Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:"

Transkript

1 Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling Industriell økonomi Utredning gjennomført av: Avdeling for ingeniørfag Hong Wu (HiØ) Petter Øyan (HiØ) Terje Karlsen (HiØ) Jan Kåre Bøe (IMT) Bjørn Berre (IMT) Rune Grønnevik (IMT) Institutt for matematiske realfag og teknologi 1

2 Forord Som grunnlag for denne utredningen ligger Intensjonsavtale mellom de to lærestedene; Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ), og tilhørende samarbeidsavtale mellom Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), Institutt for kjemi, mat og bioteknologi (IKBM) og HiØ, vedrørende utdanningen innen ingeniør- og realfag. Avtalene har også som målsetting å legge grunnlaget for økt samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid mellom de to institusjonene. Siden de første samarbeidsavtalene ble undertegnet høsten 2005 er det lagt ned mye arbeid for å bedre overgangsmulighetene for studenter fra de to institusjonene, vesentlig fra bachelorutdanningen ved HiØ til mastergrad ved UMB. Det har imidlertid vært et mål å få til en enda større grad av integrasjon og synergi mellom utdanningene og fagmiljøene ved de to lærestedene. Denne utredningen er første skritt i et mer dyptgripende arbeid for å legge grunnlaget for dette innenfor de teknologiske studiene ved HiØs Avdeling for ingeniørfag i Sarpsborg og mastergradstudiene ved IMT på Ås. De studieretningene som i først rekke har pekt seg ut som godt egnet for et mer utstrakt samarbeid om de teknologiske utdanningene, er i første rekke studieretningene Industriell Design og Teknologiledelse og produksjon i det 3-årige bachelorgradstudiet i ingeniørfag ved Avdeling for ingeniørfag ved HiØ og studieretningene i Maskin, prosess og produktutvikling og Industriell økonomi i den 5-årige mastergradsutdanningen i Teknologi ved IMT/UMB. Vurderinger og forslag fram i dette dokumentet er derfor i første rekke konsentrert om de mulighetene som ligger i disse studieretningene. Men det har også vært viktig å se nærmere på hvilke muligheter som ligger i at man samlet sett kan tilby et større tilfang av ingeniørfaglig kompetanse og tjenester til næringsliv, organisasjoner og forvaltning i regionen. Utdannings- og forskningsdepartementet har for kort tid siden satt i gang et utredningsarbeid for å se nærmere på det regionale høgskoletilbudet og forholdet til universitetene. Det er naturlig å anta at konklusjonen fra en slik utredning vil få konsekvenser for framtidig organisering og arbeidsdeling i utdanningstilbudet i vår del av landet. Likeledes er det også naturlig å anta at styrende organer vil forvente et tettere og bedre organisert samarbeid mellom de akademiske miljøene rundt Oslofjorden i framtiden. Vi skal ikke foregripe eventuelle utfall av det departementale utredningsarbeidet og oppfølgingen av dette, men det er aldri en ulempe å være godt forberedt og ha gått opp potensielle løyper på forhånd. Utredningsarbeidet som legges fram er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av førsteamanuensis Hong Wu, professor Petter Øyan og studieleder Terje Karlsen ved Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold og førsteamanuensis Jan Kåre Bøe, undervisningsleder Bjørn Berre og studierådgiver Rune Grønnevik ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Universitet for miljø- og biovitenskap. Førsteamanuesis Jan Kåre Bøe har fungert som sekretær for arbeidsgruppen. Sarpsborg, den Ås, den Hans Blom Avdelingsleder Vidar Thue Hansen Instituttleder 2

3 Sammendrag De to studiestedene Høgskolen i Østfold, ved Avdeling for ingenørfag (IR) og Universitetet for miljø- og biovitenskap, ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), tilbyr begge teknologiutdanninger som i noen grad er overlappende eller tilgrensende på ulike måter tidlig i studieløpet. Ved begge stedene er fagmiljøene relativt små og de økonomiske rammene setter begrensninger for utviklingsmuligheter og markedsføring. Hovedfilosofien er at man står sterkere sammen, enn hver for seg i en stadig hardere konkurranse om studenter og tilgjengelige ressurser. Arbeidet bygger videre på relasjonsutvikling og studietekniske tilpasninger som startet opp høsten 2005 og som nå er kommet inn i en ny fase. Utredningsarbeidet som er gjennomført og legges fram i dette dokumentet har hatt som hovedmålsetting å komme fram til et felles rammer og underlag for å utvikle et nærmere samarbeid om teknologistudier og faglige ressurser på området ingeniørfag, produktutvikling, design og teknologiledelse, med basis i eksisterende studiestrukturer og fagkompetanse. Utredningen beskriver strategiske og faglige målsettinger, så vel som ambisjoner for et tettere samarbeid på studiesiden. Det er også gitt en systematisk oversikt over studiestrukturer, emnestrukturer og fagkombinasjoner innefor de ingeniørfagrettede studieretningene ved de to studiestedene, samt forslag til samarbeids-/integrasjonsmodeller og viktige elementer i oppfølgingen av disse. Arbeidsgruppen anbefaler at man legger fundament for markedsføring og igangkjøring av det planlagte bachelorstudiet i ingeniørfag, Teknologiledelse og produksjon ved IR/HiØ, med sikte på opptak i Anbefalingen er basert på følgende forutsetninger: At de to første årstrinnene i ToP-studiet i overveiende grad blir bygget opp av fag/emner som finnes i den eksisterende emneporteføljen, dvs. IRF-, IRD- og IRMemner, slik at man på denne måten reduserer oppstartskostnadene for tilbudet og samtidig oppnår økt studentpoengproduksjon ved eksisterende fagtilbud. At man for det tredje studieåret inngår forpliktende avtale med UMB om overgang til Master i teknologi for studenter som ønsker å gå videre til en full mastergradsutdanning etter to studiår ved HiØ, og på denne måten reduserer kostnadsbyrden for ToP, og samtidig oppnår et mer skreddersydd mastergradsløp enn en åpen 3+2 ordning kan gi. At man jobber målrettet med å bygge opp en ressurseffektiv mentorordning for studenter som fullfører Bachelor i ingeniørfag/top sammen med NHO/regionale bedrifter, og samtidig prøver å få etablert både kortsiktige og langsiktige sponsorordninger for prosjektaktiviteter og studentarbeider som inngår i studiet. Arbeidsgruppen anbefaler videre at: Det utarbeides felles/integrerte modellplaner for overgang mellom de to institusjonene /avdelingene, dvs. overgang fra studieretningene Teknologiledelse og produksjon og Industriell design til master i Teknologi ved UMB/IMT etter to års studieløp (120 sp) ved HiØ/IR. Det likeledes utarbeides planer for overgang fra lavere årstrinn ved Mastergradsstudiet ved UMB/IMT, studieretning Maskin prosess og produktutvikling, alternativt Industriell økonomi for studenter som ønsker å avslutte/avbryte det femårige studeløpet med en bachelorgrad i ingeniørfag. 3

4 At det utarbeides planer og rammeavtaler for utvikling og innpassing av spesielle fagtilbud og fagpakkeløsninger, blant annet for designfagsemester, blokktilbud og spesielle seminartyper som begge miljøer kan ha nytte av. Man bør også se på hvilke muligheter man har for felles EVU-kurs. Materialet og forslag som er lagt fram er i første rekke beregnet som saksbehandlingsunderlag i det videre studieplanarbeidet og budsjettprosessene ved de to avdelingene/lærestedene, ved siden av å ha en gjensidig orienterende funksjon. Avgjørelser om oppfølging tilligger de respektive institusjonenes rådgivende og besluttende organer. 4

5 Innhold Side: Sammendrag Bakgrunn Fase I - overgangsordninger Fase II - bedre integrasjonsløsninger Fase III felles kvalitetsutvikling Felles målsettinger Overordnede mål Operasjonelle mål Strukturelle rammer Krav til ingenørutdanninger UFDs rammeplaner Krav til mastergrads/sivilingenørutdanninger Utfordringer og utviklingsmuligheter ved Avd. for ingeniørfag, HiØ Utfordringer og utviklingsmuligheter ved IMT/UMB Studiestrukturer ved de to studiestedene Grunnstruktur for Bachelor i ingeniørfag; Industriell design Emnestruktur i Industriell design Grunnstruktur for Bachelor i ingeniørfag; Teknologiledelse og produksjon Emnestruktur i Teknologiledelse og produksjon Grunnstruktur for Master i teknologi; Maskin, prosess- og produktutvikling Emnestruktur i Maskin, prosess og produktutvikling Grunnstruktur for Master i teknologi; Industriell økonomi Emnestruktur i Industriell økonomi Integrerte strukturer Samarbeidsmodell Hvilke muligheter gir modellen? Tilpasninger og overgangsordninger Tilpasninger ved Avdeling for ingeniørfag, HiØ Tilpasninger ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB Opptaks- og overgangsordninger Kapasitet og opptaksrammer Ressursbehov Markedsføring Tidsplaner og avtaleverk Konklusjoner og anbefalinger Referanser Vedlegg

6 1. Bakgrunn Den 25. oktober 2005 signerte rektorene ved Høgskolen i Østfold og Universitetet for miljøog biovitenskap en intensjonsavtale mellom de to institusjonene. Avtalen skal bidra til et tettere og mer forpliktende samarbeid, til fordel for studenter og ansatte ved begge institusjoner. Seks aktuelle samarbeidsområder er omtalt i avtalen: Bachelor/masterutdanning i teknologi (ingeniør/sivilingeniør) Lærerutdanning i realfag Innovasjon Informasjonsteknologi (IT) Økonomi (felles masterprogram og emnepakker) Fremmedspråk Intensjonene i denne avtalen på teknologiområdet og lærerutdanningen i realfag er nærmere konkretisert i samarbeidsavtale mellom Institutt for matematiske realfag og teknologi, Institutt for kjemi, mat og bioteknologi og Høgskolen i Østfold. Avtalens hovedformål er å konkretisere utdanningssamarbeidet innenfor ingeniør- og realfagsutdanningen. Videre ønsker man gjennom avtalen å legge til rette for studieløp på tvers av institusjonsgrensene for få en bedre ressursutnyttelse i undervisningen, sikre fagområder som for tiden har lav studentsøkning, og gi et totalt sett bedre utdanningstilbud. Videre har man som målsetting at et slikt samarbeid innen undervisningen skal kunne utløse samarbeid innen FoU Fase 1 overgangsordninger ( ) Blant annet på grunn av forskjeller i kravene til Matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfag og faglige profileringer ved de statlige høgskolene og universitetene har studietiden for studenter med bachelorgrad i ingeniørfag i mange tilfeller blitt lengre enn fem år ved påbygging til et fullt mastergradsstudium i teknologi. Som et viktig element i oppfølgingen av samarbeidsavtalen mellom Hiø og UMB, ble det derfor startet opp et arbeid høsten 2005 for å tilpasse de eksisterende studiestrukturene ved de to lærestedene slik at de lettere kunne bygge videre på hverandre. For de 3-årige ingeniørfaglige studiene ved Høgskolen i Østfold og de 5-årige sivilingeniørstudiene ved UMB innbar dette i første rekke at man ville forsøke å tilpasse studieplaner og faglige krav slik at man kunne ta opp studenter fra så mange studieretninger som mulig til en full mastergradsutdanning i teknologi, der målet var at den totale studietiden normalt ikke skulle gå utover fem år. Ved studieopptaket i 2006 kunne man som et første skritt tilby overgangsordninger innen områdene nevnt nedenfor: fra HiØ/bachelor i ingeniørfag/elektro til UMB/master i teknologi/maskin, prosess og produktutvikling fra HiØ/ bachelor i ingeniørfag/teknologiledelse og produksjon til UMB/master i teknologi/maskin, prosess og produktutvikling fra HiØ/bachelor i ingeniørfag/ industriell design til UMB/master i teknologi/maskin, prosess og produktutvikling fra HiØ/bachelor i ingeniørfag/teknologiledelse og produksjon til UMB/master i teknologi/industriell økonomi fra HiØ/bachelor i ingeniørfag/bygg til UMB/master i teknologi/ byggeteknikk og arkitektur fra HiØ/bachelor i ingeniørfag data til UMB/master i teknologi/matematiske realfag 6

7 Som del av den faglige integrasjonsprosessen ble det høsten 2005 også satt i gang et arbeid for å utveksle tjenester og bygge opp tettere samarbeidsrelasjoner blant annet innen områdene materialteknologi og industrielt design. Dette har blant munnet ut i et tett økonomisk og faglig samarbeid om gjennomføring av NORTH-1 prosjektet ved designlinja ved Avdeling for ingeniørfag ved HiØ studieåret 2005/06 og utvikling av et nytt fagtilbud innen Moderne materialer ved IMT. Likeledes har det gjennom det året som har gått vært et viktig mål for de involverte partene å få gjort samarbeidet som er under utvikling best mulig kjent i de to miljøene. Dette arbeidet har innbefattet informasjon til eksisterende og nye studenter om nye studiemuligheter som eksisterer og er under utvikling, blant annet ved aktiv bruk av internettsider, gjennom orienteringer, forelesninger og foredrag og via andre former for informasjon internt og eksternt Fase II bedre integrasjonsløsninger ( ) Fra begge de to ingeniørfaglige miljøene i Sarpsborg og på Ås har det vært en forutsetning at man over litt tid skulle se nærmere på mulighetene for å gå lenger i integrasjon av utdanningstilbudene ved Avdeling for ingeniørfag ved HiØ (seinere kalt AFI) og Institutt for matematiske realfag og teknologi ved UMB (seinere kalt IMT), enn det man kunne få realisert i 2005/2006. Dette både med bakgrunn i felles interesser, kompletterende kompetanse og muligheter for å bygge opp mer robuste studietilbud totalt sett. I krysningspunktet mellom de to institusjonene og næringslivet i regionen ligger det også muligheter for utvikling av nye studietilbud som kan fenge nye søkere på nasjonal basis. De fag- og studieretningsområdene som av mange ulike grunner har pekt seg ut som mest aktuelle for å starte en slik kreativ integrasjonprosess er i første rekke studieretningene i Industriell design og Teknologiledelse og produksjon i bachelortilbudet i ingeniørfag ved AFI/HiØ, og studieretningene Maskin, prosess- og produktutvikling og Industriell økonomi i mastergradstilbudet i teknologi/sivilingeniørtilbudet ved IMT/UMB. For de mest ingeniørfagstunge overgangskombinasjonene fungerer utdanningsplanene som ble utviklet i 2005 allerede rimelig tilfredstillende med hensyn til faglig progresjon, valgfrihet for studentene og normert studietid. Ved overgang fra det planlagte bachelorstudiet i ingeniørfag/teknologiledelse og produksjon til mastergradstilbudet i Industriell økonomi er valgmulighetene foreløpig mer begrenset, og den totale studietiden kan lett komme til å overstige rammen på fem år dersom studentene har spesielle ønsker med hensyn til valg av hovedfagsprofil. For overgang fra bachelorstudiet i Industriell design til mastergradstilbudet Maskin- prosessog produktutvikling, har man både noen grad av overlapping innenfor enkelte mellomfagsemner og det man gjerne kan kalle lokale spesialiteter, der det ligger et framtidig utviklingspotensial for begge parter, både i en bedre samkjøring og arbeidsdeling. Det har derfor vært et klart siktemål at man i neste fase av samarbeidet skulle arbeide videre med en ytterligere strømlinjeforming og bedre integrasjon for nettopp disse studieprogramkombinasjonene. Resten av denne utredningen er i hovedsak viet til dette spørsmålet Fase III felles kvalitetsutvikling (2007-) En naturlig fortsettelse av et samarbeid slik det er skissert punkt 1.2 vil være å se nærmere på innhold og faglige krav i utdanningsstrukturen ved de to lærestedene med det hovedmål og på lengre sikt å dyrke fram utdanningstilbud som ligger helt i det nasjonale og internasjonale toppskiktet. Dette vil også medføre at man også må se nøye på hvordan man kan utvikle forskning- og forskningsrelasjoner som bidrar til å styrke utdanningen og samarbeide med læresteder i utlandet. Foreløpig lar vi dette ligge som et tema for framtidige drøftinger. 7

8 2. Felles målsettinger Utdannings- og arbeidsmarkedet: Det er stor mangel på kandidater med ingeniørfaglig kompetanse både på bachelor og mastergradsnivå, ikke bare i Norge men også i våre naboland Danmark, Sverige og Finland. Store bedrifter som Kværner, Norsk Hydro, Statoil m.fl. er ifølge massemedia henvist til å hente ingeniørkompetanse fra Øst-Europa, India og Asia for å få fylt sine behov for kvalifisert arbeidskraft. Totalt sett er etterspørselen etter ingeniørfaglig kompetanse i Norge for øyeblikket mer enn det dobbelte av det årlige utdanningsvolumet fra de statlige høgskolene og universitetene på dette området. Manglende tilgang på nye generasjoner av ingeniører og sivilingeniører har store konsekvenser for utvikling av norsk næringsliv og norsk samfunnsøkonomi i tiden framover, og er trolig den største utdanningsstrategiske utfordringen som landet har stått ovenfor i nyere tid. De politiske miljøene har så smått begynt å bli klar over at den teknologiske utdanningen i Norge må styrkes betydelig. Det er de siste årene lagt inn større ressurser enn tidligere i å øke interesse og motivasjon for realfag og teknologi i grunnskolen, men de økonomiske modellsystemene for høyskoler og universiteter gjør det vanskelig for mange av studiestedene å opprettholde studietilbud på viktige ingeniørfaglige områder på grunn av periodisk overkapasitet i forhold til søkningen til disse studiene var det første året man virkelig begynte å merke økt søking til de ingeniørfaglige studiene. Mens mange tidligere trendfag opplever sviktende interesse, er lærerutdanning, ingeniør- og teknologiske fag årets vinnere med mellom 11 og 15 prosent flere søkere enn i I de kommende årene vil ungdomskullene øke, og man vil trolig få større uttelling for realfagsatsing i grunnskolen, samtidig som arbeidsmarkedet og lønnsnivået for teknologisk kompetanse er meget bra. Alle disse faktorene peker i retning at man bør satse på teknologiske utdanninger, spesielt i regioner med stor befolkningstetthet og et mangfoldig næringsliv som etterspør den typen kompetanse. Behov for større fleksibilitet: Tradisjonelle ingeniørstudier på bachelor- og mastergradsnivå har på grunn av til dels rigide krav til grunnfag og teknologiske basisfag mindre muligheter for å tilpasse seg såkalte populærtrender i et skiftende utdanningsmarked. Man ser allerede at flere forsøk på å tiltrekke seg flere studiesøkende og nye søkergrupper ved å endre tittelen på studieretninger og emner, uten å gjøre gjennomgripende endringer i faginnholdet har mislykkes. Enkelte steder har dette gått så langt at studenter har gått ut i media etter at de har begynt å studere og gitt uttrykk for at de føler seg lurt i forhold til hva det aktuelle studiet egentlig inneholder. Hovedutfordringer for de to studiestedene i årene framover er bl.a. følgende a) Utvikle teknologisk rettede studieprogrammer og studieprofiler som har større appell i utdanningsmarkedet. Andelen kvinnelige søkere må økes ved målrettede tiltak. b) Åpne for større fleksibilitet i valg av emnekombinasjoner, også innenfor områder som i dag ikke betraktes som typiske teknologifag. Større internasjonalisering betyr bl.a. større behov for språkkunnskaper, kommunikasjons-, ledelses- og økonomifag. c) Integrere teknologisk innovasjon, produktutvikling, produktdesign og produktrealisering som en naturlig del av den teknologiske kunnskapsplattformen. Øke graden av anvendt kunnskapsformidling gjennom prosjektarbeid og problembasert læring (PBL). d) Legge til rette for større integrasjon av næringslivsprosjekter, forsknings- og utviklingsprosjekter tidlig i studiet og i større grad trene studentene til kreativ, kritisk og målrettet arbeidsmetodikk. 8

9 Relasjonsbygging: I hvor stor grad man lykkes på sikt ned å utvikle samarbeidsrelasjoner innen utdanning og forskning er i første rekke avhengig av at dette eksisterer felles faglige interesser og motivasjon internt hos de ulike partene i samarbeidet. Like viktig er at man har en felles oppfattelse av målsettinger og hensikt med et utvidet faglig samarbeid. Siste men ikke minst bygger alt samarbeid på personlige relasjoner og respekt for hverandres egenart, kunnskaper og interesser. Studenter vil på samme måte føle seg best ivaretatt hos utdanningssteder der man har klare målsettinger for studiene de tas opp til, og godt tilrettelagte strukturer der det er lett å finne fram og få hjelp underveis. Ingenting er mer ødeleggende for oppfatningen av et studiested enn mangel på ankerfeste for studentene. Ankerfestet vil i første rekke være faglig inspirerende og engasjerte lærere og et meningsfullt, godt planlagt studieopplegg. Vi skal bruke litt tid i de neste avsnittene på å prøve å formulere en felles strategisk basis og målsettinger, samt ulike felles rammer for den videre samarbeidsformen Overordnede mål Gjennom en målrettet og systematisk utvikling av studiesamarbeide skal AIF og IMT styrke det totale fagtilbudet, utdanningskapasiteten og studiekvaliteten innen ingeniørfaglig utdanning og forskning ved de to institusjonene. Fellesatsingen skal føre til at: Bachelor og mastergradstudier i teknologi ved de to lærestedene blir det foretrukne studievalget for studiesøkende innen anvendt teknologi i Sørøst-Norge. HiØ og UMB blir den foretrukne leverandør av kandidater med ingeniørfaglig kompetanse til næringslivet og offentlig sektor i Sørøst-Norge. Utdanningstilbudene ved HiØ og UMB blir kjent nasjonalt, og på sikt utenfor landets grenser for høg kvalitet og relevans, med selvstendige og nyskapende studenter Operasjonelle mål Et samarbeid de nærmeste årene må bygge videre på eksisterende ressurser, det vil si lærekrefter og infrastruktur ved de to lærestedene. Samarbeidet som skisseres har følgende operasjonelle mål: Å kunne tilby et bedre, bredere og mer attraktivt studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå i det teknologisk rettede utdanningsmarkedet. Samarbeidet skal føre til økt studenttilstrømning til begge lærestedene, og på denne måten gi bedre utnyttelse av den totale utdanningskapasiteten i regionen. Samarbeidet skal gjøre det enklere for studenter ved begge studiesteder å gjøre endringer i sine studieløp i forhold til egne interesser og ønsker om studiets lengde. Integrerte studieordninger skal gjøre det mulig for studenter å bevege seg fritt mellom de to studiestedene og bygge opp kompetanse innen et felles rammeverk. Integrerte studieordninger skal gjøre det enklere å gjennomføre forsknings- og utviklingsrettede studentsamarbeidsprosjekter som strekker seg over flere semestre og år. Integrerte studieordninger skal gjøre det mer attraktivt for bedrifter og næringsliv å benytte seg av studenter og lærekrefter i prosjektsamarbeid. Samarbeidet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt for utenlandske læresteder å delta studentutveksling og forskningssamarbeid. 9

10 På sikt vil et større utdanningsvolum i teknologi i regionen kunne utløse økte økonomiske ressurser, både på institusjonenes grunnbudsjetter og i form av økte oppdrags- og prosjektinntekter fra næringslivspartnere og NFR. Det er en forutsetning at miljøene også tilgodeses gjennom de lokale tildelingssystemene, både for å styrke samarbeidet ytterligere og utvikle nye felles utdanningsområder. Økonomisk oppfølging av inngåtte samarbeidsavtaler må derfor også konkretiseres i institusjonenes budsjettdokumenter og rutiner. 3. Strukturelle rammer Utdannings- og forskningsdepartementet har ansvaret for å trekke opp faglige retningslinjer for utdanningene ved de ulike utdanningsinstitusjonene med bakgrunn i Lov om universiteter og høgskoler. Det utøvende ansvaret for kontroll og godkjenning er lagt til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som fungerer som et kvalitetssikringsorgan under departementet. Mens universitetene står relativt fritt når det gjelder etablering av nye gradstilbud, må de statlige og private høgskolene søke om å få godkjent nye Mastergrader av NOKUT. Det legges kontinuerlig ut lister over nye studietilbud som er godkjent på For enkelte typer utdanninger som gis ved de ulike høgskolene og universitetene i Norge er det utviklet rammeplaner som stiller bestemte krav til innholdet i utdanningen. Dette gjelder blant annet for lærerutdanninger, helseutdanninger, ingeniørutdanninger og revisorutdanninger. For begge institusjonene vil man måtte forholde seg til rammeplanverket for ingeniørutdanningene og universitetenes krav til masterutdanninger i teknologi dersom man skal kunne få til en nærmere integrasjon av studietilbudene. Vi skal bruke litt plass til å drøfte noen særegenheter ved disse formalkravene Krav til ingenørutdanninger Formålet med grunnutdanningen i ingeniørfag er yrkesorientert, og skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta teknisk relaterte oppgaver i hele samfunnet (Jfr. UFD s rammeplan for ingeniørutdanningen). Utdanningen skal legge grunnlaget for livslang læring og kontinuerlig omstilling til framtidige kunnskapsbehov. Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne tilfredstille internasjonale krav til grunnutdanning av ingeniører. Grunnutdanning i ingeniørfag kommer i to varianter, tilpasset studenter med forskjellig bakgrunn. Treårig ingeniørutdanning tar opp studenter med hovedsaklig teoretisk bakgrunn og fordypning i matematikk og fysikk. Det stilles ingen krav om ferdigheter i tekniske fag. Toårige ingeniørutdanning tar opp studenter som har bakgrunn fra teknisk fagskole. Disse studentene har allerede en viss teknisk-faglig kompetanse, og denne grunnutdanningen har derfor færre tekniske fag enn den treårige utdanningen. Alle ingeniører som fullfører grunnutdanning i ingeniørfag, oppfyller de samme minimumskravene til ingeniørfaglig kompetanse. Dette gjelder uavhengig av hvilken grunnutdanning de har tatt. Forskjellen i lengde på de to utdanningene medfører imidlertid at ingeniørene oppnår forskjellig akademisk kompetanse. Fullført treårig ingeniørutdanning gir den akademiske graden Bachelor i ingeniørfag, mens fullført toårig ingeniørutdanning gir den akademiske graden Høgskolekandidat ved de statlige høgskolene. Iflg. Statsbudsjettet for 2006, skal institusjonene også legge til rette for at kandidater med fagskole får noe avkorting i en treårig ingeniørutdanning. 10

11 3.2. UFD s rammeplaner Ingeniørutdanningene er rammeplanstyrt, det vil si at det stilles felles krav til det faglige innholdet gjennom retningslinjer gitt av UFD. Den treårige ingeniørutdanningen skal være en helhetlig grunnutdanning som er satt sammen av hovedemner og deleemner, med et totalomfang på 180 studiepoeng. Fra Rammeplan for ingeniørutdanning, fastsatt 1. desember 2003 av utdannings og forskningsdepartementet framgår følgende faglige krav til 3-årige ingeniørutdanninger: Hovedemne: Matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfag. Samfunnsfag... Tekniske fag.... Valgfag.... Hovedprosjekt..... Sum studiepoeng. Matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfag: delemner: Studiepoeng: sp sp sp sp sp 180 sp Dette hovedemnet skal bestå av følgende Matematikk og statistikk..... Fysikk.. Kjemi og miljø Datateknikk. Sum studiepoeng. minst 25 sp minst 10 sp minst 10 sp minst 5 sp minst 50 sp Tilpasninger: Institusjonene har anledning til å gjøre tilpasninger og splitte delemnene som er gitt i rammeplankravene i mindre tematiske emner om nødvendig. Datateknikk er i dette tilfellet en fellesbetegnelse for nødvendige verktøyfag innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samfunnsfag er ifølge rammeplandokumentet en fellesbetegnelse for økonomi, markedsføring, språk, kommunikasjon, organisasjon, ledelse, administrasjon, entreprenørskap, innovasjon, etikk jus og miljøspørsmål. Institusjonene fastsetter selv eventuell delemner under Samfunnsfag. Tekniske fag har til sammen et omfang som tilsvarer nærmere halve ingeniørstudiet. Kvalitetssikring skal være en del av denne fagkretsen. Tekniske fag kan være fag som er felles for flere studieretninger, eller særskilte fagkretser som utgjør en teknisk fordypning. En vesentlig del av disse fagene skal være praktisk laboratoriearbeid. Institusjonene fastsetter selv delemner under tekniske fag. Valgfag består av delemner som studentene velger fritt, uavhengig av hvilken linje eller studieretning studenten tilhører ved institusjonen. Valgfagene skal bidra til å sikre faglig bredde, eller oppfylle opptaksbetingelser for videreutdanning i inn og utland. Hovedprosjektet er en selvstendig oppgave som skal utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Hovedprosjektet utgjør den avsluttende delen av ingeniørutdanningen, og skal være metode- og problemorientert. Oppgaven bør ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem og legges opp slik at studenten får anledning til å 11

12 bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder. Hovedprosjektet kan utføres i samarbeid med bedrift eller offentlig virksomhet Krav til master i teknologi/sivilingenørutdanninger Studiestrukturen i Mastergradstilbudet i teknologi ved UMB bygger på 0 studiepoeng grunnfag, ingeniørfag, profileringsfag, hovedfag og et mastergradsarbeide på sp. Et felles grunnfagstilbud ble innført for alle de teknologiske studieretningene ved etablering av sivilingeniørutdanningen ved UMB tidlig på 1990-tallet; den såkalte TOS-pakken (TOS = Teknisk Orienterte Studier). Med mindre tilpasninger gjelder disse kravene for alle mastergradsprogrammene i teknologi ved universitetene i Norge. De obligatoriske grunnlagsfagene er i dag nedfelt og beskrevet i programbeskrivelsene, og er å finne i studiehandboka eller på instituttets websider for det enkelte studieprogram. I noen grad er disse fagkravene også overført til eksisterende bachelorprogrammer (Geomatikk og Naturvitenskaplige fag) som skal gi muligheter for opptak til 2-årige mastergrader eller i høyere årstrinn i den 5-årige studiestrukturen. Følgende minstekrav til grunnlagsfag eksisterer i dag (i dette tilfellet tilpasset grupperingene i rammeplanverket for ingeniørfagene, jfr. avsnitt 3.2.): Obligatoriske emner: Matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfag: Samfunnsfag: Studiepoeng: Matematikk... sp Statistikk 10 sp Kjemi og miljø.. 15 sp *) Informatikk 10 sp Fysikk 15 sp Sum studiepoeng.. 80 sp Ex.phil sp Samfunnsfag.. 10 sp *) Sum studiepoeng, grunnlagsemner, ekskl. tekniske fag, valgfag m.v. 100 sp Øvrige krav knyttet til de ulike studieretningene i Master i teknologi ved UMB er som følger: Studieretningsspesifikke emner: Studiepoeng: Grunnleggende ingeniørfag, profilemner og valgfrie emner sp **) Hovedfagsemner, minst (0-emner).. sp Mastergradsarbeide, minst sp Sum studiepoeng, totalt. 0 sp *) Emne/emnesammensetning kan variere noe mellom de ulike programstrukturene og sammensetning av eksempelplanene. **) For studieretningen i Industriell økonomi som inneholder 100 sp økonomi, inngår en obligatorisk pakke på 45 sp grunnleggende økonomifag. 12

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler

«En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler «En mastergrad er ikke en mastergrad» Mastergrader ved statlige og private høgskoler Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Mastergrader ved statlige og private høgskoler Turid Hegerstrøm Dato: 17.12.2012

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Den nye studiehverdagen

Den nye studiehverdagen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen og Vibeke Opheim Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 6 Den nye studiehverdagen Per Olaf

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer