Viktig informasjon til investorene Ordliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig informasjon til investorene Ordliste"

Transkript

1 Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode, i motsetning til relativ avkastning, som henviser til avkastningen et underfond oppnår over en gitt tidsperiode sammenlignet med referanseindeksen eller et annet mål. Aggressivt forvaltet. Ut underfond som typisk forvaltes med mindre referanse til referanseindeksen. Det vil sannsynligvis ha høyere utskifting og risiko. Aksjepapir Type investering som representerer en interesse i et selskap. Eksponering mot aksjemarkedene kan oppnås via investeringer i aksjer, innskuddsbevis, warrants og andre deltakerrettigheter. Aksjeeksponering kan også oppnås, i begrenset grad, gjennom investering i konvertible verdipapirer, indeks- og deltakersertifikater og aksjetilknyttede sertifikater. Aksjeswapper Generelt en avtale om å bytte en fast eller flytende renteavkastning for i stedet å motta avkastningen på et aksjepapir eller aksjeindeks Se finansielt derivatinstrument Aksjetransaksjon Fusjon der det anskaffende selskapet tilbyr aksjonærene i målselskapet aksjer i det anskaffende selskapet i bytte mot aksjer i målselskapet. Et målselskap er et selskap som er, eller kan bli, involvert i en fusjon eller annen strukturell selskapsaktivitet. Aktivasikret verdipapir En interesse i en gruppe med aktiva, som for eksempel kredittkortgjeld eller billån, som er strukturert som et gjeldspapir. Aktivasikrede verdipapirer får sin kontantstrøm og sine kredittegenskaper fra en gruppe med underliggende aktiva. Se verdipapir Alfa I sammenheng med underfond som er kategorisert som Alpha Plus, henviser begrepet alfa til den risikojusterte avkastningen på en investering. Amerikansk statspapir Gjeldspapir utstedt av den amerikanske staten. Også kjent som amerikanske statsobligasjoner.

2 Andelsklasse(r) Separate klasser med andeler utstedt innen hvert underfond og som kan ha en spesifikk kostnads- og gebyrstruktur, minstebeløp for tegning, valuta eller utbyttepolitikk. Andelsklassens referansevaluta Valutaen som netto aktivaverdi per andel uttrykkes i. AUD Australsk dollar Blue chip -selskaper Selskaper som forvalteren anser å være nasjonalt anerkjente, godt etablerte og økonomisk solide. Børsomsatt fond En type investering som representerer en gruppe verdipapirer som typisk følger utviklingen til en indeks og som omsettes på en børs. Børsomsatt råvare En type investering som følger utviklingen til enten individuelle råvarer eller råvareindekser og som omsettes på en børs. Se råvare Brady-obligasjon Obligasjon pålydende USD som utstedes av staten i utviklingsland i henhold til Bradyplanen. Brady-planen er oppkalt etter den tidligere amerikanske finansministeren Nicholas Brady, og ble spesifikt utarbeidet for å hjelpe latinamerikanske land med å nedbetale en del av sin utestående gjeld til USA. Bruttoeksponering Verdien av et underfonds long- og short-posisjoner når de legge sammen. Uttrykkes ofte i prosent av netto aktivaverdi. Se nettoeksponering. CAD Kanadisk dollar CHF Sveitsiske franc

3 CNH Kinesiske offshore RMB, tilgjengelig utenfor PRC og primært omsatt i Hongkong. Regjeringen i PRC lanserte denne valutaen i 2010 for å stimulere investeringer og handel med selskaper utenfor PRC. Verdien av CNY (onshore) og CNH (offshore) kan være forskjellig. CNY Kinesiske onshore RMB, som er tilgjengelige i PRC. Diversifisert portefølje Portefølje som investerer i et bredt spekter av selskaper eller verdipapirer. Durasjon Durasjon gir uttrykk for hvor følsomt et gjeldspapir eller en portefølje er overfor renteendringer og uttrykkes i år. Jo høyere durasjonstall, jo større er renterisikoen eller belønningen for gjeldspapirkurser. Den beregnes som gjennomsnittstiden i år som det tar å motta betaling fra et gjeldspapir. Se også gjeldspapir, vektet gjennomsnittsdurasjon, forfall Effektiv porteføljeforvaltning En investeringsteknikk med sikte på å enten redusere risiko, redusere kostnader eller generere ekstra kapital eller inntekt med et risikonivå i samsvar med underfondet risikoprofil. Eiendomsinvesteringsfond ( REIT ) Type investering som er foretatt for å eie og, i de fleste tilfeller, forvalte eiendom. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, boligeiendommer (leiligheter), forretningseiendom (butikksentre, kontorer) og industrieiendom (fabrikker, lagerbygninger). Visse REIT-fond kan også engasjere seg i eiendomsfinansieringstransaksjoner og andre utviklingssaktiviteter vedrørende fast eiendom. EUR Euro Euroobligasjon Obligasjon utstedt i en annen valuta enn valutaen til det landet eller markedet der den utstedes. Finansielle valutaderivatinstrumenter En type finansielt derivatinstrument der den underliggende eiendelen er en valuta eller en valutakurs, som for eksempel en valutafutureskontrakt. Se finansielt derivatinstrument

4 Finansielt derivatinstrument Type investering som får sin verdi fra verdien og egenskapene til ett eller flere underliggende aktiva, som for eksempel et verdipapir, en indeks eller en rente. De er belånt (eller giret) og derfor kan en liten bevegelse i verdien av det underliggende aktivumet forårsake en stor bevegelse i verdien av det finansielle derivatinstrumentet. Også kjent som et derivat. Se gjeldsgrad Fond med fast aksjekapital En kollektiv investeringsordning som utsteder et fast antall andeler. Forfall Datoen da et gjeldspapir forfaller til betaling. Se gjeldspapir Forlengelsesrisiko Risiko for at stigende renter vil senke hastigheten som lån i gruppe tilbakebetales med, og som dermed forsinker tilbakebetalingen av hovedstolen til investorer. Forvalter Ansvarlig for å bestemme hvordan underfondets kapital investeres i samsvar med underfondets investeringsmål og -politikk. Fremvoksende markeder Fremvoksende markeder er typisk markeder i utviklingsland med relativt lav inntekt per innbygger, som ofte har potensial for økonomisk vekst over gjennomsnittet, men som innebærer større volatilitet og høyere risikoer enn etablerte markeder. Dette er for eksempel land som omfattes av indekser som MSCI Emerging Markets Index. Future En avtale om å kjøpe eller selge et aktivum på eller før en fremtidig dato til en spesifikk pris. GBP Britisk pund Gjeldsgrad Metode for å oppnå økt eksponering mot et underliggende aktivum ved bruk av finansielle derivatinstrumenter. En liten bevegelse i verdien av det underliggende aktivumet kan forårsake en stor differanse i verdien av det finansielle derivatinstrumentet. Også kjent som giring. Se finansielt derivatinstrument

5 Gjeldspapir Gjeldspapirer omfatter en rekke investeringer, der de mest vanlige er obligasjoner der én part (kjøperen) låner penger til en annen part (utstederen) i bytte for retten til å motta rentebetalinger (kupong) og, ved forfall, hovedstolen eller pålydende verdi. Gjeldspapirer kan klassifiseres etter hvilken type rente som betales (fast eller flytende (variabel) rente) og typen utsteder (selskap eller stat). Gjeldspapirer omfatter for eksempel obligasjoner og kapitalsertifikater. Se Forfall Gjeldspapir uten rating Gjeldspapir som ikke har fått noen rating fra et anerkjent kredittratingbyrå. Se ratingbyrå, gjeldspapir Gjenkjøpsavtale En kjøper av en gjenkjøpsavtale avtaler å gi kontanter til en motpart (kontantmottakeren eller selgeren) som selger verdipapirene og avtaler å kjøpe tilbake disse verdipapirene fra kjøperen for et større kontantbeløp på en senere dato. Dette større beløpet er kontantene som lånes ut og et tilleggsbeløp (som utgjør renter, kjent som reporenten ). Verdipapirene som selges av kontantmottakeren kalles ofte sikkerhet. Gjennomsnittlig levetid Et mål på hvor lenge det tar, i gjennomsnitt, for aktivaene som ligger til grunn for et aktivasikret verdipapir å tilbakebetale hovedstolen. Se aktivasikret verdipapir Hendelsesdrevet strategi Investeringsstrategi som tar sikte på å dra nytte av evnen til å forstå sannsynligheten for at en hendelse gjennomføres, for eksempel en fusjon, omstrukturering eller konkurs, samt tidsrammen for hendelsen. Hjemsted Begrepet hjemmehørende henviser til landet der et selskap er registrert og har sitt forretningskontor. HKD Hong Kong dollar HUF Ungarsk forint

6 Inflasjonstilknyttet gjeldspapir Et gjeldspapir der betalingene periodevis justeres i henhold til en offentlig inflasjonsindeks. Se gjeldspapir Investeringsgrad Generelt er dette gjeldspapirer som anses av et kredittratingbyrå å være bedre i stand til å innfri betalingsforpliktelser enn verdipapirer med rating under investeringsgrad. De har en rating på minst BBB-/Baa3 eller høyere fra henholdsvis Standard & Poor s eller Moody s, eller med tilsvarende rating fra et annet uavhengig kredittratingbyrå, på grunnlag av kredittverdigheten eller risikoen for mislighold fra utstederens side. Se ratingbyrå, under investeringsgrad, gjeldspapir JPY Japansk yen Kollektivt investeringsforetak Fond som tar penger fra et antall investorer og samler dem i ett fond som drives etter prinsippet om risikospredning. Kontantekvivalent Verdipapir som med letthet kan konverteres til kontanter, som for eksempel kortsiktige statsobligasjoner som statssertifikater, bankinnskuddssertifikater, pengemarkedsfond og andre pengemarkedsinstrumenter. Se pengemarkedsinstrument Konvertibelt verdipapir Type investering (f.eks. en obligasjon) som kan byttes mot et gitt antall aksjer, vanligvis i utstederselskapet, til/på en forhåndsbestemt kurs eller dato. Korrelert Et statistisk mål på hvordan to aktiva beveger seg i forhold til hverandre. Kredittstrategi Investeringsstrategi som søker å dra fordel av å investere i kredittrelaterte strategier. Dette kan være en tilnærming basert på relativ verdi eller kursretning (dvs. kjøp av verdipapir som anses som undervurderte og short-salg av verdipapirer som anses om overvurderte) i kredittorienterte instrumenter. KRW Sørkoreanske won

7 Kunngjøres senere En terminkontrakt på en generisk gruppe med pantelån. De spesifikke pantelånsgruppene kunngjøres og allokeres før leveringsdato: Kvantitativ sortering Utvalg basert på matematisk analyse av de målbare aspektene ved et selskap, som kapitalverdi eller salgsprognoser. Denne typen analyse omfatter ikke en subjektiv vurdering av kvaliteten på ledelsen. Likviditet Hvor lett det er å kjøpe eller selge en eiendel eller et verdipapir i markedet uten at det påvirker prisen på eiendelen i betydelig grad. Long (-posisjon/eksponering) Å ta long-posisjoner eller ha long-eksponering betyr å eie eller kjøpe en eiendel. Se short Long/short aksjestrategi investeringsstrategi som involverer long-kjøp av aksjepapirer som forventes å øke i verdi eller som anses som attraktive, og short-selge aksjepapirer som forventes å falle i verdi eller som ikke anses som attraktive. Nettoeksponering Verdien av et underfonds long-posisjoner minus short-posisjonene. Uttrykkes ofte i prosent av netto aktivaverdi. Se bruttoeksponering. NOK Norsk krone Nye (frontier) land Dette er de minst utviklede av landene i fremvoksende markeder. Det er for eksempel land som omfattes av indekser som MSCI Frontier Market Index. NZD New zealandsk dollar Obligasjon med fortrinnsrett En obligasjon sikret av aktiva, som for eksempel en gruppe med pantelån, som forblir i utstederens balanseregnskap. Eieren av obligasjonen med fortrinnsrett utsettes ikke bare for muligheten for at gjelden ikke betales, men også for utstederens økonomiske sunnhetstilstand.

8 Opportunistisk/Global makro-strategi: Investeringsstrategi som baserer sine investeringer primært på økonomiske og politiske faktorer over hele verden (makroøkonomiske prinsipper). Pantelånssikret verdipapir En spesifikk type aktivasikret verdipapir der de underliggende aktiva er pantelån/ boliglån. Se aktivasikret verdipapir Pantelånssikret verdipapir utstedt av statsorgan Et pantelånssikret verdipapir utstedt av et amerikansk statsorgan, som for eksempel Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) og Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Se pantelånssikret verdipapir Pengemarkedsinstrument Instrument som normalt omsettes på pengemarkedet og som er likvid og har en verdi som til enhver tid kan fastslås med nøyaktighet, for eksempel sertifikater utstedt av finansdepartement og lokale myndigheter samt innskuddsbevis. PLN Polsk zloty Porteføljesikringsstrategi Investeringsstrategi som tar sikte på å utjevne risikoer som finnes i andre deler av porteføljen. PRC Folkerepublikken Kina. I denne forbindelse utenom Hongkong, Macao og Taiwan. Ratingbyrå Uavhengig organisasjon, som for eksempel Standard & Poor s, som vurderer selskaper, banker og andre finansinstitusjoner med hensyn til deres evne til å innfri sine økonomiske forpliktelser. Råvare Fysiske varer som faller innenfor én av to kategorier: harde råvarer som metaller (f.eks. gull, kopper, bly, uran), diamanter, olje og gass; og myke råvarer som jordbruksprodukter, ull, bomull og matvarer (f.eks. kakao, sukker, kaffe). Referanseindeks Referanse som utviklingen, risikoegenskapene eller sammensetningen av underfondet kan måles mot.

9 Relativ verdi-strategi Investeringsstrategi som tar sikte på å tjene på kursdifferansene mellom et verdipapir og et annet relatert verdipapir eller markedet generelt. Retningsrisiko Risiko for å gjøre det dårligere enn referanseindeksen som følge av at underfondet ikke har direkte eksponering mot et bestemt verdipapir, sektor eller land som øker i verdi Risikofri avkastning Risikofri avkastning er den forventede avkastningen på en investering som anses å være risikofri. Renten på kontanter eller kontantekvivalente verdipapirer, som for eksempel amerikanske statssertifikater, kalles ofte risikofri avkastning. RMB Renminbi, den offisielle valutaen til Folkerepublikken Kina (PRC), brukes til å angi den kinesiske valutaen som omsettes på innenlandske renminbi-markeder (CNY) og oversjøiske renminbi-markeder (CNH) (primært i Hong Kong). RQFII En program for institusjonelle investorer som er kvalifisert til å foreta investeringer i renminbi og som gir forvalteren en investeringskvote som kan brukes til å investere direkte i innenlandske verdipapirer i Folkerepublikken Kina i henhold til RQFIIforskriftene. SEK Svensk krone Selskaper med middels markedsverdi Selskaper med middels markedsverdi er selskaper med en markedsverdi som typisk er innenfor området for markedsverdien til selskapene som inngår i indeksen Russell Midcap Index på tidspunktet for kjøp SGD Singapore-dollar Short (-posisjon/eksponering) Bruk av finansielle derivatinstrumenter til å generere en positiv avkastning hvis kursen på de underliggende aktivaene faller. Se Long Short-salg/selge short Å ta en short-posisjon. Se short

10 Sikkerhet Eiendom eller aktiva som tilbys for å sikre et gjeldspapir. Dette vil fungere som sikkerhet for långiveren hvis låntakeren ikke innfrir sine forpliktelser. Sikre/sikring En strategi som tar sikte på å kompensere for eller begrense tap fra endringer i kursen på et aktivum som eies av et underfond. Se finansielt derivatinstrument Strukturert produkt Type investering basert på en kurv med underliggende verdipapirer, som for eksempel aksje- og gjeldspapirer og finansielle derivatinstrumenter, der avkastningen er knyttet til utviklingen av de underliggende verdipapirene eller indeksen. Se aksjepapir, gjeldspapir, finansielt derivatinstrument Termininnskudd Innskudd hos en finansinstitusjon, vanligvis en bank, for en gitt tidsperiode. Totalavkastningsswap En avtale om å bytte en fast eller flytende rente for avkastningen på et underliggende aktivum. Se finansielt derivatinstrument Transaksjonsrisikopremie Differansen mellom den gjeldende markedskursen på aksjer i et selskap som ønskes overtatt og kursen som tilbys av det overtakende selskapet for målselskapets aksjer for å kompensere for risikoen for at transaksjonen kanskje ikke blir gjennomført. Et målselskap er et selskap som er, eller kan bli, involvert i en fusjon eller annen strukturell selskapsaktivitet. UCI-fond Se kollektive investeringsforetak UCITS UCITS står for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, kollektivt investeringsforetak) UCITS er en type fond som reguleres etter enten det endrede EU-direktivet 85/611 av 20. desember 1985 eller av direktiv 2009/65/EC fra Europaparlamentet og fra Rådet av 13. juli 2009 om koordinering av lover, forskrifter og administrative bestemmelser angående foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, med endringer (UCITS-direktivet). Udekket salg Salg av et verdipapir som selgeren ikke eier, men som han er forpliktet til å kjøpe tilbake på et tidspunkt i fremtiden.

11 Under investeringsgrad Gjeldspapir med en rating på under BBB-/Baa3 fra henholdsvis Standard & Poor s eller Moody s, eller med tilsvarende rating fra et annet uavhengig kredittratingbyrå, noe som indikerer redusert kredittverdighet og økt risiko for mislighold fra utstederens side, sammenlignet med gjeldspapirer av investeringsgrad. Det vil vanligvis ha en høyere effektiv rente for å kompensere for den økte risikoen for mislighold fra utstederens side. Også kjent som høyrenteobligasjon. Se ratingbyrå, gjeldspapir, investeringsgrad Underfond Et fond med en separat gruppe aktiva og passiva med sitt eget investeringsmål, -politikk og pålydende valuta. Underfondets referansevaluta Valutaen som et underfonds aktiva verdsettes i for regnskapsformål, men som ikke nødvendigvis er den samme valutaen som andelsklassene i underfondet, eller underfondets investeringer, er pålydende. USD US dollar Valutaoverlegg Aktiv valutastyring med sikte på å generere ekstra avkastning. Valutaterminkontrakt Avtale mellom to parter om å bytte én valuta mot en annen til en spesifikk kurs på en fremtidig (termin-) dato. Også kjent som en terminforretning. Vekst I sammenheng med underfond som investerer i en portefølje med vekstaksjer, underfond som primært investerer i aksjepapirer med fundamentalverdier (dvs. omsetning, resultat, kapital) som forventes å vokse raskere enn gjennomsnittet for markedet. Vektet gjennomsnittlig durasjon Gjennomsnittsdurasjonen for alle verdipapirene i en portefølje, som beregnes ved å vekte durasjonen for individuelle verdipapirer etter deres størrelse i forhold til den samlede porteføljen. Se durasjon

12 Vektet gjennomsnittlig løpetid Gjennomsnittstiden til forfall for alle verdipapirene i en portefølje, som beregnes ved å vekte løpetiden til individuelle verdipapirer etter deres størrelse i forhold til den samlede porteføljen. Jo høyere vektet gjennomsnittlig løpetid, jo lenger løpetid har verdipapirene i porteføljen. Brukes vanligvis som en enkel indikator på rentefølsomheten i en portefølje med kortsiktige pengemarkedsinstrumenter. Se Forfall Vektet gjennomsnittlig markedsverdi Den gjennomsnittlige markedsverdien til alle verdipapirene i en portefølje, som beregnes ved å vekte markedsverdien til individuelle verdipapirer etter deres størrelse i forhold til den samlede porteføljen. Verdi Underfond som investerer i verdiorienterte porteføljer er underfond som primært investerer i aksjer som omsettes med en rabatt i forhold til deres substansverdier (dvs. omsetning, resultater og kapital) og derfor anses å være undervurderte. Verdipapir Omsettelig instrument som representerer finansiell verdi. Verdipapirer kan bredt kategoriseres i: aksjepapirer (aksjer i selskaper og andre verdipapirer som tilsvarer aksjer i selskaper), gjeldspapirer (obligasjoner og andre former for verdipapirisert gjeld) og alle andre omsettelige verdipapirer som bærer retten til å anskaffe slike omsettelige verdipapirer ved tegning eller bytte. Se aksjepapir, gjeldspapir og finansielt derivatinstrument Volatilitet Statistisk mål på variasjonen i kurs for et gitt verdipapir eller underfond. Vanligvis er det slik at jo høyere volatilitet, jo mer risikabelt er verdipapiret eller underfondet. Warrant En type investering som gir eieren rett, men ikke plikt, til å kjøpe verdipapirer, som for eksempel aksjer, til en avtalt kurs på en fremtidig dato. Yankee-obligasjon Obligasjon pålydende USD som utstedes i USA av utenlandske banker og selskaper.

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Disse undersøkelsene pågår fortsatt.

Disse undersøkelsene pågår fortsatt. 2 lånekostnader. Delvis som følge av gunstige lånevilkår har agenturenes aktiva økt kraftig i de senere år, med tilhørende stigning i utestående volum av usikrede obligasjoner. Agenturene har også hatt

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP KOMMUNALBANKEN ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 INNHOLD 3 Økonomiske hovedtall 4 2002 i hovedtrekk 5 Forord 7 Årsberetning 2002 15 Analytisk tallmateriale 18 Hvorfor er ratingen bankens viktigste eiendel?

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer