Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken"

Transkript

1 Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken Formål - forstå at klima som den (til nå) største eksterneffekten omfattende tiltak er nødvendige for å unngå kritisk oppvarming "billig er bra" i klimapolitikken (sjøl om målsettingene for klimapolitikken bør være ambisiøse) Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap Disposisjon Kyoto-protokollen Kort om klimaproblemet utslipp av klimagasser: største markedsfeilen vi har sett til nå samordna handling = krevende forhandlinger timing av klimatiltak Virkemidler basisversjonen: billig er bra avbøtende tiltak (klimatilpasning) Risiko, usikkerhet og mangel på kunnskap i klimasammenheng virkemidler - se på billige tiltak som forsikring E. Romstad: ECN 170 Forelesning

2 Kyotoprotokollen (1) Første internasjonale klimaavtale (ratifisert 17. feb 2005) - utslippstak satt som %-del av 1990-utslipp to grupper avtalepartnere i Kyoto annex 1 landa: Hovdsaklig I-land (er underlagt et utslippstak), viktige land (USA) ikke ratifisert annex 2 landa: Hovedsaklig U-land (ikke under- lagt utslippstak) åpner for kvotehandel mellom land Kritikk mot Kyoto skillet mellom annex 1 og annex 2 land åpner for lekkasje: krav om tiltak i annex 1 land fører til relokalisering i annex 2 landa... Kyotoprotokollen (2) Kritikk mot Kyoto (forts.) kvotehandelen det er lagt opp til fungerer ikke som planlagt små krav om utslippsreduksjoner låge kvotepriser lekkasje til annex 2 (viss det ble høge kvotepriser i annex 1, relokalisering i annex 2) viktige vekstland for utslipp (Kina, India, Brazil, Indonesia) ikke omfatta av avtalen Prosessen med å få til en ny avtale (Bali/København) krevende, men framsteg på grunnleggende prinsipp om åpenhet/verifiserbare utslippsreduksj. E. Romstad: ECN 170 Forelesning

3 Klimaproblemet (1) Utslipp av klimagasser langt større målestokk en tidligere internasjonale miljøproblem Hovedkjennetegn 1. Produksjon og forbruk klimagassutslipp. Folk flest bidrar. 2. Tilsig C > assimilasjon C opphoping av C i atmosfæren. Størrelsa på C-lageret viktig, ikke hvor C befinner seg i atmosfæren. 3. Klimaendringer påvirker levesettet til folk, dyr og planter - mest merkbart via vatn (storm, oversvømmelse, meir "ekstremvær")... klimaproblemet (2) 4. Klimaendringene kan komme til å endre de fysiske og kulturgeografiske forholda hvor lever folk (70% av verdens befolkning lever nær kyst i lavereliggende strøk) hvordan lever folk Disse 4 punkta (5 i Stern) er alle behefta med vesentlig usikkerhet og betydelig forsinka virkninger (lagged effects) nettotilsiget av C til atmosfæren klima endring i C-konsentrasjonen (global) oppvarming - (klima) forbindelser E. Romstad: ECN 170 Forelesning

4 ... klimaproblemet (3)... klimaproblemet (4) Klimaendringer på et bredt spekter - mulige store variasjoner mellom regioner 4-5 grader snitt temp auke de neste åra gradvis endring (ikke sammenlikning mellom to (statiske) likevekter dynamiske modeller er nødvendig for å fange endring over tid Nat.vit. kunnskap er entydig: klima endres men betydelig usikkerhet/kunnskapsmangel Meir CO 2 e auka risiko for store temp.endringer E. Romstad: ECN 170 Forelesning

5 ... klimaproblemet (5) Entydig men usikker virkning av auka CO 2 utslipp Økonomenes rolle i klima: ta estimat/prognoser fra nat.vit. og bruke disse til å forutsi virkninger på menneskelig velferd hva taper vi og hva vinner vi med tidlig/seine verksetting av klimatiltak? hva slags usikkerhet er forbundet med forskjellige tiltaksplaner finnes det noen veldig billige løsninger?... klimaproblemet (6) Stor variasjon i estimerte tiltakskostnader E. Romstad: ECN 170 Forelesning

6 Virkemidler (1) Hovedformål: maksimere velferd (ikke operasjonelt) Lett(ere) målbart: stabilisere utslipp ekstra fordel: fokus på det nat.vit meiner er nødvendig for å stoppe irreversible klimaskader stabiliserte utslipp (= utslippstak) kan generere priser som bidrar til synliggjør kostnadene ved utslipp flytte fra "dyr" til "billig(ere)" utslippsreduksjon... men prisene kan måle andre ting en altenrativkostnader ( tolke priser med litt sunn skepsis) Stor variasjon i tiltakskostnader stort potensiale for kostnadsreduksjoner ved oms. utslippskvoter... virkemidler (2) Bred enighet (blant økonomer): omsettelige utslippskvoter en viktig del av virkemidlene for reduserte utslipp feilslått kritikk mot omsettelige utslippskvoter: de genererer ikke høge nok priser til at andre klimatiltak blir... låge kvotepriser s utslippskvotene under Kyoto er satt høgt kostnader MK(-utslipp) = E(utslippskvoter) p(0.6 z 0) p(z EU ) 0.6 z 0 dagens utslippsnivå z EU utslipp E. Romstad: ECN 170 Forelesning

7 kostnad... virkemidler (3) p* Velferdstap ved feil satt total utslippskvote (skravert) Kvotepris som ikke maksimerer velferden gir feil utslippsreduksjoner, men fordelinga er kostnadseffektiv : MK H (-z H *) = MK L (-z L *) MK(-utslipp) optimalt utslipp MS(utslipp) dagens utslippsnivå utslipp Dødvekttstap ved for høgt satt utslippskvote MK H (-z) utslipp (z) MK L (-z) utslipp (z) For høg kvote gir en for låg kvotepris virkemidler (4) Utslippskvoter kvotepriser hvilke tiltak som blir (foretaksøkonomisk) kostnader p høg lønnsomme Kvotepriser: p høg og p låg... der respektive optimale utslippsnivå ved ny tekno- p låg MK gml (-z) MK ny (-z) z ny høg dagens utslippsnivå (z o ) utslipp (z) z låg ny logi er spes. relevant (z høg ny og z låg ny ) Skravert område: sparte rensekostnader ved ny teknologi ved en overgang fra p låg til p høg sparte kostnader ved høgere kvotepriser gjør investering i ny teknologi meir sannsynlig E. Romstad: ECN 170 Forelesning

8 ... virkemidler (5) Omsettelige utslippskvoter - to hovedeffekter kostnadseffektiv fordeling av utslippsreduksjon forventninger om priser på klimagassutslipp trigger investering i tiltak for å redusere utslipp... men omsettelige kvoter kun et verktøy for å få innført klimatiltak... og det finnes andre verktøy/virkemidler hvorav noen (CDM og JI) allerede er prøvd (med vekslende hell i Kyoto) og noen ikke har fått plass i Kyoto (skogtiltak / REDD+)... virkemidler (6) Andre virkemidler under Kyoto Clean development mechanism (CDM - den reine utviklingsmekanismen): private aktører i Annex 1 kan investere i klimatiltak i Annex 2 land i stedet for i egne land (og oppnå klimakreditter (CERs) potensielt interessant tiltak (gir fleire muligheter)... men Annex 2 landa ikke har noe utslipstak: usikker klimavirkning ødelegger kvotemarkedet i Annex 1 landa (låg kvotepris slik at for få tiltak gjennomføres i Annex 1 landa) høge transaksjonskostnader E. Romstad: ECN 170 Forelesning

9 ... virkemidler (7) Andre virkemidler under Kyoto Joint implementation (JI - felles iverksetting): private aktører kan investere i klimatiltak i noen utvalgte land (tidl. Østblokkland) Tidl. Østblokkland som har ratifisert Kyoto en del av Annex 1 ikke samme "lekkasjeeffekt" av JI som CDM... men varm luft ("hot air") + korrupsjon i mange av JI-landa liten interesse for JI... virkemidler (8) Skogtiltak - REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) Idé: redusert avskogning opprettholder CO 2 -bindinga til skog... koster lite + nyttig for biologisk mangfold Problem Å sette av skog til klimaformål (CO 2 lagring) I-land: priser på skogeiendom satt ut fra lover og forventninger om framtidig skogdrift U-land: reduserte muligheter til å nytte skog lokalt vekstpotensiale går ned E. Romstad: ECN 170 Forelesning

10 ... virkemidler (9) Problem (forts.) Betale for skogtiltak ("gulrot" i skogpolitikken mens "pisk" brukes ellers) eneste måte å få gjennom potensielt meget billige tiltak på.. men er det korrekt å betale noen for å la være å gjennomføre miljøskadelig aktiviteter (miljømessig pengeutpressing)? Addisjonalitet: Viss et område blir "klimaverna" og mottar betaling - risikerer man å ha betalt noe for ingenting? UMB sentral på REDD: Risiko, usikkerhet og kunnskap (1) Argumenter for å vente med klimatiltak klimavirkningene fortsatt usikre teknologisk framgang gjør at framtidige tiltak kan bli vesentlig billigere enn i dag Argument for å sette i gang klimatiltak raskt noen klimatiltak er så billige at de uansett betaler seg (jfr. slide 10) kostnadene vesentlig større viss vi venter (fordi vi da må iverksette fleire tiltak over en kortere tidsperiode) E. Romstad: ECN 170 Forelesning

11 ... risiko, usikkerhet og kunnsk. (2) Seinere verksetting meir omfattende tiltak... risiko, usikkerhet og kunnsk.(3) Nåverdi - økonomisk måte å aggregere over tid diskret tid: kontinuerlig tid: Usikkerhet/læringseffekter i nytte-kostnadsanalyser Diskonteringsraten ( ) : politikernes tidspreferanse - ikke et usikkerhetsmål ikke "rør renta" Følsomhetsanalyser: hva blir virkninga på NV av endra forutsetninger på viktige nytte- og kostestimater? E. Romstad: ECN 170 Forelesning

12 ... risiko, usikkerhet og kunnsk. (4) Hvorfor ta sjansen med seinere verksetting klimatiltak som gjør 550 ppm CO 2 oppnåelig koster mindre enn 1 % av verdens BNP... men for fattige land vanskelig nok Lomborg (The sceptical environmentalist) andre tiltak (helse, skole, reint vatn) er viktigere enn klima for mange fattige land Læringseffektene større når produsenter og konsumenter står fritt til å velge tiltak (ingen direkte krav til hvordan problemet skal løyes)... og man sjøl er ansvarlig for å betale rekninga ved tiltak Oppsummering Kostnadseffektive tiltak omsettelige kvoter sentral i framtidig klimaregime hvilke andre klimavirkemiddel lar seg kople med omsettelige kvoter? CDM, JI, REDD+ (certified emissions reductions - CER)? Klimatiltak er mye mindre kostbart enn det man trur: 1 % av BNP for å nå 550 ppm... men vanskelig nok for fattige land... forhandle om fordeling av byrdene Billigste tiltak først: de har størst mulighet for å gi positiv NV E. Romstad: ECN 170 Forelesning

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 7 61. årgang Bergo: RENTEPROGNOSER Fiva: BAILOUT-PROBLEMET Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Egil Matsen egil.matsen@svt.ntnu.no REDAKTØRER

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning

Foredrag. Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Fredag 22. august kl. 13.30 15 Foredrag Klimaeffektens retlige aspekter styring, beskatning og erstatning Foredragsholder: professor,

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt I CICERO Policy Note 1999:6 Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt Bjart J. Holtsmark 20. oktober 1999 CICERO Senter for klimaforskning Postboks 1129 Blindern, 0317 Oslo Telefon: 22 85 87 50 Faks:

Detaljer

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

2 Optimal global klimapolitikk... 13 2.1 Oppsummering av kapittel 2... 17 2.2 Appendiks til kapittel 2: Nærmere om optimal karbonpris...

2 Optimal global klimapolitikk... 13 2.1 Oppsummering av kapittel 2... 17 2.2 Appendiks til kapittel 2: Nærmere om optimal karbonpris... Innhold 1 Innledning og sammendrag... 5 2 Optimal global klimapolitikk... 13 2.1 Oppsummering av kapittel 2... 17 2.2 Appendiks til kapittel 2: Nærmere om optimal karbonpris... 17 3 Klimapolitikk uten

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Grønn politisk økonomisk analyse

Grønn politisk økonomisk analyse Grønn politisk økonomisk analyse Arne Thodok Eriksen Grønn politisk økonomisk analyse KOLOFON FORLAG Arne Thodok Eriksen Kolofon Forlag 2009 Produksjon: Kolofon Forlag Boken kan kjøpes i bokhandel eller

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

TRENGER NORGE EN KLIMALOV?

TRENGER NORGE EN KLIMALOV? TRENGER NORGE EN KLIMALOV? 1 I februar 2015 la regjeringen fram nye mål for norsk klimapolitikk for 2030. Målene er også Norges bidrag inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember i år. Innholdet er sikret

Detaljer

Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no

Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no MENNESKE, MILJØ OG UTVIKLING SUM 1000 Irja Vormedal i.h.vormedal@sum.uio.no Miljø og utvikling Hva er utvikling? Økonomisk vekst, industrialisering, modernisering Miljøkritikken av utviklingsbegrepet:

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Norwegian OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø Sammendrag på norsk Uttrykket

Detaljer