N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet"

Transkript

1 N Y T T N R Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Annonser: ADD Media AS Telefon: / Mobil: VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Abonnement: kr 12, pr. år. Bladet er gratis for medlemmer. Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Grafisk produksjon: Mediehuset GAN, Oslo Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her fi nner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger: Er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å bli eller være andelseier av en slik leilighet er det et krav at man er medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene i boligbyggelaget forkjøpsrett. Anne Marie Nesse Knudsen 2 Forkjøpsrett 3 Ny lov om eiendomsmegling 4 Søndre Jong 5 Bondivann 9 Spikkestadbanen 11 Stabil prisøkning 12 Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn kjappe 22 Orden på barnerommet 29 Mat-tips Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De er også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig til fast pris er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det fl ere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf

3 ABBL NYTT NR FORSLAG TIL NY LOV OM EIENDOMSMEGLING Høringsfrist 24. april 2. april 2004 ble det nedsatt et offentlig utvalg til å gjennomgå eiendomsmeglerloven. Mandatet lød som følger: «Utvalget skal gjennomgå eiendomsmeglingsloven, med sikte på generell revisjon og oppdatering. Det skal legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i markedet. Det er videre sentralt at forbrukernes interesser blir ivaretatt på en god måte.» Senere fi kk utvalget i oppdrag å avgi en særskilt utredning om «Tryggere budgivning - Om budgivning gjennom eiendomsmeglere.» Utvalgets innstilling fremkommer i NOU 2006 nr. 1, som ble avgitt til Finansdepartementet den 10. januar Utvalget har hatt en sterk faglig sammensetning, noe utredningen bærer preg av. En rekke viktige problemstillinger er drøftet svært grundig. Som en følge av utvalgets sterke faglige sammensetning, inneholder utredningen uvanlig mange dissenser. Utredningen preges også av at fl ertallsinnstillingen består av et vekslende fl ertall fra sak til sak. Adm. dir. Søren Pedersen for statsautoriserte eiendomsmeglere, mens representanten for forbrukerinteressene har søkt å fremme interessene for sin gruppe. For sistnevnte har det nok vært et problem at både selger og kjøper innenfor de fl este eiendomshandlere, er forbrukere. er drøftet av utvalget. Flere av de større boligbyggelagene, som f.eks. ABBL, har egne eiendomsmeglingsavdelinger, hvor grensen mellom hva som er boligbyggelagsvirksomhet og hva som er eiendomsmegling kan være uklart. Slike spørsmål vil bli tatt opp av ABBL gjennom høringsrunden. Det kommer temmelig klart frem at eiendomsmeglerforeningens representant har lagt ned et betydelig arbeid for å styrke yrkesmonopolet Boligbyggelagene har ikke vært representert i utvalget og derfor er det spørsmål relatert til boligbyggenes rolle som boligformidler, som ikke ABBLs høringsuttalelse vil bli publisert i neste nummer av «ABBL nytt».

4 4 ABBL NYTT NR ABBL SELGER SEG UT AV SØNDRE JONG 11. januar 2006 inngikk ABBL avtale med Albert Kr. Hæhre AS om salg av ABBLs aksjer i Søndre Jong AS. Dermed er ABBLs engasjement i boligprosjektet Søndre Jong avsluttet. Prosjektet vil, uavhengig av endringer i eierkonstellasjonen, bli videreført i tråd med den vedtatte reguleringsplan, men nå uten ABBLs deltakelse. Bakgrunnen for salget kan kort beskrives som følger: 20. september 2000 inngikk ABBL avtale med familien Guriby, om kjøp av eiendommen Søndre Jong. Kjøpesummen var NOK 60 mill. Hele eiendommen på ca. 55 da. var i Bærum kommunes arealplan avsatt som boligområde. 28. desember 2000 etablerte ABBL, sammen med Albert Kr. Hæhre Entreprenør AS, et utbyggingsselskap, Søndre Jong AS, med formål å bygge ut området. Selskapets aksjekapital ble innbetalt med 50 % på Hæhre og 50 % på ABBL. Hæhre var på dette tidspunkt engasjert av ABBL som totalentreprenør på Gullhella i Asker. Ved etablering av selskapet inngikk partene en aksjonæravtale, hvoretter ABBL skulle forestå prosjektadministrasjon og salg av boliger til medlemmene. Hæhre skulle være totalentreprenør for utbyggingen. Sammen med Bærum kommune, ble det i februar 2001 igangsatt regulering. Utgangspunktet for reguleringsforslaget var: Ca. 350 boliger, hvorav ca. 50 rimelige etableringsboliger for ungdom, til sammen ca m² bolig. Sykehjem og barnehage. 22. juni 2005, etter nesten 4 års behandlingstid, ble reguleringsplanen godkjent. Prosjektet var da redusert til ca m² bolig. Sykehjem og barnehage var ikke lenger med i planen. Søndre Jong AS hadde til da nedlagt nesten NOK 30 mill. i prosjektering- og fi nanskostnader. Partenes vurderinger av prosjektøkonomi og prosjektrisiko var i denne sammenheng så forskjellige at det ikke lenger var forutsetninger for å gjennomføre prosjektet i fellesskap. På denne bakgrunn har ABBL valgt å selge sin prosjektandel til Hæhre, som etter dette vil være 100 % eier av prosjektet. Salget gir ABBL en bokført gevinst på ca. NOK 12 mill. og en likviditetstilførsel på ca. NOK 26 mill. Disse midlene vil ABBL reinvestere i andre, nye boligprosjekter, hvor utbyg - gingsprofi len er bedre tilpasset medlemmenes bopreferanser. ABBL inviterer derfor grunneiere og utbyggere i Bærum til å ta kontakt, for å drøfte et nærmere utbygging- og salgssamarbeid. Vi utfører alle typer rørleggertjenester - service, varmeanlegg, bad/våtrom m.m. Ring oss i dag for GRATIS befaring S 24 E R V I C TIMER E fra idé til virklighet vi holder det vi lover ditt hjem vår utfordring badegleden starter hos oss

5 ABBL NYTT NR ABBL UTVIDER BONDIVANN Har gjort avtale om kjøp av naboeiendom Høsten 2001 kjøpte ABBL et område ved Bondivann i Asker, ca. 2 km syd for Asker sentrum. Området er på 21 da og ABBL har utarbeidet et reguleringsforslag for eiendommen, som inneholder ca. 70 boliger. Under planarbeidet har ABBL hatt dialog med naboene, ikke minst i forbindelse med nytt veisystem for området. ABBL skal blant annet bygge en rundkjøring, som ikke bare skal betjene ABBLs boligområde, men også områdene i nord, som kommunen vurderer omdisponert til nye boligområder, i forbindelse med revisjonen av kommunens gjeldende kommuneplan. Som et resultat av dette, har ABBL inngått en opsjonsavtale om kjøp av den 25 da store eiendommen nord for ABBLs område, som i dag eies av Odd Martin Muri. De to eiendommene utgjør til sammen en naturlig planenhet og vil gi plass til noe i overkant av 200 boliger. Området ligger vestvendt, med vakker utsikt over Bondivann. Kort avstand til Asker sentrum vil, i tillegg til de miljømessige faktorer, bidra til at Bondivann vil bli et meget attraktivt boligområde. Som en del av planen, vil vi utvide det store friområdet som Bondibroen og omegn Vel idag disponerer, ved utløpet til Askerelva. Herfra vil vi også etablere en gangvei langs vannet, frem til hengebroen, som fører over til Bondi jernbanestasjon. På sikt ønsker kommunen å føre gangveien videre forbi Søndre Bondi gård og opp til Erichson-bygget. Området er tenkt inndelt i to byggetrinn. I byggetrinn I er det planlagt to store blokker med til sammen 45 boliger, nærmest Røykenveien. De to blokkene tenker vi organisert som seniorboliger med livsløpsstandard, trappefri adkomst (heis), teskelfrie og tilgjengelig for rullestolbrukere. Langs vannet er det planlagt seks mindre blokker med til sammen 57 leiligheter. I byggetrinn II er det planlagt 10 mindre blokker med til sammen 99 leiligheter. I begge byggetrinn legger vi opp til en leilighetesmiks på ca % 2-roms leiligheter - 50 % 3-roms leiligheter - 25 % 4-roms leiligheter Til å bistå ABBL med utarbeidelse av reguleringsplanen, har vi engasjert arkitektkontoret GASA v/bård Hagen, som tidligere har hatt ansvaret for «bebyggelsesplanen» for Gullhella. Alle boligene v il bli organisert som selveierboliger i et boligsameie. Se planskisse neste side

6 6 ABBL NYTT NR Her ligger boligområdet

7 7 FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ABBL er forretningsfører for over boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, også teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker

8

9 ABBL NYTT NR SPIKKESTADBANEN Da Drammensbanen ble anlagt, beholdt man det gamle sporet som lokalbane. Dette gav grunnlaget for den nåværende Spikkestadbanen, som pendler fra Spikkestad via Oslo - til Moss. Banen har fl ere ganger stått i fare for nedleggelse, men nye utbyggingsområder langs banen har bidratt til å redde banen. I dag fungerer Spikkestadbanen som den viktigste lokale kollektivløsning i Asker. Tidvis har det, som en følge av utbygging av det nye dobeltsporet, vært forsinkelser og innskrenkning av rutetider. Men når det nye dobbeltsporet endelig kommer på plass, vil Spikkestadbanen fremstå som et raskt og effektivt kommunikasjonsmiddel, så vel internt i Asker som fra Asker til Oslo Sentrum. For å bidra til at kollektivtilbudet gjennom Spikkestadbanen skal bli enda bedre, har ABBL satset på fl ere nye boligprosjekter langs banen. Kort kan nevnes Gullhella, Søndre Jong, Bondivann og Bondihagen. Også ved fremtidige utbygginger bør områdene langs Spikkestadbanen prioriteres. ABBL har nettopp inngått intensjonsavtale om kjøp av området nord for Bondibroen og Asker kommune planlegger å legge ut områdene videre opp mot Søndre Bondi som boligområder i neste revisjon av kommuneplanen. På Gullhaug eier kommunen et område som allerede er avsatt til boliger, «Gullhella Syd». Følger vi jernbanesporet sydover, kommer vi til Heggedal, hvor det allerede foreligger utbyggingsplan i regi av Tandberg Eiendom. Spikkestad - Oslo S Mandag - fredag Spikkestad Heggedal Gullhella Bondivatn Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheateret Oslo S Oslo S - Spikkestad Mandag - fredag Oslo S Nationaltheateret Skøyen Lysaker Sandvika Asker Bondivatn Gullhella Heggedal Spikkestad

10

11 ABBL NYTT NR STABIL PRISØKNING FOR ABBL-BOLIGER I perioden fra 1. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005, steg gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte ABBL-boliger med ca. 12,5 %. Tabellen nedenfor viser en jevnt økende prisutvikling i perioden kvartal NOK pr. m² 2. kvartal NOK pr. m² 3. kvartal NOK pr. m² 4. kvartal NOK pr. m² kvartal NOK pr. m² 2. kvartal NOK pr. m² 3. kvartal NOK pr. m² 4. kvartal NOK pr. m² Prisene falt noe i 4. kvartal 2005 i forhold til kvartalet forut, men det vil trolig justere seg 1. kvartal Selv om tallene enda ikke forelå når dette bladet gikk i trykken, viser de foreløpige tallene for januar og februar en ny stigning. Det aktørene på boligmarkedet nå er opptatt av, er om prisøkningen vil fortsette. Årsaken til den sterke stigningen vi har hatt i boligprisene de siste årene, skyldes først og fremst et lavt rentenivå. De fl este tror nå at det lave rentenivået vil holde seg ut hele 2006, dog med enkelte moderate økninger. Slår den spådommen til, er det mye som tyder på at boligprisene i Asker og Bærum vil fortsette å stige også i Nyproduksjonen av boliger i Asker og Bærum er fortsatt lav og vil holde seg lav helt til utbyggingen av Fornebu kommer inn med full tyngde. Vi er også litt usikre på hvordan utbyggngen av Fornebu vil påvirke markedet ellers i Asker og Bærum. Fornebu har en lokalisering som på mange måter henvender seg mot Oslo. Utover Fornebu er det ikke mange nye større boligprosjekter i Asker og Bærum. Nærmere opplysninger om prisutviklingen innenfor det enkelte boligselskap, kan fås ved henvendelse til ABBL Eiendomsmegling. FLISGIGANTEN ER EN AV LANDETS STØRSTE LEVERANDØR AV KERAMISKE FLISER. Vi holder til å Reistad i gamle lierbakkene. Inkludert i alle våre priser er lim, fugemasse, membran til vegg bad, silikon, verktøy og instruksjonsvideo. Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med både tekninske spørsmål og interiørmessige råd. Dersom du ønsker å motta vår CD rom gratis, ringer du cd en inneholder en inspirerende film og bilder fra vår store miljøutstilling. Våre åpningstider er hverdager torsdag lørdag.

12 12 ABBL NYTT NR Det var tilfeldigheter som brakte Peter Zeiner til Rykkinn i 1974, men det er ikke tilfeldig at han fortsatt bor der. Rykkinn er et flott sted å bo, mener Zeiner.

13 ABBL NYTT NR PRIVILIGERT SOM BOR PÅ RYKKINN Tekst og foto: Hilde Bringsli Peter Zeiner vokste opp i Porsgrunn og Bærum. Som ung mann forlot han hjemlandet for å studere i Tyskland og England. Etter 7 år i utlendighet ville maskiningeniøren hjem til Norge. Valget falt på Rykkinn. Det store utbyggingsprosjektet Allerede ved årsskiftet 1965/66 var planene for Rykkinn-utbyggingen klar. Den første innfl yttingen fant sted i I perioden fl yttet det inn hele 6000 mennesker på Rykkinn, som var det største boligløftet i Bærum noensinne. Med så mange mennesker samlet på et sted oppstod naturlig nok ett og annet problem, og etter hvert kom begreper som Rykkinn-gjengen og KI-pøbel. Rykter om et belastet område spredte seg, men Zeiner og mange med ham hadde helt andre oppfatninger av Rykkinn. Jeg har aldri kjent meg igjen i de negative ryktene om Rykkinn. Her har det alltid vært godt å bo. Boligområdet er som skapt for småbarnsliv med bilfrie soner, grønne lunger, marka i umiddelbar nærhet og god tilgang på barnehager og skoler, sier Zeiner som selv var småbarnspappa da han fl yttet til Berger på Rykkinn. I dag opplever vi dessuten at unge som selv har vokste opp her, fl ytter tilbake med egne barn, sier Zeiner som mener det er bevis på at Rykkinn er et fi nt sted å bo. Stort engasjement Zeiner engasjerte seg tidelig i nærmiljøet. En av grunnene til det var at han drev egen virksomhet og savnet et sosialt miljø rundt seg. Jeg synes det var litt ensomt å drive for meg selv, og følte derfor behov for å engasjere meg i noe sammen med andre. Jeg brant for Rykkinn, så det var et enkelt valg, sier Zeiner som ikke nøyde seg med ett verv. Hele tre verv ble det - styremedlem og styreformann i Berger Boligsameie, styremedlem i Berger og Rykkinn Vell og Bærum Verk Idrettsforening. I tillegg til dette har han vært med i ABBLs representantskap og engasjert seg i diverse skoleaktiviteter opp gjennom årene. Jeg har stor glede av å få være med på å utforme ting. Jeg liker å se resultater, sier Zeiner nøkternt. Sosialt fellesskap Zeiner har mange gode minner fra sosiale sammenkomster han har vært med på å arrangere. De årlige sommerfestene for små og store på Berger var veldig populære. På disse festene tok beboerne med seg mat og drikke. Resten langbord ute i gatene, grill, leker for barna osv, ordnet boligsameiet med. De første årene husker jeg at folk var litt avventende. Etter hvert ble det en begivenhet «alle» deltok på, sier Zeiner. Et annet populært arrangement var det årlige skirennet «Birkebergeren» for barna i området. Her fi kk vi drahjelp fra kommunen som tok jobben med å kjøre opp løyper, sier Zeiner og legger til: Det var andre tider den gang. På 70-tallet sydet det av barneliv her. I dag er folk så travle. På dagtid er barna i barnehage/skole, og på ettermiddagen er det organiserte aktiviteter. Det er fortsatt masse barn her, men jeg må innrømme at de ikke er like synlige som før, sier Zeiner som ikke mener å kritisere noen. Det handler om at tidene forandrer seg.

14 14 ABBL NYTT NR Viktige saker Det sosiale engasjementet til vellet har stått sentralt helt siden etableringen i Et populært arrangement Zeiner husker med glede er det årlige Blomstertoget på 17. mai. Dette var en kjempepopulær begivenhet for folk i alle aldre, som ble avsluttet med blant annet sang og musikk fra kjente artister. Jeg har aldri sett så mange folk som da Tore Skogmann underholdt, sier Zeiner. Vellets oppgaver var mange og ulike. Vellets grenser for eksempel har vært gjenstand for mange justeringer opp gjennom årene. Andre saker som har stått på dagsorden er årlig vårrengjøring, etablering av fartsdumper, oppsetting av leskur osv. Et tiltak Zeiner husker godt og ser på som viktig er kampanjen «Ikke tøft å være dø». Dette var en kampanje hvor en politimann fra Trondheim og en trafi kkskadet gutt i rullestol fortalte bærumsungdom om viktigheten av å være forsiktig i trafi kken. Arrangementet fant sted i Sandvika kino med samferdselsministeren til stede, forteller Zeiner. Friluftsmann Zeiners ustoppelige engasjement i vellet, boligsameiet og idrettsforeningen kom også hans egne barn til gode. Det var viktig for ham, for fritid var det lite av. De første årene jobbet jeg seks-dagers uke. Med diverse styreverv i tillegg, ble det ikke så mye fritid, men vervene dreide seg tross alt om ting i nærmiljøet, sier Zeiner som har fått mer fritid med årenes løp. De to barna hans er voksne og har fl yttet ut. I helgene har han stort sett fri og tre verv har blitt til ett. Nå er han «bare» styreformann i Berger Boligsameiet. Når Zeiner ikke er på jobb tar han gjerne en tur ut i det fri. Nå på vinteren blir det en del skigåing og slalåmkjøring. Om sommeren liker jeg å være ute i båten vår. Jeg har hatt noen fl otte morgenturer blant annet med eldste barnebarnet mitt. Han er veldig glad i å fi ske og står gjerne opp i otta for å bli med, sier Zeiner. Han synes han er privilegert som bor i nærheten av sjøen og marka, med alle de muligheter og gleder det innebærer. Og om noen skulle være i tvil - Rykkinn har en helt sentral plass i hans hjerte.

15 Foto: Alf Börjesson Vi har gjort Internett-valget enklere for deg! Komplett løsning med Canal Digital! Canal Digital dekker hele boligselskapets tv- og Internettbehov til et av markedets gunstigste priser. Du får tilgang til de mest populære tv-kanalene i Grunnpakken, kan velge i et stort utvalg digitale tv-kanaler samt bestille bredbånd med priser fra 97,- kr/mnd. Med bredbånd fra Canal Digital kan du også velge fritt mellom alle leverandører av bredbåndstelefoni. For bestilling se eller ring INTERNETT Produkt Hastighet Ordinær pris Pris m/ UGml* MINI 150/ ,-/mnd 97,-/mnd MIDI 1500/ ,-/mnd 267,-/mnd MAXI 4000/ ,-/mnd 347,-/mnd MEGA 5000/ ,-/mnd 447,-/mnd * UGmI: Utvidet Grunnpakke med Internett. Sjekk med styret i ditt boligselskap om dere har tegnet en slik spesialavtale. Med UGmI får du også dobbel returhastighet (AKTIV) inkludert kostnadsfritt.

16 16 ABBL NYTT NR AKTUELLE L E TJENESTER E T E RØRLEGGERE Vi hjelper deg med Rørlegger m/servicebiler Comfortbutikk Medlemmer oppnår 10 % rabatt på kjøp av utstyr i butikken ved fremvisning av medlemskort. Gjelder ikke kampanje/tilbudsvarer COMFORT BÆRUM Skuiv. 147, 1339 Vøyenenga. Tlf.: FARGEHANDLERE Kirkeveien 222 (ved Føyka stadion) Tlf NYBYGG - REHABILITERING OG OPPUSSING Ma.-fr Lør I vår butikk finner du Norges største utvalg i miljøgodkjente malingsprodukter! A & M MARTINSEN AS Gml. Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk Tlf.: Fax.: Foretaksnr.: MVA NORGES STØRSTE FARVE- OG INTERIØRKJEDE! BYGNINGSSKADER TAK OG FASADE Topp kvalitet og faglig hjelp. Vår erfaring og fagkunnskap - din garanti! Totalleverandør innen tak- og fasadearbeid. Faks Eikhaugen Industriområde Eikveien 3 - RING TLF EL-INSTALLASJON & SERVICE YIT Building Systems Alt innen elektriske installasjoner og service. Lys og varme - Porttelefon - Brannalarm - El.sjekk Vi er gode på: Ombygginger/Rehabilitering/Tilbygg Rehabilitering av bad Nybygg Utvendige vann og avløpsledninger Vannbåren gulvvarme og varmepumper YIT Building Systems Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Telefon Mobil Telefaks E-post: Web: VANN OG AVLØP Tette Rør? Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing av jernledninger Rehabilitering av vann og avløpsledninger Rørfornying uten graving Utbedring av drenering TV-inspeksjon Graving Alt i elektrisk installasjon og service Høvik Elektriske AS Alt innen varme og sanitær. Modernisering - Uforbindtlig pristilbud. Egen serviceavdeling med verkstedbiler. Butikk og utstilling. Bærum Rørleggerbedrift AS Telefon Fax Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien Sandvika Telefon Fax

17 ABBL NYTT NR EL-INSTALLASJON & SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Elfagsjekk av ditt elektriske anlegg? Varmestyring systemer Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Datanettverk? Porttelefon? Ring hytta varm! Alle typer elektrikerarbeid for bolig. Utføres av fagfolk med servicebiler. Ring Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI SKAL DU FLYTTE? Kjempetilbud på flyttekasser med håndtak ved kjøp av min. 1 bunt/15 stk. Før: kr. 35,- Nå: kr. 20,- pr. stk. eks. mva. Vi leverer hjem til deg mot et kjøretillegg på kr. 150,- i Oslo & Akershus Kontant betaling, henteadresse: Bruksvn. 17, 1390 Vollen Tilbudet gjelder så langt lageret rekker! VI HAR ALT I FLYTTE- EMBALLASJE! EMBALLAGE SELSKABET AS Ordretlf.: Fax E-post: Totalleverandør innen post- og lageremballasje! TØMRERE Alt innen mur,tømrer og flisearbeid Tlf Faks FLYTTEBYRÅ Flytting Lokalt / hele landet Bondestad Flyttebyrå as CONTAINERUTLEIE CONTAINERUTLEIE Ring når du trenger en avfallscontainer Fax DIVERSE TJENSTER Gressklipping utføres seriøst og rimelig av Frode Lunds gressklipping 3478 NÆRSNES. Tlf AKTUELLE L E TJENESTER E T E ÅPEN BUTIKK FOR DEG Hverdag kl Lørdag kl Mer enn ELEKTRIKERTJENESTER Engene 45 - Drammen Tlf Faks OPPVARMING Parafin, fyringsolje, strøm eller pellets? Ring SKADEDYRBEKJEMPELSE SKADEDYRPROBLEMER? BEDRIFTER BORETTSLAG PRIVATE Gratis og uforpliktende inspeksjoner Gratis grønt nr.: Oslo: Bærum: Lillestrøm: SKADEDYRKONTROLL AUTORISERT FIRMA FAST SAMARBEID MED: RØRLEGGER MURER ELEKTRIKER MALER Telefon Mobil Faks Enrique Sareisian INGENIØR, TØMRERMESTER TAKSERING TAKSTSENTERET består av NTF-autoriserte takstfirmaer. Tlf.: Fax: SOLSKJERMING MARKISER PERSIENNER SCREEN INTERIØR Gunstige medlemstilbud. Alt innen innvendig og utvendig solskjerming. Tlf Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping GLASS HÅNDVERK Tlf Faks Skuiveien Vøyenenga «Vi har spesialisert oss på totalleveranser innen rehabilitering og oppussing av boliger og næringsbygg. I tillegg tilbyr vi vaktmestertjenester og restverdisikring. Vi fokuserer på kvalitet, pris og leveringsdyktighet.» Tlf:

18 18 ABBL NYTT NR MALERE FARGEHANDLER Vi har 30 års erfaring, og Har utført arbeider for ABBL i mer enn 15 år! Referanser Teknisk avdeling: Odd Helge Moen, Ole Bråthen og Arild Husebø Tlf: Fax: Mob: E-post: tlf Tapetsering Fargerådgivning Utvendig og innvendig maling Nybygg og rehabilitering Ringeriksveien Vøyenenga MALER - stua Stor-Oslos største på maling og tapet Åpent: kl (18.00) Dyktige fagfolk Topp service Lave priser Gratis parkering Slependveien Slependen MASKINSERVICE Vi hjelper deg med klargjøring av sommerredskapen MASKINENTREPRENØR Asker og Bærum Graveservice AS Alt innen gravearbeid BYGGEVARER BYGGEVARER FRA 7-19! Går du med planer om å bygge driftsbygning, hus, hytte, garasje, terrasse eller pusse opp det gamle - spør oss! Telefon: For deg som vil ha det litt proft! Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga Tlf , Fax , Åpn.tider: Man-fre kl 7-19, lør kl 9-15, RENSERI Tlf Fax DATASUPPORT Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! ABBL nytt medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i 2006! ANNONSEALG: Rune Wold, tlf eller mob e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo

19 ABBL NYTT NR Ut å reise? Slutt å lete i håndbagasjen etter det du trenger på reisen! Tlf: Plass til: Penn Pass Billetter Briller Penger Kr. 379,- UNI 70: Slitesterkt sort stoff Kalkulator er inkludert! Kr. 578,- UNI 80: Eksklusivt brunt skinn. Den perfekte gaven til ung og reiser jo! Her har du plass til det meste du trenger på - Alt på et sted - i safen ved ankomst - i skuffen ved hjemkomst. 30% produkter. 15% ved kjøp av to. Så lenge lageret rekker. Plass til: Kr. 369,- UNI 50: Slitesterkt sort stoff UNISENCE AS Postboks Oslo Til legen? Slutt å lete huset rundt etter alt du trenger når du skal til lege, fysioterapeut og apotek I mappen samler du alt Kr. 498,- UNI 60: Eksklusivt brunt skinn Alt samlet på et sted - legg den i vesken/lommen når du går ut, i skrivebordskuffen når du kommer hjem. Se våre andre produkter: Antall UNI 70: Antall UNI 50: Klipp ut og send inn til vår adresse! Antall UNI 80: Antall UNI 60: ABBL UNISENCE AS

20 VARSEL TIL BOLIGSELGERE! Når vi flere steder får høyere salgssum enn andre meglere, må det være lov å skryte litt! Bjørnekollen 29 Takst kr ,- Solgt for kr ,- Kleivveien 70 Takst kr ,- Solgt for kr ,- Ovenbakken 19 A Takst kr ,- Solgt for kr ,-

21 ABBL NYTT NR TI KJAPPE OM ASKER OG BÆRUM Tekst: Hilde Bringsli ABBL har utfordret kultur/kommunalsjefene i Asker og Bærum til å delta i en liten kunnskapstest relatert til Asker og Bærum. Vi har også spurt hva som er deres favorittsted for en søndagstur og hvor i Asker eller Bærum de vil ta med en utenlandsk gjest? Foto: Knut Bjerke Foto: Hilde Bringsli Her er spørsmålene ta testen selv! 1. Hvilket år ble Friluftslivets år markert? 2. ABBLs boligprosjekt på Gullhella B1 og B3 er boliger for en bestemt målgruppe. Hvilken? 3. Ingolf Kristiansen, velkjent skomaker i Sandvika og oppsynsmann på Kalvøya, ble 6. januar tildelt en medalje. Hvilken? 4. Hvor ligger hovedbiblioteket i Bærum? 5. Hvor mange år fylte ABBL den 24. november 2005? 6. Når åpner den nye svømmehallen, Risenga, i Asker? 7. Hva kan man få vite hvis man henvender seg til Servicetorget i Asker? 8. Hvem var det som opprinnelig bodde i det som i dag er Asker museum? 9. Hva slags byggestil har Hvalstrand Bad? 10. Hva er ditt favorittsted for en søndagstur i Asker/Bærum? 11. Du får dagsbesøk fra utlandet, hvor tar du dem med (Asker/Bærum)? Ungdom 3. Kongens fortjenestemedalje 4. Bekkestua år 6. I Alle fagområdene i kommunen er representert og man kan derfor spørre om det aller meste fra kulturtilbud, sosiale tjenester, renovasjon osv. 8. Tilla og Otto Valstad. Nærmeste nabo til Tilla og Otto var Hulda og Arne Garborg. 9. Funksjonalistisk/funkisstil Ragnhild Haneborg Her er svarene til Ragnhild Haneborg, kommunalsjef i Bærum kommune 1. Det må være Jeg er ikke helt sikker, men tror det er snakk om seniorleiligheter. 3. Han fi kk Kongens fortjenestemedalje. 4. Det ligger på Bekkestua. 5. Hm.. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tipper 40 år. 6. Tror den skal stå ferdig i Her kan du få vite mye. For eksempel kan du få informasjon om status i f.eks byggesaksprosesser og tildeling av barnehageplass. 8. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det var Hulda og Arne Garborg. 9. Det er funkisstil. 10. Jeg er et naturmenneske. Om vinteren går jeg gjerne fra Sollihøgda mot Kleivstua eller fra Lommedalen innover mot Vivangshøgda. Om sommeren synes jeg Rykkinn med Einåsen er et fl ott sted å gå eller skal jeg si klatre. Her er det mye uberørt og spennende natur. Et fl ott sted for barn. 11. Da velger jeg meg to steder. Kulturhuset som jeg er utrolig stolt av, og Hennie Onstad. Sistnevnte inkluderer både kunstsenteret og området rundt. Alle bør komme seg hit, oppfordrer kommunalsjefen! Her er svarene til Tuss Benum, kommunalsjef i Asker kommune Tuss Benum 1. Det var Det er jeg ikke sikker på. Boliger for barnefamilier eller for eldre? 3. Fikk han Kongens Fortjenestemedalje? 4. Hovedbiblioteket i Bærum ligger på Bekkestua. 5. La meg resonere litt. Store utbyggingsprosjek ter pågikk på 50 og 60 tallet. Så et sted mellom år. 6. Den nye svømmehallen skal stå klar 2. september Her får man vite det meste om Asker kommunes virksomhet, og enda litt til. 8. Otto og Tilla Valstad bodde opprinnelig her, og det var de som donerte hjemmet til Asker kommune. Også kunsterparet Hulda og Arne Garborg bodde her ute. 9. Funkis-stil. 10. Mitt favorittsted må være Hagahogget, Askers høyeste ås. Her er det vilt og vakkert. Utsikten er helt fantastisk! 11. Da velger jeg Semsvannet, Askers 1000-års sted. Her er det et vakkert kulturlandskap og masse spennende geologi. OG HER ER SVARENE

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39.

I SALG NÅ! Losjeplassen Vest. Se side 34-37. Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 1 - Losjeplassen Vest I SALG NÅ! Se side 34-37 Granittlia Terrasse borettslag - 40 leiligheter. Lansering 19. mars. Side 38-39. Rybergsvingen

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12

BoBra. NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Privatisering av vei side 10. Trygg ferie side 20. Årets fargetrender side 12 BoBra NR 2/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Privatisering av vei side 10 Årets fargetrender side 12 Trygg ferie side 20 1 25% JKE KJØKKEN SOMMERKAMPANJE på

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

Tema: Interiør s. 15-20

Tema: Interiør s. 15-20 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2010 Tema: Interiør s. 15-20 «Nytt» Talgøenga lag 1 s. 8 400 boliger på Øvre Eikrem s. 32 Spa din kropp og sjel Vi tilbyr følgende behandlinger: SPA Massasje Hudpleie

Detaljer

BBL Ha en koselig adventstid :-)

BBL Ha en koselig adventstid :-) BBL magasinet Ha en koselig adventstid :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 4/2011 SMÅHUSLAGET anno 1948 Duften av jul Møt våre nye boligmeglere Ingeborg Selnes Det er som ulykkesfugl du ser fordelen

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27

Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 Medlemsblad for kbbl og MOBO Nr 5 2009 Satser på rehabilitering s. 14 og 30 Trives i pensjonistbolig s. 34 Nytt lag valgte KBBL s. 10 Mexico-prosjekt s. 27 scanpartner Foto: Spot og ewt Kos dere foran

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6

Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012. Ny serie om Larvik-gater s.26. Flott Labo-tur s.8. Stortrives på Tagtvedt s.6 Medlemsblad for larvik boligbyggelag Nr 3 2012 Ny serie om Larvik-gater s.26 Flott Labo-tur s.8 Stortrives på Tagtvedt s.6 Foto: Heia Espen / Palookaville Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer