Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder"

Transkript

1 Rapport publisert Årsrapport 2013 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1

2 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting Satsingsområder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Fag- og tjenesteutvikling Fag- og tjenesteutvikling, interkommunalt Lindrende omsorg Demens Forebyggende hjemmebesøk Pasientsikkerhetskampanjen Fag- og tjenesteutvikling i Grimstad kommune Tiltakspakke demens Forebygging med rådgivning og trening Pasientsikkerhetskampanjen Frivillige i lindrende omsorg Livsgledesykehjem Etikksatsing i Helse og sosial sektoren Videreutvikling av praksistilbudet Interkommunalt Praksisprosjekt Grimstad kommune Praksisprosjekt Annen praksis Kompetanseutvikling, interkommunalt Interkommunale fagnettverk Lindrende omsorg Demens Aktiv mestring Videreutdanninger Lindrende behandling og omsorg Demens og psykisk helse

3 5.2.3 Lederutdanning helse og omsorg Avansert sykepleie Aktiv mestring Kompetanseheving Demensomsorgens ABC ABC Utviklingshemming og aldring Opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering Det åpne bo- og omsorgssenter Prosedyredager Strategisk kompetanseplan Kompetanseutvikling, Grimstad kommune Demens Demensomsorgens ABC - Miljøarbeid Demenskoordinator Lindrende omsorg Koordinator lindrende omsorg Grunnkurs Kvalitetsperm Forbedringsagent Ernæring Medikamenthåndtering Dataopplæring Veiledningspedagogikk Grunnopplæring for ufaglærte i Boveiledertjenesten Dokumentasjon Forskning og utvikling Interkommunalt Evaluering av etikk-kommuner på Agder (EEKAVA) Pasientsikker het på sykehjem Grimstad kommune Fagbibliotek, nettside Fagbibliotek Nettside

4 8.3 Sosiale medier Film Bakgrunn og målsetting Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust Agder har i oppdrag å være et regionalt ressurssenter innen fagutvikling, forskning og kompetanseutvikling tilknyttet kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingssenteret har i oppgave å initiere og implementere utviklingstiltak og arbeide for spredning av kunnskap og faglige ferdigheter. Mandat og målsetting for Utviklingssenteret er beskrevet i Overordnet strategi Utvikling gjennom kunnskap. Hovedmål: Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene 2 Satsingsområder Fra tildelingsbrevet 2013 fra Helsedirektoratet: H.dir. oppfordrer Utviklingssentrene til å informere om og bidra til å implementere nasjonale faglige retningslinjer og fagrapporter, som for eksempel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten, IS-1972 Veileder om legemiddelgjennomganger, IS Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene , IS-1990 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende, IS-1691 Fleksible tjenester for et aktivt liv, IS-1875 Tilskuddet skal dekke utgifter til faglige prosjekter og kvalitetsutviklingsarbeid i henhold til søknad. 4

5 2.1 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Utviklingssenteret i Grimstad har følgende satsingsområder: demens lindrende behandling og omsorg aktiv mestring etikk Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er grunnleggende for alt utviklingsarbeid. Kvalitetsarbeid med fokus på dokumentasjon, ernæring og legemiddelhåndtering har vært satsingsområde i 2013, og blant annet arbeidet med Pasientsikkerhetskampanjen. Samhandlingsreformen og fokus på forbygging er en viktig del av kompetanseutviklingen innen aktiv mestring. Frivillighet, partnerskap og kulturarbeid er sammen med forebygging og mestring også en viktig dimensjon i dette arbeidet. USHT Aust-Agder skal være pådriver for kvalitetsarbeid innen kommunale helse- og omsorgstjenester også innen psykisk helse, rus og tjenester til personer med funksjonshemming. Målsettingen er å bedre kvaliteten på tjenestene til brukerne og samtidig styrke og rekruttere kompetente medarbeidere gjennom å stimulere til fagutvikling og forskning og å utvikle gode læringsmiljø. Fokus på kompetanseheving og fagutvikling tar også sikte på at satsingen vil føre til økt status blant helsearbeidere i kommunens omsorgstjeneste. Arbeidet vil også få positive ringvirkninger iht. samarbeid med eksterne aktører, og i møte med samhandlingsreformens utfordringer. Utviklingssenterets mandat innebærer både en interkommunal og en kommunal satsning. Øvrige kommuner i fylket er både målgruppe og samarbeidspartnere for Utviklingssenteret. Den interkommunale satsningen omhandler både inkludering i, og spredning av fag- og kompetansehevingstiltak gjennom blant annet FoU-prosjekter, interkommunale fagnettverk, læringsnettverk, kompetanseutvikling, og videreutdanninger. 3 Fag- og tjenesteutvikling Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder. 5

6 3.1 Fag- og tjenesteutvikling, interkommunalt Lindrende omsorg Utviklingssenteret i Aust-Agder viderefører arbeidet med veiledning og undervisning innen lindrende omsorg i kommunene i Aust-Agder. UiA har tilbud om videreutdanning i lindrende omsorg og behandling der koordinator i Grimstad bidrar med undervisning og veiledning. Koordinator har deltatt i prosjektgruppen som utarbeider behandlingslinje for pasienter over 16 år med hjernesvulst. (POP- prosjekter for optimale pasientforløp, SSHF) Demens Demenskoordinator i Grimstad viderefører arbeidet med ABC-demens og har også videreført arbeidet med Tiltakspakke demens som er en modell for systematisk oppfølging av personer med demenssykdom i eget hjem. Demenskoordinator i Grimstad har bidratt som ressursperson for Kompetansesenteret for aldring og helse når det gjelder oppstart og drift av pårørendeskoler i Agder. Demenskoordinator i Grimstad deltar i prosjektet Demensteam i Norge som er igangsatt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Forebyggende hjemmebesøk 3-årig prosjekt med prosjektmidler fra H.dir. til forebyggende hjemmebesøk til eldre. Prosjektet er et samarbeid mellom de 3 Utviklingssentrene i Agder: Grimstad, Kristiansand og Songdalen. I Aust- Agder samarbeider Grimstad med Arendal og Lillesand kommune. Prosjektet har utarbeidet felles kartleggingsverktøy/samtaleguide for hjemmebesøk og har tilbudt hjemmebesøk til alle på 78 år som ikke har tjenester fra kommunen. I Arendal og Kristiansand er besøkene begrenset til enkelte bydeler. Til sammen er det utført ca. 300 besøk i perioden høst høst 2013 i de 5 samarbeidskommunene. Lyst på livet (kafè-møte) ble gjennomført i Grimstad med 7 deltagere våren 2013 og er nå i gang med andre runde med 12 deltagere. Arendal kommune har 15 deltagere høsten Pasientsikkerhetskampanjen Interkommunalt læringsnettverk i Pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde Riktig legemiddelbruk i sykehjem ble gjennomført i Ansatte fra 8 kommuner i Aust-Agder deltok på til sammen 3 samlinger. En sykepleier fra Feviktun var prosjektleder. Tiltakspakken ble introdusert og arbeidsgruppene tok i bruk målinger og etablerte rutiner for forbedringsarbeid i sine respektive kommuner. 6

7 3.1.5 Velferdteknologi Utviklingssenteret er representert i Fagutvalg for e-helse og velferdsteknologi (Overordnet samarbeidsorgan mellom SSHF og kommuneregionene i Agderfylkene). Grimstad kommune er også en del av samarbeidsprosjektet vedr. velferdsteknologi i Østre Agder. 3.2 Fag- og tjenesteutvikling i Grimstad kommune Tiltakspakke demens Tiltakspakke demens er utarbeidet som en modell for tettere oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom i kommunehelsetjenesten. Målet er at personalet tidlig skal kunne fange opp endringer i pasientens fysiske og psykiske helsetilstand, sikre at riktig og rask behandling blir satt i gang i tide og forutse når hjelpen må økes. Innholdet er blant annet hjelp til medikamenthåndtering, samtale/samvær med pasient 1 gang i måneden (1 time) og regelmessig kontakt med pårørende. For å sikre kvaliteten i oppfølgingen, er det er et ønske at personalet som gir denne tjenesten skal ha gjennomgått Demensomsorgens ABC Forebygging med rådgivning og trening Tildelt prosjektmidler fra H.dir. Prosjektet er et samarbeid med rehabiliteringsteamet og skal ha hovedfokus på aktivitet og mestring i eget hjem, hjemmerehabilitering. Prosjektet ble avsluttet i 2013 og videreføres i 2014 i ordinær drift når det etableres et eget innsatsteam som skal jobbe med hverdagsrehabilitering og hjemmerehabilitering Pasientsikkerhetskampanjen Innsatsområdene Riktig legemiddelbruk i sykehjem og Samstemming av legemiddellister i hjemmetjenestenesten er begge satsingsområder i Grimstad kommune. Ansatte fra begge sykehjemmene deltok i interkommunalt læringsnettverk i Aust-Agder for riktig legemiddelbruk i sykehjem i Tiltakspakken implementeres i alle avdelinger. Fagledere i hjemmetjenesten har deltatt i nasjonalt læringsnettverk for Samstemming av legemiddellister i hjemmetjenesten i Det er gjennomført en pilot med 20 pasienter i til sammen 4 grupper i hjemmetjenesten i Grimstad med fokus på samstemming og legemiddelgjennomgang. Interkommunalt læringsnettverk i Samstemming av legemiddellister vil bli gjennomført i 2014 i samarbeid med Utviklingssenteret i Vest-Agder Frivillige i lindrende omsorg Seks personer deltar som frivillige innen lindrende omsorg. De tilbyr hjelp og støtte til alvorlig syke som ønsker å være hjemme, og deres pårørende. Det er både pensjonerte sykepleiere/ hjelpepleiere, lærere og yngre i aktivt arbeid. De har fått opplæring (7x 2,5 timer) og får oppfølging og veiledning av en sykepleier i hjemmetjenesten med spesielt ansvar for disse og koordinator i lindrende omsorg. Det benyttes en modell fra stiftelsen TERMIK. 7

8 3.2.5 Livsgledesykehjem Frivolltun bo- og omsorgssenter ble sertifisert som Livsgledesykehjem i juni Feviktun startet prosessen med kick-off i oktober Egen prosjektleder samarbeider med ledelsen og livsgledekontaktene på Feviktun. Det skal utarbeides gode rutiner for aktivitet til hver beboer. Kartlegging av den enkelte beboer skal danne grunnlaget for individuelt tilpassede aktivitetsplaner. Dette skal også gå inn som et fast punkt i tiltaksplanen og dokumenteres. Institusjonen skal også ha fokus på samarbeid med skole/barnehage og kontakt med dyr. Sertifiseringsprosessen med Livsgledesykehjem setter fokus på kvalitet og innhold i omsorgen og bidrar til å oppfylle Verdighetsgaranti og Lovverk. Dette er også en prosess som vil utfordre ansattes holdninger og refleksjon over egen praksis Etikksatsing i Helse og sosial sektoren Etikksatsingen fortsetter i helse- og sosial sektoren i Grimstad. Målet er å styrke kompetansen i praksisrelatert etikk og etablere møteplasser for refleksjon over etiske utfordringer og dilemma i det daglige arbeidet innen helse- og omsorg. Etikk, verdier og holdninger virker inn på alt som skjer i helse- og omsorgstjenesten. Etikkarbeid er vesentlig for å utvikle kvaliteten på tjenestene til brukere og pårørende. Det er også et økende behov for å styrke ansattes etiske bevissthet rundt verdispørsmål. Prosessen vil gjøre den enkelte bedre i stand til å identifisere og reflektere rundt etiske dilemma i tjenestene. Etisk refleksjon er i varierende grad en del av personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter. Rådgiver i Utviklingssenteret er koordinator for etikkarbeidet i helse - og sosialsektoren i kommunen og bistår enhetene med undervisning, veiledning og leder refleksjonsgrupper. 10 stykker deltok på KS-seminar for etikk-arbeid i kommunehelsetjenesten der blant annet etikkteateret Torbjørn ble vist. Etikkteateret Torbjørn ble også vist på fagseminar i ABC Miljøarbeid begge dagene i forkant av ledernettverket. 4 Videreutvikling av praksistilbudet Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter. 4.1 Interkommunalt Praksisprosjekt USHT ene har deltatt i et samhandlingsprosjekt mellom UiA, kommunene i Agder og Sørlandets sykehus (SSHF). Prosjektets målsetting var å forbedre og aktualisere innhold og struktur på sykepleierstudentenes praksis. Tanken var at praksisperiodene til studentene skal legges opp på en måte som følger et autentisk pasientforløp, i møte med samhandlingsreformen. De tre Utviklingssentrene i Agder var representert i prosjektgruppen. 8

9 Det ble gjennomført en punktpraksis i forskjellige deler av kommunehelsetjenesten i Kristiansand og Grimstad kommune for studentene i 1. studieår. Det ble også gjennomført et praksisforløp innen lindrende omsorg, KOLS og psykisk helsearbeid for 2. og 3. års studenter. I tillegg ble det gjennomført prosedyredager for studenter og ansatte i sykehus/kommune i Grimstad, Kristiansand og Flekkefjord. Det skrives rapport fra prosjektet. 4.2 Grimstad kommune Praksisprosjekt Se pkt Utviklingssenteret utarbeidet plan for praksisforløp for sykepleierstudenter i 1. år. Alle 18 av studentene I Grimstad hospiterte i andre deler av kommunehelsetjenesten i 1 uke i løpet av praksisperioden. Det var lagt opp til egne praksisforløp for studenter som var i kommunehelsetjenestepraksis både inne psykisk hele og lindrende omsorg. I psykisk helse fikk studentene punktpraksis/hospitering i andre deler av helsetjenesten som gir tjenester til brukere med psykisk sykdom. I lindrende omsorg ble det lagt opp til at studenten skulle ha mulighet til å følge pasienten mellom tjenestenivåene og mellom enhetene i kommunen. Det er laget egne rapporter fra dette prosjektet Annen praksis Grimstad kommune har for tiden 11 lærlinger tilsatt i helse- og sosialsektoren. Elever fra Dahlske videregående skole har praksis i institusjoner og omsorgsboliger. Grimstad kommune tilbyr også praksisplass til vernepleierstudenter. 5 Kompetanseutvikling, interkommunalt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Interkommunale fagnettverk Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar i interkommunale fagnettverk som jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Et vesentlig delmål i den forbindelse, er å oppnå større grad kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten. Nettverkene har samling 2 ganger i året Lindrende omsorg Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene innen fagområdet både i hjemmetjenesten, sykehjem og andre avdelinger. Fokuset er både rettet mot den alvorlig syke og døende pasient, kreftpasienten og deres pårørende. Det interkommunale nettverket er arena for erfaringsutveksling og samarbeid. Samtlige kommuner i Aust-Agder deltar med representanter i nettverket i tillegg til lege, prest, fysioterapeut og ansatt fra SSHF, geriatrisk og lindrende avdeling, samt representant fra UiA. Grunnkurs innen lindrende omsorg er gjennomført i flere kommuner. Nettverket ledes av koordinator i lindrende omsorg i 10% stilling i USHT. Utviklingssenteret arrangerer i samarbeid med nettverket en åpen fagdag hvert semester. 9

10 I 2013 har det vært arrangert 2 fagdager der tema har vært Barnepalliasjon og Barn som pårørende. Disse dagene har vært arrangert i samarbeid med organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn og kreftkoordinator i Arendal kommune. Invitasjonene gikk ut til alle kommuner i begge Agderfylkene og 80 og 67 personer deltok på fagdagene. Tema 17.april var: - Grunnleggende innføring i barnepalliasjon - De vanskelige smertevurderingene - Psykologens rolle i palliativ behandling - Nasjonale retningslinjer å sikre en tverrfaglig standard for et lindrende tilbud til barn - Øyeblikk, samhandling og helhetlig tilbud Tema 21.november var: - Refleksjoner fra en søsken - Det døende barnet - Å bruke seg selv for å hjelpe andre - Et annerledes søskenliv - Å møte barn i sorg Demens Interkommunalt fagnettverk i Aust-Agder innen demens ledes og koordineres av demenskoordinator i 10 % stilling i USHT. Det består av fagpersoner innen demens fra alle kommunene i Aust-Agder, representanter fra UiA, SSHF og Fylkesmannen. Formålet med nettverket er å øke kompetansen i kommunene innen fagområdet demens både i hjemmetjeneste og sykehjem. Fagnettverket har møter/fagdager 2 ganger i året. Hovedområdene for kompetanseutvikling er kartlegging og utredning av demens / demensteam, pårørendeskole, dagtilbud og miljøbehandling. Det interkommunale nettverket er arena for erfaringsutveksling og samarbeid. Interkommunalt fagnettverk har hatt to samlinger i 2013, i Åmli og Birkenes. Tema i februar var: - Førerkort orientering om nye bestemmelser, utredning i forhold til eldre og bilkjøring - Etisk refleksjon - Hvordan kan refleksjon bidra til økt kunnskap? Tema i oktober var: - Lære for å lære videre. Hvordan formidle kunnskap og kompetanse ut til arbeidslag og enheter? - Tiltakspakke demens Aktiv mestring Interkommunalt fagnettverk startet opp med første møte i januar 2013 med deltagere fra 7 kommuner i Aust-Agder. LMS (Lærings- og mestringssenteret, SSA) deltar også i nettverket. Hovedmålet for fagnettverket skal være utvikling av modeller for samhandling på tvers av helsetjenestenivåene med fokus på aktivitet og mestring. Pasient/pårørendeopplæring som fremmer medvirkning og deltagelse, forebygging, frivillighet, kultur og rehabilitering vil være viktige 10

11 fagområder for kompetanseheving og utvikling. Fagnettverket Aktiv mestring har i 2013 hatt fokus på hverdagsrehabilitering. Planlagt møte høsten 2013 ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Det planlegges felles fagdag for de to fagnettverkene på Agder. 5.2 Videreutdanninger UiA er ansvarlig for gjennomføring av videreutdanninger på oppdrag fra Utviklingssentrene i Agder. Fylkesmannen i de to Agder-fylkene har gitt økonomisk støtte til disse tiltakene via kompetanseløftet. Utviklingssentrene har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagplan for studiene, og utviklingssentrene i de to fylkene er representert i referansegruppene Lindrende behandling og omsorg UiA gir tilbud om videreutdanning som betalingsstudium Demens og psykisk helse Videreutdanning innen demens og psykisk helse hos eldre startet opp i januar 2012 med 8 studenter fra Aust-Agder og 16 fra Vest-Agder Lederutdanning helse og omsorg Utviklingssenteret har organisert og administrert gjennomføringen av Lederutdanning helse og omsorg. Dette er et opplæringsprogram(30 st.p.) med 4 moduler (hver 7,5 st.p.). 27 deltakere fra 4 kommuner har deltatt. Lederutdanningen er et samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet. Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt økonomisk støtte. Modul 2 og 3 er gjennomført i Avansert sykepleie Utviklingssenteret har deltatt i referansegruppe for å få etablert en videreutdanning innen avansert, akutt sykepleie med geriatrisk vurderingskompetanse med fokus på den akutt syke og den gamle, multisyke pasient. Dette for å møte kompetansebehovet i tråd med Samhandlingsreformen og opprettelse av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser. Studiet etableres som et deltidsstudium med mye bruk av nettbaserte løsninger for til sammen 60 studenter fra alle kommuner i Agder. Starter opp i januar Aktiv mestring Opplæringsprogrammet Aktiv mestring tilbys av Høgskolen i Telemark som en desentralisert videreutdanning (15 st.p) i Arendal. Deltagerne skal få økt forståelse og kunnskap om samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. 4 ansatte fra Feviktun deltar. 5.3 Kompetanseheving Demensomsorgens ABC Demenskoordinator organiserer dette arbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. 11

12 Studieopplegget går over to år, og består av studiegrupper og halvårlige fagseminarer. Seminarene arrangeres interkommunalt. Nytt ABC-program med fokus på Miljøbehandling startet opp høsten 2013 med 78 deltagere fra Grimstad kommune. I oppstartseminaret i november ble blant annet etikkteateret Torbjørn vist ABC Utviklingshemming og aldring Utviklingssenteret samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse om gjennomføring av en pilot med ABC-Utviklingshemming og aldring. 75 ansatte i Boveiledertjenesten og 25 fra Arendal, Tvedestrand og Risør har startet studiegrupper på arbeidsstedet og har gjennomført 2 seminarer med Kompetansesenteret Opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering Utviklingssenteret hadde ansvar for utarbeidelse av to opplæringsprogram i hverdagsrehabilitering i samarbeid med Østre Agder kommunene. Det ene var en generell opplæring for alle ansatte i hjemmetjenesten og det andre var for ressurspersoner. Disse opplæringsprogrammene har vært gjennomført i Grimstad og i de andre ØA-kommunene for ansatte i hjemmetjenesten og ressurspersoner. I Grimstad vil opplæringen forsette i 2014 i forbindelse med innføring av hverdagsrehabilitering og etablering av innsatsteam Det åpne bo- og omsorgssenter Opplæringsprogrammet ble avsluttet våren Opplæringsprogrammet var et samarbeid mellom Utviklingssenteret og Arendal kommune. Andre kommuner var invitert inn til å delta. Programmet ble gjennomført 2 ganger og ca. 60 personer har deltatt. Målsettingen var at personalet skulle kunne ta i bruk egne ressurser i møte med brukeren og stimulere brukeren til å ta i bruk egne evner og ressurser for å oppleve mestring og gode opplevelser. Opplæringsprogrammet skulle også ha fokus på frivillighet. Rapport er skrevet Prosedyredager SSHF samarbeider med Arendal og Grimstad kommune om kompetansehevingstiltak. Det arrangeres fagdager med teoriundervisning og praktiske øvelser for ansatte i kommunehelsetjenesten og sykehuset. En dag er satt av til teori og 2 dager til praktiske øvelser i forskjellige sykepleieprosedyrer. Alle kommuner i Aust-Agder inviteres. Fagutvikler i FoU-avdelingen er med i prosjektgruppe. I 2013 ble disse dagene innlemmet i samarbeidsprosjektet om praksis (Se ). Programmet på teoridagen hadde tema: Å møte årene Bo trygt og godt hjemme v/ Mariann Fossum, UiA Hjem 2015 v/ronny Bjørnevåg, Lyngdal Medikamenter til eldre v/morten Finchenhagen, Helsetilsynet Vold mot eldre v/tove Smaadahl, Vern for eldre Lyst på livet v/trulte Konsmo,Kunnskapssenteret Til sammen på alle tre dagene deltok 110 personer fra SSA og 12 kommuner. 12

13 5.3.6 Strategisk kompetanseplan Grimstad kommune var i 2012 tilknyttet et prosjekt i Østre Agder( kommune-sammenslutning) og KS om strategisk kompetanseplanlegging. 8 kommuner deltok i samlinger og Work-shops. Utviklingssenteret deltok sammen med noen av enhetslederne fra helse- og sosial. Det ble utarbeidet en strategisk kompetanseplan som ble vedtatt i april Kompetanseutvikling, Grimstad kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte. 6.1 Demens Demensomsorgens ABC - Miljøarbeid 108 ansatte i kommunen har gjennomgått Demensomsorgens ABC. Studieopplegg går over to år og består av deltagelse i studiegrupper og halvårlige fagseminarer. Seminarene arrangeres interkommunalt. Demenskoordinator organiserer dette arbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. 78 ansatte startet opp med perm 3 (miljøarbeid) høsten Demenskoordinator Demenskoordinator har fast 60 % stilling i Grimstad kommune. Demenskoordinator er leder av demensteamet(kartlegging/utredning) i kommunen og har ansvar for kvalitets- og kompetanseutvikling innen dette fagområdet. Demenskoordinator har ansvar for pårørendeskolen og samtalegruppe og har også oppfølging av pasienter og pårørende. Demenskoordinator samarbeider tett med de forskjellige enhetene og bistår personalet med rådgivning og veiledning. 6.2 Lindrende omsorg Koordinator lindrende omsorg Grimstad kommune har ansatt koordinator for Lindrende omsorg i 50 % stilling. Koordinator har ansvar for oppfølging av pasienter og pårørende. Koordinator har også ansvar for fagutvikling innen lindrende omsorg og veiledning/rådgivning av ansatte. Koordinator samarbeider tett med alle enhetene innen pleie- og omsorg. Det er ressurspersoner på hver avdeling både i institusjon og hjemmetjeneste og koordinator har faste møter med disse for veiledning og refleksjon 2-3 ganger i semesteret. Koordinator i Grimstad bidrar med undervisning og veiledning på videreutdanning i lindrende omsorg og behandling, UiA. Koordinator er deltager i referansegruppen for videreutdanningen innen lindrende omsorg på UiA og deltar også i nettverket for ressurssykepleiere i kreftomsorg på Sørlandet. (SSHF/kommuner). Sitter i styret for Forum Kreftsykepleie Agder. Koordinator bidrar også med undervisning på videregående skole til helsefagarbeidere og til sykepleierstudenter i praksis Grunnkurs Grunnkurs innen lindrende omsorg holdes hvert år. Kurset har 4 samlinger og har som tema; Etikk og kommunikasjon, symptomkontroll, pårørende (barn og sorg) og prosedyrer i terminalfasen/død. 13

14 25-30 ansatte har deltatt høsten Kvalitetsperm Kvalitetsperm med prosedyrer er under revidering og lagt inn i et elektronisk avvikshåndteringsverktøy(qm+). Forbedringsarbeid og kvalitetsarbeid følges videre opp av fagutviklerne i Helse- og omsorg. 6.4 Forbedringsagent Fagutvikler på Feviktun deltar i et felles nordisk utdanningsprogram. Formålet med utdanningen er å utdanne forbedringsagenter som kan iverksette og lede forbedringsarbeid i helsevesenet. Utdanningen er en del av Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. 6.5 Ernæring Institusjonene i kommunen har hatt mye fokus på ernæring. På institusjonene er forskriften implementert og forskjellige tiltak er prøvd ut.(nattsuppe, smoothies etc.).det er etablert egen ernæringsgruppe hvor også kjøkkentjenesten er svært delaktig. Det jobbes også i hjemmetjenesten med å etablere rutiner og prosedyrer for å ivareta fokuset på ernæring. 6.6 Medikamenthåndtering Kvalitetsutvalg for medikamenthåndtering har hatt jevnlige møter og har hatt fokus på avviksrapportering og forbedring av rutiner i forhold til medikamenthåndtering. 12-timers kurs i medikamenthåndtering har vært gjennomført for hjelpepleiere og ufaglærte. Dokumentasjon og avvikshåndtering er fortsatt viktige fokusområder. Det er satt i gang og gjøres erfaringer med e-læringskurs i samarbeid med tilsynsfarmasøyten. 6.7 Dataopplæring I samarbeid med Kvalifiseringstjenesten i kommunen (voksenopplæringen) og med tilskudd fra VOX (BKA-midler) har 75 ansatte i Pleie- og omsorg og Boveiledertjenesten gjennomført et 50 timers kurs i grunnleggende databruk i løpet av de to siste årene. Høsten 2013 startet ny opplæringsrunde med 18 ansatte. 6.8 Veiledningspedagogikk Utviklingssenteret samarbeider med Lærings-og mestringssenteret i Aust-Agder og får tilbud om plasser på opplæringsprogrammet i veiledningspedagogikk. 6.9 Grunnopplæring for ufaglærte i Boveiledertjenesten Utviklingssenteret har i samarbeid med Boveiledertjenesten i Grimstad startet arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for ufaglærte eller personer uten formell kompetanse i denne tjenesten. Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Aust-Agder. Innholdet vil blant annet være kommunikasjon, etikk, miljøarbeid. 14

15 6.10 Dokumentasjon Grimstad kommune bruker dokumentasjonsprogrammet Gerica i pleie- og omsorg. Programmet videreutvikles og opplæring foregår systematisk til ansatte, lærlinger, elever og studenter. Det er opprettet et eget Gerica-forum som består av medarbeidere fra hele PLO og Helsetjeneste. De har som mandat å bidra til best mulig samordning av dokumentasjonen i Gerica, at dokumentasjonsrutiner blir innført i enhetene og videreformidle nye funksjoner i fagsystemet i de respektive avdelinger. Det blir etablert en felles standard i hele tjenesten for håndtering av tiltaksplaner, medisinlister etc. Andre elektroniske fagsystemer det jobbes systematisk med er PPS og Qm+. 7 Forskning og utvikling Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er tilrettelegger for forskning og utvikling i helseog omsorgstjenestene 7.1 Interkommunalt Evaluering av etikk-kommuner på Agder (EEKAVA) Prosjektets hensikt har vært å evaluere etikk-arbeidet som har vært gjennomført i etikk-kommunene på Agder gjennom KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Samarbeid om etisk kompetanseheving. Til sammen 13 kommuner har deltatt; 8 av kommunene var med da prosjektet startet og 5 er kommet til i løpet av prosjektperioden. Prosjektet innebærer en kartlegging av bevissthet, holdninger og effekt av etisk refleksjon i de kommunene der det har vært gjennomført. Etisk refleksjon har som målsetting å bedre kvaliteten på praksis både når det gjelder holdninger og tjenester. Holdninger er vanskelig å måle, men etisk refleksjon vil forhåpentligvis bevisstgjøre ansattes holdninger og kvaliteten på praksis slik at det kommer studentene til gode. Elektronisk spørreskjema ble utarbeidet og ble sendt ut alle ansatte som har deltatt i etikk-arbeidet i de deltagende kommunene i februar Rapport fra prosjektet er skrevet, men ikke offentliggjort pr. d.d. Prosjektleder har vært professor Åshild Slettebø, UiA Pasientsikker het på sykehjem Prosjektets hensikt er å sette pasientsikkerhet på dagsorden i lys av Samhandlingsreformen og kvaliteten på den omsorgen som tilbys eldre. Prosjektet skal bidra til pasientsikkerhet og kvalitet skal være de samme på alle nivå og i overgangen mellom nivåene. Det skal gjennomføres målinger av sikkerhetskultur blant ansatte på sykehjem ved hjelp av validerte instrumenter/spørreskjema. Disse skal gjentas over tid. Det samme instrumentet benyttes for å måle effekten av intervensjoner rettet mot samhandling og pasientsikkerhet. Feviktun og sykehjemmet i Gjerstad deltar i prosjektet. Prosjektleder er Kathrine Cappelen, Høgskolen i Telemark. 15

16 7.2 Grimstad kommune Kompetanseutveksling mellom 1. og 2. linje tjenesten Utviklingssenteret har sammen med Utviklingssentrene i Vest-Agder og representanter for de 5 kommuneregionene i Agder og representanter fra Sørlandets sykehus, deltatt i en prosjektgruppe som skulle utarbeide rutiner og metoder for kompetanseutveksling mellom nivåene. Hovedfokus skulle være det som reguleres av delavtale 6 og som går utenom veiledningsplikten. Prosjektet ble initiert av OSS(Overordnet Samarbeidsorgan). Prosjektgruppen har hatt tett samarbeid gjennom Det er utarbeidet en rapport. Plan for videre arbeid ble godkjent i OSS i desember Fagbibliotek, nettside 8.1 Fagbibliotek Fagbibliotek ble opprettet våren 2008 på Feviktun Bo- og omsorgssenter. Fagbibliotetket er tilgjengelig på Utviklingssenterets hjemmeside. Alle titler er lagt inn og det er mulig å bestille og låne bøkene ved å kontakte Feviktun eller bestille på nettsiden. 8.2 Nettside Utviklingssenteret har egen hjemmeside med to adresser til samme side eller Her legger vi ut nyheter og aktuelle aktiviteter. 8.3 Sosiale medier Utviklingssenteret har egen Face-book-side der aktuelle nyheter og aktiviteter legges ut. 8.4 Film 16

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 12.01.2015 Årsrapport 2014 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 3 2 Satsingsområder 2014... 3 2.1 USHT Aust-Agder i 2014...

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Revidert nov.2012 1 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013(rev.) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Rapport publisert 01.02..2012. Årsrapport 2011. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02..2012. Årsrapport 2011. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02..2012 Årsrapport 2011 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn... 4 1.1 Satsningsområder... 5 2 Demens... 5 2.1 Mål:... 5 Brukere og

Detaljer

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 10.02.2017 Årsrapport 2016 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2016-2017... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 3 Fag-

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder FLERE BLIR BEDRE Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder Fra livsglede til pasientforløp Østre Agder Harry Svendsens suksesskriterier 1. Møtepunkt hver mnd. ordførere, rådmenn og helse og omsorgsledere

Detaljer

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter Samhandlingsorganer og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Samhandlingsprosjekter 2012 Formaliserte beslutningsorganer i Beslutningsarena Medlemmer Funksjon Møtefrekevens Leder Styringsgruppe for Ordførerne

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon

Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Undervisningspakke i grunnleggende palliasjon Cathrine Humlen Ruud Prosjektleder/Lindrende fagkoordinator Kristiansand kommune Bakgrunn * Samhandlingsreformen kortere liggetid, sykere pasienter ut i kommunen

Detaljer

Orientering fra USHT Vest-Agder

Orientering fra USHT Vest-Agder Orientering fra USHT Vest-Agder Agenda Om USHT og vertskommuneansvar Ny leder Interkommunale fagnettverk ABC opplæring Fagdager Vest-Agder Samarbeidsformer Kompetanseløft velferdsteknologi Prosjektdeltakelse

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Prosjektskisse: Den lille forskjellen

Prosjektskisse: Den lille forskjellen Prosjektskisse: Den lille forskjellen Bakgrunn: Hjemmetjenesten har vært et lovpålagt tilbud i kommunene siden 1984. I løpet av denne tiden har tjenesten utviklet seg til å bli en svært avansert tjeneste

Detaljer

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre

Demensomsorgens ABC. Vi skal gjøre hverdagen bedre Demensomsorgens ABC Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for kommunehelsetjenesten MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

USHT Drammensområdet. Planer og forventninger

USHT Drammensområdet. Planer og forventninger USHT Drammensområdet Planer og forventninger Kompetansehevende fokus i Lier kommune Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» - Pilot Fall Ernæring Legemiddelhåndtering Jobbet systematisk sammen med

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010

Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 Handlingsplan FoU- avdelingen 2010 1.0. Hovedfokus i 2010... 3 1.1. Samarbeid... 4 2.0. Informasjon og kommunikasjon... 4 2.1. IKT og USH... 5 3.0. Faglige satsingsområder i 2010... 5 3.1. Omsorgsfilosofiens

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek

Helsetjenestene /- nivåer. Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og på Stange bibliotek Helsetjenestene /- nivåer Prosjekt: Helseinfo via folkebibliotek - kurset for folkebibliotekansatte 27, og 28. 8 2012 på Stange bibliotek Disposisjon: Kommunehelsetjenesten Hvordan er den organisert? Samhandlingsreformen

Detaljer

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no Oversikt over satsingsområdene 2014 Pr september 2014 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2014

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Per-Christian Wandås Fagkonferansen på Storefjell, 11.11.2017 Likeverdige helse og omsorgstjenester NOU 2016: På lik linje Kompetanse

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad

Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende. Åshild Berg Kaldestad Frivillige i omsorgen for alvorlig syke og deres pårørende Åshild Berg Kaldestad Palliativ omsorg betyr å slå en kappe av omsorg rundt - den alvorlig syke - de pårørende Det er en omsorg der en støtter

Detaljer

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse Linda Gjøra Ergoterapeut, MPH Prosjektleder Forekomst av demens i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse 1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging 2 Kapasitetsvekst og kompetanseheving

Detaljer

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Selvfølgeligheter Pasienter og brukere skal være i trygge hender når de trenger hjelp i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund

Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Norges satsningar innom äldreomsorgen till personer med samisk bakgrund Anna Kuoljok prosjektleder Sametingets temakonferens i Östersund 19. mai 2011 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen Sametingets

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

Legemidler og rusforebygging

Legemidler og rusforebygging Prosjektskisse: Legemidler og rusforebygging Bakgrunn: I mange år har Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) arbeidet med ulike prosjektet som alle har hatt som mål å redusere feil-/overforbruk av

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Skap gode dager prioriterte oppgaver 2017 HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Prioriterte oppgaver 2017: Hovedfokusområder kompetansehevende tiltak med bakgrunn i HSO planen:

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland HORDALAND FYLKE Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Kari Sunnevåg Leder USHT Hordaland, MPA CBS Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Brukernes helsetjeneste Hovedmål i det nye regelverket

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området

Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området 2012 Delprosjekt 2 c Demens Utredning av demensutredning og samarbeid på området [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering av innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag

Detaljer

Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten

Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten Kompetanseprogrammet I trygge hender ved akutt sykdom hos sårbare eldre i kommunehelsetjenesten Av Line Hurup Thomsen, prosjektleder USHT Rogaland hentet fra USHT Aust Agder ved Anne Lyngroth Bakgrunn

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Hva vet vi? Pasienter på langtidsplass i sykehjem; mange diagnoser, høyt antall medikamenter, 80 % har en kognitiv svikt. Helsetilsynet har funnet alvorlige

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Bakteppe «Samhandlingsreformen», St meld 47, Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Retningslinjer

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad Morgendagens helsearbeidere i Sapmi fleksibelt studiebehov 1. INNLEDNING Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til samisk befolkning godkjent i

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Referat fra møte i Nettverk Nordmøre

Referat fra møte i Nettverk Nordmøre Utviklingssenteret i Kristiansund Utvikling gjennom kunnskap 19.11.2012 Referat fra møte i Nettverk Nordmøre Deltakelse: Noen av de tilstedeværende på nettverksmøtet som ble holdt på Averøy 14.nov. Fotograf:

Detaljer

Trusler og vold. Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner. Oslo kommune Helseetaten

Trusler og vold. Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner. Oslo kommune Helseetaten Oslo kommune Helseetaten Trusler og vold Forberedt og kompetent i møte med utfordrende situasjoner Hvem er vi Helseetaten i Oslo kommune, seksjon for psykisk helse og Oppdrag fra byrådsavdelingen eller

Detaljer