N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet"

Transkript

1 N Y T T N R Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Annonser: ADD Media AS Telefon: / Mobil: VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Abonnement: kr 12, pr. år. Bladet er gratis for medlemmer. Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Grafisk produksjon: Mediehuset GAN, Oslo Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her fi nner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger: Er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å bli eller være andelseier av en slik leilighet er det et krav at man er medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene i boligbyggelaget forkjøpsrett. Anne Marie Nesse Knudsen 2 Forkjøpsrett 3 Ny lov om eiendomsmegling 4 Søndre Jong 5 Bondivann 9 Spikkestadbanen 11 Stabil prisøkning 12 Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn kjappe 22 Orden på barnerommet 29 Mat-tips Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De er også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Fordelen ved å kjøpe bolig til fast pris er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det fl ere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf

3 ABBL NYTT NR FORSLAG TIL NY LOV OM EIENDOMSMEGLING Høringsfrist 24. april 2. april 2004 ble det nedsatt et offentlig utvalg til å gjennomgå eiendomsmeglerloven. Mandatet lød som følger: «Utvalget skal gjennomgå eiendomsmeglingsloven, med sikte på generell revisjon og oppdatering. Det skal legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i markedet. Det er videre sentralt at forbrukernes interesser blir ivaretatt på en god måte.» Senere fi kk utvalget i oppdrag å avgi en særskilt utredning om «Tryggere budgivning - Om budgivning gjennom eiendomsmeglere.» Utvalgets innstilling fremkommer i NOU 2006 nr. 1, som ble avgitt til Finansdepartementet den 10. januar Utvalget har hatt en sterk faglig sammensetning, noe utredningen bærer preg av. En rekke viktige problemstillinger er drøftet svært grundig. Som en følge av utvalgets sterke faglige sammensetning, inneholder utredningen uvanlig mange dissenser. Utredningen preges også av at fl ertallsinnstillingen består av et vekslende fl ertall fra sak til sak. Adm. dir. Søren Pedersen for statsautoriserte eiendomsmeglere, mens representanten for forbrukerinteressene har søkt å fremme interessene for sin gruppe. For sistnevnte har det nok vært et problem at både selger og kjøper innenfor de fl este eiendomshandlere, er forbrukere. er drøftet av utvalget. Flere av de større boligbyggelagene, som f.eks. ABBL, har egne eiendomsmeglingsavdelinger, hvor grensen mellom hva som er boligbyggelagsvirksomhet og hva som er eiendomsmegling kan være uklart. Slike spørsmål vil bli tatt opp av ABBL gjennom høringsrunden. Det kommer temmelig klart frem at eiendomsmeglerforeningens representant har lagt ned et betydelig arbeid for å styrke yrkesmonopolet Boligbyggelagene har ikke vært representert i utvalget og derfor er det spørsmål relatert til boligbyggenes rolle som boligformidler, som ikke ABBLs høringsuttalelse vil bli publisert i neste nummer av «ABBL nytt».

4 4 ABBL NYTT NR ABBL SELGER SEG UT AV SØNDRE JONG 11. januar 2006 inngikk ABBL avtale med Albert Kr. Hæhre AS om salg av ABBLs aksjer i Søndre Jong AS. Dermed er ABBLs engasjement i boligprosjektet Søndre Jong avsluttet. Prosjektet vil, uavhengig av endringer i eierkonstellasjonen, bli videreført i tråd med den vedtatte reguleringsplan, men nå uten ABBLs deltakelse. Bakgrunnen for salget kan kort beskrives som følger: 20. september 2000 inngikk ABBL avtale med familien Guriby, om kjøp av eiendommen Søndre Jong. Kjøpesummen var NOK 60 mill. Hele eiendommen på ca. 55 da. var i Bærum kommunes arealplan avsatt som boligområde. 28. desember 2000 etablerte ABBL, sammen med Albert Kr. Hæhre Entreprenør AS, et utbyggingsselskap, Søndre Jong AS, med formål å bygge ut området. Selskapets aksjekapital ble innbetalt med 50 % på Hæhre og 50 % på ABBL. Hæhre var på dette tidspunkt engasjert av ABBL som totalentreprenør på Gullhella i Asker. Ved etablering av selskapet inngikk partene en aksjonæravtale, hvoretter ABBL skulle forestå prosjektadministrasjon og salg av boliger til medlemmene. Hæhre skulle være totalentreprenør for utbyggingen. Sammen med Bærum kommune, ble det i februar 2001 igangsatt regulering. Utgangspunktet for reguleringsforslaget var: Ca. 350 boliger, hvorav ca. 50 rimelige etableringsboliger for ungdom, til sammen ca m² bolig. Sykehjem og barnehage. 22. juni 2005, etter nesten 4 års behandlingstid, ble reguleringsplanen godkjent. Prosjektet var da redusert til ca m² bolig. Sykehjem og barnehage var ikke lenger med i planen. Søndre Jong AS hadde til da nedlagt nesten NOK 30 mill. i prosjektering- og fi nanskostnader. Partenes vurderinger av prosjektøkonomi og prosjektrisiko var i denne sammenheng så forskjellige at det ikke lenger var forutsetninger for å gjennomføre prosjektet i fellesskap. På denne bakgrunn har ABBL valgt å selge sin prosjektandel til Hæhre, som etter dette vil være 100 % eier av prosjektet. Salget gir ABBL en bokført gevinst på ca. NOK 12 mill. og en likviditetstilførsel på ca. NOK 26 mill. Disse midlene vil ABBL reinvestere i andre, nye boligprosjekter, hvor utbyg - gingsprofi len er bedre tilpasset medlemmenes bopreferanser. ABBL inviterer derfor grunneiere og utbyggere i Bærum til å ta kontakt, for å drøfte et nærmere utbygging- og salgssamarbeid. Vi utfører alle typer rørleggertjenester - service, varmeanlegg, bad/våtrom m.m. Ring oss i dag for GRATIS befaring S 24 E R V I C TIMER E fra idé til virklighet vi holder det vi lover ditt hjem vår utfordring badegleden starter hos oss

5 ABBL NYTT NR ABBL UTVIDER BONDIVANN Har gjort avtale om kjøp av naboeiendom Høsten 2001 kjøpte ABBL et område ved Bondivann i Asker, ca. 2 km syd for Asker sentrum. Området er på 21 da og ABBL har utarbeidet et reguleringsforslag for eiendommen, som inneholder ca. 70 boliger. Under planarbeidet har ABBL hatt dialog med naboene, ikke minst i forbindelse med nytt veisystem for området. ABBL skal blant annet bygge en rundkjøring, som ikke bare skal betjene ABBLs boligområde, men også områdene i nord, som kommunen vurderer omdisponert til nye boligområder, i forbindelse med revisjonen av kommunens gjeldende kommuneplan. Som et resultat av dette, har ABBL inngått en opsjonsavtale om kjøp av den 25 da store eiendommen nord for ABBLs område, som i dag eies av Odd Martin Muri. De to eiendommene utgjør til sammen en naturlig planenhet og vil gi plass til noe i overkant av 200 boliger. Området ligger vestvendt, med vakker utsikt over Bondivann. Kort avstand til Asker sentrum vil, i tillegg til de miljømessige faktorer, bidra til at Bondivann vil bli et meget attraktivt boligområde. Som en del av planen, vil vi utvide det store friområdet som Bondibroen og omegn Vel idag disponerer, ved utløpet til Askerelva. Herfra vil vi også etablere en gangvei langs vannet, frem til hengebroen, som fører over til Bondi jernbanestasjon. På sikt ønsker kommunen å føre gangveien videre forbi Søndre Bondi gård og opp til Erichson-bygget. Området er tenkt inndelt i to byggetrinn. I byggetrinn I er det planlagt to store blokker med til sammen 45 boliger, nærmest Røykenveien. De to blokkene tenker vi organisert som seniorboliger med livsløpsstandard, trappefri adkomst (heis), teskelfrie og tilgjengelig for rullestolbrukere. Langs vannet er det planlagt seks mindre blokker med til sammen 57 leiligheter. I byggetrinn II er det planlagt 10 mindre blokker med til sammen 99 leiligheter. I begge byggetrinn legger vi opp til en leilighetesmiks på ca % 2-roms leiligheter - 50 % 3-roms leiligheter - 25 % 4-roms leiligheter Til å bistå ABBL med utarbeidelse av reguleringsplanen, har vi engasjert arkitektkontoret GASA v/bård Hagen, som tidligere har hatt ansvaret for «bebyggelsesplanen» for Gullhella. Alle boligene v il bli organisert som selveierboliger i et boligsameie. Se planskisse neste side

6 6 ABBL NYTT NR Her ligger boligområdet

7 7 FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ABBL er forretningsfører for over boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, også teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og byggeledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker

8

9 ABBL NYTT NR SPIKKESTADBANEN Da Drammensbanen ble anlagt, beholdt man det gamle sporet som lokalbane. Dette gav grunnlaget for den nåværende Spikkestadbanen, som pendler fra Spikkestad via Oslo - til Moss. Banen har fl ere ganger stått i fare for nedleggelse, men nye utbyggingsområder langs banen har bidratt til å redde banen. I dag fungerer Spikkestadbanen som den viktigste lokale kollektivløsning i Asker. Tidvis har det, som en følge av utbygging av det nye dobeltsporet, vært forsinkelser og innskrenkning av rutetider. Men når det nye dobbeltsporet endelig kommer på plass, vil Spikkestadbanen fremstå som et raskt og effektivt kommunikasjonsmiddel, så vel internt i Asker som fra Asker til Oslo Sentrum. For å bidra til at kollektivtilbudet gjennom Spikkestadbanen skal bli enda bedre, har ABBL satset på fl ere nye boligprosjekter langs banen. Kort kan nevnes Gullhella, Søndre Jong, Bondivann og Bondihagen. Også ved fremtidige utbygginger bør områdene langs Spikkestadbanen prioriteres. ABBL har nettopp inngått intensjonsavtale om kjøp av området nord for Bondibroen og Asker kommune planlegger å legge ut områdene videre opp mot Søndre Bondi som boligområder i neste revisjon av kommuneplanen. På Gullhaug eier kommunen et område som allerede er avsatt til boliger, «Gullhella Syd». Følger vi jernbanesporet sydover, kommer vi til Heggedal, hvor det allerede foreligger utbyggingsplan i regi av Tandberg Eiendom. Spikkestad - Oslo S Mandag - fredag Spikkestad Heggedal Gullhella Bondivatn Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheateret Oslo S Oslo S - Spikkestad Mandag - fredag Oslo S Nationaltheateret Skøyen Lysaker Sandvika Asker Bondivatn Gullhella Heggedal Spikkestad

10

11 ABBL NYTT NR STABIL PRISØKNING FOR ABBL-BOLIGER I perioden fra 1. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005, steg gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte ABBL-boliger med ca. 12,5 %. Tabellen nedenfor viser en jevnt økende prisutvikling i perioden kvartal NOK pr. m² 2. kvartal NOK pr. m² 3. kvartal NOK pr. m² 4. kvartal NOK pr. m² kvartal NOK pr. m² 2. kvartal NOK pr. m² 3. kvartal NOK pr. m² 4. kvartal NOK pr. m² Prisene falt noe i 4. kvartal 2005 i forhold til kvartalet forut, men det vil trolig justere seg 1. kvartal Selv om tallene enda ikke forelå når dette bladet gikk i trykken, viser de foreløpige tallene for januar og februar en ny stigning. Det aktørene på boligmarkedet nå er opptatt av, er om prisøkningen vil fortsette. Årsaken til den sterke stigningen vi har hatt i boligprisene de siste årene, skyldes først og fremst et lavt rentenivå. De fl este tror nå at det lave rentenivået vil holde seg ut hele 2006, dog med enkelte moderate økninger. Slår den spådommen til, er det mye som tyder på at boligprisene i Asker og Bærum vil fortsette å stige også i Nyproduksjonen av boliger i Asker og Bærum er fortsatt lav og vil holde seg lav helt til utbyggingen av Fornebu kommer inn med full tyngde. Vi er også litt usikre på hvordan utbyggngen av Fornebu vil påvirke markedet ellers i Asker og Bærum. Fornebu har en lokalisering som på mange måter henvender seg mot Oslo. Utover Fornebu er det ikke mange nye større boligprosjekter i Asker og Bærum. Nærmere opplysninger om prisutviklingen innenfor det enkelte boligselskap, kan fås ved henvendelse til ABBL Eiendomsmegling. FLISGIGANTEN ER EN AV LANDETS STØRSTE LEVERANDØR AV KERAMISKE FLISER. Vi holder til å Reistad i gamle lierbakkene. Inkludert i alle våre priser er lim, fugemasse, membran til vegg bad, silikon, verktøy og instruksjonsvideo. Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med både tekninske spørsmål og interiørmessige råd. Dersom du ønsker å motta vår CD rom gratis, ringer du cd en inneholder en inspirerende film og bilder fra vår store miljøutstilling. Våre åpningstider er hverdager torsdag lørdag.

12 12 ABBL NYTT NR Det var tilfeldigheter som brakte Peter Zeiner til Rykkinn i 1974, men det er ikke tilfeldig at han fortsatt bor der. Rykkinn er et flott sted å bo, mener Zeiner.

13 ABBL NYTT NR PRIVILIGERT SOM BOR PÅ RYKKINN Tekst og foto: Hilde Bringsli Peter Zeiner vokste opp i Porsgrunn og Bærum. Som ung mann forlot han hjemlandet for å studere i Tyskland og England. Etter 7 år i utlendighet ville maskiningeniøren hjem til Norge. Valget falt på Rykkinn. Det store utbyggingsprosjektet Allerede ved årsskiftet 1965/66 var planene for Rykkinn-utbyggingen klar. Den første innfl yttingen fant sted i I perioden fl yttet det inn hele 6000 mennesker på Rykkinn, som var det største boligløftet i Bærum noensinne. Med så mange mennesker samlet på et sted oppstod naturlig nok ett og annet problem, og etter hvert kom begreper som Rykkinn-gjengen og KI-pøbel. Rykter om et belastet område spredte seg, men Zeiner og mange med ham hadde helt andre oppfatninger av Rykkinn. Jeg har aldri kjent meg igjen i de negative ryktene om Rykkinn. Her har det alltid vært godt å bo. Boligområdet er som skapt for småbarnsliv med bilfrie soner, grønne lunger, marka i umiddelbar nærhet og god tilgang på barnehager og skoler, sier Zeiner som selv var småbarnspappa da han fl yttet til Berger på Rykkinn. I dag opplever vi dessuten at unge som selv har vokste opp her, fl ytter tilbake med egne barn, sier Zeiner som mener det er bevis på at Rykkinn er et fi nt sted å bo. Stort engasjement Zeiner engasjerte seg tidelig i nærmiljøet. En av grunnene til det var at han drev egen virksomhet og savnet et sosialt miljø rundt seg. Jeg synes det var litt ensomt å drive for meg selv, og følte derfor behov for å engasjere meg i noe sammen med andre. Jeg brant for Rykkinn, så det var et enkelt valg, sier Zeiner som ikke nøyde seg med ett verv. Hele tre verv ble det - styremedlem og styreformann i Berger Boligsameie, styremedlem i Berger og Rykkinn Vell og Bærum Verk Idrettsforening. I tillegg til dette har han vært med i ABBLs representantskap og engasjert seg i diverse skoleaktiviteter opp gjennom årene. Jeg har stor glede av å få være med på å utforme ting. Jeg liker å se resultater, sier Zeiner nøkternt. Sosialt fellesskap Zeiner har mange gode minner fra sosiale sammenkomster han har vært med på å arrangere. De årlige sommerfestene for små og store på Berger var veldig populære. På disse festene tok beboerne med seg mat og drikke. Resten langbord ute i gatene, grill, leker for barna osv, ordnet boligsameiet med. De første årene husker jeg at folk var litt avventende. Etter hvert ble det en begivenhet «alle» deltok på, sier Zeiner. Et annet populært arrangement var det årlige skirennet «Birkebergeren» for barna i området. Her fi kk vi drahjelp fra kommunen som tok jobben med å kjøre opp løyper, sier Zeiner og legger til: Det var andre tider den gang. På 70-tallet sydet det av barneliv her. I dag er folk så travle. På dagtid er barna i barnehage/skole, og på ettermiddagen er det organiserte aktiviteter. Det er fortsatt masse barn her, men jeg må innrømme at de ikke er like synlige som før, sier Zeiner som ikke mener å kritisere noen. Det handler om at tidene forandrer seg.

14 14 ABBL NYTT NR Viktige saker Det sosiale engasjementet til vellet har stått sentralt helt siden etableringen i Et populært arrangement Zeiner husker med glede er det årlige Blomstertoget på 17. mai. Dette var en kjempepopulær begivenhet for folk i alle aldre, som ble avsluttet med blant annet sang og musikk fra kjente artister. Jeg har aldri sett så mange folk som da Tore Skogmann underholdt, sier Zeiner. Vellets oppgaver var mange og ulike. Vellets grenser for eksempel har vært gjenstand for mange justeringer opp gjennom årene. Andre saker som har stått på dagsorden er årlig vårrengjøring, etablering av fartsdumper, oppsetting av leskur osv. Et tiltak Zeiner husker godt og ser på som viktig er kampanjen «Ikke tøft å være dø». Dette var en kampanje hvor en politimann fra Trondheim og en trafi kkskadet gutt i rullestol fortalte bærumsungdom om viktigheten av å være forsiktig i trafi kken. Arrangementet fant sted i Sandvika kino med samferdselsministeren til stede, forteller Zeiner. Friluftsmann Zeiners ustoppelige engasjement i vellet, boligsameiet og idrettsforeningen kom også hans egne barn til gode. Det var viktig for ham, for fritid var det lite av. De første årene jobbet jeg seks-dagers uke. Med diverse styreverv i tillegg, ble det ikke så mye fritid, men vervene dreide seg tross alt om ting i nærmiljøet, sier Zeiner som har fått mer fritid med årenes løp. De to barna hans er voksne og har fl yttet ut. I helgene har han stort sett fri og tre verv har blitt til ett. Nå er han «bare» styreformann i Berger Boligsameiet. Når Zeiner ikke er på jobb tar han gjerne en tur ut i det fri. Nå på vinteren blir det en del skigåing og slalåmkjøring. Om sommeren liker jeg å være ute i båten vår. Jeg har hatt noen fl otte morgenturer blant annet med eldste barnebarnet mitt. Han er veldig glad i å fi ske og står gjerne opp i otta for å bli med, sier Zeiner. Han synes han er privilegert som bor i nærheten av sjøen og marka, med alle de muligheter og gleder det innebærer. Og om noen skulle være i tvil - Rykkinn har en helt sentral plass i hans hjerte.

15 Foto: Alf Börjesson Vi har gjort Internett-valget enklere for deg! Komplett løsning med Canal Digital! Canal Digital dekker hele boligselskapets tv- og Internettbehov til et av markedets gunstigste priser. Du får tilgang til de mest populære tv-kanalene i Grunnpakken, kan velge i et stort utvalg digitale tv-kanaler samt bestille bredbånd med priser fra 97,- kr/mnd. Med bredbånd fra Canal Digital kan du også velge fritt mellom alle leverandører av bredbåndstelefoni. For bestilling se eller ring INTERNETT Produkt Hastighet Ordinær pris Pris m/ UGml* MINI 150/ ,-/mnd 97,-/mnd MIDI 1500/ ,-/mnd 267,-/mnd MAXI 4000/ ,-/mnd 347,-/mnd MEGA 5000/ ,-/mnd 447,-/mnd * UGmI: Utvidet Grunnpakke med Internett. Sjekk med styret i ditt boligselskap om dere har tegnet en slik spesialavtale. Med UGmI får du også dobbel returhastighet (AKTIV) inkludert kostnadsfritt.

16 16 ABBL NYTT NR AKTUELLE L E TJENESTER E T E RØRLEGGERE Vi hjelper deg med Rørlegger m/servicebiler Comfortbutikk Medlemmer oppnår 10 % rabatt på kjøp av utstyr i butikken ved fremvisning av medlemskort. Gjelder ikke kampanje/tilbudsvarer COMFORT BÆRUM Skuiv. 147, 1339 Vøyenenga. Tlf.: FARGEHANDLERE Kirkeveien 222 (ved Føyka stadion) Tlf NYBYGG - REHABILITERING OG OPPUSSING Ma.-fr Lør I vår butikk finner du Norges største utvalg i miljøgodkjente malingsprodukter! A & M MARTINSEN AS Gml. Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk Tlf.: Fax.: Foretaksnr.: MVA NORGES STØRSTE FARVE- OG INTERIØRKJEDE! BYGNINGSSKADER TAK OG FASADE Topp kvalitet og faglig hjelp. Vår erfaring og fagkunnskap - din garanti! Totalleverandør innen tak- og fasadearbeid. Faks Eikhaugen Industriområde Eikveien 3 - RING TLF EL-INSTALLASJON & SERVICE YIT Building Systems Alt innen elektriske installasjoner og service. Lys og varme - Porttelefon - Brannalarm - El.sjekk Vi er gode på: Ombygginger/Rehabilitering/Tilbygg Rehabilitering av bad Nybygg Utvendige vann og avløpsledninger Vannbåren gulvvarme og varmepumper YIT Building Systems Industriveien 33, 1337 Sandvika Tlf: Telefon Mobil Telefaks E-post: Web: VANN OG AVLØP Tette Rør? Døgnvakt Høytrykksspyling/døgnvakt Rensing av jernledninger Rehabilitering av vann og avløpsledninger Rørfornying uten graving Utbedring av drenering TV-inspeksjon Graving Alt i elektrisk installasjon og service Høvik Elektriske AS Alt innen varme og sanitær. Modernisering - Uforbindtlig pristilbud. Egen serviceavdeling med verkstedbiler. Butikk og utstilling. Bærum Rørleggerbedrift AS Telefon Fax Vann og Avløpsteknikk AS Slependveien Sandvika Telefon Fax

17 ABBL NYTT NR EL-INSTALLASJON & SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Elfagsjekk av ditt elektriske anlegg? Varmestyring systemer Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Datanettverk? Porttelefon? Ring hytta varm! Alle typer elektrikerarbeid for bolig. Utføres av fagfolk med servicebiler. Ring Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI SKAL DU FLYTTE? Kjempetilbud på flyttekasser med håndtak ved kjøp av min. 1 bunt/15 stk. Før: kr. 35,- Nå: kr. 20,- pr. stk. eks. mva. Vi leverer hjem til deg mot et kjøretillegg på kr. 150,- i Oslo & Akershus Kontant betaling, henteadresse: Bruksvn. 17, 1390 Vollen Tilbudet gjelder så langt lageret rekker! VI HAR ALT I FLYTTE- EMBALLASJE! EMBALLAGE SELSKABET AS Ordretlf.: Fax E-post: Totalleverandør innen post- og lageremballasje! TØMRERE Alt innen mur,tømrer og flisearbeid Tlf Faks FLYTTEBYRÅ Flytting Lokalt / hele landet Bondestad Flyttebyrå as CONTAINERUTLEIE CONTAINERUTLEIE Ring når du trenger en avfallscontainer Fax DIVERSE TJENSTER Gressklipping utføres seriøst og rimelig av Frode Lunds gressklipping 3478 NÆRSNES. Tlf AKTUELLE L E TJENESTER E T E ÅPEN BUTIKK FOR DEG Hverdag kl Lørdag kl Mer enn ELEKTRIKERTJENESTER Engene 45 - Drammen Tlf Faks OPPVARMING Parafin, fyringsolje, strøm eller pellets? Ring SKADEDYRBEKJEMPELSE SKADEDYRPROBLEMER? BEDRIFTER BORETTSLAG PRIVATE Gratis og uforpliktende inspeksjoner Gratis grønt nr.: Oslo: Bærum: Lillestrøm: SKADEDYRKONTROLL AUTORISERT FIRMA FAST SAMARBEID MED: RØRLEGGER MURER ELEKTRIKER MALER Telefon Mobil Faks Enrique Sareisian INGENIØR, TØMRERMESTER TAKSERING TAKSTSENTERET består av NTF-autoriserte takstfirmaer. Tlf.: Fax: SOLSKJERMING MARKISER PERSIENNER SCREEN INTERIØR Gunstige medlemstilbud. Alt innen innvendig og utvendig solskjerming. Tlf Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping GLASS HÅNDVERK Tlf Faks Skuiveien Vøyenenga «Vi har spesialisert oss på totalleveranser innen rehabilitering og oppussing av boliger og næringsbygg. I tillegg tilbyr vi vaktmestertjenester og restverdisikring. Vi fokuserer på kvalitet, pris og leveringsdyktighet.» Tlf:

18 18 ABBL NYTT NR MALERE FARGEHANDLER Vi har 30 års erfaring, og Har utført arbeider for ABBL i mer enn 15 år! Referanser Teknisk avdeling: Odd Helge Moen, Ole Bråthen og Arild Husebø Tlf: Fax: Mob: E-post: tlf Tapetsering Fargerådgivning Utvendig og innvendig maling Nybygg og rehabilitering Ringeriksveien Vøyenenga MALER - stua Stor-Oslos største på maling og tapet Åpent: kl (18.00) Dyktige fagfolk Topp service Lave priser Gratis parkering Slependveien Slependen MASKINSERVICE Vi hjelper deg med klargjøring av sommerredskapen MASKINENTREPRENØR Asker og Bærum Graveservice AS Alt innen gravearbeid BYGGEVARER BYGGEVARER FRA 7-19! Går du med planer om å bygge driftsbygning, hus, hytte, garasje, terrasse eller pusse opp det gamle - spør oss! Telefon: For deg som vil ha det litt proft! Ringeriksveien 179, 1339 Vøyenenga Tlf , Fax , Åpn.tider: Man-fre kl 7-19, lør kl 9-15, RENSERI Tlf Fax DATASUPPORT Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! ABBL nytt medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i 2006! ANNONSEALG: Rune Wold, tlf eller mob e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo

19 ABBL NYTT NR Ut å reise? Slutt å lete i håndbagasjen etter det du trenger på reisen! Tlf: Plass til: Penn Pass Billetter Briller Penger Kr. 379,- UNI 70: Slitesterkt sort stoff Kalkulator er inkludert! Kr. 578,- UNI 80: Eksklusivt brunt skinn. Den perfekte gaven til ung og reiser jo! Her har du plass til det meste du trenger på - Alt på et sted - i safen ved ankomst - i skuffen ved hjemkomst. 30% produkter. 15% ved kjøp av to. Så lenge lageret rekker. Plass til: Kr. 369,- UNI 50: Slitesterkt sort stoff UNISENCE AS Postboks Oslo Til legen? Slutt å lete huset rundt etter alt du trenger når du skal til lege, fysioterapeut og apotek I mappen samler du alt Kr. 498,- UNI 60: Eksklusivt brunt skinn Alt samlet på et sted - legg den i vesken/lommen når du går ut, i skrivebordskuffen når du kommer hjem. Se våre andre produkter: Antall UNI 70: Antall UNI 50: Klipp ut og send inn til vår adresse! Antall UNI 80: Antall UNI 60: ABBL UNISENCE AS

20 VARSEL TIL BOLIGSELGERE! Når vi flere steder får høyere salgssum enn andre meglere, må det være lov å skryte litt! Bjørnekollen 29 Takst kr ,- Solgt for kr ,- Kleivveien 70 Takst kr ,- Solgt for kr ,- Ovenbakken 19 A Takst kr ,- Solgt for kr ,-

21 ABBL NYTT NR TI KJAPPE OM ASKER OG BÆRUM Tekst: Hilde Bringsli ABBL har utfordret kultur/kommunalsjefene i Asker og Bærum til å delta i en liten kunnskapstest relatert til Asker og Bærum. Vi har også spurt hva som er deres favorittsted for en søndagstur og hvor i Asker eller Bærum de vil ta med en utenlandsk gjest? Foto: Knut Bjerke Foto: Hilde Bringsli Her er spørsmålene ta testen selv! 1. Hvilket år ble Friluftslivets år markert? 2. ABBLs boligprosjekt på Gullhella B1 og B3 er boliger for en bestemt målgruppe. Hvilken? 3. Ingolf Kristiansen, velkjent skomaker i Sandvika og oppsynsmann på Kalvøya, ble 6. januar tildelt en medalje. Hvilken? 4. Hvor ligger hovedbiblioteket i Bærum? 5. Hvor mange år fylte ABBL den 24. november 2005? 6. Når åpner den nye svømmehallen, Risenga, i Asker? 7. Hva kan man få vite hvis man henvender seg til Servicetorget i Asker? 8. Hvem var det som opprinnelig bodde i det som i dag er Asker museum? 9. Hva slags byggestil har Hvalstrand Bad? 10. Hva er ditt favorittsted for en søndagstur i Asker/Bærum? 11. Du får dagsbesøk fra utlandet, hvor tar du dem med (Asker/Bærum)? Ungdom 3. Kongens fortjenestemedalje 4. Bekkestua år 6. I Alle fagområdene i kommunen er representert og man kan derfor spørre om det aller meste fra kulturtilbud, sosiale tjenester, renovasjon osv. 8. Tilla og Otto Valstad. Nærmeste nabo til Tilla og Otto var Hulda og Arne Garborg. 9. Funksjonalistisk/funkisstil Ragnhild Haneborg Her er svarene til Ragnhild Haneborg, kommunalsjef i Bærum kommune 1. Det må være Jeg er ikke helt sikker, men tror det er snakk om seniorleiligheter. 3. Han fi kk Kongens fortjenestemedalje. 4. Det ligger på Bekkestua. 5. Hm.. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tipper 40 år. 6. Tror den skal stå ferdig i Her kan du få vite mye. For eksempel kan du få informasjon om status i f.eks byggesaksprosesser og tildeling av barnehageplass. 8. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det var Hulda og Arne Garborg. 9. Det er funkisstil. 10. Jeg er et naturmenneske. Om vinteren går jeg gjerne fra Sollihøgda mot Kleivstua eller fra Lommedalen innover mot Vivangshøgda. Om sommeren synes jeg Rykkinn med Einåsen er et fl ott sted å gå eller skal jeg si klatre. Her er det mye uberørt og spennende natur. Et fl ott sted for barn. 11. Da velger jeg meg to steder. Kulturhuset som jeg er utrolig stolt av, og Hennie Onstad. Sistnevnte inkluderer både kunstsenteret og området rundt. Alle bør komme seg hit, oppfordrer kommunalsjefen! Her er svarene til Tuss Benum, kommunalsjef i Asker kommune Tuss Benum 1. Det var Det er jeg ikke sikker på. Boliger for barnefamilier eller for eldre? 3. Fikk han Kongens Fortjenestemedalje? 4. Hovedbiblioteket i Bærum ligger på Bekkestua. 5. La meg resonere litt. Store utbyggingsprosjek ter pågikk på 50 og 60 tallet. Så et sted mellom år. 6. Den nye svømmehallen skal stå klar 2. september Her får man vite det meste om Asker kommunes virksomhet, og enda litt til. 8. Otto og Tilla Valstad bodde opprinnelig her, og det var de som donerte hjemmet til Asker kommune. Også kunsterparet Hulda og Arne Garborg bodde her ute. 9. Funkis-stil. 10. Mitt favorittsted må være Hagahogget, Askers høyeste ås. Her er det vilt og vakkert. Utsikten er helt fantastisk! 11. Da velger jeg Semsvannet, Askers 1000-års sted. Her er det et vakkert kulturlandskap og masse spennende geologi. OG HER ER SVARENE

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

Vi bygger din hyttedrøm...

Vi bygger din hyttedrøm... Vi bygger din hyttedrøm... DIN DRØM - VÅR HVERDAG! Drømmen om en egen hytte i flott natur er noe vi bærer i oss. En base for utflukter gjennom alle årstider, til skog, fjell og sjø, peiskos og sosialt

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Interiørdetaljen mange glemmer

Interiørdetaljen mange glemmer Inspirasjon interiør Par Pa På elfag.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad og barnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt nye interiør. Interiørdetaljen

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

Orden i boks Forbered deg til det nye året

Orden i boks Forbered deg til det nye året PE284643 Inter IKEA Systems B.V. 2012 Orden i boks Forbered deg til det nye året JANUAR 2012 For mer informasjon om produkter og bilder: pressesenter@ikea.com PE297394 Gjem på skatter og verktøy......

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag!

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag! Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, eller befaring etter avtale. AOG Bygg fordeler: 5 års garanti på arbeid og produkter. Dokumentert utførelse

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Skreddersydde løsninger for hjem og hytte Vi har spesialisert oss på skreddersydde møbler og innredninger til hus og hytter, og leverer gode håndverksprodukter til en fornuftig pris. Møbler og innredninger

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

www.ee.no Din entreprenør

www.ee.no Din entreprenør www.ee.no Din entreprenør 2 Evensen & Evensen AS Vi bygger for dere Evensen & Evensen AS er en entreprenørbedrift med erfaring og kompetanse til å utføre alle typer byggarbeider. Det kan være nybygg, ombygging

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh

Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Lisbeths prosjekter Gammel trist kjellerstue ble ny og fresh Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI.

MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MORTENSRUD TORG HELGA VANEKS VEI 1 C, 1281 OSLO MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI. LEIEPRIS: KR. 6 700 PR.

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Lammelåret og dens beste viner

Lammelåret og dens beste viner 1 Lammelåret og dens beste viner Svein Lindin Sommelier svein@vinforedrag.no Stig A. Rognstad Sommelier sar@norsenet.no Påsken nærmer seg raskt, for noen har den allerede startet. Vinmonopolet venter sin

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM VÅR FRUE STRETE 3. HYBEL 1 (ØST), 7013 TRONDHEIM FLOTT HYBEL I SENTRUM LEDIG FRA 1.JANUAR 2016. 1 AV TOTALT 4 HYBLER. INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Skreddersydde kvalitetskjøkken

Skreddersydde kvalitetskjøkken Skreddersydde kvalitetskjøkken PRODUSERT I NORGE Alfa3 Kjøkken AS (etablert i 2006), Vårt mål er at våre kunder skal være stolte av å eie et kjøkken fra Alfa3. For å oppnå dette tenker og planlegger Alfa3

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Gå ikk e glip av vå. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 24 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Gå ikk e glip p av vå rt juleti lbud Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Vår julegave til deg Tegn oppdraget med oss i desember

Detaljer

Slik blir du en ekte grillkonge!

Slik blir du en ekte grillkonge! Slik blir du en ekte grillkonge! Posted on May 19, 2014 by felles Hvordan ta grillmaten til nye høyder? Her er oppskriftene som gir vann i munnen! Pølser med lomper på engangsgrillen er både enkelt og

Detaljer

Au pair-uten rettigheter eller på like fot?

Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au pair-uten rettigheter eller på like fot? Au Pair Ordningen Au pair avtalen ble formalisert av Europarådet i 1969. Formålet med au pair ordningen er kulturutveksling. Som au pair kan unge mennesker øke

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Interiørarkitekt Malermester

Interiørarkitekt Malermester Interiørarkitekt Malermester Rørlegger Entreprenør Elektriker Ditt borettslag har inngått en samarbeidsavtale med Madalon og deres Oppussingskamerater. Dette innebærer en rekke fordeler for deg som bor

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Stilsikker leilighet HJEMMET NR. 11/11

Stilsikker leilighet HJEMMET NR. 11/11 48 Leiligheten var fullstendig nedslitt da Sunniva og Kjell Andreas kjøpte den. Med mye kunnskap og masse pågangsmot har de endret den til det ugjenkjennelige. I dag stråler nydelig håndverk mot oss, og

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no.

LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. LEILIGHETEN Før vi reiste til Spania høsten 2012, kjøpte vi denne leiligheten i Konsvinger. Nedenfor er bildene som sto i annonsen til FINN.no. Leiligheten vår ligger her i 3. etasje. Leiligheten var til

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen.

Fornyet nostalgi. I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. I et hus i en hage på Vesterøya har Kjetil funnet sitt paradis. Fornyet nostalgi I barndommens trakter har Kjetil skapt drømmenes sommerhus. Med grønne omgivelser og svaberg helt opp i hagen. Tekst: Solveig

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Med vennlig hilsen. Jørn Mosebekk Larsen Eiendomsmegler MNEF Eiendomsmegler 1 Buskerud Vestfold AS Avd. Drammen. Adresse: Strømsø Torg 9,

Med vennlig hilsen. Jørn Mosebekk Larsen Eiendomsmegler MNEF Eiendomsmegler 1 Buskerud Vestfold AS Avd. Drammen. Adresse: Strømsø Torg 9, Jørn Mosebekk Larsen Jeg er utdannet eiendomsmegler og har jobbet med bolig- og prosjektsalg i 19 år i Drammensregionen med tilstøtende kommuner. Jeg jobber primært med salg av brukte boliger, men har

Detaljer

Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk

Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk Før ste fi rma adr esse Adresselinj e 2 Adresselinj e 3 Adresselinj e 4 Prosjekt Drømmeleilighet Periodeplan 4 8 trinn, 12/13 Emne Et prosjekt

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE!

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SJØLYST/SKØYEN MESSEPROMENADEN 10, 0279 OSLO POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

KJØPEHJELP STUVA. Oppbevaringssystem. DESIGN Ebba Strandmark. VEDLIKEHOLD Tørk av stammen med en fuktet klut. Ettertørk med en tørr klut.

KJØPEHJELP STUVA. Oppbevaringssystem. DESIGN Ebba Strandmark. VEDLIKEHOLD Tørk av stammen med en fuktet klut. Ettertørk med en tørr klut. KJØPEHJELP STUVA Oppbevaringssystem DESIGN Ebba Strandmark VEDLIKEHOLD Tørk av stammen med en fuktet klut. Ettertørk med en tørr klut. SIKKERHET Barn gjør sjelden det du forventer av dem. De klatrer, romsterer

Detaljer

klassiske linjer varer evig

klassiske linjer varer evig klassiske linjer varer evig møbelkolleksjon 2014/2015 Du har utvilsomt opplevd det du også; nostalgien til noe som ikke er helt ditt, men er det likevel. For det er noe der du ønsker å bringe tilbake.

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer