UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ"

Transkript

1 Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN ISBN UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008

2 Prosjektnavn Utredning om etablering av en Handelshøgskole ved Universitetet i Tromsø Oppdragsgiver(e) Innovasjon Norge, Troms Prosjektnr 4567 Oppdragsgivers ref Innovasjon Norge, Troms Rapportnr Dokumenttype Status 9/2008 Dokumenttype Åpen ISSN ISBN Ant sider ISSN ISBN Prosjektleder Signatur Dato Gro Alteren Forfatter (e) Gro Alteren Tittel Utredning om etablering av en Handelshøgskole ved Universitetet i Tromsø Resyme` Dette utredningsarbeidet er resultatet av et initiativ tatt av næringsaktører i Tromsø-området som mener at Universitetet i Tromsø skal ta ansvar for en mer profilert utdannings- og forskningsinstitusjon innen økonomisk-administrative fag. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge. En styringsgruppe bestående av 9 personer, hvorav 6 fra næringslivet, har ledet prosjektet. Gro Alteren ved Norut Tromsø har hatt ansvaret for gjennomføringen av utredningen og skriving av rapporten. Wiktor Sørensen har vært leder for styringsgruppen. Næringslivets representanter i styringsutvalget for prosjektet ser et stort behov for personer med masterutdannelse innen økonomisk-administrative fag (inkludert siviløkonom) i Nord-Norge. Utvalgets oppfatning er at behovet for denne type utdanning ikke er tilstrekkelig dekket av dagens utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Tilgang på høyt utdannede personer innen økonomisk-administrative fag er en viktig forutsetning for å utvikle fremtidens næringsliv og offentlig forvaltning i Nord-Norge. En undersøkelse som utvalget har gjort i næringslivet i Nord-Norge viser at man ønsker kandidater med utdannelse på masternivå. Næringslivet ønsker også kandidater med generelle ferdigheter innen økonomi og ledelses- og organisasjonsfag fremfor bransje- eller temaspesialister. Emneord Handelshøgskole ved Universitetet i Tromsø Noter Postadresse: Norut Tromsø as Postboks 6434 Forskningsparken 9294 Telefon: Telefaks: E-post:

3 FORORD Fusjonsplanene mellom HiTø og UiT aktualiserte ideen om å slå sammen fagmiljøene innen økonomi og administrasjon. Mer enn 50 % av studentene ved Norges fiskerihøgskole (NFH) studerer økonomisk-administrative fag. Denne situasjonen samt fusjonsprosessen har ført til en debatt om dagens organisering av fagmiljøene som ligger ved NFH er hensiktsmessig. Det samme gjelder organiseringen av organisasjons- og ledelsesfagene ved Institutt for statsvitenskap ved Samfunnsvitenskapelig fakultet. En Handelshøgskole baserer seg på tre hovedpilarer: økonomi, markedsfag og organisasjons- og ledelsesfag. Disse tre pilarene dekker et bredt spekter av utdannings- og forskningsbehov som næringsliv og offentlig sektor har behov for. Elementer av jusfag kan også inngå som en del av en Handelshøgskoles fagtilbud. UiT har fagmiljøer innen alle disse fagfeltene i dag. En Handelshøgskole i Tromsø kan etableres uten tilgang på nye ressurser. Oppgaven består i ny organisering av ressurser som UiT allerede har. Utredningen presentert i denne rapporten er et resultat av et initiativ tatt av næringsaktører i Tromsø. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge. Gro Alteren Tromsø 21 juli 2008 v

4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...V INNHOLDSFORTEGNELSE...VII 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn for rapporten Studenttilfanget til økonomisk-administrative fag i Nord-Norge Utdanning innen økonomisk-administrative fag og organisasjon og ledelse; en lang historie Norske utdanningstilbud som gir siviløkonomitittel Utdanningstilbudet i økonomi og administrasjon i Nord-Norge Handelshøgskolen i Bodø FAGPROFILERINGER OG FAGLIGE RESSURSER Handelshøgskolens fagprofileringer Samarbeid med høgskoler i landsdelen; styrking av etablerte fagprofileringer og etablering av nye Entreprenørskap og innovasjon Regnskap og revisjon Logistikk Internasjonal markedsføring Organisasjon og ledelse Nordområdene Petroleumsindustrien Aktuelle fagmiljøer ved UiT Fagpersoner Forskning Undervisningsressurser fra det lokale miljøet Eksterne aktørers syn på hva en handelshøgskole bør være Utdanningsnivå Studieopphold i utlandet Fagprofiler Utdanningsinstitusjoners renommé ORGANISERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Handelshøgskole som én avdeling ved UiT To skoler i et fakultet KONKLUSJONER OG OPPSUMMERING Premisser for å lykkes med en handelshøgskole Fagprofiler Samlokalisering vii

6 6 VEDLEGG A Høgskolen i Finnmark Studietilbud ved Høgskolen i Finnmark Områder som det ønskes samarbeid på Trenger vi nye studietilbud? Samarbeid mot Russland Oppsummering Høgskolen i Harstad Studietilbud ved Høgskolen i Harstad Planlegging av masterstudier Områder som det ønskes et samarbeid på Trenger vi nye spesialiseringer? Oppsummering Høgskolen i Narvik Studietilbud ved Høgskolen i Narvik Trenger vi nye fagprofileringer? Områder som det ønskes samarbeid på Oppsummering VEDLEGG B AKRONYMER REFERANSER viii

7 1 SAMMENDRAG Sammendrag Dette utredningsarbeidet og rapporten er resultatet av et initiativ tatt av næringsaktører i Tromsø-området som mener at Universitetet i Tromsø (UiT) skal ta ansvar for en mer profilert utdannings- og forskningsinstitusjon innen økonomisk administrative fag. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge. En styringsgruppe bestående av 9 personer, hvorav 6 fra næringslivet, har ledet prosjektet. Gro Alteren ved Norut Tromsø har hatt ansvaret for gjennomføringen av utredningen og skriving av rapporten. Wiktor Sørensen har vært leder for styringsgruppen. Behov Næringslivets representanter i utvalget ser et stort behov for personer med masterutdannelse innen økonomisk-administrative fag (inkludert siv.øk) i Nord- Norge. Utvalgets oppfatning er at behovet for denne type utdanning ikke er tilstrekkelig dekket av dagens utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. Det er et generelt problem at studenter fra Nord-Norge som studerer utenfor Nord-Norge ofte søker seg jobb i den regionen som de studerer. Tilgang på høyt utdannede personer innen økonomisk-administrative fag er en viktig forutsetning for å utvikle fremtidens næringsliv og offentlig forvaltning i Nord-Norge. En undersøkelse som utvalget har gjort i næringslivet i Nord-Norge viser at man ønsker kandidater med utdannelse på masternivå. Næringslivet ønsker også kandidater med generelle ferdigheter innen økonomi og ledelses- og organisasjonsfag fremfor bransje- eller temaspesialister. Tilgang på studenter Statistiske data viser en økning i interessen for fagområder innen økonomi og administrasjon både på landsbasis og regionalt. For Tromsø viser statistikken at tilgangen på studenter innen økonomisk-administrative fag er mer enn fordoblet fra 1999 til Deler av den økte tilgangen har vært dekket av BIs tilstedeværelse i Tromsø siden Fordi BI nå er i ferd med å legge ned sitt tilbud i Tromsø må dette studenttilfanget overtas av andre. Styringsgruppen er av den oppfatning at et synlig økonomisk-administrativt studium ved UiT er det fagområdet som vil bidra til den raskeste og sterkeste studentveksten ved universitetet. Det er gruppens oppfatning at man med endret organisering og synliggjøring vil passere studenter i løpet av få år. Fagtilbud Styringsgruppen konstaterer at det foreligger etablerte fagtilbud på høyt kvalitativt nivå ved det fusjonerte UiT på flere relevante fagområder. Det gjelder basisfagene for en Handelshøgskole som økonomi, markedsføring og ledelses- 1

8 og organisasjonsfag. I tillegg foreligger det viktige fagtilbud på campus innen jus, samfunnsfag/filosofi, psykologi, språk og på tverrfaglige områder. For å realisere styringsgruppens hovedforslag, etablering av en Handelshøgskole ved UiT, vil det således ikke være behov for å investere nye midler. Utfordringene er utelukkende av organisatorisk art. I og med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og UiT er det utvalgets oppfatning at det ligger særlig godt til rette for å foreta de organisatoriske endringer som er nødvendige. Det er utvalgets oppfatning at de aktuelle fagmiljøene ved UiT/HiTø er meget positive til hovedforslaget. En arbeidsgruppe har utredet etablering av en felles bachelorutdanning innen økonomisk-administrative fag basert på de bestående aktivitetene ved HiTØ og UiT. Denne arbeidsgruppen er kommet frem til et omforent forslag med det resultat at fra høsten 2008 tilbys det en felles bachelorutdanning. UiT har fra høsten 2004 tilbudt en master i økonomi og administrasjon som gir tittelen siviløkonom. Forskning Styringsgruppen er meget klar på at Handelshøgskolen skal satse tungt på forskning. Gruppen har til tross for dette ikke sett behovet for å utrede forskningstemaet i denne omgang. Årsaken er at alle relevante fagmiljø har rett til å gi utdanning på doktorgradsnivå og til å utstede doktorgrader. Forskningstyngden er derfor sikret fra dag en! Det må bli opp til den nye institusjonen å trekke opp strategiene på området forskning. Forskning med relevans for nordområdene bør gis høy prioritet. Styringsgruppen kan igjen konstatere at alle nødvendige ressurser for etablering av en Handelshøgskole er tilstede og at nye investeringer ikke er påkrevet. Samarbeid med andre fagmiljø i landsdelen Styringsgruppen har gjennomført samtaler med høgskolene i Narvik, Harstad og i Finnmark og konstaterer at det både er interesse for, og ligger til rette for, faglig samarbeid med en Handelshøgskole ved UiT. Dette er redegjort for både i rapporten og i vedleggene. De mest aktuelle temaene synes å være entreprenørskap og innovasjon, regnskap og revisjon, logistikk, internasjonal markedsføring og organisasjon og ledelse. Utvalget har ikke hatt kapasitet til å gjøre tilsvarende drøftinger med Handelshøgskolen i Bodø, og anbefaler at den nye ledelsen følger opp samarbeidsintensjonene overfor denne institusjonen. Bruk av gjensidige toerstillinger kan være et godt virkemiddel for å få samarbeidet i gang. 2

9 Fagprofil og faglige fordypninger Styringsgruppen har ikke sett det som sin viktigste oppgave å fremme mange nye faglige fordypninger. Gruppen mener de faglige fordypningstilbud som i dag gir rett til tittelen siviløkonom, ledelses- og organisasjonsfag og det nye tilbudet innen business creation, vil være et tilstrekkelig fagtilbud på masternivå i oppstarten. Det vil bli en viktig oppgave for den nye skolens ledelse å etablere nye fagtilbud i nær kontakt med næringsliv, offentlig forvaltning og samarbeidspartnerne. Utvalgets forslag: Utvalget foreslår at det opprettes en handelshøyskole ved Universitetet i Tromsø (UiT) med navnet Barents Business School (BBS) Handelshøgskolen organiseres som en egen, frittstående avdeling (jfr universitetsloven) ved UiT. Utvalget foreslår at BBS skal være en egen budsjettenhet direkte under universitetsstyret med høy grad av autonomi både i forhold til egen markedsføring, samt hvem man skal inngå langsiktige avtaler med om faglig samarbeid. Samarbeidsavtaler kan inngås med andre fakultet/institutt ved UiT og andre U&H-enheter i Norge og i utlandet. BBS foreslås lokalisert til universitetsområdet i Breivika. Utvalget foreslår at det omgående settes i verk arbeid med eget bygg. I startfasen foreslår utvalget at økonomimiljøene samles i Teorifagbygget, noe som skjer på bachelornivå fra høsten Utvalget foreslår at BBS har eget styre med eksterne og interne representanter. Utvalget foreslår at det umiddelbart etter opprettelsen av BBS iverksettes et arbeid for å utvikle faglig samarbeid med høgskolene i Alta, Harstad og Narvik. Utvalget har gjennom møter med de nevnte høgskolene identifisert muligheter for et slikt samarbeid. Samarbeidet bør igangsettes ved gjensidig engasjement av toerstillinger. Partene må bli enige om fordeling av oppgaver/ansvar i forbindelse med faglig fordypning. Samarbeidet bør omfatte bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. Utvalget foreslår at BBS skal tilby mastergrader som både gir tittelen siviløkonom og som ikke gir tittelen siviløkonom. Det er etter utvalgets oppfatning naturlig å bygge videre på de mastertilbud som gis i dag. Utvalget foreslår at det fra oppstarten gis et studietilbud med seks faglige fordypninger på masternivå ved BBS: Bedriftsøkonomisk analyse (gis i dag) Bedriftsøkonomi og regnskap (gis i dag) Markedsføring og strategi (gis i dag) Business creation and entrepreneurship (ny) Organisasjon og ledelse (gis i dag) Samfunnsøkonomi (gis i dag) 3

10 Utvalget foreslår at BBS blir etablert ved at økonomimiljøet ved Norges Fiskerihøgskole, med unntak av bioøkonomene, overføres til BBS. I tillegg overføres den gruppen ved SV-fakultetet som arbeider med ledelse, organisasjon og styring til BBS. Det utvikles et tett faglig samarbeid internt ved UiT med Juridisk fakultet, Norges Fiskerihøgskole, SV-fakultetet (filosofi), psykologi, språk, ingeniørutdanning og naturvitenskapelige fagmiljø. BBS må inngå samarbeid om faglig utvikling og forskning med institusjoner i utlandet. Internasjonalisering skal være et gjennomgående tema innen alle fordypningsområder. Det samme gjelder nordområdeperspektivet. Temaer som petroleum/energi og marin næringsvirksomhet må innarbeides i studiene fra starten av. Utvalget ser positivt på at ex. phil blir en del av Handelshøgskolens og siviløkonomenes pensum. Utvalget mener imidlertid at det bør skreddersys et tilbud i ex phil som er tilpasset de utfordringer og problemstillinger som møter studentene i arbeidslivet. Slike tema bør også bli gjenstand for økt forskning. Utvalget mener at tema som etikk og bærekraft bør bli viktige ingredienser i et slikt spesialisert ex phil-tilbud. Utvalget foreslår at BBS tar kontakt med Institutt for filosofi med siktemål å komme frem til et skreddersydd faglig tilbud. Etter utvalgets mening vil en viktig suksessfaktor for BBS være kontakt med næringslivet i nærområdet, i Barentsregionen og i landet som helhet. Næringslivet vil bli en viktig bruker av Handelshøgskolens studenter og forskning og en viktig bidragsyter til undervisning og relevante forskningstema. Utvalget foreslår at BBS oppretter systematiske kontaktorgan i forhold til næringslivet. Også forvaltningen vil være en viktig sektor som vil ha behov for høyt utdannede personer innen økonomisk-administrative fag. Tilsvarende kontaktorgan bør opprettes i forhold til forvaltningen på alle nivå. Etter utvalgets mening vil sterk vektlegging av Handelshøgskolens forskning være en annen viktig suksessfaktor. Utvalget tenker her både på spissfaglig økonomisk forskning så vel som tverrfaglig forskning rettet mot bedrifts/næringsliv og forvaltning. Etter utvalgets mening ligger det her store muligheter for spennende forskning basert på UiT som breddeuniversitet. Utvalget foreslår at det tas kontakt med næringslivet med siktemål å etablere et forskningsfond med formål å støtte forskning ved BBS. Utvalget har ikke gått inn på etterutdanning. Etter utvalgets oppfatning bør imidlertid etter- og videreutdanning etableres som et viktig tilbud og arbeidsområde for BBS. Utvalget foreslår at forslagene iverksettes ved at BBS etableres høsten 2008 og at alle ovennevnte økonomer, nevnte deler av SV-fakultetet samt økonomene ved Høgskolen i Tromsø samlokaliseres i Teorifagbygget. Derved vil bachelor- og masterstudiene være samlokalisert. Enheten etableres som egen budsjettenhet direkte under universitetsstyret i løpet av 4

11 høsten 2008 og eget styre oppnevnes fra samme tidspunkt. BBS foreslås å være operativ fra og med semesterstart høsten

12

13 2 INNLEDNING Formålet med denne utredningen er å komme med innspill til hvordan en økonomisk-administrativ utdanning ved Universitetet i Tromsø (UiT) bør organiseres. Som en del av dette inngår også forslag til fagprofileringer på masternivå. En Handelshøgskole baserer seg på tre hovedpilarer: økonomi, markedsfag og organisasjons- og ledelsesfag. Disse tre pilarene dekker et bredt spekter av utdannings- og forskningsbehov som næringsliv og offentlig sektor har. UiT har fagmiljøer innen alle disse tre fagfeltene i dag. I tillegg har UiT et juridisk fakultet som vil kunne tilby elementer av juridiske fag til en Handelshøgskole. Det har vært undervist i økonomiske fag ved UiT siden Fra midten av 1980-tallet ble det også et gjennomgående studium (grunnfag, mellomfag og hovedfag) ved NFH. Høsten 2004 ble de første studentene tatt opp på masterstudiet i økonomi og administrasjon. Dette studiet gir også tittelen siviløkonom. Det har vært undervist i organisasjonsfag siden 1979, og det har vært undervist i organisasjon- og ledelesesfag siden 1985 ved Institutt for statsvitenskap (IST) ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV-fakultetet). IST tilbyr i dag en mastergrad i Organisasjon og ledelse. Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Institutt for økonomi ved NFH/UiT har hatt et samarbeid på enkelte kurs siden HiTø har undervist i økonomifag siden Som et resultat av fusjonsprosessen ble ideen om å etablere en Handelshøgskole ytterligere aktualisert. Flere rapporter og notater er fremlagt med det formål å belyse ulike sider ved å etablere en Handelshøgskole. En av dem er rapporten Forslag om en felles bachelor i økonomi og administrasjon. Denne utredningen skisserer et felles (økonomimiljøene ved NFH og HiTø) studietilbud i økonomi og administrasjon som starter opp høsten Økonomimiljøene ved HiTø og NFH har vært positive til en sammenslåing av miljøene siden prosessen med fusjon ble aktualisert. Det samme har organisasjonsmiljøet ved IST, SV-fakultetet. Fagpersoner fra HiTø og NFH som skal betjene en fullstendig integrert bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med flere spesialiseringer samlokaliseres fra høsten 2008 i UiTs lokaler i Teorifagbygget. En sammenslåing av økonomimiljøene og de organisasjons- og ledelsesfaglige miljøene ved HiTø og UiT er nødvendig for å videreutvikle de økonomiskadministrative fagene. For å sikre et fullverdig handelshøgskoletilbud er det nødvendig å fusjonere de organisasjonsfaglige ressursene ved NFH (Institutt for samfunn og marked, ISAM) og SV-fakultetet (IST). Statistikken viser at studenttilfanget til disse fagene er økende, ikke bare i landsdelen men også på landsbasis. For å kunne delta i denne utviklingen er det helt avgjørende at det 7

14 etableres en autonom og synlig institusjon innenfor breddeuniversitetet for økonomisk- administrativ forskning og utdanning. Et grep for å sikre dette er å etablere en synlig organisatorisk enhet i form av en avdeling for økonomiskadministrativ utdanning og forskning med selvstendig budsjettansvar. Dette er nødvendig blant annet for å etablere langsiktige strategier for utvikling og realisering av ideer som skal komme landsdelens næringsliv til gode. En profilert økonomisk-administrativ utdanning og forskning innen dette fagfeltet ved UiT vil bidra til en betydelig økning av studenter. Et antall på rundt studenter om 3-4 år betraktes som et realistisk anslag. En styringsgruppe ble etablert med følgende medlemmer: Wiktor Sørensen, styringsgruppeleder Arne Eidsmo, direktør, NHO Troms Grete Kristoffersen, direktør, Næringsforeningen i Tromsø regionen Hans Petter Kvaal, dekan, Høgskolen i Tromsø Asbjørn Rasch jr, direktør, Innovasjon Norge, Troms Kjell Ole Straumsnes, revisor, KPMG Tromsø Kjell Arne Røvik, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Elisabeth Utheim, konserndirektør, Sparebank 1 Nord-Norge Terje Vassdal, professor ved institutt for økonomi, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Rapporten er utarbeidet av Gro Alteren, seniorforsker ved Norut Tromsø. Det har vært holdt fire styringsgruppemøter i løpet av våren. Det har også vært gjennomført drøftinger med høgskolene i Narvik, Harstad og Finnmark. Rapporten er organisert som følger: Resten av dette kapitlet presenterer bakgrunn for prosjektet, studenttilfang til fag i økonomi og økonomisk-administrative fag. Dette kapitlet gir også en presentasjon av utdanningstilbud som gir siviløkonomtittel, og fagprofileringer innen økonomisk-administrative fag i Nord-Norge. Kapittel 3 starter med å presentere fagprofileringer som skal inngå i en Handelshøgskole ved UiT ved oppstart. Det skisseres også opp fem hovedtemaer som UiT bør vurdere å etablere et samarbeid med høgskolene i Finnmark, Harstad og Narvik. Disse er: entreprenørskap og innovasjon, regnskap og revisjon, logistikk, internasjonal markedsføring, og organisasjon og ledelse. Det er også redegjort for hvordan nordområdedimensjonen kan ivaretas. Referatene fra møtene med høgskolene er presentert i vedlegg A. Det gis videre en beskrivelse av hvilke undervisningsressurser som finnes i Tromsø regionen. Til sist presenteres eksterne aktørers syn på hva en Handelshøgskole ved UiT bør innholde. Kapittel 4 presenterer styringsgruppens valg av organisasjonsmodell 8

15 for en handelshøgskole ved UiT. Kapittel 5 gir en oppsummering og konklusjoner. 2.1 Bakgrunn for rapporten Prosessen med å vurdere behovet for å etablere en Handelshøgskole i Tromsø kom i gang i 2006 da fusjonsplanene mellom HiTø og UiT til å bli et universitet ble satt på dagsordenen. Fusjonsplanene mellom HiTø og UiT aktualiserte prosessen med å slå sammen fagmiljøene innen økonomi og administrasjon. I 2006 fikk HiTø ved avdeling for Ingeniør- og økonomifag (AFI) og UiT ved Norges fiskerihøgskole (NFH) i oppdrag å oppnevne en arbeidsgruppe, også kalt en tenketank, for fagområdet økonomi. Personer tilknyttet fagmiljøene innen økonomi ved HiTø og UiT initierte prosessen, og seks fra hver av utdanningsinstitusjonene deltok i arbeidsgruppen. Formålet med tenketanken var å drøfte ulike problemstillinger tilknyttet en fusjonering av økonomimiljøene ved HiTø og UiT. Det er publisert to rapporter som et resultat av dette arbeidet. 3. desember i 2007 leverte HiTø og UiT en felles søknad til Kunnskapsdepartementet om å få fusjonere de to institusjonene. 23 april 2008 offentliggjorde Kunnskapsdepartementet at det gir støtte til prinsippet om en fusjon mellom de to høyere institusjonene under navnet Universitetet i Tromsø. Det er enkelte lokale prosesser som må sluttføres før departementet kan legge fram saken til endelig avgjørelse i statsråd. 1 Det er i tidligere utredningsarbeider påpekt mange hensyn som taler for å samle de økonomisk-administrative fagmiljøene ved HiTø og UiT i en institusjon. Et samlet fagmiljø vil blant annet få større tyngde, noe som vil være en fordel i profileringsarbeidet utad. En felles institusjon vil gjøre det lettere å tilpasse studietilbudenes profil slik at de imøtekommer arbeidsmarkedets behov. Sammenslåingen vil også skape grunnlag for faglige og forskningsmessige synergier, og vil bidra til å sette Tromsømiljøet enda bedre i stand til å konkurrere om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. I april 2008 ble det lagt frem en utredning med tittel Forslag om en felles bachelor i økonomi og administrasjon. Utredning fra arbeidsgruppe for økonomiutdanning. Arbeidsgruppen for denne utredningen har sett på praktiske løsninger for en samkjøring av studietilbudene innen økonomisk-administrative fag fra høsten Gruppen har utarbeidet en felles studieplan for en fullstendig integrert bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Det tilbys fem profileringer på bachelornivå. Disse vil imøtekomme kravene til Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning (NRØA). Utvalget foreslår også at det opprettes en bachelor i bedriftsledelse for de som ikke ønsker en tung økonomigrad. På kort 1 Pressemelding: Grønt lys for fusjon i Tromsø, publisert

16 sikt skal fagpersoner fra økonomimiljøene ved HiTø og NFH samlokaliseres i Teorifagbygget. 2.2 Studenttilfanget til økonomisk-administrative fag i Nord-Norge Søkertallene til økonomisk-administrative fag har hatt en positiv utvikling på landsbasis. Tabell 1 viser at det fra 2006 til 2007 var en vekst på 6,3 % i antall primærsøkere til studier i økonomi og administrasjon. Tabell 1. Søkerstatistikk på landsbasis Studieplasser Studieplasser Primærsøkere Primærsøkere Primærsøkere Primærsøkere %vis endring per plass per plass primærsøkere Økonomi og ,1 2,4 8,2 Administrasjon 1 BI studier ,8 1,9 3,9 Totalt ,0 2,1 6,3 1 Inkluderer utdanningsinstitusjoner som har opptak gjennom samordna opptak. 2 BI-studier har ikke opptak gjennom samordna opptak, men leverer opptaksstatistikk til sluttrapporten om søkerstatistikk. Kilde: Søkerstatistikk 2007, samordna opptak. Tabell 1 viser at det er ca 2 personer som søker per plass på studier innen økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Ca studenter begynner på bachelorstudiet i året. Rundt til studenter tas opp årlig på masterstudier som gir siviløkonomtittelen Tabell 2. Søkertall: økonomisk-administrative fag ved HiTø og UiT, 2007 og prioritet Totalt antall Søkere 1.prioritet Totalt antall Søkere %-vis endring 1.prioritet %-vis endring totalt antall søkere Bachelor (1-3 år) UiT, økonomi og ledelse 1 HiTø, økonomi og administrasjon 1 Total, bachelor Masterstudier UiT, økonomi og administrasjon 2 UiT, bedriftsledelse Total, masterstudier Dette bachelor studiet kvalifiserer studenten til å søke om opptak til et masterstudium som i tillegg til mastergraden også gir tittelen siviløkonom. 2 Dette studiet gir i tillegg til mastergraden også tittelen siviløkonom. Kilde: UiT, lokalt opptak 10

17 Tabell 2 viser søkertallene til økonomisk-administrative fag i Tromsø i 2007 og Søkertallene til bachelorstudiet har økt fra 2007 til Antallet 1. prioritetssøkere har økt med 38 %. Det samme gjelder for masterstudiet i økonomi og administrasjon som har økt med 42 %. Masterstudiet i bedriftsledelse viser også en positiv utvikling. Hvis man tar utgangspunkt i antall søkere, så er økonomisk-administrative fag et av de fire største studiene ved UiT. Våren 2008 var det 318 søkere (1. prioritet) til bachelor- og masterstudiene. Det forventes at i en startfase vil kullstørrelsen på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon som tilbys ved UiT fra høsten 2008 være på rundt 150 studenter. Målet er å rekruttere ca 200 studenter hvert år. Antall årlige opptak av masterstudenter skal øke fra 30 til 50 per år. Det totale antallet studenter vil da komme opp på mellom Det forventes at studenttallet vil øke til rundt studenter hvis den mest optimale organisasjonsmodellen blir valgt. I 2007 bestemte BI at avdelingen i Tromsø og seks andre lokale høgskoler i Norge skulle legges ned. Fordi BI sin avdeling i Tromsø legges ned i 2008 vil det oppstå et udekket behov for personer med en økonomisk-administrativ utdanning i landsdelen. Det betyr at det er et potensial til å øke studentantallet ved en økonomisk-administrativ utdanning ved UiT som et resultat av denne nedleggelsen. Følgende to tabeller viser hvordan tilfanget av studenter har utviklet seg for de ulike utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge i perioden 1997 til Tabell 3 presenterer studenttilfanget på bachelornivå og tabell 4 presenterer studenttilfanget på masternivå. Tabell 3. Registrerte studenter,bachelornivå, 1-3 år, UiTø HiTø HiN HiH HiF HHB BI Total Nedgangen i registrerte studenter på bachelorstudiet ved HiTø fra 2004/05 skyldes at departementet påla Høgskolen å redusere antall opptak fra 140 til 90 studenter. 1 BI har ikke publisert tallene for Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NSD Tabell 3 viser at det har vært en økning i det totale antallet studenter som studerer økonomisk-administrative fag på lavere grad i perioden 1997 og frem til i dag; 11

18 fra vel 800 til studenter som er en økning på rundt 75 %. Flere utdanningsinstitusjoner har etablert studietilbud i perioden som Narvik, Harstad og BI, avdeling Tromsø. Handelshøgskolen i Bodø er den største aktøren med vel 400 registrerte studenter i Tabell 4 viser hvordan utviklingen i antall registrerte masterstudenter har vært i perioden 1997 til Det totale antallet har økt sakte men sikkert. Handelshøgskolen i Bodø er den største aktøren, men har hatt en nedadgående utvikling i perioden. Antallet studenter som er registrert på siviløkonomutdanningen ved Handelshøgskolen i Bodø er redusert fra 381 i 1997 til 276 i 2007, en nedgang på 27,5 %. Det er andre utdanningsinstitusjoner i landsdelen Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Finnmark og BI, avdeling Tromsø som har bidratt til den totale økningen av registrerte studenter på masternivå. Tabell 4. Registrerte masterstudenter i Nord-Norge, UiTø HiF HHB BI Total UiT: registrerte studenter på masternivå inkluderer økonomi og administrasjon og marin bedriftsledelse. 1 BI har ikke publisert tallene for Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NSD Tabell 5 viser tallene på studenter som er registrert på studier som gir siviløkonomtittel i perioden 1997 til 2007 i landsdelen. Det har vært en nedgang i antall studenter fra 381 i 1997 til 316 i 2007, og er en nedgang på 17 %. Antall registrerte studenter fikk en økning i 2004 da UiT tok opp sine første studenter på studier som gir siviløkonomtittel. Men antallet har hatt en negativ utvikling siden Tabell 5. Registrerte studenter på studier som gir siviløkonomtittel UiT HHB Total Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NSD Kvinners andel som tar høyere utdanning innen økonomisk-administrative har økt siden 1980 på landsbasis. I 1980 var andelen på 24,9 % mens den i 2006 var på 53,9 %. Mange av lederne i privat og offentlig sektor blir rekruttert fra dette fagfeltet. UiT må ta et ansvar for å utdanne fremtidens ledere i landsdelen, og 12

19 innebærer å ta et ansvar for å øke andelen kvinner i lederstillinger og styrer i landsdelen Utdanning innen økonomisk-administrative fag og organisasjon og ledelse; en lang historie Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved HiTø og Institutt for økonomi (IFØ) ved NFH/UiT har hatt et formelt samarbeid om enkelte kurs og en felles bachelorutdanning i økonomi og logistikk siden IFØ og Institutt for samfunn og marked (ISAM) har også hatt lengre samarbeid med andre enheter ved UiT, deriblant IST ved SV-fakultetet som har levert kurselementer innen organisasjon og ledelse. I 2004 ble de første studentene tatt opp på masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NFH/UiT. Dette studiet tilfredsstiller NRØA sine krav og betyr at mastergraden gir tittelen siviløkonom. Både HiTø og UiT har tilbudt undervisning i økonomisk-administrative fag lenge før de startet samarbeidet i HiTø startet med å gi undervisning innen økonomiske og administrative fag i NFH/UiT startet med å gi undervisning i økonomi for fiskerifagstudenter fra år De første studentene på samfunnsøkonomi ble tatt opp rundt 1980 til grunnfag og mellomfag. Hovedfaget i sosialøkonomi startet opp i Når det gjelder organisasjons- og ledelsesfag har IST ved SVfakultetet undervist i organisasjons- og ledelsesfag ved UiTø siden januar Da ble grunnfag i offentlig forvaltning og organisasjonslære etablert. I 1984 ble hovedfag offentlig forvaltning og organisasjonslære etablert. I tillegg har IST en egen master i Organisasjon og ledelse. IST har gitt undervisning i en rekke kurs innen dette fagområdet som etter- og videreutdanning til både privat- og offentlig sektor. Det tilbys i dag en erfaringsbasert MBA ved IST. UiT er for tiden det eneste tradisjonelle breddeuniversitetet i Norge som tilbyr en master med siviløkonomtittel. De to første årene ble det tatt opp 20 studenter, og fra høsten 2007 ble opptaket økt til 30 studenter. BI som etablerte en avdeling i Tromsø i 1999 har undervist i fag på bachelornivå og en master i ledelse. Avdelingen er lagt ned fra høsten Tabell 6 viser det totale antallet registrerte studenter innen økonomiskadministrative fag og organisasjons- og ledelsesfag i Tromsø i perioden 1999 til 2007 ved HiTø, UiT og BI. Tallene viser at det har vært en vekst i antall registrerte studenter både på bachelor- og masternivå siden 1999 og frem til i dag. Det totale antallet registrerte studenter på bachelor- og masternivå i Tromsø har økt i perioden fra 292 i 1999 til 615 i 2006, som er en økning på 110 %. Siden 1988 og frem til i dag har kandidater disputert i organisasjons- og 13

20 ledelsesfag ved IST. 23 kandidater har disputert ved IFØ og ISAM, i økonomi og økonomisk-administrative fag, i samme periode. Tabell 6. Studenter på studier innen økonomi, økonomisk-administrative fag og organisasjon og ledelse i Tromsø, 1999 til 2007 (heltid, registrert høstsemesteret) Bachelornivå, 1. til 3. året UiT HiTø BI Total, 1-3 året Masternivå UiT, marin bedriftsledelse UiT, øk/adm (siv. øk.) UiT, sosialøkonomi UiT, organisasjon og ledelse BI, master i ledelse 3, Total, masternivå Total, bachelor- og masterstudier Tallene inkluderer registrerte studenter innen marin bedriftsledelse, bedriftsøkonomi og logistikk (årsenhet, samarbeid med HiTØ) og samfunnsøkonomi. 2 Studiet gis per i dag ved institutt for statsvitenskap, samfunnsvitenskapelig fakultet. 3 BI har ikke publisert data for år Noen av disse er deltidsstudenter. Kilde: NSD Informasjon om forskning og høyere utdanning 2.3 Norske utdanningstilbud som gir siviløkonomitittel 2 Det er i dag 10 utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr masterstudier som gir retten til tittelen siviløkonom. Disse er: Norges Handelshøgskole (NHH), Bergen BI Handelshøgskolen, BI Oslo Handelshøgskolen i Bodø, (HHB) Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand Norges Fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø (UiT) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB) Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim (HiS) Høgskolen i Buskerud Kongsberg/Hønefoss, HiB Høgskolen i Molde (HiM) Tabell 7 viser hvilke profileringer de 10 utdanningsinstitusjonene har på sin master som leder frem til graden master i økonomi og administrasjon og graden siviløkonom. Det tilbys 34 ulike profileringer. Norges handelshøgskole i Bergen 2 Dette kapittelet baserer seg på informasjon hentet fra de ulike studiestedenes hjemmesider og studiekataloger. 14

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode

Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Plan for opptrapping av opptaket ved NHS og IØL i løpet av en femårsperiode Som oppfølging av vedtak i styresak 95/08 om Organisering av NHS-IØL, ble SVfakultetet pålagt å utarbeide en plan for opptrapping

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN

MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN MASTERSTUDIER PÅ NHH MASTERDAGEN 21. APRIL 2017 JAN I. HAALAND DEKAN FOR MASTERUTDANNINGEN NHH når kvalitet teller! Norges fremste miljø for forskning og utdanning i økonomi og administrasjon (NHH, SNF,

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch

MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch MARITIM ØKONOMI OG LEDELSESUTDANNING ved Maritimt campus Bodø -fra fagbrev til sjøoffiser og økonom Professor, dr. ekon, MNI Odd Jarl Borch Bakgrunn for satsing ved UiN Region med største tetthet av sjøfolk

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Strategisk tenkning om konkurranse og posisjonering i høyere utdanning i Norge

Strategisk tenkning om konkurranse og posisjonering i høyere utdanning i Norge Strategisk tenkning om konkurranse og posisjonering i høyere utdanning i Norge Stuart Deakin rådgiver, Fakultet for samfunnsfag 14.11.2012 Oppgavens problemstilling Å undersøke om det finnes strategisk

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-INDØKG, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - offshore systemer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer med

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer