Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene"

Transkript

1 Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen forsøker å gi en god oversikt og forklaring på viktige punkter. Veilederen inneholder: Innledning- hvorfor skrive høringssvar s. 1 Noen generelle råd for å skrive høringssvar s.2 Eksempler på noen overordna spørsmål vannregionmyndighetene vil ha innspill på s. 4 Punktvis gjennomgang av forvaltningsplanen og viktige momenter s. 5 Kort om tiltaksprogrammet s. 10 Hvorfor skrive høringssvar til de regionale vannforvaltningsplanene? For første gang skal de regionale vannforvaltningsplanene på høring. Planene kan forandre hvordan vannforvaltningen i Norge foregår. Det er viktig å være på banen og komme med innspill på utkastet. Våre innspill kan gjøre planene enda bedre! Natur- og friluftslivsorganisasjonene i hele Norge, sentralt, regionalt og ikke minst; lokalt, har allerede lagt ned en stor innsats for å bidra til bedre vannforvaltning. Nå har vi mulighet til å jobbe fram det nye miljøfokuset i forvaltningen av vannet vårt. Målet med vanndirektivet er å undersøke hva som er menneskeskapt negativ påvirkning på vannmiljøet, så vannmiljøet kan forbedres og beskyttes fra forringelse. Samtidig skal bærekraftig bruk av vannet sikres for framtiden. En regional vannforvaltningsplan skal beskrive miljøtilstanden på alle vannforekomstene innenfor vannregionen, hvilke utfordringer man har, og hva som eventuelt må gjøres av tiltak for å oppnå miljømålene i alle elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Vannforvaltningsplanen skal beskrive: - Miljøtilstanden, både økologisk og kjemisk, på alt vann (vannforekomster) i vannregionen - Miljømålene for alt vann i vannregionen - Hva som er de største påvirkningene på vannmiljøet i regionen - Risikoen for at vannmiljøet blir dårligere i fremtiden 1

2 Det er fem klasser for økologisk miljøtilstand som vannforekomstene plasseres i; Svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. For vannforekomster med økologisk miljøtilstand moderat, dårlig og svært dårlig skal det settes i verk tiltak for å nå god miljøtilstand. For vannforekomster der miljøtilstanden er god eller svært god må det vurderes behov for forebyggende tiltak for å unngå forverring av miljøtilstanden. Se figuren her under. En god del av en vannforvaltningsplan er beskrivelse av vannregionen. Det er selvfølgelig bra å komme med innspill her hvis noe er helt feil, kunne vært gjort bedre, eller om det er gitt en riktig og flott beskrivelse av vannmiljøet i regionen. Det er likevel miljømålene, unntakene, tiltakene og hvordan medvirkning har fungert som er mest relevant å svare på, og som høringsbrevene i all hovedsak ber om tilbakemelding på. Hva er viktig å se etter i vannforvaltningsplanene, hvordan formulere hva vi mener, og hvordan best få frem våre fanesaker for vannmiljøet gjennom å skrive høringssvar til planene? Noen av disse spørsmålene vil denne veilederen forsøke å svare på. Noen generelle råd for å skrive høringssvar Aller først, les høringsbrevet fra vannregionmyndigheten for å finne ut av hva de spesielt vil ha innspill på. Les gjerne forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet parallelt- det gjør det enklere å se sammenhengen. Fokuser gjerne på de sakene, den elva, eller den innsjøen du er spesielt opptatt av. Ta utgangspunkt i strukturen til dokumentet som er ute på høring, bruk klargjørende overskrifter, underoverskrifter og henvisninger. Vær konkret, saklig og konstruktiv. 2

3 - Vær kortfattet! Og skriv på «vanlig norsk», trenger ikke å være byråkratisk. - Vær tydelig på hvem du representerer (forening eller privatperson) - Svar på det høringen dreier seg om - Hvis du ønsker å sende inn dokumenter som bakgrunnsdata eller for å støtte argumenter i høringssvaret så legg dem som vedlegg. - Send svar til oppgitt mottaker før fristen - Ikke nøl med å kontakte vannkoordinatoren hvis du vil ha hjelp eller innspill! Det er lurt å svare på innvendinger mot egne forslag. Du kan bruke eksempler, men ikke bruk for mye plass på dette. Husk også å være positiv, og skrive at man støtter de forslagene man støtter. Det er mulig at noen vil uttale seg negativt til det du er positiv til, og da trenger vannregionmyndigheten din støtte for å skape balanse i bildet. Støtte fra miljø- og friluftslivorganisasjonene kan gi forvaltningen styrke til ikke å bøye av for andre tungtveiende og innflytelsesrike interesser. Skriv gjerne like grundig om dette som de forslagene dere er uenige i! 3

4 Eksempler på noen overordna spørsmål vannregionmyndighetene vil ha svar på Er det tydelig hvordan arbeidet med vannforvaltningen skal gjennomføres? Fins det for eksempel forslag til tiltak, hvor ingen eier problemet eller står ansvarlig for oppfølging? Er det tydelig og forståelig hvordan organiseringen er bygd opp? Er roller og ansvar oppfølging tydeliggjort? Kommer det tydelig frem hvordan man kan delta i arbeidet og hvor man kan finne informasjon? Her kan man gi tilbakemelding på om man har fått invitasjon til og faktisk deltatt i referansegrupper/arbeidsgrupper og lignende. Vannforskriften har aktiv medvirkning som et krav. Tilgang på god informasjon er en viktig forutsetning for å oppnå god medvirkning, men i tillegg bør det være gitt adgang til å delta mer aktivt i prosessen. Vi bør kunne forvente et proaktivt initiativ fra myndighetene, at de faktisk har gjort en helhjerta innsats for å få folk med. Er høringspartenes interesser og behov tilstrekkelig representert og ivaretatt i arbeidet? Har det for eksempel vært planlagt og gjennomført medvirkningsaktiviteter tilpasset de interesser du/dere representerer? Medvirkningsaktiviteter kan være informasjons- eller helst dialogmøter hvor det er mulighet til å prate med f.eks. vannregionmyndigheten (VRM), anledning til å delta i vannområdeutvalg eller arbeidsgrupper osv. Her bør det påpekes tydelig hvis dette har vært manglende. Hvis det har vært skikkelig bra, må vi påpeke dette også og oppfordre til videreføring. Eventuelt kan vi foreslå endringer. Eksempler på spørsmål fra vannregionmyndigheten: Er det samsvar mellom foreslåtte miljømål og foreslåtte tiltak? Er det forslag til andre miljømål eller tiltak? Er det eksisterende kunnskap og tiltak av betydning, som ikke er beskrevet? Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig på hva som er hovedutfordringen for vannregionen framover? Er miljømålene tydelige? Spesielt med fokus på unntak og utsettelser? Gir forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram et godt grunnlag for å foreta prioriteringer og avveiinger for sektormyndigheter og kommuner? Er koblingen mellom miljømål og øvrige samfunnsmål godt ivaretatt og synliggjort i forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram? 4

5 Forvaltningsplanen Nedenfor følger en oversikt over hva de ulike delene av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal inneholde. De fleste vannregionene har fulgt malen og har stort sett de samme overskriftene, men noen avviker mye når det gjelder kapittelinndeling og har lagt til andre tema enn det som er i malen. Men alle følger likevel sånn noenlunde samme opplegg, så det skal kunne gå fint å følge oppsettet under her. Hvis du har innspill knyttet til spesifikke deler av planen er det fint å bruke kapittelinndelingen som referanse i høringsinnspillet for å gjøre det enklere og tydeligere for VRM- Vannregionmyndigheten. Det kommer også noen kommentarer og spørsmål om hva det kan være verdt å merke seg og eventuelt komme med innspill på. Planbeskrivelsen Skal gi en oversikt over planens formål, hovedinnhold og virkninger. I tillegg skal planens forhold til andre rammer og retningslinjer som gjelder for området beskrives, samt forholdet til andre berørte parter, interesser og hensyn. Planbeskrivelsen bør fungere som en god innføring for å forstå forvaltningsplanen. Her bør man få oversikt over hva man vil oppnå og hvordan. Kapittel 1 Regional vannforvaltningsplan Denne delen skal beskrive den generelle planprosessen og vil i mange tilfeller være nokså lik planbeskrivelsen. 1.1 Vannregionen vår Gis en god, forståelig og riktig beskrivelse av vannregionen? 1.2 Hva oppnår vi med planen Hvilken betydning vil planen ha for regionen i forbindelse med f.eks. tilgang på rent drikkevann, fiske og fritid, biologisk mangfold osv.? Er dette godt vurdert og beskrevet? 1.3 Endringer siden forrige forvaltningsplan Her skal situasjonen vurderes for de vannområdene som var med i pilotfasen. Er du enig i vurderingene? Eller har du andre erfaringer med pilotfasen som ikke kommer fram her som er viktig? 1.4 Internasjonale vannregioner med grensekryssende vannområder Generell beskrivelse, er dette forståelig? Kapittel 2 Hvordan har vi jobbet og prioritert? 2.1 Organisering av arbeidet Generell beskrivelse, er dette forståelig og fornuftig? Kunne arbeidet vært bedre organisert på en annen måte? Kanskje kan man foreslå nedsetting av arbeidsgrupper hvor flere kan ha anledning til å delta? 2.2 Medvirkning- se spesielt på dette! Dette delkapittelet skal si noe om: 5

6 - Hvordan har medvirkning skjedd i perioden fram til planen sendes på høring? - Når ble ulike høringsdokumenter sendt på høring, og med hvilken frist? - Hvor mange uttalelser kom inn, og hvilke endringer ble gjort? - Når ble det avhold folke- eller høringsmøter, og hvor mange møtte? - Når ble det avertert eller informert i media? Gis en korrekt/sann beskrivelse av prosessen? Både på regionalt nivå (regional referansegruppe) og lokalt? Har dere fått mulighet å spille inn ang. påvirkninger og eksempelvis forslag i løpet av 2013 og utarbeidingen av de lokale tiltaksanalysene? Hvis ikke kommenter og beskriv kort deres syn på medvirkningen så langt. OG viktigst ønsker for hvordan det burde fungere framover. I mange av planforslagene er medvirkningskapittelet en beskrivelse og redegjørelse for intensjonene i forskriften, med lite utdyping av hva som faktisk har blitt gjennomført. Her kan dere likevel påpeke at det forventes en tydeligere tekst på hva som har blitt gjort og ikke. Det holder ikke med en oppramsing av kravet i forskriften og hvorfor man ønsker bred medvirkning- hvis det ikke faktisk har blitt fulgt opp. Her skal det også være rom for en eventuell plan om forbedring. Forventninger og ønsker bør påpekes her! Man kan også be om å få anledning til å delta i arbeidsgrupper eller faggrupper hvis det skulle være ønskelig, og denne muligheten bør det opplyses om. Hvis det vises til at det har blitt arrangert møter for alle interesserte, og du vet at disse ble lagt til dagtid kan du gjerne påpeke at frivillige i organisasjoner ofte ikke kan delta på dagtid pga. jobb. Og videre be om at møter må legges til kveldstid ved seinere anledninger, eller at det blir gitt møtekompensasjon hvis man virkelig ønsker medvirkning. Påpek det hvis det har vært mest informasjon og lite dialog, og/eller at man ikke fikk inntrykk av at innspillene var interessante og ble lyttet til. Medvirkning forutsetter toveis dialog, ikke bare informasjon. 2.3 «Trendanalysen» Skal gi en beskrivelse av samfunnsutviklingen og påvirkningstrender frem til Bør omfatte hvilke utviklingstrekk (innbyggertall, bosettingsmønstre, næringsvirksomhet og arealbruk) som trolig vil ha betydning for vannmiljøet, vannbruk, vanntilgang og investeringer som kan påvirke vannmiljøet. Hvis du vet om utbygginger eller ulike typer inngrep som ikke er nevnt, kan du spille inn dette. 2.4 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Forvaltningsplanene skal inneholde oversikt over hva man har kommet fram til at er de vesentligste vannforvaltningsspørsmålene i regionen. Se spesielt på dette kapitelet hvis du skrev høringssvar på dette tidligere i planprosessen eller ønsker å bli kjent med hva myndighetene har satt opp som de største utfordringene i vannregionen, samt hvordan man 6

7 har tenkt å prioritere å jobbe med dem. Ellers kan du egentlig vurdere de foreslåtte tiltakene fritt ut fra det du mener er viktigst å ta tak i. 2.5 Prioriteringer i planarbeidet Skal beskrive prioriteringene og hvorfor man har prioritert som man har gjort. Og hvorfor og på hvilket grunnlag man gjør visse unntak eller utsetter måloppnåelse til neste planperiode. Her er også tiltaksanalysene relevante, prioriteringene som gjøres i forvaltningsplanen bygger på denne. Hvis prioriteringer begrunnes med mangel på deltagelse/informasjon/forslag til tiltak fra sektormyndighetene kan man påpeke dette, og oppfordre til bedre samordning. Her kan du gjerne spille inn om du er enig i de prioriteringene som har blitt gjort, eller om du eventuelt vil foreslå endringer. Kapittel 3 Hvordan står det til med vannet vårt? Dette skal være et sammendrag av kunnskapsgrunnlaget, og hvis det skulle være relevant å gi innspill på denne delen så kan dette være på generell basis. Presenteres kunnskapen på en god og forståelig måte, gode nok tabeller, gir det mening, fremgår all nødvendig informasjon, er det gode nok kartløsninger osv.? 3.1 Påvirkninger Forvaltningsplanene skal inneholde et sammendrag av hovedtyper av påvirkninger og effekten disse har. Dette gjelder: Punktkildeforurensning (forurensing fra for eksempel ødelagte rør) Forurensning fra diffuse kilder (omtrent alt som ikke kommer ut av et rør!) som landbruksavrenning, sur nedbør, overflatevann fra veier og tettsteder, avrenning fra hyttefelt, oppdrettsanlegg osv. Belastninger på vannets kvantitative tilstand dvs. påvirkninger på vannstand. Eksempelvis uttak til vanning eller oppdrettsanlegg. Analyse av andre virkninger av menneskelig virksomhet på vannets tilstand. I tabeller som viser påvirkninger, skal det også framkomme problemeier til påvirkningen, det vil si hvilken instans det er som er ansvarlig for å utrede og iverksette tiltak. - Kommer dette tydelig frem i planen? Dette er viktig å sjekke opp, og eventuelt påpeke hvis det mangler! 3.2 Miljøtilstand Miljøtilstand er en samlebetegnelse på miljøforholdene i vannet. Denne delen skal si noe om tilstanden på vannet på et overordna nivå. Her kan du eventuelt komme med innspill på oppsummeringens pålitelighetsgrad. 3.3 Risiko for å ikke oppnå miljømål 7

8 Risikovurderingen beskriver hvilke vannforekomster som i dag er i risiko for å ikke nå miljømålet «God økologisk og kjemisk tilstand» ved utgangen av gjennomføringsperioden i 2021 hvis det ikke gjennomføres tiltak. Det er her behovet for tiltak kommer inn i bildet - tiltak for å forbedre tilstanden eller for å hindre at vannforekomster i risiko ikke vippes over til dårlig tilstand. Dette er viktige punkt å se nærmere på i tiltaksprogrammet. Uklarheter knyttet til hvorfor vannforekomster defineres som «i risiko» bør løftes fram her. I mange vannregioner er det store hull i kunnskapsgrunnlaget og man har lite overvåkingsdata. I noen tilfeller har man valgt å definere de vannforekomstene som man har minst kunnskap om som i risiko, for å sikre en viss føre var-holdning til situasjonene siden man faktisk ikke vet. I flere vannregioner er en slik vurdering fornuftig, dette punktet kan det være greit å se nærmere på. I forbindelse med delkapittelet «3.4 Klimaendringer og flom» Denne delen er en redegjørelse for framskrivinger når det gjelder klimaprognoser for vannregionen og er muligens ikke veldig viktig å gi innspill på så fremt ikke tiltak (for eksempel flomvern i form av elveforbygninger mv.) foreslås som bør vurderes. 4. Miljømål, unntak og tiltak Dette kapittelet går nærmere inn på miljømål, unntak fra miljømål og tiltak for å oppnå miljømålene. 4.1 Miljømål etter vannforskriften Miljømål etter vannforskriften er i all hovedsak at alt vann skal ha god kjemisk og økologisk tilstand. For å vurdere dette skal vannet klassifiseres etter gitte biologiske og kjemiske verdier. Her er det viktigste å gi innspill hvis man har informasjon om vannforekomster som ikke stemmer overens med vurderingene gjort i forvaltningsplanene. 4.2 Strengere miljømål enn vannforskriften Miljømålene i vannforskriften er minimumskrav. Hvis det fins strengere miljøkrav etter andre lovverk skal dette nevnes her. F.eks. kvalitetskrav til drikkevann Beskyttede områder Vannforskriften krever at det utarbeides et register over beskyttede områder. Registeret skal gi oversikt over eventuelle andre miljømål enn de som følger av vannforskriften. Dette sikrer at miljømål underlagt andre bestemmelser, som for eksempel andre former for vern enn vannforskriften blir ivaretatt. Innenfor verneområder godtas ingen forringelse fra svært god tilstand. 8

9 4.3 Sterkt modifiserte vannforekomster Vannforekomster som kan defineres som sterkt modifisert (SMVF) må være begrunnet i at samfunnsnytten av å modifisere vannforekomsten er så stor at det kan forsvares ut ifra viktige samfunnsbehov. Eksempel på dette kan være vannkraft, moloer, havner, forbygninger o.l. Sterkt modifiserte vannforekomster har egne miljømål, godt økologisk potensial (GØP). Miljømålet skal være tilpasset den samfunnsnyttige bruken av vannforekomsten. Her kan man anta at der hvor en sterkt modifisert vannforekomst har definert «dårlig tilstand», skal/bør tiltak settes i gang for å oppnå GØP. Det vil si avbøtende tiltak, som for eksempel krav om minstevannføring og utbedring av vandringshindre. Sjekk hvilke vannforekomster som er definert som SMVF og om det er foreslått tiltak til forbedring. Vær også oppmerksom på at noen vannforekomster kan være definert som SMVF uten å nødvendigvis være det. Det gjøres for å slippe unna med mindre krevende miljømål enn for ordinære vannforekomster. Det er for eksempel ikke gitt at alle elvestrekninger med vannkraftutbygging automatisk er SMVF. Se på hvilke vannkraftkonsesjoner som er foreslått å revidere. Revisjon er aktuelt for gamle konsesjoner uten miljøkrav som minstevannføring, magasinrestriksjoner, eller andre avbøtende tiltak. I mange vannregioner foreslår VRM flere vassdrag og/eller andre enn de som NVE og Miljødirektoratet har definert som 1.1- prioriterte vassdrag i sin foreløpige screening «Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022». Rapporten er tilgjengelig via vannportalen: Screeningen skal gi en oversikt og anbefaling til vannregionene om hvilke vassdrag som bør prioriteres i planene. De prioriterte vassdragene i kategorien 1.1 er vannkraftkonsesjoner som gir mest miljønytte å revidere uten at det går på unødvendig stor bekostning av lønnsomhet og kraftproduksjon. Vannregionene står fritt til å foreslå andre prioriteringer enn det som screeningen legger opp til. Her bør du støtte VRM hvis du er enig i deres prioriteringer, eller trekke fram «ikkeprioriterte» vassdrag som du mener burde vært prioritert. Det kan hende du eller din forening var involvert i innspill til screeningrapporten, hvis deres vassdrag ikke er definert som 1.1 eller for øvrig 1.2 (altså prioritert) bør dette påpekes. Myndighetene har understreket at screeningen bare er en veileder, men at alle stiller fritt til å foreslå andre vassdrag. 4.4 Unntaksbestemmelser Dersom arbeidet skulle vise at det vil være umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målet om god tilstand (eller godt potensial for sterkt modifiserte vannforekomster), gir vannforskriften anledning til å utsette måloppnåelsen. Unntakene fra miljømålene gjelder bare de tiltakene som det er umulig eller for dyrt å gjennomføre alle andre gjennomførbare tiltak skal gjennomføres likevel. Alle vannforekomster skal ha et miljømål selv om unntak er gitt. 9

10 Her bør du forsøke å se overordna på bruken av unntak. Poengter det hvis du mener at unntaksbestemmelsene er brukt i for stor grad Utsatte frister ( 9). Fristene for å tilfredsstille miljømålene kan forlenges med sikte på gradvis måloppnåelse, forutsatt at det i mellomtiden ikke skjer noen forringelse av vannkvaliteten. Minst en av følgende forutsetninger må være oppfylt: - Tekniske begrensninger (ingen løsning finnes, prosessen krever tid, årsakene er ukjente). - Uforholdsmessige kostnader. - Naturgitte forhold som gjør at en forbedring av vannforekomsten ikke lar seg gjøre innen fristen. Hvis utsatte frister blir gitt uten at kriteriene er fulgt kan man godt påpeke dette og etterlyse klargjøringer her Mindre strenge miljømål ( 10) Mindre strenge miljømål skal kun brukes unntaksvis og i særskilte tilfeller og bare hvis vannforekomsten - er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, eller - har slike naturforhold at oppnåelse av miljømålene vil være umulig eller uforholdsmessig kostbart Midlertidige endringer ( 11 i vannforskriften) Paragrafen er knytta til hendelser som oppstår uventet og/eller uforutsette omstendigheter Ny aktivitet eller nye inngrep ( 12) Hvis denne paragrafen er brukt, skal forvaltningsplanen inneholde en begrunnelse for hvorfor. Om tiltaksprogrammet Miljømålene som er satt for vannforekomstene i vannforvaltningsplanen skal ligge til grunn for tiltaksprogrammet. Her skal man få oversikt over hvilke tiltak som er foreslått under de ulike påvirkningene. De fleste tiltaksprogrammene går gjennom påvirkningene og tiltakene på overordna nivå, men har ofte i tillegg en Excel-fil hvor de konkrete vannforekomstene er listet opp med tilhørende tiltak. - Tiltak mot forurensing Forurensing fra punktkilder, avrenning fra diffuse kilder, sur nedbør, prioriterte stoffer 10

11 - Tiltak mot biologiske påvirkninger Fiskeoppdrett, fremmede arter, lakselus - Tiltak mot fysiske inngrep Morfologiske og hydrologiske endringer. Vannuttak - Tiltak mot andre påvirkninger Akutt forurensing og lignende Tiltaksprogrammet bør gi en oversikt over de foreslåtte tiltakene og hvem som er problemeier og videre ansvarlig myndighet for gjennomføringen og oppfølgingen av tiltaket. Her kan du påpeke mangler eller forslag til endringer for din elv eller innsjø. Og selv om at det argumenteres for hvorfor prioriteringer har blitt gjort, så har du friheten til å påpeke hva det skulle være, så lenge rammene for høringen opprettholdes. Mange av tiltaksprogrammene har veldig generelle formuleringer. For eksempel kan problemet være definert som fysisk endring. Konsekvensen kan være vandringshinder for anadrom laksefisk, og videre er tiltaket oppgitt som utbedring av vandringshinder uten at det er sagt noe nærmere om hvordan og av hvem. I sånne tilfeller kan man påpeke dette, og etterlyse mer tydelighet. Hvis planene virkelig skal bety noe er det avgjørende at det kommer tydelig frem hva problemet er, hvorfor, hvordan og av hvem problemet skal håndteres! Helt til slutt Det kan være mange løsninger på hvordan man ønsker å organisere seg for å skrive gode høringssvar. I de fleste sammenhenger vil det alltid være bedre hvis man er flere som samarbeider. I tillegg er det sånn at jo flere organisasjoner som stiller seg bak høringssvaret jo bedre. Vi bør sammen bruke høringsperioden til å få mer blest rundt vannmiljøet og utfordringene rundt omkring i landet, og gjennom gode høringssvar vise myndighetene at vi er på banen! Noen nyttige lenker: Vannportalen: Vann-nett: Vann-nett /saksbehandlermodul: Vannsiden: Vannforskriften: Veileder Medvirkning og Samråd: Notat Når skal medvirkning skje?: 11

12 Veileder forvaltningsplanen og tiltaksprogram (for de som forfatter planene, men klargjør hva som skal inngå):

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen Unntak fra miljømål Anders Iversen 29. oktober 2014 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold: 1. Prioritering i arbeidet med miljøtiltak. 2. Unntaksbestemmelsene i vannforskriften.

Detaljer

Miljømål og unntak Omforente miljømål for planperioden

Miljømål og unntak Omforente miljømål for planperioden Miljømål og unntak Omforente miljømål for planperioden 2016-2021 Anders Iversen (Miljødirektoratet) 15. oktober 2013 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Miljømål og unntak - oversikt

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig?

Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Vannplanarbeidet hva er det og hvorfor er det viktig? Verksted i lokalt vannplanarbeid, NHO-bygget, 23.september 2013 Planprosessen Tiltaksanalysene er starten på nye forvaltningsvedtak Verdier i, og kostnader

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Figur 7.1. Tilstandsklassene for økologisk tilstand, når miljømålet er nådd og når tiltak er nødvendig.

Figur 7.1. Tilstandsklassene for økologisk tilstand, når miljømålet er nådd og når tiltak er nødvendig. 7 Miljømål og unntak Alle vannforekomstene i vannregionen har et miljømål, som skal nås innen en gitt frist. Noen vannforekomster har strengere miljømål, og noen er omfattet av unntaksregler. Beskytta

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger

Økonomi og administrasjon Flatanger ' V Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger.f _-..s-f..m., Vannregionmyndigheten i Vannregion Trøndelag v/. i Sør-Trøndelag Fylkeskommune } _ \_ Fylkeshusets postmottak 7004 TRONDHEM f._;.,.

Detaljer

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Fagsamling om klassifisering og miljømål Oslo, 12. juni 2008 Anja Skiple Ibrekk, NVE Innhald i presentasjonen Definisjon av SMVF SMVF eller naturlig? Forskjell

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet

Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Klima- og miljødepartementet Vannforskriften 12 krav til ny virksomhet Malin Fosse Helsfyr, 14. mars 2016 Gjennomføring av vanndirektivet i Norge EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved vannforskriften

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Unntak fra miljømål. Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder helhetlig vannforvaltning Direktoratet for naturforvaltning

Unntak fra miljømål. Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder helhetlig vannforvaltning Direktoratet for naturforvaltning Unntak fra miljømål Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder helhetlig vannforvaltning Direktoratet for naturforvaltning Bakgrunnsdokumenter Regelverk: Vannforskriften 9-12. Vanndirektivet, art. 4.4

Detaljer

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013

Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram. Plankonferanse Vannforvaltning okt. 2013 Vannregionmyndighetenes rolle i arbeidet med tiltaksprogram Plankonferanse Vannforvaltning 14.-15. okt. 2013 Fra lokale tiltaksanalyser til regionalt tiltaksprogram Innhenting av lokale tiltaksanalyser

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Regionale tiltaksprogrammer på høring Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Arbeidet mot 2016 Regionale vannforvaltningsplaner: Miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning

Vannforskriften. Status Utfordringer Forventninger. Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vannforskriften Status Utfordringer Forventninger Rune Pettersen Seksjon for vannforvaltning Vanndirektivet og vannforskriften Hvor er vi i dag Kjemi i vannforskriften- Endringer på trappen EU`s rammedirektiv

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Utfordringer for vannet i Nordland

Utfordringer for vannet i Nordland Utfordringer for vannet i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad Seksjon for plan og miljø 29.08.2012 29.08.2012 1 Innhold Kort om arbeidet med vannforskriften Hva er vesentlige vannforvaltningsspørsmål? Hva

Detaljer

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Vannforskriften - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag fra Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/2-36 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelse

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Vannregion Hordaland Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 11466864 Dato: 19.12.2014 HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN FOR VANNREGION HORDALAND Vi viser til vannforvaltningsplan

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1520-44 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring - Regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogram

Detaljer

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA

Vannforskriften. Helge Huru, MIVA Vannforskriften Helge Huru, MIVA. 15.03.2012 Forskrift for rammer for vannforvaltning Gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett Skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert forvaltning av

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

NVEs foreløpige uttalelse til forvaltningsplan for vannområdet Bardu/Målselvvassdraget-Malangen, Vannregion Troms

NVEs foreløpige uttalelse til forvaltningsplan for vannområdet Bardu/Målselvvassdraget-Malangen, Vannregion Troms NVEs foreløpige uttalelse til forvaltningsplan for vannområdet Bardu/Målselvvassdraget-Malangen, Vannregion Troms Vi viser til høringsdokumentet Forvaltningsplan for vannområdet Bardu/Målselvvassdraget-Malangen,

Detaljer

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 04.11.16, Scandic Lerkendal Hotell Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestingene

Detaljer

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6.1 Om miljømålene Planen setter miljømål for alle vannforekomster. Disse er: standard miljømål som skal nås innenfor planperioden 2016-2021 strengere miljømål

Detaljer

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelige under 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Andre gangs offentlig ettersyn og høring av vesentlige endringer i forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Seksjon: Region Nordland. forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426. Deres referanse: 15/41908 Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Region Nordland. forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426. Deres referanse: 15/41908 Vår dato: Deres dato: Nordland Fylkeskommune Saksbehandler: Arnt B. Olsen Fylkeshuset Telefon: 90989959 Seksjon: Region Nordland forvaltningsseksjon 8048 BODØ Vår referanse: 14/9426 Att: Katrine Erikstad Deres referanse: 15/41908

Detaljer

Kommunestyrets vedtak av , sak 74/14 oversendes herved.

Kommunestyrets vedtak av , sak 74/14 oversendes herved. From: postmottak.afjord@fosen.net Sent: 26. november 2014 09:35 To: Postmottak STFK Cc: Ingrid Hjorth Subject: Høring forvaltningsplan vann for vannregion Trøndelag 2016-2021 - Innspill fra Åfjord kommune

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) /15. Vadsø, Øystein Ruud Fylkesrådmann Arkivsak: 201501215-54 Arkivkode:---/K54 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Mari Haugene Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 2015-2019 09.12.2015 58/15 Vedtak av regionale planer for vannforvaltning

Detaljer

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3

Film. https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Film https://tv.nrk.no/serie/lille-norge-og-stormaktene/kmte30004312/sesong-1/episode-3 Filmsnutt fra dokumentarserien Lille Norge og Stormaktene sendt på NRK1 i januar dette er fra en episode som handlet

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

3.5 Prioriteringer i planarbeidet

3.5 Prioriteringer i planarbeidet 3.5 Prioriteringer i planarbeidet Underveis i planarbeidet er det viktig å prioritere tydelig, slik at man får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene først. En analyse av kostnadseffektivitet

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

- FORSLAG TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM

- FORSLAG TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3512-3 Arkiv: K00 Sakbeh.: Bjørnar Strøm-Hågensen Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning. For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For Vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionen vår: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal Ca 2

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Vanndirektivet hjemme og ute

Vanndirektivet hjemme og ute Vanndirektivet hjemme og ute Miljøkrav til den regulerbare vannkraften Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen EUs vanndirektiv norsk vannforskrift Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/5388-4 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Høring - Regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag i perioden 2016-2021

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål?

Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål? Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål? Knut F. Kroepelien, NVEs Energidager, 16.10.2015 Vi støtter formålet med vannplanene Vannforskriften 1: "Formålet

Detaljer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Oppdrag: Sammenstilling Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Notat Fra: Miljødirektoratet Til: Klima- og miljødepartementet Dato: 15. oktober 2014 Innhold Sammenstilling

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET Se liste over mottakere Deres ref.: Vår ref.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Elisabeth Voldsund Andreassen Dato: 19.12.2014 Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer