Formannskapet. Innkalles til møte onsdag , i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag , i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll /12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av tilleggsareal Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /12 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.: /661 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /12 Arkiv/arkivsaksnr.: /660 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/1792 U Distriktsrådet i Heimeverndistrikt 08 Høringsuttalelse på forsvarssjefens fagmilitære råd Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingen tas til orientering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksbehandler: Steinar Nørstebø Arkiv/arkivsaksnr.: N60 07/359 Avtale med Telenor om mobilutbygging Saksopplysninger Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digitale infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler. Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Digitale distriktsagder v/ Informasjon om digitale distriktsagder 3 I Post-og teletilsynet Bruk av autorisert installatør ved utbygging av nettet `` Digitale Distriktsagder`` 5 U Digitale distriktsagder v/ Digitale distriktsagder / tilslutning til prosjektopplegg og modell for kostnadsfordeling etter avslutning av anbusdprosess 8 I Fylkesrådmannen i Aust- Agder Angående status for Bredbånd til alle - desember I Digitale distriktsagder Garanti om bredbånd til alle gjelder 10 I Aust-Agder Fylkeskommune / Det Digitale Agder v/ Arild Eielsen tom 2012 Det Digitale Agder - nytt felles utviklingsprosjekt for landsdelen 11 I Alf Martin Woie DDA - tilslutning til prosjektopplegg -

5 påminnelse 12 U Digitale distriktsagder Tilslutning til Det Digitale Agders prosjekt opplegg - intensjonserklæring 13 I Digitale distriktsagder v/ Innkjøp av mobildekning - kostnadsfordeling 14 I Digitale distriktsagder Avtale med Telenor Norge AS Trykte vedlegg Dok 14 Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder. Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for dette. Birkenes kommune vil på dette grunnlag legge til grunn totalt investeringsbeløp på kr ,som vist i saksutredningen, i kommende økonomiplan. Bakgrunn Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digitale infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler. Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Det Digitale Agder anbefaler inngåelse av avtale med Telenor, som kom best ut av evalueringsprosessen for innkjøp av mobiltelefoni/mobilt bredbånd og utbygging av mobildekning. LEVERANSE Mobildekning Telenor forplikter seg til en storstilt utbygging av mobildekning i landsdelen. Prosjektet vurderer dekning ut fra kriteriet «god innvendig dekning i trehus» for tale og SMS. Basert på teoretiske beregninger, vil Agder få slik dekning for 99 % av fastboende. I tillegg vil de fleste

6 av de resterende innbyggerne får «vindusdekning». Foreløpige planer viser utbygging av 149 basestasjoner i landsdelen, og ny dekning vil være helt på topp i nasjonal sammenheng. Det er også et viktig poeng at Telenor etablerer svært god dekning for mobilt bredbånd (3G) Ut fra de teoretiske beregningene som foreligger, vil kommunen gå fra 86,3% til 97,6% dekning for tale og SMS (anslagsvis i overkant av 500 innbyggere), og også bedring for mobilt bredbånd (3G). Vedlagt følger også et dekningskart, som viser teoretisk beregnet dekning for tale og SMS i kommunen, etter fullført utbygging. Utbyggingsprosjektet for dekning er i særklasse det største i sitt slag i landet, og Telenor vil måtte bruke tre år på å ferdigstille utbyggingen. Det blir gitt et anleggsbidrag på 45 mill. kroner til utbyggingen, men reelle utbyggingskostnader vil overstige 200 mill. kroner. Dette illustrerer at det ligger stor verdi i samarbeid og godt samhold i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har også satt av en ramme på 10 mill. kroner til forbedring av veidekningen i landsdelen. Det Digitale Agder og Telenor vil samarbeide om å få best mulig effekt ut av disse midlene. Hovedveiene gjennom de ulike regionene vil få prioritet i vurderingene. Skal utbyggingsprosjektet bli gjennomført som planlagt, må kommunen utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Dette gjelder særlig behandling av byggesøknader for infrastruktur, men kommunen må også bidra aktivt i forhold til eventuelle grunneierkonflikter. Det er viktig at det er et strukturert opplegg for dialog og avklaringer under veis i prosjektet. Spørsmål og problemstillinger som kommunen har behov for å få avklart, skal derfor rettes til Det Digitale Agder, som følger opp planleggingen og leveranseprosessene. Kommunene har tidligere fått informasjon om kostnadsfordeling og betalingsopplegg for spleiselaget. Samlet bidrag fra alle kommunene på Agder er 20 mill. kroner. KRD har gått inn med 4 mill. kroner og fylkeskommunene dekker resten av utgiftene, inkludert prosjektadministrasjon, oppfølging av leveranse og videre satsing på tilrettelegging for bredbånd. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er basert på følgende faktorer: en lik sum for deltakelse, en sum i forhold til folketallet, en sum i forhold til utbygging av ny infrastruktur og en sum i forhold til antall innbyggere som er beregnet å få ny god dekning. Vedlagt følger kostnadsfordelingsskjema. Sammenlignet med informasjonen i fjor, er dekningsresultatene betydelig bedre, men det er også noen justeringer kommunene mellom. Vår kommune må betale kroner til spleiselaget i utbyggingen. Dette blir fordelt over 2012, 2013 og Dekningsresultatene er basert på en teoretisk beregningsmodell. Skulle det bli markerte endringer, vil en kunne ta fordelingsopplegget opp til ny vurdering. Mobiltelefoni/ mobilt bredbånd I tillegg til utbygging av mobildekning, skal Telenor inngå avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene, med underliggende organisasjoner. Denne delen av innkjøpet har skapt interesse for prosjektet fra tilbydernes side, og gitt svært gunstige priser fordi det representerer et stort volum. Det er etablert en «fastprisavtale» for tellerskritt og mobilt bredbånd i Norge. Prisene skal i avtaleperioden justeres i tråd med markedsutviklingen. Det store volumet fylkeskommunene og kommunene representerer har gitt gunstige priser. Det er ikke gjennomført analyse av prisnedgang i alle kommunene. Bruksmønsteret varierer også mye. De stikkprøvene Det Digitale Agder gjennomførte, viste en kostnadsreduksjon på %, i forhold til dagens avtaler. I tillegg sikrer avtalen god funksjonalitet og enkel administrasjon av mobiltelefoni.

7 Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd har en varighet på fire år, med mulighet for inntil ett års forlengelse. Avtaleperioden starter fra tidspunktet når mobilabonnementene er overført til ny avtale (porteringstidspunkt). Vurdering Det har lenge vært et sterkt ønske om bedring av mobildekningen i landsdelen. Mobiltelefonen er blitt «allemannseie» og et verktøy med stadig nye bruksområder. Manglende dekning innebærer store ulemper i forhold til bosetting og daglig virke i et område. Resultatene som nå er oppnådd for Agder, gir en markert økning i mobildekningen og er bedre enn forventningene som var skissert i forprosjektet. Telenor har uttalt at Agder vil få best mobildekning i hele landet, og resultatene har fått nasjonal oppmerksomhet. I tillegg til god dekning for tale/sms, er den store utbyggingen av mobilt bredbånd svært viktig. Det har vært hard konkurranse om å bli leverandør av mobildekning og mobiltelefoni/mobilt bredbånd til fylkeskommunene og kommunene på Agder. Avtalen representerer stort volum, og har stor prestisje for leverandørene. I forhold til anleggsbidraget, er samlet utbyggingsforpliktelse svært omfattende. Innkjøpsformen «konkurransepreget dialog» har igjen vist seg å være gunstig for denne type innkjøp. Utbygging av mobildekning er ikke definert som en kommunal oppgave. Utbygging skjer etter konsesjoner som staten gir til ulike aktører i markedet. Disse konsesjonene er oppfylt, men det er altså likevel mange som ikke har dekning. Flere steder i landet har kommunene engasjert seg, og betaler bidrag til mer utbygging. Resultatene som Det Digitale Agder har oppnådd, og spleiselaget som kostnadsfordelingen er basert på, gir et gunstig kostnadsbilde for kommunene. Det er naturlig at kommunen stiller seg solidarisk med resten av landsdelen og deltar i dette viktige samfunnsbyggingsprosjektet. Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd er mye rimeligere enn dagens avtale. I tillegg får kommunen god, fremtidsrettet funksjonalitet og enkle administrative systemer for oppfølging. Prisutviklingen i avtaleperioden er også sikret gjennom egen avtale. Kommunen vil dermed få en gunstig og robust avtale. Anbefaling Avtalen som nå blir lagt frem for vedtak, gir et gunstig prisbilde og god funksjonalitet for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen bør skifte over til den nye avtalen med Telenor, straks det er praktisk klargjort for dette. Utbygging av mobildekning og dekning for mobilt bredbånd er viktig for bedrifter, kommuner og privatpersoner i landsdelen, og representerer et viktig samfunnsbyggingsprosjekt. Avtale for utbygging av dekning er knyttet sammen med ny avtale for mobiltelefoni i kommunene. Kommunen er tidligere orientert om kostnader knyttet til utbygging av dekning, og har lagt inn rammer i budsjett og økonomiplan. Inneværende år ligger det en investeringspost på kr , hvis vedtaksforslaget nedenfor blir vedtatt, forplikter vi oss altså å bevilge ytterligere frem til Totalt for Birkenes utgjør utbyggingen fordelt på tre år. Forslaget til avtale gir stor verdi både for landsdelen og den enkelte kommune, og rådmannen anbefaler at kommunen inngår kontrakt med Telenor Norge AS.

8

9

10 Antall Innbygg Agder Antall nye m/god innv. Dekning Fordeling i forhold til innbyggere Fordeling nye personer med dekning Dagens Lik fordeling Fordelt etter Sum per Kommuner dekning Ny dekning Utb. kom nye siter kommune Arendal ,8 % 99,9 % 897 5, Birkenes ,3 % 97,6 % 546 8, Bygland ,3 % 99,2 % 123 1, Bykle ,4 % 99,2 % 27 0, Evje og Hornnes ,9 % 98,7 % 98 1, Froland ,8 % 98,5 % 717 8, Gjerstad ,9 % 99,2 % 132 3, Grimstad ,6 % 99,9 % 489 6, Iveland ,3 % 97,1 % 594 4, Lillesand ,2 % 99,7 % 541 6, Risør ,4 % 99,5 % 145 2, Tvedestrand ,7 % 99,5 % 287 3, Valle ,3 % 99,6 % 17 0, Vegårshei ,4 % 96,3 % 231 3, Åmli ,6 % 96,7 % 416 2, Sun Aust- Agder , Audnedal ,2 % 98,5 % 208 1, Farsund ,2 % 99,3 % 762 4, Flekkefjord ,6 % 99,1 % 498 6, Hægbostad ,7 % 97,7 % 82 1, Kristiansand ,4 % 99,6 % 166 5, Kvinesdal ,5 % 98,7 % 304 5, Lindesnes ,5 % 98,6 % 385 4, Lyngdal ,4 % 98,4 % 473 5, Mandal ,9 % 99,5 % 543 4, Marnardal ,4 % 94,3 % 708 8, Songdalen ,6 % 98,5 % 117 2, Sirdal ,2 % 99,4 % 167 2, Søgne ,7 % 99,1 % 151 0, Vennesla ,9 % 99,2 % 851 4, Åseral ,3 % 96,7 % 158 2, Sum Vest-Agder , Sum Agder Fordeling fast Fordeling folketall Fordeling nye siter Fordeling ny dekning Des 11

11 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Formannskapet /12 Saksbehandler: Jakob Olaus Mo Arkiv/arkivsaksnr.: 611, &50, 87/136, 87/59, 11/2486 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av tilleggsareal Saksopplysninger Daglig leder Gunnar-Adolf Aanesland ved Aanesland Fabrikker as søker i brev av 8. desember 2011 om å kjøpe et mindre tilleggsareal av kommunen. De begrunner søknaden med et sterkt behov for noe økt areal rundt fabrikken som en viktig faktor for å sikre framtidig vekst. De viser også til et vekstpotensiale innen limtrekonstruksjoner på 30 40% fra dagens nivå de neste 2 3 årene. Saksbehandler har hatt to møter med daglig leder om saken. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Aanesland fabrikker Søknad om kjøp av tilleggsareal 3 I Georg Rigadis Uttalelse 4 I Wenche Flaa Eieland Utalelse vedr evt. salg av tomt til Ånesland 5 U Teknisk sjef Uttalelse kjøp av kommunal grunn U Teknisk sektor Uttalelse av fra Birkenes Næringsforum. Trykte vedlegg Søknad av med vedlegg. Uttalelsene fra kommunelege, skole og oppvekstsjef, kulturleder og Birkenes Næringsforum. Utrykte vedlegg Ingen. Administrasjonens forslag til vedtak Administrasjonen gis fullmakt til sammen med bedriften å finne løsning som ivaretar risiko og sårbarhetsutfordringene og minst mulig bruk av kommunens areal for å imøtekomme bedriftens tilleggsbehov for areal.

12 Bakgrunn Daglig leder Gunnar-Adolf Aanesland ved Aanesland Fabrikker as søker i brev av 8. desember 2011 om å kjøpe et mindre tilleggsareal av kommunen. De begrunner søknaden med et sterkt behov for noe økt areal rundt fabrikken som en viktig faktor for å sikre framtidig vekst. De viser også til et vekstpotensiale innen limtrekonstruksjoner på % fra dagens nivå de neste 2 3 årene. Saksbehandler har hatt to møter med daglig leder om saken. Vurdering / Anbefaling Familien Aanesland har i mange tiår drevet med treindustri i området ved Valetjønn. Hovedproduktene var i begynnelsen stiger og flaggstenger. I de senere årene er produktutvalget endret til også å gjelde ulike typer broer, dreide stolper av ulike dimensjoner, flaggstenger m.m. - og produktutvalget er under stadig utvikling. En stor del av produksjonen eksporteres men den viktigste mottaker av treproduktene er det norske markedet. Bedriften ble etablert før annen bebyggelse kom i området og bedriften har gjennom skiftende tider hatt flere ansatt. Det er nå 9 ansatte ved bedriften. Søknaden om økt areal begrunnes med behovet for en bedre intern logistikk på fabrikkområdet og for bedre lagerplass. Særlig er dette viktig for å sikre mulighetene for framtidig vekst sett i lys av et mulig vekstpotensiale innen limtrekonstruksjoner på % de neste 2 3 årene. Bedriften opplyser at trafikken inn til bedriften har økt det siste året 2 til 3 semitrailere pr. dag og at denne trafikken realistisk sett vil øke noe framover uansett tilleggsareal eller ikke. Bedriftens gods er tømmer, limtre, flaggstenger og andre treprodukter. Bedriften mener at det er av stor betydning for en så god trafikkløsning som mulig at de kan bruke avkjørsel fra Tveideveien og Valetjønnveien for å ha mulighet for rundkjøring. Dersom det ikke blir mulig å kjøpe tilleggsareal så vil de måtte øke bruken av uteområdet ved blå fabrikk. Det vil komplisere trafikkbildet. Fra kommunens side er det nå igangsatt et arbeid med å regulere Wangs Jorde til trafikkareal for busstopp, gangvei langs Fv 402, areal for busser og privatbiler for levering og henting av barn til skolene og gangadkomst til skoleområdet. Vi antar at reguleringsplanen kan være ferdig om ca. 1 år. Deretter må selvsagt områdene opparbeides. Nå dette arbeidet er ferdig vil det selvsagt merkbart avlaste trafikken på Valetjønnveien ved Aanesland Fabrikker. Reguleringsplan Valetjønn Øst. Planutvalget behandlet sak om reguleringsplan Valetjønn Øst og kommunestyret godkjente i møte detaljreguleringsplanen for Valetjønn Øst. Vedtatt reguleringsplan viser området som er regulert til næringsareal for Aanesland Fabrikker med tilhørende byggegrense. Dersom kommunen imøtekommer søknaden fra Aanesland Fabrikker om å kjøpe et tilleggsareal så vil det medføre behov for en reguleringsendring. I praksis vil det si at adkomstveien fra Valetjønnveien til parkeringsarealene foran Gamle Valstrand skole må flyttes noen meter i østlig retning altså mot bygningen Gamle Valstrand skole. Det arealet som i så fall vil bli begrenset er i reguleringsplanen definert brukt til Kombinert Bygg og Anlegg. Det kan være ulike oppfatninger om en flytting av veien noen meter mot øst vil medføre ulemper for trafikkavviklingen i området. Etter at Eikenøtta Naturbarnehage er flyttet inn i nye lokaler er det p.t. ingen aktivitet i bygningen Gamle Valstrand skole på dagtid. Det betyr at det nå ikke

13 er barn og unge i området slik som tidligere. Det må imidlertid påregnes at det periodisk vil være barnehageaktivitet i lokalene fram til Saksbehandler vil imidlertid bemerke at det kan oppfattes som uheldig at administrasjonen peker på en mulig reguleringsendring så kort tid etter at kommunestyret har vedtatt planen. Næringsmessig vurdering. Aanesland Fabrikker as er en tradisjonsrik bedrift på Birkeland. De har i skiftende tider produsert og levert ulike treprodukter til det norske markedet og også de siste årene til eksport. Fabrikken er en del av treindustrimiljøet i Birkelandsområdet og det er næringskonsulentens vurdering at dersom bedriften fortsatt skal drives fra Valetjønnområdet - og vi forstår det slik at eierne vil det - så må kommunen være villig til å tilrettelegge for en videre utvikling av bedriften. Nå gjelder det søknad om kjøp av et lite tilleggsareal. I kommuneplan som ble vedtatt av kommunestyret framheves det i Hovedmål 5 at kommunen som en del av en aktiv næringsutvikling skal Stimulere eksisterende næringsliv. Kommuneplanen framhever også under samme Hovedmål 5 Aktivt markedsføre Birkenes som en attraktiv kommune å etablere næringsvirksomhet i. Etter næringskonsulentens vurdering må det oppfattes slik at kommunen skal være en god tilrettelegger for det etablerte næringslivet og for nyetableringer. Også med bakgrunn i kommuneplanens formuleringer bør vi søke å få til en god løsning på de arealutfordringene som Aanesland Fabrikker har. Saken ble sendt på intern høring og følgende uttalelser foreligger: Kommunelegen peker i sin uttalelse på at det er gledelig at det går bra med bedriften og at bedriften støttes fra kommunal side med å få best mulig tilrettelegging for å kunne utvikle seg. Kommunelegen konkluderer imidlertid med at: Ut i fra gjeldene reguleringsplanen, forholdene på stedet og risiko- og sårbarheten av arealet er det allikevel ikke tilrådelig å innvilge søknad om kjøp av tilleggsareal, omregulering og utvidelse av virksomhet. Den nye folkehelseloven åpner etter min tolkning ikke for utvidelse av industrivirksomhet i slike områder pga sikker uheldige helsemessige konsekvenser. Kulturleder har forelagt saken for Husnemnda som består av brukerne av Gamle Valstrand. Noen av medlemmene mener at søknaden ikke hadde særlig innvirkning på aktiviteten i bygget, mens andre var tvilende. Det var imidlertid enighet om at det er lite ønskelig med økt trafikk i området, både i fht. skole, barnehage og fritid. Skole og Oppvekstsjefen avgir følgende uttalelse: Det er generell grunn til bekymring for trafikksituasjonen i området med behov for både skoletrafikk og industritrafikk. Selv om barnehagen nå er flyttet fra Gamle Valstrand til Natveitåsen så må man beregne at det periodisk vil være barnehageaktivitet i lokalene på Gamle Valstrand fram til Dette tilsier at man ikke må øke industriaktiviteten i området. Birkenes kommune har ikke planlagt den videre skoleutbygging, og jeg vil derfor gå imot at kommunen avgir kommunal grunn i dette området før slik planlegging er gjennomført. Styret i Birkenes Næringsforum har gitt slik uttalelse:

14 Styret i Birkenes Næringsforum har drøftet bedriftens søknad av og støtter ønsket om kjøp av tilleggsareal. Styret viser til formuleringene i nylig vedtatt kommuneplan hvor det framheves at et hovedmål for kommunen er å Stimulere eksisterende næringsliv. Styret mener at bedriftens behov for et lagerbygg er godt dokumentert som en viktig forutsetning for framtidig drift. Konklusjon. Etter en samlet vurdering hvor en vektlegger bedriftens ønske om noe økt areal for bedre intern logistikk på fabrikkområdet og et behov for lager, tilrår saksbehandler at administrasjonen / intern prosjektgruppe gis fullmakt til å avklare med bedriften størrelsen på det kommunale arealet som anses helt nødvendig for å imøtekomme bedriftens tilleggsbehov for areal. Implisitt i dette må det vurderes hvordan et lagerbygg fysisk kan plasseres i dette området og risiko og sårbarheten av arealet. De foreliggende høringsuttalelser er vedlagt saken og de gir utrykk for høringsinstansenes syn på saken. Kommuneplanen Saksbehandler viser til gjeldende Kommuneplans Hovedmål 5 under Område Næringsutvikling som er gjengitt ovenfor i saksframstillingen.

15

16

17 Georg Rigadis Kommuneoverlege Birkenes kommune Postboks Birkeland Birkenes kommune Helsesjefen I huset 4795 Birkeland Uttalelse ifm søknad om kjøp av tilleggsareal til Aanesland fabrikker. Viser til e - mail fra med saksdokumentene og etterlysning av sakkyndig vurdering mht gjeldene helselovgivning. 1. Det foreligger reguleringsplan for det omsøkte arealet gyldig Store deler av det omsøkte arealet er etter gjeldene reguleringsplan ikke regulert som industriområdet. 3. Området har vært omtalt tidligere ifm klagesaker, trafikkforholdene, uheldigheter ifm. samlokalisering av industri og privat bebyggelse. 4. Folkehelseloven, LOV , Kapittel 3. Miljørettet helsevern pålegger kommunen og bedriften etter 10 meldeplikt og godkjenning, og 11 helsekonsekvensvurdering. 5. Bruksendring av arealet fører til at veiløsningen som i reguleringsplanen må forandres. Det er uavklart om frisiktsonene kan holde minste mål hvis veien flyttes nærmere gamle Valstrand bygget. Siden området er meget sårbart med mange myke og uerfarne trafikkanter bør frisiktssonen være atskillig større enn minstemål. 6. Veien med delvis tungtrafikk flyttes enda nærmere barnehagevirksomhet, noe som anses som nærmest uakseptabelt siden det dreier seg om delvis tungtrafikk. 7. Veksten i virksomhet angis med % de nærmeste årene. Noe som også fører til anslagsvis tilsvarende mer forurensning i et allerede sårbart område. Også kommer trafikken til og fra virksomheten til å øke tilsvarene som fører til et atskillig større risiko for tragiske eller katastrofale hendelser i trafikken. Vurdering: Det er gledelig at det går bra med bedriften og det er ønskelig at bedriften støttes fra kommunal side med å få best mulig tilrettelegging for å kunne utvikle seg. Ut i fra gjeldene reguleringsplanen, forholdene på stedet og risiko- og sårbarheten av arealet er det allikevel ikke tilrådelig å innvilge søknad om kjøp av tilleggsareal, omregulering og utvidelse av virksomhet. Den nye folkehelseloven åpner etter min tolkning ikke for utvidelse av industrivirksomhet i slike områder pga sikker uheldige helsemessige konsekvenser. Situasjonen bedriften er i dag er en konsekvens av kortsiktig utvikling og dårlig planlegging uten konsekvensvurdering fra kommunens side. Selv om kommunen innvilger søknaden og bedriften får mulighet til utbygging så er det ønskelig å vite hvor neste utviklingssteg skal være. Med vennelig hilsen Georg Rigadis

18 Fra: Wenche Flaa Eieland Sendt: Til: Jakob Olaus Mo Kopi: Kjell G Olsen Emne: utalelse vedr evt. salg av tomt til Ånesland Hei Jacob Ang evt. salg av tomt til Ånesland: Denne saken ble luftet med husnemda på Gamle Valstrand i møte mandag 30.januar som består av repr fra alle brukerne på huset; Klatreklubben, Joker Fritidsklubb, Hornmusikken, Birkeland musikkorps, onsdagsgruppa, Bygdekvinnelaget. Det var litt delte meninger om saken. noen mente at det ikke hadde særlig innvirkning på aktiviteten i bygget, mens andre var mer tvilende.. Det som imidlertid alle var enige om er det er lite ønskelig med økt trafikk i området, både i fht. skole, barnehage og fritid. Med vennlig hilsen Wenche Flaa Eieland Kulturleder Birkenes kommune

19 Birkenes kommune Bygg og Eiendom Teknisk sjef 4760 BIRKELAND Vår ref. Deres ref. Dato: 11/2486-5/K1-611, K3-&50, GNR- Birkeland: /136, GNR-87/59, K1-//JOMO Kjøp av kommunal grunn 2011 Birkenes kommune er kontaktet av Aanesland Fabrikker AS vedrørende kjøp av grunn. Skole- og oppvekstsjefen vil i den sammenheng avgi følgende uttalelse: Det er generell grunn til bekymring for trafikksituasjonen i området med behov for både skoletrafikk og industritrafikk. Selv om barnehagen nå er flyttet fra Gamle Valstrand til Natveitåsen så må man beregne at det periodisk vil være barnehageaktivitet i lokalene på Gamle Valstrand fram til Dette tilsier at man ikke må øke industriaktiviteten i området. Birkenes kommune har ikke planlagt den videre skoleutbygging, og jeg vil derfor gå imot at kommunen avgir kommunal grunn i dette området før slik planlegging er gjennomført. Med hilsen Geir Svenningsen Skole- og oppvekstsjef Birkenes Kommune Pb BIRKELAND Kopi til: Jakob Olaus Mo Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO

20 Birkenes Kommune Teknisk sektor 4760 Birkeland. Birkeland Ad. Søknad fra Aanesland Fabrikker as om kjøp av kommunal grunn. Styret i Birkenes Næringsforum har drøftet søknaden av fra Aanesland Fabrikker as om kjøp av kommunalt grunn for oppføring av lagerbygg. Styret har følgende uttalelse i saken: Styret i Birkenes Næringsforum har drøftet bedriftens søknad av og støtter ønsket om kjøp av tilleggsareal. Styret viser til formuleringene i nylig vedtatt kommuneplan hvor det framheves at et hovedmål for kommunen er å Stimulere eksisterende næringsliv. Styret mener at bedriftens behov for et lagerbygg er godt dokumentert som en viktig forutsetning for framtidig drift. Tone Foss By /s/ Styreleder.

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer