SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Harald Silseth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1832 037 Harald Silseth"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Harald Silseth REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter seg til rådmennenes omforente forslag til revidert selskapsavtale for RfD, i tråd med vedlegg Selskapsavtalen erstatter gjeldende selskapsavtale, og trår i kraft når representantskapet har behandlet forslaget. Vedlegg: 1. Forslag til revidert selskapsavtale 2. Gjeldende selskapsavtale Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Det vises til egen sak om eierstrategi for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD), som redegjør for bakgrunn og status i Kontrollutvalgets sak 23/07 om eierskapskontroll, samt rådmennenes omforente forslag til eierstrategi for selskapet. Denne saken er basert på rapport av 1.juni 2007, fra Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn (KUBIS). Et av oppfølgingspunktene fra denne rapporten, samt Kontrollutvalgets vedtak og innstilling innebærer en oppdatering av selskapsavtalen for RfD, samordnet med bl.a. ny eierstrategi for selskapet. Det er rådmennenes kontaktutvalg for selskapet som har hatt mandat til å følge opp kontrollutvalgets innstilling og anbefalinger. Denne saken må sees i sammenheng med sak om eierstrategi for selskapet. Hensikten med saken Hensikten med denne saken er: 1. Å avklare kommunens holdning til rådmennenes omforente forslag til revidert selskapsavtale for RfD, i tråd med vedlegg Å avklare tidspunktet den reviderte selskapsavtalen skal erstatte gjeldende selskapsavtale, her under representantskapets rolle. Rådmennene fremmer denne saken i fellesskap, overfor de respektive politiske organer i den enkelte av RfDs eierkommuner. 1

2 Saksutredning Gjeldende selskapsavtale for RfD (vedlegg 2) ble gjort gjeldende i forbindelse med eierkommunenes politiske behandling av selskapsetableringen og stiftelsen av selskapet 1.januar Selskapsavtalen er senere videreført uten endringer. Ved foreliggende forslag til endret selskapsavtale er det gjort følgende formelle tilpasninger: Beskrivelsen av selskapets formål og roller er harmonisert med beskrivelsen av formålet med eierskapet i eierstrategien. Krav om at selskapet skal utarbeide avfallsplan er tatt ut, og erstattet av krav om at selskapet minst en gang hver valgperiode skal utarbeide en selskapsstrategi. Krav om avfallsplan var forankret i Forurensingslovens daværende 33, 1.ledd, som senere er fjernet fra loven. Krav om selskapsstrategi er forankret i rådmennenes omforente forslag til eierstrategi for selskapet. Dokumentet står bl.a. sentralt i forhold til selskapets rapportering til eierne, gjennom en årlig eiermelding. Kravet om årlig eiermelding innebærer også økt forutsigbarhet for eierkommunene, med hensyn til planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. Selskapets hensikt med å etablere hel- og deleide datterselskaper er tydeliggjort, samt at dette ikke må komme i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. Selskapsavtalen stiller krav om etiske retningslinjer, som også omfatter representantskap, styre, daglig leder og administrasjon. Styrets og representantskapets roller i forhold til formelle styringsdokumenter for eierne og for selskapet er tydeliggjort. Selskapets delegerte myndighet etter Forurensingsloven og Forvaltningsloven er tydeliggjort, i forhold til kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, og for behandling av klager på enkeltvedtak, fattet av selskapet. Selskapsavtalens forhold til Lov om interkommunale selskaper er tydeliggjort. Punktet om fastlån, som ble gitt selskapet mens dette det var under etablering er fjernet. Lånet, som var på 4 mill kr, er nedbetalt, og RfD har nå ordinær kassekreditt gjennom sin bankforbindelse. Forslaget til endringer i selskapsavtalen innebærer også en del språklige forenklinger og tilpasninger, uten at innholdet i avtalen er endret. Vurdering: Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til foreliggende forslag til endret selskapsavtale for RfD, i tråd med eierstrategien, og saksutredningen over. Det anbefales videre at avtalen gjøres gjeldende ved representantskapets behandling av saken i sitt neste møte. 2

3 Forslag til revidert selskapsavtale Vedlegg Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er et interkommunalt selskap, som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (LIS). 2.0 Selskapets deltakere Deltakere i selskapet er kommunene Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. 3.0 Selskapets hovedformål Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er på kort og lang sikt å sikre bolig- og fritidseiendommene, og skoler og barnehager i alle eierkommunene: Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeide og stordrift, til konkurransedyktige priser 3.1 Andre formål Eierkommunene forventer at selskapet: Ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet i selskapets nedslagfelt, her under gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer Er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål, og en synlig og samfunnsaktør i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen Oppfyller kommunenes forpliktelser etter Lov om forurensinger og om avfall (FRL), knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet Ivaretar bestillerfunksjonen for renovasjonstjenester til kommunale virksomhet, for de av eierkommunene som ønsker dette. Bestillerfunksjonen skal ivaretas i tråd med eiernes hovedformål med selskapet. Tjenestene skal leveres til selvkost, og holdes regnskapsmessig adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall 4.0 Selskapets roller Selskapets kjernevirksomhet er å være kommunenes forvaltnings- og bestillerorgan, som leverer avfallstjenester til husholdninger, fritidsboliger og skoler og barnehager. I tillegg skal selskap, gjennom forretningsmessig samarbeide og partnerskap med andre samfunnsaktører, arbeide for å skape merverdier for samfunnet, regionalt og lokalt. 5.0 Selskapsstrategi Selskapet skal ha en egen selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes eierstrategi, samt vedtektene for selskapet. Selskapsstrategien skal oppdateres minst en gang pr valgperiode, og formelt vedtas av representantskapet. Selskapsstrategien erstatter eierkommunenes avfallsplaner, og skal være eierkommunenes omforente avfallsstrategi. 3

4 5.1 Årlig eiermelding Selskapet skal årlig levere eiermelding, som behandles av representantskapet, og fremlegges for eierkommunene. Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, og gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for selskapet. 5.2 Endringer i renovasjonsgebyrene I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal selskapet fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme forslag om endringer i renovasjonsgebyret i den enkelte eierkommune. 6.0 Eierskap i andre selskaper Selskapet kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette er nødvendig eller hensiktsmessig for å tjene selskapets formål. Slike selskapsetableringer må ikke komme i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha. 7.0 Etikk Selskapet skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, for medlemmer i representantskap, styre, daglig ledelse og administrasjon. 8.0 Hovedkontor Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen Kommune. 9.0 Selskapets organer Selskapets øverste myndighet er Representantskapet. Selskapet ledes av et styre og daglig leder. 9.1 Representantskapet Representantskapet består av 9 representanter, 1 valgt av hver kommune. Hver kommune velger også en vararepresentant. Representantene velges for valgperioden og valget skjer senest 15. november i valgåret. Det skal avgis 19 stemmer i representantskapet. Representantene stemmer i henhold til tabellen under. Kommune Ant stemmer Drammen 6 Hurum 1 Lier 2 Modum 2 Nedre Eiker 2 Røyken 2 Sande 1 Svelvik 1 Øvre Eiker 2 TOTALT 19 I valgår sammenkalles representantskapet senest 30. desember, for konstituering og valg av leder og nestleder. Ansvarlig for innkallingen er representantskapets siste leder, før valget. Det legges samtidig en plan for representantskapets ordinære møter kommende år. Representantskapets myndighet er i samsvar med LIS, jfr. 7, og denne selskapsavtalen. 4

5 Representantskapet skal behandle og vedta selskapets selskapsstrategi, minst en gang hver valgperiode. Representantskapet vedtar økonomiplan og budsjett for neste år, senest 15. desember, hvert år. Representantskapet skal behandle selskapets eiermelding i samme møte som regnskapet fastsettes. Eiermelding og regnskap skal behandles senest 30. april året etter regnskapsåret. Representantskapet fatter nødvendig beslutninger på vegne av eierne, med utgangspunkt i gjeldende eierstrategi, vedtekter og selskapsstrategi. Representantskapet kan utvide styrets plikter, men ikke innskrenke dets myndighet. Saksbehandlingen i representantskapet reguleres av 9 i LIS. Det skal avholdes minst to møter i representantskapet pr år. 9.2 Styret Styret har 5 medlemmer som velges av representantskapet. Representantskapet velger leder og nestleder i styret. De ansatte i selskapet har 1 observatør i styret. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Ordinært, årlig valg skjer i representantskapsmøtet som behandler årsmelding og regnskap. Styrets myndighet følger av 13 i LIS, og denne selskapsavtalen. Er styret av den oppfatning at det ikke kan ta ansvaret for å gjennomføre sine oppgaver innenfor de rammer representantskapet eller kommunestyre setter, plikter det å stille sine plasser til disposisjon, etter først å ha lagt saken frem for representantskapet til fornyet behandling. Styret fremlegger forslag til selskapsstrategi for representantskapet, minst en gang hver valgperiode. Styret fremlegger forslag til økonomiplan og budsjett for neste år for representantskapet, senest 15. desember, hvert år. Styret fremlegger beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme forslag om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune. Styret legger hvert år frem eiermelding for representantskapet, sammen med forslag til regnskap. Saksbehandlingen i styret reguleres av 12 i LIS. 9.3 Daglig leder Daglig leder tilsettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig leder har den myndighet som styret bestemmer, innen rammene av styrets mandat. 10 Innskudd Deltakernes innskudd i selskapet er i henhold til nedenstående tabell: 5

6 Kommune Innskudd %-andel Drammen ,8 Hurum ,1 Lier ,2 Modum ,7 Nedre Eiker ,6 Røyken ,0 Sande ,5 Svelvik ,8 Øvre Eiker ,3 Totalt Ansvar Deltakernes ansvar fordeler seg i samsvar med innskuddsandelene i tabellen ovenfor. 12 Delegasjon av myndighet til selskapet I medhold av Lov om forurensing og om avfall (FRL) 83, 1.ledd har selskapet delegert myndighet til å ivareta følgende, kommunale forpliktelser etter FRL: 29 om krav til anlegg for behandling av avfall 30, første ledd, om innsamling av husholdningsavfall 31, første ledd, om håndtering av spesialavfall 35 annet ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder I medhold av Lov om forurensing og om avfall (FRL) 83, 2.ledd har selskapet delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak etter følgende bestemmelser FRL: 34, 4. og 5.ledd, om innkreving av avfallsgebyr 35, siste ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder 37 om pålegg om å rydde opp i avfall, eller betale for opprydding Selskapet skal håndheve de bestemmelser som er gitt i kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal påse at forskriftene er i samsvar med nasjonale rammer, gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Endringer i renovasjonsforskriftene skjer i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende eierstrategi. Myndighet og oppgaver etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet. 13 Klager Med hjemmel i Lov om offentlig forvaltning (FL), 28, 2.ledd skal det velges felles klagenemnd for behandling av klager på enkeltvedtak i henhold til pkt 13 ovenfor. Felles klagenemnd skal ha 9 medlemmer, en valgt fra hver deltagende kommune. Representantene velges senest 15. november i valgåret. Forberedelse av saker til nemnda skjer i regi av administrasjonen i Drammen kommune, der selskapet har sitt hovedkontor. 14 Låneopptak Representantskapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på 115 mill. kr. Av disse kan inntil 90 mill. kr øremerkes til investeringer. Innenfor rammen kan selskapet ta opp lån til likviditetsformål med inntil 25 mill. kr, i samsvar med LIS. Lånerammen omfatter de lån som er gitt selskapet fra hver av kommunene i forbindelse med oppstart av selskapet. Lån kan bare tas opp til kapitalformål som omfattes av selskapsstrategien. Selskapets økonomiplan må vise hvordan låneforpliktelsene skal innarbeides i selskapets økonomi. Gjøres låneopptak utenom økonomiplanen, skal økonomiplanen revideres i forbindelse med beslutning om låneopptaket. Revidert økonomiplan skal fremlegges for representantskapet. 6

7 15 Regnskap Regnskapene skal føres etter regnskapsloven. Regnskapet føres slik at kostnadene ved aktiviteten i hver kommune fremkommer. 16 Revisjon Selskapet skal ha statsautorisert revisor. 17 Rett til innsyn Deltakernes kontrollkomiteer har rett til innsyn i alle forhold vedrørende selskapet. 18 Offentlighetsloven Offentlighetsloven gjøres gjeldende. 19 Forvaltningsloven Forvaltningsloven eller tilsvarende bestemmelser skal gjelde for selskapet, med unntak av de bestemmelser som gjelder ansettelser. 20 Endringer i selskapsavtalen Selskapsavtalen kan endres av representantskapet i samsvar med 4, 1. og 3. ledd i LIS 21 Forholdet til Lov om interkommunale selskaper (LIS) For øvrig får de til en hver tid gjeldende regler i LIS anvendelse /ksø 7

8 Gjeldene selskapsavtale Vedlegg 2. 1 Selskapets firma. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i LIS. Selskapet er opprettet fra det tidspkt alle kommunestyrer har vedtatt denne avtalen. 2 Selskapets deltakere. Deltakere i selskapet er kommunene Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. 3 Selskapets formål 3.1 Overordnet formål. Målet med RfD's virksomhet er å bidra til å bevare et fysisk miljø som er rent og helsemessig sunt i Drammensregionen, og oppfylle kommunenes forpliktelser knyttet til avfall etter FRL. RfD skal, innen rammen av formålet og avfallsplanen, arbeide for å realisere både lokalt og globalt forankrede miljømål. Selskapet skal være et felles forvaltnings- og bestillerorgan for de deltagende kommuner. RfD skal også legge tilrette for en effektiv forvaltning av den renovasjonsmessige egenproduksjonen som overtas fra kommunene og organisere denne virksomheten i eget/egne selskap/selskaper der RfD har full kontroll. RfD skal være en effektiv markedsaktør med sikte på å holde kostnadene nede. Som ledd i dette arbeidet kan RfD i senere faser også eie andeler i andre selskaper og overføre egenproduksjon til disse. Slike selskaper må konkurranseutsettes etter Lov om Offentlige Anbud. 3.2 Myndighet RfD skal ha ansvar og medfølgende myndighet, så langt FRL og KL tillater, for kommunenes forpliktelser etter FRL, med de unntak som følger av denne avtalen eller avtaler knyttet til kommunenes egenproduksjon. Ved opprettelsen av selskapet er myndigheten knyttet til følgende punkter: 1. RfD skal sørge for innsamling av forbruksavfall i de kommuner som ved vedtak i kommunestyrer overfører denne myndighet til RfD. Jfr FRL 30 og RfD skal på vegne av avtalekommunene kreve inn de gebyrer som fastsettes for innsamling av avfall. Jfr FRL RfD skal ivareta avtalekommunenes forpliktelser med hensyn til spesialavfall, jfr FRL 31, med forskrifter. 4. RfD skal fatte enkeltvedtak som er nødvendig for å følge opp avtalekommunenes avfallsplaner og myndighetsansvar etter FRL, jfr RfD skal foreslå harmonisert avfallsplan for avtalekommunene, jfr FRL 33a. 6. RfD fremmer forslag til alle kommuner om fastsetting av avfallsgebyr. Jfr FRL RfD skal sørge for å ha avtale med operatør, eller selv drive anlegg for behandling av forbruksavfall på vegne av avtalekommunene. Jfr FRL 29. 8

9 3.3 Andre formål. RfD kan engasjere seg direkte eller indirekte mht tiltak innen avfallssektoren som har til hensikt å verne mot forurensning av det ytre miljø. 3.4 Økonomi 1. RfD skal være et innkjøpsselskap uten egenproduksjon. Jfr allikevel pkt 3 nedenfor. 2. RfD skal bidra til at det finnes et effektivt konkurransemarked for avfallstjenester i Drammensregionen. 3. RfD kan eie andeler i selskaper med begrenset ansvar, AS. Slike selskaper skal ha som en vesentlig del av sitt formål å arbeide innenfor avfallssektoren eller vern mot forurensning av det ytre miljø. 4. RfD skal drive den delen av virksomheten som faller inn under FRL 30 og 31 på ikke-kommersiell basis, etter de regler som gjelder for fastsetting av gebyr i FRL 34. Det føres eget regnskap for denne delen av virksomheten. 5. Innen rammen av de miljømålsettinger som til enhver tid gjelder i avfallsplanen/-e, skal RfD arbeide for laves mulig gebyrer innen de områder som er definert av FRL Engasjement innen andre deler av formålsområdet prises etter markedsvurderinger. 3.5 Utvikling 1. RfD har ansvar for å drive utvikling med sikte på å realisere de miljømålsettinger som til enhver tid gjelder i avfallsplanen/-e og for innen denne rammen å redusere kostnadsgrunnlaget for gebyrfastsetting. 2. RfD skal sørge for å drive sin virksomhet på en måte som brukerne er meget tilfredse med. 3.6 Miljø 1. RfD har ansvar for å fremme miljømål i fremlegget til avfallsplan. Miljømålene skal være etterprøvbare. 2. RfD har ansvar for å realisere de miljømål som vedtas i avfallsplanen/e. 4 Hovedkontor Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen Kommune. 5 Selskapets organer Selskapets øverste myndighet er Representantskapet. Selskapet ledes av et styre og administrerende direktør. 6 Representantskapet. Representantskapet består av 9 representanter, valgt av de deltakende kommuner. Hver kommune velger også en vararepresentant. Det skal avgis 19 stemmer i representantskapet. Representantene stemmer i hht nedenstående tabell. Representantene velges for valgperioden og valget skjer senest 15. november i valgåret. Kommune Ant stemmer Drammen 6 Hurum 1 Lier 2 Modum 2 9

10 Nedre Eiker 2 Røyken 2 Sande 1 Svelvik 1 Øvre Eiker 2 TOTALT 19 Representantskapet sammenkalles av formannen etter valget, senest 30. desember i valgåret, hvorpå konstituering finner sted. På dette møtet velges leder og nestleder. Det legges samtidig en plan for representantskapets ordinære møter det påfølgende år. Representantskapets myndighet er i samsvar med LIS, jfr 7. Representantskapet vedtar økonomiplan og budsjett for neste år, senest 15. desember, hvert år. Representantskapet skal behandle styrets årsmelding i samme møte som regnskapet fastsettes. Årsmelding og regnskap skal normalt behandles innen 20. februar, men senest 30. april året etter regnskapsåret. Representantskapet behandler normalt ikke saker som avgjøres i deltakernes kommunestyrer. Det skal avholdes minst to møter i representantskapet pr år. 7 Styret. Styret har 5 medlemmer som velges av repr. skapet. De ansatte i selskapet har 1 observatør i styret. Repr. skapet velger leder og nestleder. Styret velges for 2 år. Ordinært valg skjer på det møtet i repr. skapet som behandler årsmelding og regnskap. Styrets myndighet følger av LIS, jfr 13 og denne selskapsavtale. Er styret av den oppfatning at det ikke kan ta ansvaret for å gjennomføre sine oppgaver innenfor de rammer som budsjettet og planer vedtatt av repr skapet eller kommunestyre setter, plikter det å stille sine plasser til disposisjon, etter først en gang å ha lagt saken frem for repr skapet til fornyet behandling. Styret representerer, innenfor sitt mandat, kommunene i spørsmål som er omfattet av delegasjonsinstruks, i samsvar med selskapsavtalen. Styret legger frem melding om selskapets virksomhet hvert år sammen med forslag til regnskap. (Repr skapet kan utvide styrets plikter, men ikke innskrenke dets myndighet.) 8 Administrerende direktør, (Dagl. leder.) Adm direktør tilsettes av styret. Styret fastsetter direktørens godtgjørelse. Adm direktør har den myndighet som styret bestemmer, innen rammene av styrets kompetanse. (Dette pkt kan endres av repr skapet.) 9 Innskudd Deltakerne gjør innskudd i henhold til nedenstående tabell: Kommune Innskudd %-andel Drammen ,8 10

11 Hurum ,1 Lier ,2 Modum ,7 Nedre Eiker ,6 Røyken ,0 Sande ,5 Svelvik ,8 Øvre Eiker ,3 Totalt Innskuddet skal være innbetalt innen 1. desember Fastlån til selskapet Hver kommune forplikter seg til å gi lån til selskapet etter tabellen nedenfor, beregnet etter samme %- fordeling som innskuddet. Lånet nedbetales etter forslag fra styret. Rente skal være kommunens normale innlånsrente med et tillegg av 1%. Kommune Fastlån %-andel Drammen ,8 Hurum ,1 Lier ,2 Modum ,7 Nedre Eiker ,6 Røyken ,0 Sande ,5 Svelvik ,8 Øvre Eiker ,3 Totalt Ansvar Deltakernes ansvar fordeler seg i samsvar med innskuddsandelene i tabellen ovenfor. 12 Delegasjon av myndighet til selskapet. Denne avtalen forutsetter at det er kontinuerlig enighet om å tildele selskapet en rolle og delegere myndighet i samsvar med nedenstående bestemmelse og det som nedenfor sies om klager: 1. Selskapet skal ivareta kommunens forpliktelser etter FRL 29, 30, første ledd, 31 første ledd, 33a første ledd og 35 annet ledd. 2. Selskapet delegeres, i medhold av FRL 83, myndighet til å treffe vedtak etter FRL 35 siste ledd og Selskapet fremmer forslag til gebyrer for hver kommune. Forslagene for alle kommuner legges frem samtidig. Selskapet fremmer forslag til felles avfallsplan, jfr FRL 33a første ledd, som legges frem for hvert kommunestyre. 4. Selskapet skal håndheve de bestemmelser som er gitt i kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal påse at forskriftene er tidsmessige og i samsvar med vedtatte avfallsplaner og behovene i de enkelte kommuner, samt fremme forslag til ønskelige endringer. 5. Selskapet skal være et forvaltnings- og innkjøpsselskap. 6. Selskapet kan ha datterselskaper som har oppgaver innen selskapets hovedformål. 7. Myndighet og oppgaver etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet. 13 Klager 11

12 Det velges regional/felleskommunal klagenemnd for behandling av klagesaker etter FL, jfr FL 28. den felleskommunale klagenemnden skal ha 9 medlemmer, en valgt fra hver deltagende kommune. Representantene velges senest 15 november i valgåret. Forberedelse av saker til nemnda skjer ved administrasjonen i selskapets vertskommune. (Dvs pr 2002 er dette Drammen kommune.) 14 Uenighet. Om noen kommuner beslutter å ikke følge de to ovennevnte punkter, skal det betraktes som brudd på selskapsavtalen, og dersom noen av de andre deltakende kommuner krever det, må den kommunen som ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, tre ut av selskapet, uten at det er fattet vedtak etter LIS Låneopptak Repr skapet kan beslutte at det skal tas opp lån innenfor en samlet ramme på kr 115 mill, av disse er kr 90 mill allokert til investeringer. Innenfor rammen kan selskapet ta opp lån til likviditetsformål med inntil kr 25 mill, i samsvar med LIS. Lånerammen omfatter de lån som er gitt selskapet fra hver av kommunene i forbindelse med oppstart av selskapet. Lån kan bare tas opp til kapitalformål som omfattes av avfallsplanen. Økonomiplanen må vise hvorledes låneforpliktelsene skal innarbeides i selskapets økonomi. Gjøres låneopptak utenom økonomiplanen, skal økonomiplanen revideres i forbindelse med beslutning om låneopptaket. 16 Avfallsplan og forslag om gebyrer. Forslag til avfallsplan fremmes fra styret og vedtas av deltakende kommuner. Forslag til avfallsplan fremmes gjennom representantskapet som gir sin uttalelse, eller hvis repr. skapet er uenig, sendes saken tilbake til styret til videre bearbeidelse. Oppstår det uenighet mellom deltakerne/kommunene om styrets forslag, kan hver av deltakerne forlange at repr skapet i selskapet behandler saken på nytt før den igjen legges fram for kommunestyrene. Forslag om gebyrer fremmes direkte fra styret til deltakerne. Styrets forslag til gebyrer og evt. justeringer i avfallsplanen fremmes hvert år innen 30. juni. deltakerne gjør vedtak om gebyrer for påfølgende år for sin kommune senest 31. oktober hvert år. Forslaget til gebyr skal bygge på kostnadene knyttet til hver enkelt kommune.. Gebyrene skal kreves inn av selskapet eller av firma/virksomhet som selskapet bestemmer. (Dette pkt kan endres av repr skapet.) Avfallsplanen skal omfatte tiltak som nevnt i FRL 35, annet ledd. Slike tiltak skal avtales med hver enkelt kommune. Avfallsplan fremmes minst en gang i hver valgperiode, selv om bestemmelsen i FRL 33a blir opphevet. Blir bestemmelsen i FRL opphevet, kan planen innskrenkes til det som ligger innenfor selskapets formål. I forbindelser med avlegging av årsrapport skal det utarbeides en melding om arbeidet siste år med å oppfylle avfallsplanen. 17 Regnskap Regnskapene skal føres etter regnskapsloven. Regnskapet føres slik at kostnadene ved aktiviteten i hver kommune fremkommer. 12

13 18 Revisjon Selskapet skal ha statsautorisert revisor. 19 Rett til innsyn Deltakernes kontrollkomiteer har rett til innsyn i alle forhold vedrørende selskapet. 20 Offentlighetsloven Offentlighetsloven eller tilsvarende bestemmelser gjøres gjeldende, med unntak av de bestemmelser som gjelder ansettelser. 21 Forvaltningsloven Forvaltningsloven eller tilsvarende bestemmelser skal gjelde for selskapet, med unntak av de bestemmelser som gjelder ansettelser. 22 Lov om Offentlige Anskaffelser Selskapet regnes som offentlig organ etter loven, og loven gjelder derfor for selskapet. For datterselskaper foretas det en selvstendig vurdering ut fra deres rolle og virksomhet. 23 Endringer i selskapsavtalen. Ingen endringer i selskapsavtalen kan gjøres av repr skapet, jfr LIS 4, med mindre det uttrykkelig er nevnt for den enkelte bestemmelse. 13

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

KVALITETSSIKRINGSMANUAL Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

KVALITETSSIKRINGSMANUAL Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Godkj. av: Rev. nr.: 01 Dok. nr.: 05.01 Kap.: Ledelsens ansvar Side 1 av 7 1 Selskapets firma. er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i LIS. Selskapet er opprettet fra det tidspkt alle

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS INNSTILLING TIL: Formannskapet og Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Møteinnkalling. Innledning om energisektoren generelt og Øvre Eiker Energi spesielt v/ advokat Kristin Bjella

Møteinnkalling. Innledning om energisektoren generelt og Øvre Eiker Energi spesielt v/ advokat Kristin Bjella ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 09:15 Kl 09:15 - Innledning om energisektoren generelt og Øvre Eiker Energi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 16/3575 Saksnr. Utvalg Møtedato REVIDERT EIERSTRATEGI FOR RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN (RFD) Rådmannens innstilling Forslaget

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11093-25033/2016 Arkiv: M50 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS- forslag til revidert eierstrategi. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Selskapsstrategi for RfD Selskapsstrategi

Selskapsstrategi for RfD Selskapsstrategi Selskapsstrategi 2014-2017 Vedtatt av representantskapet 25.11.2013 1 Innledning Selskapsstrategien bygger på mandat og forventinger som er beskrevet i selskapsavtalen og eierstrategien (vedtatt 3.12.2008).

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. Vedlegg 1. SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS. INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNE. ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Grensesnitt forvaltning/drift og arbeids-/ansvarsdeling.

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Likelydende i henhold til høringsliste Drammen, 10.03.2017 Revidert renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Høring Innledning Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) arbeider med

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD

Eiermelding fra styret i RfD fra styret i RfD for driftsåret 2016 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2017 Årsrapport RfD 2016 side 37 for 2016 BAKGRUNN FOR EIERMELDINGEN en er utarbeidet med bakgrunn i selskapsavtalen og

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003. 1 Selskapet Selskapets

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Eierstyring i interkommunale selskaper

Eierstyring i interkommunale selskaper Eierstyring i interkommunale selskaper Administrasjonsseminar 25. september 2015 Boye Bjerkholt Varaordfører i Skedsmo 27.09.2015 Skedsmo kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger 1 Skedsmo

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/08686-005 Dato: 22.08 2003 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - UTVIDET EIERSKAP INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Asbjørnhus

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Asbjørnhus SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/525 037 Gro Asbjørnhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RÅDMANNENS FORSLAG: Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Modum kommune 2008 2011.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4)

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M50 &00 Arkivsaksnr.: 17/3039 NY FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M50 &00 Arkivsaksnr.: 17/3039 NY FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: M50 &00 Arkivsaksnr.: 17/3039 NY FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE I DRAMMENSREGIONEN Rådmannens innstilling Ny felles renovasjonsforskrift for

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 28.02.2012 Tidspunkt: 18.30 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 15/12 12/141 Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-8 Dato: * RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN - STRATEGISK PLAN 2007-2010 OG ENDRINGER I TJENESTETILBUDET INNSTILLING

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

1P2 2 VEDTEKTER RAMFOSS KRAFTLAG. for VEDTA TTA V.

1P2 2 VEDTEKTER RAMFOSS KRAFTLAG. for VEDTA TTA V. 1P2 2 VEDTEKTER for RAMFOSS KRAFTLAG Krodsherad kommunestyre [...J Modum kommunestyre [...J Sigdal kommunestyre [...J Buskerudfylkesting [...] VEDTA TTA V. i Navn og eierforhold. Ramfoss Kraftiag er et

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer