbrudd som varer lenger enn 10 minutt. Slike brudd gjør vanligvis ingen skade ut over at mye av produksjonen stanser så lenge data og telefoni er nede. Bruddet kan imidlertid skje samtidig med en alvorlig uønsket hendelse. Ja, det er høy sannsynlighet for at en alvorlig uønsket hendelse følges av strømbrudd som varer mer enn 10 minutt. Derfor er konsekvensen gitt verdi 4. Kanskje vil det være mer riktig å sette den til 5. Tiltaket er å anskaffe nødstrømsaggregat for telefoni og IKT. Årsakene til skog- og lyngbrann er også utenfor kommunens kontroll. Analysen baserer seg på brannsjefens statistikk og det synes som det er et tidsspørsmål før en skog- og lyngbrann i Hemnes får kritiske følger. Tiltak kan være å forbedre informasjonen og bidra til at folk gjør sine egne ROS-analyser (Hverdags-ROS) i forbindelse med ferdsel i utmarka. Analysen av ulykker i vegtrafikken bygger på statistikk (SSB). Så godt som alle alvorlige ulykker skjer på E6 og fylkesveger. Årsaken finner vi både hos den enkelte bilfører, i uforutsette hendelser (elg), og i vegstandarden. I Korgfjelltunnelen skjedde ei dødsulykke i 2006 og siden da har det vært ei dødsulykke i hemnestrafikken. Nesten hvert år etter 2006 har imidlertid trafikkulykker i Hemnes gitt alvorlig skadde personer og det viser seg at E6 sør for Bjerka, inkludert Korgfjelltunnelen, har mange ulykker. Tiltak fra kommunen kan være økt engasjement for å heve vegstandarden og opplysningsarbeid/tiltak for bedre atferd i trafikken. 7.2 På grensen-risiko På grensen-risiko med gul farge omfatter svært mange hendelser. På grensen-risiko bør reduseres med tiltak, men det er særlig viktig å se til at situasjonen ikke forverres. ROS-analyse 2014 side 14

15 Langvarig bortfall av elforsyning (over 12 timer) er klassifisert som sannsynlig og med en viss fare. Elforsyningen i Hemnes er robust med delvis to innmatingspunkt og delvis doble linjer. Et langvarig bortfall antas dermed kan skje med års mellomrom. For kommunen er det legekontorene og omsorgssentrene som får de alvorligste konsekvensene. Her vil system for adgangskontroll bli satt ut av drift. Senere vil matlaging, varmtvann og husvarme rammes og det vil trenge omstillinger. Barnehager, skoler og bemannede boliger vil oppleve en liknende situasjon, men med færre omstillingsbehov. Konsekvensene kommer imidlertid ikke momentant, det blir tid til å planlegge omstillingene. Tiltak vil være å gjøre egne ROS-analyser for bortfall av elforsyning på legekontor og omsorgssenter, men i første omgang bruke en Hverdags-ROS for å tenke gjennom og planlegge for en slik situasjon. Behov for nødstrømsaggregat bør begrunnes i en detaljert ROS-analyse. De kommunale vann- og avløpsanleggene er robuste og sannsynligheten for uønskete hendelser er lav. Det samme gjelder konsekvensene. Det er Korgen vannverk som har størst press med tarmbakterier fra beitedyr. Anlegget takler dette på de normale rutinene med to barrierer for å sikre rent vann. Hvis en svikt skulle gi forurenset vann i ledningsnettet vil dette bli raskt oppdaget. Tiltak for VA-nettet er å se til at den gode situasjon opprettholdes, bl.a. ved bruk av ROS-analyser når det gjøres tiltak. Langvarig brudd i vegforbindelse (mer enn tre døgn) må regnes som sannsynlig i Hemnes. Viktige veger som E6, fv. 808 og fv. 321 Baklandsvegen ligger delvis på ustabil grunn. De kommunale vegene til Svalenget og Sjåblinda (Bjerkadalen) ligger i rasutsatt terreng med utrasing hver vinter. Forhold som gir stengte veger er ofte knyttet til ekstremvær og noe av sannsynligheten faller sammen med denne. Konsekvensene av langvarig vegbrudd er anslått til en viss fare. Mange steder er det omkjøringsmuligheter eller alternative transportmuligheter. Alle tunneler (E6) har omkjøringsmulighet. Tiltak for vegnettet er god overvåking og ROS-analyse ved nye tiltak. Rassikring på kommunale veger har unødvendig høy kostnad. Brann i bygninger med mange mennesker er anslått til sannsynlig (hvert 10. til 100. år) og farlig. Sannsynligheten bygger på landsomfattende statistikk om slike branner. Vurderingen av konsekvens viser at bygningene har høy brannvernstandard. Dette gjelder særlig omsorgssentrene, barnehagene og Bleikvasslia skole. De øvrige skolene og rådhuset er eldre bygg med lavere standard. Tiltak er øvelse, riktig nivå på vedlikehold og gjennomføring av tiltak i henhold til plan for bygg med lavere standard. Sykdomsutbrudd omfatter alvorlig smittefarlig sykdom og pandemisk epidemi. Begge disse har lav skår på sannsynlighet og høy skår på konsekvens. Begge disse er omfattet av omfattende nasjonal overvåking med mulige tiltak. Analysen baserer seg på at nasjonale myndigheter håndterer dette innenfor rammene av en på grensen-risiko. ROS-analyse 2014 side 15

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1. Hensikt side 3 1.2. Risiko og sårbarhetsanalyse kort innføring side 3 1.3. Arbeidet med analysen side 3 1.4. Prioritering av hendelser med størst risiko side 3 2.

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer