Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Fredensborg Norge AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2014-03-25 FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Fredensborg Norge AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

2 SAMMENDRAG Fagerborggata 16 er en 3-etasjers boligblokk, hvor det skal bygges på 2 etasjer. Eksisterende bygning skal i den forbindelse med dette rehabiliteres. Den aktuelle bygningsmassen er ca m² fordelt på 2 hovedetasjer og 1 underetasje. Det er tatt utgangspunkt i at fasade mot vest og sør, tak, innvendige rør og elektrisk anlegg samt drenering skal byttes i forbindelse med rehabiliteringen og påbygget. De andre fasadene skal muligens etterisoleres. Denne rapporten er utarbeidet etter s prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. Fase 1 er Grunnlagsgjennomgang og fase 2 er Visuell befaring og materialprøver. Vedlegget inneholder generelle opplysninger om helse- og miljøfarlige stoffer, analyseresultater, fotodokumentasjon, plan- og fasadetegning av bygget. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen kun tar for seg miljøkartlegging av bygg og ikke grunnforhold. Ved Fagerborggata 16 ble det påvist forekomster av: Asbest: Veggplater, plater i grunnen og blomsterkasse PCB: Fugemasse, isolerglassruter og betongtrapp (lavforurenset) Tungmetaller: Termometere og soilrør Ftalater: Gulvbelegg og vaskelister EE-avfall: Diverse elektriske og elektroniske komponenter Olje (THC): Asfaltpapp

3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3 (45) FAGERBORGGATA 16 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: fagerborggata 16 Dokument nr.: 001 Filnavn: N-rap-001-Miljøsaneringsbeskrivelse Fagerborggata 16 Revisjon Dato Utarbeidet av Geir Terkelsen Kontrollert av Caroline Moen Godkjent av Geir Terkelsen Beskrivelse Miljøsaneringsbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder 01 Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

4 4 (45) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Underlagsdokumenter Registreringsomfang og nivå Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Vurderinger Prøvetaking Begrensninger Ansvar REGISTRERTE FOREKOMSTER ASBEST PCB TUNGMETALLER FTALATER EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER OLJE/DIESEL KLORPARAFINER CCA-IMPREGNERT TREVIRKE KONKLUSJON SAMMENDRAG, TABELL VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER

5 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med denne kartleggingen er å avdekke og rapportere forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i Fagerborggata 16, i forbindelse med forestående rehabilitering og påbygging. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag (ev. med anbefalte suppleringer) for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og miljøsanering. Rapporteringen tilfredsstiller kravene til rapportering gitt i tidligere kapittel 15 i Avfallsforskriften, og som nå omfattes av Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) kapittel 9 (gjeldene fra ). Rapporten utarbeides etter og tilfredsstiller retningslinjer i RIF s veileder for miljøkartlegging av bygninger (2009). 1.2 Befaring, tid og sted Miljøkartleggingen ble foretatt ved befaring i 12. februar Befaringen ble utført av ved miljørådgiver/ingeniør Geir Terkelsen. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Fredensborg Norge AS. Firma Postadresse Telefon/ E-post Fredensborg Norge AS v/ Kai Sjøvold Møllerveien Oslo Tlf: E-Post: Rapporten er utført av v/ Geir Terkelsen. Firma Postadresse Telefon/ E-post v/geir Terkelsen Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo Tlf: E-post: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS (leverandør av laboratorieanalyser) Møllebakken Moss Tlf: E-post: Ramboll

6 6 (45) 1.4 Underlagsdokumenter Byggeteginger fra 1969, nye arkitekttegninger Opplysninger fra Kai Sjøvold og Gregor på drift 1.5 Registreringsomfang og nivå Denne rapporten er utarbeidet etter s prosedyre for miljøkartlegging av bygninger, og presenterer kartleggingens fase 1 og 2. I fase 1 Grunnlagsgjennomgang gjennomgås tegninger og opplysninger om bygget og sannsynlige prøvepunkter vurderes. I fase 2 Visuell befaring og materialprøver gjennomføres en befaring med visuell kontroll inkludert stikkprøver på utvalgte steder. Disse er tatt med små destruktive inngrep med kniv, hammer, skrujern etc. Er det ikke mulig å ta materialprøver på denne måten (f.eks. er materialet for hardt eller er utilgjengelig) er videre kartlegging/prøvetaking anbefalt. Kartleggingen setter fokus på: Asbest PCB f.eks. i isolerglass, lysarmaturer, betong, maling og fugemasser Ftalater i vinylbelegg Elektrisk og elektronisk avfall Klorparafiner Andre skadelige stoffer som olje, KFK-gasser, bromerte flammehemmere, bly, kvikksølv etc. Hvis analyseresultatene eller andre hendelser gjør videre kartlegging nødvendig, vil vi anbefale at det gjennomføres en fase 3: Miljøkartlegging; Utvidede materialprøver av spesielle forekomster. Videre utredning/kartlegging kan være anbefalt hvis: Materialet var utilgjengelig (f.eks. for høyt) Materialets tilstand ikke gjorde prøvetaking mulig (f.eks. for hardt) Analyseresultatene krever videre utredning Saneringsmetode krever videre utredning Ved eventuelle funn av helse- og miljøfarlige stoffer under rivingen, skal dette behandles etter retningslinjer i denne rapporten og evt. forskrifter. Utførende entreprenør er ansvarlig for korrekt sanering og håndtering av alle helse- og miljøfarlige stoffer.

7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 1.6 Eksisterende bygningsmasse og bygningsmessige tiltak Beliggenhet: Fagerborggata 16 Gårds- og bruksnummer: 216/259 Byggeår: Antatt tidlig 70-tall Rehabiliteringsår: Vi ser ikke tegn til generell oppgradering Funksjon og areal: Boligblokk, 1300 m 2 Etasje Ca. areal Funksjon U.etg 500 m² 8 leiligheter, korridor, tavlerom, tilfluktsrom, boder og sykkelstall 1.etg 400 m² 8 leiligheter, korridor 2.etg 400 m² 8 leiligheter, korridor Sum 1300 m² Oversiktskart: Ramboll

8 8 (45) Oversiktsbilder: Fasade mot vest Fasade mot øst og syd

9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Historikk og bygningsmessig tiltak: Bygget har vært brukt til beboelse, og var tidligere sykepleierboliger under Ullevål sykehus. Byggetegninger er fra 1969, og vi antar at bygget er oppført på tidlig 70-tall. Det er lite som tyder på at bygget er oppgradert, blant annet er gulvbelegg i korridorer originale. Fredensborg Norge AS skal rehabilitere de 3 eksisterende etasjene samt bygge på 2 etasjer til. Beskrivelse av eksisterende bygningsmasse: Grunn og fundamenter Bygget står på dragere og pilarer som er fundamentert til fjell. Bæresystem Betong. Yttervegger Ytterveggene mot nord, øst og syd er teglforblendet. Fasaden mot vest har veggplater av asbestsement. Yttertak Yttertakene er flate tak med innvendige nedløp og asfalttekking. Gesims er også dekket med granulert asfalt. Vinduer Vinduer er originale fra Drammen Altså fra februar Fasade mot øst har noe glassbyggerstein. Innvendige vegger Innvendige vegger er stort sett av malt betong, lettvegger med trefiberplater. Gulvbelegg Trapper har grønt banebelegg, korridorer og kjøkken i leiligheter har grått banebelegg med bust under, noe skiferstein i trapperom. Fliser på bad og parkett i stuer. Boder, tilfluktsrom, tavlerom og sykkelstall har ubehandlet betong. Himlinger Har ikke himling, kun malt betong. 1.7 Vurderinger Vi har befart fellesarealer og en leilighet i 3. etg. Leiligheten er ifølge byggherre representativ for alle leiligheter i bygget. Asbest Vi er ikke kjent med at det har vært gjennomført en asbestkartlegging av bygningsmassen. Fasaden mot syd og vest har asbestsementplater, både som værhud og vindsperre. Vi fant bølgete eternittplater brukt som fuktsikring under terreng langs et område på østfasaden og langs fasaden mot sør. Vi gravde opp og sjekket noen steder langs vestfasaden men vi fant ikke flere bølgete plater. Byggherre må ta høyde for at det kan ligge flere bølgete asbestsementplater langs grunnmur. Ramboll

10 10 (45) Det er foreløpig ikke bestemt om røropplegg skal byttes. Vi prøvetok tettemasse på enden av en muffe i korridor i U. etg, men vi kunne ikke registrere noen andre rør som kunne mistenkes å inneholde asbest. PCB Vinduer er originale fra Drammen Avstandskinnen inneholder PCB. 1.8 Prøvetaking Prøveresultatene gjelder utelukkende de prøvetatte objektene. Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelse baserer seg på det faktiske resultat som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. 1.9 Begrensninger Vi har befart fellesarealer, boder og tekniske rom. Vi befarte i tillegg leilighet i 2. etg lengst mot nord. Vi har fått opplyst av Kai Sjøvold og Gregor på drift at denne er representativ for alle de andre leilighetene. Da leiligheter hele tiden har vært leid ut, er det lite trolig at leietakere for egen regning har gjort noe med bygningsmassen. I tillegg har de vært sjekket ved utflytting. På grunnlag av dette går vi ut i fra at leiligheten vi befarte er representativ for alle leiligheter, men vi kan ikke utelukke mindre avvik Ansvar har gjennom tilgjengelig kompetanse forsøkt å avdekke mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Det tas imidlertid forbehold om at det kan forekomme stoffer som ikke er avdekket, f. eks fordi det er skjult i forbindelse med tidligere ombygging, skjult i konstruksjonene eller liknende. Enhver som river et bygg må på selvstendig grunnlag fortløpende vurdere å stanse arbeidet, dersom man blir klar over forhold som tilsier at det kan være muligheter for at det finnes asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer i bygget. har utført miljøkartleggingen og utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelsen i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne beskrivelsen gir ingen garanti for at alle mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlige, påviste helse- og miljøfarlige stoffer og håndtering av denne. påtar seg ikke ansvar dersom det ved rivearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller andre helse- og miljøfarlige stoffer enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra.

11 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2. REGISTRERTE FOREKOMSTER I dette kapittelet omtales materialer og komponenter som er påvist eller prøvetatt. De registrerte forekomstene er i henhold til NS 9431 Klassifikasjon av avfall. Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av helse- og miljøfarlige stoffer, type, mengde og plassering. 2.1 ASBEST Vi er ikke kjent med at det er foretatt noen asbestkartlegging av bygningsmassen tidligere. Tettemasse, ende på muffe Vi prøvetok tettemasse på rør i U. etg etter mistanke om asbest. Denne viste ikke innhold av asbest. Veggplater og bølgete plater under terreng+blomsterkasse Det ble registrert flere plater utvendig på bygningsmassen som mistenkes å kunne inneholde asbest. Alle disse 3 prøvene viste innhold av asbest. I tillegg fant vi en blomsterkasse ute som inneholder asbest. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 3 Prøve 4 Prøve 7 Tettemasse, ende på muffe Korridor i kjeller, mot sør Fasadeplater, hvite Utvendig på vestfasade og sydfasade Bølgete rosa plater under terreng Utvendig på sørøst hjørnet Inneholder ikke asbest Inneholder asbest (Krysotil og krokidolitt) Inneholder asbest (Krysotil) Prøve 10 Fasadeplater, grågrønne Utvendig på vestfasade, 1. etg, bak prøve 4 (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Inneholder asbest (Krysotil) Bilde 1: Prøve 3 viser at tettemassen på muffen i U. etg ikke inneholder asbest Bilde 2: Prøve 4 viser at hvite plater på syd/vestfasaden inneholder asbest Ramboll

12 12 (45) Bilde 3: Prøve 7 viser at rosa bølgete plater på utvendig på sørøst hjørnet inneholder asbest Bilde 4: Prøve 10 viser at grågrønne plater bak hvite fasadeplater på syd/vestfasaden inneholder asbest Bilde 5: Blomsterkasse av asbestsement funnet under veranda i U. etg på hjørnet mot sørvest. Se Vedlegg 1: Tegninger Bilde 6: Nederste felt på sydfasaden har sponplater. Ellers har vi grågrønne plater (bilde 4) bak de hvite fasadeplatene. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Asbest og asbestholdige materialer skal fjernes i henhold til asbestforskriften før annet rivingsarbeid påbegynnes. Dette gjelder ikke dersom det medfører mindre risiko for arbeidstakerne om slike materialer ikke fjernes før annet rivingsarbeid påbegynnes. Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7250 EAL-kode: * Asbestholdige isolasjonsmaterialer * Asbestholdige byggematerialer

13 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.2 PCB Betongtrapp med maling Det ble tatt en prøve av betongtrapp innvendig. Det var ikke mulig å skille maling og betong. Prøven viste innehold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2. Den ble også analysert for tungmetaller, se kap 2.3. Fugemasse utvendig på østfasaden Vi prøvetok utvendig fugemasse mellom teglstein og glassbyggerstein på østfasaden. Denne inneholdt PCB over grensen for farlig avfall. Vinduer på syd- vestfasaden Vinduer er originale fra Drammen Avstandskinnen inneholder PCB. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 8 Betong pluss noe maling Trapp mellom 1. og 2. etg Sum 7 PCB: 0,27 mg/kg Prøve 9 Grå fugemasse utvendig mellom teglstein og glassbyggerstein på østfasaden (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Sum 7 PCB: mg/kg! Hvis innholdet av PCB-7 er 50 mg/kg eller mer, er det regnet som farlig avfall. Avfallet skal da deklareres og leveres som farlig avfall 1. Avfall med konsentrasjon av PCB-7 under 50 mg/kg og over 0,01 mg/kg betegnes forurenset og kan leveres på ordinært deponi, med mindre det dreier seg om treverk eller annet nedbrytbart avfall. Avfall med konsentrasjon av PCB under 1 mg/kg kan leveres på deponi for inert avfall 2. Betong, maling og puss som inneholder konsentrasjoner av PCB under 0,01 mg/kg er regnet som rene masser 3. 1 Avfallsforskriftens kap.11, Vedlegg 1 del B angir grensen for farlig avfall til 50 mg/kg PCB-7. 2 KLIF Klima- og forurensningsdirektoratet 3 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

14 14 (45) Bilde 7: Prøve 8 består av betong pluss noe maling Bilde 8: Prøve 8 er tatt i trapp mellom 1. og 2. etg Bilde 9: Prøve 9 viser innhold av PCB over grensen for farlig avfall Bilde 10: Fugemassen i prøve 9 befinner seg på østfasaden (også på den sørlig delen av denne øst fasaden) Bilde 11: Isolerglassruter er fra Avstandsskinnen inneholder PCB.

15 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Betongtrapp med maling Prøve 8 viste innehold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2 4. Den innvendige trappen leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. Dersom denne trappen ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Fugemasse utvendig på østfasaden Fugemassen i prøve 9 er farlig avfall og skal saneres iht. gjeldende regelverk, hvor både fugen og omkringliggende materiale fjernes og leveres som egen fraksjon til godkjent deponi for farlig avfall. Dette arbeidet setter strenge krav til sikkerhetstiltak for å verne mannskap og miljø og må utføres av spesialfirma med kompetanse på området. Ved sanering av PCB stilles det også krav om spesiell kompetanse, verneutstyr, beskyttelse av omgivelser og kontroll på avfallet inntil destruksjon. Sanering av PCB-holdige fugemasser foregår normalt i tre-trinn: 1) Fjerning av den PCB-holdige fugemassen. 2) Rengjøring av fugesidene 3) Fjerning av tilgrensende bygningsmateriale Vanligvis skjæres først den PCB-holdige fugen bort med en kniv, gjerne en motordrevet vibrerende kniv. De rester som finnes igjen i av fugemasse, meisles eller slipes bort slik at det oppstår en ren overflate. Da PCB oftest vandrer til omkringliggende materiale, har man som oftest behov for å fjerne minst 2 mm av betongen eller annet omkringliggende materiale som har vært i kontakt med fugemassen. PCB-holdige fugemasser lagres i tette beholdere. Normalt vil saneringsfirmaet ta hånd om både lagring, transport og levering til godkjent deponi for farlig avfall. s anbefaling er å ikke bygge denne fugemassen inn, dersom det etterisoleres utvendig. Vinduer på syd- vestfasaden Vinduene leveres hele, stående, til godkjent mottak. Er omfattet av Ruteretur AS s innleveringsordning (se ruteretur.no). Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7210 EAL-kode: * avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB. * Annet avfall fra bygge- og rivningsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer. 4 Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier Ramboll

16 16 (45) 2.3 TUNGMETALLER På bakgrunn av mistanke om innhold av tungmetaller ble følgende prøver sendt inn for analyse. Prøve 2 er også prøvetatt for ftalater (kapittel 2.4) og prøve 8 er i tillegg prøvetatt for PCB (kapittel 2.2). Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 2 Gulvbelegg I korridorer og på kjøkken i alle leiligheter Bly (Pb): 1100 mg/kg Prøve 8 Betong pluss noe maling Trapp mellom 1. og 2. etg (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Ingen tungmetaller over gjeldene grenseverdier Det skilles på hhv farlig avfall 5 og over normverdi for forurenset grunn 6. Stoffer som er regnet som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for denne type farlig stoff. Dersom maling inneholder tungmetaller over normverdien skal ikke betongkonstruksjoner som inneholder denne type maling benyttes som fyllmasser med mindre det vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. I tabellen under vises en sammenstilling av grenseverdier for tungmetaller. Symbol Navn Grenseverdi Farlig avfall (mg/kg)! Normverdi (mg/kg) Anvendelse As Arsen Arsen ble mye benyttet i fargepigmenter. Pb Bly Brukes som fargestoff i keramikk og som pigment i maling. Cu Kobber Cd Kadmium ,5 Cr Krom Krom (3): Krom (6): 1000 Krom (3): 50 (tot) Krom (6): 2 Hg Kvikksølv Ni Nikkel Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Gir røde, orange og gule pigmenter til innfarging av maling og lakk (f.eks. maling som må tåle varme). Videre brukes kadmium som stabilisator i PVC (f.eks. kunststoffvinduer) Tidligere bruksområder som maling og impregnering av trevirke. Kan være benyttet i maling som insektdrepende middel. Det brukes til overflatebehandling av andre metaller. Zn Sink I maling er sinkoksid brukt som hvitt pigment Forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 Normverdier

17 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Soilrør med blyskjøter Det ble påvist eldre soilrør i bygget, i leiligheter i U. etg og 1. etg. Disse soilrørene inneholder bly i skjøtene. Det kan også være skjulte soilrørskjøter i bygget (Se Vedlegg 1: Tegninger). Termometere med kvikksølv Utvendig på sydfasaden registrerte vi flere termometere med kvikksølv. Kvikksølv er blant de farligste tungmetallene vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølvdamp er ekstremt farlig å puste i, noe som kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet. (se Vedlegg 1:tegninger). Bilde 12: Kvikksølvtermometere utendørs Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: EAL-kode: Vurderes for hvert enkelt materiale Vurderes for hvert enkelt materiale Gulvbelegg, prøve 2 Prøve 2 inneholder bly under grensen for farlig avfall, men over normverdien for følsomt arealbruk. Saneringen av dette gulvbelegget må sees i sammenheng med innhold av ftalater (gulvbelegget er farlig avfall), se kapittel 2.4. Betongtrapp med maling Prøve 8 viste ikke innhold av tungmetaller over normverdien for følsomt arealbruk. Leveres allikevel samlet som forurenset masse til godkjent mottak, grunnet innhold av PCB, se kapittel 2.2. Dette tilsvarer at dersom den malte betongen ønskes benyttet som fyllmasse må dette vurderes spesielt mht. risiko for spredning og avgassing sett i sammenheng med den planlagte arealbruken. Soilrør med blyskjøter Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Termometere med kvikksølv Skru av termometerene og legg det dem i en eske hvor de ikke kan skades. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ramboll

18 18 (45) 2.4 FTALATER Gulvbelegg Det ble tatt prøver av 2 typer vinylbelegg i bygget. Begge prøvene viste innhold av ftalater. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 1 Gulvbelegg (grønt) I trappeløp mg/kg (22 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Prøve 2 Gulvbelegg (grått) Korridorer i alle etasjer og på kjøkken i leiligheter (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) mg/kg (1,3 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Materialer regnes som farlig avfall dersom innholdet av Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) eller DBP er mer enn 0,5 prosent (5000 mg/kg) eller innholdet av BBP er mer enn 0,25 prosent (2500 mg/kg) 7. Når det gjelder ftalatene DIDP og DINP er det, på grunnlag av dagens dokumentasjon, ikke påvist effekter som tilsier at stoffene oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Begge gulvbeleggene inneholder ftalater over grensen for farlig avfall. Alle vaskelister langs vegger inneholder erfaringsmessig også ftalater over grensen for farlig avfall. Bilde 13: Prøve 1 inneholder ftalater over grensen til farlig avfall Bilde 14: Prøve 2 inneholder ftalater over grensen til farlig avfall, i tillegg til bly over normverdien for følsomt arealbruk aspx

19 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt spesifisert gulvbelegg og alle vaskelister må sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7156 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer Ramboll

20 20 (45) 2.5 EE-AVFALL - ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL Det ble påvist en rekke forskjellige typer EE-avfall i bygget, bl.a.: - Lysrør/armaturer/sparepærer - El-skap/tavler - Div. elektronisk avfall som f.eks. kabler, lyspunkter, brytere, kontakter, brannvarslingsanlegg, nødlys etc. - Avtrekksventilasjon - Nødventilasjon - Varmtvannsberedere - Hvitevarer - Elektriske ovner - TV-antenne Tabell i kapittel 4 viser detaljert oversikt over funn av EE-avfall, type, mengde og plassering. (se Vedlegg 1: Tegninger) EE-avfall inneholder en lang rekke helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, kvikksølv, arsen, bly, tinn, bromerte flammehemmere, KFK-gasser etc, og skal behandles forskriftsmessig. Bilde 15: Hovedtavle i tavlerom Bilde 16: Sikringsskap og målere til 2 leiligheter. Det finnes 4 av disse på hver etasje.

21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alt elektrisk og elektronisk avfall skal demonteres og leveres inn til godkjent mottak. Alle lysarmaturer leveres til godkjent EE-avfallsmottak. Lysarmaturene kan inneholde en PCB-holdig kondensator. Kondensatoren skal ikke fjernes fra armaturet. EE-avfallsmottaket vil ta hånd om kondensatoren og behandle den forskriftsmessig. Lysarmaturer og lysrør/sparepærer legges separat i hver sin kasse. Lysrør/sparepærer inneholder kvikksølv, og skal ikke knuses. RENAS har definert 5 grupper for innlevering næringselektro og 4 grupper for innlevering av forbrukerelektro: Næringselektro: Gruppe 1: Lysrør - Alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Gruppe 2: Andre lyskilder - Sparepærer, damplamper, infrarøde, ultrafiolette lamper og lysrør som ikke er rette. Gruppe 3: Kabler og ledninger - Alle typer kabler og ledninger. Større mengder ensartet kabel bør leveres separat til behandlingsanlegg. Gruppe 4: Små enheter - Håndverktøy, armaturer, installasjonsmateriell, røykvarslere, alarmanlegg, lamper, panelovner etc.; avfall som ut fra størrelse og/eller materiale må håndteres skånsomt. Gruppe 5: Store enheter - Elektromotorer, pumper, isolatorer, transformatorer, varmtvannsberedere, etc. Forbrukerelektro: Gruppe 6: Kuldemøbler - Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere, salgsautomater med kjøling. Gruppe 7: Andre store hvitevarer - Komfyrer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler. Gruppe 8: TV/Monitorer - Fjernsynsapparater, dataskjermer (LCD, CRT og plasma). Gruppe 9: Småelektronikk - Støvsugere, varmeovner (frittstående), strykejern, kaffetraktere, brødristere, PC'er og skrivere, mobiltelefoner, barbermaskiner, MP3-spillere, Video-/DVD-spillere, kameraer etc. Ramboll

22 22 (45) 2.6 KFK/OZONØDELEGGENDE STOFFER Eldre skumplast av typene isopor (EPS), XPS, PE, polyuretan eller PF inneholder klorflourkarboner (KFK) fra oppskummingsprosessen, og kan også være tilsatt bromerte flammehemmere. Ekspandert polystyren (EPS) Det kan ligge harde isolasjonsplater under gulv på grunn og i taket. Dette er kun en antagelse da vi ikke har mulighet for å åpne konstruksjoner for å kontrollere dette. Plater av ekspandert polystyren ble først produsert i Norge fra 1955 under varemerket Isopor, og fikk raskt omfattende anvendelse som isolasjon blant annet i betongkonstruksjoner. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Alle typer skumplast-materialer skal sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall. Ved deklarering av skumplast benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7157 EAL-kode: * andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer.

23 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.7 OLJE/DIESEL Asfaltpapp Takpapp og vindtettingspapp, samt svart tjæreaktig lim under gulvbelegg inneholder ofte høye konsentrasjoner av olje (THC). THC er total mengde hydrokarboner, dvs. summen av ulike oljeforbindelser. Grensen for farlig avfall for THC er mg/kg. Normverdi for THC for forurenset grunn er 100 mg/kg. Prøve 6 viste innhold av THC over grensen til farlig avfall. Prøve 5 inneholder ikke THC over grensen for farlig avfall, men over normverdi for følsomt arealbruk. Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 5 Prøve 6 Granulert asfalt På gesims (rødlig) Granulert asfalt På tak (grågrønn) Ikke påvist innhold av THC over grensen for farlig avfall men høyt over normverdi for følsomt arealbruk THC (C10-C40): mg/kg THC (C10-C40): mg/kg! Bilde 17: Prøve 5, granulert rødlig asfaltpapp Bilde 18: Prøve 5 på gesims Ramboll

24 24 (45) Bilde 19: Prøve 6, granulert grågrønnaktig asfalt Bilde 20: Prøve 6 på tak Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Asfaltpapp Asfaltpapp på tak (prøve 6) som har innhold over grensen for farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Takpappen i prøve 5 som er under grensen for farlig avfall, men over grensen for normverdi, kan leveres som vanlig avfall til godkjent mottak. Ved deklarering av takpappen benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7152 EAL-kode: * Kulltjære og tjæreprodukter

25 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 2.8 KLORPARAFINER Fugemasse utvendig på østfasaden Vi prøvetok utvendig fugemasse mellom teglstein og glassbyggerstein på østfasaden for klorparafiner. Denne inneholdt ikke kort- og mellomkjedete klorparafiner over grensen for farlig avfall, men er farlig avfall pga. høyt PCB-innhold (se kapittel 2.2). Prøve nr. Type/Prøvetakningssted Resultat Prøve 9 Grå fugemasse utvendig mellom teglstein og glassbyggerstein på østfasaden Konsentrasjon av SCCP og MCCP (kortog mellomkjedede klorparafiner) over grensen til farlig avfall er ikke påvist (Se Vedlegg 3: Analyseresultater, Vedlegg 1: Tegninger) Kort- og mellomkjedede klorparafiner er regnet som farlig avfall når de overstiger konsentrasjoner på 0,25 % (2500 mg/kg (PPM)). Bilde 21: Prøve 9 viste ikke innhold av klorparafiner over grensen til farlig avfall. Allikevel betraktes den som farlig avfall pga innhold av PCB over grensen til farlig avfall Bilde 22: Fugemassen i prøve 9 befinner seg på østfasaden (også på den nordlige delen av denne øst fasaden) Konklusjon og anbefalt saneringsmetode Fugemasse utvendig på østfasaden Det er ikke påvist klorparafiner over grensen til farlig avfall i aktuell fugemasse. Fugemassen inneholder derimot store mengder PCB. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode, se kapittel 2.2. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7159 EAL-kode: * Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer. Ramboll

26 26 (45) 2.9 CCA-IMPREGNERT TREVIRKE CCA-impregnert trevirke Det ble ikke registrert noe CCA-impregnert trevirke under miljøkartlegging. Det kan derimot tenkes at en vil finne CCA-impregnert trevirke under rehabiliteringen. CCA-impregnert trevirke inneholder kobber, krom og arsen, og er definert som farlig avfall. Konklusjon og anbefalt saneringsmetode CCA-impregnert trevirke CCA-impregnert trevirke skal sorteres ut som egen fraksjon, merkes og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Ved deklarering av avfallet benyttes følgende koder: Avfallsstoffnr: 7098 EAL-kode: * Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 3. KONKLUSJON Asbest Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. PCB Innvendig betongtrapp leveres til godkjent mottak som kan ta imot forurenset betong. (Prøve 8, betongtrapp, viste innhold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien for følsomt arealbruk). Fugemassen utvendig på østfasaden (prøve 9) er farlig avfall og skal saneres iht. gjeldende regelverk, hvor både fugen og omkringliggende materiale fjernes og leveres som egen fraksjon til godkjent deponi for farlig avfall. Fremgangsmåten er beskrevet i kapittel 2.2. Vinduer på syd- og vestfasaden leveres hele, stående, til godkjent mottak. Er omfattet av Ruteretur AS s innleveringsordning (se ruteretur.no). Ftalater Gulvbelegg og vaskelister, som inneholder ftalater over grensen til farlig avfall, skal sorteres som egen fraksjon og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tungmetaller Gulvbelegg (Prøve 2) inneholder bly under grensen for farlig avfall, men over normverdien for følsomt arealbruk. Saneringen av dette gulvbelegget sees i sammenheng med innhold av ftalater (gulvbelegget er farlig avfall), se over. Betongtrapp med maling (Prøve 8) viste ikke innhold av tungmetaller over normverdien for følsomt arealbruk. Leveres allikevel samlet som forurenset masse til godkjent mottak, grunnet innhold av PCB. Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Resten av støpejernsrøret leveres godkjent mottak, ev. skraphandler. Det vil være sannsynlig å finne skjulte soilrørskjøter i bygget. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Termometere med kvikksølv legges i en eske hvor de ikke kan skades. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. EE-avfall Byggene skal saneres for alle elektriske og elektroniske komponenter. Dette gjelder spesifikke installasjoner samt alt av radioteknisk utstyr, sendere, kabler, kontakter, lyspunkter etc. iht. sammendrag i kap. 4. THC (olje) Asfaltpapp på tak (prøve 6) som har innhold over grensen for farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Takpappen i prøve 5 som er under grensen for farlig avfall, men over grensen for normverdi, kan leveres som vanlig avfall til godkjent mottak. Ramboll

28 28 (45) CCA-impregnert trevirke Dersom man finner CCA-impregnert trevirke under rehabiliteringen, sorteres dette ut og håndteres atskilt fra annet avfall. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall. KFK Dersom det oppdages harde isolasjonsplater i grunnen eller i taket skal disse sorteres fra annet avfall og leveres separat til mottak som farlig avfall.

29 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 29 (45) 4. SAMMENDRAG, TABELL Materiale Plassering/ Funnsted Antatt mengde Vekt pr enhet (ca.) Totalt ca. mengde Helse- og miljøfarlig stoff/ analyseresultat Saneringsmetode Kommentar ASBEST Utvendige eternittplater Blomsterkasse Hvite plater på sydog vestfasaden, alle etasjer Plater bak hvite fasadeplater på sydog vestfasaden, 1. og 2. etg Rosa bølgete plater under terreng på det sørøstlige hjørnet Under veranda utenfor leilighet lengst mot sør i U. etg 150 m² 20 kg/m² 3 tonn Prøve 4: Krysotil- og krokidolittasbest 100 m² 12 kg/m² 1,2 tonn Prøve 10: Krysotilasbest Alle angitte asbestforekomster skal saneres av godkjent foretak, som sørger for forskriftsmessig håndtering av asbesten. Området for Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg m² 20 kg/m² 400 kg Prøve 7: Krysotilasbest asbestsanering skal sikres for å unngå spredning av asbeststøv. Dette innebærer også personlig verneutstyr. Asbesten skal pakkes inn i plast (forsegles), 1 stk 5 kg Ikke prøvetatt oppbevares i en merket og låsbar container og fraktes til godkjent mottak. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg /7211 PCB/PCB-holdige isolerglassruter Betongtrapp med noe maling Innvendig 2 stk 5 tonn 10 tonn Prøve 8: 0,27 mg/kg PCB (Prøve 8, betongtrapp, viste innhold av PCB under grensen for farlig avfall, men over normverdien for følsomt arealbruk). Alle materialer som er klassifisert som lett forurenset pga innhold av PCB skal leveres til godkjent mottak for forurenset avfall. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Fugemasse (grå) Mellom teglstein og glassbyggerstein på østfasaden 40 lm Vurderes Prøve 9: mg/kg PCB Fugemassen er definert som farlig avfall pga PCB-innhold. Fugemassen leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Se kapittel 2.2 for saneringsmetode.! Inneholder PCB over grensen for farlig avfall, se kapittel 2.2. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Isolerglassruter Hele bygget 150 stk 30 kg/stk 4,5 tonn Drammen 2-70 (inneholder PCB i avstandsskinnen) Isolerglassrutene inneholder PCB og skal leveres med karm, hele, stående, til godkjent mottak for PCB-holdige isolerglassruter. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Ramboll

30 30 (45) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE TUNGMETALLER (Avfallsstoffnummer vurderes for hvert enkelt tilfelle) Gulvbelegg I korridorer i alle etasjer og på kjøkken i alle leiligheter 250 m² 4 kg/m 2 1 tonn Prøve 2: Bly (Pb): 1100 mg/kg Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Leveres som ftalatholdig farlig avfall. Soilrørskjøter Hele bygget Soilrør ble ikke registrert da vi kun befarte representativ leilighet i 2. etg. Det finnes soilrør på bad i 1. etg og U. etg Vurderes Skjøtene inneholder bly. Bly er farlig avfall. Soilrørskjøtene skal separeres fra røret og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Hele soilrør kan også leveres til godkjent skraphandel for ombruk eller materialgjenvinning, men det må da opplyses om at soilrørene inneholder blyskjøter. Termometere Utvendig på sydfasaden 9 stk Vurderes Termometere inneholder kvikksølv. Termometere med kvikksølv legges i en Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. eske hvor de ikke kan skades. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall FTALATER Vaskelister Hele bygget Antatt små mengder Vurderes Ikke prøvetatt, inneholder erfaringsmessig ftalater langt over grensen for farlig avfall. Gulvbelegg (grønt) I trappeløp 20 m² 4 kg/m 2 80 kg Prøve 1: mg/kg (22 %) Dietylheksylftalat (DEHP) Vaskelister fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Gulvbelegg fjernes og leveres godkjent mottak for farlig avfall. Vi registrerte ikke vaskelister i fellesrommene eller leiligheten vi befarte. Vi tar allikevel høyde for at man stedvis kan finne det under ombyggingen. Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. Gulvbelegg (grått) I korridorer i alle etasjer og på kjøkken i alle leiligheter 250 m² 4 kg/m 2 1 tonn Prøve 2: mg/kg (1,3 %) Dietylheksylftalat (DEHP) EE-AVFALL Lysarmaturer På bad i hver leilighet Lysarmaturer: 25 stk. Lysrør/sparepærer Hele bygget Lysrør/sparepærer: 50 stk 4 kg/stk 100 kg Kondensatoren i lysarmaturene kan inneholde PCB. 0,2 kg/stk 10 kg Lysrør og sparepærer inneholder kvikksølv. Sorteres og leveres EEavfallsmottak iht. grupper for innlevering av EE-avfall (se kap ); gruppe 1 og 4 Lysrør og armaturer leveres i separate kasser. Lysrør/sparepærer må ikke knuses. El-skap og hovedtavle Hele bygget 13 stk Ca 25 kg/stk 325 kg Diverse Leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5 Nødventilasjon Tilfluktsrom 1 stk Vurderes Diverse Leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5

31 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 31 (45) Varmtvannsberedere I leiligheter og på vaskerom 25 stk, små 40 kg/stk 1 tonn Diverse Leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5 Avtrekksvifte Antatt på tak 1 stk 200 kg Diverse Leveres EE-avfallsmottak, gruppe 5 Hvitevarer I alle leiligheter, vaskerom og rom under trapp Moderate mengder Diverse Leveres EE-avfallsmottak, gruppe 6 og 7 Kjøleskap, komfyr, vaskemaskiner Div. EE-avfall Hele bygningsmassen Moderate mengder Diverse Sorteres og leveres EEavfallsmottak, gruppe 1-9 Lyspunkter, panelovner, mindre vifter, nødlys, brytere, kabler, kontakter, div. mindre elenheter etc THC (OLJE) Asfaltpapp På tak 400 m 2 4 kg/m2 1,6 tonn Prøve 6: THC (C10-C40): mg/kg Leveres til godkjent mottak for farlig avfall Funnstedet er avmerket på tegningene i Vedlegg 1. THC er total mengde hydrokarboner. Ramboll

32 32 (45) VEDLEGG VEDLEGG 1: TEGNINGER VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER VEDLEGG 3: ANALYSERESULTATER

33 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 33 (45) VEDLEGG 1: TEGNINGER Miljøkartlegging Plantegning U. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED ASBEST PCB FTALATER ANNET (EE-avfall, tungmetaller, olje, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Fagerborggata 16 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: NA Ramboll

34 34 (45) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging Plantegning 1. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED PCB FTALATER ANNET (EE-avfall, tungmetaller, olje, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Fagerborggata 16 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: NA

35 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE 35 (45) Miljøkartlegging Plantegning 2. etg TEGNFORKLARING X PRØVESTED PCB FTALATER ANNET (EE-avfall, tungmetaller, olje, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Fagerborggata 16 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: NA Ramboll

36 36 (45) MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Miljøkartlegging Fasadetegning Vestfasade TEGNFORKLARING X PRØVESTED ASBEST PCB ANNET (EE-avfall, tungmetaller, olje, etc) Ikke befart/utilgjengelig Region Øst Hoffsveien Oslo Tel: Fax: Prosjekt: Fagerborggata 16 Oppdragsnr: Dokumentansvarlig: GTEOSL Utarbeidet av: GTEOSL Målestokk: NA

37 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG 2: GENERELT OM HELSE- OG MILJØFARLIGE STOFFER Her beskrives hvilke helse- og miljøfarlige stoffer man normalt vil finne i bygg ved riving og ombygging, og hvilke materialer og komponenter de finnes i. Listen er ikke uttømmende. Asbest Asbest er en fellesbetegnelse på flere fibrøse silikatmaterialer som har krystallisert på en slik måte at de danner lange tynne, bøyelige og fremfor alt sterke og bestandige fibrer. Asbest ble brukt i bygningsmaterialer produsert før 1980, spesielt for bygg oppført i perioden Etter 1980 ble asbest forbudt i Norge ved Asbestforskriften. Asbest ble bl.a. brukt i materialer for å hindre brann. Asbest er kreftfremkallende og skal saneres av godkjent foretak. Disse sørger for godkjent saneringsmetode, pakking og innlevering. Bruksområder: Isolasjon i rørbend, -ender og papp innerst mot røret Eternittplater; tak- og vegg-plater og innkassinger(ventilasjonskanaler), utvendig og innvendig Innvendige tak- og veggplater, perforerte plater, innkassing av kanaler etc. Pakninger i teknisk utstyr, heisbånd, ovner, gjennomføringer i dekke Maling, evt. belegg under maling, på korrugerte stålplater Vinylfliser og lim/avretningsmasse under belegget Asbestpapp i skillevegger Avfallstoffnummer: 7250 Grense for farlig avfall: Påvist asbest PCB PCB (Polyklorerte bifenyler) er en gruppe kjemiske stoffer meroduktegenskaper som liten brennbarhet, stor kjemisk og termisk stabilitet og god elektrisk isolasjonsevne. Dette førte til at PCB tidligere hadde et stort anvendelsesområde særlig innen elektriske produkter og bygningsartikler. PCB ble forbudt ved lov i Norge i 1979, og brukes ikke lenger i nye produkter. I dag reguleres PCB av produktforskriften. Bruk av PCB var særlig utbredt i PCB-holdige komponenter i elektrisk og elektronisk avfall skal ved riving bli sittende i produktet, og vil bli tatt hånd om av mottaket. PCB i en konsentrasjon over 50 mg/kg i puss, maling og fugemasse er klassifisert som farlig avfall. I jord, evt. ved gjenbruk av rivemasser skal ikke konsentrasjonen overstige 0,01mg/kg iht normverdien fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 2. Massene som har et innhold av PCB mellom 0,01-50mg/kg klassifiseres som forurensede, og skal vurderes spesielt ved hvert tilfelle. PCB kan smitte til omkringliggende materialer, f.eks fra isolerglassruter. Da må både isolegrglassruten, trekarm og en del av for eksempel betongen rundt fjernes og behandles som PCB-holdig. Bruksområder: Isolerglassruter (norskprodusert , utenlandske frem til 1980) Kondensatorer i lysrørarmaturer ( ): PCB-holdige kondensatorer er i dag forbudt å ha i bygg. Fugemasser ( ), særlig elastisk fugemasse brukt mellom betongelementer Puss, betong og reparasjonsmørtler ( ) Maling ( ) Brytere, strømgjennomføringer, kondensatorer i teknisk utstyr i trafo og høyspendtutstyr Olje i bl.a. tykke el-kabler Avfallstoffnummer: PCB-holdig avfall: 7210 PCB-holdige isolerglassruter: 7211 Grense for farlig avfall: 50 mg/kg PCB7 Ramboll

38 38 (45) PAH Stoffgruppen PAH (polyaromatiske hydrokarboner) består av mange forskjellige forbindelser. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Viktige kilder til utslipp av PAH er blant annet visse industriprosesser og vedfyring. PAH er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Bruksområder: Forkullet materiale f.eks. i pipe Kreosot og annen tjære Mineralolje og oljeprodukter Steinkulltjære Avfallstoffnummer: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg PAH16 Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere er betegnelsen på en gruppe organiske stoffer. Alle de omkring 75 ulike stoffene inneholder brom som virker hemmende på utvikling av brann. Bromerte flammehemmere består av mange forskjellige stoffer. De har vært brukt i mange forskjellige materialer og komponenter også det som produseres i dag. Bruksområder: Cellegummi-isolasjon Tekstiler (f.eks. enkelte typer gardiner) Tepper/belegg Fugemasser forskjellige typer elektrisk og elektroniske komponenter Bromerte flammehemmere er oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste og Obs-liste. Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff og stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av penta- og okta- BDE. Forbudet gjelder også produkter eller flammehemmende deler av produkter. Bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Avfall som inneholder følgende stoffer er definert som farlig avfall: pentabde oktabde dekabde HBCDD TBBPA Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke de bromerte flammehemmere PBB og PBDE i de fleste EE-produkter. Forbudet gjelder import, produksjon, eksport og omsetning. Avfallstoffnummer: 7155 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg for en av de prioriterte flammehemmerne

39 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE KFK/Ozonødeleggende stoffer KFK (klorfluorkarboner) er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. Stoffene er også kjent ved handelsnavn som Freon, Arcton og Frigen. KFK er nå forbudt i alle industrialiserte land, med unntak av bruk til kjemiske analyser. KFK er regulert gjennom produktforskriften kapittel 6. I følge forskriften er det forbudt å importere, eksportere, produsere, bruke og omsette KFK med unntak av bruk til kjemiske analyser. Det er tillatt å bruke eksisterende kuldeanlegg som inneholder KFK, men etterfylling med KFK er ikke tillatt. HKFK, eller hydroklorfluorkarboner, HKFK brukes som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. HKFK ble tatt i bruk som erstatningsstoffer for KFK fra begynnelsen av 1990-tallet, fordi HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK. Bruksområder: Gamle kjøleskap Kjøleanlegg Isvannsanlegg Skumplastisolasjon (f.eks. industriporter, sandwichselementer polyuretanskum, til tekstilrensing og avfetting etc.) Spraybokser Avfallstoffnummer: Skumplastisolasjon: 5157 KFK-gass: 7240 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg KFK-gass Kvikksølv Kvikksølv er et grunnstoff som i naturen er sterkt bundet til sedimenter og organisk materiale. Kvikksølv kan bli omdannet til giftig metylkvikksølv som er fettløselig og tas opp av planter og dyr. Kvikksølv akkumulerer i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for dyr på toppen av næringskjeden. Kvikksølv er regulert gjennom flere forskrifter. Blant annet er kvikksølvholdige termometre forbudt. Det er forbud mot kvikksølv i emballasje og batterier (unntatt knappcelle batterier). Kvikksølvbrytere i biler skal tas ut før bilen vrakes. Tannleger er pålagt rensetiltak for å hindre utslipp av kvikksølvholdig amalgam til avløpet. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke kvikksølv i de fleste EE-produkter. Bruksområder: Måleinstrumenter som blodtrykksmålere, barometre og noen termometre Lysstoffrør og sparepærer. Avfallstoffnummer: 7081 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg Bly Bly er et giftig tungmetall med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Faren for utslipp av bly til miljøet vil oftest være størst når produktene kastes. Bly er regulert gjennom flere forskrifter, blant annet gjennom produktforskriften. Bly er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Fra 1. juli 2006 er det forbudt å bruke bly i de fleste EEprodukter. Bruksområder: Skjøter i soilrør Beslag rundt takgjennomføringer, piper Kappen på elektriske kabler Blybatterier og blyakkumulatorer EE-avfall Maling Avfallstoffnummer: Blybatterier: 7092 Maling: 7051 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg Ramboll

40 40 (45) Ftalater Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Noen er reproduksjonsskadelige og miljøskadelige. Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker til daglig. Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet, som kan føre til at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. Ftalater står på både myndighetenes OBS liste og prioritetsliste. Bruksområder: Gulv- og takbelegg Vaskelister/ membraner for våtrom Fugemasser Plasthaller Presenninger Takfolie Leker Småbarnsprodukter Kosmetikk PVC-isolerte kabler Avfallstoffnummer: 7156 Grense for farlig avfall: 5000 mg/kg DEHP 2500 mg/kg BBP 5000 mg/kg DBP Klorparafiner Klorparafiner tas lett opp i organismer og har stort potensial for bioakkumulering. Dette gjelder særlig kortkjedete klorparafiner. Stoffene er klassifisert som miljøfarlige og meget giftige for vannlevende organismer. Klorparafiner er funnet i luft, vann, vannlevende organismer, matvarer og morsmelk. Klorparafiner har først og fremst vært brukt som myknere og brannhemmere. Kortkjedete klorparafiner er forbudt i Norge og er ikke registrert brukt siden Bruksområder: Fugemasser Importerte isolasjonsmaterialer som fugeskum Maling, lim og lakk Rør og glassfiberarmert polyester Gummilister på vinduer Vinduslim i isolerglassruter PVC Avfallstoffnummer: Klorparafinholdige isolerglassruter: 7158 Klorparafinholdig avfall: 7159 Grense for farlig avfall: 2500 mg/kg SCCP 2500 mg/kg MCCP Pentaklorfenoler (PCP) PCP brytes langsomt ned og opphopes i organismer. Utvikler nye farlige stoffer ved forbrenning (f.eks. dioksiner), og må derfor behandles spesielt. PCP er i tillegg kreftfremkallende og meget giftig ved innånding. Inntak av fisk som er forgiftet med pentaklorfenol er også kreftfremkallende. PCP ble tidligere brukt som treimpregneringsmiddel og beskyttelsesmiddel mot insekter fra ca 1965 til Etter norsk lov er det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder 0,1 vektprosent eller mer pentaklorfenol. Bruksområder: Marmor-imiterte overflater, typisk i bad og kjøkken Avfallstoffnummer: 7098 Grense for farlig avfall: 1000 mg/kg

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Peab AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Peab AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-05-12 KONGENS GATE 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Kongens gate 9 er et kontorbygg i 8. etasjer med kjeller som er bygd i 1978.

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

RKV STI UNDERJORDSANLEGG

RKV STI UNDERJORDSANLEGG Oppdragsgiver Statsbygg Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-02 RKV STI UNDERJORDSANLEGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Det skal rives en stålkulvert og utføres stabilitetssikring i

Detaljer

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Naturbetong AS. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Naturbetong AS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-04-05 SEILDUKSGATA 27 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seilduksgata 27 er en tidligere lås- og beslagsfabrikk oppført i

Detaljer

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Scanbio Ingredients AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 21.04.2016 Kartlegging Fabrikkbolig MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med bygging av nye tanker skal bygget

Detaljer

VOLLSLETTA ELDREBOLIGER

VOLLSLETTA ELDREBOLIGER Oppdragsgiver Bodø Kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2012-01-30 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE VOLLSLETTA ELDREBOLIGER SAMMENDRAG 5 bygninger ved Vollsletta som har fungert som eldreboliger

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 13.05.17 Oldveien 21 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med en delrivning av en enebolig er Miljø og Sikkerhetsrådgivning

Detaljer

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bent Are Brunes Ratvik Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 03.09.2017 Grøttingveien 22 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av en utbrent bolig er det foretatt

Detaljer

BANKGATA SKOLE OMBYGGING

BANKGATA SKOLE OMBYGGING Oppdragsgiver Bodø Kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-06-07 BANKGATA SKOLE OMBYGGING MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bankgata skole ombygging er en ungdomsskole i Bodø. Eiendommen

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Arendal Eiendom KF. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-06-23 ARENDAL BRANNSTASJON MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Parkveien 8 er en tidligere brannstasjon i Arendal kommune.

Detaljer

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN

REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-04 REHABILITERING AV FOLLOTUNNELEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Follotunnelen er en to-løps motorveitunnel

Detaljer

HØRA TAK SLAMBYGNING

HØRA TAK SLAMBYGNING Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2015-07-06 HØRA TAK SLAMBYGNING MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG HØRA Tak slambygning er taket på Trondheim kommunes renseanlegg

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

Oppdragsgiver. UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype. Miljøkartleggingsrapport. Dato MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK

Oppdragsgiver. UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype. Miljøkartleggingsrapport. Dato MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK Oppdragsgiver UDI (Utlendingsdirektoratet) Rapporttype Miljøkartleggingsrapport Dato 2010-08-31 MILJØKARTLEGGING TANUM TRANSITTMOTTAK SAMMENDRAG Tanum transittmottak er planlagt fjernet og ønskes tilbakeført

Detaljer

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestgårdshaugen 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestgårdshaugen 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Åfjord Kommune Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 10.04.15 Prestgårdshaugen 9 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Prestegårdshaugen 9 skal rives. Bygget er i fra midten av 1970.

Detaljer

INTRODUKSJONSSENTERET

INTRODUKSJONSSENTERET Oppdragsgiver Drammen Eiendom KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-01-25 INTRODUKSJONSSENTERET MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Introduksjonssenteret i gamle Fjellheim skole rehabiliteres.

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Fosenhus AS. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Fosenhus AS Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 01.06.16 Yrjarsgate 20 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse med rivning av Yrjarsgate 20, skal bygget rives. Bygget er

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bjugn kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bjugn kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-11-24 BJUGN HØYDEBASSENG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Bjugn Høydebasseng er et bygg som er i bruk som lagringslokale

Detaljer

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA

RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA Oppdragsgiver Kongsberg kommunale eiendom KF Rapporttype N-rap-03-Miljøsaneringsbeskrivelse Raumyr skole Lundeløkka Dato 2013-10-31 RAUMYR SKOLE LUNDELØKKA MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG I forbindelse

Detaljer

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006

Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Avfall Norge Norske deponi fortsatt drift, 11-12 okt. 2006 Tema: Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Siv. ing. Geir Sandberg Miljørådgiver Avfall Norge - Farlig avfall i bygg- og rivingsavfall Temaer:

Detaljer

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Brumunddal kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Brumunddal kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2011-11-23 BRUGATA 10 HOVEDBYGG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Eiendommen Brugata 10 har 3 bygg som skal rives, hovedhus,

Detaljer

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse

Prestemarka - Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse. side 0. Pnr Prestemarka, Løe. Miljøsaneringsbeskrivelse 2014 Prestemarka - Løe Miljøsaneringsbeskrivelse Pnr 3-00112 Prestemarka, Løe Miljøsaneringsbeskrivelse 6. Oktober 2014 side 0 00 2014-10-06 Miljøsaneringsbeskrivelse TMR IS REV. DATO: BESKRIVELSE: UTARBEIDET:

Detaljer

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG

LUCY SMITHS HUS, 5.ETG Oppdragsgiver Universitetet i Oslo Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2012-11-16 LUCY SMITHS HUS, 5.ETG MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Administrasjonsbygget på Blindern (Lucy Smiths hus)

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver Åfjord Kommune. Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Åfjord Kommune Dokumenttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 10.04.2015 Prestegårdsleia 5 og 7 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Prestegårdsleia 5 og 7 skal rives. Begge bygg er fra første

Detaljer

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G

MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Oppdragsgiver Sør-Trøndelag Fylkeskommune Rapporttype Rapport 2010-03-12 MILJØKARTLEGGING ORKDAL VGS BYGG A-G Revisjon 01 Dato 2010-03-12 Utført av Kontrollert av Maria Helene S. Jensen/Frank Holmgaard

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei

GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE. Statsbygg Øst. Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei Oppdragsgiver Statsbygg Øst Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Gamle Hovsetervei 3 Dato 2015-11-09 GAMLE HOVSETERVEI 3 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE (bilde fra https://www.google.no/maps) SAMMENDRAG Gamle

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE

MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse 2011-11-08 MILJØKARTLEGGINGS- RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE HAUKÅSEN BARNEHAGE 3 (21) MILJØKARTLEGGINGS-RAPPORT HAUKÅSEN BARNEHAGE Oppdragsnr.:

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

1 Innledning og bakgrunn 2

1 Innledning og bakgrunn 2 INNHERRED SYKEHUS NOTAT ETTER MILJØKARTLEGGING AV PIPE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Observasjoner/funn

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim

Miljøsaneringsbeskrivelse for Åsveien skole i Trondheim COWI AS Otto Nielsens vei 12 PB 2564 Sentrum N-7414 Trondheim Et selskap Tlf.: 02694 www.cowi.no Foretaksregisteret: NO 979 364 857 MVA Trondheim kommune, Utbyggingsenheten Miljøsaneringsbeskrivelse for

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ

BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-09-01 BRAKKER VED GAMLE LÆRERSKOLEN BODØ MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Brakker ved gamle lærerskolen Bodø er

Detaljer

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013

Beregnet til. Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes. Dokument type. Rapport, rev. 00. Dato MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 Beregnet til Avinor AS Trondheim lufthavn Værnes Dokument type Rapport, rev. 00 Dato 2011-03-18 MILJØKARTLEGGING TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 TRONDHEIM LUFTHAVN VÆRNES TU 2013 2 Revisjon 00 Dato 2011-03-18

Detaljer

Internatet, Vefsn Folkehøyskole

Internatet, Vefsn Folkehøyskole Oppdragsgiver Vefsn Folkehøyskole Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 17.10.2013 Internatet, Vefsn Folkehøyskole Miljøsaneringsbeskrivelse SAMMENDRAG Internatet ved Vefsn Folkehøyskole begynner

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse

Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Miljøsaneringsbeskrivelse Gjerdrum kommune Gjerdrum bo- og behandlingssenter Miljøsaneringsbeskrivelse Maj 2014 www.vso-consulting.no vso@vso-consulting.no Versjon Dato Beskrivelse Lavet av Kontrollert av Godkjent av 1.0 04.07.2014

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY

MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT Paviljong Sakshaug skole, INDERØY Kommune: Inderøy Tiltakshaver: Inderøy kommune Prosjekterende: Trønderplan AS Dato: 4.4.16 Miljøkartleggingsrapport paviljong, Sakshaug skole

Detaljer

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE

Nærbø Meieri RAPPORT. Stangeland Maskin AS. Miljøkartleggingsrapport 217633-RIM-RAP-01 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Nærbø Meieri OPPDRAGSGIVER Stangeland Maskin AS EMNE srapport DATO / REVISJON: 21. mai 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217633-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012

Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere. 29. mai 2012 Program for oppgradering av glass- og fasaderådgivere Isolerruter, klorparafiner og ftalater 29. mai 2012 Glass og Fasadeforeningens fagkurs Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45, Vika, Oslo Eirik Wormstrand

Detaljer

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A

VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A Oppdragsgiver Nordland fylkeskommune Rapporttype FORELØPIG RAPPORT - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-06-19 VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE FLØY A MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Vest-Lofoten videregående

Detaljer

Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Bærum Kommune Eiendom. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Bærum Kommune Eiendom Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2013-10-23 LEVRESTIEN 12 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Levrestien 12 er en del av Bo- og Arbeidskollektivene for psykisk

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4]

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rodeneset [Sømsveien 2 og 4] [Sømsveien 2 og 4] [november 2014l] Ægirsvei 10 B, 4632 Kristiansand Telefon: 47248517, www.sweco.no Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11993001 04.11.2014 Kunde: [Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS] Sammendrag:

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6

4.6 Bergmannsveien Bergmannsveien 226 Forlegningsbygning Oppsummering og konklusjon... 6 NOTAT OPPDRAG E134 Damåsen Saggrenda DOKUMENTKODE 813851 RIM NOT 001 EMNE Vurdering. Brenning vs riving TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør OPPDRAGSLEDER Linda Nordstrøm KONTAKTPERSON

Detaljer

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Aurskog Høland Kommune. Miljøsaneringsrapport. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 Miljøsaneringsrapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Miljøsaneringsrapport Utgave/dato: 1 / 2013-09-26 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Domus Medica Omtekking av tak

Domus Medica Omtekking av tak Universitetet i Oslo Domus Medica Omtekking av tak Sognsvannsveien 9, Oslo kommune Kartlegging av farlig avfall i forbindelse med omtekking av tak 3 18.12.8 Oppdatert med analyseresultater Geir Sandberg

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE

HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE Oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2016-06-17 HALLAGERBAKKEN BARNEHAGE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Hallagerbakken barnehage er en barnehagebygning fra

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS Oppdragsgiver SUS Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 6. januar 2012 MILJØSANERINGSBESKRIVELSE STAVANGER DPS SAMMENDRAG 3 bygninger på Lassa, tilhørende Stavanger DPS, skal rives, for å bygge en

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Oppdragsgiver. Trondheim kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse Rostenhallen. Dato ROSTENHALLEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Trondheim kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse Rostenhallen. Dato ROSTENHALLEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Rostenhallen Dato 2015-03-17 ROSTENHALLEN MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Rostenhallen er en idrettshall i Trondheim kommune.

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25

RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 RAPPORT Plan for miljøsanering og avfallsdisponering, Flatøyvegen 25 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region vest EMNE Miljø, avfallsdisponering DATO / REVISJON: 30.april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 614812-RIA-RAP-001_rev00

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Naustdal barne- og ungdomsskole Naustdal Naustdal Mars 2014 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: MSB01 99310001 28.03.2014 Kunde: Naustdal kommune

Detaljer

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse

Stokke kommune Laholmåsen bofellesskap Miljøsaneringsbeskrivelse Fasade sør ÅF Infrastruktur AS Adresse: Arnstein Arnebergs vei 28, 1366 Lysaker Tlf.: +47 24 10 10 10 www.afconsult.com/no Foretaksregisteret: NO 955 021 037 MVA Oppdragsnummer hos ÅF: 14717 Utgivelsesdato:

Detaljer

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse PROSJEKT NR: 15001 Idrettsbygget Rena leir UTFØRT AV : Tor Kristensen STED / DATO: Oslo 2016-02-19 SIDER INKL. VEDLEGG: 8 OPPDRAGSGIVERS NAVN: Forsvarsbygg OPPDRAGSGIVERS ADRESSE : OPPDRAGSGIVERS REFERANSE:

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert

Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert Tittel: Bilag G12 Miljøsaneringsbeskrivelse - veikulvert 01 For tilbudsforespørsel 08.04.14 MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

Oppdragsgiver. Hamar kommune. Rapporttype. Miljøsaneringsbeskrivelse. Dato SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Oppdragsgiver Hamar kommune Rapporttype Miljøsaneringsbeskrivelse Dato 2014-05-21 SEASIDE UNGDOMSHUS MILJØSANERINGSBESKRIVELSE SAMMENDRAG Seaside ungdomshus er en tidligere restaurant. Eiendommen består

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse SiO Miljøsaneringsbeskrivelse Sognsveien 85 RES 9 og Y-blokka 2012-03-05 D01 20120305 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MNH SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal

Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget, Heggedal Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal Utgave: Endelig Dato: 2015-10-30 Miljøsaneringsbeskrivelse Kvernabygget - Heggedal 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse

Sørum kommune. Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Sørum kommune Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse Dato: 9. april 2010 Tittel: Melvold ungdomskole - Miljøsaneringsbeskrivelse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN

Miljøsaneringsbeskrivelse Nordland fjernhjelpleir, Bjerka Undervisningsbygget 8646 KORGEN Kunde: Din Labpart ner HEMNES KOMMUNE Att: Robert Finbak SENTRUMSVEIEN 1 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer