Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt"

Transkript

1 Sluttrapport fra pilotprosjekt

2 Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks Fredrikstad Telefon

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Driftskontroll - terminologi og definisjoner Driftskontrolløsninger i VA-sektoren Operatørsystemet Dynamiske verdier i prosessbilder og kurver Relasjonsdatabaser Rapportsystemet historiske data Tilgjengelige nedbørdata fra met.no Tidsserier Normaler i eklima Estimat av verdier med ulike gjentaksintervall i eklima Ekstremer i eklima Eksempler på bruk av nedbørdata i vann og avløp Dimensjoneringskriteria Dimensjoneringsunderlag fra met.no Lokal overvannsdisponering (LOD) Flomveier Overvannsberegninger i modell Teoretisk hydrogram Visualisering av nedbør og værdata i driftskontrollsystemet Presentasjon av nedbør i driftskontrollsystemet Nedbør- og overløpsvarighet i driftskontroll Nedbørhendelser med uønskede konsekvenser Beregning av utslipp fra overløp Nedbørintensitet/Nedbørmengde og Nedbørintensitet/Varighet Nedbørhistorikk på kommunens internettside Andre data og andre anvendelsesområder Lagring av data lokalt i kommunen og hos met.no Måling og datainnsamling i samarbeid med met.no Organisering og dataflyt Samarbeid, avtale mellom met.no og kommune Etablering av målestasjoner Met.nos krav til stasjonsområde Krav til nedbørmåler Krav til temperaturmåler Krav til teknisk infrastruktur og arrangement Grensesnitt/tilknytning til utestasjon/pls Lokal signalbehandling Drift og vedlikehold Datablad for pluviometerstasjon Logging av nedbørdata Tilknytning til driftskontroll Overføring av ubearbeidet nedbørdata...30 Vedlegg: 1. Dataoverføring til met.no via FTP datafilformat 2. Kalibreringsprosedyre, Kalibrering av vippepluviometere 3. Datablad for pluviometerstasjon 2

4 Prosjekt nr Dokument nr. 01 Versjon 1.1 (enkelte endringer i kap. 9, endret grafisk layout) Utgivelsesdato Utarbeidet Kontroll Steinar Corneliussen Roar AG Magnussen 3

5 1 Sammendrag Norske kommuner krever bedre kvalitet og funksjonalitet vedrørende innsamling, overføring, behandling og presentasjon av nedbørdata. Med bakgrunn i ønsket om et mer standardisert opplegg for bruk av nedbørdata med basis i kommunenes egne driftskontrollsystemer har en gruppe kommuner gjennomført et spleiselagsprosjekt i samarbeid med met.no (Meteorologiske Institutt) og COWI. Prosjektgruppa har bestått av følgende: Tønsberg kommune, vertskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Nøtterøy kommune Sarpsborg kommune Ski kommune Stavanger kommune Meteororologisk Institutt (met.no) COWI AS Fredrikstad Harald Hansen Øyvind Myhre Rolf Christensen Tore Borger Ole Petter Skallebakke Per Arne Thoresen Roger Herstad Kurt Magnussen Svein Thomas Marcussen Bjørn Pedersen Jan-Ove Karlsen Åge Vistnes Steinar Husebø Per-Ove Kjensli Knut Iden Steinar Corneliussen Roar AG Magnussen Prosjekteier Prosjektkontakt Fagansvarlig Prosjektleder VA-teknikk Tønsberg kommune har vært vertskommune for prosjektet. Med utgangspunkt i eksisterende værstasjon og driftssentral på Kilen er det som et pilotprosjekt etablert automatisk overføring av data mellom deres driftskontrollsystem og met.no. Brukere hos kommunen har tilgang til met.nos WEB-tjeneste eklima via internett i tillegg til ulike funksjoner i det lokale driftskontrollsystemet. 4

6 I prosjektet er det lagt stor vekt på brukervennlighet med tilpasset innhenting av nedbørdata til bruk for driftsoppgaver innen vann og avløp. Målet har vært at man relativt raskt etter en nedbørhendelse skal være i stand til å si noe om hvilken returperiode nedbørhendelsen hadde. Figur 1.1: Ringene angir den største intensiteten for forskjellige varigheter fra det intense nedbørtilfellet juli

7 2 Innledning Klima og nedbør får stadig større fokus. Det er observert store nedbørvariasjoner innenfor samme kommune. Store nedbørmengder og problemer på avløpsnettet og i overvannsystemene skaper diskusjon om ansvarsforhold. Derfor velger stadig flere norske kommuner å registrere kortidsnedbør. Nedbørmålerne er som oftest plassert i nærheten av eksisterende VA-infrastruktur i kommunene. Innsamling / registrering og overføring av nedbørdata gjøres som oftest ved å bruke virksomhetenes egne automatiseringssystemer og kommunikasjonsinfrastruktur. Hovedmålsetningen med dette prosjektet er: Etablere et rammeverk / generelle løsninger for innhenting / kvalitetskontroll / lagring og presentasjon av nedbørdata, herunder beskrivelse av grensesnitt mellom driftskontroll og de øvrige systemene. I en del kommuner er det etablert et nært samarbeid med fagmiljøene hos met.no (Meteorologisk Institutt). Nedbørdata overføres regelmessig til met.no, som benytter dataene fritt i sitt arbeid og i sin gratis videreformidling av data. Kommunene kan selv hente ut IVF-kurver (Intensitet, Varighet, Frekvens) for sine respektive målere gjennom met.nos internettkanal eklima. Mange brukere ønsker å øke kompetansen om nedbørens påvirkning på overvann- og avløpsnettet og dermed å oppnå større nytteverdi av disse nedbørdata. Dette kan oppnås ved å bruke driftskontrollsystemet i den grad dette er hensiktsmessig, mens de tyngre beregningsoppgavene ivaretas av met.no. Brukere i kommunene gis tilgang til data og tjenester via internett. Figur 2.1: Overføring av nedbørdata mellom kommune og met.no Denne rapporten beskriver erfaringene fra pilotprosjektet i Tønsberg kommune og samarbeidet med met.no om etablering av målestasjon og dataoverføring. Her beskrives hvordan man på en ryddig måte kan organisere og gjennomføre et slikt prosjekt. Rapporten er skrevet i nært samarbeid med met.no og med tanke på at ulike virksomheter har noe ulike systemer. Det er derfor søkt å velge mest mulig generelle løsninger som kan legges til grunn for implementering. Det anbefales at de kommuner som ønsker å benytte de løsningene som det pekes på her, utarbeider detaljert kravspesifikasjon med utgangspunkt i hvilke behov kommunen selv har og hva man har av driftskontrolløsninger, eksisterende måleutstyr, kommunikasjon etc. 6

8 3 Driftskontroll - terminologi og definisjoner 3.1 Driftskontrolløsninger i VA-sektoren VA-sektoren i Norge har ved bygging av og rehabilitering av VA-anlegg lagt opp til en rimelig god standard når det gjelder automatisering. Anleggene har automatiseringsløsninger som bidrar til god sikkerhet, høy oppetid og god tilgang til driftsdata. Lokal styring og logging av data ivaretas av en lokal utestasjon (PLS), oftest med et lokalt operatørpanel. I Norge benyttes det i stor grad operatørsystemer (skjermsystemer) som har såkalte åpne og standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt mot omverdenen. På denne måten er det lagt godt til rette for å kommunisere og utveksle data med andre systemer. Alle de sju kommunene som har deltatt i prosjektet har etablert slike systemer. Felles for disse er også at deres driftskontrolløsninger er bygget opp av flere programvareapplikasjoner eller moduler, ofte fra ulike leverandører: Operatørsystem (også kalt driftskontroll) Relasjonsdatabase Kurver Alarm- og hendelsessystem Rapportsystem (ofte et eksternt system) FDV (EDB-basert Forvaltning, Drift og Vedlikehold) GIS (Geografiske InformasjonSystemer) VA Nedbørdata Datautveksling med andre kommuner og instanser Bygninger Interne meldinger fra ansatte i kommunen Driftskontrollsentral Driftsmeldinger fra publikum Alarmer og arbeidsordre til mobiltelefon Bærbar PC, trådløs kommunikasjon via internett Figur 3.1: Virksomhetsløsning for en typisk norsk kommune. 7

9 3.2 Operatørsystemet Operatørsystemet kan på mange måter sammenlignes med navet i et hjul. Denne programvaren mottar, lagrer og presenterer driftsinformasjon fra de ulike anleggenes PLS-systemer. Operatørsystemet har de fleste basisfunksjoner som brukeren trenger for å overvåke, styre og drifte de tekniske anleggene, i hovedsak følgende: Prosessbilder Alarmer Hendelser Kurver/tidsserier Flesteparten av operatørsystemene som benyttes innenfor VA-bransjen er generelle i den forstand at de i utgangspunktet er bransjeuavhengige og ofte mangler funksjonalitet som VAbransjen krever. Det tilbys derfor enten egenutviklede tilleggsmoduler eller såkalte add-on programvaremoduler fra en tredjepart. Normalt gjelder dette Rapportsystemet, Energioppfølging, FDV og alarmsystem som egne tilleggsprogrammer. 3.3 Dynamiske verdier i prosessbilder og kurver I prosessbildene visualiseres prosessen i form av flytbilder eller kart. Dersom kommunikasjonen mellom PLS og operatørsystem er basert på en fast forbindelse oppdateres status- og måleverdi hver gang operatørsystemet leser eller får overført nye verdier fra PLS. Oppdateringsfrekvensen varierer med hvilken kommunikasjon som finnes mellom systemet og PLS. For prosessinformasjon hvor man for eksempel har ethernet kommunikasjon helt ut til PLS/ utestasjon kan oppdateringstid være fra noen msec, mens mer tradisjonell lavhastighetskommunikasjon med utestasjoner ofte kan ha oppdateringsfrekvens fra noen sec og opp til 30 sec. Det finnes fortsatt oppringte samband som overfører driftsdata syklisk og/eller på forespørsel. Ulempen er at pga begrenset hastighet og lagringskapasitet blir oppløsningen på måledata dårlig, og bør dermed unngås. Oppringt samband erstattes nå av GSM-baserte løsninger, kalt GPRS eller trådløst bredbånd. Begge disse gir god dataoppløsning og hyppige oppdateringer til en akseptabel kostnad. 3.4 Relasjonsdatabaser Driftskontrolløsningene har en eller flere databaser som brukes til ulike oppgaver. Normalt kreves det imidlertid at systemet har minst en åpen og såkalt SQL-basert relasjonsdatabase. Relasjonsdatabasen brukes for å organisere, lagre og utveksle data mellom systemer. Den omfatter i hovedsak historiske data. 3.5 Rapportsystemet historiske data Rapportsystemet brukes for å gi ulike brukergrupper driftsinformasjon for ønsket periode og på et predefinert format. Data kan overføres automatisk fra driftskontrollsystemet, fra andre systemer eller de kan mates inn manuelt av bruker. Flere av kommunene som deltok i dette prosjektet har etablert WEB-baserte rapportsystemer som gir brukertilgang via internett, uavhengig om man har tilgang til driftskontrollsystemet eller ikke. På den måten forenkles tilgang for nye brukergrupper, som for eksempel leverandører av labtjenester. Rapportsystemet bør være fritt konfigurerbart. 8

10 4 Tilgjengelige nedbørdata fra met.no Via den interaktive Webportalen er det i dag fri og gratis tilgang (etter innlogging) til alle klimadata, inkludert nedbørdata. Her kan bruker gjøre ad hoc søk etter data, eller sette opp tidsstyrte, repeterende søk, dersom det er ønskelig. Datarapporter kan fås på skjermen umiddelbart, kortvarig lagret for framhenting ved behov, eller tilsendt på epost. Datarapporter kan til en viss grad formatteres etter brukers ønske. Det er også utviklet en WebService, wsklima, som gjør det mulig for brukere å programmere sitt driftskontrollsystem til å hente data fra met.no database, og å presentere dem i sine egne systemer. 4.1 Tidsserier met.no tilbyr tidsserier av nedbørdata for minutt, time, døgn, uke, måned og år. Tidsseriene kan hentes ut ved eklima eller wsklima. Tabell 4.1: Resultat ved uthenting av minuttdata, RR_01 i mm nedbør. Stnr Navn I drift fra I drift til Hoh Kommune Fylke Region OSLO - BLINDERN PLU jul OSLO OSLO ØSTLANDET Stnr Dato-Time(NMT) RR_ :04 0, :10 0, :14 0, :18 0, :22 0, :29 0, :36 0, :42 0, :48 0,1 Tabell 4.2: Resultat ved uthenting av minuttdata, RR_01 i 1/10mm nedbør på minuttnivå, og summer i mm for 30 minutter og døgn: Dato Tid (NMT) min. Døgn , , , ,3 Pluviometerstasjon: OSLO - BLINDERN PLU Februar 2009 Valgt periode: Dag: 4-4 Mnd: År:

11 4.2 Normaler i eklima met.no tilbyr månedsnormaler for nedbør Normalene kan hentes ut ved eklima eller wsklima. mm Normaler jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Nedbør Midlere lufttemperatur Figur 4.2.1: Nedbørnormal og temperaturnormal for Tønsberg. 10

12 4.3 Estimat av verdier med ulike gjentaksintervall i eklima met.no beregner IVF-kurver (Intensitet, Varighet, Frekvens) direkte, uten å stille krav til hvorvidt nedbøren er sammenhengende eller ikke. Dette gjør det mulig å sammenligne statistikken med andre nedbørmålinger som ikke har minuttoppløsning (når det gjelder lengre varigheter). Denne beregningsmåten, og statistikken fra den, vil være anbefalt brukt fra met.nos side. (Den tidligere beregningsmåten med krav om sammenhengende nedbør er fortsatt tilgjengelig i eklima). Figur 4.3.1: IVF-kurver for stasjon Tønsberg-kilen 11

13 Tabell 4.3.2: Fra tabell tilhørende IVF-kurvene for Tønsberg-Kilen. (Start på tabell i eklima). IVF-kurven for valgt returperiode (frekvens) benyttes ved dimensjonering av overvannsanlegg. 4.4 Ekstremer i eklima Nedenstående rapporter ligger under hovedfanen Statistikk og underfanen Ekstremer : Største nedbørsum for forskjellige varigheter. Se tabell Høyeste intensiteter, sammenhengende nedbør uavhengige episoder (ikke vist) Figur 4.4.1: Brukergrensesnitt i eklima 12

14 Tabell 4.4.1:Største nedbørsum for Tønsberg - Kilen (starten på tabell i eklima) Nedenstående rapporter ligger under hovedfanen Statistikk og underfanen Ekstremer : Ekstremstatistikk for døgnverdier. Kfr tabell Ekstremstatistikk for månedsverdier. Kfr tabell

15 Tabell 4.4.2: Ekstremstatistikk for døgnverdier for Melsom i Stokke Tabell 4.4.3: Ekstremstatistikk for månedsverdier for Hedrum i Larvik 14

16 5 Eksempler på bruk av nedbørdata i vann og avløp 5.1 Dimensjoneringskriteria I følge Norsk standard NS-EN benyttes regnskyll med følgende returperiode (gjentaksintervall) som dimensjoneringskriteria: 1 i løpet av 1 år (1 stk hendelse i løpet av 1 år) 1 i løpet av 2 år 1 i løpet av 5 år 1 i løpet av 10 år Norsk Vann angir i sin rapport, Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering, anbefalte minimums dimensjonerende regnskyll med følgende returperiode (gjentaksintervall) er: 1 i løpet av 5 år 1 i løpet av 10 år 1 i løpet av 20 år 1 i løpet av 30 år Verdier fra nedbørintensitet - returperiode (IVF) fra met.no benyttes for representative pluviometerstasjoner. 5.2 Dimensjoneringsunderlag fra met.no met.no har utarbeidet et forslag til rapport i eklima: Estimat basert på nedbørintensitetsdata fra flere målere i et område De mest intense deler av bygene rammer i de fleste tilfellene nokså tilfeldig innenfor et område. Hvis en hadde mange målere i et område er det sannsynlig at de kraftigste nedbørtilfellene vil avvike en god del fra stasjon til stasjon. Estimater for forskjellige returperioder basert på enkeltstasjoner vil også mest sannsynlig vise store forskjeller, spesielt hvis seriene er korte. For en bruker av disse dataene er dette problematisk. En måte å bøte på dette kan være å beregne estimater for et område basert på data fra de stasjoner, av god kvalitet, som finnes i området. En beregningsmetodikk kan være: Angi de stasjoner som skal inngå i beregningen (alternativt definere en del faste områder ) Angi minste tidsavstand mellom forekomst på de forskjellige stasjonene for at verdien skal betraktes som en uavhengig byge. Det er viktig at samme byge ikke opptrer flere ganger i beregningsgrunnlaget for estimatene. For hver stasjon bestemmes de største uavhengige intensiteter for alle varighetene, tidspunkt for opptreden må tas vare på. Bestem største intensitet som opptrer på alle stasjonene for alle uavhengige byger og dette gjøres for alle varighetene Tilfellene sorteres i fallende orden for alle varigheter En lar så mange verdier som en har målesesonger inngå i beregningene. Beregning og fremstilling av I-V-F kurver på samme måte som i dagens program. Utplukk av de største intensiteter gjøres uten krav om sammenhengende nedbør. 15

17 5.3 Lokal overvannsdisponering (LOD) Ved krav om LOD benyttes dimensjoneringskriterier fra foregående kapittel for å beregne nødvendig utjevningsvolum eller forsinkelse av avrenning. 5.4 Flomveier For å beregne flomveier benyttes ekstremverdier for nedbør med forskjellige varigheter (minutter). 5.5 Overvannsberegninger i modell Historiske/målte nedbørsituasjoner benyttes sammen med målinger av vannmengde og nivå. Sammenhenger benyttes til kalibrering av modellen. Det er ønskelig med nedbørmålinger som er kvalitetssikret av met.no, minutt oppløsning er nødvendig. I dag benyttes egne tidsserier som ikke er kvalitetssikret på samme måten. Det sjekkes kun at verdiene er sannsynlige. 5.6 Teoretisk hydrogram IVF-kurver benyttes til å konstruere teoretisk hydrogram for nedbørsfelt (kurve som viser sammenhengen mellom tid og hydrologiske data). 16

18 5.7 Visualisering av nedbør og værdata i driftskontrollsystemet Fig 5.7.1: Prosessbilde nedbør og værdata i Tønsberg 5.8 Presentasjon av nedbør i driftskontrollsystemet Det er interessant å se nedbørmålinger on-line (i nåtid) i driftskontrollsystemet sammen med andre målinger fra overvann og avløp. Disse verdiene må/bør være kvalitetssikret av met.no. Se beskrivelse av returdata i kapittel Kontinuerlig tidsserie av nedbør fra nedbørstasjonene, vist med eksempel regn under: 250,00 Eksempelregn [1 time siste natt] 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 04:00 [l/s/ha] 04:05 04:10 04:15 04:20 04:25 04:30 04:35 04:40 04:45 04:50 04:55 05:00 Klokkeslett Fig 5.8.2: Nedbørtidsserie for 1 time 17

19 Figur viser at det var et sterkt regn mellom kl 04:00 og 05:00 sist natt. Et av de første spørsmålene som det kanskje ønskes svar på er: Hvor sterkt er dette regnet i forhold til IVF-kurvene? 2-, 5- eller 10-års regn? Det ønskes da samme grafiske rapport som er beskrevet i 5.10, men vist direkte i driftskontrollen. Det vil si at den grafiske rapporten må overføres i wsklima slik at den kan bygges inn i driftskontrollen. Grafikk i wsklima benytter protokollen SOAP. Grafikk må tilrettelegges i wsklima (met.no). Dette må det arbeides videre med etter pilotprosjektet. For hver pluviometerstasjon er følgende beregnede verdier for siste døgn interessante: Sum mm nedbør Gjentaksintervallet for nedbør i løpet av: - 1 minutter - 2 minutter - 3 minutter - 5 minutter - 10 minutter - 15 minutter - 30 minutter - 60 minutter minutter minutter minutter Nedbørtidsserier eldre enn ett døgn bør baseres på data som er automatisk kvalitetssikret av met.no. Dette forutsetter at data oversendes met.no minimum 1 gang pr døgn. 5.9 Nedbør- og overløpsvarighet i driftskontroll Det kan ofte være et nyttig å sammenstille nedbørdata med driftsdata som er logget av kommunenes egne driftskontrollsystemer. For eksempel vil varigheten av et regn sammenholdt med driftstid for et overløp og evt. overløpsmengde gi et godt bilde av hvordan overvannet bør håndteres i det aktuelle området. I figuren under er vist et eksempel på slike kurver fra driftskontrollsystemet i Tønsberg kommune. 18

20 Figur 5.9.1: Varighet og driftstid for nedbørhendelse og overløp i Tønsberg. Overløp i drift er vist øverst i bildet Nedbørhendelser med uønskede konsekvenser Ved store nedbørmengder som skaper problemer på overvannsnettet er det ønskelig å avklare hvilket gjentaksintervall hendelsen har. Gjentaksintervallet for nedbørhendelsen kan være avgjørende for om kommunen må påta seg ansvaret for konsekvensene av hendelsen. Brukere som har nær sanntidstilgang til intensitetsmålingene ønsker en rask bestemmelse av returperiode når et kraftig nedbørtilfelle har inntruffet. Kort oppsummert er behovet for rapport følgende: 1) Når et kraftig nedbørtilfelle har inntruffet, ønsker en å få beregnet intensitet for de forskjellige varighetene i dette nedbørtilfellet så raskt som mulig 2) Disse verdiene plottes i de allerede beregnede I-V-F kurvene på stasjonen slik at en lett kan si noe om hyppigheten til det inntrufne nedbørtilfellet 3) En slik rapport ønskes tilgjengelig i eklima 19

21 Nedenfor er vist en prototyp for en slik rapport for et konkret langvarig nedbørtilfelle for Tønsberg Kilen, mens en tilsvarende for et kort nedbørtilfelle er vist i fig 1.1. Figur : Ringene angir den største intensiteten for forskjellige varigheter fra det vedvarende nedbørtilfellet juni Beregning av utslipp fra overløp Forurensningsforskriften setter krav til at kommunen enten registrerer eller beregner utslipp fra overløp. I Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 14-5 står det at den ansvarlige fra 31. desember 2008 skal registrere eller beregne varighet for utslipp fra overløp. Ved bruk av varighetskurve fra pluviometerstasjon(er) for rapporteringsåret kan utslipp fra overløp beregnes. Nå benyttes innsamlede nedbørdata til å lage ikke-kvalitetssikrede varighetskurver som vist nedenfor: Fig Varighetskurver fra Fredrikstad

22 Det er ønskelig å benytte automatisk kvalitetssikrede varighetskurver for rapporteringsåret som er utarbeidet av met.no. Det er da ønskelig å kunne presentere både verdier i tabellform og grafer fra eklima, typisk for siste år og foregående år Nedbørintensitet/Nedbørmengde og Nedbørintensitet/Varighet For dimensjonering av renseanlegg er det behov for å vite hvor lenge intensiteten er over visse grenser. Det er også et behov for å vite hvor stor nedbørmengde som kommer med intensitet som overstiger kritiske grenser. Begge disse behov er tilfredsstilt ved kurver av typen Nedbørintensitet/Varighet og Nedbørintensitet/Nedbørmengde. Disse kurvene eller tilhørende tabeller er ikke tilgjengelige i dagens versjon av eklima. Nedenfor følger et forslag til spesifikasjon for disse to rapportene. Tidligere ble det laget årlige kurver og midlere kurver basert på alle sesongene. Behov for å gjøre beregningene for enkeltsesonger er ikke kjent i dag Nedbørintensitet/Nedbørmengde Det må spesifiseres en nedre grense for intensiteten (største avstand mellom to vipp) for at nedbøren skal regnes som kontinuerlig. Når denne grensen overskrides blir nedbøren tatt med i opptellingen. I tidligere beregninger ble dette satt til 60 minutter det vil si at laveste intensitet blir 0,2 mm/60 0 0,003. Når enhetskvantumet er 0,1 mm vil dette svare til en største tidsavstand mellom vipp på 30 min. En må videre definere intensitetsklasser og akkumulere nedbørverdiene i disse klassene. Kurvene plottes i logaritmisk skala Nedbørintensitet/Varighet På samme måte må det som i rapporten ovenfor spesifiseres en nedre grense for intensiteten for at det skal defineres som nedbør. På samme måte som ovenfor defineres intensitetsklasser og en summerer den tid nedbørintensiteten har vært innenfor de forskjellige klassene Nedbørintensitets grenser Nedenfor er gitt et eksempel på intervallgrenser som ble benyttet for nedbørintensiteten i da en genererte disse kurvene tidligere. Ved fastsettelsen av grensene må en ta hensyn til de begrensningene som enhetskvantumet på 0,2 mm og 0,1 mm gir: 0,000 0, ,006 0,008 0,010 0,013 0,020 0,026 0,033 0,040 0,050 0,066 0,100 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 Enhet er mm/min Output: tabell og kurve. Tabell Sammenheng mellom Nedbørintensitet /Varighet og Nedbørintensitet/Nedbørhøyde (tenkt eksempel). Nedbør intensitet I Tid i min Cum. Tid i min Cum. Tid i timer RR Cum. RR i mm 0,000 < I <=0, ,7 10,5 10,5 0,004 < I <=0, ,7 12,5 23,0 0,005 < I <=0, ,9 7,0 30,0 0,006 < I <=0,

23 100 L/SHA 80 Varighet Nedbørhøyde Timer 0, MM Figur : Nedbørintensitet/Varighet og Nedbørintensitet/Nedbørhøyde kurver 5.13 Nedbørhistorikk på kommunens internettside Det er stor interesse for lokal nedbørhistorikk blant kommunens innbyggere og noen kommunen ønsker å tilby dette fra kommunens egen hjemmeside. Nedbørtidsserier for lokale pluviometerstasjoner bør vises med data som er automatisk kvalitetssikret av met.no og hentet ut gjennom wsklima. Denne tjenesten må ligge ute hos kommunene. met.no vil over tid se hva som er mulig utvikle av ferdige produkter når det gjelder grafikk av tidsserier i wsklima slik at disse evt kan vises via linker på hjemmesiden Andre data og andre anvendelsesområder Det er mange interessante måledata for vær. For kommunenes VA avdelinger er det viktig at måledataene har sammenheng med driften av avløpsnettet for at det skal kunne benyttes ressurser på å følge opp målingene over tid. Kommunen kan imidlertid ha behov for andre meteorologiske data som går ut over VA avdelingens behov. met.no har i dag økonomi til å drive et begrenset nett av værstasjoner og instituttet er interessert i at dette utvides ved hjelp av andre offentlige samarbeidspartnere. Når stasjoner settes opp er tilfredsstillende eksponering av instrumentene viktig. En fullstendig automatisk værstasjon måler lufttemperatur, luftfuktighet, lufttrykk, vindhastighet, vindretning, lufttrykk og nedbør og det beregnes verdier hver time som standard. På en del stasjoner finnes det også snødybdemåling. Målingene fra en slik stasjon kommer samfunnet til gode bl.a. i form av bedret lokalvarsling. Dataene vil være nyttige som dokumentasjon i forbindelse med hendelser lokalt. For flere kommuner er snødybdemålingene blitt viktige i forbindelse med omlegging av snøryddeberedskapen. I et lengre tidsperspektiv vil representative lokale måledata bidra med data til planlegging og dimensjonering. 22

24 6 Lagring av data lokalt i kommunen og hos met.no Met.no har datasystemer med stor sikkerhet og kapasitet og lagrer alle nedbørdata til evig tid. Lagringskapasitet i de kommunale driftskontrollsystemene er heller ikke lenger en begrensende faktor slik det var tidligere. I prinsippet kan derfor nedbørdata om ønskelig også lagres tilnærmet til evig tid også lokalt i kommunene. Med de fleste av dagens systemer kan man fritt konfigurere med hvilken oppløsning og for hvor lang tid man ønsker å lagre. Mange kommuner har driftskontrolløsninger hvor det inngår 3-parts såkalte add-on programvare for rapportering av driftshistorikk. Disse er ofte satt opp til å logge timeverdier. Det antas derfor å være mest hensiktsmessig at også nedbørdata logges til disse med timeverdi. Bedre oppløsning får man enten i operatørsystemet eller i eklima. Dersom det legges opp til langtidslagring lokalt i kommunenes egne systemer må det forutsettes at datasettet som brukes er returdata som er kvalitetssikret av met.no. Dette gjelder også aggregerte verdier som timenedbør og døgnnedbør, slik at disse er konsistente med data som met.no presenterer på f.eks eller i 23

25 7 Måling og datainnsamling i samarbeid med met.no 7.1 Organisering og dataflyt Denne rapporten er basert på met.nos og kommunenes ønske om å inngå avtale om levering av tjenester mot at kommune automatisk overfører rådata fra sine målestasjoner. Figuren viser hvordan dataflyten kan organiseres og hvordan ulike typer brukere kan tilbys relevante data. Måledata Datatilgang Værvarsling KVALOBS yr.no Klimadatavarehus Klima / Web Service Observasjoner og statistikk til bruk i sanntid og senere Figur 7.1.1: Dataflyt og publisering i met.nos systemer Samarbeidet mellom met.no og kommunene bør organiseres slik: 1. Det inngås avtale mellom kommunen og met.no 2. met.no forutsetter at eksterne data fra kommunene kan videreformidles gratis til alle og uten begrensninger 3. Kommunen får tilgang til WEB-tjenestene eklima og wsklima. Man får da tilgang til kvalitetskontrollerte og analyserte data, dvs til ferdige data i tilnærmet sanntid. 4. met.no bistår kommunen med å finne egnet plassering 5. Kommunen etablerer og bekoster pluviometerstasjonen 6. Pluviometerstasjonen tilknyttes kommunens driftskontrollsystem. 7. Det forutsettes at det etableres automatisk overføring av rådata fra driftskontrollsystemet til met.no via FT-protokoll (FTP) over internett 8. Met.no godkjenner etablering ved å returnere signert datablad til kommunen etter at dataflyt er etablert og verifisert ok. 9. Kommunen etablerer og bekoster eventuell automatisk nedlasting av data via wsklima. Dette gjelder systemprogrammering i driftskontrollsystemet. 10. Kommunen har ansvar for daglig drift av pluviometerstasjonen 11. Kommunene leverer rådata uten å motta vederlag 12. Inspeksjonsreiser gjøres ut fra met.nos behov 24

26 Forutsatt at man aksepterer å etablere en kobling mellom driftskontroll og internett, oppnås enkel og gratis tilgang til alle met.no web-tjenester knyttet til egne dataserier. I mange driftskontrollsystemer vil det være fullt mulig å gi tilgang til eklima direkte fra skjermbildene, eller å programmere applikasjoner mot wsklima. 7.2 Samarbeid, avtale mellom met.no og kommune met.no er i ferd med å utarbeide en standard avtale for kommuner. 25

27 8 Etablering av målestasjoner 8.1 Met.nos krav til stasjonsområde Plassering av målestasjonen må gjøres i samråd med met.no, både i forhold til lokalisering i kommunen og den lokale utformingen rundt nedbørmåleren. World Meteorological Organisation har etablert anbefalte standarder for måleområdet rundt værstasjoner. Disse standardene vil ligge til grunn for met.nos vurderinger. Til eventuell offisiell publisering av data, for eksempel på yr.no, vil met.no sammen med kommunene velge ut et av målepunktene som det som skal representere byen. 8.2 Krav til nedbørmåler Alle målere skal godkjennes av met.no dersom kommunen ønsker behandling av data hos dem. Met.no kan gi råd om valg av måler. Det anbefales å benytte nedbørmålere med 0,1 mm / vipp, dobbeltvippe samt varmeelement. Varmeelementet gjør at det alltid vil kunne registreres nedbør, selv i vinterhalvåret når det kan komme nedbør i form av regn mellom kuldeperioder. met.no ønsker at det skal etableres vindskjerming av nedbørmåleren på stasjoner som behandles som helårsmålere av met.no (når det ligger til rette for dette teknisk sett, se figur 8.4.1). 8.3 Krav til temperaturmåler met.no ønsker at temperaturmåler etableres som en del av målestasjonen for å si noe om nedbørform. Krav til utstyret må avklares med met.no. Hvis målingene skal publiseres offisielt må kommunen dokumentere at montasjen oppfyller met.nos krav til målenøyaktighet, med maksimalfeil 0,2 C innenfor området -25 til +40 C. 8.4 Krav til teknisk infrastruktur og arrangement Pluviometerstasjonen som inngår i pilotprosjektet kan legges til grunn for etablering i andre kommuner, og er basert på utstyr som met.no har god erfaring med. Nedenfor er det vist et bilde av met.nos værstasjon i Mandal. Målestasjonen er utrustet med et vippepluviometer med vindskjerm, og også en måler for lufttemperatur (montert i en hvit strålingsskjerm). Det er spesielt det tekniske arrangementet knyttet til eventuell vindskjerm som er viktig for vippepluviometre, man må unngå vibrasjoner som gir falske vipp av vektskålen. Strålingsskjermingen av temperaturføler er og viktig. 26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Utvikling av regional snøskredvarsling

Utvikling av regional snøskredvarsling Utvikling av regional snøskredvarsling Rapport fra det første året Rune Engeset (red.) 12 2011 R A P P O R T Utvikling av regional snøskredvarsling. Rapport fra det første året. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

ElPred - den fremsynte appen

ElPred - den fremsynte appen ElPred - den fremsynte appen Eksperter i Team TET4850 Smart Grids Prosjektrapport Robert Versvik Stein-Olav Davidsen Magnus Solli Haukaas Håvard Skytt Michaelsen Egil Solberg NTNU Mai 2012 1 Forord Dette

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer