ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL. Innkalling Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL. Innkalling Styrets beretning"

Transkript

1 ÅRSMØTE I AKERSBORG VEL 28. APRIL 2014 CAFÉ ABEL Innkalling Styrets beretning

2 Innkalling Dagsorden: 1. Konstituering av møtet Godkjenning av innkalling og sakspapirer Opptelling av fremmøte/fullmakter Valg av referent og underskrivere av referat Melding av saker til eventuelt 2. Styrets beretning Gjennomgang ved styrets leder 3. Regnskap og resultat Gjennomgang ved kasserer 4. Budsjett Gjennomgang ved kasserer og styrets leder Forslag til kontingent for 2014: 1250 kroner Forslag til fasadefond for 2014: 1000 kroner 5. Valg 6. Eventuelt GET- avgift for 2014: 3700 kroner (300 kroner lavere enn i 2013 som følge av tilbakebetaling fra GET etter betydelige problemer med nettverket det siste halvåret) Styret foreslo i 2011 at vellet fra da av skulle praktisere innbetalingene i to omganger. Dette er nå fast praksis. Styret foreslår i år at vi endrer noe på innbetalingstidspunktene, dvs. at GET- avgiften betales inn i løpet av våren, og velavgift og innskudd til fasadefondet betales på sensommeren. KLIPP HER og legg i postkassen til styrets leder Nora C. Nerdrum, Akersborg terrasse 13, eller send e- post til: FULLMAKT: Undertegnede, som eier husstand..i Akersborg Vel gir herved fullmakt til.(navn) til å representere meg/oss på årsmøtet.

3 Styrets beretning 1. Styrets sammensetning 2. Styrets møter, arbeidsform og vellets miljø 3. Økonomi og regnskap 4. Informasjon og kommunikasjon 5. Fokusområder 6. Komitéarbeid 7. Faste saker 1. Styrets sammensetning Styret har i 2013 bestått av: Leder: Nora C. Nerdrum, ABT 13 Styremedlem: Krister Paulsen, ABT 33 Styremedlem: Arvid Kristiansen, ABT 30 * Vara: Cecilie Mejdell, ABT 3 Vara: Stian Dahl, ABT 5 Kasserer: Liv Therese Andersen, ABT 21 Styremedlemmer merket med * er på valg 2. Styrets møter, arbeidsform og vellets miljø Styret i Akersborg Vel har hatt syv regulære styremøter i løpet av året (fra april april 2014). Alle styre- og varamedlemmer har vært aktive og deltatt. Kasserer har møtt på styremøtene. Flere komitémedlemmer har vært innom i forbindelse med enkeltsaker. Styrets arbeid har forløpt som vanlig, med få interne og eksterne forespørsler. Styret har forsøkt å følge opp saker man mener er av viktighet for fellesskapet. 3. Økonomi og regnskap Styrets kasserer Liv Therese Andersen har gjort en viktig jobb. Liv møter på styremøtene og er en viktig støttespiller for styrets arbeid. I foregående har det vært en del merarbeid knyttet til salg av jubileumsbok. Styret takker Liv for ekstra innsats i forbindelse med dette. 4. Informasjon og kommunikasjon Vellets e- postliste oppdateres løpende. Vellets medlemmer bes kontakte styret med endringer i kontaktinformasjon for seg selv og eventuelle leieboere. Styret har i løpet av året sendt ut sommerbrev og julebrev med informasjon om styrets arbeid og fokusområder. I tillegg har det vært sendt ut informasjon om enkeltsaker av stor

4 viktighet. Vellets facebook- side administreres ikke av styret, men brukes aktivt av vellets medlemmer. Alle oppfordres til å melde seg inn her. 5. Fokusområder Beboerparkering Dette er en sak mange i vellet er opptatt av. Vi har vært i dialog med både bydelen og bymiljøetaten i løpet av året, og de har uttrykt stor forståelse for vår vanskelige situasjon. På informasjonsmøtet som ble avviklet i begynnelsen av desember ble det informert om at prosjektet igangsettes i 2015 og ikke 2014 som opprinnelig planlagt. Dette betyr at Nordre Aker ikke får «utrullet» sin ordning før i Bydelen har hatt en dialog med Bymiljøetaten om ikke Akersborg og Blindern skal kunne komme med i 2014, men det er ikke konkludert ennå vedrørende dette. Styret har nylig vært i kontakt med vår mann i bydelen, Knut Hammervold, og vil fortsette å legge press på myndighetene utover våren for å få til en best mulig løsning for våre beboere. Brannsikring Styret ble kontaktet av et privat firma (Norsk brannvern) som ville selge vellet en serviceavtale for kontroll og oppfølging av alle boenheter. Styret takket nei, men benyttet anledningen til å rette oppmerksomheten mot brannsikring. Et skriv med anbefalte tiltak ble sendt ut til alle beboere. Styret minner om at brannvesenet gjennomfører tilsyn av piper m.m. med feier hvert fjerde år. De sjekker også røykvarslere, pulverapparater etc. Neste kontroll skjer for vår del i løpet av Helhetsplan Styret har fått opplysninger om at det finnes flere versjoner av helhetsplanen, og har forsøkt å finne tilbake til utvidede dokumenter, uten hell. Vi forholder oss derfor til vedlagte dokument (som er identisk med det som har vært gjeldede de siste årene). I forbindelse med arbeidet med kom vi over originaltegninger av samtlige enheter i vellet. Tegningene ble skannet og videresendt til alle beboerne før jul. Styret var også på befaring i Akersborg terrasse og Ullevålsalleen tidligere i høst for å kartlegge samtlige tilbygg og fasadeendringer i vellet. Befaringen resulterte i et arbeidsnotat som styret vil bruke videre i sitt arbeid med helhetsplanen. Søppel/skadedyr Flere beboere har påpekt et mulig rotteproblem i nabolaget. Det har vært observert rotter i gaten, og de kan som kjent føre med seg smitte. Cecilie Mejdell, vara i styret, er veterinær og har arbeidet med denne problematikken. Styret slutter seg til hennes uttalelse: Vi bor i et område der det er en del rotter. Kommunen driver rottebekjempelse via skadedyrfirmaer. Rotter er tilpasningsdyktige og lærer raskt. De er altetere, er gode til å klatre og til å svømme. De er forsiktige og holder seg vanligvis ute av syne. I Oslo har mange tilhold i kloakksystemet. Det beste vi kan gjøre, er å bidra til å redusere mattilgang og skjuleplasser for rottene, noe som vil begrense formeringspotensialet. Bekjempelse via gift har dessuten vesentlig mindre effekt om det finnes rikelig med mat. Ikke overfyll søppelkasser (da vil fort skjærer, kråker og måker hakke hull på poser og dra avfallet ut over)

5 Ikke kast matavfall på åpen kompost Plukk opp matsøppel i området Hvis man fôrer småfugl, gjør det på en måte som begrenser søl (bruk automater) Nedfallsfrukt er også en matkilde for rotter Ikke skyll matrester i avløp/toalett, pakk og legg det i søppeldunken. Matrester i kloakksystemet er rottemat. Rydd langs husveggene, slik at det blir færre skjulesteder. Rotter er forsiktige og beveger seg nødig i åpent lende. For å unngå å få rotter inn i huset: De kan komme inn i hus via kloakksystemet, sjeldnere gjennom dør/vindu. Sørg derfor for at alle sluk har hel rist. Vær oppmerksom på hull fra tidligere avløpsslanger bytt da rist. Legg på dolokket på toalettene. Bod/fasader I fjorårets årsmelding anbefalte styret at det i kommende periode skulle utarbeides en standard på hvordan frittstående boder kan se ut. Som svar på dette utnevnte styret en egen komité. Se mer om dette i underpunktet bod- og fasadekomité lengre ut i dokumentet. Collettløkkas framtid Tore Slaatta møtte kommunen vedrørende Collettløkkas framtid den 19. juni i fjor. Temaet for møtet var hva som skjer med området når den grå barnehagen mot stjerneblokkene skal tas ned (muligens ved utgangen av 2015). Tore gjentok vellets tidligere ønske om å tilbakeføre området til et mest mulig grønt og sammenhengende område, uten bestemte funksjoner, men gjerne med spredt treplanting. På sikt bør vi, i fellesskap, gjøre oss opp en mening om hva vi ønsker. Bl.a. bør vi se nærmere på om det kan være aktuelt å rive den eksisterende barnehagen (Collettløkka) for å bygge noe som er mer tilpasset omgivelsene og som kan huse flere barn. Styret følger saken videre, og holder beboerne løpende orientert. Dette er en prosess vi kan være med på å påvirke. Kom gjerne med ønsker og tanker om fremtidens Collettløkka! Norsk velforening Akersborg vel har tidligere vært medlem av norsk velforening, nå vellenes fellesorganisasjon. Vi har imidlertid, av uvisse grunner, unnlatt å betalt kontingent de siste årene. Styret har besluttet å gjeninnmelde Akersborg vel i foreningen, og har satt av penger på budsjettet til det (ref. budsjett). Blant godene er en nettside der vi kan legge ut informasjon til beboerne (f.eks. helhetsplan, vedtekter, referat fra årsmøtet og andre fellesdokumenter). Styret vil be et datakyndig velmedlem om å hjelpe til med å legge ut relevant informasjon på data. 6. Komitéarbeid Vellet er godt rustet med aktive komiteer. Takk for god innsats i året som har gått. Deres arbeid bidrar til at Akersborg er et av byens beste steder å bo! Styret og vellet takker komitémedlemmene for helhjertet og driftig innsats! Komiteenes rapporter fra fjoråret med noen tanker om neste års aktiviteter:

6 Komité for uteareal (Thomas, Arild, Jostein, Knut): Komiteen plantet bærbusker og fylte jord langs gjerdet mot grønn rute i Waisenhushagen. Gresset ble klippet jevnlig. Årets akefest utgikk grunnet snømangel. I løpet av 2014 planlegges det å sette opp ballvegg på/foran eksisterende fotballmål og erstatte eksisterende langbord. Komiteen vurderer også innkjøp av parkbenker. Det arbeides dessuten med planer for et hellelagt område for etablering av sitteplasser i området rundt eksisterende sandkasse. På noe lengre sikt ser man for seg et bordtennisbord og et nett med stenger til volleyball/badminton. Vedlikeholdskomité (Eivind, Jostein, Kari) I forbindelse med årsmøtet i fjor ble det besluttet å opprette en vedlikeholdskomité. Dette kom som en konsekvens av en bekymringsmelding fra beboer Eivind Bergmann vedr. stoppekranene som det finnes en av i hver husrekke. Komiteen kontaktet firmaet Avavi, som kom på befaring. Under befaringen med Avavi fikk vi bare sett på 2-3 stoppekranpunkter ettersom de fleste er vanskelig å finne og gjerne gjemt under singel, skiferheller etc. De vi fant var av dårlig stand, og Avavi mente at ingen rørlegger ville tørre å benytte disse dersom det skulle være nødvendig i frykt for å at de skulle gå i lås eller gå i stykker (med etterfølgende problematikk om ansvar). Dette gjør også at vi ikke uten videre kan teste dem for å sjekke om de virker eller ikke. Selve kranene ligger 2-3 meter nedi jorda. Vi fikk ikke noen ordentlig rapport fra Avavi, men et kort notat der de sier at vi bør gjøre ytterligere utredning. Hovedinntrykket var at de gamle kranene bør byttes ut, og dette ble også bekreftet av Avavi i telefonsamtale i etterkant. Komiteen mener, i etterkant av befaringen, at rørproblematikken er for kompleks for en komité. Skifte av hovedstoppekraner bør skje seksjonsvis, og på initiativ fra beboerne selv. Komiteen vil imidlertid oppfordre alle beboerne til å starte denne prosessen i løpet av kort tid. Om flere seksjoner går sammen kan vi muligens få prisen ned. Prisen pr. husstand vil ligge på mellom 5 og kroner. Ettersom komiteen selv mener at den ikke vil kunne ha en praktisk funksjon i forbindelse med dette arbeidet, synes det riktigst å nedlegge den i forbindelse med årsmøtet. Bod- og fasadekomité (Knut, Tone, Camilla, Thomas) Komiteen har nettopp satt i gang, men for 2014 er ambisjonen å utarbeide en situasjonsplan med prinsipiell plassering av boder i de ulike rekkene. I tillegg ønsker komiteen å utarbeide 5 forskjellige bodtyper (tilpasset situasjon). Situasjonsplan og prinsipptegninger er tenkt innlemmet i helhetsplanen. Komiteen vil også undersøke hvorvidt plassering og type kan forhåndsgodkjennes av kommunen slik at beboerne eventuelt står fritt til å bygge etter komiteens retningslinjer de påfølgende årene. Videre er komiteen i gang med å kartlegge eksisterende fargebruk på alle hus i gaten. I første omgang er målet å utarbeide et skriv om gjeldende farger som kan deles ut til alle, særlig nyinnflyttede som kanskje skal i gang med oppussing. På sikt vil komiteen lage ett eller flere forslag til ny fargebruksplan. Styret oppfordrer dem som enda ikke har sendt inn fargekoder til komiteen til å gjøre det så snart som mulig. Festkomité (Kari, Idunn, Kristi Marie): Festkomiteen arrangerte sommarfest på tradisjonelt vis og til fast tid siste laurdag før skulestart i august. I desember arrangerte vi førjulstreff med servering av gløgg og pølser,

7 med julesong og nissebesøk. Festkomiteen har planer om å halde fram med desse arrangementa også dette året. Vi snakkar gjerne med juletrefestkomiteen om samarbeid og eventuelt andre måtar å gjere ting på. Juletrefestkomité (Marit, Tone, Britt): Den tradisjonsrike juletrefesten i menighetshuset hadde i år stort oppmøte. Nærmere 60 barn og voksne Akersborgere stilte opp. Nytt i år var at det ble servert middag, noe mange satte stor pris på. Alle hadde med kaker til kaffe. Det var gang rundt juletreet og nissen kom innom med godteposer. Det var en markering av Bittens initiativ og årelange innsats i juletrefestkomitéen. Komiteen ønsker å videreføre denne juletrefestformen. Komité for trygg trafikk (Kristi Marie, Atle, Camilla) Antallet barn i vellet veks. Komiteen vil difor ta opp att haldningskampanjen for lav fart i løpet av våren. Skiltaksjonen i fjor er enno ikkje fullført, i løpet av våren må det siste skiltet opp i Ullevålsalleen. 18 skulebarn frå Akersborg har sin daglege veg til og frå Ullevål skole. Området opplever trafikkvekst, og vi har difor samla innnpel frå foreldre og sendt til Ullevål FAU si trafikkgruppe. Trafikktryggleik for skulebarn blir ei sak vellet bør engasjere seg i tida framover, og det er nyttig å samarbeide med andre som arbeider med same sak. Komiteen ønskjer å bruke dugnaden i år til å motivere folk i vellet til å klippe hekkane sine. Når det gror igjen, blir gata meir uoversikteleg og trafikken meir farleg IKT- og mediakomiteen (Tore, Per Kristian): Den nyopprettede IKT- og mediagruppen i vellet har gjort sonderinger av markedet for bredbånd- og fjernsynskanaltilbud til vellets beboere. Vi har i flere år nytt godt av et kollektivt abonnementstilbud fra Get, som har gitt oss noe rimeligere kostnader enn om vi opererte enkeltvis, og kanskje også noe bedre service, når noe har skjedd med nett og kanaler. Men som vi har erfart er teknologien ikke perfekt og vi har etter hvert måttet gå mange runder med Gets kundeansvarlige. Et gjennombrudd skjedde i vinter, da Get innrømmet at det var vedvarende kapasitetsproblemer og tekniske mangler ved en "node", og de har siden utbedret dette og lovet bot og bedring. For de fleste er nettet nå blitt merkbart bedre og mer stabilt, og Gets kundeservice har tatt seg opp betraktelig. På et eget vel- møte i januar fikk vi også besøk av en ny velkontakt som gjorde et sympatisk og velment inntrykk av at Gets tilbud i fremtiden vil være meget godt for vellets beboere. Get har gitt oss et godt tilbud for en fornyet og forbedret 3- års avtale (eller 5- år). Som de illojale og kyniske kundene vi likevel er, har vi sondert markedet for andre tilbud og teknologiske muligheter. Inntil nå har vi vært underlagt et regelrett monopol (Get), men nå åpner det seg muligheter for andre kabelleverandører. Heldigvis eier vi det såkalte spredenettet, altså ledningene som går mellom husene internt i Akersborg Terrasse. Hvis noen andre også vil føre signaler til spredenettet vårt, står vi dermed friere mht valg av leverandør. Det viste seg at leverandøren Homenet kan tilby oss fiberforbindelser med både høyere hastighet og lavere pris per megabyte enn Get og at de eier en fiberkabel liggende i Ullevålsalleen. I følge de opplysninger vi har fått foreløpig vil det være relativt enkelt å koble vellet på denne. Men vi vet i skrivende stund ikke om det også vil medføre noe graving fra Ullevålsalleen. Homenet tilbyr, som Get, en TV- løsning med PVR/«Get- boks» via Viasat.

8 Det første alternativet til Get er altså Homenet, enten ved at alle gjør det, eller ved at en gruppe beboere inngår avtaler med Homenet parallelt med at flertallet av vellets beboere ellers har avtale med Get. Det vil sannsynligvis innebære en installasjonskostnad på anslagsvis 4000 kroner per enhet. Dette er trolig det mest realistiske alternativet på kort sikt. Men dersom et flertall i vellet går inn for å bruke det felles spredenettet til signaler fra Homenet/Viasat i stedet for Get, vil denne installasjonsutgiften kunne falle bort. Her er det foreløpige pristilbud fra Homenet: Etablering av og fiberfremføring fra fiberpunkt til felles spredenett for Akersborg Terrasse: 3 års avtale: 234,- kroner i mnd i 3 år. Etter disse tre årene vil borettslaget/sameie stå som eier av fiberkabelen og 234,- i mnd vil falle bort. 5 års avtale: Bredbåndstjenesten: 140,- kroner i mnd i 3 år. Etter disse tre årene vil borettslaget/sameie stå som eier av fiberkabelen og 140,- i mnd vil falle bort. Etablering av Router/modem 990,- engangssum. Hastigheter: 5/5 120,- i mnd. 30/30 299,- i mnd"bjørkeng, Per Kristian" 50/ i mnd. 100/ ,- i mnd. TV- tilbud fra Viasat med grunnpakke: 175 kr i mnd. Den som sammenligner med prisene fra Get, vil se at man her får langt mer hastighet for pengene, særlig etter at installasjonskostnadene er nedbetalt (altså etter tre år). Legg også merke til at uthastighetene i mange tilfeller er minst ti ganger raskere enn Gets tilbud. Spesielt for de som benytter videokonferanser og/eller lagring av bilder og film på nett, vil dette være attraktivt. De største hastighetene er så høye at man faktisk ikke lenger vil trenge en lokal harddisk, men kan lagre alle sine data på nett fortløpende. Det andre alternativet som foreligger til Get er streaming. Både i dette tilbudet og i tilbudet fra Get vil det for noen være et alternativ å kutte ut grunnpakken med TV. Det er mulig allerede i dag å streame fjernsyn via bredbåndet. Men det krever noe mer kompetanse på teknologi og noe mer utstyr (f.eks. Apple tv og Ipad). Med dette trenger man bare betale for bredbåndtilgang. I stedet for Gets boksteknologi vil man imidlertid måtte koble seg på andre tilbydere av innhold på egen hånd, f.eks. Netflix og TV2Sumo e.l. NRKs kanaler vil man kunne få "gratis", og dette vil fungere bra om man f.eks. har rundt 10 Mbit bredbånd eller mer. For installasjon og bruk av denne teknologiløsningen, se vår nye nabo Per Kristians forbrukerveiledning på: kabelkutters- bekjennelser html Vi arbeider nå intenst med denne saken for å se om totalpakken til Homenet er noe vi vil anbefale for fellesskapet som et alternativ til Get allerede denne våren. Avtalen med Get utgår i juni. Dersom vi mener det er grunnlag for det, vil vi anbefale et ekstraordinært møte i vellet for å ta stilling til dette, ettersom et flertall må bestemme hva spredenettet skal brukes til. Nærmere orientering om status i saken vil bli gitt på årsmøtet. Men vi anbefaler allerede nå alle som er interessert i ny og kjappere nettforbindelse via fiber fra Homenet å ta kontakt med IKT- komiteens leder Tore på slik at vi får inntrykk av om det

9 er interesse for saken. Dersom det bare blir svært få interesserte, er det ikke helt sikkert Homenet vil kunne koble oss på fibernettet. 17. maikomité (Inger) Styret støtter alle arrangementene økonomisk (ref. regnskap og budsjett) 7. Faste saker Fasader og byggesaker: Styret har det siste året mottatt tre søknader én om å sette opp trapp fra veranda til forhage mot gaten (ABT 28) og to om små endringer i fasade mot hagen (ABT 35 og 21). Alle ble innvilget. Styret presiserer viktigheten av at vellets beboere søker styret om godkjennelse før igangsettelse av fasadeendringer (dette kommer i tillegg til en eventuell søknad til plan- og bygningsetaten). Følgende er utdrag er hentet fra vellets vedtekter: "(...) De kan ikke på egen hånd foreta utvendige forandringer av husene eller deres farge uten Styrets samtykke. Dette innebærer at medlemmene er forpliktet av de retningslinjer som er trukket opp i helhetsplanen." I sin artikkel om Karl Stenersen og Akersborg terrasse i vår nylig utgitte jubileumsbok, skriver Kari Brandtzæg mye om hvor gjennomtenkt Stenersens ide om Akersborg var. Det har skjedd svært uheldige endringer på fasadene i tidligere år. Helhetsplanen var direkte foranlediget av dette. Ved siden av å søke styret er det viktig at beboerne husker å varsle alle naboer, ikke bare naboen ved siden av, men alle som påvirkes av den planlagte endringen (også naboer vis- a- vis, over gate eller over bakhager). Styret anmoder videre alle som skifter vindu/verandadør om å holde seg til rekkens riktige farge. Bestiller man hvite vinduer/verandadører må disse males snarest. Dugnad: Årets RUSKEN- dato for vellet er tirsdag 6. Mai kl Styret holder pølser og drikke etter dugnaden. Styret oppfordrer beboerne til å være nøye med å holde hekker nede ut mot bilveiene og til naboene resten av året. Vær flinke til å beskjære trær! Vi bor trangt, og høye, ville trær skygger for andre beboere. Ingen trær bør vokse over husrekkene. Hagebybladet: Olav Rokseth overtok som redaktør i Styret oppfordrer beboerne i Akersborg Vel til å bidra med å sende inn små (og store) epistler til Hagebybladet. Styret har tradisjonelt støttet Hagebybladet økonomisk, og innstiller på å fortsette med dette. Styret i Akersborg Vel, 15. april 2014 Nora Ceciliedatter Nerdrum, Arvid Kristiansen, Krister Paulsen Stian Dahl, Cecilie Mejdell

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer