Loppa kommune. MØteprotokoll Utvalg: Kommunestyresal, Loppa Rådhus. MØtested: Dato: Tid: 09:00-13:00. Levekårsutva lget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. MØteprotokoll 23.05.2014. Utvalg: Kommunestyresal, Loppa Rådhus. MØtested: Dato: Tid: 09:00-13:00. Levekårsutva lget."

Transkript

1 Loppa kommune MØteprotokoll Utvalg: MØtested: Dato: Tid: Levekårsutva lget Kommunestyresal, Loppa Rådhus :00-13:00 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Torill Martinsen Maria Johansen Ronja Garden Leder Nestleder Medlem Medlem H KP SP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Arne Nilsen MEDL H Ståle Johansen Halvor Berg MEDL Medlem AP AP Varamedlemmer som møtte Navn MØtte for Representerer Halvor Pettersen Ståle Johansen AP

2 Fra administrasjonen møtte Navn Stilling Liv B. Karlsen Erla Sverdrup Camilla Hansen Solbjørg lrene Jensen Oppvekst og kultursjef Helse- og Sekretær

3 Representanten Halvor Pettersen ønsket en diskusjon om skoleopplegget for L.klassing fra Nuvsvåg fra høsten 20L4 under eventuelt. Orientering fra avdelingene Oppvekst og kultursjef Liv B. Karlsen og Helse- og omsorgssjef Erla Sverdrup orienterte fra sine avdelinger.

4 PS L2/1.4 Tilskudd til allment kulturformål20l4,2.gangs tildeling. Rådmannens forslag til vedtak: Levekå rsutva lget tildeler følgende tilskudd til allment kulturformå I : Nr. Laglforening Søknad om Forslas tildeline Tildelins I Øksfiord og omegn , ,- pensionsitforenins 2 Dattera til Larsen , Øksfiord , ,- sanitetsforening 4 Nuvsvåg l0 000, ,- sanitetsforening Sum s De resterende kr ,- fordeles etter søknad utover året. Vedtak i Levekårsutvalget - 23.O5.20L4 Levekå rsutvalget tildeler følgende tilskudd til al lment kulturformå I Nr. Lag/forening SØknad om Forslag tildeling Tildeling I Øksfjord og omegn pensjonsitforening ,- L5 000, ,- 2 U nderskuddsga len 3. Øksfjord sanitetsforening 4. Nuvsvåg sa nitetsforening , , , , , ,- L0 000, , ,- De resterende kr ,- fordeles etter søknad utover året. Enstemmig vedtatt. Sum , ,- PS L3/t4 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage etter opplæringslovens g 5-7 Rådmannens forslag til vedtak: Spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens skal være et gratis tilbud i Loppa kommunes barnehager.

5 Ekstrautgiftene til spesialpedagogisk hjelp skal være gratis, samt at det også må gis fradrag i foreldrebetalingen (oppholdsbetalingen) for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesialpedagogisk hjel p. Dette gjelder også barn som får tegnspråkopplæring i medhold av opplæringsloven $ 2-6 tredje ledd (dersom et barn ut fra behov har rett til spesialpedagogisk hjelp i tillegg til opplæringen i tegnspråk, må det gis fradrag i forhold til begge elementene). Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning etter $ 5-1 eller S 5-2, eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter S 5-7, skal det ligge ved en sakþndig vurdering av de særlige behovene som barnet har. Vedtak i Levekårsutvalget L4 Spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslovens 5 5-Z skal være et gratis tilbud i Loppa kommunes barnehager. Ekstrautgiftene til spesialpedagogisk hjelp skal være gratis, samt at det også må gis fradrag i foreldrebetalingen (oppholdsbetalingen) for den tiden barnet etter enkeltvedtak er tildelt spesia lpedagogisk hjelp. Dette gjelder også barn som får tegnspråkopplæring i medhold av opplæringsloven tredje ledd (dersom et barn ut fra behov har rett til spesialpedagogisk hjelp i tillegg til opplæringen i tegnspråk, må det gis fradrag i forhold til begge elementene). Før kommunen gjør vedtak om spesialundervisning etter $ 5-1 eller $ 5-2, eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter S 5-7, skal det ligge ved en sakþndig vurdering av de særlige behovene som barnet har. Enstemmig. PS L4/L4 SØknad om server ngs- og skjenkebevilling - Liv Laga på G u llm u nd brygga Vedtak i Levekårsutvalget - 23.O5.20L4 Saken utgår. Behandling i LevekårsuWalget- 23.O5.2Ot4 SØker har informert om at søknaden trekkes. PS L5 / L4 Tertia I regnska p L.tertia I 2014

6 Rådmannens forslag til vedtak: Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr til etterretning. Kommunestyret vil henstille til administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser Økonomisk varsomhet, og at rådende budsjettd isi plin vide reføres. Vedtak i Levekårsutvalget - 23.O5.2OL4 Loppa kommunestyre tar tertialrapporten pr I4 til etterretning. Kommunestyret vil henstille til administrativt og politisk nivå at man fortsatt utviser Økonomisk varsomhet, og at rådende budsjettd isiplin videreføres. Enstemmig vedtatt PS L6/L4 Årsmelding og kommuneregnsk ap 2OL3 Rådmannens forslag til vedtak: t. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 20L3 Tilhørende årsmelding tas til etterretning. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr ,36 disponeres på følgende måte. Kr L million avsettes på fond til skredsikring.. Kr 2l-0 76L,7t brukes til dekking av merforbruk i investering2ot2 og20t3. Kr 1,5 millioner avsettes til pensjonsfondet.. Kr 2,2 millioner avsettes til fond servicetorg.. Kr 2 millioner avsettes til fond el-kjeler. Fondet disponeres av rådmannen,. Kr ,65 avsettes til fritt disposisjonsfond. Vedtak i Levekårsutvalget OL4 1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for Tilhørende årsmelding tas til etterretning.

7 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket kr ,36 disponeres på følgende måte:. Kr l- million avsettes på fond tilskredsikring.. Kr21076L,7t brukes tildekking av merforbruk i investering2ot2og2ol3.. Kr 1,5 millioner avsettes til pensjonsfondet,. Kr 2,2 millioner avsettes til fond servicetorg.. Kr 2 millioner avsettes til fond el-kjeler. Fondet disponeres av rådmannen., Kr ,65 avsettes til fritt disposisjonsfond. 3. Levekårsutvalget ber om at kommunestyret tar hensyn til at det foreligger behov for investering innenfor skole og helse og ber om at det avsettes midler til dette. Enstemmig vedtatt Behandling i Levekårsutvalget t4 HØyre v/ståle Sæther foreslo følgende tilleggspunkt; Levekårsutvalget ber om at kommunestyret tar hensyn til at det foreligger behov for investering innenfor skole og helse og ber om at det avsettes midler til dette. PS L7 /L4 Gjennomgang av organisasjon Loppa kommune med fokus på produktivitet, kvalitet og effektiviser ngst ltak etter vedtak i kom m u nestyre l3.desember Rådmannens forslag til vedtak: Loppa kommunestyre vedtar utredning og gjennomføring av følgende tiltak: 1.. Rådhuset. Ny inngang på rådhuset. o Etablering av servicetorg. Samordne sekretærfunksjonene (rådhus, helse, skole og lønn) ved torget. Bedre muligheter for jobbrotasjon, mindre sårbar ved fravær. o Ordførerkontoret etableres i L etg. o Plan, næring og drift samlokaliseres i 1 etg. Under en ledelse." Skole, helse og kultur organiseres under en ledelse. I tillegg en fagleder for helse eller skole.

8 o Kirkekontoretflyttes. blir der den er i dag. 2. Fyrkjeler. Bytte ut oljekjeler med nye elkjeler på Høgtun skole, Bergsfjord skole,sandland skole og Aldersboligen. 3. Lokaler til skole, sfo og barnehage i Øksfjord Flytte barneskolen på Høgtun til ungdomsskolen. Mål om ferdigstillelse til skolestart o Flytte barnehagen til barneskolen på Høgtun, ferdigstilles 20L5. o Sambruk av ressurser bh, sfo og skole. o Åpningstid for barnehage og sfo fra o En gjennomgang av mulig bruk av internatbygget, eventuell flytting av bibliotek til andre egnede lokaler i for eksempel "blåbygget". 4. Åpningstider for fritidsaktiviteter. Stenge skolene for fritidsaktiviteter etter kl. zt.oo. o Temperaturregulering etter kl Bassengene i kommunen er åpen fra oktober t.o.m april 5. Vann- og avløpsnettet i Øksfjord o Kartleggingen av vann- og avløpsnettet for å kunne sette i gang renovering av det som er nødvendig. Kostnad ca ,- kommunale avgifter på vann og avl6p, dette til selvkost. 6. Bergsfjord barnehage o Det må gjøres en vurdering av Bergsfjord barnehage, beliggenhet, renoveringsbehov etc. Tiltak/momenter som administrasjonen/organisasjonen i Loppa kommune bør se på å vurdere uten politisk behandling:. Gjøre nødvendige tiltak for å få ned sykefraværet.. Reduksjon av ovedidsbruken innen helse og drift. o Revidere tjenesteytingsavtalen med kirkelig fellesråd, o Revidere avtale om jordbruksaker med Alta kommune.. Gjennomgang/fornye avtaler om telefon, printer m.m. Sjekke avtaler med finnut.. Se på utgifter til renhold. Renhold i forhold til faktisk bruk, ikke areal,. Gjennomgang av vakante stillinger. Vurdering av stilling ved naturlig avgang.. Samordning av sykepleieressurser, sykehjem og legestasjon. o Rus og psykiatritjenesten organiseres under samme ledelse,

9 . Søke samarbeide med andre kommuner innen barnevernet.. Vurdering av kostnader/kostnadsreduksjon ved omgjøring av fysioterapistillingen fra kommunal til privat,. Se på pasienttransport, ambulansebåt og ambulansebil.. Vurdere fremtidig organisering av helsehusene i kommunen. o Gjennomgang av faktureringsrutiner.. Styrking av egenbetaling og taksting, Viktig at flere personer kan dette. Her åpner det seg gode muligheter ved etablering av servicetorg.. Vurdering av andre løsninger for bemanning enn dyre vikarbyrå. o Stimuleringstiltak for utdanning av lokalt forankrede personer.. Gi tilbud til flere lærlinger.. Bonusløsningerfor korttidsvikariater.. Se på om en kan bruke tilsatt sykepleier med master i folkehelse, som folkehelsekoordinator.. Økt brukervennlighet på legestasjon. Resepsjon åpen og bemannet fra kl, o Gjennomgang av hjemmesykepleie/hjemmebasefte $enester og praktisk bistand, med mål om å effektivisere ressursbru ken,. Se på ressurskrevende brukere. o Turnus bemanningsplan viktig å få på plass, dette for god utnyttelse av ressurser i forhold til pasienttetthet. Her skal helsesenteret og PU samordnes.. Øke kompetansen iegen organisasjon, Lederutdanning organisering, o Mindre bruk og kjøp av tjenester. Prioriter bruk av lokale krefter.. Seniotiltak: Evaluere og vurdere seniortilak ordningen, (Behandles deretter politisk). Få oversikt og vurdere de totale kostnadene til lt-drift, Vedtak i Levekårsutvalget - 23.O5.2Ot4 Loppa kommunestyre vedtar utredning og gjennomføring av følgende tiltak 1. Rådhuset o Ny inngang på rådhuset. o Etablering av servicetorg. Samordne sekretærfunksjonene (rådhus, helse, skole og lønn) ved torget. Bedre muligheter for jobbrotasjon, mindre sårbar ved fravær. o Ordførerkontoret etableres i 1- etg. o Plan, næring og drift samlokaliseres i L etg. Under en ledelse. Skole, helse og kultur organiseres under en ledelse. I tillegg en fagleder for helse eller skole. o Kirkekontoretflyttes. blir der den er i dag. 2. Fyrkjeler a Bytte ut oljekjeler med nye elkjeler på Høgtun skole, Bergsfjord skole, Sandland skole og Aldersboligen. 3. Lokaler til skole, sfo og barnehage i Øksfjord

10 o Flytte barneskolen på Høgtun til ungdomsskolen. Mål om ferdigstillelse til skolestart 20L5. o Flytte barnehagen til barneskolen på HØgtun, ferdigstilles Sambruk av ressurser bh, sfo og skole.. Âpningstid for barnehage og sfo fra o En gjennomgang av mulig bruk av internatbygget, eventuell flytting av bibliotek til andre egnede lokaler i for eksempel "blåbygget". 4. Äpningstider for fritidsaktiviteter Temperaturregulering etter kl 2L.00. Enstemmig vedtatt. o Bassengene i kommunen er åpen fra oktobert.o.m april. Vedtatt mot L stemme. 5. Vann- og avløpsnettet i Øksfjord o Kartleggingen av vann- og avløpsnettet i Øksfjord for å kunne sette i gang renovering av det som er nødvendig. Kostnad ca ,- kommunale avgifter på vann og avløp, dette til selvkost. 6. Bergsfjord barnehage o Det må gjøres en vurdering av Bergsfjord barnehage, beliggenhet, renoveringsbehov etc. Tiltak/momenter som administrasjonen/organisasjonen i Loppa kommune bør se på å vurdere uten politisk behandling:. Gjøre nødvendige tiltak for å få ned sykefraværet.. Reduksjon av overtidsbruken innen helse og drift. o Revidere tjenesteytingsavtalen med kirkelig fellesråd, o Revidere avtale om jordbrukssaker med Alta kommune,. Gjennomgang/fornye avtaler om telefon, printer m.m. Sjekke avtaler med finnut. o Se på utgifter til renhold. Renhold i forhold til faktisk bruk, ikke areal. o Gjennomgang av vakante stillinger. Vurdering av stilling ved naturlig avgang.. Samordning av sykepleieressurser, sykehjem og legestasjon.. Rus og psykiatritjenesten organiseres under samme ledelse,. Søke samarbeide med andre kommuner innen barnevernet. o Vurdering av kostnader/kostnadsreduksjon ved omgjøring av fysioterapistillingen fra kommunal til privat,. Se på pasienttransport, ambulansebåt og ambulansebil.. Vurdere fremtidig organisering av helsehusene i kommunen, o Gjennomgang avfaktureringsrutiner.. Styrking av egenbetaling og taksting. Viktig at flere personer kan dette. Her åpner det seg gode muligheter ved etablering av servicetorg. o Vurdering av andre løsninger for bemanning enn dyre vikarbyrå. o Stimuleringstiltak for utdanning av lokalt forankrede personer.. Gitilbud til flere lærlinger. o Bonusløsningerfor korttidsvikariater, o Se på om en kan bruke tilsatt sykepleier med master i folkehelse, som folkehelsekoordinator,. Økt brukervennlighet på legestasjon. Resepsjon åpen og bemannet fra kl, Gjennomgang av hjemmesykepleie/hjemmebasefte tjenester og praktisk bistand, med mål om å effektivisere ress u rsbru ken.

11 . Se på ressurskrevende brukere. o TurnL s, bemanningsplan viktig å få på plass, dette for god utnyttelse av ressurser i forhold til pasienttetthet. Her skal helsesenteret og PU samordnes.. Øke kompetansen i egen organisasjon. Lederutdanning organisering.. Mindre bruk og kjøp av tjenester, Prioriter bruk av lokale krefter.. Seniotiltak: Evaluere og vurdere senioftilak ordningen. (Behandles deretter politisk). Få oversikt og vurdere de totale kostnadene til lt-drift, Enstemmig vedtatt. Behandling i Levekårsutvalget t4 Loppa v/ståle Sæther foreslo endring av Punkt 4, kulepunkt 1 og 3.; Begge punktene strykes. Votering ble gjort punktvis 4. Åpningstider for fritidsaktiviteter o Stenge skolene for fritidsaktiviteter etter kl Hpyres forslag om at dette punktet strykes ble vedtatt mot 2 stemmer. o Temperaturregulering etter kl Enstemmig vedtatt.. Bassengene i kommunen er åpen fra oktober t.o.m april. Vedtatt mot L stemme. Forøvrig ble innstillinga enstemmig vedtatt. PS 18/L4 Diskusjonssak - skoleopplegg for l-.klass ng fra Nuvsvåg Behandling i Levekårsutvalget L4 Arbeiderpartiet ønsket å ta opp saken om skoletilbudet for 1-.klassing i Nuvsvåg som diskusjonssak. Administrasjon redegjorde for 4 dagers skoleuke som er planlagt.

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00-14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer