Forord. Sandefjord, april Redaksjonskomitéen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Sandefjord, april 1966. Redaksjonskomitéen."

Transkript

1

2 10-års beretning

3 Forord. I anledning loge nr. 48 Færders 10-års jubileum 5. mai 1966 ble det i møte den 10. juni 1965 besluttet å utgi en 10-års beretning om logen. Som redaksjonskomité ble utnevnt brr. Øystein Andersen, Ørnulv Bjercke og Bernt Lie med sistnevnte som formann. 10 år er jo bare en kort tid, men vi håper allikevel at denne korte oversikt over logens virke og vekst vil være til nytte som stoff for senere beretninger og at den vil være av interesse for de brødre som er kommet til i de siste år og for de som kommer i tiden fremover. Beretningen bygger i vesentlig grad videre på den 5- årsberetning vår avdøde ExOM Halvard Haavaldsen utarbeidet i Sandefjord, april 1966 Redaksjonskomitéen. 3

4 Det første embetskollegium. Sverre Feen Halvard Haavaldsen Kristian Jansen Kass. Skm. CM Harald Larsen Halvdan Feen Birger Gustavsen Bernt Lie ExOM OM UM Sekr. 4

5 Embetskollegiet Trygve B. Pedersen Sverre Tonstad Erling Sørhaug jr. Skm. CM Kass. Anders Eikodd Halvdan Feen Kristian Jansen Jonny Liverød Sekr. ExOM OM UM 5

6 Færdersangen. Færder, du lyser midt ute i hav gir håpet i mørkeste netter. Hvert glimt som du sender så skjønt speiler av den hjelp som enhver søker etter. Vi mennesker trenger en hjelpende hånd hvor sjeler kan knytte et sterkere bånd da nøden og motgang den letter. Færder, som raker så mektig mot sky vårt samlende merke skal være til vilje og innsats påny og påny og trofast i virke oss lære. Se oppad min broder og tankene går til Ham hvorfra lyset og kraften vi får, la arbeidet bli Ham til ære. Færder, vår loge den bærer ditt navn og gjør som vårt merke der ute, vi loser hver broder som søker en havn så han kan stå trygt på sin skute. Må vennskap bevares og kjærlighet gro så sannheten sikkert i hjertet kan bo som blinkende lys fra vår rute. A.G. 6

7 Vi spør vår grand old man, fungerende ExOM Halvdan Feen hva han mener er det beste som er skjedd i vår loge i de forløpne år: Spørsmålet som er stillet meg: Hva er det beste som er skjedd i logen i de foreløpne år er ikke så helt enkelt å svare på, fordi det er så meget å glede seg over og derfor vanskelig å skille ut. Selvom det vel ligger noe utenfor rammen, har jeg lyst til å nevne at det har hatt og vil også i fremtiden få uvurderlig betydning for ordenens trivsel i distriktet at Stockflethsgt. 22 ble reist ved samarbeid mellom Kongshaug og Færders brødre. Her har vi fått både logesal og selskapslokaler som gir meget gode arbeidsmuligheter, og jeg synes at det er all mulig grunn til også ved denne anledning å sende arkitekt og byggekomité en takknemlig tanke. Ellers er det to ting som jeg gjerne vil trekke frem, ting som er av en sådan størrelsesorden at de ikke lar seg måle. Dette at det i løpet av disse 10 år har lyktes å vinne nye venner, brødre som går sammen med oss i arbeidet for å danne personligheter, som går inn for å utvikle bedre samfunn får ens hjerte til å fylles av takknemlighet. Og for det annet at logen i løpet forholdsvis kort tid har maktet å konsolidere sin økonomi, slik at en allerede i noen tid har kunnet yde betydelig hjelp for å lindre nød. Halvdan Feen. 7

8 Det begynte i Loge nr. 15 Kongshaug hadde allerede passert 100 i medlemstall. Av erfaring vet vi fra tidligere at en loge med over et slikt medlemstall blir i det største laget, og av den grunn får enkelte svakheter som ikke bør forekomme i en Odd Fellow loge. Bl. a. er det ofte vanskelig å få aktivisert alle brødrene. En av de eldre brødre i loge Kongshaug henvendte seg så til daværende ExOM Halvdan Feen og anmodet ham å begynne arbeidet med å få dannet en ny loge i Sandefjord. Ved institueringen av loge nr. 40 Vern i Horten den 2. mai 1953 kom Storlogens embetsmenn sammen med ExOM Halvdan Feen og her ble saken om dannelse av ny loge i Sandefjord drøftet. Storlogen var meget velvillig stemt og anmodet så br. Feen om å begynne med dannelse av en ny loge i Sandefjord. Den 27. april 1954 nedsatte Sandefjord Leirforening en komité på 3 brødre ExOM Harald Larsen, Eigil Evensen og Halvdan Feen med mandat å undersøke behovet og mulighetene for dannelse av en ny loge i Sandefjordsdistriktet. Komitéens oppfatning var at en loge arbeider lettest når medlemstallet er mellom 70 og 100. Ut fra dette syn bør, hvis det blir aktuelt og mulig, 30 brødre fra loge Kongshaug gå over til den nystartende loge. Under denne forutsetning ville den nye loge få en startkapital på ca. kr Under Storlogemøtet i Oslo september 1954 henvendte bror Stor Sire Olav Hallen seg påny til br. Halvdan Feen om 8

9 straks å begynne arbeidet med å starte en ny loge i Sandefjord. Efter hjemkomsten begynte br. Feen straks sitt arbeid med å danne en ny loge. Sandefjord Broderforening ble startet allerede 26. oktober 1954 ca. 1 måned efter Storlogemøtet med 10 brødre, alle fra loge nr. 15 Kongshaug. Senere meldte seg ytterligere 4 brødre fra Kongshaug. Da en loge må ha minst 30 medlemmer ved starten, skaffet disse 14 brødre 16 nye kandidater som så ble opptatt i Kongshaug for Sandefjord Broderforening. Sandefjord Broderforening hadde sine møter i Dronningensgt. 9 med br. Halvdan Feen som formann og br. Birger Gustavsen som sekretær. Broderforeningen arbeidet for en snarlig dannelse av en ny loge, et arbeid som alle brødre gikk inn for med liv og sjel. Etter en del innkomne forslag til navn for den nye loge festet man seg ved Færder, fremsatt av br. Anton Gogstad. Færder hadde jo en sterk tilknytning til distriktet og symbolikken i det nye segl som br. Bernt Lie fikk i oppdrag å tegne var at fyret der ute i havgapet viste hver bror den rette kurs på livets seilas. Det ferdige utkast ble så godkjent av br. Stor Sire Hallan som logens segl. Den 11. januar 1956 ble det sendt inn ansøkning til br. Stor Sire om bevilling til opprettelse av ny loge i Sandefjord med navn Færder. Ansøkningen var undertegnet av brr. ExOM Halvdan Feen, ExOM Harald Larsen, ExOM Halvard Haavaldsen, Birger Gustavsen og Even Evensen. Det nødvendige beløp kr for fribrevet ble skaffet tilveie på den måte at de 5 underskrivere hver betalte kr. 200,-. Allerede 10 dager senere forelå godkjennelse fra br. Stor Sire Hallan og at instituering av loge nr. 48 Færder skulle skje den 5. mai

10 Ved institueringen fungerte brødrene Stor Sire Olav Hallan, Dept. Stor Sire Østreng, Stor Sekretær U. de Paolis, Stor Skm. Haakon V. Ruud og Stor Marsjall Gunnar Gaaserud. Som Stor Vakt fungerte bror Gunnar Jørgensen fra loge Kongshaug. Det innfant seg 25 innbudte gjester bl. a. de to ExOM Smedmann og Østerberg fra Varberg. Bror Anton Gogstad forfattet logesangen som forelå ferdig i sangboken. Sangboken er den samme med de nødvendige forandringer som logene Kongshaug, Kong Sverre og Vern har. Bror redaktør Vindal Christensen hadde til anledningen forfattet følgende prolog: 10 Fra vi var småfolk har havet lokket oss med sin alfarvei, bred og trygg. Den førte ut til den store verden og bar vår flåte på sin kjemperygg. Så mange fristet de friske bølger Og søkte næring på en fremmed kyst. Ja, våre fraktemenn ble verdenskjente Og våre fangstfolk kjempet mang en dyst. Fra vikingvold har vi elsket havet og funnet virkefelt for handlekraft. Vi bygget skuter, og langs hele kysten ble fyrlys merket av på våre draft. I mørke netter viste fyret veien og gav slik trygghet i en sjømanns sinn. Og ut mot Skagerak der blinket Færder og ledet skutene mot fjorden inn.

11 Vårt liv på jorden er blitt lignet med en seilas i storm og solblankt vær. Vårt liv er vekslende som selve havet, og ferden trues av de lumske skjær. I brått og brenning kan vår skute brekkes og strømmen fører oss så titt av lei. Vi trenger kartet, og vi trenger f y r e t som står der blinkende og viser vei. Vår loge bygges under navnet Færder, og den skal løfte seg som tårn mot sky og vise brødrene den rette kursen og lede skuten vår til havnens ly. Ja, vi er bygningsmenn. Vi bygger fyret. Det krever arbeid, og det krever tro. Men står vi sammen i en brorskapslenke så vil vår loge feste rot og gro! Og denne festen som vi har i aften skal bli en løftenes, en våronns fest. Vi lover broderlig å holde sammen og bygge fyret uten svikt og brest. I den første tiden efter institueringen lå det naturlig nok mange arbeidsoppgaver foran den nye loge. De nødvendige kapper for embedsmennene og diverse regalier ble anskaffet, samt en del annet utstyr. Logen var i den heldige situasjon at den allerede hadde fått leid de nødvendige lokaler i 11

12 Dronningensgt. 9 og loge nr. 15 Kongshaug var straks så imøtekommende å stille logesalen med utstyr til disposisjon for den nystartede loge. Logens særlover ble forelagt og vedtatt i logemøte den 29/ og ble senere godkjent av Storlogen. Logen har hatt dyktige og energiske embetsmenn og interessen blant brødrene har vært meget god. Fremmøteprosenten i de første årene var oppe i ca %, men efter hvert som medlemstallet øket har fremmøteprosenten som tilfellet er i de fleste loger sunket en del og ligger nu på ca %. Det har vært flere instruksjonsmøter i logesalen for derved å gjøre alle innvielser og gradspasseringer til den rike og høytidsfulle seremoni vi alle ønsker den skal være. Våre seremonimestre har i særlig grad hatt evnen til å gjennomføre seremoniene på en slik måte at både resepientene og brødrene får den rette forståelse og følger med. Logens møter er til enhver tid fra overstolen ledet greit og saklig såvel under gradsmøter som under arbeidsmøter. Logens faste møtedager er satt til den 2nen og 4de torsdag i måneden, med klubbaftener 1ste og 3dje torsdag. Klubbaftenen 3dje torsdag ble imidlertid senere nærmere bestemt i møte 27/ overlatt Leir nr. 8 Vestfold som månedlig møtedag. 12

13 Nytt logelokale. Som i landet forøvrig øket medlemsantallet i raskt tempo og logene Kongshaug og Færder tok så opp tanken om å skaffe større og mer tidsmessige lokaler da Dronningensgt. 9 snart ville bli for liten med den raske vekst som begge loger var i. Vinteren 1957/1958 var det planer oppe om modernisering og tilbygg av Dronningensgt. 9, men ble senere oppgitt av arbeidskomitéen da det ville medføre for store utgifter uten noen vesentlig forbedring. Det ble så valgt en byggekomité på 6 medlemmer 2 fra Dronningensgt. 9, 2 fra loge nr. 15 Kongshaug og 2 fra loge nr. 48 Færder, som fikk i oppdrag å utarbeide planer til et nybygg. Dronningens gt. 9 A/S hadde fått et fast tilbud på kr ,- for bygningen og at betaling ville finne sted på den måte at den nye eier overtok pantegjelden på kr ,- og at resten kr ,- ble innbetalt kontant. En av logens brødre hadde gitt tilsagn om at han hadde byggeklar tomt i Stockflethsgt. 22 og at byggetillatelse forelå. Byggekomiteen anmodet arkitektfirmaet Suphammer om å ha ferdige tegninger for nybygget til generalforsamlingen den 12. mai På generalforsamlingen ble det enstemmig besluttet å godta tilbudet om tomt og byggetillatelse samt å gi byggekomitéen fullmakt til å utarbeide arbeidsbeskrivelse, innhente anbud og sette byggearbeidet i gang. Likeledes ble styret gitt fullmakt til å selge Dronningens gt. 9 til best mulig pris. På ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 1959 ble det så enstemmig besluttet å gå til oppførelse av Odd 13

14 Fellow bygg i Stockflethsgt. 22. To anbud var kommet inn og generalforsamlingen aksepterte det laveste som lød på kr ,-. Hertil kom så ekstra omkostninger, så som byggetomt, arkitekthonorarer etc., slik at de totale omkostninger ville dreie seg om ca. kr. 750,000,-. I begynnelsen av februar 1961 sto så bygget ferdig og den 4. februar s. å. ble så den høytidelige innvielse av den nye og prektige logesal foretatt av Stor Sire Østreng med assistanse av Stor sekretær Paolis, Stor Skattmester Otterbech, Stor Kapellan Paulsen, samt l. D.S.S. Ruud på UM. stolen og 2 D.S.S. Garshol på ExOM-stolen. D.D.S.S. Stefanus Jacobsen fungerte som Storvakt. Efter at logesalen var erklært innvidd ble byggekomitéen kalt frem, og komitéens formann, ExOM Eriksen overrakte Stor Sire den symbolske nøkkel. Byggekomiteen bestod forøvrig av ExOM Løken, br. Klungseth, OM Sandkleven, ExOM Feen, OM Gustavsen, med brr. Rekstad, Hovland, Stang og sekretær Lie som varamenn. 14

15 Sosialt arbeid. Allerede fra starten av var logen sterkt interessert i utadvendt arbeid og det var i første rekke Døvehjemmet i Andebu man samlet seg om. Ved siden av den faste kontingent pr. medlem ble det støttet opp med innsamlinger og bevilgninger fra logen. Efter hvert som økonomien bedret seg ble området gradvis større og større og det fører for langt her å nevne de enkeltpersoner, familier, institusjoner og land som har nydt godt av vårt utadvendte arbeid, men i løpet av denne tid er det i alt blitt utbetalt ca. kr ,- til sosiale formål. 15

16 Klubbaftenene. For at brødrene skulle få nærmere kontakt med hverandre utenom logemøtene ble det fra først av satt av 2 klubbaftener i måneden -lste og 3dje torsdag. Den siste ble imidlertid, som tidligere nevnt, overlatt Leir nr. 8 Vestfold som fast møtedag. Interessen for disse klubbaftener har vært meget stor, hvilket også det store fremmøte har vist. Brødrene har her fått mere tid til å komme sammen og lære hverandre nærmere å kjenne. De forskjellige underholdningsnemnder har vært flinke til å legge opp varierende programmer. Det har vært holdt en rekke med foredrag om logesaker av logens egne og brødre fra andre loger. Diskusjonsaftener med aktuelle emner har samlet mange av brødrene til lærerike møter og til disse har vi hatt dyktige ledere. Foredragsholdere i den sosiale sektor har det vært flere av i vår loge, og ved disse anledninger har det også vært samlet inn adskillige midler til støtte for trengende. Våre filmaftener er meget godt besøkt og her kåserer brødre og andre om sine reiser og inntrykk fra hjemlige og fremmede trakter. Ved siden herav er det avholdt flere felles klubbaftener med loge Kongshaug og brødrene i disse loger kommer derved i nærmere kontakt til beste for vårt logearbeid. Logens brødre har hatt flere sammenkomster med sine damer, som har gjort sitt til for å styrke samholdet mellom brødrene og deres familier. Julemøtet med damer er det gått tradisjon i og under disse møter blir det hver gang samlet inn en anseelig sum til hjelp for distriktets trengende. 16

17 Årlige familieturer er blitt arrangert - dagsturer og weekendturer - hvor deltagerne har hygget seg og stiftet nærmere bekjentskap. Loge Færder har vært flittig til å besøke andre loger, og foregangsmannen her var avdøde Ex OM Haavaldsen. Slike besøk ga alltid nye impulser til embetsmennene og brødrene, og øket samholdet mellom brødre fra andre loger. Vi har også hatt gleden av regelmessige besøk fra andre loger, og kan bl.a. nevne at vi i mai 1963 fikk besøk av 31 brødre fra loge nr. 3 Nordstjernen i Kjøbenhavn. Videre fikk logene nr. 15 Kongshaug, nr. 26 Svenør og Færder den 26. mai 1964 besøk av 72 brødre med damer fra Tyskland, Belgien, Schweitz og Danmark. Brødrene hadde chartret egen båt for anledningen. Om aftenen var brødrene samlet til felles gradmøte i Stockflethsgt. 22, mens de besøkende damer ble tatt hånd om av våre damer i loge Svenørs lokaler i Larvik. En gang i året samler Vestfoldbrødrene med damer seg til kirkesøndag og deltar i gudstjenesten i den kirke arrangerende loge har valgt. Efter gudstjenesten har de fleste deltagere vært sammen til en felles middag. For ytterligere å styrke kontakten mellom logen og dens brødre har vår fungerende OM Kristian Jansen i de siste år sirkulert et stensilert medlemsblad, «Færderblink», som gir brødrene orientering om logens arbeid og dens brødre. Et ypperlig enmannstiltak. 17

18 Logens økonomi. Fra den spede begynnelse har logens Økonomi arbeidet seg sikkert oppover, og må vel nu sies å være god, og at vi har et betryggende grunnlag i vårt arbeid for ordenen og dens fremgang. Økonomien har i den forløpne l0-års periode utviklet seg slik: Formue pr. 31/ Kr ,12 31/ ,74 31/ ,29 31/ ,85 31/ ,39 31/ ,24 31/ ,42 31/ ,51 31/ ,55 31/ ,89 18 Formuen pr. 1/ kr ,89 fordeler seg slik: Aksjer i Stockflethsgt. 22 Kr ,00 Andelsbevis i «Barnas Venner 900,00 Obligasjoner i Stockflethsgt ,00 Enkefondet 8.124,88 Harald Larsens Fond 3.028,76 Bankinnskudd 3.488,25

19 Færders dameforening. Tidlig efter institueringen av loge Færder, ble dameforeningen stiftet. Den har vist en enestående interesse og forståelse for vårt arbeid. Dameforeningen har sine månedlige møtedager i Stockflethsgt. 22 under ledelse av energiske formenn. Ved deres hjelp har vi fått overrakt betydelige midler til vårt sosiale arbeid. Mange gaver er også skjenket i form av utstyr til logesalen og selskapslokalene, og logen står i stor takknemlighetsgjeld til våre damer. Vi slutter med å ønske loge Færder tillykke med 10 års dagen 5. mai Må logen fortsette i den rette kurs som er staket opp til gavn for logen og dermed for ordenen. «Må vennskap bevares og kjærlighet gro så sannheten sikkert i hjertet kan bo». 19

20 Embedsmenn Storrepr. Halvard Haavaldsen Halvard Haavaldsen Halvard Haavaldsen ExOM Harald Larsen Halvard Haavaldsen Halvdan Feen OM Halvdan Feen Halvdan Feen Birger Gustavsen UM Birger Gustavsen Birger Gustavsen Kristian Jansen Sekr. Bernt Lie Bernt Lie Bernt Lie Kasserer Sverre Feen Odd Nicolaysen Odd Nicolaysen Skattm. Halvard Haavaldsen Sverre Feen Erling Sørhaug sen. C.M. Kristian Jansen Kristian Jansen Kjell Hemsøe Kap. Anton Gogstad Anton Gogstad Lars Z. Hansen Insp. Even Evensen Lars Z. Hansen Carsten Bolt-Hansen I.V. Kjell Hemsøe John W. Holmgren Olav Sørhaug Y.V Bjørn Lund Thor Jacobsen Odd Abrahamsen O.M. h.ass Hans Skorge Hans Skorge Thorstein Hansen O.M. v.ass Olav Feen Leif Kopstad Odd Hansen U.M. h.ass. Carsten Bolt-Hansen Carsten Bolt-Hansen Birger Doksrød U.M. v.ass Hans Jørgen Feen Sverre Christensen Trygve Boje Pedersen C.M. h.ass. Leif Kopstad Kjell Hemsøe Bjørn Gade C.M. v.ass Sigurd L. Solberg Gunnar Gulseth Arne Andresen Organist Einar Gjertsen Einar Gjertsen Einar Gjertsen Arkivar Haakon Sperrås Haakon Sperrås Haakon Sperrås Storrepr. Birger Gustavsen Birger Gustavsen ExOM Halvdan Feen Birger Gustavsen OM Birger Gustavsen Kristian Jansen UM Kristian Jansen Bjørn Gade Sekr. Hans Jørgen Feen Kjell Hemsøe Kasserer Ole Kjell Waallann Ole Kjell Waallann Skattm. Bjørn Lund Arne Andresen C.M. Bjørn Gade Johnny Liverød Kap. Lars Z. Hansen Carsten Bolt-Hansen Insp. Carsten Bolt-Hansen Finn Evensen I.V. Thor Angell Thorsen Asbjørn Østby Y.V Arnt Andersen Emil Haga O.M. h.ass Antoni Holden Trygve Boje Pedersen O.M. v.ass Haakon Andersen Thor Angell Thorsen U.M. h.ass. Bjørn Andersen Jimmy Luberth U.M. v.ass Finn Evensen Hugo Karlsen C.M. h.ass. Olav Sørhaug Sverre Tonstad C.M. v.ass Johnny Liverød Odd Abrahamsen Organist Einar Gjertsen Einar Gjertsen Arkivar Haakon Sperrås Antoni Holden 20

21 Medlemsfortegnelse. Født: Opptatt: Abrahamsen, Odd, kjøpmann Andersen, Arnt M., kjøpmann Andersen, Bjørn, kjøpmann Andersen, Gunnar O., rørleggermester Andersen, Haakon, bakermester Andersen, Odd Brurberg, maskinist Andersen, Øystein, bestyrer Andresen, Arne, kasserer Berggreen, Bernt, tannlege Bjercke, Ørnulv, lærer Bolt-Hansen, Carsten, kontormann Bugsett, Eirik, avdelingssjef Christensen, Sverre, kjøpmann Christiansen, Leif, formann Christiansen, Yngve, kjøpmann Doksrød, Birger, barbermester Eikodd, Anders Kristian, lektor Evensen, Finn, ekspeditør Evensen, KarI Otto, maskinsjef Feen, Halvdan, overlærer Feen, Hans Jørgen, siviløkonom Feen, Odd, maskinist Feen, Olav Feen, Reidar, ingeniør Feen, Sverre, revisor Feensgaard, Frithjof, avdelingssjef Gade, Bjørn, tannlege Gade, Eivind, kjøpmann Gade, Halfdan, maskinist Gjertsen, Einar, kjøpmann Gogstad, Anton, kjøpmann Gulseth, Guunar, urmaker Gundersen, Erling, avdelingssjef Gustavsen, Georg, elektriker

22 Født: Opptatt: Haga, Emil, skipsfører Hansen, Erling W., telegrafist Hansen, Harald, styrmann Hansen, Haakon Steen, blikkenslagermester Hansen, Lars Z., kjøpmann Hansen, Odd, murmester Hansen, Thorstein, murmester Hanssen, Eugen, oppsynsmann Heier, Sverre, verkseier Hemsøe, Kjell, bestyrer Holden, Antoni, kokerisjef Holm, Thore, arkitekt Holmgren, John W., kjøpmann Hovland, Kornelius M., maskinsjef Hystad, Thoralf, radiotelegrafist Haakestad, Arnt, gårdbruker Iversen, Reidar, styrmann Jacobsen, Thor, kjøpmann Jansen, Kristian, vaktmester Jensen, Egil, glassmester Johansen, Robert Lorange, bankfullmektig Johansen, Thormod W., stuert Johnsen, Einar Keim, avdelingsleder Karlsen, Hugo, smed Kopstad, Leif, overlærer Krossby, Bjarne, ingeniør Larsen, Knut, kjøpmann Larsen, Per, maskintekniker Larsen, Trygve, kjøpmann Lie, Bernt, avdelingssjef Liverød, Johnny, byggmester Luberth, Jimmy, boktrykker Lund, Bjørn, buntmaker Nicolaysen, Odd, hovedkasserer Olsen, Odd Ekanger, møbelsnekker Ottemo, Harald-Roy, lærer

23 Født: Opptatt: Pedersen, Sigurd, byggmester Pedersen, Trygve Boje, byggmester Pettersen, Mauritz Sommer, maskinsjef Ringdal, Erling L., maskinist Raastad, Bjarne, kjøpmann Raastad, Finn, regnskapskontor Sand, Wilhelm Gustav, ekspeditør Skjelbred, Bjørn, murmester Skjelbred, Haakon, byggmester Skorge, Hans, kaptein Sperrås, Haakon, sosialsjef Stickler, Odd Øistein, vulkanisør Suphammer, Kaare, arkitekt Svanberg, Øivind, maskinsjef Sørhaug, Erling, trelasthandler Sørhaug jr., Erling, kontormann Sørhaug, Olav M., trelasthandler 'l'horesen, Finn, salgsrepresentant Thorsen, Thor Angell, mek. freser Tisthammer, Bjørn, verkseier Tonstad, Sverre, telefonkontrollør Vinje, Ragnar Emil, kjøpmann Waallann, Ole Kjell, salgsrepresentant Østby, Asbjørn Østby, Thorbjørn, ingeniør Åberg, S. A., lærer

24 In memorian. Inspektør Even Evensen f d ExOM Halvard Haavaldsen f d Trygve Johan Gustavsen f d ExOM Harald Larsen f d ExOM Birger Gustavsen f d

LOGE NR. 48 FÆRDER. Br. OM Birger Gustavsen har anmodet meg om å skrive loge FÆRDERs historie.

LOGE NR. 48 FÆRDER. Br. OM Birger Gustavsen har anmodet meg om å skrive loge FÆRDERs historie. LOGE NR. 48 FÆRDER Br. OM Birger Gustavsen har anmodet meg om å skrive loge FÆRDERs historie. Jeg vil da gå tilbake til 1952. Daværende EksOM Halvdan Feen ble da anmodet av en eldre bror om å begynne arbeidet

Detaljer

Forord. Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 50 år den 5. mai 2006. Jubileumskomiteen har utarbeidet en beretning om logens virke i denne tiden.

Forord. Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 50 år den 5. mai 2006. Jubileumskomiteen har utarbeidet en beretning om logens virke i denne tiden. 50-års beretning Forord Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 50 år den 5. mai 2006. Jubileumskomiteen har utarbeidet en beretning om logens virke i denne tiden. Arbeidet er ført i pennen av br. Bjørn Stensrud.

Detaljer

Forord. Sandefjord, mars Med broderlig hilsen i V. K. & S Bernt Lie

Forord. Sandefjord, mars Med broderlig hilsen i V. K. & S Bernt Lie 25-års beretning Forord Odd Fellow Loge nr. 48 fyller 25 år den 5. mai 1981, og i den anledning fikk undertegnede i oppdrag å utarbeide et jubileumskrift. Kildene er først og fremst hentet fra logens protokoller

Detaljer

Februar. " La oss leve, for hverandre. Og ta vare på, den tid vi har "

Februar.  La oss leve, for hverandre. Og ta vare på, den tid vi har Februar " La oss leve, for hverandre. Og ta vare på, den tid vi har " Denne strofen fra en kjent slager, har alltid en aktualitet i seg. Ikke minst i en tid hvor alt liksom er snudd på hodet. Nå ropes

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Kjære Embetsmenn og brødre. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Hans Sigurd Iversen mobil 928 27 926 E-post: hansigiv@online.no Sekr. Reidar Haakonsen mobil 916 17 890 E-post: rehaa@online.no Fung.

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

Mars. En fortsatt god vår.. til alle.

Mars. En fortsatt god vår.. til alle. Mars Barometerstanden spår både storm og sne, bevars.men det er et drag av vår som er sjelden midt i mars. Folk som skjønner seg på sakene snakker og sir: Det sitter stær på takene, det lakker og lir.

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre.

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør. Kjære Embetsmenn og brødre. Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør I Redaksjonen: OM. Geir Ståle Aursnes Mobil 975 92 100 E-post: geir-aur@online.no Sekr. Tor Ivar Pedersen mobil 971 82 067 E-post: tor.ivar.pedersen@volmax.no

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN

HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 FOR REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 1.Ekspansjon. Alle loger skal ha en nettoøkning av medlemmer på 5 % i 2-årsperioden. 1.1. 5% Medlemsøkning over en 2 års periode. Dette utgjør ca.

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015

God sommer!! KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel FOREDRAG. NYTT KOLLEGIUM siste side. Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 KVITBJØRN- POSTEN Nr. 2 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn Juni 2015 LEIRMØTE KIRKENES FORFREMMELSE 50 års veteranjuvel FOREDRAG BESØK FRA THULE INNVIELSE Foto: Fred Davidsen NYTT KOLLEGIUM siste

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør

Lyskasteren. Organ for Odd Fellow loge nr. 26. Svenør Lyskasteren Organ for Odd Fellow loge nr. 26 Svenør g I Redaksjonen: Eks.storrep. Per Henrik Fredriksentlf. 33 19 74 95 E-post: per-henrik.f@tele2.no OM. Kjell Aanstad mobil 928 40 501 E-post: k3a@online.no

Detaljer

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013

MÅNEDENS BILDE. Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 MÅNEDENS BILDE Fra Retiro utendørsscene ved Molde i april 2013 Foto: Svein MM Det er den draumen Det er den draumen me ber på at noko vidunderlig skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta

Detaljer

Forord. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Ulf Glende Formann i jubileumskommiteen

Forord. Med broderlig hilsen i V. K. og S. Ulf Glende Formann i jubileumskommiteen 40-års beretning Forord Odd Fellow Loge nr. 48 Færder fyller 40 år den 5. mai 1996, og jubileums-komitéen har utarbeidet en jubileumsberetning, som er ført i pennen av EksOM Anders Eikodd. Kilder for beretningen

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder :

Fundamentet i planen ligger i ritualer, Fribrevet, Ordenens lover og formålsparagrafen som lyder : Handlingsplan for Loge 155 Munkholmen 2015-2017 2015-2017 Langtidsplanen gjelder som en overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen

Detaljer

LOGE NR. 48 FÆRDERS HISTORIE

LOGE NR. 48 FÆRDERS HISTORIE LOGE NR. 48 FÆRDERS HISTORIE Fra starten frem til 60 års jubileet 5. mai 2016 Skrevet av Michael R. Kimbell Odd Fellow Ordenen DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F.) Mobil 93

Detaljer

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010

ThulePosten. ThulePosten November 2010. ThulePosten våkner fra davlen. Ny DSS RUNDE ÅR 2010. Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 ThulePosten Årgang 15 Nummer 1 Loge nr 19 Thule November 2010 RUNDE ÅR 2010 Følgende Brødre har eller har hatt fødselsdag I 2010. ThulePosten gratulerer. 31.01 Frank Gamst 55 år 21.03 Kurt Roger Fredriksen

Detaljer

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK

Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK Oktober 2015 Nr. 6, 51. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Du vet aldri hvor sterk du er, før det å være sterk er det eneste valget du har. (Ukjent) Redaktørens hjørne. En fremmed er en

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

OrigoPosten. OM har ordet:

OrigoPosten. OM har ordet: OrigoPosten Årgang 2. Utgitt Mai 2013 Utgave nummer 3 D A E R V I K O M M E T T I L S E S O N G E N S S I S T E U T G A V E A V O R I G O P O S T E N. A V O G F O R B R Ø D R E I L O G E N R 9 6 O R I

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

Begrunnelse for navn og segl

Begrunnelse for navn og segl 1 Begrunnelse for navn og segl ISTINDENE er en fjellformasjon geografisk beliggende i området mellom Målselv og Bardu kommuner, som er hovednedslagsfeltet for rekruttering av nye medlemmer til vår loge.

Detaljer

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene

Red.:Aage Nicolai Rosland MÅNEDENS BILDE. Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene MÅNEDENS BILDE Trekkspillet låter fra båtene allting forhekses av låtene Sankthansfeiringen, også kalt Jonsmesse, Jons vake eller Jonsok, har sin opprinnelse både i den kristne og den folkelige tradisjon.

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere.

God jul, god helg og godt nytt år ønsker vi våre logebrødre og våre lesere. Betraktninger. Er det noe som heter en Odd Fellow Jul?, - det er det vel ikke, - men jeg skal heller være med på at det er noe som heter en Odd Fellow's jul. En jul som rommer ærbødighet for julens tradisjoner,

Detaljer

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.

KUNSTLØPKOMITEEN (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1. 1914-1915 Formann: KUNSTLØPKOMITEEN 1914-1999 (Seksjonsstyre Kunstløp/SSK - Grenstyre Kunstløp/GSK) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem 17.1.1914) 1915-1916 Formann: 1916-1917 Formann: 1917-1918 Formann:

Detaljer

Loge nr. 48 FÆRDER. Terminliste 1990 Totalt antall brødre pr 5. mai: 119

Loge nr. 48 FÆRDER. Terminliste 1990 Totalt antall brødre pr 5. mai: 119 632 Ons 10 Jan O. grad 51 Åpningsmøte Ons 17 Jan Klba. Fotokåseri til Midtøsten 633 Ons 24 Jan 3. grad 41 Arbm. Regnskap/budsjett Ons 07 Feb Klba. Allsang kveld med de nye sangbøkene 634 Ons 14 Feb O.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Handlingsplan og Instruks for Logens drift

Handlingsplan og Instruks for Logens drift H A N D L I N G S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 Handlingsplan og Instruks for Logens drift VISJON FOR ODD FELLOW Odd Fellow Ordenen skal gi hver søster og hver bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de

Detaljer

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros. 25-års jubileum Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros 25-års jubileum 1984-2009 Forord Den 3. November 2009 har vår loge Nidaros vært i virksomhet i 25 år, ikke en gang en full mannsalder og slett ikke meget sammenlignet

Detaljer

BRESULTATLISTE Ungfuglskue 23.mai 2015

BRESULTATLISTE Ungfuglskue 23.mai 2015 BRESULTATLISTE Ungfuglskue 23.mai 2015 Dommer: Trevor Terheege England Derby klasse B Hanner Varietet Oppdretter 1.pr - - 2.pr - - 3.pr - - Hunner Varietet Oppdretter 1.pr Grågrønn Anne Elise T. Olsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2011 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD NEVND

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 VÅRENS INNVIELSER VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 2 Sommeren 2015 k VÅRENS INNVIELSER I løpet av fem uker ble tre brødre innviet i Odd Fellows loge nr. 18 Varna Side 8-10 STORLOGEMØTE 11. mars ble

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Kong Sverre. Logeavis nr. 7 - Desember Odd Fellow

Kong Sverre. Logeavis nr. 7 - Desember Odd Fellow Kong Sverre Logeavis nr. 7 - Desember 2016 - Odd Fellow --- med Julebrev fra OM og DSS --- Redaktørens plass Siden forrige nummer har det vært ekstraordinært årsmøte i Falckenbergsgt. 7 SA, vårt logehus.

Detaljer

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende

KVITBJØRN- POSTEN. 50 års veteranjuvel. Innhold: OM s hjørne. Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende KVITBJØRN- POSTEN Nr. 3 Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn oktober 2014 Innhold: OM s hjørne Storlogemøte på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær Oppussing av Finnmarksdikter og skolestyrer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI Egil Hoel Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI

Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI Egil Hoel Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Frithjof E Bark OI HURTIGLØPSKOMITEEN (HK) 1926-1999 (Seksjonstyre Hurtigløp/SSH - Grenstyre Hurtigløp/GSH) (Første gang valgt på tinget i Tønsberg 29.1.1926) Opprinnelig oppnevnt for å se på IEV's W.O.regler, senere for

Detaljer

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium

LEIRBÅLET. Nytt embetskollegium. HP Nils A Martinsen. Leiren har for perioden valgt følgende embetskollegium Medlemsblad for Leir 7 Østfold Årgang 1 Nr 2 desember 2013 LEIRBÅLET Nytt embetskollegium Innholdsfortegnelse Nytt embetskollegium side 1 Nye patriarker av DGL side 2 Vår HP har ordet side 3 Nye Patriarker

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no MENN LØP 100 m 35-39 Thor Moen Tønsberg Turn 1922 11,1 1957 Even Hytten Tønsberg FIK 1967 11,86 2007 Jan Birger Holhjem Larvik

Detaljer

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Norsk Bryggerlaugs styresammensetning er endret 40 ganger på 75 generalforsamlinger. Bryggerlauget har hatt ialt 17 formenn og 57 styremedlemmer. For det første styrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN

TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 3 Høsten 2015 k TO NYE 25-ÅRSVETERANER I LOGEN Torsdag 24. september fikk logen to nye 25-årsveteraner Side 6 SVENSKEBESØK Tradisjon tro fikk vi

Detaljer

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november.

ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 NY 50-ÅRSVETERAN. Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. VARNA PP. POSTEN ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 44 NR. 4 Julen 2015 k NY 50-ÅRSVETERAN Br. Ernst David Halvorsen ble tildelt 50-årsveteranjuvel 26. november. Side 6-7 JULEHILSEN OM Arne Palm hilser brødrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 16 URD 2010 2014 HOVEDMÅL FOR LOGE NR 16 URD Gjennom ritualer, samarbeid og fokus på mellommenneskelige relasjoner bidra til økt vekst for Odd Fellow Ordenen og loge nr 16 URD

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN

P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN 1 P R O T O K O L L ORDINÆRT SAMEIERMØTE TORSDAG 25. APRIL 2002 KL 18.30 I SAMEIESTUEN Til stede var: 78 sameiere i henhold til de innleverte navnesedler, herav 36 ved fullmakt i alt 124 stemmer. Fra forretningsfører

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi

Statutter. Norsk Odd Fellow Akademi Statutter Norsk Odd Fellow Akademi 1 Formål Norsk Odd Fellow Akademi skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens opprinnelse, verdigrunnlag og historiske

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

k ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 39 NR. 4 Julen 2010 DET LYSER I STILLE GRENDER

k ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 39 NR. 4 Julen 2010 DET LYSER I STILLE GRENDER VARNA POSTEN k ORGAN FOR LOGE NR. 18 VARNA ÅRG. 39 NR. 4 Julen 2010 DET LYSER I STILLE GRENDER Det lyser i stille grender, av tindrande ljos i kveld. Og tusen barnehender, mot himmelen ljosa held. Og glade

Detaljer

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum

Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Informasjonsorgan for loge nr. 67 Castrum Årgang 13 nr. 3 2005 Innhold: bl.a.; s.2: OM har ordet s 3. åremål, gradstildelinger, s.4 og s.5 Besøk fra Danmark,s.6 Annonser s.7 Fra Vennelogekomiteen,

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER

LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER LOGGEN MEDLEMSBLAD FOR ODD FELLOW LOGE NR. 120 COLIN ARCHER Julenummer 2015 Innhold Embedskollegiet 2015-2017 3 Utnevnte embedsmenn 2015-2017 4 Nevnder for perioden 2015-2017 5 Julehilsen fra DSS 6 Overmester

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F)

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN (I.O.O.F) NORSK ODD FELLOW AKADEMI Rådsmøte 20. april 2016 Tilstede: Morten Buan, Preses Odd Gulbrandsen, Sekretær Lasse Hegge Hanna-Kari Thue Selle

Detaljer