Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid"

Transkript

1 g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

2 Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden : 1. Et nytt første punkt i NJs program som omhandler frilanserne. Programmet understreker at NJs viktigste arbeid overfor frilansere, er å gjøre den enkelte frilanser best mulig i stand til å ivareta egne interesser når det gjelder opphavsrett, leveringsbetingelser, honorarkrav og faglig utvikling. 2. Oppdatering av informasjon på NJs og Frilansjournalistenes hjemmesider. Utarbeiding av informasjon og brosjyre rettet mot fotofrilansere. Brosjyren publiseres på nett i utskriftsvennlig versjon i løpet av høsten Bakgrunn for utvalgsarbeidet NJs landsmøte vedtok i april 2005 tiltaksplan for Landsstyrets og sekretariatets arbeid i perioden I punkt 5 i tiltaksplanen heter det: «NJ skal motarbeide en utvikling som gjør det mer lønnsomt for mediebedrifter å benytte seg av frilansere enn av fast ansatte.» Det nye Landsstyret ga i møte i juni arbeidsutvalget fullmakt til å opprette et frilansutvalg. AU gjorde følgende vedtak i møte 30. august: «Utvalget skal kartlegge de ulike aktørene som driver frilansvirksomhet innenfor presse- og etermedier. Utvalget skal gjennomgå hva slags rettigheter som overdras til oppdragsgiver, og hva slags kostnader som inngår i fastsettelsen av honoraret. Kartleggingen har som formål å bevisstgjøre frilansere om forhold som er viktige for å styrke egne interesser overfor oppdragsgiver. Økt kunnskap om opphavsrett og etablering av standardavtaler er viktig, men også andre tiltak skal vurderes.» I løpet av våren, sommeren og høsten skjedde flere ting parallelt: Blant frilans-fotografene i Oslo-området var det en stigende misnøye med honorar-nivå, oppdrags- og avtalesituasjonen. NJ ble våre 05 oppsøkt av fotografer og redigerere som arbeidet som «faste frilansere» for TV2. Frilanserne var svært misfornøyde med sin mangelfulle avtalesitusjon med TV2. I forståelse med Klubb2 startet NJ et arbeid med å organisere og forhandle fram bedre avtale for frilansfotografer og redigerere i TV2. En del av disse frilanserne gikk i regelmessige vakter og hadde en arbeidssituasjon som i realiteten innebar at de var arbeidstakere og ikke oppdragstakere i TV2. I samarbeid med Klubb2 krevde NJ ansettelse for en gruppe av fotografer og redigerere. Pressefotografenes Klubb, PK, tok på forsommeren initiativ til møte mellom Oslo Journalistklubb og PK, for å drøfte frilansfotografenes situasjon og arbeidssituasjonen for pressefotografer i Oslo.

3 25. august 2005 inviterte OJ til et møte mellom OJ-styret, PK og Frilansjournalistene. 37 frilansfotografer underskrev tidligere på året et protestbrev mot forlagshuset Aller sin nye linje overfor frilansfotografer. (Se Journalisten-sak nedenfor.) Fotografene viser til at deres næringsgrunnlag forvitrer. I Schibsted hadde VG og Aftenposten lagt seg på samme sats per påbegynt vakt for frilansfotografer: kr Selv fotosjefen i VG mente dette var bekymringsfullt lavt. 23. august samlet Oslo Fotograflaug et par hundre fotografer til et møte om den vanskelige markedssituasjonen for frilansfotografer i Oslo. Møteinnkallingen ble formulert som en protestreaksjon mot NJ og en påstand om at journalister dikterer frilansfotografenes satser. NJs leder deltok på møtet. Hun viste til at redaksjonelle budsjetter og prioriteringer ikke styres av NJ og oppfordret fotofrilanserne til å stå sammen. Målet for fotofrilanserne må være å forsøke å utvikle et konstruktivt samarbeid med redaksjonene, i stedet for å gå ut mot den organisasjonen som organiserer det store flertallet av de journalistene som fotofrilanserne må samarbeide med. Journalisten-sak 22. august 2005: «Pressefotografer gjør opprør Oslo-fotografene gjør opprør mot det de hevder er prispress og dårlig betaling, skriver Propaganda. Nå samler fotografene i Oslo seg til et felles møte, ifølge Propaganda for første gang på over 100 år. Målet med møtet er å samle så mange som mulig av Oslos 1500 fotografer og samle kreftene for å få mediene til å skjønne at prisene må opp. Planen er å foreta en anonym prisundersøkelse for å se hvordan markedet ligger an. Fotografene viser til at honorarene for pressebilder har ikke gått nevneverdig opp de siste årene, mens kostnadene har blitt større. Store investeringer i digitalt utstyr koster. Honorarene har stått stille Jeg har jobbet som fotograf i 18 år og prisene har mer eller mindre stått stille, selv om vi gjør mer enn å fotografere. Nå skal vi levere trykklare bilder, mens redaksjonene har kuttet ganske mange utgifter. Film, fremkalling, kontaktkopier, skanning. Alt dette er borte og det er snakk om ganske store summer, sier fotograf Lisbeth Michelsen til Propaganda. Hun viser til at bladforlaget Aller krever at fotografene skal levere mer eller mindre reproklare bilder. I et skriv som gikk ut til flere fotografer som jobber for forlaget tidligere i år ble det stilt en rekke krav til hvordan bilder skal leveres, uten at prisene ble justert opp. Protestbrev til Aller 37 frilansere underskrev et brev hvor de protesterte på utspillet fra Aller-konsernet. Fotografene finner det urimelig at de skal utføre etterarbeid av fotojobber uten at dette reflekteres i honoraret. Dette brevet har fotografene ikke fått svar på. Styrerepresentant i Pressefotografenes klubb, Fredrik Naumann, sier til Propaganda at et flertall av fotografene som mottok brevet forsto det slik at man skal levere bilder som var fiks ferdige, uten at man skulle få betalt for det. Både Naumann og Michelsen har inntrykk av at

4 prisene ikke har økt nevneverdig de siste årene.» Frilans eller fotofrilans? Arbeidsutvalget mente det var svært viktig at NJ synliggjorde at pressefotografers organisasjonsmessige tilhørighet må være i NJ. Det ble derfor lagt stor vekt på at fotografene måtte bli viktige premissleverandører og medspillere i det arbeidet NJ og Frilanserne i NJ skulle i gang med om frilanssatsene. Både frilansfotografer fra TV2-gruppen og PK og uorganiserte frilansere som arbeider for ukepresse skulle utfordres til å bidra til å finne gode virkemidler og strategier for å styrke frilansfotografenes forhandlingssituasjon overfor oppdragsgiverne. Elementer som har ble diskutert med fotografene er: 1. Organisering av frilansere 2. Informasjonsinnhenting og gjennomgang av avtaleinnhold, opphavsrett, honorar- og kostnadsnivå. 3. Gjennomgang av arbeidssituasjon og opprydding mellom midlertidig ansettelse/frilansoppdrag. 4. Skolering/kursing av frilansere 5. Informasjonstiltak overfor frilansere, mediebedrifter og tillitsvalgte. Arbeidsgruppen for frilanssatsene ble dermed i realiteten et utvalgsarbeid med utgangspunkt i fotofrilansernes situasjon. Utvalget, som ble oppnevnt av AU 30. august 2005 var: Jørn Wad, FJ-leder Fotofrilanser Thor Nielsen som jobber for VG i Trondheim Klubbleder Sven Arne Buggeland i VG-klubben Svein H. Lian, Fotofrilanser i TV2 Lisbeth Michelsen, fotofrilans som jobber for Aller Fredrik Naumann, PK Ann-Magrit Austenå, NJ-leder August Ringvold, NJ-advokat Hovedområder for utvalgets arbeid Utvalget hadde sitt første møte tidlig i november 05. Det var særlig fire områder som utkrystalliserer seg som viktig i det videre arbeid: 1. Frilansjournalistenes behov for synliggjøring av kostnader forbundet med frembringelse av stoffet. Synliggjøres disse kostnadene bedre, er det mulig å oppnå større aksept for honorarer som kreves. Særlig for fotografene er det et kontinuerlig behov for (ny) investering i utstyr for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Et minimum er ca pr år. 2. Behov for kurs og seminarer for å sikre kompetanseutvikling. Slike tilbud vil gjøre NJ mer attraktiv som organisasjon for frilansjournalister/fotografer. I mangel av direkte virkemidler til å bistå den enkelte med prisfastsetting, må tiltak på gruppenivå forsterkes i organisasjonen.

5 3. Rekruttering av nye medlemmer er i seg selv viktig. Jo flere som står sammen, dess sterkere står kravene, samtidig som det er enklere å drive med oppdragende arbeid overfor egne medlemmer. 4. Utvikling av nye modeller for etablering av rammeavtaler. Fokus kan flyttes fra direkte prissetting av det enkelte arbeid, til andre forhold som forsikring, tillegg for ubekvem arbeidstid, presisering av for- og etterarbeid som inngår i oppdrag, vurderinger av timebetaling eller pris for halv eller hel dags arbeid i forhold til enhetspris per oppdrag, presiserende bestemmelser om overdragelse av bruksrettigheter til åndsverk m m. Utover høsten og vinteren viste deg seg at frilansforhandlingene i TV2 gikk mye tyngre enn vi hadde håpet. Ikke før i månedsskiftet januar/februar 06 ble det en reell utvikling i forhandlingene. Endelig avtale var på plass 28. april Også i andre nordiske land opplevde frilanserne at deres etablerte ordninger og avtaleforhold ble svekket eller fjernet. Det danske forbundet fikk store problemer med å få til en reforhandling av rammeavtalen for frilansere med POLFOTO. I Sverige opplevde forbundet at markedet var mer enn mettet av frilansere. En god del ferske frilansere underbød etablerte prisnivåer og svenske frilansere så mørkt på situasjonen. Utvalget var enige om hente inn nordisk erfaring, kompetanse og ideer. Dansk modell På utvalgets møte i mars 06 gjennomgikk faglig konsulent Hans Jørgen Dybro fra det Danske Journalistforbundet den danske lønnsberegningsmodellen for frilansere. Modellen tar utgangspunkt i mediebedriftens kostnader (lønn og sosiale kostnader) forbundet med å ha ansatte i virksomheten. Denne kostnaden brukket ned på gjennomsnittlig kostnad på enkeltperson kunne så korrigeres for ytterligere kostnader på frilanserens hånd, f eks kontorkostnader og ikke fakturerbar arbeidstid for å bestemme hva slags timepris man bør ta. Slik fastsettes en mer objektiv prisstørrelse som er rettledende for den enkelte frilanser i den enkelte bedrift og ikke som en generell bransjenorm. Bakgrunnen for utviklingen av modellen er erkjennelsen av at frilansere bør tjene godt og at dette også er i de ansattes interesse, for å hindre undergraving av eksisterende tariffavtaler med billigere arbeidskraft. I Berlingske Tidende er skjemaet for beregning av kostnader med å ha fast ansatte i virksomheten en del av tariffavtalen etablert for fast ansatte. I Norge er bildet noe mer sammensatt fordi det ikke er tradisjon for etablering av direkte avtaler med avisene. For trykt presse er hovedregelen en generell tariffavtale med arbeidsgiverforeningen (MBL), som suppleres av lokale avtaler uten streikerett. Derimot er den danske situasjonen parallell til det som gjelder i TV2, P4, NRK og andre mediebedrifter hvor NJ har direkte avtaler. Lex Kokkin Kokkin-dommen ble rettskraftig 31. januar Avgjørelsen i lagmannsretten er må anses å få stor betydning for tolkningstvister som oppstår på opphavsrettsfeltet når avtale ikke er

6 inngått, eller når uklare avtaler skal tolkes. Om det skulle være tvil, vil det heretter være klart at den som bruker opphavsrettslig beskyttet stoff har bevisbyrden for sin rett til å gjøre det. Som følge av dommen ser det ut til at presset mot rettighetshaverne øker, fordi mediebedriftene har behov for skriftlige avtaler som sikrer utnyttelse i alle kanaler i dag og i fremtiden. DN forsøkte seg raskt på å møte frilanserne med et standard avtaleformular hvor bedriften gjør krav på en «total overføring» av bruksrettigheter. Utvalget mente det er behov for å lage informasjonsmateriell i NJ-regi, som både er veiledende og oppdragende for kjøpere og selgere av frilansstoff. I denne sammenheng var det bred enighet om at Frilansavtalene med MBL bør reforhandles, med sikte på å bli mer tidsmessige. Det handler både om hva slags bruksrettigheter som skal omfattes og nærmere regler om fastsettelse av pris. Tidligere erfaringer med forsøk på å få til endringer i Frilansavtalen, gir imidlertid ingen grunn til å tro at det blir noen enkel sak. Dette vil kreve grundig forberedelse, både i egen organisasjon og overfor MBL. Utvalget konkluderte med at det derfor ikke var realistisk å forsøke å få dette til i hovedoppgjøret Klubbavtaler? Alternative modeller er avtaler hvor NJ ikke står som part, men de enkelte redaksjonsklubber. Det foreligger allerede redaksjonsklubber som har etablert et prisnivå som frilansere skal lønnes etter. Slike avtaler kan bygges ut til også å omfatte opphavsrett og andre viktige avtaleelementer. Fordelen med å gjøre det på denne måten er at avtalene blir tilpasset den enkelte bedrifts evner og interesser. Utvalget understreket våre 2006 behovet for å oppdatere Frilansjournalistenes informasjon ut til medlemmene. Eksisterende informasjon framstår utdatert på mange felter og er dessuten lite instruktive i forhold til kjøpers behov for veiledning. Våren 2006 ble krevende for NJ, med 60-årsjubileum, hovedoppgjør i MBL, NRK og P4, med omkamp om pensjon i samarbeid med de andre arbeidstakerorganisasjonene som forhandler med MBL og sterke krav om reell lønnsvekst i NRK. NRK-oppgjøret endte i streik rundt pinsedagene. I tillegg ble frilansjournalistenes leder, Jørn Wad syk, slik at han høsten 2006 ble erstattet i utvalget av frilanser Lars Aarønæs. Fotoboikotter Forsommeren 2006 innledet NJ et samarbeid med PK og med andre forbund innen den europeiske journalistfederasjonen, EFJ, om fotoboikotter av artister som vil kneble fotografenes mulighet til å ta reportasjebilder og tilrane seg deres opphavsrett. NJ skrev om boikottaksjoner og det europeiske samarbeidet på sin hjemmeside i august. Et forslag til felles retningslinjer for motstand mot/boikott av urimelige fotokontrakter blir behandlet på den europeiske journalistfederasjonen EFJs årsmøte i Zagreb i slutten av mars En felles holdning til urimelige fotokontraker i de europeiske forbundene og gjennomføring av boikottaksjoner i samarbeid med redaktører og utgivere er av særlig betydning for fotofrilansere.

7 Finske forsøk På utvalgets møte i september 06 informerte frilanssekretær Petri Savolainen fra det finske forbundet om hvordan frilansjournalistene er organisert og hva slags arbeid som gjøres for vel 1700 frilansmedlemmer i Finland. Situasjonen er nokså lik vår egen. Både i forhold til en rammeavtale med arbeidsgiverorganisasjonen om honorarfastsettelse (ikke satser) og på feltet opphavsrett. I tillegg finnes konkrete avtaler med Yleisradio (NRK) og MTV med definerte honorarsatser og regler for opphavsrett, som vi har det i P4. Sistnevnte avtalevilkår forutsetter imidlertid at en fast kontrakt ligger i bunn for tilknytningsforholdet. Bildet er altså like sammensatt som hos oss selv. Et særlig godt tilbud til frilansmedlemmene er den utstrakte kursvirksomheten med opptil 20 kurs pr år. I motsetning til det danske forbundet, benytter heller ikke det finske forbundet seg av en prisberegningsmodell, men derimot anbefalte satser som distribueres til aktuelle interessenter. MBL-kampanje? I Norge MBL har laget standardiserte avtaleforslag som distribueres til medlemsbedriftene. NJ møter MBL og gjennomgår situasjonen og avtalene. MBL åpner for videre dialog med NJ om innholdet i slike standardavtaler. Samtaler med MBL gjennomføres høsten 06 og vinteren 07. Saken diskuteres i utvalget og skal følges opp av NJ i samarbeid med FJ. Informasjonsbrosjyre Utvalget fremmer forslag til NJs budsjett for 2007 at det settes av midler til å utarbeide en brosjyren rettet mot fotofrilansere. Brosjyren skal gi veiledning til kjøpe og selgere av opphavsrettslig beskyttet stoff. Målsettingen er å ha en brosjyre klar til NJs landsmøte i slutten av april «Brosjyren skal primært fokusere på selve kontrakts/avtalesituasjonen og beskrive rettighetssituasjonen og mulige leveringsbetingelser». Landsmøtet i april 2007 setter sluttstrek for utvalgets arbeid. Her vil det bli debattert og vedtatt forslag til ny Frilansstrategi for NJ. Fotofrilansgruppas bidrag er innspill til ny strategi, samt revidering av punktene i NJs prinsipprogram om frilansarbeidet og forslag til tiltaksplanen for perioden Til grunn for arbeidet med ny Frilansstrtegi for NJ legges blant annet EFJs forslag til frilansstrategi for medlemsorganisasjonene. EFJs strategi-forslag ble i løpet av 2006 utarbeidet av EFJs ekspertgruppe på frilansspørsmål, FREG. Frilanssituasjonen i Norge vinteren 2007: Frilansjournalistene (FJ) er i NJ organisert som en egen seksjon, likestilt formelt med NJs geografiske lokallag og konsernstrukturer. FJ har snaut 700 av NJs totalt 9200 medlemmer, cirka 7%. NJ har nyopprettet en 50%-stilling til organisasjonssekretær for frilanserne. Sekretæren er ansatt i NJ, men jobber utelukkende med frilansspørsmål, i tett kontakt med styret for Frilansjournalistene/NJ. FJ får overført ressurser til drift, journalistfaglig aktivitet, kompetanseheving mv fra NJ, både over drift- og vederlagsbudsjettet. 2. Status frilansarbeidet i NJ

8 Hovedpunkter: Arbeid med ny frilansstrategi Arbeid med situasjonen for fotofrilansere Frilansprosjekt i fagpressen Endringer, oppdatering og utvidelse av tilbudet om ulike typer frilanskurs, mer generell etter- og videreutdanning innen journalistikk og reisestipender til NJs regionale journalistfaglige konferanser. 2.1.Frilansstrategi Dagens frilansstrategi skal revideres og fornyes. Til landsmøtet i april 2007 blir det lagt frem forslag til ny strategi som i større grad er tiltaksrettet og konkret. Hovedpunkt i ny strategi: Informasjon og rekruttering Avtale- og kontraktsforhold Kurstilbud i journalistikk og avtaleforhandling Samarbeid FJ NJ: Frilansnettverk og forholdet til NJs klubber, konsernlag og lokallag. Frilansinnhold i NJs prinsipprogram Nordisk samarbeid Samarbeid med frilansere i andre yrkesgrupper/forbund om opphavsrett, pensjon og sosial sikkerhet 2.2. Fotofrilanserne Informasjon og rekruttering egen informasjon rettet mot fotofrilansere i brosjyre og på NJ/FJs hjemmesider. Opprydding i ansettelses-/kontraktsforhold for fastlansere og tvangslansere Dialog med utgivere om innhold i rammeavtale for frilansere. Samarbeid med utgiverne om opphavsrett for fotografer overfor Google og Kvasir Fagpressen Et tettere samarbeide med Fagpressen gjennom fagpresseprosjektet. Frilansere i fagpressen informasjon og rekruttering Journalistfaglige spørsmål; etikk og integritet i samarbeid m/ansatte journalister i fagpressen. Kontrakts- og honorarforhold for frilansere i fagpressen. Forslag fra Fotofrilansutvalget: * 1. Det foreslås et nytt pkt 49 (nytt første punkt under overskriften Frilansere i NJs program. Hovedmål for NJs arbeid overfor frilansere er å gjøre den enkelte frilanser best mulig i stand til å ivareta egne interesser når det gjelder opphavsrett, honorarbetingelser, og faglig utvikling. Frilansere i NJ skal tilbys kurs i avtaleinngåelse og premisser for oppdragslevering. Frilansere som gjør sine oppdragsvilkår kjent for oppdragsgiver, kan i større grad forvente bistand fra NJ. Forslaget oversendes Landsstyret.

9 2. Det blir laget en utskriftsvennlig brosjyre for fotofrilansere, med fokus på selve kontrakts /avtalesituasjonen. Her beskrives rettighetssituasjonen og mulige leveringsbetingelser. Brosjyren blir publisert på nett. Målsetting: ferdigstilling av brosjyren i løpet av høsten Sven Arne Buggeland fremla en skisse til innhold i et mulig pilotprosjekt i VG om etablering av en generell rammeavtale for frilansere. Utvalget er positivt til et lokalt arbeid med et prøveprosjekt i VG. ***

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene.

NOTAT. Her er det nødvendig å lage en plan for hvordan vi følger opp disse tiltakene. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Finn Våga og Hege Iren Frantzen Dato: 29.01.2014 Saksnummer: 13-660 Arbeid for fotografer - oppfølgingsplan Landsstyret i NJ vedtok at NJ skal: 1. Arbeide for at Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NJs program 2007-2009

NJs program 2007-2009 NJs program 2007-2009 Forslag fra AU 27.02.2007: NJs formål og uavhengighet 1. Norsk Journalistlag skal ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale, faglige og ideelle interesser. NJ vil aktivt forsvare organisasjonens

Detaljer

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09:

NOTAT. Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: NOTAT Til: Landsmøtet 07 Dato: 13.03.2007 Saksnummer: 05-247 Mellomlederutvalgets rapport Innspill fra mellomledergruppa til Landsmøtet 07 og NJs arbeid i perioden 2007 09: Endringsforslag til NJs program:

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar 15.-17. oktober 2008 i Berlin Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen, Åsne Haugli. Jørn Wad deltok til lunsj

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 23.-25. november 2010 Obrestad fyr Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Jørn Wad. Jahn-Arne

Detaljer

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling

Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Nr 31, 32, 33 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen TIL LM Innkomne forslag til landsmøtet med landsstyrets innstilling Forslag til

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. november 2008 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Pål Hansen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Anne Hilde

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Landsmøtet 2007. Andre innkomne forslag

Landsmøtet 2007. Andre innkomne forslag Landsmøtet 2007 Andre innkomne forslag Andre innkomne forslag til landsmøtet med landsstyret innstilling 1. Forslag til ny frilansstrategi Forslag til Frilansstrategi for Landsmøtet 2007. Fra Frilansjournalistene.

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: Telefonmøte 11. april 2008 kl. 11.00-12.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Pål Hansen (på telefon) og Terje Eidsvåg (på telefon) Deltok på

Detaljer

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid.

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid. NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.10.2011 Saksnummer: 11-605 NJs internasjonale arbeid - koordinering Under finner dere en orientering og oppsummering av NJs internasjonale engasjement, prosjekter, saker,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. juni 2010 kl 08.30 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Hilde Tretterud deltok under

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 8. 9. november 2011 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 8. november kl. 10.00 til 17.00 og 9. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382

NOTAT. Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 20.10.2008 Saksnummer: 06-382 Klareringtjenesten - telling av opphavsmenn I dag får Frilansjournalistene i NJ 15 prosent av midlene som går fra Mediebedriftenes

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb

Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb Rapport fra del 1 av organiseringsprosjekt i Oslo Journalistklubb 1. Bakgrunn På årsmøtet i OJ 12/10 2011 ble det vedtatt en tilføying til handlingsplanen med tittel «Verving og organisasjonsbygging».

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 13. februar 2013, i NJs kantine, 2. etasje, kl. 17. ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 13. februar 2013, i NJs kantine, 2. etasje, kl. 17. ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 13. februar 2013, i NJs kantine, 2. etasje, kl. 17. ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Smått er godt - kanskje

Smått er godt - kanskje Smått er godt - kanskje Småredaksjonsutvalgets innstilling 29. januar 2007 09.03.2007 Side 1 Innledning Småredaksjonsutvalget ble nedsatt etter klare innspill på lokallagslederkonferansen våren 2006. ene

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 13. januar 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2007 kl. 10.00-15.00 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Eva Stabell. Forfall: Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne

Detaljer

NOTAT. Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU

NOTAT. Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU NOTAT Til: LS, november 11 Dato: 31.10.2011 Saksnummer: 11-546 Fra: AU/Hilde Tretterud Møte- og dokumentåpenhet i NJ - særlig vekt på åpenhet i AU Landsmøtet 2011: NJ vil være et eksempel for andre i spørsmål

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN

SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN SAK 10 NOTAT FRA ELIN FLOBERGHAGEN Tiltaksplanen status desember 07 1. Journalistisk kvalitet NJ skal fremme journalistisk kvalitet på alle plattformer. NJ vil aktivt jobbe mot at døgnkontinuerlig produksjon

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Åsne Haugli. Hege Iren Frantzen hadde meldt sykdomsforfall.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13

NOTAT. Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 21.01.2015 Saksnummer: 15-13 Utkast til Økonomiske retningslinjer 2015-2017 I. Økonomiske hovedmål for NJ 2015-2017 Inngangen til denne landsmøteperioden

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

NOTAT. Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015. Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47

NOTAT. Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015. Landsstyret Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.2015 Saksnummer: 15-47 Innkomne forslag til NJs landsmøte 2015 Det har kommet inn 9 forslag til landsmøtet innen fristen 1.januar 2015. Arbeidsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier.

vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og etermedier. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-0056 mellom NORSK JOURNALISTLAG på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Overenskomst for aviser, ukepressen,

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Tiltaksplan 2007-2009

Tiltaksplan 2007-2009 Landsstyret forslag til Tiltaksplan 2007-2009 1. Flermedialitet og 24/7-journalisten NJ arbeider for å fremme journalistisk kvalitet og for å sikre journalistene gode avtaleog arbeidsordninger, uavhengig

Detaljer

Landsmøtet 2007. Forslag til Tiltaksplan 2007-2009

Landsmøtet 2007. Forslag til Tiltaksplan 2007-2009 Landsmøtet 2007 Forslag til Tiltaksplan 2007-2009 Landsstyrets forslag til tiltaksplan 2007-2009 1. Flermedialitet og kontinuerlig publisering NJ vil arbeide for å bedre arbeidsvilkår for journalister

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Smått blir stadig bedre

Smått blir stadig bedre Smått blir stadig bedre Rapport fra Småredaksjonsutvalget 2 1. februar 2008 Innledning Småredaksjonsutvalget 2 vil med dette levere sin rapport til landsstyret. Vi har i samarbeid med leder Elin Floberghagen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% 10 Sentral drift 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% Kontingent (30) 37 300

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue 7.-9. oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet.

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. juni 2013 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.-18. juni. Dagsorden: Sak 1 Landsstyresak 8 Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303

NOTAT. NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 08-303 NJs ansettelsespolitikk - noen hovedlinjer Dette notatet tar sikte på å etablere noen grunnleggende prinsipper for den framtidige

Detaljer

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

En liten rød bok om opphavsretten

En liten rød bok om opphavsretten Dette skal du vite ved bestilling av et fotografisk arbeid En liten rød bok om opphavsretten Fotografiet er beskyttet i åndsverkloven Unngå problemer, gjør skriftlig avtale! Definisjoner Fotografiet er

Detaljer

NOTAT. Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), med seniorforsker Asbjørn Grimsmo som faglig ansvarlig.

NOTAT. Undersøkelsen er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), med seniorforsker Asbjørn Grimsmo som faglig ansvarlig. NOTAT Til: Fra: Landsstyret Arbeidsmiljøutvalget Dato: 21.01.2013 Saksnummer: 11-529 Rapport fra Arbeidsmiljøutvalget Forslag til tiltak Her følger Arbeidsmiljøutvalgets rapport til Landsstyret med en

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13-06-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13-06-2006 kl. 10:00 til 14:30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 173 Åpning Sak 2 Landsstyresak 174 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest

NJs programmer. til NJs landsmøte 2001. Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest NJs programmer til NJs landsmøte 2001 Innholdsfortegnelse: Forslag til NJs utdanningspolitiske manifest 22.03.01 1 Landsstyrets forslag til NJs utdanningspolitiske manifest Vedtatt av NJs landsmøte 1997,

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 08.01.2016 bruk-1 Mediebedriftene Veiledning for utfylling

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Deltok: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 17. juni 2015 kl. 10-14 videokonferanse/njs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Stein Sneve og Britt-Ellen Negård. Sekretariatsleder

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. mars 2013 Landsstyremøtet ble avviklet på Scandic Hotell Oslo Airport 11. mars 2013 kl. 12.30 til 16.05. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 166 Åpning og godkjenning

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

NOTAT. NJs arbeid for fotografer. Landsstyret NJs fotoutvalg og AU Dato: 08.10.2013 Saksnummer: 13-660

NOTAT. NJs arbeid for fotografer. Landsstyret NJs fotoutvalg og AU Dato: 08.10.2013 Saksnummer: 13-660 NOTAT Til: Landsstyret Fra: NJs fotoutvalg og AU Dato: 08.10.2013 Saksnummer: 13-660 NJs arbeid for fotografer Fotojournalistikk er nyhetsformidling og dokumentasjon med kamera. En viktig del av pressens

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 2.-4. oktober 2007 på Sommarøy, Tromsø Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen og Åsne Haugli. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Forslag til endringer i program 2013-15

Forslag til endringer i program 2013-15 Program Forslag til endringer i program 2013-15 Nr 34-62 Landsmøtet 2013 12.-14. mars, Gardermoen Forslag til nytt program 2013-15: Veiledning og begrunnelse: Dette er (de viktigste) endringene i landsstyrets

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 24. november 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Rammeavtale. mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag. vedrørende frilansoppdrag (2005 2007)

Rammeavtale. mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag. vedrørende frilansoppdrag (2005 2007) Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag (2005 2007) 1 Avtalens virkeområde- definisjoner Avtalen regulerer kjøp av frilanstjenester fra frilansere - selvstendige næringsdrivende

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Oversendte forslag fra landsmøtet

Oversendte forslag fra landsmøtet NOTAT Til: Landsstyret Dato: 28.05.2009 Saksnummer: 09-290 Fra: Elin Floberghagen Oversendte forslag fra landsmøtet - med innstilling fra AU Etter- og videreutdanning 1. Fra NJ i Schibsted Moderniser Institutt

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 10. juni 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hankø 10. juni 2005 kl. 11.00 til 16.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 3 Åpning av landsstyremøtet Sak 2 Landsstyresak

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater.

Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater. Sak 15: Desk-organisering Aftenposten Saksfremlegg Fra: Klubbleder Gunnar Kagge, Aftenposten Til: Landsstyret Pilotprosjektet i Aftenposten bakgrunn, innhold og resultater. Bakgrunn Det siste året har

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 15. mars 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien

Nedbemanning. Styrkeløftet 30.11.15. Knut Skaslien Nedbemanning Styrkeløftet 30.11.15 Knut Skaslien Landsstyrets 10 bud: NJs prinsipper ved nedbemanning 1. Nei til nedbemanning Vær kritisk til bedrifts-/konsernledelsens analyse av virkeligheten og framtidsutsiktene.

Detaljer