Damvokteren Familiebarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Damvokteren Familiebarnehage"

Transkript

1 Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate Tlf: Avdeling Tore Hunds vei (fredag ) Avdeling Malerhaugveien (fredag )

2 Innhold Innledning... 2 Om barnehagen... 3 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 4 Barns medvirkning... 4 Samarbeid med barnas hjem... 5 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling... 6 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn... 6 Sosial kompetanse... 7 Planlegging, dokumentasjon og vurdering... 8 Progresjonsplan for de syv fagområdene... 9 Kalender Om årsplanmalen INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Alle barnehager skal ha en årsplan, og med unntak av overskrifter som er uaktuelle for oss, følger denne oppsett og mål valgt ut av Oslo kommune. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Fordi denne årsplanen også er et veilednings - samarbeidsdokument, og det av tidsmessige hensyn i liten grad vil bli utarbeidet skriftlige pedagogiske planer underveis, er den noe omfattende og detaljert i beskrivelsene av barnehagens tiltak. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplan

3 OM DAMVOKTEREN FAMILIEBARNEHAGE Damvokteren Familiebarnehage er små enheter i private vertshjem tilknyttet Damvokteren Friluftsbarnehage. Damvokteren Friluftsbarnehage er en privat barnehage, og utgjør sammen med Kampen Kunstbarnehage, Friluftsbarnehagene A/S. Barnehagene har samme eiere, og en felles styrer i 100 % stilling. I år består Familiebarnehagen av til sammen 12 barn, som ved oppstart i aug./sept. er mellom 1 og 1 ½ år, fordelt på tre ulike grupper. Hver gruppe består av 4 barn (to jenter og to gutter) og en assistent i 100 % stilling. I tillegg jobber en pedagogisk veileder i 40 % stilling fordelt på de tre gruppene. En dag per uke (fredager) er gruppa i Malerhaugveien i Damvokteren, og har felles dag med småbarnsavdelingen der. De to øvrige gruppene har felles dag i Norderhovgate (også fredager). Ved evt. sykdom i vertshjem eller blant personalet, møter gruppene som på fellesdagen. Alle avdelingene tilhørende Friluftsbarnehagene AS ligger i varierende gangavstand til hverandre, og benytter derfor sin mulighet for samarbeid også utover dette, bl.a. i form av sporadiske og/eller periodevise fast avtalte besøk seg i mellom. Vertshjemmenes lokaler er selvfølelig ulike, men har alle gode lekemuligheter og tilgang til hage og/eller lekeplass i umiddelbar nærhet. Dessuten byr barnehagens felles nærmiljø på gode opplevelsesmuligheter i form av flere lekeplasser, parker, barnebondegård, museer, bibliotek m.m. Pedagogisk fokus: I familiebarnehagen ønsker vi naturlig nok å kunne ivareta denne yngste aldersgruppas behov for å bli møtt individuelt, for trygg tilknytning til en fast, nær og anerkjennende voksen, og for forutsigbarhet, kontinuitet og gjentakelser for øvrig. Vi legger stor vekt på å skape gode hverdagssituasjoner og lekebetingelser, hvor barna både enkeltvis og sammen med andre opplever god omsorg, og får gjøre erfaringer og vokse ut fra egne forutsetninger og i sitt eget tempo. Lek beskrives som småbarnas livs - og læreform, og å spille på lag med deres lekende væremåter gjennom hverdagens ulike situasjoner og aktiviteter, representerer derfor både følelsesmessig og utviklingsstøttende omsorg. At barna i leken bl.a. fortolker opplevelser som har gjort/gjør inntrykk, bidrar til økt forståelse og opplevelse av mestring. I leken får de innenfor trygge rammer utforske omgivelsene, prøve ut og oppøve egne muligheter og ulike måter å gjøre ting på, utfolde sin kreativitet og utvide sin forestillings og innlevelsesevne. Leken, som kan være både morsom og alvorlig, involverer hele barnet bl.a. følelsesmessig, kognitivt, motorisk, sosialt og språklig (verbalt og nonverbalt) og vi ønsker å bidra til at det barna lærer - både om seg selv, om andre og om smått og stort ellers - blir et positivt og motiverende grunnlag de kan bygge videre på. Lykkelig uvitende om alt dette leker barna fordi de har lyst, og vår oppgave er å være oppmerksomt og støttende tilstede på deres premisser - å skape et generelt godt gruppeklima, å legge til rette for samlek omkring fellesopplevelser og elementer, og å bidra med impulser, samspill og veiledning som bevarer og/eller utvider leken. Ulike aktiviteter med lyd, rytme, musikk, bevegelse og dans er også noe som ofte bidrar til trivsel og glede, og som i tillegg bl.a. virker stimulerende i forhold til sentrale utviklingsområder som språk, motorikk og sosial samhandling. At aktiviteter forøvrig, sanger, forming, turer osv. naturlig følger årets gang med årstidsskiftninger og andre begivenheter, vil være tema nok for disse yngste, og også gi rom for å kunne fokusere på behov og interesser som måtte dukke opp underveis. Fordi vi vet at barnas trivsel, utvikling og læring har nær sammenheng med kvaliteten på samspillet med den voksne med hva vi ser, med hva vi legger til rette for, og med hvordan vi møter dem, både enkeltvis og som gruppe - vil vi kontinuerlig vurdere og reflektere over egen praksis. Vi avstemmer oss etter barna og legger vekt på deres medvirkning, men kvaliteten på barnehagens innhold, relasjoner og samspill vil alltid være de voksnes ansvar. Årsplan

4 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi søker å ha en hverdag som omsorgsfullt og balansert tilpasses både enkeltbarnas og barnegruppas behov for lek og aktivitet, måltider, ro og hvile Vi tilstreber å være lydhøre, nære og støttende voksne, med vilje og evne til samspill gjennom alle dagens ulike situasjoner. Vi legger til rette for variert type lek, og gir barnas lekende livs - og læreform stor oppmerksomhet og mye tid gjennom alle dagens ulike situasjoner, aktiviteter og fellesskap. Vi sørger med et helhetlig blikk på fagområdene for at barna får allsidige opplevelser inne og ute, og tilstreber at de skal få gjøre erfaringer, utvikle kompetanse og øke sin selvstendighet innenfor mangfoldet av utviklingsområder og utfra sine egne forutsetninger. Vi lar de nevnte verdiene prege hvordan vi forholder oss både til kollegaer, til foreldre, til enkeltbarn, til barnegruppa som helhet og til omgivelsene forøvrig, og lar dem også danne utgangspunkt for vår veiledning av samhandling og fellesskap barna i mellom. (Foreldresamarbeid er beskrevet under overskriften Samarbeid med barnas hjem) BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi gir oppmerksomhet, tid og anerkjennelse til barnas bidrag i samspillet med den voksne, og hjelper den enkelte til å bli sett, hørt og forstått også i samspillet barna i mellom. Vi er oppmerksomme på barnas signaler og tar hensyn til det vi forstår som deres behov, både der og da, og i hva vi tilrettelegger for over litt tid. Vi lar barnas nysgjerrighet og iver, konsentrasjon og glede vise oss vei, slik at de får gjøre erfaringer gjennom aktivitet de selv opplever meningsfull/spennende. Vi prøver å ta barnas perspektiv, lar dem få gjøre sine egne oppdagelser, og lar dem få være konsentrerte om sine lek og utforskningsprosjekter uten dominerende forstyrrelser. Vi tar barnas (leke)engasjement på alvor, sørger for forberedte/smidige overganger og unngår så langt det lar seg gjøre brå avbrytelser. Årsplan

5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi ser et godt samarbeid mellom hjem og barnehage som vesentlig for at barna skal trives og utvikle seg best mulig. Vi ønsker en daglig informasjonsutveksling om både smått og stort av betydning for det enkelte barnet, er takknemlige for tilbakemeldinger, og vurderer gjerne synspunkter og forslag fra foreldrene. Vi har individuelle oppstartsamtaler, og tilbyr i løpet av året ytterligere 1-2 individuelle samarbeidssamtaler omkring barnets utvikling og trivsel. Det kan ved behov også avtales samtaler utover disse. Vi arrangerer i løpet av året enkelte uformelle fellessammenkomster for barn og foreldre innenfor barnehagens åpningstid, f.eks. i forbindelse luciadagen, påske o.l. Vi innkaller i løpet av høsten til et foreldremøte hvor foreldrerådet, som består av alle foreldrene, bl.a. velger sin(e) representant(er) til barnehagens samarbeidsutvalg (SU). SU består i tillegg av personalets representant(er) og eier, representert ved styrer, slik at alle grupper er likt representert. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og fastsetter barnehagens årsplan. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Årsplan

6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi legger til rette for allsidig lek og aktivitet med utgangspunkt i behov, interesser og forutsetninger i de ulike barnegruppene. Vi bruker familiebarnehagens hjemlige og oversiktlige miljø som arena for forutsigbarhet, trygghet og ro, og også som en inspirasjon til oppfinnsom bruk av inventar og rekvisita inne og ute. Vi varierer, og eventuelt byttelåner, barnehagens lekemateriell ut fra behov og interesser i de ulike barnegruppene. Vi sørger for varierte opplevelser og utfordringer ved å oppsøke ulike typer lekeplasser, og utvider også lekemiljøet ved besøk hos hverandre, samt til og fra samarbeidende barnehager. Vi gir barna supplerende inntrykk og erfaringer ved andre turer i nærmiljøet, til ulike parker, skogholt, barnebondegård o.l. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi er rollemodeller, og tilstreber å skape et romslig og overbærende gruppeklima preget av respekt og omtanke for den enkelte. Vi er oppmerksomt tilstede i eller omkring barnas lek og lekende væremåte, og deres ofte oppfinnsomme, og/eller humoristiske, og/eller forunderlige, og/eller rause, innspill og måter å være sammen på.. Vi tar hensyn til barnas ulike personligheter, interesser og behov i vår tilrettelegging for fellesopplevelser og gruppestyrkende aktiviteter. Vi tilstreber at enkeltbarna innenfor samme situasjon, lek eller aktivitet opplever tilhørighet og bekreftelse, samt utfordringer og mestring, tilpasset sine aktuelle forutsetninger. Vi oppmuntrer barnas læreprosesser og tar del i deres glede over å mestre, men lar den enkelte ha sin unike verdi uavhengig av ferdigheter og væremåte. (se også tiltak under overskriftene Barns medvirkning og Sosial kompetanse. Årsplan

7 SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi sørger for at alle barn får oppleve glede og mestring i lek og lekende samhandling med andre barn og/eller voksne, og gir stor plass for det sansemotoriske samspillet hvor barna ved hjelp av blikkontakt, mimikk og annet kroppsspråk, ofte utvikler sine egne lekerutiner og alderstypiske samværskultur. Vi stanser uakseptabel/skadelig atferd, og hjelper barna med å sette egne grenser og å respektere andres. Vi støtter og styrker barnas evne til positiv kontaktetablering, til å ta initiativ og gi respons, til å ta tur og vente på tur, til å dele og inkludere, til å hjelpe og trøste, og til å finne konstruktive løsninger i konfliktsituasjoner. Vi er rollemodeller, og praktiserer og oppøver vår evne til å ta del i den enkeltes opplevelser, møte deres følelser med anerkjennelse, og støtte og veilede dem ut fra det positive i deres intensjoner (empati) Vi sørger for at barna får utfordringer og opplever mestring i et større fellesskap, f.eks. gjennom å skulle forholde seg til flere ulike lekekamerater/ personligheter, og til litt ulike regler og måter å organisere rutinene på i de andre gruppene/barnehagene. Årsplan

8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Både barnehagens innhold, tilrettelegging, det konkrete samspillet barn -barn og barn - voksen, samt barnegruppas og enkeltbarnas trivsel og utvikling, observeres og vurderes fortløpende i samarbeid mellom assistent og veileder. Med utgangspunkt i årsplanen vil konkret organisering, aktivitetsvalg, o.l. tilpasses både forskjeller i vertshjemmene, i barnegruppene, enkeltbarnas forskjellighet og de forskjellige assistentenes ulike interesser og styrker. Planlegging, dokumentasjon og vurdering underveis i løpet av året skjer hovedsakelig muntlig. Dokumentasjon utveksles også i muntlig kontakt med foreldrene, og ved bruk av foto på lukket nettside. Fra tid til annen vises glimt fra barnehagens innhold ved innlegg på åpen blogg. Dokumentasjon og informasjon kan også formidles ved telefonmelding/ e-post direkte til foreldrene. Medvirkning fra barn, foreldre og eier er ellers beskrevet under andre overskrifter i årsplanen. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Planen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Samtale om det vi opplever og gjør Vi bekrefter og ordsetter barnas kroppsspråk, og bekrefter og utvider barnas verbale ytringer Bruk av konkreter/figurer/objekter, bilder, bevegelse/mimikk Peke- og enkle billedbøker Sanger, rim og regler, musikk Årsplan

10 FAGOMRÅDENE KROPP BEVEGELSE HELSE Sansemotorisk utforskning og utfoldelse i lek Ulike lekeplasser/ apparater/ utfordringer Bevegelsessanger/leker knyttet til kroppslige begreper Lese og forholde seg til andres kroppsspråk Økende praktisk selvstendighet i hverdagssituasjoner, - spising, av/påkledning, hygiene/håndvask KUNST KULTUR KREATIVITET Lek, og inspirasjon til kreative løsninger Sanger og enkle fortellinger Lyd, rytme, musikk, bevegelse, dans Enkle formingsaktiviteter, - tegne, male, lime, forme i plastelina, snø, sand o.l. Eventuelle egnede barneforestillinger/ kulturarrangement Årsplan

11 FAGOMRÅDENE NATUR MILJØ TEKNIKK Vær/ årstidsskiftninger - ulike inntrykk og lekemuligheter Lek med naturelementer, f.eks. vann, snø, kongler, stubber, steiner, nøtter Vekster, innsekter, dyr i nærmiljøet Barnebondegård Naturen i sanger, regler, bøker ETIKK RELIGION FILOSOFI Voksne rollemodeller praktiserer normene og verdiene barnehagen skal bygge på Samhandling og konfliktløsning Tid og rom for stillhet og undring Kristne høytider presentert gjennom sanger/bøker/bilder, og barnehagetradisjoner (baking, gavelaging ) Tradisjoner knyttet til høytider i eventuelle andre religioner/livssyn som er representert i barnegruppa Årsplan

12 FAGOMRÅDENE NÆRMILJØ SAMFUNN Barnehagehverdagens rutiner, rammer og omgangsform Små/større/varierte grupper Turer og opplevelser i barnehagens nærmiljø Foreldretilstelninger i barnehagen 17.mai markering ANTALL FORM ROM Konkrete erfaringer gjennom lek, f.eks. i barnehagens små og store rom, med tunge/fulle lette/tomme sandbøtter osv. Lek med (geometriske) former, f.eks. putteboks, innpasningspuslespill, formingsmateriell Telling og telleregler, sangleker Enkel byggelek, f.eks. med klosser Sammenlikning, sortering og organisering f.eks. i forbindelse med rydding Årsplan

13 KALENDER Kalenderen gir en oversikt over viktige datoer dette barnehageåret, flere kan komme til. Utfyllende informasjon om klokkeslett o.l. gis underveis. DATO 24.oktober INNHOLD Planleggingsdag, personalet på konferanse - Familiebarnehagen stengt. 17.november Foreldremøte for familiebarnehagene, i Kunstbarnehagens lokaler kl desember 24.desember t.o.m. 04.januar 13.februar 27.mars Luciamarkering for barn og foreldre: for Malerhaugveien i Damvokteren barnehage for de to øvrige gruppene i Norderhovgate Juleferiestengt Karneval for barna Gruppa i Malerhaugveien deltar i Damvokterens karneval?de to øvrige gruppene har sitt eget i Norderhovgate Påskefrokost for barn og foreldre i Malerhaugveien i Damvokteren barnehage 25./20.mars? Felles påskekaffe for barn og foreldre i Tore Hundsvei og Norderhovgata i Norderhovgata 30.mars t.o.m. 06.april 01.mai 13.mai 14.mai 15.mai 25.mai. Påskeferiestengt Offentlig høytidsdag Barnehagen stengt Felles 17.mai.markering for barn og foreldre i Friluftsbarnehagene AS kl Kristi himmelfartsdag Barnehagen stengt Planleggingsdag/inneklemt dag Barnehagen stengt 2.pinsedag Barnehagen stengt?sommerfest/avslutningsfest 6.juli t.o.m. 2.august Sommerferiestengt i 4 uker uke 28 t.o.m. uke 31 Årsplan

14 Det begynner med de små Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Skriv inn navn på barnehagens leder Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den skriv inn dato OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer