ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL. Innkalling Styrets beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL. Innkalling Styrets beretning"

Transkript

1 ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL Innkalling Styrets beretning

2 Innkalling Dagsorden: 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling og sakspapirer Opptelling av fremmøte/fullmakter Valg av referent og underskrivere av referat Melding av saker til eventuelt 2. Styrets beretning Gjennomgang ved styrets leder 3. Regnskap og resultat Gjennomgang ved kasserer 4. Budsjett Gjennomgang ved kasserer og styrets leder Forslag til kontingent for 2014: 1250 kroner Forslag til fasadefond for 2014: 1000 kroner 5. Valg 6. Eventuelt GET- avgift for 2014: 3700 kroner (300 kroner lavere enn i 2013 som følge av tilbakebetaling fra GET etter betydelige problemer med nettverket det siste halvåret) Styret foreslo i 2011 at vellet fra da av skulle praktisere innbetalingene i to omganger. Dette er nå fast praksis. Styret foreslår i år at vi endrer noe på innbetalingstidspunktene, dvs. at GET- avgiften betales inn i løpet av våren, og velavgift og innskudd til fasadefondet betales på sensommeren. KLIPP HER og legg i postkassen til styrets leder Nora C. Nerdrum, Akersborg terrasse 13, eller send e- post til: FULLMAKT: Undertegnede, som eier husstand..i Akersborg Vel gir herved fullmakt til.(navn) til å representere meg/oss på årsmøtet.

3 Styrets beretning 1. Styrets sammensetning 2. Styrets møter, arbeidsform og vellets miljø 3. Økonomi og regnskap 4. Informasjon og kommunikasjon 5. Fokusområder 6. Komitéarbeid 7. Faste saker 1. Styrets sammensetning Styret har i 2013 bestått av: Leder: Nora C. Nerdrum, ABT 13 Styremedlem: Krister Paulsen, ABT 33 Styremedlem: Arvid Kristiansen, ABT 30 * Vara: Cecilie Mejdell, ABT 3 Vara: Stian Dahl, ABT 5 Kasserer: Liv Therese Andersen, ABT 21 Styremedlemmer merket med * er på valg 2. Styrets møter, arbeidsform og vellets miljø Styret i Akersborg Vel har hatt syv regulære styremøter i løpet av året (fra april april 2014). Alle styre- og varamedlemmer har vært aktive og deltatt. Kasserer har møtt på styremøtene. Flere komitémedlemmer har vært innom i forbindelse med enkeltsaker. Styrets arbeid har forløpt som vanlig, med få interne og eksterne forespørsler. Styret har forsøkt å følge opp saker man mener er av viktighet for fellesskapet. 3. Økonomi og regnskap Styrets kasserer Liv Therese Andersen har gjort en viktig jobb. Liv møter på styremøtene og er en viktig støttespiller for styrets arbeid. I foregående har det vært en del merarbeid knyttet til salg av jubileumsbok. Styret takker Liv for ekstra innsats i forbindelse med dette. 4. Informasjon og kommunikasjon Vellets e- postliste oppdateres løpende. Vellets medlemmer bes kontakte styret med endringer i kontaktinformasjon for seg selv og eventuelle leieboere. Styret har i løpet av året sendt ut sommerbrev og julebrev med informasjon om styrets arbeid og fokusområder. I tillegg har det vært sendt ut informasjon om enkeltsaker av stor

4 viktighet. Vellets facebook- side administreres ikke av styret, men brukes aktivt av vellets medlemmer. Alle oppfordres til å melde seg inn her. 5. Fokusområder Beboerparkering Dette er en sak mange i vellet er opptatt av. Vi har vært i dialog med både bydelen og bymiljøetaten i løpet av året, og de har uttrykt stor forståelse for vår vanskelige situasjon. På informasjonsmøtet som ble avviklet i begynnelsen av desember ble det informert om at prosjektet igangsettes i 2015 og ikke 2014 som opprinnelig planlagt. Dette betyr at Nordre Aker ikke får «utrullet» sin ordning før i Bydelen har hatt en dialog med Bymiljøetaten om ikke Akersborg og Blindern skal kunne komme med i 2014, men det er ikke konkludert ennå vedrørende dette. Styret har nylig vært i kontakt med vår mann i bydelen, Knut Hammervold, og vil fortsette å legge press på myndighetene utover våren for å få til en best mulig løsning for våre beboere. Brannsikring Styret ble kontaktet av et privat firma (Norsk brannvern) som ville selge vellet en serviceavtale for kontroll og oppfølging av alle boenheter. Styret takket nei, men benyttet anledningen til å rette oppmerksomheten mot brannsikring. Et skriv med anbefalte tiltak ble sendt ut til alle beboere. Styret minner om at brannvesenet gjennomfører tilsyn av piper m.m. med feier hvert fjerde år. De sjekker også røykvarslere, pulverapparater etc. Neste kontroll skjer for vår del i løpet av Helhetsplan Styret har fått opplysninger om at det finnes flere versjoner av helhetsplanen, og har forsøkt å finne tilbake til utvidede dokumenter, uten hell. Vi forholder oss derfor til vedlagte dokument (som er identisk med det som har vært gjeldede de siste årene). I forbindelse med arbeidet med kom vi over originaltegninger av samtlige enheter i vellet. Tegningene ble skannet og videresendt til alle beboerne før jul. Styret var også på befaring i Akersborg terrasse og Ullevålsalleen tidligere i høst for å kartlegge samtlige tilbygg og fasadeendringer i vellet. Befaringen resulterte i et arbeidsnotat som styret vil bruke videre i sitt arbeid med helhetsplanen. Søppel/skadedyr Flere beboere har påpekt et mulig rotteproblem i nabolaget. Det har vært observert rotter i gaten, og de kan som kjent føre med seg smitte. Cecilie Mejdell, vara i styret, er veterinær og har arbeidet med denne problematikken. Styret slutter seg til hennes uttalelse: Vi bor i et område der det er en del rotter. Kommunen driver rottebekjempelse via skadedyrfirmaer. Rotter er tilpasningsdyktige og lærer raskt. De er altetere, er gode til å klatre og til å svømme. De er forsiktige og holder seg vanligvis ute av syne. I Oslo har mange tilhold i kloakksystemet. Det beste vi kan gjøre, er å bidra til å redusere mattilgang og skjuleplasser for rottene, noe som vil begrense formeringspotensialet. Bekjempelse via gift har dessuten vesentlig mindre effekt om det finnes rikelig med mat. Ikke overfyll søppelkasser (da vil fort skjærer, kråker og måker hakke hull på poser og dra avfallet ut over)

5 Ikke kast matavfall på åpen kompost Plukk opp matsøppel i området Hvis man fôrer småfugl, gjør det på en måte som begrenser søl (bruk automater) Nedfallsfrukt er også en matkilde for rotter Ikke skyll matrester i avløp/toalett, pakk og legg det i søppeldunken. Matrester i kloakksystemet er rottemat. Rydd langs husveggene, slik at det blir færre skjulesteder. Rotter er forsiktige og beveger seg nødig i åpent lende. For å unngå å få rotter inn i huset: De kan komme inn i hus via kloakksystemet, sjeldnere gjennom dør/vindu. Sørg derfor for at alle sluk har hel rist. Vær oppmerksom på hull fra tidligere avløpsslanger bytt da rist. Legg på dolokket på toalettene. Bod/fasader I fjorårets årsmelding anbefalte styret at det i kommende periode skulle utarbeides en standard på hvordan frittstående boder kan se ut. Som svar på dette utnevnte styret en egen komité. Se mer om dette i underpunktet bod- og fasadekomité lengre ut i dokumentet. Collettløkkas framtid Tore Slaatta møtte kommunen vedrørende Collettløkkas framtid den 19. juni i fjor. Temaet for møtet var hva som skjer med området når den grå barnehagen mot stjerneblokkene skal tas ned (muligens ved utgangen av 2015). Tore gjentok vellets tidligere ønske om å tilbakeføre området til et mest mulig grønt og sammenhengende område, uten bestemte funksjoner, men gjerne med spredt treplanting. På sikt bør vi, i fellesskap, gjøre oss opp en mening om hva vi ønsker. Bl.a. bør vi se nærmere på om det kan være aktuelt å rive den eksisterende barnehagen (Collettløkka) for å bygge noe som er mer tilpasset omgivelsene og som kan huse flere barn. Styret følger saken videre, og holder beboerne løpende orientert. Dette er en prosess vi kan være med på å påvirke. Kom gjerne med ønsker og tanker om fremtidens Collettløkka! Norsk velforening Akersborg vel har tidligere vært medlem av norsk velforening, nå vellenes fellesorganisasjon. Vi har imidlertid, av uvisse grunner, unnlatt å betalt kontingent de siste årene. Styret har besluttet å gjeninnmelde Akersborg vel i foreningen, og har satt av penger på budsjettet til det (ref. budsjett). Blant godene er en nettside der vi kan legge ut informasjon til beboerne (f.eks. helhetsplan, vedtekter, referat fra årsmøtet og andre fellesdokumenter). Styret vil be et datakyndig velmedlem om å hjelpe til med å legge ut relevant informasjon på data. 6. Komitéarbeid Vellet er godt rustet med aktive komiteer. Takk for god innsats i året som har gått. Deres arbeid bidrar til at Akersborg er et av byens beste steder å bo! Styret og vellet takker komitémedlemmene for helhjertet og driftig innsats! Komiteenes rapporter fra fjoråret med noen tanker om neste års aktiviteter:

6 Komité for uteareal (Thomas, Arild, Jostein, Knut): Komiteen plantet bærbusker og fylte jord langs gjerdet mot grønn rute i Waisenhushagen. Gresset ble klippet jevnlig. Årets akefest utgikk grunnet snømangel. I løpet av 2014 planlegges det å sette opp ballvegg på/foran eksisterende fotballmål og erstatte eksisterende langbord. Komiteen vurderer også innkjøp av parkbenker. Det arbeides dessuten med planer for et hellelagt område for etablering av sitteplasser i området rundt eksisterende sandkasse. På noe lengre sikt ser man for seg et bordtennisbord og et nett med stenger til volleyball/badminton. Vedlikeholdskomité (Eivind, Jostein, Kari) I forbindelse med årsmøtet i fjor ble det besluttet å opprette en vedlikeholdskomité. Dette kom som en konsekvens av en bekymringsmelding fra beboer Eivind Bergmann vedr. stoppekranene som det finnes en av i hver husrekke. Komiteen kontaktet firmaet Avavi, som kom på befaring. Under befaringen med Avavi fikk vi bare sett på 2-3 stoppekranpunkter ettersom de fleste er vanskelig å finne og gjerne gjemt under singel, skiferheller etc. De vi fant var av dårlig stand, og Avavi mente at ingen rørlegger ville tørre å benytte disse dersom det skulle være nødvendig i frykt for å at de skulle gå i lås eller gå i stykker (med etterfølgende problematikk om ansvar). Dette gjør også at vi ikke uten videre kan teste dem for å sjekke om de virker eller ikke. Selve kranene ligger 2-3 meter nedi jorda. Vi fikk ikke noen ordentlig rapport fra Avavi, men et kort notat der de sier at vi bør gjøre ytterligere utredning. Hovedinntrykket var at de gamle kranene bør byttes ut, og dette ble også bekreftet av Avavi i telefonsamtale i etterkant. Komiteen mener, i etterkant av befaringen, at rørproblematikken er for kompleks for en komité. Skifte av hovedstoppekraner bør skje seksjonsvis, og på initiativ fra beboerne selv. Komiteen vil imidlertid oppfordre alle beboerne til å starte denne prosessen i løpet av kort tid. Om flere seksjoner går sammen kan vi muligens få prisen ned. Prisen pr. husstand vil ligge på mellom 5 og kroner. Ettersom komiteen selv mener at den ikke vil kunne ha en praktisk funksjon i forbindelse med dette arbeidet, synes det riktigst å nedlegge den i forbindelse med årsmøtet. Bod- og fasadekomité (Knut, Tone, Camilla, Thomas) Komiteen har nettopp satt i gang, men for 2014 er ambisjonen å utarbeide en situasjonsplan med prinsipiell plassering av boder i de ulike rekkene. I tillegg ønsker komiteen å utarbeide 5 forskjellige bodtyper (tilpasset situasjon). Situasjonsplan og prinsipptegninger er tenkt innlemmet i helhetsplanen. Komiteen vil også undersøke hvorvidt plassering og type kan forhåndsgodkjennes av kommunen slik at beboerne eventuelt står fritt til å bygge etter komiteens retningslinjer de påfølgende årene. Videre er komiteen i gang med å kartlegge eksisterende fargebruk på alle hus i gaten. I første omgang er målet å utarbeide et skriv om gjeldende farger som kan deles ut til alle, særlig nyinnflyttede som kanskje skal i gang med oppussing. På sikt vil komiteen lage ett eller flere forslag til ny fargebruksplan. Styret oppfordrer dem som enda ikke har sendt inn fargekoder til komiteen til å gjøre det så snart som mulig. Festkomité (Kari, Idunn, Kristi Marie): Festkomiteen arrangerte sommarfest på tradisjonelt vis og til fast tid siste laurdag før skulestart i august. I desember arrangerte vi førjulstreff med servering av gløgg og pølser,

7 med julesong og nissebesøk. Festkomiteen har planer om å halde fram med desse arrangementa også dette året. Vi snakkar gjerne med juletrefestkomiteen om samarbeid og eventuelt andre måtar å gjere ting på. Juletrefestkomité (Marit, Tone, Britt): Den tradisjonsrike juletrefesten i menighetshuset hadde i år stort oppmøte. Nærmere 60 barn og voksne Akersborgere stilte opp. Nytt i år var at det ble servert middag, noe mange satte stor pris på. Alle hadde med kaker til kaffe. Det var gang rundt juletreet og nissen kom innom med godteposer. Det var en markering av Bittens initiativ og årelange innsats i juletrefestkomitéen. Komiteen ønsker å videreføre denne juletrefestformen. Komité for trygg trafikk (Kristi Marie, Atle, Camilla) Antallet barn i vellet veks. Komiteen vil difor ta opp att haldningskampanjen for lav fart i løpet av våren. Skiltaksjonen i fjor er enno ikkje fullført, i løpet av våren må det siste skiltet opp i Ullevålsalleen. 18 skulebarn frå Akersborg har sin daglege veg til og frå Ullevål skole. Området opplever trafikkvekst, og vi har difor samla innnpel frå foreldre og sendt til Ullevål FAU si trafikkgruppe. Trafikktryggleik for skulebarn blir ei sak vellet bør engasjere seg i tida framover, og det er nyttig å samarbeide med andre som arbeider med same sak. Komiteen ønskjer å bruke dugnaden i år til å motivere folk i vellet til å klippe hekkane sine. Når det gror igjen, blir gata meir uoversikteleg og trafikken meir farleg IKT- og mediakomiteen (Tore, Per Kristian): Den nyopprettede IKT- og mediagruppen i vellet har gjort sonderinger av markedet for bredbånd- og fjernsynskanaltilbud til vellets beboere. Vi har i flere år nytt godt av et kollektivt abonnementstilbud fra Get, som har gitt oss noe rimeligere kostnader enn om vi opererte enkeltvis, og kanskje også noe bedre service, når noe har skjedd med nett og kanaler. Men som vi har erfart er teknologien ikke perfekt og vi har etter hvert måttet gå mange runder med Gets kundeansvarlige. Et gjennombrudd skjedde i vinter, da Get innrømmet at det var vedvarende kapasitetsproblemer og tekniske mangler ved en "node", og de har siden utbedret dette og lovet bot og bedring. For de fleste er nettet nå blitt merkbart bedre og mer stabilt, og Gets kundeservice har tatt seg opp betraktelig. På et eget vel- møte i januar fikk vi også besøk av en ny velkontakt som gjorde et sympatisk og velment inntrykk av at Gets tilbud i fremtiden vil være meget godt for vellets beboere. Get har gitt oss et godt tilbud for en fornyet og forbedret 3- års avtale (eller 5- år). Som de illojale og kyniske kundene vi likevel er, har vi sondert markedet for andre tilbud og teknologiske muligheter. Inntil nå har vi vært underlagt et regelrett monopol (Get), men nå åpner det seg muligheter for andre kabelleverandører. Heldigvis eier vi det såkalte spredenettet, altså ledningene som går mellom husene internt i Akersborg Terrasse. Hvis noen andre også vil føre signaler til spredenettet vårt, står vi dermed friere mht valg av leverandør. Det viste seg at leverandøren Homenet kan tilby oss fiberforbindelser med både høyere hastighet og lavere pris per megabyte enn Get og at de eier en fiberkabel liggende i Ullevålsalleen. I følge de opplysninger vi har fått foreløpig vil det være relativt enkelt å koble vellet på denne. Men vi vet i skrivende stund ikke om det også vil medføre noe graving fra Ullevålsalleen. Homenet tilbyr, som Get, en TV- løsning med PVR/«Get- boks» via Viasat.

8 Det første alternativet til Get er altså Homenet, enten ved at alle gjør det, eller ved at en gruppe beboere inngår avtaler med Homenet parallelt med at flertallet av vellets beboere ellers har avtale med Get. Det vil sannsynligvis innebære en installasjonskostnad på anslagsvis 4000 kroner per enhet. Dette er trolig det mest realistiske alternativet på kort sikt. Men dersom et flertall i vellet går inn for å bruke det felles spredenettet til signaler fra Homenet/Viasat i stedet for Get, vil denne installasjonsutgiften kunne falle bort. Her er det foreløpige pristilbud fra Homenet: Etablering av og fiberfremføring fra fiberpunkt til felles spredenett for Akersborg Terrasse: 3 års avtale: 234,- kroner i mnd i 3 år. Etter disse tre årene vil borettslaget/sameie stå som eier av fiberkabelen og 234,- i mnd vil falle bort. 5 års avtale: Bredbåndstjenesten: 140,- kroner i mnd i 3 år. Etter disse tre årene vil borettslaget/sameie stå som eier av fiberkabelen og 140,- i mnd vil falle bort. Etablering av Router/modem 990,- engangssum. Hastigheter: 5/5 120,- i mnd. 30/30 299,- i mnd"bjørkeng, Per Kristian" 50/ i mnd. 100/ ,- i mnd. TV- tilbud fra Viasat med grunnpakke: 175 kr i mnd. Den som sammenligner med prisene fra Get, vil se at man her får langt mer hastighet for pengene, særlig etter at installasjonskostnadene er nedbetalt (altså etter tre år). Legg også merke til at uthastighetene i mange tilfeller er minst ti ganger raskere enn Gets tilbud. Spesielt for de som benytter videokonferanser og/eller lagring av bilder og film på nett, vil dette være attraktivt. De største hastighetene er så høye at man faktisk ikke lenger vil trenge en lokal harddisk, men kan lagre alle sine data på nett fortløpende. Det andre alternativet som foreligger til Get er streaming. Både i dette tilbudet og i tilbudet fra Get vil det for noen være et alternativ å kutte ut grunnpakken med TV. Det er mulig allerede i dag å streame fjernsyn via bredbåndet. Men det krever noe mer kompetanse på teknologi og noe mer utstyr (f.eks. Apple tv og Ipad). Med dette trenger man bare betale for bredbåndtilgang. I stedet for Gets boksteknologi vil man imidlertid måtte koble seg på andre tilbydere av innhold på egen hånd, f.eks. Netflix og TV2Sumo e.l. NRKs kanaler vil man kunne få "gratis", og dette vil fungere bra om man f.eks. har rundt 10 Mbit bredbånd eller mer. For installasjon og bruk av denne teknologiløsningen, se vår nye nabo Per Kristians forbrukerveiledning på: kabelkutters- bekjennelser html Vi arbeider nå intenst med denne saken for å se om totalpakken til Homenet er noe vi vil anbefale for fellesskapet som et alternativ til Get allerede denne våren. Avtalen med Get utgår i juni. Dersom vi mener det er grunnlag for det, vil vi anbefale et ekstraordinært møte i vellet for å ta stilling til dette, ettersom et flertall må bestemme hva spredenettet skal brukes til. Nærmere orientering om status i saken vil bli gitt på årsmøtet. Men vi anbefaler allerede nå alle som er interessert i ny og kjappere nettforbindelse via fiber fra Homenet å ta kontakt med IKT- komiteens leder Tore på slik at vi får inntrykk av om det

9 er interesse for saken. Dersom det bare blir svært få interesserte, er det ikke helt sikkert Homenet vil kunne koble oss på fibernettet. 17. maikomité (Inger) Styret støtter alle arrangementene økonomisk (ref. regnskap og budsjett) 7. Faste saker Fasader og byggesaker: Styret har det siste året mottatt tre søknader én om å sette opp trapp fra veranda til forhage mot gaten (ABT 28) og to om små endringer i fasade mot hagen (ABT 35 og 21). Alle ble innvilget. Styret presiserer viktigheten av at vellets beboere søker styret om godkjennelse før igangsettelse av fasadeendringer (dette kommer i tillegg til en eventuell søknad til plan- og bygningsetaten). Følgende er utdrag er hentet fra vellets vedtekter: "(...) De kan ikke på egen hånd foreta utvendige forandringer av husene eller deres farge uten Styrets samtykke. Dette innebærer at medlemmene er forpliktet av de retningslinjer som er trukket opp i helhetsplanen." I sin artikkel om Karl Stenersen og Akersborg terrasse i vår nylig utgitte jubileumsbok, skriver Kari Brandtzæg mye om hvor gjennomtenkt Stenersens ide om Akersborg var. Det har skjedd svært uheldige endringer på fasadene i tidligere år. Helhetsplanen var direkte foranlediget av dette. Ved siden av å søke styret er det viktig at beboerne husker å varsle alle naboer, ikke bare naboen ved siden av, men alle som påvirkes av den planlagte endringen (også naboer vis- a- vis, over gate eller over bakhager). Styret anmoder videre alle som skifter vindu/verandadør om å holde seg til rekkens riktige farge. Bestiller man hvite vinduer/verandadører må disse males snarest. Dugnad: Årets RUSKEN- dato for vellet er tirsdag 6. Mai kl Styret holder pølser og drikke etter dugnaden. Styret oppfordrer beboerne til å være nøye med å holde hekker nede ut mot bilveiene og til naboene resten av året. Vær flinke til å beskjære trær! Vi bor trangt, og høye, ville trær skygger for andre beboere. Ingen trær bør vokse over husrekkene. Hagebybladet: Olav Rokseth overtok som redaktør i Styret oppfordrer beboerne i Akersborg Vel til å bidra med å sende inn små (og store) epistler til Hagebybladet. Styret har tradisjonelt støttet Hagebybladet økonomisk, og innstiller på å fortsette med dette. Styret i Akersborg Vel, 15. april 2014 Nora Ceciliedatter Nerdrum, Arvid Kristiansen, Krister Paulsen Stian Dahl, Cecilie Mejdell

ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 27. APRIL KL. 19 CAFÉ ABEL

ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 27. APRIL KL. 19 CAFÉ ABEL ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 27. APRIL KL. 19 CAFÉ ABEL Innkalling Dagsorden: 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling og sakspapirer Opptelling av fremmøte/fullmakter Valg av referent og underskrivere

Detaljer

ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 21. APRIL KL. 19:30 CAFÉ ABEL

ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 21. APRIL KL. 19:30 CAFÉ ABEL ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 21. APRIL KL. 19:30 CAFÉ ABEL Innkalling Dagsorden: 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling og sakspapirer Opptelling av fremmøte/fullmakter Valg av referent og underskrivere

Detaljer

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00

TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 GENERALFORSLAMLING LØGEHEIA HYTTEGREND TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00 AGENDA: 1. Godkjenning stemmeberettiget 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av 2 stykk til signering

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING Vedlagt finner du saksliste for årsmøtet i velforeningen. PÅMINNELSE HAR DU HUSKET Å LEVERE TEGNINGEN FOR DITT SEKUNDÆRPUNKT FOR TV, INTERNETT ELLER TELEFONI

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett.

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Rundskriv 2 / 2017 Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Bakgrunn Vår avtale med Canal Digital (CD) som "låste" oss i to år utløp i november

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameigarmøte i Mikkalen Sameie, tysdag,

Innkalling til ekstraordinært sameigarmøte i Mikkalen Sameie, tysdag, MIKKALEN SAMEIE Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 10.10.2017 Innkalling til ekstraordinært sameigarmøte i Mikkalen Sameie, tysdag, 10.10.2017 Tid: kl. 18:00 20:00 Stad: Cyriax Clinic AS, Fjøsangervegen

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Informasjon om forprosjekt for offentlig

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 21. april 2009 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted: Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 5. april 2017 Kl 19.00 Østheim, Bjerkelundsveien 31-33 Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan sikre at fellesområder og felles

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 20. MARS 2010 13. APRIL 2011 INNLEDNING Velforeningens styre står for den daglige ledelse og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

Detaljer

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie Protokoll for sameiermøte i rækkehus oligsameie Møtedato 15.03.2007 Møtetidspunkt Kl. 17.30 Møtested rækkehus oligsameie i Trimrommet Tilstede var og til sammen 12 seksjonseiere 9 med fullmakt 21 stemmeberettigede

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Styret har notert seg at det er en del spørsmål og uro rundt valg av ny TV- og bredbånds-leverandør for borettslaget. For å sikre at alle andelseiere

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel

Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel Dato: 05.04.2017 Sted: Østheim Velhus Tilstede: 37 deltakere, hvorav 27 stemmeberettigede. Christian H. Rafn ledet møtet Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått)

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg VEDTEKTER (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 Kinnskogen Radio/TV- anlegg (heretter kalt KjennRTV) er en selvstendig forening bestående av medlemmer som er tilknyttet

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte Man 6. febr. 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Hans Christian Kruse GB305

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Styremøte 19. Januar 2015

Styremøte 19. Januar 2015 Styremøte 19. Januar 2015 Sted : Tåsenveien 14 F, Vivi Christensen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen, Fraværende: Renate Salomonsen Referent

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN:

HAGABRÅTEN VEL DAGSORDEN: Innkalling til årsmøtet i Hagabråten Vel 2012 ------------------------------------------------------------------------------------ Tid: Onsdag 11. april kl 19.00-21.00 Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Åpent referat styremøte 12/10 2015 kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 12/10 2015 kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 12/10 2015 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Stian, Aase, Fritz Langhammer, Liv (inntrer som fullt medlem) Frafall: Øystein (syk) Orienteringssaker Godkjenning av referat

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985.

Protokoll fra årsmøtet 2007. Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøtet 2007 Bydalens vel stiftet 10. desember 1985. Protokoll fra årsmøte i Bydalens vel 29. mars 2007 i Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri med 49 medlemmer tilstede. Styret Styret har i 2006

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Årsmøte Østlien Vel. 9. april 2013. Styret. Henning Nordvik. Ivar Brosvik 100 E Jarle Danielsen 92 A Øystein Eriksen 92 F

Årsmøte Østlien Vel. 9. april 2013. Styret. Henning Nordvik. Ivar Brosvik 100 E Jarle Danielsen 92 A Øystein Eriksen 92 F 1 C 9. april 2013 Årsmøte Østlien Vel Tid (dato, fra kl til kl): 9. april 2013 Sted: Varden Skole Innkalt av: Deltakere: Styret Ivar Brosvik 100 E Jarle Danielsen 92 A Øystein Eriksen 92 F Referent: Henning

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Hellvikskog Vel v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 www.hellvikskog.nesodden.net REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Tid: Kl. 19:15 Sted: Hellviktangen Tilstede:

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Møtedato 22.04.2008 Møtetidspunkt Kl 19:00 Møtested Vaskekjelleren, Bogstadveien 46 Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt til sammen

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING PROTOKOLL FRA DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 15. mars 2017 kl. 18.30 på Stenbråten skole. Fremmøte: 42 stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra FAU-møte 1.juni 2015

Referat fra FAU-møte 1.juni 2015 Referat fra FAU-møte 1.juni 2015 Sted: Lærerværelset på Disen skole Tid: 19:15-21:00 Informasjon fra skoleledelsen Sak nr: Sak: Ansvar/frist: Informasjon fra rektor Kari Skolestarter-saken: Se sak 02.06

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Årsmøte i Uskekalven Velforening. Tirsdag kl

Årsmøte i Uskekalven Velforening. Tirsdag kl Årsmøte i Uskekalven Velforening Tirsdag 21.02.2017 kl. 18.30 Valg av møteleder Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse. Styret foreslår at styreleder leder årsmøte. Årsmøte trenger referent,

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30

Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Innkalling til årsmøte i Nordre Nes Velforening 26. mai 2016 kl 17:30 Sted: Marie Treschow Pensjonistsenter, Kjellerstuen Vedlagt finner du innkalling og endelig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 PEPPERSTAD.NET TIRSDAG 24. APRIL 2012 Referat generalforsamling Pepperstad.net 24.04.2012 Side 1 Informasjonsmøte ved Get Driftskvalitet og kundetilfredshet Get har arbeidet

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel Dato 12. juni 2013 Kl. 19:00. Møtested: Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Tilstede var 0 seksjonseiere og 8 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Nordslettveien velforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte. Nordslettveien velforening Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Nordslettveien velforening Tirsdag 6. juni 2017 klokka 19.00 Sted: Kunngjøres ved oppslag og på nordslettveien.no TIL MEDLEMMER I NORDSLETTVEIEN VELFORENING Etter

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Skeibo årsmøte 12 april 2009

Skeibo årsmøte 12 april 2009 Skeibo årsmøte 12 april 2009 Saksliste Registrering av deltagere ved inngangen. Til behandling: Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder Valg av protokollfører og 2 personer til å underskrive

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

Styremøte 24. juni 2014

Styremøte 24. juni 2014 Styremøte 24. juni 2014 Sted: Tåsenveien 14 E, Christian Nissen Til stede: Christian Nissen, Tore Broholt, Anette Gundersen, Renate Salomonsen, Arne Reisegg Myklestad, Vivi Christensen Forfall: Referent:

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

REFERAT, ÅRSMØTE 2011, BREKKERØD 1 VEL

REFERAT, ÅRSMØTE 2011, BREKKERØD 1 VEL REFERAT, ÅRSMØTE 2011, BREKKERØD 1 VEL MØTE NR.: Årsmøte / 2011 STED: Brekkerød barnehage DATO: 13.april 2011 FRA / TIL KLOKKEN: 19.00 20.30 TILSTEDE: FRA STYRET: 20 medlemmer Mai-Sissel Fotland Holt Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer