SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT"

Transkript

1 IBerg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 03/12 12/211 Sak unntatt off.- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING A V BEDRIFT /345 Sak unntatt off- off.l. 14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT 5/12 12/335 JUDA BEN HUR Il AS- SØKNAD OM TILSKUDD 6/12 12/336 FISKERISERVICE SENJA AS -SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN 7/12 12/378 OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I TROMS SØKNAD OM TILSKUDD TIL DIGETALT MØTEROM 8/12 12/396 SENJAHOPEN HANDELSTAND FISKERIGRUPPE AS SØKNAD TILSKUDD. 9/12 l 0/1189 PROSJEKT "REISEMÅL SENJA"- FASE 2 10/12 12/430 FORSKNINGSDAGENE 2012 AVSETNING A V SØKBARE MIDLER TIL ARRANGEMENTSSTØTTE Skaland, Guttorm N er gård ordfører

2 Sak 5/12 NÆR-Sak 5/12 JUDA BEN HUR Il AS- SØKNAD OM TILSKUDD Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksm.: 12/335 Saksnr.: Utvalg 5/12 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: l. Juda Ben Hm Il SUS innvilges tilskudd kr til planlegging/forprosjekt i henl1old til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland RolfErik Søreide Rådmann ide 7 av 19

3 SakS/12 Vedlegg: Søknad av Saksopplysninger: Juda Ben Hur Il SUS søker tilskudd kr til dekning av kostnader vedrørende planlegging av nybygg (fiskefartøy). Et nytt og moderne fartøy vil: o bedre kvalitet på fangsten med ny kjøleteknologi o gi lavere driftskostnader grunnet ny framdriftsteknologi (motorer, gir etc) o gi bedre mannskapsfasiliteter - lettere å rekruttere o gi mer effektiv rigging som gir færre driftsdøgn og dermed ledig kapasitet til annet fiske o gi høyere omsetning Et nybygg vil få en kostnadsramme på rundt 17 millioner kroner, og vil kreve innleie av ekstern kompetanse samt noe reisekostnader. Planleggingen i korte trekk: o kartlegge og bestemme optimal driftsform o vurdere og bestemme rigg av fartøyet o innhente og vurdere tilbud og tegninger o befaringer Forprosjektet vil gjennomføres innen sommeren Dette muliggjør en kontrahering høsten 2012 med levering av nytt fartøy ultimo 2013, heter det i søknaden. Budsjett er ikke vedlagt søknaden. Totalt kapitalbehov er kr % søkes dekket av tilskudd fra næringsfondet. De resterende 50% utgjøres av egenkapital. Vurdering: Det er positivt at et lokalt rederi vil ekspandere og bygge nytt fiskefartøy. Det vil resultere i mange fordeler for rederiet selv, som det vises til i søknaden. For fiskeindustrien i Senjahopen Fiskerihavn vil det gi økt råstofftilgang. En slik investering vil gi ringvirkninger også for annen næring, i og omkring havna. Selve investeringen er så stor at det ikke vil være aktuelt å gi støtte over næringsfondet, men det er mulig å gi tilskudd til planleggingsfasen. Det vil være et positivt signal til søker om at kommunen bifaller planene om nybygg. Prosjektstøtte gis normalt som tilskudd. Prosjektet kan støttes med inntil 50% av kapitalbehovet i henhold til pkt 2 i "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg". Det innstilles på å gi tilskudd kr til forprosjektet, slik næringsfondsstyret har gjort i flere andre saker de siste årene. Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 8 av 19

4 ~ Berg kommune ~ Nærings- og utviklingsfondet Søknadsforside Alle søkere til nærings- og utviklingsfondet i Berg skal i tillegg til prosjektbeskrivelse legge ved utfylt forside. Opplysninger om søker: Søkers navn: - Juda Ben Hur 11 AS (Selskap under stiftelse) Søkers virksomhet: Adresse: Postn r./poststed: Kontaktperson: Kystfiskeri Senjahopen 9386 Senjahopen - Tommy Andre Nilsen Telefon/mobil: E-postadresse: gmail.com Organisasjonsnr.: ' dl./ '- /;; Bankkonto: i/ 1'76 /l. j </{)A,.., l i Søknads beløp: l lån Mottatt bagatellmessig støtte siste 3 år: Alle tilskudd fra nærings- og utviklingsfondet i Berg gis som bagetellmessig støtte. Søker plikter å opplyse om mottatt offentlig støtte siste 3 år medregnet støtteelement/rentedifferanse (se eget skriv om bagatellmessig støtte) : - År: Su ':l2 årlig bevilgning: Mottatt fra Berg kommue : Sum total: ~-

5 Vedlegg: Skatteattest (for firma) O Selvangivelse (for etablerer) O Firmaattest (av ny dato) Annet O O Spesifiser: Dato: /./ / (, ~~ / l- (/.., Signatur: / ' '

6 Berg kommune v/næringsfondet Skaland Senjahopen SØKNAD OM KR I TILSKUDD TIL DEKNING AV KOSTNADER VEDRØRENDE PLANLEGGING AV NYBYGG. Juda Ben Hur Tl SUS (selskap under stiftelse) søker herved om kr ,- i tilskudd, gitt som bagatellmessig støtte, til dekning av kostnader vedrørende planlegging av nybygg. Bakgrunn for søknaden. Selskapet Juda Ben Hur AS er nå under omdannelse til konsernet Juda Holding AS. Dagens eiere av juda Ben Hur AS vil opprettholde sitt eierskap med samme fordeling som i dag. Tommy Andre Nilsen: Nergård Senja AS: Nergård AS: 51,0 o/o 30,8% 18,2 o/o Juda Holding AS Juda Ben Hur I AS Juda Ben Hur Il AS

7 Juda Ben T-Iur Il SUS blir her et selskap som eier og drifter kystfartøyet Ben Hur AS. Juda Ben Hur I AS vil drifte fartøyet Selfjordbuen. Begge selskapene vil ha betydelige kvoterettigheter for både torsk, hyse, sei og NVG-sild. For å kunne drifte disse kvoterettighetene optimalt, er det behov for investere i et nybygg. Nybygget vil her erstatte fartøyet Ben Hur. I byggeperioden vil fartøyet Selfjordbuen, etter tillatelse fra Fiskeridepartementet, fiske Ben Hurs kvoterettigheter. Behovet for et nytt og moderne fartøy kan formuleres ved følgende punkter: Bedre kvalitet på fangsten ved ny kjøleteknologi. Lavere driftskostnader grunnet ny fremdriftsteknologi (motorer, gir e.t.c) Bedre mannskapsfasiliteter- lettere å rekruttere. Mer effektiv rigging som gir færre driftsdøgn og dermed ledig kapasitet til annet fiske. Høyere omsetning. Et nybygg kan ft'\ en kostnadsramme på rundt 17 millioner kroner og vil kreve innleie av ekstern kompetanse samt noe reisekostnader. Beskrivelse av planleggingen. Planleggingen skal i grove trekk bestå av følgende Tidsramme: Kartlegge og bestemme optimal driftsform. Vurdere og bestemme rigg av fartøyet. Innhenting og vurdering av tilbud/tegninger. Reisekostnader ved befaringer. Forprosjektet vil gjennomføres innen sommeren Dette muliggjør at en kontrahering høsten 2012 med levering av nytt fartøy ultimo Finansiering av prosjektet. Følgende finansiering legges til grunn: Juda Ben Hur Il J\S Berg kommune Næringsfond. Sum finansiering. kr ,- Kr ,- Kr ,- Med vennlig hilsen. Juda Ben Hur Il SUS,..,.\_ - - Tommy Andre Nilsen Styreleder

8 Sak 6/12 NÆR-Sak 6/12 FISKERISERVICE SENJA AS- SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 12/336 Saksnr.: Utvalg 6/12 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: l. Fiskeriservice Senja AS innvilges tilskudd kr og lån kr til investering i garnmonteringsmaskin og utstyr i henhold til søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Lånets løpetid settes til 3 år. 4. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland RolfErik Søreide Rådmann ide 9 av 19

9 Sak 6/12 Vedlegg: Søknad av Saksopplysninger: Fiskeriservice Senja AS søker tilskudd kr og lån kr til kjøp av ny garnmonteringsmaskin og utstyr. Næringsfondsstyret behandlet i fjor i sak 24/11 søknad om tilskudd og lån til etablering av selskapet. Tilskudd og lån ble innvilget med henholdsvis kr i tilskudd og i lån. Siden da har aktiviteten i selskapet økt, og en vurderer å ansette ytterligere en person for å montere garn. Til det trengs flere maskiner, og det søkes tilskudd kr og lån kr til innkjøp av ny garnmonteringsmaskin. En person er allerede ansatt i et samarbeid med Berg Vekst Drift AS i en prøvetid på 3 måneder, med mulighet for fast stilling. Denne personen trenger ekstra tilpasning for å kunne bringes tilbake inn i det ordinære arbeidslivet, med ordinære arbeids- og ansettelsesvilkår, heter det i søknaden. Det søkes tilskudd kr til nødvendig utstyr tilpasset denne personen. Kostnadsoverslag er kr l , hvor investering i garnmonteringsmaskin og utstyr utgjør kr Resten er frakt og monteringskostnader. Egenkapital/arbeid utgjør kr Resten søkes dekket over næringsfondet. Vurdering: Det har vært vanlig å støtte etablering av bedrift i Berg med tilskudd og lån til aksjekapital, og så i neste omgang støtte nødvendige investeringer til oppstart og/eller utvikling av bedriften. Det er positivt at Fiskeriservice Senja AS vokser og ansetter flere. Bedriften er en viktig tjenesteleverandør i Senjahopen Fiskerihavn. Investeringen kan støttes med inntil 50 % av kapitalbehovet i henhold til pkt 2 i "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg", med fordelingen 50/50 mellom lån og tilskudd (pkt 3 i behandlingskriteriene ). Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 10 av 19

10 Berg kommun~ Nærings, og utviklingsfondet Søknadsforside 1-A---' BERG KOMMUNE Administrasjonen vd'--./-sa-k-st-,h-ljf l 2 ti),a.l INT l.t1ott Kopi Saks nr, Ark.k.: a ~~ t i~_~ J"\~ W_ Kass.: A!l~ søkere Hl nærings~ og vtvll<lingsfondet i Berg skill i tillegg til prosjektbeskriveise leggt:> ved lltfyit forside. Opplysninger <lm søker: søkers navn:.-- ~+Flske~i~erv i ce Søkers virksomhet:. - Adresse: Post nr./postsled: Kontaktperson: l Garn montering 'Postboks 4I Senjahop en Odd Ivar Enoks -- - ~ Senja AS sverk~t~d OQ fi;keredskapssajø~ en Telefon/mobil: c-postadresse: fiskeri service.no Org nisasjonsnr Banl:komo: l l.f l ~ -l Søknadsbeløp ~ E so.o_o_o r Mottatt bagatelfmessig støtte $iste 3 ar: All~ t11s.f<udd fra næring$ og utviklingsfondet l Bi::Ng gts som bagetehme~sig støtte. Søker plikter.':i opplyse om mottatt offentng støtte slstt- 3 år medregnet støttefdement/rentechfferar~se {se eget skriv om bagatelfme.ssig støtt }: År: Sum total: i?_~jel!flig bevi _--1

11 Vedlegg: Skatteattest {for firma) O Selvangivel:,e (forf:tahir retj O Fnmaanc-st :av ny daw)!zi f'lnnel O Dato: / (.r-~-' ' j ""... J - l... '! :

12 Fiskerfservke Senja AS Postboks Senjahopen Senjahopen den Til Berg kommune Nærings og utviklingsfondet 9385 SKAlAND SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV NV GARNMONTERlNGSMASKIN OG UTSTYR. Fisketlservlte Senja AS ble etablrrt i novembetjdesember v undertegnede. Se!skapt>t har overtatt denne vitksornheten fra 8ovHdisk AS, som drev det som ei egen avdeling 1 rederiet. Sicffm ovenal<eb;e-n har ai<tivitetf>n i se!skopet øl<'t, og vi vurd,.~r ~r a ansr.ue ytterligere ('n pe:rso(! th for å montere garn, Tlf dette har Vl tatt inn Stig Robin Pf?ttersen fr~l Skaland l c>t samarb~idsprosjekt med Berg Vekst Drift AS og i en prøvetid på 3 rnnd. Stig er tidligere fisker og kjenn12r ti! dette rned ga ril og fiskeredskaper, og kan derfor være rett pnson for et lengere engasjement (ei mulig fast sthhng}. For å kunne tilby Stig, eventuelt andre, denne stillingen trenger vi flere maskiner. Tillater oss derfor å søke om et ordinærttllskudd på kr , og et lån pa kr til Hnans1ering til kjøp av garnmonteringsmaskin jfr tilbud fra Amatec. l tillegg tlllatcr vi oss søkl" om et ek~tr<j tit>kudd pa kr ,- d<t dette er opprettelse av en arbeids;pia!;s t{)r en person som rna ha ekstra tilp3ssing for 3 kunne bringes tilbake inn i det ordinære arbeidslivet og ordinære arberds-og ansettelsesvilkår. Bovikffsk AS fikk i sin tid tilskudd og lan til å kjøpe en garmnonteringsmaskin. Den er overtatt av FlskeriseNite Senja AS og er i fu li drift og har hatt og har sror betydning for etableringen og drifta av denne Yt(ksomheten. Bnvikfisk AS hm innfridd rat1et rldikl.; ti! kjøpet av denni:. Også hovedeier/undertegnede har fått ian og tilskudd fr<'~ næriflgsstyrn til denne etableringen, og ble da oppfordr~t til a fremme ny søknad ved vjdereutvfkhng av selskapet. Håper nærings.~tyret ser positivt Hl denne utvideisen av virksomheten, og imøtekommer vår søknad. Med vennlig hils.en.. FISKERJSERVfCE SENJA AS Odd Ivar Enol<sen l Vedlegg:

13 KOSTNADSOVERSLAG : Gammonteringsmaskin og utstyr fra Ametec Frakt og trronteringskostnadet kr , kr.200, Sum kostnader/investering kr , FINANSIERINGSPLAN Ordinært tltskudd Berg t<arnmune, Næringsfondet Lån i Næringsfondet Ekstraordinært t1hkudd fra Næringsfondet Egenkapita!/eget arbeld kr , kr , l<r , "' _ Sum finansiering kr ,-

14 Fiskeriserv1ce Senja AS Att: Odd Ivar Postboks Senjahopen res rei dd h or TILBUD.jAf 1~1 Ja11 F rik G rs~ ~ Dato 1105:.'012 J~ viser tlf telefonsamtale med Trond forboro og undertegnede 1 dag. og har giedtw av 8 sende Dem tilbud på følgende maskiner og utstyf AMATACf~ER AM104 Maskrneo er spestalutvlklel for a kunm 3 monh::re gaj n p~1 flyteh.r opp 111 Cd 20 mm tykkelse Den xan også sy på Lynnere line. m.d og uten oly Cr ogsa vel gne! tji-søm på flettet hne (sørn pa siden av tinen)> Basismaskinen er en 1-na!s to trads skyttelsømsmasl<in med ;automaih>k r dkvtter OtJ la bløft Def! er elektrani'sk styrt og kan tagre o.pp til 50 fors~jelflge prograr'fl El søm program kan endms i størrelse fra %, og hastigheten kan programmeres etter ønske. Den leveres komplett med bordplate. høydetjusterbart stativ. t-faset elel<tromsl< servomotor og haiogen belysning. Maskinen krever trykklufttilkobling (6 bar), Pris kr , TUieggfor: Gamføringsrør Etektrisk høydejusterbart stauv (inkt forlengerseskabel) Pedal liten flittstående P mi kr Pm; kr Prb kr 1.900, ,- 90(),. IGANGKJØRING OG OPPLÆRING Dersom dere ikke har kjennskap til masl<inene fra ltdligete. an be fater"' at dere får opptænng Dette!:an gjores ved at vi kommer og installerer rna sl<. men O<J loretar operatør opplæring na stedet Dere h.!l<;~ ler da kostnadene for reise og op'phold, Dersom vi kan kombinere turen med andre besøk i omtådet. vil reisekostnadene bli fordelt etter nærmere avtafe. V~ rekner med 2-3 dager for installasjon og opplærtog Pr.is pr. dag for opplæring er kr. 5MOi-

15 GaranuM for nye maskiner ir 12 manede: Garantien dekker arbeid og deler. og 91elder kun feil som har oppstatl under normale driflsforhofd og ved riktig anvendefse av utstyret feil pga. av normal slitasje, feilaktig t>ruk eller mangelfullt vedlik~hold dekkes saledes 1kke av garantien. Øvrige betingelser er i henhold til "Sa1gsbetinge!ser for Maskingra..'iSistemes forening. finansiering om ønskellg ~n v1 thby teaslng_fioansiering av ut$tyret via vår samarbe-idspartner SG finans teasingfinal'lsieoog kan væretlt meget godt altemativ til andre finansieringsformer som lånefinansiering eller -egenkapital. Gi bes~ed så setter 'Vi opp el uforbindtlig tilbud til dere. Prisene er beregnet ekskl merverdiavgift, FOB Sykkylven. Vi taf forbehold om prisendringer grunnet endringer i valutafomoldet Tilbudet hat gyfdighet i 60 dager V~ håper tilbudet er av tnteresse. og ser frem til å høre fra Dem Med vennlig hlisen AMATECAS Jo~ t;.;t ø:ru. cc Tronrl Port>oJT.J

16 AM CI<ER AM104

17 rø nnøysund registrene Firmaattest... t, 1.:.. :,, l - T<?-.~,1.1 :~ t 1:~.-t-:Y~.. Fore taksn:-q.i.src: '.':l._ Komn,un-: 1.a1 d; h<d.!;,_,1 J:il!.:tl r 1x.:l ~.HHi.;m~.l.f<.JJ tl Fi ~.r.' HI,.;J),~ NuJ~q ; r:-; t..l -)~ ~s;t : o.1 J f.kah ltji tr'j:: 1 e 1 el C>l\. r~obi l t.. lafo1j; 1:.-_;.O<i!;lld1 0:_..'~ l. :.,., ~... 6 l.. 4. ~ 11.,., }-,..,,..._._(, lk... Ill l.. t'l)!jt Ab:jd r\p.it:al t~!': Daglig le<:!e'j.'/ adm. di rt~:k L øj : ~:t:.y1-, ; ~J t: y l '!~.l t!:; 1 f:'> d(~j ,. h i\: dj l' l. ; ~BO ~ c. tdi\hf,, l'~ Varan1edl cm: hj.gnatur: /l' i ; rt 1 r.n( L.:t!n l l."oy..lll'.!1 : 'lo;sl: 1 ~~. t. :!.. ~,, \:; J,.,n&t, (.)l an1!;3. J "ll.o; '-l"'ln< t l::iwst 1; YVll~lC:!'.f: L l:<..,n!ll.' "J ;;~<~ f n t a" 1 et ~ -"' r:. o ~~l rj~l( \li:::-..cfc-t... Y.t,F,~:fc:-'.;... et Lcrrn.t~ {; il-strrt ~J.. ;. r t n. i:i l ~ r" t:"d l":.-~~, J..- bjt:~;j..-ai:;-. ' 'l\llt J J, : 1. H '; cl~:... l! t.. ~~~~r: -~rt!t aw :J.iql.ill d~ ~ t.!. r..r o u.h... ~. av l

18 Sak 7/12 NÆR-Sak 7/12 OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I TROMS -SØKNAD TIL DIGETALT MØTEROM Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkivsaksnr.: 12/378 Saksnr.: Utvalg 7112 Næringsfondet Arkiv: 223 Møtedato Innstilling: l, Opplæringskontoret for Fiskerifag innvilges tilskudd kr til tilrettelegging av digitalt møterom som beskrevet i søknad. 2. Tilskudd gis som bagatellmessig støtte. 3. Dekning over kommunalt utviklingsfond. Skaland Rolf Erik Søreide Rådmann Side l l av 19

19 Sak 7/12 Vedlegg: Søknad av Saksopplysninger: Opplæringskontoret for Fiskerifag i Troms søker på vegne av medlemsbedriftene og eierbedriftene i Senja Næringshage avd Senjahopen, om tilskudd kr til tilrettelegging og utprøving av digitalt møterom i næringshagens lokaler i Tørrfiskbygget i Senjahopen. I søknaden vises til at et slikt tilbud ikke finnes i Berg, og at det er viktig å henge med i utviklingen. Det er gjort undersøkelser omkring leveranse og pris for å få et slikt tilbud på plass. Totalt kapitalbehov er kr Kr søkes dekket av tilskudd fra næringsfondet. Resten finansieres med egenandel. Vurdering: Digitalt møterom finnes i dag på Berg skole. Utstyret, som opprinnelig ble satt opp i forbindelse med prosjektet "Bygdeskolen" på Skaland skole, ble flyttet over til Berg skole i Senjahopen da skolen på Skaland ble lagt ned. Utstyret brukes lite av skolen og enda mindre av eksterne brukere. Som det også står i søknaden er det ikke mange som direkte etterspør eller savner dette tilbudet. De fleste vet vel heller ikke at det fins et tilbud. Det er ikke desto mindre viktig å henge med i utviklingen, og det er mulig å "lære opp" både næringsaktører og andre til å bruke slikt utstyr oftere. Det er flere fordeler ved det, i form av spart tid og sparte kostnader til reiser i forbindelse med møter med aktører andre steder. Men da må utstyret være tilgjengelig. Totalbudsjettet er kr Av dette er kr løpende driftsutgifter, som i henhold til pkt 6 i "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg" ikke skal støttes. Godkjente kostnader er dermed kr Prosjektet kan støttes med inntil 50 % av kapitalbehovet i henhold til pkt 2 i "Behandlingskriterier for næringsfondene i Berg". Støttebeløp blir dermed kr Skaland Wenche Pedersen Nærings- og utviklingsleder Side 12 av 19

20 - ~ c att ~ Berg kommune ~ Nærings- og utviklingsfondet Søknadsforside 3P R. :: L: a G. fi BETA.o.; ~ Alle søkere til nærings- og utviklingsfondet i Berg skal i tillegg til prosjektbeskrivelse legge ved utfylt forside. Opplysninger om søker: Søkers navn: (l nt"'i 1.,... : '"""'"" l.r.... '.+ f:nt 'l"t ' ''3 Søkers virksomhet: fiskerifilg i Troms o -..~., ~.:,,,,i:- "Y 91Jl~l Ø28C Se ljahojj ~ Adresse: \ 'VV J'.N. O~.fl~ :. l < t; rhr:::.. no Postnr./Poststed: Kontaktperson: +\-v6a #2.. L..:::\ ::~-~--.., ~:w \c. <... \. :;L. Telefon/mobil: ccro E..~ t 6 l K,-... E-postadresse: \ DuSt <C"v \ Organisasjonsnr. : cr:r- l l.( o 3 s-jc -v Bankkonto: L(t-;1--6 ( "\ } }( -::re;.\ G ~ C:-. t~ ~. ) ~ \Yb vv'\._j ~ ('<- f{ L"\ v\t (, L--0 i l l! Søknadsbeløp: l r;lskudd: l''" Mottatt bagatellmessig støtte siste 3 år: Alle tilskudd fra nærings- og utviklingsfondet i Berg gis som bagetellmessig støtte. Søker plikter å opplyse om mottatt offentlig støtte siste 3 år medregnet støtteelement/rentedifferanse (se eget skriv om bagatellmessig støtte): År: Sum årlig bevilgning: Mottatt fra Berg kom mue: Sum total:

21 l PC t-\.:5 &6::: Vedlegg: Skåtteattest (for firma) D Selvangivelse (for etablerer) D Dato: r 3 O. 0\~. 7d Signatur: Firmaattest (av ny dato) D Annet ~ J Spesifiser: _/--L,;_,_L_.:...fJ-=--l;~ 1 _0_--=./:... l ;.NR $ETA ~.: Oppl:etlng.<llontoH' l for lhkttlf.\~ l l'ro!iu ffu th41"-~~, ~.'-."tl''l.-.n Lge:: 05 ~ ::;!:r. ~Ocl n:: ::

22 Opplæringskontorel for fiskerifag r Troms T ørrfeskbyg gel Org Nr Senjahopen Moblllelefon Hj.side : AvdJsakst h.: BERG KOMMUNE Administrasjonen - 'l JUNi 2012 int Mott.: Ark.k.: Berg kommune Næringsfondet Søknad: - Digitalt møterom Bakgru1111 Utvikli11gs prosjekt Dagens teknologi gir oss i dag mulighet til å kunne gjennomføre moter gjennom lyd bilde løsninger som finnes i markedet. Møterommene en gis mulighet til a kommunisere med, kan være hvor som helst i verden. Tilgjengelig teknologi og stor nok hastighet i interne! lokalt, gir oss nå mulighet til å spare ta både tid og penger. Det er i dag ingen som kan levere denne tjenesten i Berg og det er heller ikke mange som direkte etrerspør eller savner detre tilbudet. Senja Nærings hage har i flere av sine avdelinger dette tilbudet på plass. Skal vi utvikle oss i lag med og være tilgjengelig på disse arenaene er det en arena som en mei lære seg a bruke. Samarbeid Delte prosjektet som det søkes tilskudd for, har til hensikt å teste ut digitalt moterom lokalt i Berg. For samtlige som vil Ja denne Jeknologien i bruk, vil det i første rekke være en arena for samarbeid og samhandling i et spleiselagfor bedriftene. Det vil ogsa kunne være en lærende arena for skole og lokalsamfunn. For oss vil dette kunne gi bidrag til al vi skal kunne gjennomføre en del møter med aktører og samarbeidsparter regionalt, nasjonalt/internasjonalt. Vi vil ogsa kunne utvikle et tettere samarbeid og samhandling med andre bedrifter i Senja næringshage nettverket. I SNH sine avdelinger erna 50% av medlemsbedripene på (vd bilde losninger. Det digitale rommet - lyd bilde Vi legger opp til al det digitale (vd bilde studioet skal være lokalisert i SNH lokalene i Senjahopen. Rommet er ca 35 kvm stort og har det meste av infrastruktur på plass, inkl tilgang pa internett. Bord og stoler mangler. I delte konseptet er antall moteroms deltakere satt til ca 15 på det meste. Da kan alle delta optimalt. Skal flere delta reduseres kvalitet og utbytte. Tek"ologi Vi har gjennom forhandlinger kommet frem til at for oss og vårt behov er det Av i kom selskapet AV Fus ion as, alternativt Bredbånd5fvlket Troms Vi er også i forhandlinger med to /everandøre1 for internett løsning som kan levere kapasitet inntil 2,5 mb opp- og 2 mb ned hastighet og fatt dette prissatt.

23 Budsjett Tilrettelegge videokonferanse rom inkl strøm oa Acess - montering av utstyr div Bord og stoler Sum kr Audio Video utstyr i en prøveperiode Linje access- leie 24 mnd Lei lokale i 24mnd Utstyrsbehov ( tv/video/teknologi) 24 mnd Sum kr Finansiering Tilrettelegging søknad Egen andel Sum kr Utstyr behov 24 mnd - søk kr Egen andel 24 mn Sum kr Tilskuddsbehov over 24 mnd kr Opplædngskontoret for fiskerifag i Troms Org nr står som søker. Vi søker på vegne av med lemsbedriftene og eier bedriftene i Senja Næringshage avd Senjahopen Brukergruppene vil i tillegg være andre lokale virksom heter i offentlig og privat sektor inkl skoler og barnehage. Med vennlig hilsen

24 AV~' fusio n - ~ Tilbud videokonferanse Opplæringskontoret for Fiskerifag i Troms 9386 SENJAHOPEN Att: Hugo Reiertsen Tilbud: Videokonferanseutstyr Vi viser til forespørsel av og har gleden av å kunne tilby en optimal løsning for det behovet som er skissen. Innhold: Løsningsbeskrivelse Forutsetninger og betingelser Tilbud og leveringstid Service Leveringsbetingelser Vedlegg: Løsningsskisse Produktblad Vennlig hilsen AV Fusion AS -- Stig-Inge Paul Johansen Salgskonsulent OmAVFusion Om AV Fusion AV Fusion AS er et datterselskap av Avikom AS og har i dag 20 medarbeidere. Vi har kontorer i Oslo, -----st~v{i.a!_l}nge r. Tromsø og København. l tillegg er vi representert i Bodø, Stockholm samt Mystic i USA gjennomvå'rfmorselsk~p Avikom.AS AV Fusion er spesialister på kundetilpassede møteroms- og nettverksløsninger samt meget brukervennlige tjenester. Vi leverer alt fra enkle personlige løsninger til komplekse systemer for utdanning og auditorium -alt med et krystallklart fokus på brukervennlighet, kvalitet og funksjonalitet. Vårt fremste kjennemerke er et unikt fokus på våre kunders behov. Med solid kompetanse og tilgang pa de beste produktene på markedet. samt en særegen evne til å finne brukervennlige og kostnadseffektive løsninger for vare kunder, velger vi å tro at AV Fus ion er i en klasse for seg. Når du ea

25 Skoler NTNU, UlT, HIN, HIB, DIAKONHJEMMET: AV Fusion har levert videokonferanse, WEBTV Iøsninger og tjenester til disse og andre skoler i Norge som kl:ncie er stralende fornøyd har vi gjort jobben vår! AV Fus1on - rnøteromsløsninger skreddersydd for akkurat din bedrifts behov. Et utvalg av vare referansekunder BP Norge: AV Fusion har levert nærmere 80 videokonferansesystemer til BP som opereres i India, Baku og Nordsjøbassenget. Talisman: AV Fusion har levert 30 videokonferansesystemer knyttet sammen med RMX, CMA og VBP i tillegg til en rekke AV installasjoner hos Talisman. RKK: Rogaland Kurs og Kompetansesenter har installert 15 digitale klasserom fra AV Fusion. Studiesenteret: AV Fusion har levert over 20 videokonferansesystemer til Studiesenterets medlemmer rundt i Norge. Parat Halvorsen; Vi har instc;~llert en rekke elegante møteromsløsninger i Flekkefjord, i alt fra styrerom til kantine. Her er lyd og bilde forenet for å gi brukerne optimal opplevelse og nytteverdi. Digitale senter: Møterom med fullt videokonferanseutstyr i 16 Troms-kommuner som kan brukes med et tasteklikk. Utstyr og tjenester er levert og koordineres av oss på AV Fusion. Disse sentrene er tilgjengelige både for kommunens ansatte og befolkningen for øvrig. Måltidets Hus: Dette spennende prosjektet inkluderer en AV Fusion designet løsning i et stort auditorium, en rekke mindre møteroms installasjoner og et avansert informasjonssystem. Løsningsbeskrivelse Etter samtale med deg har lager jeg ett tilbud basert på ett videokonferanserom med en skjerm. Er også vedlagt gulvskinne for trygg fremlegging av kabler frem til møtebord. H?r også lagt n1ed opsjon på månedlig kostnad ved leasing av utstyr Følgende utstyr inngår i tilbudet. Polycom HDX6000 med kamera og mikrofon. Sony 55" LCD Skjerm. Veggfeste, kamra hylle og codekhylle Kabler i henholdt til installasjon. Her er kabel til møtebord også iberegnet...

26 -NortliX Data.1lS=== SKAFF DEG BREDBÅND NÅ! STOR FART liten pris! FRA kr. 2 99,- per mnd. Nordix Data AS har montert et bredbåndsnett som dekker Senjahopen. Det benyttes anerkjent 5 GHz radioaksess teknologi for fremføring av datasignal. Vi henter signal fra Bane Tele sin fiber i Strandgata 5/7 i Tromsø og distribuerer intemettaksess og LAN-LAN via Bredbåndsfylket Troms sin fiberlinje til Senjahopen og videre til sluttkunder over anerkjendt radioteknologi. Kort om nettet; Ved å tegne et abonnement vil du ta tilgang til et datanettverk som er direkte koblet opp mot intemett. En kan med dette være tilkoblet nettet hele døgnet til en fast avtalt pris per måned. Uansett trafikkbelastning betales det et fast beløp, altså ingen tellerskritt.. Hvordan koble seg til? Nordix Data AS programmerer ferdig en klientradio som også fungerer som en router og brannmur. Denne radioenheten som er på størrelse med en isboks festes på medfølgende veggfeste. Ledningen trekkes fra denne og direkte inn til PC (eller lokalnett). Klientradioen krever fri sikt til et av Nordix Data's spredepunktcr. Hva koster det; A etablere et abonnement koster kr ,-, som er engangs leie av klicntradio. Det gis 25% rabatt på etablering i kampanj eperi oden ti l. Etableringstillegg; l. Dersom du monterer utstyret selv, tilkommer konfigurasjon av rauter/brannmur på kr. 200,-. 2. Dersom du velger å få løsningen komplett ferdig inkl. montasje blir montasjeprisen kr. 1350,-. Ut over dette betales et månedlig beløp som varierer fra kr. 299,- og oppover, alt avhengig av hastighet. Ved avstand over 8 kilometer fra spredepunkt anbefaler vi brukt litt kraftigere klientradio. Etablering av en slik koster kr. 1990,- (istedenfor 1490,-) i engangs leie. En trenger ikke ekstra brannmur eller router. Se for øvrig prisoversikt på baksiden. Sikkerhet; Hver kunde får også en fast offisiell IP adresse som blir programmert inn i klientrouter/antenne. Denne har innebygget en standard brannmur og hindrer tilgang fra andre nettbrukere. Bestilling; Når vi har mottatt skjemaet på baksiden fra deg i utfylt stand, vil vi sette i gang en prosess med å etablere abonnementet. IP Telefon; Ja, det er mulig å koble til en IP Telefon. Vi har mange kunder som bruker det i dag. Nordix Data AS tilbyr ikke derte, så det må event. bestilles hos et IP Telefoniselskaper. Det gjøres oppmerksom på at dette er et IP datanett og innehar ikke de krav som er innebygd i et telefoni nett. Du kan om ønskelig bestille IP telefon via vår portal ~YW..J.LQ!QllU~J.JlQ. Velg IP Telefoni fra Telio. Om oss; Se på intemett!y.w_wjlqiqjx,ijq og y<ww.nordixnett.no event. send mai! til og de vil bli kontaktet av person fra oss. Dekningskart finnes på ~vww.nordixnf!lno Ad res se/ Address Kontor l Office: TROMSØ Postboks 2151 Sjølundvn. l N-9275 TROMSØ NORWAY Tclefonffelephone Organisasjonsnummer: MVA Besok oss ptj irrtemert- www. 11ordix. 110 Faks/Fax

27 ==«Nortli.X Dnta.J1S=== Kundeavtale - Internett aksess - Senjahopen Navn/Firma( heretter kunden) : Org nummer l fodselsnr: Adresse: Etg: Postnr/sto.:d: Monteringsadr: Gnr Bnr Kontaktperson hos kunde: Telefon( dagtid): Telefaks: E-post: Mobil nr: Per måned - Asynkron - Privat O 2000/500 kbps pr.mnd O 3000/500 kbps pr.mnd O 4000/500 kbps pr.mnd Per måned - Synkron linje -Bedrift O 2000/2000 kbps O 3000/3000 kbps O 5000/5000 kbps pr.mnd pr.mnd pr.mnd Bedrifter : ta kontakt for å få et bedriftsabonnement tilbud Etablering (engang) O Leie av klientrradio m/antenne kr. 1490,- (engangsleie) O eller lang-range antenne kr. l. 990,- (over 8 km fra aksesspunkt) Montasje: O Gjør-Det-Selv kr eller O Montering fast pris kr MonteringsmaterieiJ, patchkabel og reise kommer i tillegg Avtaletid er 12 mnd/ oppsigelsestid 3 mnd, Forskuddsvis fakturering pr. kvartal. Privat pris er inkl. mva. Fri bruk, videredistribusjon ikke tillatt. Fri fast IP adresse på router. Ikke tillatt med hosting servere på privat abonnement (FTP, Mail, Web server) Fri sikt og tilgang til antenne spredepunkt. Det tas forbehold om ekstra omkostinger ved områder med dårlig dekning og vanskelig fremkommelighet. To e-post adresser. E r mne orst tt me d om f: anue av d enne avta e OIJ øns k er å bl' l N or d. IX D a t a AS k un d e Dato Signatur bemyndig person hos kunde Dato Signatur bemyndiget person hos Nordix Data Blokkbokstaver Blokkbokstaver

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen:

FULL FEST I PARTYMAN. Tel Tromsø? Brilliant satsing. Dialog med Dualog. Utgavens hovedtema: IT, internett og telekom. Suksess i Mosjøen: VISJONÆRE NORDLANDSBANKEN side 3 Tel Tromsø? www.destinasjontromso.no RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Suksess i Mosjøen: FULL FEST I PARTYMAN NR. 1, 2000 Brilliant satsing Tromsø-mannen Leif Erik Knutsen har

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer