Evaluering Master i Industridesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering Master i Industridesign"

Transkript

1 Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013

2 Innhold 1. Introduksjon En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design og arkitektur på AHO... 5 Fagkrets... 6 Fagmiljøet for ansatte... 7 Læringsmetodikk... 7 Lærekrefter... 7 Bruk av begreper Curriculum... 9 Læringsmål, studiobasert undervisning og forventet designkompetanse... 9 Innhold i studieprogrammet... 9 Oppbygging av studieprogrammet Spesialisering innen interaksjonsdesign (IxD) Spesialisering innen tjenestedesign Studentenes frihet til individuell utforskning versus teamkompetanse Tiltak for å styrke kvaliteten på diplomarbeid Designhistorie og designteori Utviklingspotensiale Karriereforløp Kontakt med arbeidslivet En bred utdannelse Behov for spesialisering Hva gjør studentene fra IDE spesielle? Alumninettverk Nettverk med andre institusjoner Utdanningens relevans for samfunnsspørsmål Nåsituasjon Realistiske prosjekter og læring Side 1

3 Samfunnets ulike kontekster for design Lærere med egen praksis Å utvikle en designers sensibilitet for etikk Utviklingspotensiale Kunnskapsproduksjon Tilgjengeliggjøring av kunnskapsproduksjonen Kunnskapsproduksjon hos studenter Kunnskapsproduksjon hos lærere Kunnskapsproduksjon i forskningen Forhold mellom forskning og utdanning Bakgrunn Styrker og svakheter ved dagens utviklingsmetodikk Behov for begrepsavklaring Fokus på forskning Studenter og forskning Kritisk masse Integrering av forskningsresultater i utdannelsen Anbefalinger for fremtiden Oppbygging av studieprogrammet Differensiere i sterkere grad mellom bachelor og master Verdien av designhistorie og designteori Likestilling av arkitektur og design på AHO Samarbeidsform mellom fagene Øke antall studenter og nettverk Karriereforløp Et sterkt alumninettverk Eksterne nettverk Etikk og design Begrepsavklaring Læringsmetodikk Lærernes kompetansebygging Side 2

4 Tiltak for en styrket diplomoppgave Innføring av honorering Side 3

5 1. Introduksjon Dette er en evaluering av masterstudiet ved Institutt for design, AHO. Evalueringen foregikk i perioden juni november Målet for evalueringen har vært å gjøre en vurdering av dagens masterprogram, med fokus på å åpne en dialog på hvordan AHO kan styrke masterprogrammet ytterligere for framtiden. Først og fremst vil komiteen si at i vår vurdering har IDE et meget bra masterprogram, og dette er en meget god skole for design. Vi har også oppfattet at dette er en skole som er svært bevisste på at de er på universitetsnivå med de krav det medfører, og at skolen har høye ambisjoner for videre utvikling. IDE er tydelige på at skolen ønsker å sammenligne seg på internasjonalt nivå. Komiteen har tatt dette som utgangspunkt for vår evaluering. I denne evalueringen har vi i stor grad pekt på områder skolen kan ta tak i for å hevde seg i tråd med ambisjonene. I evalueringsprosessen har vi opplevd at ansatte og studenter vært meget åpne med oss, både i egenvurderingene og intervjuene. Vi vil gjerne takke alle for dette, da det har vært med på å gi et godt grunnlag for vårt arbeid. Det har også bidratt til at vi har forstått mer av styrken i miljøet på instituttet. Evalueringen er gjennomført på grunnlag av skriftlig materiale som beskriver det fulle masterprogrammet ved IDE med alle kurs, boken AHO Works, samt interne selvevalueringer av masterprogrammene som AHO har satt i verk. Deretter er det gjennomført to besøk til AHO. Det første var lagt samtidig med utstillingen av AHO Works i juni Det andre i september, hvor komiteen brukte to dager på å intervjue ansatte, både administrasjonen og lærerkrefter, og studenter fra alle årstrinn. Komiteen har hatt som oppgave å vurdere 5 hovedområder: 1) Curriculum 2) Karriereforløp 3) Utdanningens relevans for samfunnsspørsmål 4) Kunnskapsproduksjon 5) Forhold mellom forskning og utdanning Medlemmene i komiteen for evalueringen var: Elizabeth Strand, Partner og Senior interaksjonsdesigner, Making Waves AS, Oslo Anne-Louise Sommer, Adjungeret professor og Direktør, Designmuseum Danmark, København Pekka Korvenmaa, Vice Dean, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki Stefan Holmlid, Ass. Professor, Linköpings Universitet, Linköping Side 4

6 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag IDE i dag Det overordnede inntrykket er av en blomstrende enhet der studenter og lærere samhandler i en positiv atmosfære. Lidenskapen for design og designutdanningen er tydelig. Det var tydelig underveis i intervjuene med instituttmedlemmene at det er et stort engasjement for instituttet og det er svært selvreflekterende team. De er i en løpende og kritisk dialog med hverandre og seg selv om hvordan utdannelsen kan bli bedre og hvilke tiltak som er nødvendige for å styrke posisjonen også på AHO. Det var svært positivt å se. IDE på AHO er en utdannelse med et ganske begrenset studentantall og et tilsvarende begrenset fakultet. Det er en stor utfordring å oppnå den nødvendige kritiske masse på disse vilkårene. På den bakgrunn er det gledelig å se at IDE bærer preg av et dynamisk, inspirerende og stimulerende faglig miljø ikke minst for studentene. Etter komiteens mening kommer man langt med relativt få midler. AHO er i en særstilling som et miniuniversitet, da det har utvidet fra arkitektutdanningen til å inkludere industridesign. Øvrig designutdanning i Oslo sorterer under KHIO, som ligger rett over elven. Denne strukturen gir institusjonen et unikt fokus som dessverre er rettet innad mot de to programmene og ikke mot institusjonen som en helhet, i krysningspunktene mellom arkitektur og design. Desto viktigere er det å se hvordan man kan styrke de sårbare miljøene især spesialiseringene med en relativt begrenset studentmengde. IDE kan for eksempel ha et proaktivt fokus på allianser som på en mer uformell måte kan føre til større og mer bærekraftige utdannelsesmiljøer kan helt klart også være en retning. Med allianser av en uformell karakter tenkes på forsknings- og utviklingssamarbeid med eksterne parter (både virksomheter og utdannelses- og forskningsinstitusjoner), som retter seg mot studentene. Det kan også være joint-masterprogrammer på samme måte som de som allerede er i støpeskjeen med KHIO, som også er gode eksempler på at 1+1= mer enn 2. Sistnevnte er et eksempel på mer formalisert samarbeid. Forholdet i mellom design og arkitektur på AHO Det virker som det finnes en skjevhet i balansen mellom arkitektur og design på AHO. Den dominante rollen arkitektutdanningen har i institusjonen stammer muligens fra institusjonens opprinnelse som en ren arkitekthøyskole, og at arkitektur som fag har lengre tradisjoner enn Side 5

7 designfaget. Det at både nåværende og påtroppende rektor er arkitekter kan også bidra til at arkitekturavdelingen favoriseres noe på designfagets bekostning. Komiteen tror det ligger de beste intensjoner bak, og at det er et oppriktig ønske om at det er to likeverdige ben som institusjonen hviler på: Arkitektur og design. Utfordringen ligger i at skjevheten synes å være der allikevel. Det handler for designs vedkommende om en delvis usynliggjørelse, om å stå i skyggen av storebror arkitekturen", både institusjonshistorisk og i den oppmerksomhet og favorisering arkitekturen tildeles, noe både ekstern og intern kommunikasjon viser. For designs del var det urovekkende å lese innledningen til AHO Works-boken, som åpner med et essay fra rektor der tradisjonenes rolle er tungt vektlagt. Arkitekturen bygger på solide prinsipper og tradisjoner, men design kan ikke holde seg til tradisjonene da vil de sakke bakut i løpet av noen få år. Derfor må den helhetlige profileringen av skolen, både eksternt og internt, gi større synlighet til designfagenes karakteristika og dynamikk. Det ligger muligheter i at Ark og IDE er på samme høyskole. Det er potensiale til å både kunne lære mer på tvers, og å gjøre flerfaglige prosjekt. Det bør vurderes å legge samarbeidsarenaer på prosjektnivå, der det fokuseres på spesialkompetansen som designstudenter og arkitekturstudenter hver for seg kan bringe inn i et team. Eventuell felles undervisning bør legges opp slik at det er like meningsfylt for studenter fra både Ark og IDE. Fagkrets IDE har blitt et dynamisk institutt som også dekker internasjonalt aktuelle temaer som service design og systemorientert design. Forskning og doktorgradsstudiet er på vei til å bli etablert. Det generelle inntrykket i møtet med lærerne var av sterkt engasjement, men også av at sektorene kretser rundt enkeltpersoner. Dette er ikke uvanlig for mindre høyskoler, og spesielt for kunst- og designskoler der fakultetene ofte er små og mangler en robust palett av ulike professorer og andre lærekrefter. IDE har tatt en posisjon i front av fagområdets utvikling, fordi man har valgt å undervise i systemdesign og tjenestedesign, og ikke har stivnet i et konservativt syn på design. Her finnes det kanskje en utfordring med å opprettholde den kritiske og dynamiske dialogen, og en utfordring for IDE/AHO som institusjon å opprettholde et godt nivå på kompetansetilførselen. Klarer IDE å identifisere, ansette og skape et godt miljø for individer som i sin tur forflytter seg mellom gode miljøer, kommer balansen mellom tradisjon og fornyelse til å bli god. Side 6

8 Fagmiljøet for ansatte Evaluering Master i Industridesign Miljøet blant de ansatte på IDE virker meget godt, både blant lærerne og i administrasjonen. Det er et stabilt miljø, der mange lærekrefter har lang fartstid og rett kompetanse. De ansatte har meget høye ambisjoner for IDE, og det er imponerende hvor mye de får til med de ressurser som er tilgjengelig. Det virker som om samarbeidet er godt. Allikevel merkes det på noen områder at det er noe frustrasjon mellom de faglige kreftene. Spesielt virker det som lærerne mellom de 3 første og de 2 siste årene ikke samsnakker nok om konkrete utfordringer i forhold til studentenes kompetanse. Læringsmetodikk Det virker som om rammeverk for å artikulere og følge opp studentenes læring på flere nivå ikke benyttes på IDE. I egenevalueringen avvises for eksempel Blooms taksonomi, med grunnlag i at rammeverket har mange år bak seg, mens action learning blir fremstilt som bedre. Komiteen opplever at innstillingen til læringsmetode på IDE ikke er ferdig gjennomtenkt. I egenvurderingene og i intervjuene får komiteen en oppfatning av at både lærerne og ledelsen ønsker å engasjere seg i dialoger om studentenes læring. Under intervjuene er det stor variasjon i hvordan lærere, kursansvarlige og ledese oppfatter både behov, mengde og kvalitet når det gjelder diskusjon og utvikling av pedagogiske tilnærminger, og de ulike nivåer av læring som man gir under utdanningen. Her er man kanskje for avhengig av enkeltpersoner. Lærekrefter Komiteen opplever at studentenes opplæring er god. Allikevel virker det som om lærerne og skolen har liten innsikt i hvordan eller hvorfor den blir god. Lærerne har en styrke i at de er meget engasjerte. I tillegg bør de arbeide mer med forståelsen av hvordan de skaper forutsetningene for studentenes læring og utvikling. De bør arbeide med å bli mer bevisst de ulike pedagogiske tilnærmingene som kan brukes for at studentene skal utvikle seg til de reflekterende designere som er skolens mål. Flere steder har lærerne uttrykt ønske om et mer formalisert forum for drøfting av pedagogiske utfordringer. Videre har nyansatte undervisere uttrykt at det ikke i tilstrekkelig grad tilbys innførende kurs som styrker undervisernes pedagogiske kompetanse. Da man samtidig tilstreber å ansette undervisere med en sterk profesjonell og designfaglig profil med tung Side 7

9 erfaring fra praksis, kan det skape problemer at de ikke har eller får - den nødvendige kompetansen innen pedagogikk og formidling. Det er et behov for en mer strukturert tilnærming til dokumentasjon og opplæring i pedagogisk kompetanse hos lærerne. Ledelsen bør arbeide med kompetanseheving av lærerne på pedagogikk, og velge et pedagogisk rammeverk. IDE bør også vurdere hvordan de kan tilrettelegge for en mer tydelig og målrettet pedagogisk kultur, hvor blant annet seminarer og åpne og bevisste utviklingsprosjekter er like selvsagte som det virker å være innenfor forskningen. Bruk av begreper Det er noen begreper som går igjen i materialet som er viktige for IDE, men som framstår som uklare og er til forvirring i dialogene komiteen har hatt med de faglige ansatte. "learning leaders and leading learners". Dette er et utsagn som lover mye og er lett å huske, men det er behov for å tydeliggjøre mer hva IDE mener med det. Hvordan skal studentene utvikle seg til leading learners og learning leaders? Dette slik at de mestrer ikke bare faget sitt, men også en bredere og mer kompleks totalitet fordi AHO er et universitet, ikke en fagskole. "forskningsbasert utdanning og forskning i utdanningen" På IDE er det et stort fokus på "forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning". Dette er positivt for studentene som har muligheter for å involveres i forskning i løpet av utdannelsen sin. Det er mulig at fokuset på dette er for enerådende. I tilsent materiale og i våre intervjuer med lærerne fikk vi en følelse av at det var uklart for flere hva forskjellen i mellom disse to egentlig er. Vi fikk også inntrykk av at enkelte lærerkrefter opplevde at "man ikke hadde lykkes" om læreren ikke hadde forskning dokumentert som en del av kursinnholdet sitt, uavhengig om læreren selv mente at forskning var en viktig del av curriculum på sitt kurs. Side 8

10 3. Curriculum I dette kapitlet har evalueringskomiteen forsøkt å forstå og evaluere hvordan curriculum oppfattes og hvordan det fungerer både sammenlignet med andre skoler, og når man ser det fra studentenes og fra lærernes side. Læringsmål, studiobasert undervisning og forventet designkompetanse Hva skal en designstudent kunne? I våre intervjuer med lærerne, opplevde vi et stadig tilbakevendende tema om at "det er så mye en designstudent bør kunne" og ikke tid nok til å legge inn flere kurs/emner eller til å sikre at alle studentene har lært det som forventes i de ulike kursene. Noen av lærerkreftene på de to siste årstrinnene påpekte at de har ingen måte å vite om studenter kan det som forventes etter de 3 første årene. Flere av de påpeker at studentene har hull i designkompetansen sin som de anser som overraskende. Studiobasert undervisning vurderes som bra av lærerkrefter, med unntak av enkelte ferdigheter og realkunnskap. Dette kunne de tidligere (før de ble en del av AHO) teste og evaluere separat. Uten den muligheten er det vanskelig å kvalitetssikre kunnskapen hos studentene. Studenter med mangelfull kompetanse på ett område kan bestå ett kurs fordi de har kompetanse på et annet. Da er det vanskelig å utvikle undervisningen eller kunnskapsnivået hos studentene. Resultatet er at lærerne ikke har kontroll på hvilket nivå den enkelte students kompetanse ligger på fagområder som det forventes at designstudenter kan, spesielt etter de første 3 årene. Det er startet et arbeid med å formalisere læringsmålene på kursene på IDE. En oversikt over læringsmål kan hjelpe i dialogen i mellom hva man kan forvente av en designstudent etter de tre første årene. Det vil også hjelpe til å kunne vurdere hvilke temaer som eventuelt bør styrkes. Det vil gi studenter og lærerkrefter mulighet til å få en bedre oversikt over hva studentene skal få av kompetanse og kunnskap i hvert kurs Det vil også gi lærerkreftene flere konkrete muligheter til å måle studentenes kunnskapsnivå. Innhold i studieprogrammet Shaping futures er en ambisiøs utdannelsesmessig drivkraft som forplikter. For IDE er det avgjørende at utdannelsen reflekterer at designfeltet har gjennomgått store forandringer i de siste tiårene. Man snakker om det utvidede designbegrepet, og design er ikke lengre begrenset til det gjenstandsbaserte, det materielle. Den immaterielle orienteringen innen design kommer til uttrykk i at IDE jobber med egne kurs og spesialiseringer innenfor interaksjonsdesign og tjenestedesign/systemorientert design. Side 9

11 Komiteen merker seg at det er viktig å være oppmerksom på om disse gjennombruddene i spesialiseringer i tilstrekkelig grad setter spor i utdannelsens tre første år. Oppbygging av studieprogrammet To sentrale spørsmål i dialogene komiteen har hatt med IDE er: 1: Bør IDE holde fast på dagens modell med 5-årig Masterutdannelse eller gå over til Bolognamodellen? 2: Hvordan tilby spesialiseringer innenfor ulike designretninger (industridesign, interaksjonsdesign, tjeneste/systemdesign)? Komiteen anbefaler å innføre Bologna-modellen 3+2. Dette både for å gjøre utdannelsen kompatibel med andre utdannelser, og fordi det muliggjør mobilitet både ut av og inn i IDE/AHO. Angående spørsmålet om spesialiseringer, vurderer komiteen det slik at IDE samtidig bør holde fast ved en felles bachelorgrad i design og først innføre spesialiseringene på den 2-årige masterutdanningen. Bachelorgraden bør være en generell bachelorgrad i design. Denne bør tenkes som et solid fundament for mastergraden, og spesialiseringene der. Bachelor bør ikke tenkes som profesjonsrettet, slik at studentene skal være klare for å gå ut i arbeidslivet som designere etter endt bachelorgrad. Som en videreføring av poengene over, vurderer komiteen det slik at spesialiseringene innenfor design (industridesign, interaksjonsdesign, tjeneste/systemdesign) bør legges inn i den 2-årige Mastergraden. Dette er imidlertid ikke et spørsmål som er enkelt å avklare med en entydig anbefaling. Det kan også ansees å være sent å komme i gang med sin spesialisering etter 3 år med studier, og mange kan være klare til å starte på spesialiseringen sin allerede etter det første eller andre året. Denne dialogen hadde komiteen også spesielt med lærere og kursansvarlig for interaksjonsdesign. Allikevel, i dette kan det ligge andre muligheter. I Danmark er designutdannelsen under forandring enda en gang (som følge av fusjonen med Arkitekt- og Konservatorskolene), men tidligere var to år felles, etterfulgt av spesialiseringene. Senere var de første 1 1/2 år felles, fulgt av spesialiseringene i de siste 3 1/2 år. Da var studentene meget ivrige etter å komme i gang med spesialiseringen så raskt som mulig. Men en høyskole har ikke som fremste mål å tilfredstille studentenes ønske om å skaffe seg en unik studieretning, utenom heller et ansvar for å passe på at studentene får en utdannelse som holder i meget lang tid etter avlagte eksamener, Side 10

12 og som også består av en del formasjon innenfor et fagfelt, en del metoder for livslang læring og en del av individets spesialiseringer. Komiteen anser at IDE bør gjøre en nøye vurdering før de innfører 5-årige masterkurs spesialisert innenfor designretninger. En av årsakene er om studentene er i stand til å velge designretning før de starter studiet. Det er stor variasjon på de innkommende studentene. Noen kommer rett fra videregående, og der er det stor forskjell på om de har forkunnskaper nok til å kunne velge mellom de ulike designretningene. Det er kanskje lettere å gjøre seg tanker om de ønsker å være industridesignere og designe fysiske produkter, enn det er for de nye og mer komplekse spesialiseringene som SOD, IxD og SD, som selv for fagfolk kan være vanskelige å forstå fullt ut. Andre er mer bestemt på hva de ønsker å gjøre, og har kanskje studert andre emner først. Det er godt mulig at forkunnskapen vil endre seg over tid når det er mer kjent hva disse ulike designretningene er. Allikevel er det også et viktig poeng, som vi også fikk høre i intervjuene, at studentene trenger å modnes inn i rollen som designer, og at det kan være hensiktsmessig at de gjør det før de tar spesialiseringsvalgene. Det er som nevnt vanskelig å anbefale entydig. Alle modellene har både fordeler og ulemper, og det kommer til slutt an på hva IDE velger at studentenes spisskompetanse skal være. Er det brede designere eller spissede designere IDE skal utdanne? Eller noe annet? Spesialisering innen interaksjonsdesign (IxD) Det er en pågående diskusjon om hvordan designretningen interaksjonsdesign skal håndteres i curriculum. Lærerkreftene for mastergraden IxD påpeker at det er behov for mer IxD-innhold i bachelorgraden for at studentene skal ha et tilstrekkelig grunnlag for å prestere godt på det høyere nivået. Komiteen oppfatter at en del av problematikken henger sammen med at man ikke har en god dialog om læringsmål. Når lærerne sier at det er behov for mer IxD-innhold er det for overfladisk uttrykt. Det er en annen form for læring man er ute etter, som for eksempel: Grunnleggende programmeringskunnskaper Bredere diskusjon om gestaltprinsipper Mer åpne begrepsapparater rundt prototyper og mockups Ønsket om IxD-innhold i bachelorgraden er et symptom på både sviktende forestillinger om læringsmål, og brist i dialogen rundt relasjonen mellom bachelorgrad og mastergrad. IDE foreslår at løsningen er å tilby en spesialisert bachelorgrad i IxD, noe IDE anser å ha både tid og ressurser til å gjennomføre. I dagens bachelorgrad finnes det innslag av IxD for å møte Side 11

13 behovet for basiskunnskap, men det oppleves at IxD-lærerne ikke har tilstrekkelig tid eller engasjement til å virkelig jobbe med studentenes læring på dette nivået. Denne dialogen rundt interaksjonsdesign må løses på en gjennomførbar måte. Komiteen ber IDE vurdere om, på det nåværende tidspunkt, er tilstrekkelige ressurser tilgjengelig blant IxDlærerne for å drive både en bachelorgrad og en mastergrad i IxD av internasjonal høy kvalitet. Det kan være en god idé å vente med å tilby en bachelorgrad i interaksjonsdesign, gitt dagens situasjon. Komiteen stiller spørsmålet om det på kort sikt er det bedre å gjøre om den eksisterende bachelorgraden slik at den fungerer som grunnlag for design som generelt emne. I den 2-årige masteren, bør IxD kjøres som en tydeligere spesialisering enn i dagens masterprogram. På lengre sikt må IDE gjennomføre en kritisk og strategisk utviklingsprosess for vurdere hvilke bachelorgrader man skal ha. Det gjelder ikke bare IxD. Dette avhenger av flere faktorer: Det vil henge sammen med om IDE øker antall studenter slik at det er tilstrekkelig studentgrunnlag, om det øker antall lærerkrefter, enten gjennom egne ansettelser eller samarbeid med nettverk, for å gjennomføre kursene, og at IxD blir tilstrekkelig kjent fag til at unge kan søke seg direkte til denne bacheloren Spesialisering innen tjenestedesign IDE og lærerkrefter uttrykte at spesialiseringen innenfor tjenestedesign fungerer i det store og hele godt i dag. Noe av kontrasten til IxD er nok at tjenestedesign krever mindre ny teknisk forståelse og ferdigheter i forhold til hva studentene har lært de 3 første år. Det er relativt sett enkelt å introdusere nye grunnleggende perspektiver, fra fysisk gestalt og funksjon til prosess og samskaping av verdier, i starten av masterstudiene slik som det kreves for tjenestedesign. I tillegg kan det være mulig i bachelornivået å gi såkalte "advance organizers" for å legge grunn for kommende skifter i perspektiv. Derfor fungerer det godt med en masterspesialisering i tjenestedesign i dag, og det virker som det er fornuftig å følge planen for en 2-årig spesialisert mastermodul for tjenestedesign på IDE. Studentenes frihet til individuell utforskning versus teamkompetanse I flere sammenhenger underveis i intervjuene blir det fremhevet at studentene får en stadig høyere grad av frihet, og arbeider mer og mer autonomt/selvstendig jo lengre de når i studiet. Dette fremheves som noe positivt. Man kunne sætte spørsmålstegn ved om det er positivt i en tid som i stigende grad verdsetter teamkompetanse, tverrgående samarbeid og tverrfaglige Side 12

14 tilgang? AHO/IDE bør i større grad arbeide med å styrke lagånden i undervisning og prosjektsamarbeider (også i forbindelse med diplomarbeidet). Tiltak for å styrke kvaliteten på diplomarbeid Noen studenter oppleves å ikke ha høy nok kvalitet på diplomoppgaven. Gjennom materiale og intervjuer har vi fått inntrykk av at diplomordningen er ikke tilstrekkelig på enkelte, vesentlige områder: Nivået på oppgavene har ikke alltid den kvaliteten IDE/AHO bør kunne vise i diplomoppgaver Oppgavene har i de fleste tilfelle et individuelt preg og har liten sammenheng med skolens faglige prioriteringer og AHOs FoU-satsinger. Fungerer den godt nok som kvalitetskontroll om studentene har den kompetansen som kreves? Sitat fra tilsendt materiale: "Sammenligner vi diplomoppgavene ved AHO med diplomer fra internasjonale utdanninger vi ønsker å sammenligne oss med, vil diplomarbeidene ved disse institusjonene strekke seg over en lengre periode og derfor ofte ha en høyere faglig kvalitet. De vil ha karakter av masteroppgaver og ikke det som tradisjonelt kalles en diplom, eller med andre ord en svenneprøve." Et tiltak kan være mer styrte prosesser rundt hver enkelt students oppgaveformulering, slik at det legges rammer for relevans til studiet, krav til å vise faglig kompetanse innenfor konkrete områder knyttet til studentens spesialisering, og legges til rette for flere utforskende oppgaver innenfor AHO's FoU satsningsområder. Et annet tiltak kan være å legge føringer for hvilken verdi studenten skal få av veiledning underveis. Skal det veiledning fra instituttets lærere primært styrke studentens utforskning, eller skal den også styrke andre sider ved oppgaven? Et tiltak som også kan vurderes er at forberedelsene for diplom/masteroppgaven starter allerede det første semesteret av masteren i form av "diplomforberedelser". I dette legges det kurs i kunnskapssøk, kunnskapsforvaltning og resultat. Dette parallelt med de andre MA kursene/modulene. I det andre året for MA kan dette økes i høstsemesteret. Diplomprosjektene kan da fortsatt være av individuell karakter, men at de underveis presenteres for kritisk gjennomgang i MA seminarer med lærere og de andre studentene. På den måten kan de forberede seg bedre på den tøffe oppgaven en diplom er. Side 13

15 Designhistorie og designteori Evaluering Master i Industridesign Det er behov for mer relevant undervisning i designhistorie og designteori. Disse fagene må omarbeides fullstendig. Teori og historie er ikke det samme, og må undervises på forskjellig måte. Historie må læres bort på en proaktiv måte og settes i kontekst med utviklingen av teknologi, samfunn og handel. Teknologihistorie kan være et mer produktivt fag for designere enn arkitekturhistorie. Designteori og metode må tjene den praktiske designutdanningen som et verktøy, og ikke undervises som et separat fag. Utviklingspotensiale På det grunnleggende nivået synes det som at det mangler en bevisst behandling av hvordan studentene skal utvikle seg til reflekterende designere. Metoden for det i dag virker ikke bevisst styrt. Og i fortsettelsen av det: Finnes det en strategi for hvordan studentene skal utvikles til leading learners og learning leaders? Eksterne prosjeketer på masternivået kan være sårbare ved at det er vanskelig å balansere utviklingen i prosjektene slik at studenten får den ønskede erfaringen av å møte et "virkelig" prosjekt, og samtidig utfordre studentene på de områdene som ønskes i følge kursplanen/læringsmål. Som nevnt annet sted kan det være en hemsko at "ekte prosjekter" kan være mer konservative eller ha strammere rammer enn det som er ønskelig for et kurs. Målene som beskrives i kursplanene er ikke tilstrekkelig systematisk beskrevet. Man skal bruke et verktøy, men det er ikke beskrevet hva man skal lære av å bruke verktøyet, og heller ikke hva man skal forstå om egen læring. Videre bør studiet deles tydelig opp i en bachelorgrad og en mastergrad. Dette gir bedre muligheter til integrasjon av studenter på mastergraden som har bachelorgrad fra andre institusjoner, i eller utenfor Norge. Side 14

16 4. Karriereforløp Spørsmålet oppfattes som hvordan de ferdige kandidatene passer inn i og opptrer i det faglige landskap utenfor skolen, og i hvilken utstrekning de får relevant arbeid etter endte studier. Kontakt med arbeidslivet IDE gjør arbeider med å involvere bedrifter i studentprosjektene, og bruke også kursholdere som er utøvende designere. På den måten får studentene et innblikk i hvordan arbeidslivet er, og hva designere faktisk gjør og kan bidra med i det praktiske arbeidslivet. Et konstruktivt forslag kan være er at man kan forsøke å lage mer motiverende, teoretisk rammer. Og lar det seg gjøre å sikre at alle fremtidige samarbeid blir vellykkede, og samtidig kunne tilby studentene å jobbe med nye relevante problemstillinger? En bredere dialog mellom kollegiet rundt disse samarbeidene og hva som fungerer, ser ut til å være på tide. En bred utdannelse Det virker som IDE gjør en innsats for å utdanne studentene til å bli utforskende individer som ikke er låst i rammer om hvordan en designer "bør" utøve sin profesjon. Allikevel oppfattet vi i intervjuene med studentene at IDE ikke helt når fram til målet om at studentene skal være reflekterende designere med et klart selvbilde av hva det innebærer å være designer. Studentene virket usikre på hva slags rolle de kan spille etter endte studier. Denne usikkerheten var mer tydelig for sisteårs-studenter og nylig uteksaminerte kandidater, i en tid der de skal være nærme å bli ferdige eller er ferdige med utdannelsen. Det virker som om studentene sitter igjen med en følelse av en litt for bred utdannelse hvor de ikke har nok kompetanse til å hevde seg i møtet med livet etter studiene og arbeidslivet. Kan det være behov for mer strukturerte og styrte læringsprosesser i grunnundervisningen på ferdigheter og kunnskaper, slik at studentene opplever at de har hatt en målrettet progresjon i utdanningen og besitter tilstrekkelige nivå på disse? Behov for spesialisering Arbeidsmarkedet er i endring for designere. Det er per i dag et enormt behov i det norske arbeidsmarkedet etter interaksjonsdesignere, om enn det er noe uklart hvilken type interaksjonsdesignere det søkes etter ettersom dette også begynner å få flere spesialiseringer. Mange av studentene går inn i jobber som interaksjonsdesignere etter endte studier, men med mindre kompetanse på dette feltet enn arbeidsgivere ser etter. Arbeidsmarkedet i Norge har Side 15

17 også begynt å etterspørre tjenestedesignere, spesielt i det offentlige, men også i tjenestebasert næringsliv. Derfor er dette et godt tidspunkt å tilby spesialiseringer innenfor design fordi det vil gi studentene større mulighet for å lykkes å få relevante jobber etter endte studier. Hva gjør studentene fra IDE spesielle? Rektor Karl Otto Ellefsen skriver i innledningen til boken AHO works: "Individual schools have to stand out in a European, even global educational competition". I fortsettelsen av det: Hva betyr dette for IDE? På hvilken måte skal IDE skille seg ut på en meningsfull måte? Det forstås som "Shaping futures" er en type misjon for IDE. I og med at det å designe framtidige produkter og tjenester er en iboende egenskap ved designaktiviteter, er det et klart savn at IDE ikke har beskrevet nærmere på hvilken måte man ønsker at studenter skal være med i å forme framtiden. Det ble nevnt i noen intervju at IDE ikke kan konkurrere med utdanninger i andre land, spesielt i Østen, på mestring av praktisk designteknikker som tegning og modellering. Hvis det stemmer, understreker det behovet for å tydeliggjøre misjonen for hva studentene skal kunne bidra med etter endt utdannelse. Er det kombinasjonen av design og forskning? Skal de fremme å jobbe på tvers av fagområder? Skal de være nytenkere på de store perspektivene (å bruke design som en prosess, ikke et endelig resultat)? Skal de bli designledere, som har kompetansen til å se behovene, overbevise de riktige interessentene og lede andre designere med mer praktiske ferdigheter? Å tydeliggjøre dette målet vil hjelpe både IDE i interne prioriteringer, og gi studentene en tydeligere retning for sine valg av fag og prosjekter. Over tid vil det også være et faglig grunnlag for hvordan IDE skal skille seg ut internasjonalt. Et annet perspektiv på hva som kan hjelpe studentene på IDE å skille seg ut som designere, er å bruke ressurser på doktorgradsutdanning og forskning for å løfte AHO/IDEs konkurransemessige profil og overholde løftene til studentene, slik at de kan bli respekterte innen sitt felt, og vokse fra utøvere til ledere. Alumninettverk Det virker som alumninettverket ikke står spesielt sterkt. Det er svært viktig å skape et alumninettverk på tvers av generasjonene innenfor IDE, som omfatter tidligere, nåværende og kommende studenter, samt lærere og eksterne lærekrefter. Side 16

18 Det kan styrke alle nivåer av utdannelsen og tiden etter, hvis et alumninettverk også inneholder en mentor-funksjon, hvor man kan sette i par studenter og ferdigutdannede designere i forhold til den retningen den studenten ønsker å bevege seg etter endte studier. Her kan det være snakk om erfaringsdeling til gavn for studentens utviklingsprosess. Og man kan også forestille seg at studentene kan nyte godt av de mer erfarnes nettverk hvis de blir introdusert til det. Internasjonalt finnes flere gode eksemplerpå alumninettverk som IDE kan lære av. Nettverk med andre institusjoner Gjennom intervjuene og materiale fikk komiteen høre om andre institusjoner som IDE har i sitt nettverk. Det kan virke som at noen av disse er tettere og viktigere for IDE enn andre, som naturlig er. Samarbeidet med KHIO virker i så måte veldig sentralt for IDE. Det var også flere bånd i nettverket som framsto som om det var via enkeltpersoner hos IDE. Det kan være gode relasjoner, men de er mer sårbare og kanskje ikke like viktige for instituttet som helhet. IDE kan gjerne se over sine samarbeid med andre institusjoner i et helhetlig, strategisk perspektiv. Hvilke samarbeid vil hjelpe å løfte IDE der de ønsker å være? Og på hvilken måte? Spesielt er dette viktig for en utdanning skole som ønsker å sammenligne seg på internasjonalt nivå. Hvilke business schools ønsker de å samarbeide med? Hvilke tekniske universitet? Eller samfunnsfaglig universitet? Er det andre kunsthøyskoler i tillegg til KHIO? En annen viktig del av nettverk er en tydeligere tilstedeværelse av ekstern kunnskap og kompetanse. Besøkende lærere fra andre land og læringsmiljøer kan utfordre og komplementere IDE-paradigmet. I det hele tatt vil det sannsynligvis være en god idé, når man tenker på at det faglige miljø på IDE er relativt lite, å få inkludert gjestelærere i høyere grad. Det kan være både norske og internasjonale undervisere. De kunne bidra med "et frisk pust", annerledes pedagogiske grep enn IDE er vant med og en annet perspektiv på problemløsning. Er slikt nettverk kan utveksle ekspertise med andre universiteter og fagfelt (antropologi, historie, materialvitenskap, ingeniørutdanningen osv), og må være en integrert del av undervisningen fremfor en separat enhet. Med et slikt nettverk kan kunnskapsproduksjonen være til direkte nytte for studentene ved å utvikle en større, kontekstuell idé om design og deres fremtidige profesjonelle rolle Side 17

19 5. Utdanningens relevans for samfunnsspørsmål Spørsmålet oppfattes som slik at det er relevant å svare på ulike nivå. Er studentene klare for å fungere under de aktuelle samfunnsforhold? På et mer generelt nivå: Har studentene tilstrekkelig forståelse av de aktuelle samfunnsforhold til å kunne forstå faget og sin egen rolle når de jobber med utvikling av nye produkter, tjenester og i problemløsning? Og det kan vurderes på et mer abstrakt og akademisk nivå: Er utdannelsen i stand til å gi studentene en forståelse for de samfunnsmessige dynamikker på en slik måte at de kan forstå endringer og være med på å drive frem ønskede endringer. Nåsituasjon Arbeidsmarkedet er i endring for designere, og har vært det de siste 30 årene. Nye aktører, som for eksempel offentlig sektor, etterspør designere. Men problemene som design anses å kunne løse ser ut til å være de samme som før: menneskeorienterte utfordringer som i samtiden oppfattes som komplekse og der løsningene er tenkt å legge til rette for, kanskje til og med frigjøre menneskenes gode potensiale. IDE bruker mange kursholdere som også er utøvende designere, og involverer bedrifter og organisasjoner i kurs og studentprosjekter. På den måten får studentene et innblikk i hvordan arbeidslivet er, og hva designere faktisk gjør og kan bidra med i det praktiske arbeidslivet. Fra intervjuene med lærerne virker kontakten med det faktiske arbeidslivet ikke så utviklede. Man bruker problemstillinger fra «virkeligheten», men interaksjonen med de som har behovet eller problemet i utgangspunktet virker svært liten. I mange tilfeller virker det som ledelsen er avhengig av at lærere og forskere er i dialog med samfunnsutviklingen, noe som skaper sårbarhet. Realistiske prosjekter og læring Både i intervjuene, og indirekte i egenvurderningene, snakkes det om at gruppearbeid er foretrukket som arbeidsform, eller at man skal ha eksterne kunder i studenprosjekter, slik at arbeidet blir mer virkelighetsnært. Dette er et overfladisk resonnement, ettersom aktivitetene som kreves for å håndtere en ekstern kunde kan gå på bekostning av det man egentlig skal lære. Mange bedrifter ligger heller ikke i forkant av utviklingen, men virker institusjonaliserende på designpraksisen. Studentene er på mange områder mer innovative og radikale enn samarbeidspartneren. Side 18

20 For læringens skyld er det behov for en velfundert balanse mellom ulike læringsmodeller, og en gjennomtenkt struktur for å håndtere de realistiske innslagene i kurs og prosjekter. I en del kurs virker det som man har lykkes med dette. Samfunnets ulike kontekster for design Design har en rolle i stadig flere sammenhenger i samfunnet, fra industribedrifter til offentlig sektor, fra frivillighetssektoren til forskningsinstitutter, fra små designbyråer til internasjonale designvirksomheter. Det er uklart i hvilken grad studentene på IDE får innblikk og tilgang til denne bredden av kontekster i løpet av utdanningen, og hvordan studentenes egne kontekster og erfaringer får spille en rolle. Lærere med egen praksis På IDE som på mange andre designskoler er det mange lærere som også bedriver egen virksomhet parallelt. Det gjør at læreren har en pågående egen utvikling som designer, tar med seg praktisk erfaring inn i undervisningen, og kan ta med prosjekter og problemstillinger fra egna kunderelasjoner som underlag i prosjekter og oppgaver. På en skole som AHO, som arbeider med et bredt designbegrep, stiller det ekstra høye krav. Hvilke er de relevante parallelle stillingene som gjør at studentene gis aktuelle speilbilder av designpraksisen? I mange tilfeller går parallellstillingsdiskusjonene på rutine, i stedet for å være et gjennomtenkt pedagogisk og strategisk verktøy. Å utvikle en designers sensibilitet for etikk I materialet vi har fått, er det lite fokus på etikk. Og miljøspørsmål er knapt behandlet, ikke i kursenes temaer og ikke i læringsmålene. På direkte spørsmål får vi vite at det er inneforstått at designernes bidrag i miljøspørsmål er "innebygget" i studiet og at det er unødvendig å ta det opp som et separat tema. Er dette svaret godt nok for et studie for en profesjon som i aller høyeste grad setter premisser for hvordan morgendagens tjenester og produkter kommer til å påvirke både miljø og menneskers liv? Er dette et godt nok svar for en institusjon som belyser at det "tar lang tid å modnes" inn i rollen som designer? Studentene fortjener en strukturert innføring i hvordan for eksempel man gjør livsløpsanalyse eller beregner miljøavtrykk, og typiske fallgruver i disse prosessene. Eller hvordan man kan tilegne seg et bevisst forhold til å omsette gode intensjoner på en effektiv måte. Det er også tydelig at studentene etterspør en engasjert tilgang til design. Design er ikke bare forskjønnelse og funksjonelle gjenstander. Design har potensiale til å forandre verden i bredeste forstand og den enkeltes livssituasjon i konkret forstand til det bedre. Design som gjør en Side 19

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studentenes universitetsvisjon

Studentenes universitetsvisjon Studentenes universitetsvisjon Bakgrunn Universitetsstatus var allerede et overordnet mål for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus under fusjonsprosessen i 2011. Her var det et operativt mål om å bli

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål:

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål: Periodisk emneevaluering av SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (høsten 2013) 1. Om emnet SGO 4011 er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS)

Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Bakgrunn Egenevaluering av 5-årig masterprogram i Informatikk Profesjonsstudiet (PS) Dag T. Wisland 01.07.2007 I henhold til programpresentasjonen skal det fem-årige masterprogrammet i informatikk (Profesjonsstudiet

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13

Høringsuttalelse. Høringssvar til forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Gjelder høring Forskrifter om rammeplan for lærerutdanninger trinn 8-13 Til Kunnskapsdepartementet Fra Senter for IKT i utdanningen Deres referanse 12/3854 Vår referanse 2012/108 Kopi Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Introduksjon Liv Sissel Grønmo Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Arne Hole Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO Denne boka handler om matematikk i norsk skole i et bredt

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN

Høgskolen i Sørøst-Norge. Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN Høgskolen i Sørøst-Norge Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN 2017-2021 A B Strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet ved HSN HSN er en stor utdanningsinstitusjon

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Det kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato 15.10.2015 Vår ref.: 15/06781-1 Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: å organisere produktive dialoger i helklasseøkter gir en introduksjon til spørsmålet hva er dialogisk undervisning?,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar?

Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? 1 Læreres læring for elevenes læringsutbytte: en skoleleders ansvar? En sektor med styringsutfordringer kunnskap for ledelse May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Internasjonale studier

Detaljer

Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater er i endring er forskerutdanningen tilpasset et differensiert arbeidsmarked? 11 oktober 2012 Berit Rokne

Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater er i endring er forskerutdanningen tilpasset et differensiert arbeidsmarked? 11 oktober 2012 Berit Rokne Arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater er i endring er forskerutdanningen tilpasset et differensiert arbeidsmarked? 11 oktober 2012 Berit Rokne PhD-kandidatundersøkelse ved UiB - 2012 På bakgrunn av

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.10.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/872 EVALUERING AV INGENIØRUTDANNINGEN I NORGE - FORELØPIG ORIENTERING Saken i korte trekk Nasjonalt

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Fakultetsstyret 8. jun 2011 SAK 8 D) Dato: 31.05.2011 Saksnr..: Høringsuttalelse fra Det juridiske fakultet ang. Handlingsplan for internasjonalisering

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer