EKSAMENSOPPGAVE I TTM4160 Programvaredesign for distribuerte sanntidssystemer (PDS) LØSNINGSFORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE I TTM4160 Programvaredesign for distribuerte sanntidssystemer (PDS) LØSNINGSFORSLAG"

Transkript

1 Side 1 av 18 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4160 Programvaredesign for distribuerte sanntidssystemer (PDS) LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Frank Krämer Tlf.: (evt. LK ) Eksamensdato: 11. Desember 2004 Eksamenstid: 09:00-13:00 Studiepoeng: 7,5 SP Tillatte hjelpemidler: A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt Språkform: Bokmål Antall sider bokmål: 5 (sidene 2-6) Antall sider nynorsk: 0 Antall sider engelsk: 0 Antall sider vedlegg: 4 (sidene 7-10) Antall sider ekstra: 1 (side 11, ekstra kladdeark til oppgave 1) Sensurdato 1 : 11. Januar Merk! Studentene må primært gjøre seg kjent med sensur ved å oppsøke sensuroppslagene. Evt. telefoner om sensur må rettes til sensurtelefonene. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

2 Side 2 av 18 Generelt om poengberegning: For oppgave 1 gjelder: Alt rett vil gi 20 poeng, vill gjetning vil gi 0 poeng. Det vil altså bli trukket for feil svar. Det er lov å la være å svare på et delspørsmål. For de andre oppgavene gjelder at det er angitt max. poengsum for hver oppgave. Men det er opp til sensuren å sette fordelingen mellom de enkelte delpunkter innen oppgaven. Oppgave 1. (20poeng) Denne oppgaven kan løses uavhengig av de andre oppgavene. Det er angitt 3 eksempler på systemer (med varierende grad av distribusjon og sanntidskrav). Videre er det angitt noen påstander. De er enten merket med Si eller med generell Det er 1 rett svar pr. deloppgave. Nedenfor følger et eksempel på hvordan dere skal svare. Det neste arket skal rives ut og leveres med besvarelsen (kopi til egen bruk finner du bakerst) Angi for hver påstand merket Si om den er relevant eller irrelevant for det aktuelle systemet, og hvis den er relevant om den er sann eller gal. Hvis påstanden er irrelevant for det angitte systemet, så er det det du skal krysse av for. (Om påstanden i det tilfellet er sann eller gal spiller altså ingen rolle). Se spesielt svaret på påstand 0.z (om S0). De generelle påstandene skal besvares med sann eller gal. Det er anledning til å skrive kommentarer på svararket, evt. presisere antagelser du gjør. System0 (S0) skal faktorisere et heltall N>1 i sine enkelte primfaktorer. (F.eks. 500=2x2x5x5x5). Vi antar at tallet N ikke er superstort dvs at beregningen kan kjøre på en-1 vanlig server. Det er ikke strenge krav til skalering og ytelse. Input skal skje fra en lærer i et klasserom via et web-grensesnitt.. Påstand Irrelevant for Si. 0.x). 0.y). 0.z) S0: Kjennskap til primtall og faktoriseringsregler er viktig for å verifisere at algoritmen utfører det den skal. S0: SDL er et naturlig valg for å beskrive en slik algoritme som kjører på 1 server S0: SDL er et naturlig valg for å modellere endel systemer med store krav til skalering X (ikke skalerings -krav her) Relevant og sant X (ikke pensum i PDS) Relevant og galt X. Påstand Sant Galt. 0.æ) (Generell) Simula-67 var verdens første objektorienterte programmeringsspråk. Det blei laget i Oslo i 1960-åra av Nygaard og Dahl. Ikke i bruk Denne oppg. gir 2p pr rett svar og 1p pr. feil svar. 0 for blank. Forklaringene i () er ikke krevet X

3 Side 3 av 18 Studentnummer:... Studieprogram:... System 1 (S1) er et distribuert system slik at studenter kan få se (men ikke skrive) i ntnu sitt sentrale eksamenregister (database) fra sin egen PC. Både avlagte eksamener med karakterer og oppmeldte kurs skal vises. Kravet til responstid er ca. 1-3 minutter. Hvis serveren er nede/overbelasta, så skal studenten få beskjed om å prøve igjen neste dag. System 2 (S2) er et lokasjonsbasert call center for mobile pakkebud. (Sykkelbud eller bilbud). Et innkommende anrop (f.eks. om henting av pakke hos kunde) skal enten rutes rett til et bud, eller til et operasjonssenter. Kommunikasjonen med kunden kan være basert på GSM-telefoni, chat el.likn. Oppslag i den sentrale kartdatabasen fra budets terminal kan ta noe tid. Det er bl.a. følgende krav: 1) Rask etablering av samtalen. 2) Kartløsningen skal implementeres i Java. 3) Budene skal kunne kommunisere med hverandre. Det er 1 rett svar pr. deloppgave. Feil trekkes. Det er lov å la være å svare på et delspørsmål. Oppg.1 20p a) b) c) d) e) f) g) Påstand Hver påstand relaterer seg til ett av de 2 systemene S1 eller S2, bortsett fra de 2 siste, som er generelle. S1: SDL blokkstrukturer brukes for å vise relasjonene mellom informasjonselementene i den sentrale databasen (her: student, eksamen, karakter etc.) S1: Når det er store krav til responstider, så er det lurt å implementere med Java RMI. S2: Det er naturlig å modellere (deler av) systemet i SDL og implementere med asynkron kommunikasjon, da vi har flere uavhengige enheter som kan initiere nye initiativ. S2: Siden systemet er distribuert, og kartløsningen er i Java, så må også resten av løsningen være i Java. S2: Parlay/OSA er en teknologi som muliggjør å integrere dagens GSM-telefoni med dette nye systemet. S2: JMS er en teknologi for køer. JMS egner seg bra for å gi kunden beskjed mens han venter i telefonkø ( du er nå nummer 3 i køen etc.) S2: Oppslag i kartdatabasen fra pakkebudets terminal bør implementeres med RPC. Irrelevant for Si X (ikke slike krav) Relevan t og sant X Se appendi xet X (se oppg. 3) h) S2: Krav 1 til systemet er et funksjonelt krav. X Relevant og galt X X X trenger tel.kø, men ikke med JMS X (Se oppg. 6). i) Påstand Sant Galt (Generell): Tilstandsmaskiner kan implementeres på forskjellige måter. Måten med GOTO er den løsningen som skalerer best. Ikke i bruk X den skalerer dårligst j) (Generell): Interruptsemafor brukes til å transportere data til en inputprosess Ikke i bruk X generell semafor

4 Side 4 av 18 Resten av oppgavene referer til systemet som er beskrevet i vedlegget (les vedlegget /appendixet først) Hvis du finnes systembeskrivelsen ufullstendig på noen punkter, så klargjør de antagelsene du gjør. Bruk følgende konstanter i dine beregninger (både i oppg.2 og oppg. 3): Prosesseringstiden for å sende og motta et signal er: o innen en blokk tar sending og mottak hver tsi o eksternt mellom blokker tar sending og mottak hver tse Prosesseringstiden for en transisjon er tp, og lik for alle prosessene plassert i package centralpart. o Dvs. alle prosessene med unntak av databasen og prosessene i nursetransponder og pastransponder. Der har vi isteden følgende tall: o 10tp for nursetransponder o 5tp for pastransponder o td for oppslag i databasen Forsinkelsen ved å sende en melding over GPRS-nettet er tn Oppgave 2 (13 poeng) Ta utgangspunkt i Figur 3, og ta bare hensyn til dette tilfellet i dine beregninger i denne oppgaven a) Sett opp et uttrykk for responstiden fra hiprioreq sendes og til hiprioconfirm mottas. Ta bare hensyn til prosesseringstidene for transisjonene og for meldingsoverføringen, (ikke for evt forsinkelse i nett). K-NUA DB B-NUA Nurse- Transponder A X B C E X D InfoReq () InfoComes () InfoComes () UpdateWorkPlan Det er meldingene merket A,B,C D og E som er aktuelle for denne responstiden. Vi ser også at meldingene A,B, C og D går mellom blokker, mens melding E går internt i en blokk (merket med grått). Merk at dette er internt i en blokk, selv om den på et flatt ark i et MSC krysser streken for DB som er i en annen blokk, Dette er bare på tegningen.

5 Side 5 av 18 Vi har lagt på symboler for tidsbruk: 4-kant for meldingssending/mottak, og ovaler for prosessering av transisjon (og DB-oppslag). 4-kantene og ovalene er merket forskjellig etter hva slags tidbruk de representerer. Mellomregning: Responstiden består da av 14 ledd: tse + tse + td (sending ut av blokk, ditto mottak og DB-oppslag) + tse + tse + tp (sending ut av blokk, ditto mottak, transisjon i B-UA) + tse + tse + 10tp (sending ut av blokk, ditto mottak og transisjon i endepunktet) + tse +tse + tp (sending ut av blokk, ditto mottak transisjon i B-UA) + tsi + tsi (sending innen blokk, ditto mottak) Vi ser da at vi får: 8tse + td + 2tp +10 tp + 2 tsi = 8tse + td + 12 tp + 2 tsi Alt rett 8p Alternativ løsning: De som sier at de starter å regne tiden ved X(etter at melding A hiprioreq er sendt) og slutter å regne tiden ved X (før E hiprioconfirm mottas), kan få godkjent det. Dette fordi fra på norsk kan bety til fra og med men også etter. Da blir svaret: 7tse + td + 2tp +10 tp + 1 tsi = 7 tse + td + 12 tp + tsi Alt rett 8p b) Beregn antall transisjoner utført i blokka Nurses pr. utføring av dette sekvensdiagram. Det er instansene K-NUA og B-NUA som er i blokka Nurses. Vi behøver bare å se på transisjoner (ikke 4-kantene for meldingssending/mottak) Her må vi se på hele MSC et, NB også det som skjer etter at E er sendt, som vi ignorerte i forrige punkt. Her viser vi bare det arbeidet som utføres av K-UA og B-UA NB: Hver transisjon er her markert med en oval. Merk særlig tranisjon Tb som utfører sending av 2 meldinger Vi ser at #transisjoner i K-NUA er 1 (vi følger livslinja til K-UA nedover) Vi ser at #transisjoner i B-NUA er 3 (vi følger livslinja til B-UA nedover) Transisjonen T1 kan det diskuteres om vi skal telle med. T1 vil jo også inngå i det scenariet som trigger sending av melding A. Man kan også diskutere en transisjon T2 som startes ved konsumeringen av melding E. Den vurderes her å være utenfor dette scenariet, og blir ikke telt med. (den vil bli telt med i det scenariet der A sendes) Svaret settes til 3 transisjoner (alle i B-NUA). Et svar med 3 i B-NUA og 1 i K-NUA godtas også. Trekk for de som mener sending av E og F trenger 2 transisjoner. Alt rett 5p Vi ser også (men det er det ikke spurt etter!) at lasten i K-UA for en ekseskvering av dette MSC er : tse + tsi. Mens lasten i B-UA er + 3 tp + 6 tse + tsi. Total last i blokka nurses blir da 3 tp + 7 tse + 2 tsi

6 Side 6 av 18 K-NUA DB B-NUA Nurse- Transponder T1 A B Ta C E D F Tb G Tc H UpdateWorkPlan Oppgave 3 (30 Poeng) (Her vil det helt sikkert bli ulik fordeling av poengene på de enkelte delpunktene) Blokkene i CentralPart (med unntak av network) skal realiseres på hver sin prosessor. Det er videre oppgitt at GPRS/GSM skal brukes for realisering av det trådløse nettet, og at endepunktene for pleierne dermed skal være en mobiltelefon (med GPRS og Java-støtte). a) Tegn et HS diagram for dette systemet. Alt rett 10p patunit <1> NurseUnit <2> ServerSide <12> GSM/GPRS <7> C-DB <3> TeamUnit <4> SCS <11> Mobile Terminal <8> LAN <6> OSA GW <5> BB/ADSL <9> Screen Terminal <10> Av tekstbehandlingstekniske grunner er den følgende teksten plassert utenfor selve HS-diagrammet. Formelt sett skal det stå inni rammen. <1> impl. Patients <2> impl. Nurses <3> impl. DB <4> impl. teamcontroller <5> impl. NetworkResources <6> impl. Network <6> impl. Network <7> implements wireless network <8> impl. NurseTransponder, implements MMS-receiver <9> impl. fixed network <10> impl. patienttransponder <12> impl. Package CentralPart ( I.e. The server side of the application in the service network ) <11> implements the OSA APIs on the network side (This is not shown formally in the block structure, since the details are hidden behind the Network Resources). SCS acts as the link between the MMS-server, location server and other entities in the GSM/GPRS network and the OSA GW

7 Side 7 av 18 Det er viktig at man markerer <x> implements yyy, ellers har man ingen mapping fra SDL/MSC til Hardware strukturen, annet enn helt uformelt. Det er viktig å vise at NurseTransponder og MMS-receiver implementeres på samme hardware. Det trekkes selvsagt ikke om SCS ikke er vist her. Man kan også vise MMS-server og kart, men alt dette er skjult på MSC (Figur 4), og heller ikke vist i blokkstrukturen, og dermed ikke naturlig å ta med her. Det kan derimot godt taes med i svaret på pkt. c) b) Beregn nå pånytt responstiden som i oppgave2.a) fra hiprioreq sendes og til hiprioconfirm mottas, men ta nå hensyn til forsinkelsen i GPRS-nettet. Bruk fortsatt MSC i Figur 3. Forsinkelsen ved å sende en melding over de andre nettene kan ignoreres. Alt rett 4p Vi ser at det er meldingene ut til MobileTerminal som går over GPRS. Mobile Terminal implementeres NurseTransponder og MMS-receiver. Det er dermed meldingene C (popup) og D (Confirm) som går over GPRS. Svaret blir: <Svaret fra 2a> + 2 tn = 8tse + td + 12 tp + 2 tsi + 2 tn c) Vis ved et kollaborasjonsdiagram (piler på en figur) hvordan meldingsflyten går i det realiserte systemet for MSC et i Figur 4 (Teamlokasjon) med denne fordelingen av funksjonalitet som din HS struktur i punkt a) indikerer. Du skal vise både tjenestenettet (komponentene i ServiceFrame) og API-komponenter og det underliggende GSM/GPRS-nettet (uten detaljer). Det er en fordel om du tar utgangspunkt i layout fra figuren på neste side (fra foreleste foiler). (Dupliser gjerne terminalen på både høyre og venstre side i din figur) Services Services Terminals* soap http RMI,... Application Servers (Service Execution Environments) Execution nvironments) E Service deployment and execution Parlay, OSA, JAIN,... Service Enablers Access and transport network Service platforms * The terminal may as well be seen as a (simpler) service execution environment Alt rett 12p I figuren neste side: NUA-i er bare vist som 1, men er en for hver kollega (vist med 2 fjes ). Terminalen på høyre side skal egentlig dupliseres flere ganger, men det bare forvansker tegningen, og bør heller forklares i en slik tekst. Man bør ikke bare bruke nummer på meldingene, men relatere dem til meldingsnavn (som vist i margen ved siden av Figure 1, evt. gjenta MSC et og skrive nummer på meldingene der.

8 Side 8 av 18 N-Tr. MMS-rec. Application server(s) Execution E Parlay/OSA,... MMS-SCS LocSCS. Service Enablers 4-1-n MapS LocS. Access NW NUA 1 2 soap http RMI,... 7 TeamC NUA-i NR Transport nw 5 MapS2 soap http RMI,... Figure 1 collaboration diagram. Meldingene 4-1, 4-2 og 8-1 samt de tilhørende SCS (ServiceCap.Servers bør vises), da Parlay/OSA er pensum. Denne forespørselen vil forplante seg videre ned i GSM-nettet, først til Loc.Server (kanskje stoppe der, evt helt ut til VLR/BSC, vist som n). Den vil IKKE automatisk forplante seg helt ut til terminalen, vi bruker GSM-lokasjon. 1: getmyteam 2: getteamlocreq For each TeamMember loop: 3,4: getlocreq (GSMid,...) 4-1 og 4-2 viser hvordan man forespør nettet ned og retur med OSA osv se kommentarer 5,6: LocResult end loop 7: Calculate 8: Send MMS(...) 8-2 viser hvordan denne meldingen henter kart fra MapS (enten i nettet, eller over) 9: MMSComes Det er ikke nødvendig for dere å vise meldingen 8-2 og MapServer og meldingene n Det er her vist et kollaborasjonsdiagram på ca. samme detaljeringsnivå som MSC et. Siden alle NUA ene er i samme blokk, så er det ofte vanlig å vise det som en enhet (nærmere HSrealiseringen). Det trekkes ikke for de som bare viser Nurses, ikke hver enkelt NUA-instans Kommentarer: Her har jeg tegna MapS1 nede i nettoperatørdomenet. Man kan også tenke seg en 3dje part som leverer kart (illustrert som en MapS2 over Parlay/OSA f.eks. Bravida) Kartserveren kan også høre hjemme hos hjemmetjenesten (kommunen) selv. Flytt evt. MapS2 inn i det grønne. Meldingene 8-2 (osv.) og 9 er forenklede. Siden det her er snakk om store datamengder, bør man skille ut signalleringen og mediatransporten. (Ikke noe krav til dere om å gjøre det, da det ikke er vist i det tilhørende MSCet) Her har jeg også tegna MMSreceiver nede i selve terminalen (vi bruker plain MMS mottak slik det følger med innebygget i terminalen). Man kan også tegne en applikasjon MmsReceiver oppe som en applikasjon i terminalen. Begge deler er korrekt, men denne tegningen illustrerer best at man her kan bruke vanlig hyllevare for den biten.. Det var ikke meningen at dere skulle vise BSC, VLR osv. Hele vitsen med Parlay/OSA og vår bruk av en NetworkResource som modellerer nettet abstrakt, er jo nettopp at dere skal slippe å tenke på det. Siden dette systemet vil ha flere ikke-funksjonelle krav knytta til responstider og pris, så er det viktig at dere forstår bl.a. hva som sendes over GPRS, og hvordan standardkomponenter som vanlige terminaler kan brukes. Merk også at nettoperatøren trolig vil ta betalt for hver lokasjonsforespørsel over Parlay. Det kan derfor være aktuelt å la NUA være smart, og cache lokasjon. Det vil bety at meldingene 4 og 5 blir opsjonelle, og bare vil bli utført hvis dataene i NUA en er gamle. Dette er noe man kan foreslå i forbedringer i neste punkt end kommentarer Kommentar til sensor: Jeg ser at mange studenter tegner meldinger som f.eks. 1(getMyTeam) ikke direkte fra N-Tr til NUA, men tegner det nedom nettet. Det er selvsagt ikke galt, selv om det kan være mere naturlig å bruke MSC et direkte. Ofte i PDS synliggjøres nettet i blokkdiagrammer, men ikke i MSC ene. Det er egentlig litt ulogisk, men jeg har ikke kommentert det på forelesninger. Jeg vil derfor ikke trekke for de som viser 1 som 2

9 Side 9 av 18 meldinger 1a net til GPRS og 1b opp til NUA og tilsvarende for andre meldinger. end kommentarer til sensor d) Beregn ca. total datamengde sendt via GPRS til og fra de ansatte per dag i forbindelse med tjenesten Teamlokasjon. Anta hvert team består av N ansatte. Anta hver ansatt benytter seg av denne tjenesten M ganger per dag Det er nu antall ansatte pleiere (nurses) totalt Anta videre at hvert kart med røde prikker inneholder en datamengde på ca. Z kb som da blir ca. datamengde sendt i hver MMS. Alt rett 6p Vi ser av svaret i oppg 3.c) at de meldingene som går over GPRS er: (1) getmyteam og (9) MMSComes. Størrelsen på getmyteam kan ignoreres i forhold til innholdet i MMS en. Hver MMS er Z kb, og vil bli utført M x nu ganger. Svar: Ca. M x nu x Z kb. Vi ser også at det en en-1 MMS som sendes pr. utføring av dette scenariet. NB: Det er bare initiatoren som får en MMS. Kollegene blir tracet på sin lokasjon, men får her ingen melding om det og slettes ingen MMS pushet ut til seg selv. Noe signalleringstrafikk vil gå i GPRS for å holde terminalen i GPRSnett, attach, handover osv. (dette dekkes av vanlig månedsavgift, faktisk er det gratis for kontantkort) Dessuten noe trafikk for å lokalisere terminalen, men denne trafikken vil stort sett stoppe før endepunktet. Slik trafikk vil dessuten skje hele dagen, ikke avhengig av antall utføringer av tjenesten Teamlokasjon Kommentar som det ikke er ment at dere skal tenke på: Litt avhengig av hvordan man regner størrelsen på en MMS, så kan det være relevant å regne med noe overhead. Det kan dere se bort fra (dette er ikke et kurs i radiokommunikasjon). Bruk evt. Z KB isteden for Z kb. Det interessante her i følge neste oppgave hva prisen blir, og om prisen er oppgitt pr. kb netto eller brutto. Hvis overheaden er stor, kan dette faktisk ha litt interesse, for pris (og for hastighet). end kommentar Oppgave 4 (15 poeng) Det blir gitt beskjed fra ledelsen at denne løsningen for Teamlokasjon må forbedres på endel punkter. Et punkt gjelder å minske trafikken over GPRS ut til terminalene av kostnadsgrunner, og det er dette kravet du primært skal ta hensyn til. (Det kan hende du finner det nyttig å innføre LocalMap f.eks. som en egen blokk.) Forklar om du velger å bruke MMS som før, eller gjør endringer. (Hvilke endringer?) (Du kan evt. legge inn andre forbedringer i tillegg, men ikke legg mye vekt på dette. Hvis du gjør slike endringer: forklar dem!) a) Forklar dine forbedringer. Dvs. vis hovedpunktene i endringene fra den originale (SDL) spesifikasjonen og til den nye (SDL) beskrivelsen (description). Du kan bruke SDL eller tekstlig beskrivelse etter eget ønske. Alle MSCer fra systembeskrivelsen skal vises på nytt hvis det er foretatt endringer som påvirker meldingsflyten. Tekst + MSC er en fullverdig løsning.

10 Side 10 av 18 Alt rett 10p Som sagt kan man også forbedre andre ting (maks 2 p totalt for slike forslag hvis de er fornuftige) ved å cache noe lokasjonsinfo i NUA ene og bruke f.esk. timestamps. (1 p. for de som sier det) Vi ser også at det i den nåværende løsninger er tilfeller der arbeidsbeskrivelsene er usynkronisert mellom den enkelte pleier sin terminal, og den sentrale databasen. Dette ser vi fordi det er listet opp et scenario3. Dette kan man vurdere å endre på i scanario2. Vi antar at det her ikke er snakk om store datamengder, samtidig som vi antar at pleieren har bruk for nyeste data. Vi velger derfor å inkludere slik synkronisering pushet ut til B-NUA i scenario 2. Scenario3 blir dermed overflødig. Noen sier: La pleieren bruke pasientterminalen over fastnettet. Det er selvsagt høyst relevant, men skal man gjøre det bør man nok gjeninnføre TA (terminalagenter), dette for lett å håndtere en bruker med flere terminaler (pålogget samtidig) Det viktigste (8 p for alt rett) her blir å bruke LocalMap som skal ligge (deployes) på mobilterminalen (PDA en). Det blir en ny blokkstruktur (som man ikke er bedt om å vise). Hvis man tegner ny blokkstruktur, så kan man lage en LocalPart, som består av NurseTransponder og LocalMap Hver pleier jobber i en sone i Trondheim kommune, og vi antar det er plass til hele Trondheimskartet lokalt. Evt. kan man lagre de vanligste kartutsnitt, og hente fra server hvis man trenger mere kart (hvis man f.eks. skal følge en pasient til en øyelege utafor sin egen sone). Kartet kan lastes inn på terminalen hver dag om morgenen. Dette vil som oftest skje når pleieren er på kontoret, og terminalen er docket, dvs. at terminalen er et vanlig endepunkt på et fast bredbåndsnett. (Dette vil kreve mere funksjonalitet og ny blokkstruktur, som dere ikke skal vise i detalj) Vi velger også å ikke bruke MMS. (Litt trekk for de som bruker MMS til å sende en liste av lokasjoner, det er selvsagt mulig, men hvorfor bruke MMS til det?). Isteden sendes kollegenes lokasjon i en liste fra TeamController til NUA. Selve beregningen og visningen av røde prikker på kartet vil så skje lokalt på PDA en. (sending av lokasjonene i en SMS kan være en annen løsning, men enklere å bruke GPRS direkte, unngå størrelsesproblem på SMS osv) Trekk for de som sier at man skal fjerne helt den sentrale karttjeneren! Man bør nevne lokal-kopi av del-data, og sentral løsning med alle data. En dag bygges en ny vei i Trondheim, det må vi kunne få lasta opp til alle. NB: her er det ikke pga flaskehalser/ for stor belastning at vi lager en ny SDL-description, men pga. prismessige forhold. Se også mitt paper på 3G-2003 for tilsvarende vurderinger for rørleggere og deres databaser. Det blir nytt MSC er for scanario4. Scenario1 kan beholdes uendret. Jeg angir også ett nytt forslag til scanario2, men det var det altså ikke spurt om, og kreves derfor selvsagt ikke. Dette forslaget har tatt med synkroniseringsforbedringen

11 Side 11 av 18 (KontaktpleierAgent) K-NUA DB (Besøkende PleierAgent) B-NUA Nurse- Transponder (KontaktpleierAgent) K-NUA DB (Besøkende PleierAgent) B-NUA Nurse- Transponder HiPrioReq (incl. pasid, add l info ) hiprioconfirm (..) HiPrioAlert (incl. pasid, K-NurseID) InfoReq InfoComes popupalert (pasid,...) Confirm ( ) InfoComes UpdateWorkPlan NewInfo (incl. pasid, add l info ) AutoConfirm ( ) NewInfoEvent InfoReq InfoComes AutoConfirm ( ) InfoComes AutoConfirm ( ) UpdateWorkPlan Figure 2 Uendret fra Figur 3 Figure 3 viser forbedret scanario2 med full MSC. (Dette er det ikke spurt om, men viser her for info) I dette tilfellet brukes en automatisk AutoConfirm, mens det i Figur 3 brukes manuell involvering i Confirm I Figure 4 har vi beholdt sendingen av den nye informasjonen som en egen melding. Dette sikrer rask tilbakemelding til kontakt-pleieren (som kanskje egentlig er opptatt med en annen pasient). Alternativt kan alle nye data om arbeidsbeskrivelsen sendes i HiPrioAlert. Dette vil sikre at pleieren veit hva hun sier ja til, men det viktigste er vel å begrefte at høyt priotitert oppdrag vil bli utført. Oppdrag ligger fortsatt (også) i den sentrale DB, selv om pleierens terminal nå er oppdatert. Figure 3 Kommentar til høyre figur. Vi skiller meldingen om nytt event fra selve dataene om brukerene (som kan være noe større datamangde), akkurat som i Figur 3 Vi kan da også gjenbruke meldinger og parametre fra InfoReq og InfoComes end kommentar Ny MSC for TeamLocation: Vi velger å ikke bruke MMS (ei heller SMS). Istedet brukes som i Figur 3 direkte melding tilbake til terminalen via NUA.

12 Side 12 av 18 Local Map My Nurse- Transp. GetMyTeam Calculate map area My Nurse UserAgent (My-NUA) GetTeamLocReq (incl. teamid) TeamLocRes (list of GPS-data, and names) NurseUser Agent-i (NUA-i) Team- Controller Netw.- resourc. (NR) GetLocReq Get LocReq (GsmId) LocResult (GPSdata, and more) LocResult (UserID, GPSdata, and more) DisplayMapArea (..) Figure 5 Oppdatert MSC for TeamLocation. Dette er normaltilfellet. Det kan være tilfeller der LocalMap ikke har tilstrekkelige kartdata, og der terminalen kan be om å få mere kart, eller få meldingen som før som en MMS. Det trenger dere ikke vise Det er ikke direkte spurt om endringer i parametre, men det er naturlig å trekke litt hvis det ikke er drøftet, da parametre er listet i de opprinnelige MSC ene. Merk at vi fortsatt bruker GsmId for teamkollegene for å spørre om deres lokasjon, men at My-NUA ikke trenger å sende min GsmID til TeamController lenger. Svaret vil nå gå fra My-NUA til My-NurseTransponder, og NUA veit selv det. Kommentar: Det er naturlig å flytte Calculate map area til terminalen, men ikke direkte feil å la den være på TeamController heller. Naturlig å modellere LoclMap som en egen blokk, separat fra NurseTransponder, slik at NurseTransponder håndterer signallering og enkle kontrollmeldinger som før, ikke de store datamengdene og GUI osv. end kommentar b) Lag et nytt HS diagram Alt rett 5p Her blir det svært lite endringer, da kart-tjeneren uansett ikke er synlig hverken i blokkdiagram, eller i det opprinnelige HS-diagrammet. En sentralt plasert Karttjener vil man uansett ha bruk for. Endringen blir: <8> impl. NurseTransponder, <8> implements Localmap (<8> implements MMSreceiver kan sløyfes, men siden MMS trolig følger med telefonen ved kjøp, så er det vel trolig at man fortsatt har MMS. Andre scanarier kan også fortsatt trenge MMSreceiver, så man kan velge om man fjerner den eller lar den stå) Det er selvsagt også mulig å vise hvor den sentrale karttjenerer ligger, f.eks. som en C- BD2 <13> som impl. MapServer inni serverside<12> (antar her at karttjeneren tilhører kommunen se også kommentarer til løsningen på oppg. 3.c). Denne C-DB2 viser i figuren,, men kreves ikke i en fullgod besvarelse.

13 Side 13 av 18 patunit <1> NurseUnit <2> ServerSide <12> GSM/GPRS <7> C-DB <3> TeamUnit <4> C-DB2 <13> SCS <11> Mobile Terminal <8> LAN <6> OSA GW <5> BB/ADSL <9> Screen Terminal <10> Oppgave 5 (12 poeng) I denne oppgaven ber vi deg bruke UML Testing Profile, men vi legger ikke avgjørende vekt på om du kan eksakt syntaks, men ønsker at du viser bruken av sentrale begreper. Det er Central Part som skal testes (se Figur 2). a) Lag en test konfigurering (test configuration) for testing av Central Part ved hjelp av UML 2.0 profilen UML Testing Profile. b) Skisser spesifikasjonen av et test case for å teste tildeling av arbeidsoppdrag i henhold til Figur 4. Her må jeg beklage at det var skjedd en glipp i oppgaveteksten. Opprinnelig skulle figur 4 her referere til et MSC for scenario 2 (men dette blei tatt ut, da vi vurderte det som viktig å få appendixet ned på 4 sider). Vi måtte derfor bare opplyse om dette som en trykkfeil og be dere se på figur 3, kvittering av oppdrag av høy prioritet Løsningsforslag vil komme seinere

14 Side 14 av 18 Oppgave 6 (10 poeng) a) Se på Figur 3. Bør meldingssendingen PopUpAlert og Confirm implementeres med RPC (remote procedure call)? Angi forskjellige momenter man bør ta hensyn til. Begrunn svaret, gjerne med flere momenter. 2p for å si nei 3p for hvert av de 2 momentene som taler for nei. 1p for hvert av de 2 siste momentene som også skal angis (selv om de her uproblematiske) De som bare lister kriteriene fra boka (eller fra fasit til eksamen 200x), får 2 poeng. Mere kan man ikke få for det når det er åpen bok eksamen. Nei! Her er det aktiv brukerinvolvering, og det vil derfor gå (relativt) lang tid (mange sekunder) før Confirm kommer. (Vel egentlig framkommer det ikke av systembeskrivelsen om det er automatisk confirm, eller brukerinvolvering, men meldingen PopUpAlert var ment å indikere manuell bekreftelse). Det er uansett distribuert over et trådløst nett, og dermed i alle fall problematisk med RPC. Ved RPC vil det låse B-NUA til Confirm kommer. (Og hindre NUA fra å prosessere noe annet før svaret kommer) Siden en pleier representert ved B-NUA også er kontakt-pleier (for andre pasienter), så er det uakseptabelt. Pleierende bør også kunne ringe til hverandre (men bare hvis de ikke er opptatt (kontekstsensitiv tjeneste)). En slik tjeneste vil også involvere NUA, og være utilgjengelig (forsinket) mens NUA en er låst (venter på confirm). Dessuten er det her distrubuert, (og til og med distribuert over et trådløst nett) noe som i seg selv er problematisk, faktisk nok aleine til å svare nei. (Og er en grunn for at heller ikke meldingene Infocomes og AutoConfirm i Figure 3 bør implementeres med RPC) Andre momenter man må se på er prosedyrekalltre, og enkle returmeldinger (boka side XXX). Dette er greit. Men alle kriteriene må være oppfylt, og det er de IKKE her.

15 Side 15 av 18 Appendix / Systembeskrivelse 1. Overordnet systembeskrivelse I denne eksamensoppgaven skal vi se på et system for kommunikasjon som skal brukes i hjemmehjelpstjenesten i Trondheim kommune. De ansatte kalles med en fellesbetegnelse for pleiere. Vi skal ikke se på detaljene i sykepleier og hjelpepleiers arbeidsfordeling. Vi skal ikke ha fokus på brukergrensesnitt Informasjon om hjemmehjelpstjenesten Hjemmehjepstjenesten er delt i 5 regioner. I hver region er det laget et antall team av ansatte. Hvert team har ansvar for en gitt gruppe av pasienter. På starten av dagen fordeler hvert team sine pasienter mellom seg. Dvs. de bestemmer hvem som skal besøke hvilken pasient idag. (For replanlegging, se mere seinere) Hver pasient har sin faste kontaktperson i pleierteamet (en fast person over lengre tid). Dette er ikke nødvendigvis den pleieren som skal foreta dagens besøk hos denne pasienten Funksjonalitet i systemet De ansatte skal kunne bruke sin mobile terminal både utendørs (mellom besøk) og innendørs (på pasientbesøk). De skal også bl.a. kunne kommunisere med hverandre. Hver pasient har en prioritet høy(1), eller vanlig(2). I tillegg har vi en arbeidsbeskrivelse til pleieren om hver pasient. Pasienten skal kunne kommunisere med sin kontaktperson. Dette vises ikke i detalj i denne beskrivelsen. Kontaktpersonen kan etter slik samtale med pasient endre prioritet på arbeidsoppgaven (og/eller på arbeidsbeskrivelsen for denne pasienten). Hvis prioriteten endres til høyest (1), så skal den aktuelle pleieren varsles, og skal kvittere ut at varsel er mottatt, og at oppgaven vil bli utført innen rimelig tid. Se forøvrig MSC i Figur 3. De ansatte i hjemmehjelpen skal bruke sin mobile terminal til å planlegge sine arbeidsoppgaver, samt evt. replanlegge ( f.eks. etter endret prioritering som beskrevet over). Detaljene i dette er ikke sentralt i denne oppgaven. Når systemet er i modus Teamlokasjon, så skal det vise lokasjonen til alle pleierne i teamet på denne pleier sin terminal (vist med prikker/navn på kartet). Se illustrasjon. Systemet kan også være i modus Mitt kart. Pleieren skal da se sin egen lokasjon og lokasjon til (husene til) pasientene hun/han skal besøke denne dagen. Hver pasient kan f.eks. vises med navn og prioritet. Olsen(1) kan vise huset til Olsen og høy prioritet Hansen (2) huset til Hansen (vanlig prioritet) Figur 1 Illustrasjon av pleiernes terminal og applikasjon

16 Side 16 av Infrastruktur og utstyr: Pasientene er antatt å være i sitt eget hjem, og har der en bredbåndstilknytning og en pasientterminal. Denne er per idag fastmontert. Denne terminalen kan brukes både til taletelefoni, data og multimedia mot hjemmehjelpstjenesten. Pleierene er utstyrt med terminaler med Java, GPRS og GSM-tale, samt en skjerm stor nok til å se kart. Pleiernes terminal har lagringskapasitet som en PDA (dvs. terminalen er en kombinasjon av PDA og en vanlig telefon, se figur 1) Det er muligheter for systemet for å hente lokasjonsdata fra GSM-nettet ved behov. Det er videre mulighet for å hente kart over et angitt areal fra en karttjener ved behov. Andre APIer fra nettet er også tilgjengelige. 3. Systemstruktur og blokktyper Systemstrukturen vises i Figur 2 med ukomplett SDL. Vi modellerer delvis inspirert av ServiceFrame. Hver pleier (nurse) er modellert med en NurseUserAgent (NUA) i blokka Nurses. Hver pasient er modellert som en PasUserAgent (PUA) i en annen blokk Patients. Vi bruker ikke terminalagent (TA). Her veit vi isteden at hver bruker bare har en terminal og hver NUA veit aktuelt GSM-nummer for sin pleier. Vi bruker blokka NetworkResources (NR) til å modellere forskjellig funksjonalitet i nettet, så som henting av GSM-basert lokasjon, sending av MMS til en mobiltelefon mm. System Type OutdoorHealthTelematics Package CentralPart TeamController Nurses Wire- less- Network ut(0,nu): Nurse- Transponder um(0,nu): MMSreceiver NurseReg nua(0,nu): NurseUserAgent Block type Nurses Patients DB Network Resources Network Fixed- Network pa(0,npa): Pasient- Transponder Figur 2 System struktur og deler av blokkstruktur. Blokken Patients følger tilsvarende indre struktur som blokken Nurses. Innmaten i de øvrige blokkene er ikke vist, da de har liten betydning for oppgaven.

17 Side 17 av Scenarier Her følger endel scenarier. For de viktigste scenariene og også de viktigste MSC ene tatt med. I alle MSC ene vises noen av de viktigste parametere (i mindre fontstørrelse). Besøkende-NUA (B-NUA) er agentinstansen til den pleieren som denne dagen er tildelt en gitt pasient. Vi bruker K-NUA, NUA-i og liknende for andre instanser av NUA (Kontakt-UA, og vilkårlig UA hhv). Scenario 1: Endring til høyeste prioritet Forbetingelse (precondition): Kontaktpersonen har snakket med pasienten og vurdert det slik at prioriteten må settes til høyeste prioritet (samt evt. også at arbeidsbeskrivelsen må endres). Aksjoner: En melding om det blir sendt ut til den aktuelle pleieren, som må kvittere for mottak av meldingen. Deretter henter pleieren den nye arbeidsbeskrivelsen og replanlegger. (KontaktpleierAgent) K-NUA DB (Besøkende PleierAgent) B-NUA Nurse- Transponder HiPrioReq (incl. pasid, add l info ) hiprioconfirm (..) HiPrioAlert (incl. pasid, K-NurseID) InfoReq InfoComes popupalert (pasid,...) Confirm ( ) InfoComes UpdateWorkPlan Figur 3 MSC for å kvittere for tildelt arbeidsoppdrag av høyeste prioritet ( normaltilfelle). (Detaljene i hvordan arbeidslisten oppdateres er mindre relevant for denne oppgaven) MSC et viser normaltilfellet. Det kan være at de nye arbeidsoppgavene ikke kan utføres av denne pleieren, men må overføres til en annen pleier. Dette behøver du ikke ta hensyn til. Scenario 2 Endre arbeidsoppdrag (prioritet eller beskrivelse) Forbetingelse (precondition): Kontaktpersonen har snakket med pasienten og vurdert det slik at arbeidsbeskrivelsen må endres. Aksjoner: Kontaktpleier endrer beskrivelsen i databasen. For dette scenariet har vi utelatt MSC ene, da de har liten betydning for denne oppgaven. Scenario 3 Hente oppdatert arbeidsoppdrag (prioritet eller beskrivelse) Forbetingelse (precondition): Når som helst pleieren føler det er behov Aksjoner: Besøkende pleier ber på eget initiativ be om oppdatert info for en av sine pasienter. For dette scenariet har vi utelatt MSC, da de har liten betydning for denne oppgaven.

18 Side 18 av 18 Scenario 4 Teamlokasjon Forbetingelse (precondition): Pleieren har behov for å se hvor kollegene er. Dette er f.eks. aktuelt hvis pleiere planlegger en felles lunsj, eller av andre grunner. Aksjoner: Som vist i MSCet i Figur 4. Dette MSC et er ikke 100% syntaktisk korrekt (se også kommentar ved siden av figuren). My MMSreceiver My Nurse- Transp. GetMyTeam MMSComes My Nurse UserAgent (My-NUA) GetTeamLocReq (incl. MyGsmId, teamid) NurseUser Agent-i (NUA-i) Team- Controller Netw.- resourc. (NR) GetLocReq Get LocReq (GsmId) LocResult (GPSdata, and more) LocResult (UserID, GPSdata, and more) Calculate map area SendMMS (mygsmid, map-area, reddotlocations, Some details info,) hidden Det er for enkelhets skyld bare vist en kollega i diagrammet. De 4 meldingene GetLocReq GetLocReq LocResult LocResult skal bli repetert for hvert teammedlem. Dvs. for NUA-i1, NUAi2,...NUA-iNj. (Der Nj er antall i team nummer j) Figur 4 ( Teamlokasjon ) Finn posisjoner for (alle) arbeidskolleger i teamet. Send oppdatert kart med røde prikker til den initierende brukerens terminal via MMS. NB I motsetning til de tidligere MSC er, så brukes her IKKE direkte kommunikasjon tilbake til nursetransponder, men isteden brukes NetworkResources (NR). NR sender så resultatet som en MMS til initierende pleier. Dette skjer via et API til GSM/GPRS-nettet. Meldingen SendMMS har parametere som blandt annet angivelse av kart-arealet (og evt. ønsket oppløsning), samt posisjonene for alle teamkollegene. Det antas at kartdatabasen kommuniserer med (eller er en del av) NetworkResources, eller kommuniserer med de underliggende GSM/GPRS-komponentene. Detaljer her behøver du ikke ta hensyn til. Du behøver således f.eks. ikke ta stilling til om karttjeneren befinner seg under APIet, plassert sammen med MMS-tjeneren, eller over APIet (i tjenestenettet).

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet

Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Tore Søfting: Excel 2010 Avansert funksjonalitet Mars 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 4 Litt om forskjellige språkversjoner... 5 Hva er nytt i Excel 2010?... 6 - sammenlignet med 2003-versjonen...

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag 1. Mobilitet (20%) 1.1 Definisjoner Definer følgende begreper (bruk en eller to setninger for hver) SVAR fra kompendium side 57 og

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER Fredag 2 juni Tid: 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER Fredag 2 juni Tid: 0900-1300 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Kontakt under eksamen: John Krogstie Telefon: 93417551 EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med

Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Tore Søfting: Løsning av enkle og innfløkte problemer med Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Introduksjon... 5 Litt om forskjellige språkversjoner... 6 Grunnlaget... 7 Navigasjon... 7 Merking...

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning

Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Kravspesifikasjon for Akershus fylkeskommunes telefoniløsning Dette er kravspesifikasjonen som Akershus fylkeskommune utarbeidet ifm anskaffelsen av en ny felles telefoniløsning for hele fylkeskommunen,

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer