Viktig informasjon til investorene Ordliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig informasjon til investorene Ordliste"

Transkript

1 Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode, i motsetning til relativ avkastning, som henviser til avkastningen et underfond oppnår over en gitt tidsperiode sammenlignet med referanseindeksen eller et annet mål. Aggressivt forvaltet. Ut underfond som typisk forvaltes med mindre referanse til referanseindeksen. Det vil sannsynligvis ha høyere utskifting og risiko. Aksjepapir Type investering som representerer en interesse i et selskap. Eksponering mot aksjemarkedene kan oppnås via investeringer i aksjer, innskuddsbevis, warrants og andre deltakerrettigheter. Aksjeeksponering kan også oppnås, i begrenset grad, gjennom investering i konvertible verdipapirer, indeks- og deltakersertifikater og aksjetilknyttede sertifikater. Aksjeswapper Generelt en avtale om å bytte en fast eller flytende renteavkastning for i stedet å motta avkastningen på et aksjepapir eller aksjeindeks Se finansielt derivatinstrument Aksjetransaksjon Fusjon der det anskaffende selskapet tilbyr aksjonærene i målselskapet aksjer i det anskaffende selskapet i bytte mot aksjer i målselskapet. Et målselskap er et selskap som er, eller kan bli, involvert i en fusjon eller annen strukturell selskapsaktivitet. Aktivasikret verdipapir En interesse i en gruppe med aktiva, som for eksempel kredittkortgjeld eller billån, som er strukturert som et gjeldspapir. Aktivasikrede verdipapirer får sin kontantstrøm og sine kredittegenskaper fra en gruppe med underliggende aktiva. Se verdipapir Alfa I sammenheng med underfond som er kategorisert som Alpha Plus, henviser begrepet alfa til den risikojusterte avkastningen på en investering. Amerikansk statspapir Gjeldspapir utstedt av den amerikanske staten. Også kjent som amerikanske statsobligasjoner.

2 Andelsklasse(r) Separate klasser med andeler utstedt innen hvert underfond og som kan ha en spesifikk kostnads- og gebyrstruktur, minstebeløp for tegning, valuta eller utbyttepolitikk. Andelsklassens referansevaluta Valutaen som netto aktivaverdi per andel uttrykkes i. AUD Australsk dollar Blue chip -selskaper Selskaper som forvalteren anser å være nasjonalt anerkjente, godt etablerte og økonomisk solide. Børsomsatt fond En type investering som representerer en gruppe verdipapirer som typisk følger utviklingen til en indeks og som omsettes på en børs. Børsomsatt råvare En type investering som følger utviklingen til enten individuelle råvarer eller råvareindekser og som omsettes på en børs. Se råvare Brady-obligasjon Obligasjon pålydende USD som utstedes av staten i utviklingsland i henhold til Bradyplanen. Brady-planen er oppkalt etter den tidligere amerikanske finansministeren Nicholas Brady, og ble spesifikt utarbeidet for å hjelpe latinamerikanske land med å nedbetale en del av sin utestående gjeld til USA. Bruttoeksponering Verdien av et underfonds long- og short-posisjoner når de legge sammen. Uttrykkes ofte i prosent av netto aktivaverdi. Se nettoeksponering. CAD Kanadisk dollar CHF Sveitsiske franc

3 CNH Kinesiske offshore RMB, tilgjengelig utenfor PRC og primært omsatt i Hongkong. Regjeringen i PRC lanserte denne valutaen i 2010 for å stimulere investeringer og handel med selskaper utenfor PRC. Verdien av CNY (onshore) og CNH (offshore) kan være forskjellig. CNY Kinesiske onshore RMB, som er tilgjengelige i PRC. Diversifisert portefølje Portefølje som investerer i et bredt spekter av selskaper eller verdipapirer. Durasjon Durasjon gir uttrykk for hvor følsomt et gjeldspapir eller en portefølje er overfor renteendringer og uttrykkes i år. Jo høyere durasjonstall, jo større er renterisikoen eller belønningen for gjeldspapirkurser. Den beregnes som gjennomsnittstiden i år som det tar å motta betaling fra et gjeldspapir. Se også gjeldspapir, vektet gjennomsnittsdurasjon, forfall Effektiv porteføljeforvaltning En investeringsteknikk med sikte på å enten redusere risiko, redusere kostnader eller generere ekstra kapital eller inntekt med et risikonivå i samsvar med underfondet risikoprofil. Eiendomsinvesteringsfond ( REIT ) Type investering som er foretatt for å eie og, i de fleste tilfeller, forvalte eiendom. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, boligeiendommer (leiligheter), forretningseiendom (butikksentre, kontorer) og industrieiendom (fabrikker, lagerbygninger). Visse REIT-fond kan også engasjere seg i eiendomsfinansieringstransaksjoner og andre utviklingssaktiviteter vedrørende fast eiendom. EUR Euro Euroobligasjon Obligasjon utstedt i en annen valuta enn valutaen til det landet eller markedet der den utstedes. Finansielle valutaderivatinstrumenter En type finansielt derivatinstrument der den underliggende eiendelen er en valuta eller en valutakurs, som for eksempel en valutafutureskontrakt. Se finansielt derivatinstrument

4 Finansielt derivatinstrument Type investering som får sin verdi fra verdien og egenskapene til ett eller flere underliggende aktiva, som for eksempel et verdipapir, en indeks eller en rente. De er belånt (eller giret) og derfor kan en liten bevegelse i verdien av det underliggende aktivumet forårsake en stor bevegelse i verdien av det finansielle derivatinstrumentet. Også kjent som et derivat. Se gjeldsgrad Fond med fast aksjekapital En kollektiv investeringsordning som utsteder et fast antall andeler. Forfall Datoen da et gjeldspapir forfaller til betaling. Se gjeldspapir Forlengelsesrisiko Risiko for at stigende renter vil senke hastigheten som lån i gruppe tilbakebetales med, og som dermed forsinker tilbakebetalingen av hovedstolen til investorer. Forvalter Ansvarlig for å bestemme hvordan underfondets kapital investeres i samsvar med underfondets investeringsmål og -politikk. Fremvoksende markeder Fremvoksende markeder er typisk markeder i utviklingsland med relativt lav inntekt per innbygger, som ofte har potensial for økonomisk vekst over gjennomsnittet, men som innebærer større volatilitet og høyere risikoer enn etablerte markeder. Dette er for eksempel land som omfattes av indekser som MSCI Emerging Markets Index. Future En avtale om å kjøpe eller selge et aktivum på eller før en fremtidig dato til en spesifikk pris. GBP Britisk pund Gjeldsgrad Metode for å oppnå økt eksponering mot et underliggende aktivum ved bruk av finansielle derivatinstrumenter. En liten bevegelse i verdien av det underliggende aktivumet kan forårsake en stor differanse i verdien av det finansielle derivatinstrumentet. Også kjent som giring. Se finansielt derivatinstrument

5 Gjeldspapir Gjeldspapirer omfatter en rekke investeringer, der de mest vanlige er obligasjoner der én part (kjøperen) låner penger til en annen part (utstederen) i bytte for retten til å motta rentebetalinger (kupong) og, ved forfall, hovedstolen eller pålydende verdi. Gjeldspapirer kan klassifiseres etter hvilken type rente som betales (fast eller flytende (variabel) rente) og typen utsteder (selskap eller stat). Gjeldspapirer omfatter for eksempel obligasjoner og kapitalsertifikater. Se Forfall Gjeldspapir uten rating Gjeldspapir som ikke har fått noen rating fra et anerkjent kredittratingbyrå. Se ratingbyrå, gjeldspapir Gjenkjøpsavtale En kjøper av en gjenkjøpsavtale avtaler å gi kontanter til en motpart (kontantmottakeren eller selgeren) som selger verdipapirene og avtaler å kjøpe tilbake disse verdipapirene fra kjøperen for et større kontantbeløp på en senere dato. Dette større beløpet er kontantene som lånes ut og et tilleggsbeløp (som utgjør renter, kjent som reporenten ). Verdipapirene som selges av kontantmottakeren kalles ofte sikkerhet. Gjennomsnittlig levetid Et mål på hvor lenge det tar, i gjennomsnitt, for aktivaene som ligger til grunn for et aktivasikret verdipapir å tilbakebetale hovedstolen. Se aktivasikret verdipapir Hendelsesdrevet strategi Investeringsstrategi som tar sikte på å dra nytte av evnen til å forstå sannsynligheten for at en hendelse gjennomføres, for eksempel en fusjon, omstrukturering eller konkurs, samt tidsrammen for hendelsen. Hjemsted Begrepet hjemmehørende henviser til landet der et selskap er registrert og har sitt forretningskontor. HKD Hong Kong dollar HUF Ungarsk forint

6 Inflasjonstilknyttet gjeldspapir Et gjeldspapir der betalingene periodevis justeres i henhold til en offentlig inflasjonsindeks. Se gjeldspapir Investeringsgrad Generelt er dette gjeldspapirer som anses av et kredittratingbyrå å være bedre i stand til å innfri betalingsforpliktelser enn verdipapirer med rating under investeringsgrad. De har en rating på minst BBB-/Baa3 eller høyere fra henholdsvis Standard & Poor s eller Moody s, eller med tilsvarende rating fra et annet uavhengig kredittratingbyrå, på grunnlag av kredittverdigheten eller risikoen for mislighold fra utstederens side. Se ratingbyrå, under investeringsgrad, gjeldspapir JPY Japansk yen Kollektivt investeringsforetak Fond som tar penger fra et antall investorer og samler dem i ett fond som drives etter prinsippet om risikospredning. Kontantekvivalent Verdipapir som med letthet kan konverteres til kontanter, som for eksempel kortsiktige statsobligasjoner som statssertifikater, bankinnskuddssertifikater, pengemarkedsfond og andre pengemarkedsinstrumenter. Se pengemarkedsinstrument Konvertibelt verdipapir Type investering (f.eks. en obligasjon) som kan byttes mot et gitt antall aksjer, vanligvis i utstederselskapet, til/på en forhåndsbestemt kurs eller dato. Korrelert Et statistisk mål på hvordan to aktiva beveger seg i forhold til hverandre. Kredittstrategi Investeringsstrategi som søker å dra fordel av å investere i kredittrelaterte strategier. Dette kan være en tilnærming basert på relativ verdi eller kursretning (dvs. kjøp av verdipapir som anses som undervurderte og short-salg av verdipapirer som anses om overvurderte) i kredittorienterte instrumenter. KRW Sørkoreanske won

7 Kunngjøres senere En terminkontrakt på en generisk gruppe med pantelån. De spesifikke pantelånsgruppene kunngjøres og allokeres før leveringsdato: Kvantitativ sortering Utvalg basert på matematisk analyse av de målbare aspektene ved et selskap, som kapitalverdi eller salgsprognoser. Denne typen analyse omfatter ikke en subjektiv vurdering av kvaliteten på ledelsen. Likviditet Hvor lett det er å kjøpe eller selge en eiendel eller et verdipapir i markedet uten at det påvirker prisen på eiendelen i betydelig grad. Long (-posisjon/eksponering) Å ta long-posisjoner eller ha long-eksponering betyr å eie eller kjøpe en eiendel. Se short Long/short aksjestrategi investeringsstrategi som involverer long-kjøp av aksjepapirer som forventes å øke i verdi eller som anses som attraktive, og short-selge aksjepapirer som forventes å falle i verdi eller som ikke anses som attraktive. Nettoeksponering Verdien av et underfonds long-posisjoner minus short-posisjonene. Uttrykkes ofte i prosent av netto aktivaverdi. Se bruttoeksponering. NOK Norsk krone Nye (frontier) land Dette er de minst utviklede av landene i fremvoksende markeder. Det er for eksempel land som omfattes av indekser som MSCI Frontier Market Index. NZD New zealandsk dollar Obligasjon med fortrinnsrett En obligasjon sikret av aktiva, som for eksempel en gruppe med pantelån, som forblir i utstederens balanseregnskap. Eieren av obligasjonen med fortrinnsrett utsettes ikke bare for muligheten for at gjelden ikke betales, men også for utstederens økonomiske sunnhetstilstand.

8 Opportunistisk/Global makro-strategi: Investeringsstrategi som baserer sine investeringer primært på økonomiske og politiske faktorer over hele verden (makroøkonomiske prinsipper). Pantelånssikret verdipapir En spesifikk type aktivasikret verdipapir der de underliggende aktiva er pantelån/ boliglån. Se aktivasikret verdipapir Pantelånssikret verdipapir utstedt av statsorgan Et pantelånssikret verdipapir utstedt av et amerikansk statsorgan, som for eksempel Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) og Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Se pantelånssikret verdipapir Pengemarkedsinstrument Instrument som normalt omsettes på pengemarkedet og som er likvid og har en verdi som til enhver tid kan fastslås med nøyaktighet, for eksempel sertifikater utstedt av finansdepartement og lokale myndigheter samt innskuddsbevis. PLN Polsk zloty Porteføljesikringsstrategi Investeringsstrategi som tar sikte på å utjevne risikoer som finnes i andre deler av porteføljen. PRC Folkerepublikken Kina. I denne forbindelse utenom Hongkong, Macao og Taiwan. Ratingbyrå Uavhengig organisasjon, som for eksempel Standard & Poor s, som vurderer selskaper, banker og andre finansinstitusjoner med hensyn til deres evne til å innfri sine økonomiske forpliktelser. Råvare Fysiske varer som faller innenfor én av to kategorier: harde råvarer som metaller (f.eks. gull, kopper, bly, uran), diamanter, olje og gass; og myke råvarer som jordbruksprodukter, ull, bomull og matvarer (f.eks. kakao, sukker, kaffe). Referanseindeks Referanse som utviklingen, risikoegenskapene eller sammensetningen av underfondet kan måles mot.

9 Relativ verdi-strategi Investeringsstrategi som tar sikte på å tjene på kursdifferansene mellom et verdipapir og et annet relatert verdipapir eller markedet generelt. Retningsrisiko Risiko for å gjøre det dårligere enn referanseindeksen som følge av at underfondet ikke har direkte eksponering mot et bestemt verdipapir, sektor eller land som øker i verdi Risikofri avkastning Risikofri avkastning er den forventede avkastningen på en investering som anses å være risikofri. Renten på kontanter eller kontantekvivalente verdipapirer, som for eksempel amerikanske statssertifikater, kalles ofte risikofri avkastning. RMB Renminbi, den offisielle valutaen til Folkerepublikken Kina (PRC), brukes til å angi den kinesiske valutaen som omsettes på innenlandske renminbi-markeder (CNY) og oversjøiske renminbi-markeder (CNH) (primært i Hong Kong). RQFII En program for institusjonelle investorer som er kvalifisert til å foreta investeringer i renminbi og som gir forvalteren en investeringskvote som kan brukes til å investere direkte i innenlandske verdipapirer i Folkerepublikken Kina i henhold til RQFIIforskriftene. SEK Svensk krone Selskaper med middels markedsverdi Selskaper med middels markedsverdi er selskaper med en markedsverdi som typisk er innenfor området for markedsverdien til selskapene som inngår i indeksen Russell Midcap Index på tidspunktet for kjøp SGD Singapore-dollar Short (-posisjon/eksponering) Bruk av finansielle derivatinstrumenter til å generere en positiv avkastning hvis kursen på de underliggende aktivaene faller. Se Long Short-salg/selge short Å ta en short-posisjon. Se short

10 Sikkerhet Eiendom eller aktiva som tilbys for å sikre et gjeldspapir. Dette vil fungere som sikkerhet for långiveren hvis låntakeren ikke innfrir sine forpliktelser. Sikre/sikring En strategi som tar sikte på å kompensere for eller begrense tap fra endringer i kursen på et aktivum som eies av et underfond. Se finansielt derivatinstrument Strukturert produkt Type investering basert på en kurv med underliggende verdipapirer, som for eksempel aksje- og gjeldspapirer og finansielle derivatinstrumenter, der avkastningen er knyttet til utviklingen av de underliggende verdipapirene eller indeksen. Se aksjepapir, gjeldspapir, finansielt derivatinstrument Termininnskudd Innskudd hos en finansinstitusjon, vanligvis en bank, for en gitt tidsperiode. Totalavkastningsswap En avtale om å bytte en fast eller flytende rente for avkastningen på et underliggende aktivum. Se finansielt derivatinstrument Transaksjonsrisikopremie Differansen mellom den gjeldende markedskursen på aksjer i et selskap som ønskes overtatt og kursen som tilbys av det overtakende selskapet for målselskapets aksjer for å kompensere for risikoen for at transaksjonen kanskje ikke blir gjennomført. Et målselskap er et selskap som er, eller kan bli, involvert i en fusjon eller annen strukturell selskapsaktivitet. UCI-fond Se kollektive investeringsforetak UCITS UCITS står for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, kollektivt investeringsforetak) UCITS er en type fond som reguleres etter enten det endrede EU-direktivet 85/611 av 20. desember 1985 eller av direktiv 2009/65/EC fra Europaparlamentet og fra Rådet av 13. juli 2009 om koordinering av lover, forskrifter og administrative bestemmelser angående foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer, med endringer (UCITS-direktivet). Udekket salg Salg av et verdipapir som selgeren ikke eier, men som han er forpliktet til å kjøpe tilbake på et tidspunkt i fremtiden.

11 Under investeringsgrad Gjeldspapir med en rating på under BBB-/Baa3 fra henholdsvis Standard & Poor s eller Moody s, eller med tilsvarende rating fra et annet uavhengig kredittratingbyrå, noe som indikerer redusert kredittverdighet og økt risiko for mislighold fra utstederens side, sammenlignet med gjeldspapirer av investeringsgrad. Det vil vanligvis ha en høyere effektiv rente for å kompensere for den økte risikoen for mislighold fra utstederens side. Også kjent som høyrenteobligasjon. Se ratingbyrå, gjeldspapir, investeringsgrad Underfond Et fond med en separat gruppe aktiva og passiva med sitt eget investeringsmål, -politikk og pålydende valuta. Underfondets referansevaluta Valutaen som et underfonds aktiva verdsettes i for regnskapsformål, men som ikke nødvendigvis er den samme valutaen som andelsklassene i underfondet, eller underfondets investeringer, er pålydende. USD US dollar Valutaoverlegg Aktiv valutastyring med sikte på å generere ekstra avkastning. Valutaterminkontrakt Avtale mellom to parter om å bytte én valuta mot en annen til en spesifikk kurs på en fremtidig (termin-) dato. Også kjent som en terminforretning. Vekst I sammenheng med underfond som investerer i en portefølje med vekstaksjer, underfond som primært investerer i aksjepapirer med fundamentalverdier (dvs. omsetning, resultat, kapital) som forventes å vokse raskere enn gjennomsnittet for markedet. Vektet gjennomsnittlig durasjon Gjennomsnittsdurasjonen for alle verdipapirene i en portefølje, som beregnes ved å vekte durasjonen for individuelle verdipapirer etter deres størrelse i forhold til den samlede porteføljen. Se durasjon

12 Vektet gjennomsnittlig løpetid Gjennomsnittstiden til forfall for alle verdipapirene i en portefølje, som beregnes ved å vekte løpetiden til individuelle verdipapirer etter deres størrelse i forhold til den samlede porteføljen. Jo høyere vektet gjennomsnittlig løpetid, jo lenger løpetid har verdipapirene i porteføljen. Brukes vanligvis som en enkel indikator på rentefølsomheten i en portefølje med kortsiktige pengemarkedsinstrumenter. Se Forfall Vektet gjennomsnittlig markedsverdi Den gjennomsnittlige markedsverdien til alle verdipapirene i en portefølje, som beregnes ved å vekte markedsverdien til individuelle verdipapirer etter deres størrelse i forhold til den samlede porteføljen. Verdi Underfond som investerer i verdiorienterte porteføljer er underfond som primært investerer i aksjer som omsettes med en rabatt i forhold til deres substansverdier (dvs. omsetning, resultater og kapital) og derfor anses å være undervurderte. Verdipapir Omsettelig instrument som representerer finansiell verdi. Verdipapirer kan bredt kategoriseres i: aksjepapirer (aksjer i selskaper og andre verdipapirer som tilsvarer aksjer i selskaper), gjeldspapirer (obligasjoner og andre former for verdipapirisert gjeld) og alle andre omsettelige verdipapirer som bærer retten til å anskaffe slike omsettelige verdipapirer ved tegning eller bytte. Se aksjepapir, gjeldspapir og finansielt derivatinstrument Volatilitet Statistisk mål på variasjonen i kurs for et gitt verdipapir eller underfond. Vanligvis er det slik at jo høyere volatilitet, jo mer risikabelt er verdipapiret eller underfondet. Warrant En type investering som gir eieren rett, men ikke plikt, til å kjøpe verdipapirer, som for eksempel aksjer, til en avtalt kurs på en fremtidig dato. Yankee-obligasjon Obligasjon pålydende USD som utstedes i USA av utenlandske banker og selskaper.

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 31 2 1,8 1,6 1,4 1,2. Prosentpoeng 0,8 0,6 0,4 0,2

F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 31 2 1,8 1,6 1,4 1,2. Prosentpoeng 0,8 0,6 0,4 0,2 30... Ikke-statsgaranterte i Petroleumsfondet Statens petroleumsfond plasserer fra og med 2002 en større andel av porteføljen i utstedt av andre enn stater. Fra kun å inneholde stats, vil referanseindeksen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS

Finansreglement. Universitetsfondet for Rogaland AS Finansreglement Universitetsfondet for Rogaland AS Vedtatt av styret 21. Oktober 2016 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 2.1 Hjemmel... 3 2.2 Gyldighet... 3 3. Formålet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Innhold. Forord Symboler som brukes i boken... 11

Innhold. Forord Symboler som brukes i boken... 11 Innhold Forord... 5 Symboler som brukes i boken... 11 KAPITTEL 1 Finansiell risikostyring: en oversikt... 13 1.1 Hvor store er svingningene i valutakurser og råvarepriser?... 14 1.2 Kurssvingningenes mulige

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen

Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/paa 6. september 2004 Petroleumsfondet inflasjonsindekserte obligasjoner i referanseporteføljen 1. Innledning I Nasjonalbudsjettet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner

Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner Markedsfinansiering av kommuner Hva er fordelene og risikoen ved å ta opp lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet for norske kommuner Lars-Erik Aas Head of Institutional Banking, No Danske Bank lars-erik.aas@danskebank.com

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010

Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Hvordan handle aksjer? Park Hotel Vossevangen, 22. september 2010 Enkel registrering i Voss Sparebank 1. Logg deg på nettbanken 2. Velg Aksjer i toppmenyen 3. Bli kunde - Registrer deg Når kundeforholdet

Detaljer

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie.

CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. PRISLISTE 1. DEPOTGEBYR OG GEBYR FOR SANNTIDSKURSER CMC Markets tar ikke depotgebyr, og alle sanntidskurser og ordredybder på våre instrumenter er helt kostnadsfrie. Depotgebyr Sanntidskurser Standardkonto

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Opplysninger om markedsrisiko

Opplysninger om markedsrisiko Opplysninger om markedsrisiko Når det gjelder beskrivelse av Telenors markedsrisiko henviser vi til note 20 og 21 i årsregnskapet. De følgende tabeller gir en oversikt over våre markedssensitive finansielle

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MELDING TIL ANDELSEIERNE I Opportunity Fund OG Andelseiere i Opportunity Fund og gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og gjelden til Opportunity Fund (det fusjonerende

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged. Nordea 1 European Cross Credit Fund

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged. Nordea 1 European Cross Credit Fund MELDING TIL ANDELSEIERNE I Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged OG Nordea 1 European Cross Credit Fund Andelseiere i Nordea 1 Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged and Nordea 1 European Cross

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Kan man bli rik med renter?

Kan man bli rik med renter? Kan man bli rik med renter? I 2016 ble du rikere med renter 3,52 % ODIN Rente A ODIN Aksje A -0,65 % og du ble fattigere med aksjer Over tid vet vi jo at man blir rikere med aksjer Men hvor lang tid er

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 28 13 mars 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Pengemarkedsporteføljen

Pengemarkedsporteføljen 212 2 Pengemarkedsporteføljen September 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje og petrobufferportefølje Rapport for andre kvartal 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2012 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer